Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 40 din 21 ianuarie 1953

privitor la procedura succesorala notariala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 22 ianuarie 1953


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitiuni generale

    Art. 1
    Procedura succesorala reglementata prin prezentul Decret este de competenta Notariatului de Stat al raionului in raza caruia intra defunctul unde si-a avut ultimul domiciliu.
    In cazul decesului unei persoane care nu a avut domiciliul in tara este competent Notariatul de Stat al raionului in raza caruia se gasesc bunurile cele mai importante ale acestuia.
    Art. 2
    Renuntarea expresa la succesiune se face in fata notarului de stat competent, potrivit art. 1 si se inregistreaza intr-un registru special tinut la biroul Notariatului de Stat.
    Renuntarea expresa la succesiune poate fi facuta si prin inregistrarea, potrivit alin. 1, a unei declaratii autentice, facuta in alta parte.

    CAP. 2
    Masuri de conservare

    Art. 3
    Orice persoana interesata, procurorul sau comitetul executiv al sfatului popular, poate cere Notariatului de Stat competent, potrivit art. 1, inventarierea si luarea masurilor de conservare a bunurilor ramase de pe urma defunctului.
    In interesul statului, al mostenitorilor sau pentru apararea altor interese legitime, Notariatul de Stat poate proceda si din oficiu la inventarierea si luarea masurilor de conservare.
    Notarul de Stat poate face singur inventarierea sau sa delege pe secretarul biroului de Notariat de Stat.
    In cazul cand in localitatea unde a avut loc decesul nu exista Notariat de Stat, precum si in cazuri urgente, inventarierea poate fi efectuata, la cererea notarului de stat sau din oficiu, si de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular local.
    Secretara biroului de Notariat de Stat sau delegatul comitetului executiv al sfatului popular local se vor conforma, in cazurile aratate mai sus, dispozitiilor art. 4, 5 si 9.
    Celalalte masuri de conservare se efectueaza numai de notarul de stat.
    Art. 4
    In cazurile prevazute de art. 3 notarul de stat se transporta la ultimul domiciliu al celui decedat si ia informatii despre numele si domiciliul mostenitorilor, despre bunurile succesorale si locul unde se gasesc, precum si despre existenta vreunui testament.
    Art. 5
    Notarul de stat intocmeste un inventar al bunurilor succesorale aflate la locuinta celui decedat sau in aceeasi localitate. Inventarul va cuprinde enumerarea, descrierea si pretuirea provizorie a bunurilor, la nevoie putindu-se cere pentru pretuire parerea unui expert.
    Inventarul se semneaza de cel care il intocmeste, precum si de rudele aflate la locuinta defunctului, iar in lipsa acestora sau daca refuza a semna, de o alta persoana care locuieste acolo, ori de un vecin.
    In cazul in care au ramas bunuri in alta localitate, intocmirea inventarului se face prin delegatie de organul competent, potrivit art. 3.
    Daca s-a facut o inventariere de un alt organ al statului sau de administratorul de cladire, notarul de stat verifica acest inventar, putindu-l mentine sau complecta.
    Daca la locuinta defunctului se gaseste un testament, el este depus la Notariatul de Stat raional competent.
    Art. 6
    Daca exista pericol de instrainare sau pierdere, bunurile succesorale sau parte dintre ele sunt date de notarul de stat in custodie, cu sau fara punere de sigilii, iar obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, valutele, sumele de bani, cecurile si alte asemenea sunt depuse, dupa caz, la C.E.C. sau la Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat.
    Din sumele de bani se lasa, dupa caz, mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul, sumele necesare pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor facute cu ingrijirea in timpul bolii celui decedat si cu inmormintarea lui;
    b) intretinerea persoanelor care erau in sarcina celui decedat;
    c) plata sumelor datorate in temeiul contractelor de munca sau pentru plata asigurarii sociale;
    d) acoperirea cheltuielilor necesare pentru pastrarea si administrarea averii succesorale, survenite pana la data facerii inventarului.
    In cazul cand ulterior, conservarea si administrarea bunurilor succesorale necesita implinirea anumitor operatiuni si cheltuieli, acestea vor fi facute de custodele, numit potrivit primului alineat, cu incuviintarea prealabila a notarului de stat, sau de un curator special, numit de notarul de stat in lipsa custodelui.
    Art. 7
    Daca printre mostenitori se gasesc persoane incapabile sau cu capacitate restransa, Notariatul de Stat va sesiza organul tutelar competent.
    Art. 8
    In cazul cand exista un testament, notarul de stat va proceda la deschiderea lui si va incunostiinta pe legatari; daca a fost instituit un executor testamentar, va incunostinta si pe acesta.
    Art. 9
    La intocmirea inventarului, notarul de stat incheie un proces-verbal, care va cuprinde toate operatiunile efectuate potrivit articolelor precedente, precum si toate obiectiunile ridicate de cei interesati.
    Procesul-verbal se intocmeste in dublu exemplar, dintre care unul este lasat persoanelor care locuiau cu defunctul, iar al doilea exemplar impreuna cu toate inscrisurile care intereseaza succesiunea se depune de indata la biroul de Notariat de Stat.
    In cazul art. 7, o copie de pe procesul-verbal, certificata de notarul de stat se inainteaza organului tutelar competent.
    Art. 10
    Notarul de stat este obligat sa incunostiinteze de indata pe mostenitorii si legatarii care nu au fost fata la inventariere, despre deces si masurile  care au fost luate.
    Art. 11
    Oricine este vatamat prin inventarul intocmit sau prin masurile de conservare a bunurilor succesorale poate cere tribunalului popular al raionului, in raza caruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, ridicarea acestor masuri sau modificarea lor.
    Tribunalul popular judeca cererea cu citarea celor interesati.

    CAP. 3
    Stabilirea drepturilor succesorale si eliberarea certificatului de mostenitor

    Art. 12
    Notarul de stat, dupa ce a constatat ca de pe urma unei persoane decedate au ramas bunuri, cheama inaintea sa pe toti mostenitorii presupusi si pe legatari, pentru impartirea bunurilor succesiunii.
    Totodata notarul de stat instiinteaza organul financiar competent despre existenta succesiunii, in vederea impunerii.
    Art. 13
    La termenul fixat, notarul de stat stabileste numarul si calitatea mostenitorilor, precum si masa succesorala.
    Stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor se poate face prin declaratii de martori date in fata notarului de stat.
    Art. 14
    Daca toti mostenitorii se prezinta, isi dovedesc calitatea si se invoiesc asupra impartelii, notarul de stat va redacta, potrivit invoielii lor, actul de imparteala.
    Art. 15
    Daca mostenitorii isi contesta calitatea sau nu se inteleg asupra impartelii bunurilor, notarul de stat constata printr-o incheiere neintelegerile ivite, indruma partile sa ceara solutionarea lor pe cale judecatoreasca si suspenda procedura succesorala inceputa.
    Art. 16
    Daca la termenul fixat nu se prezinta toti mostenitorii, notarul de stat consemneaza intr-un proces-verbal declaratiile mostenitorilor prezenti si suspenda procedura; aceasta poate fi reluata la cererea oricarei parti interesate, pana la expirarea termenului de 6 luni de la data deschideri succesiunii.
    Art. 17
    Dupa 6 luni de la deschiderea succesiunii mostenitorii care au acceptato in acest termen, pot cere Notariatului de Stat competentpotrivit art. 1, sa li se elibereze certificatul de mostenitor, chiar daca notarul de stat nu a intocmit inventarul bunurilor.
    Art. 18
    In cazul in care exista testament sau daca mostenitorii sunt cunoscuti, daca acestia au acceptat mostenirea si este neindoielnic ca nu exista si alti mostenitori, notarul de stat poate elibera certificatul de mostenitor si mai inainte de implinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii.
    In cazul testamentului, notarul de stat va verifica legalitatea acestuia atat sub raportul formei cat si sub raportul cuprinsului sau.
    Art. 19
    In cazul art. 15, eliberarea certificatul de mostenitor se va face pe baza hotararii judecatoresti ramasa definitiva.
    Art. 20
    In toate cazurile, certificatul de mostenitor se va elibera numai daca se constata ca organul financiar competent a fost instiintat despre existenta succesiunii.
    Art. 21
    Certificatul de mostenitor trebuie sa cuprinda data eliberarii, aratarea organului care il elibereaza, numele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, mentiunea daca mostenirea este legala sau testamentara, numele, calitatea mostenitorilor si domiciliul lor, bunurile succesorale, cota sau bunurile ce revin fiecaruia dintre mostenitori, indicarea sumei percepute ca taxa de timbru, semnatura notarului de stat, precum si stampila biroului Notariatului de Stat. In cazul cand inventarul bunurilor nu a fost intocmit se va face mentiunea de aceasta in certificat.
    La cererea mostenitorilor, notarul de stat elibereaza fiecaruia cate un exemplar de pe certificatul de mostenitor.
    La cererea mostenitorilor, daca exista testament numai pentru o parte a bunurilor defunctului, se elibereaza un certificat pentru aceste bunuri si un altul pentru restul bunurilor.
    In cazul in care mostenitorii si-au impartit bunurile succesorale prin act notarial, certificatul de mostenitor va cuprinde pe langa mentiunile din alin. 1 si mentiune despre actul de impartire a bunurilor.
    Art. 22
    In cazul in care prin testament a fost instituit un executor testamentar, notarul de stat elibereaza un certificat constatand aceasta calitate.
    Art. 23
    Dupa eliberarea certificatului de mostenitor nu se mai poate elibera alt certificat; cei care au pretentiuni la succesiune, pot cere in justitie anularea certificatului eliberat si stabilirea drepturilor lor.
    Pana la anulare prin sentinta judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada in ce priveste calitatea de mostenitor si cota bunurilor ce revin fiecarui mostenitor.
    Art. 24
    Daca dupa trecerea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii notarul de stat nu constata existenta vreunui mostenitor care sa fi acceptat succesiunea, el elibereaza la cererea organului financiar certificat ca succesiunea este vacanta.
    Dispozitiunile art. 23 se aplica in mod corespunzator si in cazul certificatului eliberat potrivit prezentului articol.

    CAP. 4
    Dispozitiuni finale si tranzitorii

    Art. 25
    Pe data punerii in aplicare a prezentului Decret, articolele 620 - 642 inclusiv din codul de procedura civila, art. 695 din codul civil, precum si orice alte dispozitiuni contrare, se abroga.
    Art. 26
    Desbaterile succesorale care se gasesc in fata instantelor judecatoresti pe baza legii Nr. 478 din 1 octombrie 1938, a legii Nr. 543 din 11 iunie 1946 si a Decretului Nr. 109 din 23 iunie 1948, vor fi trimise din oficiu Notariatului de Stat competent, potrivit Decretului de fata.
    Art. 27
    Modul de aplicare a prezentului Decret se va stabili pe cale de ordine si instructiuni ale Ministerului Justitiei.
    Art. 28SmartCity5

COMENTARII la Decretul 40/1953

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 40 din 1953
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 40/1953
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu