Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 78 din 16 martie 1971

privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 32 din 16 martie 1971


SmartCity3


                            EXPUNERE DE MOTIVE

    Ministerul Turismului a fost infiintat in baza Decretului nr. 539/1970, cu sarcina de a infaptui politica partidului si statului in domeniul turismului si de a coordona intreaga activitate de turism in Republica Socialista Romania.
    Prin decretul alaturat se stabilesc atributiile, organizarea si functionarea Ministerului Turismului, precum si sarcinile si raspunderile organelor colective de conducere si consultative ale acestui minister.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de turism se desfasoara prin unitatile din sistemul Ministerului Turismului, prin oficiile judetene de turism si al municipiului Bucuresti, precum si prin unitati din sistemul altor organe centrale sau locale.
    Art. 2
    Ministerul Turismului infaptuieste politica partidului si statului in domeniul turismului si indeplineste in acest domeniu functia de minister coordonator pentru activitatile care se desfasoara prin unitatile din subordinea altor organe centrale sau locale ale administratiei de stat.
    Art. 3
    Ministerul Turismului conduce, indruma si controleaza activitatea unitatilor din subordine si raspunde, in calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru intreaga activitate.
    Ministerul Turismului asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor si hotaririlor Consiliului de Ministri.
    Art. 4
    Ministerul Turismului colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale precum si cu organele locale, in scopul indeplinirii atributiilor sale.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 5
    Ministerul Turismului are urmatoarele atributii principale:

    A. Atributii generale
    a) asigura, in cadrul planului economiei nationale, dezvoltarea sustinuta si eficienta a activitatii de turism, in care scop:
    - elaboreaza programe de perspectiva privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare a activitatii de turism, pe baza de studii si cercetari complexe;
    - elaboreaza proiectele planurilor anuale si de perspectiva privind dezvoltarea activitatii de turism pentru unitatile subordonate si coordoneaza impreuna cu celelalte organe centrale elaborarea proiectelor planurilor anuale si de perspectiva pentru intreaga activitate din domeniul turismului;
    - repartizeaza pe teritoriu sarcinile privind activitatea de turism, defalca si stabileste indicatorii de plan economic, valutar si financiar pentru unitatile din subordinea sa si pentru oficiile judetene de turism si al municipiului Bucuresti;
    - urmareste si raspunde de indeplinirea indicatorilor ce ii revin din planul si bugetul de stat, informind periodic Consiliul de Ministri;
    - intocmeste si executa, potrivit legii, planuri de venituri si cheltuieli pentru administratia centrala a ministerului si pentru unitatile bugetare subordonate;
    - determina, potrivit legii, necesarul de mijloace circulante pentru unitatile proprii si le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finantelor;
    - analizeaza bilanturile si darile de seama periodice ale unitatilor subordonate si intocmeste pe cele care privesc activitatea pe intregul minister;
    b) coordoneaza si indruma in unitatile de turism activitatea de studii, cercetare si proiectare si ia masuri pentru valorificarea rezultatelor acestora; se preocupa de promovarea progresului tehnic, stiintific si economic in activitatea de turism; organizeaza, coordoneaza si indruma activitatea de investitii in domeniul turismului; aproba, in limita competentei sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si raspunde de realizarea lor;
    c) organizeaza activitatea de documentare specifica turismului si asigura informarea unitatilor care au sarcini in acest domeniu cu privire la cerintele pietei, precum si asupra tendintelor progresului tehnico-stiintific pe plan national si mondial;
    d) organizeaza si indruma intreaga activitate de propaganda, publicitate si reclama turistica in tara si in strainatate; editeaza reviste si publicatii turistice;
    e) organizeaza si coordoneaza activitatea de colaborare si cooperare in domeniul turismului, cu alte organe si organizatii din tara si strainatate; negociaza si incheie, potrivit legii, conventii si acorduri internationale privitoare la activitatea de turism si controleaza indeplinirea obligatiilor ce decurg din aceasta; asigura incheierea de contracte externe privind activitatea de turism de catre unitatile din subordine;
    f) indruma si coordoneaza activitatea de conducere si organizare a productiei si a muncii in unitatile de turism; indruma activitatea de inventii si inovatii si se preocupa de generalizarea realizarilor in acest domeniu; face propuneri cu privire la problemele de standardizare; aproba norme tehnice interne; exercita activitatea de metrologie in unitatile de deservire turistica;
    g) intocmeste proiectul planului de import pentru productie, investitii, instalatii complexe si bunuri de consum necesare unitatilor subordonate si urmareste realizarea planului;
    h) organizeaza baze de exploatare, intretinere si reparatii ale mijloacelor de transport auto destinate activitatii de turism si efectueaza importul mijloacelor de agrement si de transport auto individual si in comun, specifice activitatii sale, precum si al pieselor de schimb necesare;
    i) organizeaza si efectueaza operatii de schimb valutar in baza autorizarii Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania; primeste si incaseaza mijloacele de plata straine pentru activitatea de turism; organizeaza vinzarea pe valuta, de marfuri din productie interna, din import si din import in consignatie, autoturisme si alte bunuri de folosinta indelungata; face export de marfuri si alte produse specifice turismului pentru vinzare la expozitii, standuri, prin restaurante sau societati mixte si importul unor produse specifice desfacerii prin restaurante;
    j) se preocupa de dezvoltarea retelei de desfacere de marfuri si prestatoare de servicii, amenajarea locurilor si obiectivelor turistice, precum si de structura si volumul fondului de marfa pentru turism ce urmeaza a se realiza de unitati subordonate altor ministere sau organe centrale si urmareste realizarea sarcinilor stabilite in acest domeniu; face propuneri privind stimularea prestatiilor de servicii turistice de calitate;
    k) urmareste diversificarea obiectelor de artizanat, amintiri turistice si alte produse si face propuneri unitatilor specializate ale ministerelor, consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti, cooperatiei de consum si mestesugaresti;
    l) elaboreaza normative privind organizarea si infiintarea unitatilor de deservire turistica, dotarea si aspectul unitatilor, statiunilor, obiectivelor si traseelor turistice; stabileste norme privind diversificarea serviciilor si deservirea turistilor; stabileste si transmite oficiilor judetene de turism si al municipiului Bucuresti, prin comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, indicatii de specialitate cu privire la desfasurarea activitatii de turism; acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, privitor la desfasurarea activitatii de turism;
    m) elaboreaza, pe baza si in vederea executarii legii, normative privind activitatea tehnica, de planificare, financiara, de munca si salarizare, precum si pentru orice alte activitati in domeniul turismului;
    n) stabileste, potrivit legii, masuri cu privire la protectia muncii, in scopul asigurarii celor mai bune conditii de munca, al prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, pentru unitatile in subordine;
    o) asigura aplicarea politicii partidului si statului in probleme de personal, in care scop:
    - stabileste criterii unitare de selectionare, pregatire, perfectionare si promovare a personalului din domeniul turismului si controleaza aplicarea lor;
    - stabileste, in colaborare cu organele centrale interesate, necesarul de personal in perspectiva in domeniul turismului si ia masuri de pregatire a acestuia, potrivit legii;
    - organizeaza perfectionarea personalului de specialitate din unitatile sale si ale altor organe centrale si locale;
    - angajeaza personalul pentru aparatul propriu si numeste organele de conducere ale unitatilor din subordinea sa; isi da acordul pentru numirea si revocarea, de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, a conducatorilor oficiilor judetene de turism si al municipiului Bucuresti;
    p) organizeaza sistemul informational in activitatea turistica;
    r) prezinta Consiliului de Ministri propuneri de acte normative si alte acte prevazute de lege; avizeaza proiectele de acte normative si cu alt caracter elaborate de ministere, celelalte organe centrale si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, care intereseaza domeniul turismului.

    B. Atributii cu privire la dezvoltarea circulatiei turistice si cresterea eficientei economice a activitatii de turism
    a) initiaza si organizeaza actiuni si programe care sa asigure dezvoltarea continua a circulatiei turistice externe spre Republica Socialista Romania; promoveaza relatii economice stabile in domeniul turismului in concordanta cu politica comerciala si tarifar-valutara a statului;
    b) organizeaza excursii si calatorii colective si individuale in tara si in strainatate; organizeaza, potrivit legii, in colaborare cu organele si organizatiile centrale interesate, trimiterea cetatenilor la odihna si tratament in statiunile balneoclimatice;
    c) avizeaza studiile si planurile de sistematizare pentru dezvoltarea zonelor si localitatilor turistice, precum si amplasarea obiectivelor turistice si temele de proiectare, care se realizeaza de alte organizatii; avizeaza modificarea profilului bazelor turistice sau desfiintarea acestora;
    d) asigura dezvoltarea si lansarea in circuitul international a statiunilor balneoclimatice;
    - sprijina activitatea de asistenta si tratament balnear si ia masuri pentru organizarea asistentei de urgenta a turistilor in statiuni;
    e) organizeaza cazarea turistilor in spatii oferite de cetateni in acest scop;
    f) face propuneri, avizeaza sau stabileste, potrivit legii, tarife si preturi in valuta si in lei, ce se vor practica in reteaua de turism; tarifele in valuta la principalele prestatii turistice se stabilesc cu avizul Ministerului Finantelor;
    g) clasifica unitatile de cazare si alimentatie publica din subordinea sa directa, a oficiilor judetene de turism si a municipiului Bucuresti si elaboreaza normative de clasificare pentru unitatile de cazare din subordinea altor organe centrale si locale; intocmeste programe pentru continua ridicare a gradului de confort si dotare a unitatilor;
    h) urmareste si raspunde de cresterea continua a eficientei economice a activitatii de turism, in care scop ia sau propune masuri pentru sporirea sistematica a acesteia.

    C. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerul Turismului exercita in toate unitatile cu activitate de turism, indiferent de subordonarea lor, controlul asupra respectarii normelor privind: deservirea turistilor, diversificarea serviciilor turistice, dotarea si mentinerea unitatilor la nivelul clasificarii aprobate si a sortimentelor stabilite, tarifele si preturile; ia sau propune masuri pentru inlaturarea neajunsurilor constatate.
    Ministerul Turismului exercita inspectia pentru turism.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 7
    Ministerul Turismului este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotaraste in problemele generale privind activitatea in domeniul turismului.
    Colegiul se compune din:
    a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general;
    b) directori generali si directori din Ministerul Turismului, conducatori ai unor unitati in subordine, precum si specialisti cu experienta indelungata si inalta calificare din cadrul ministerului sau din afara acestuia;
    c) un delegat al sindicatelor desemnat de Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania.
    Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Ministri, la propunerea ministrului turismului.
    Presedintele colegiului este ministrul turismului. In lipsa ministrului turismului, atributiile acestuia se indeplinesc de catre primul adjunct al ministrului turismului.
    Art. 8
    La sedintele colegiului pot fi invitati delegati ai unor organe si organizatii de stat sau obstesti interesate in examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la sedintele colegiului pot fi invitati specialisti din cadrul Ministerului Turismului sau din afara acestuia.
    Art. 9
    Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseaza intreaga activitate de turism, colegiul poate constitui colective de lucru cuprinzind specialisti din cadrul ministerului sau din afara acestuia; desemnarea specialistilor din afara ministerului se va face cu acordul ministrului sau conducatorului organului central respectiv.
    Art. 10
    Colegiul Ministerului Turismului isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu majoritatea membrilor ce il compun.
    In caz de divergenta intre ministru si majoritatea membrilor colegiului, problema asupra careia nu s-a realizat un acord se supune vicepresedintelui Consiliului de Ministri care coordoneaza activitatea ministerului; daca una dintre parti nu este de acord cu solutia data, problema va fi supusa Biroului Permanent al Consiliului de Ministri, pentru a hotari.
    Art. 11
    Sedintele colegiului au loc cel putin o data pe trimestru si se convoaca, in timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.
    Art. 12
    Colegiul Ministerului Turismului in intregul sau si fiecare membru in parte raspund in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a ministerului. Fiecare membru al colegiului raspunde in fata colegiului si a presedintelui acestuia pentru indeplinirea sarcinilor ce-i sint incredintate.
    Art. 13
    Intre sedintele colegiului, ministrul impreuna cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general dezbat si rezolva probleme curente ale activitatii Ministerului Turismului si stabilesc masurile necesare pentru indeplinirea operativa a hotaririlor colegiului.
    In executarea hotaririlor colegiului si in exercitarea atributiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege, obligatorii pentru toate unitatile care au sarcini si participa la activitatea de turism.
    Art. 14
    Ministrul informeaza colegiul asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 15
    Ministerul Turismului are in conducerea sa un ministru, un prim adjunct al ministrului, trei adjuncti ai ministrului si un secretar general.
    Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului si secretarul general se numesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.
    Atributiile primului adjunct al ministrului, ale adjunctilor ministrului si ale secretarului general se stabilesc de colegiu, la propunerea ministrului.
    Art. 16
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 17
    Pe linga Ministerul Turismului functioneaza, ca organ consultativ, Consiliul Turismului, care exercita atributiile prevazute de lege.
    Art. 18
    Ministerul Turismului are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia generala a turismului international;
    b) Directia generala a turismului intern;
    c) Directia generala a hotelurilor, restaurantelor si prestatiilor turistice;
    d) Directia generala de propaganda;
    e) Directia balneoclimatica;
    f) Directia tehnica de investitii;
    g) Directia plan economic si financiar;
    h) Directia de organizare, control si inspectie pentru turism;
    i) Directia de personal-invatamint;
    j) Directia secretariat-administrativa;
    k) Oficiul juridic-arbitraj.
    Numarul maxim de posturi din aparatul central al ministerului, raportul minim dintre numarul functiilor de executie si cel al functiilor de conducere, precum si ponderea personalului de deservire fata de totalul salariatilor, sint cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul decret*).
------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.

    Art. 19
    Ministerul Turismului are in subordinea sa directa oficii, unitati cu statut de centrala si agentii de turism, intreprinderi, edituri, agentii de publicitate, filiale si birouri de turism, centre de studii si cercetari, scoli, centre de formare si perfectionare a pregatirii cadrelor, centre de calcul.
    Ministerul Turismului infiinteaza in strainatate birouri de turism.
    Art. 20
    Atributiile, structura organizatorica si normele de functionare a unitatilor prevazute la articolele 18 si 19 se stabilesc de Colegiul Ministerului Turismului, potrivit legii.
    Art. 21
    Ministerul Turismului poate infiinta prin ordinul ministrului, in functie de necesitati, in cadrul oficiilor, unitatilor cu statut de centrala, intreprinderilor si agentiilor, unitati cu gestiune economica interna, avind cont de decontare la banca. Aceste unitati pot incheia contracte pe baza de imputernicire data de conducatorul organizatiei careia ii sint subordonate.
    Art. 22
    In fiecare judet, cu exceptia judetelor Constanta si Tulcea, se vor organiza oficii judetene de turism si al municipiului Bucuresti.
    Oficiile judetene de turism si al municipiului Bucuresti se organizeaza ca unitati cu gestiune economica proprie si vor functiona ca organe locale de specialitate, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si Ministerului Turismului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 57/1968 de organizare si functionare a consiliilor populare.
    Prin hotarire a Consiliului de Ministri se vor stabili unitatile, impreuna cu baza lor materiala, care trec din subordinea Ministerului Turismului in subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    In interesul dezvoltarii circulatiei turistice si cresterii eficientei economice, se poate trece, conform legii, o parte din baza materiala turistica din administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti in administrarea Ministerului Turismului, sau de la Ministerul Turismului la comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 23
    Pe linga oficiile judetene de turism si al municipiului Bucuresti functioneaza consiliile judetene de turism si al municipiului Bucuresti, organe consultative, care exercita atributiile stabilite prin lege.
    Art. 24
    Ministerul Turismului sprijina Biroul de turism pentru tineret si indruma activitatea Automobil-Clubului Roman din Republica Socialista Romania.
    Art. 25
    Incasarile si platile valutare provenite din activitatea de turism sint operatii valutare de comert exterior.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Decretul nr. 32/1967 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National de Turism al Republicii Socialiste Romania; dispozitiile referitoare la domeniul balneoclimatic cuprinse in art. 1, art. 5 lit. a si b si art. 11 din Decretul nr. 453/1969 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Economia si Administratia Locala, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.

                      Presedintele Consiliului de Stat,
                             NICOLAE CEAUSESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul 78/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 78 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 78/1971
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu