Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 40 din 21 ianuarie 1953

privitor la procedura succesorala notariala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din 22 ianuarie 1953


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitiuni generale

    Art. 1
    Procedura succesorala reglementata prin prezentul Decret este de competenta Notariatului de Stat al raionului in raza caruia intra defunctul unde si-a avut ultimul domiciliu.
    In cazul decesului unei persoane care nu a avut domiciliul in tara este competent Notariatul de Stat al raionului in raza caruia se gasesc bunurile cele mai importante ale acestuia.
    Art. 2
    Renuntarea expresa la succesiune se face in fata notarului de stat competent, potrivit art. 1 si se inregistreaza intr-un registru special tinut la biroul Notariatului de Stat.
    Renuntarea expresa la succesiune poate fi facuta si prin inregistrarea, potrivit alin. 1, a unei declaratii autentice, facuta in alta parte.

    CAP. 2
    Masuri de conservare

    Art. 3
    Orice persoana interesata, procurorul sau comitetul executiv al sfatului popular, poate cere Notariatului de Stat competent, potrivit art. 1, inventarierea si luarea masurilor de conservare a bunurilor ramase de pe urma defunctului.
    In interesul statului, al mostenitorilor sau pentru apararea altor interese legitime, Notariatul de Stat poate proceda si din oficiu la inventarierea si luarea masurilor de conservare.
    Notarul de Stat poate face singur inventarierea sau sa delege pe secretarul biroului de Notariat de Stat.
    In cazul cand in localitatea unde a avut loc decesul nu exista Notariat de Stat, precum si in cazuri urgente, inventarierea poate fi efectuata, la cererea notarului de stat sau din oficiu, si de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular local.
    Secretara biroului de Notariat de Stat sau delegatul comitetului executiv al sfatului popular local se vor conforma, in cazurile aratate mai sus, dispozitiilor art. 4, 5 si 9.
    Celalalte masuri de conservare se efectueaza numai de notarul de stat.
    Art. 4
    In cazurile prevazute de art. 3 notarul de stat se transporta la ultimul domiciliu al celui decedat si ia informatii despre numele si domiciliul mostenitorilor, despre bunurile succesorale si locul unde se gasesc, precum si despre existenta vreunui testament.
    Art. 5
    Notarul de stat intocmeste un inventar al bunurilor succesorale aflate la locuinta celui decedat sau in aceeasi localitate. Inventarul va cuprinde enumerarea, descrierea si pretuirea provizorie a bunurilor, la nevoie putindu-se cere pentru pretuire parerea unui expert.
    Inventarul se semneaza de cel care il intocmeste, precum si de rudele aflate la locuinta defunctului, iar in lipsa acestora sau daca refuza a semna, de o alta persoana care locuieste acolo, ori de un vecin.
    In cazul in care au ramas bunuri in alta localitate, intocmirea inventarului se face prin delegatie de organul competent, potrivit art. 3.
    Daca s-a facut o inventariere de un alt organ al statului sau de administratorul de cladire, notarul de stat verifica acest inventar, putindu-l mentine sau complecta.
    Daca la locuinta defunctului se gaseste un testament, el este depus la Notariatul de Stat raional competent.
    Art. 6
    Daca exista pericol de instrainare sau pierdere, bunurile succesorale sau parte dintre ele sunt date de notarul de stat in custodie, cu sau fara punere de sigilii, iar obiectele din metale pretioase, pietrele pretioase, valutele, sumele de bani, cecurile si alte asemenea sunt depuse, dupa caz, la C.E.C. sau la Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat.
    Din sumele de bani se lasa, dupa caz, mostenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul, sumele necesare pentru:
    a) acoperirea cheltuielilor facute cu ingrijirea in timpul bolii celui decedat si cu inmormintarea lui;
    b) intretinerea persoanelor care erau in sarcina celui decedat;
    c) plata sumelor datorate in temeiul contractelor de munca sau pentru plata asigurarii sociale;
    d) acoperirea cheltuielilor necesare pentru pastrarea si administrarea averii succesorale, survenite pana la data facerii inventarului.
    In cazul cand ulterior, conservarea si administrarea bunurilor succesorale necesita implinirea anumitor operatiuni si cheltuieli, acestea vor fi facute de custodele, numit potrivit primului alineat, cu incuviintarea prealabila a notarului de stat, sau de un curator special, numit de notarul de stat in lipsa custodelui.
    Art. 7
    Daca printre mostenitori se gasesc persoane incapabile sau cu capacitate restransa, Notariatul de Stat va sesiza organul tutelar competent.
    Art. 8
    In cazul cand exista un testament, notarul de stat va proceda la deschiderea lui si va incunostiinta pe legatari; daca a fost instituit un executor testamentar, va incunostinta si pe acesta.
    Art. 9
    La intocmirea inventarului, notarul de stat incheie un proces-verbal, care va cuprinde toate operatiunile efectuate potrivit articolelor precedente, precum si toate obiectiunile ridicate de cei interesati.
    Procesul-verbal se intocmeste in dublu exemplar, dintre care unul este lasat persoanelor care locuiau cu defunctul, iar al doilea exemplar impreuna cu toate inscrisurile care intereseaza succesiunea se depune de indata la biroul de Notariat de Stat.
    In cazul art. 7, o copie de pe procesul-verbal, certificata de notarul de stat se inainteaza organului tutelar competent.
    Art. 10
    Notarul de stat este obligat sa incunostiinteze de indata pe mostenitorii si legatarii care nu au fost fata la inventariere, despre deces si masurile  care au fost luate.
    Art. 11
    Oricine este vatamat prin inventarul intocmit sau prin masurile de conservare a bunurilor succesorale poate cere tribunalului popular al raionului, in raza caruia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, ridicarea acestor masuri sau modificarea lor.
    Tribunalul popular judeca cererea cu citarea celor interesati.

    CAP. 3
    Stabilirea drepturilor succesorale si eliberarea certificatului de mostenitor

    Art. 12
    Notarul de stat, dupa ce a constatat ca de pe urma unei persoane decedate au ramas bunuri, cheama inaintea sa pe toti mostenitorii presupusi si pe legatari, pentru impartirea bunurilor succesiunii.
    Totodata notarul de stat instiinteaza organul financiar competent despre existenta succesiunii, in vederea impunerii.
    Art. 13
    La termenul fixat, notarul de stat stabileste numarul si calitatea mostenitorilor, precum si masa succesorala.
    Stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor se poate face prin declaratii de martori date in fata notarului de stat.
    Art. 14
    Daca toti mostenitorii se prezinta, isi dovedesc calitatea si se invoiesc asupra impartelii, notarul de stat va redacta, potrivit invoielii lor, actul de imparteala.
    Art. 15
    Daca mostenitorii isi contesta calitatea sau nu se inteleg asupra impartelii bunurilor, notarul de stat constata printr-o incheiere neintelegerile ivite, indruma partile sa ceara solutionarea lor pe cale judecatoreasca si suspenda procedura succesorala inceputa.
    Art. 16
    Daca la termenul fixat nu se prezinta toti mostenitorii, notarul de stat consemneaza intr-un proces-verbal declaratiile mostenitorilor prezenti si suspenda procedura; aceasta poate fi reluata la cererea oricarei parti interesate, pana la expirarea termenului de 6 luni de la data deschideri succesiunii.
    Art. 17
    Dupa 6 luni de la deschiderea succesiunii mostenitorii care au acceptato in acest termen, pot cere Notariatului de Stat competentpotrivit art. 1, sa li se elibereze certificatul de mostenitor, chiar daca notarul de stat nu a intocmit inventarul bunurilor.
    Art. 18
    In cazul in care exista testament sau daca mostenitorii sunt cunoscuti, daca acestia au acceptat mostenirea si este neindoielnic ca nu exista si alti mostenitori, notarul de stat poate elibera certificatul de mostenitor si mai inainte de implinirea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii.
    In cazul testamentului, notarul de stat va verifica legalitatea acestuia atat sub raportul formei cat si sub raportul cuprinsului sau.
    Art. 19
    In cazul art. 15, eliberarea certificatul de mostenitor se va face pe baza hotararii judecatoresti ramasa definitiva.
    Art. 20
    In toate cazurile, certificatul de mostenitor se va elibera numai daca se constata ca organul financiar competent a fost instiintat despre existenta succesiunii.
    Art. 21
    Certificatul de mostenitor trebuie sa cuprinda data eliberarii, aratarea organului care il elibereaza, numele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, mentiunea daca mostenirea este legala sau testamentara, numele, calitatea mostenitorilor si domiciliul lor, bunurile succesorale, cota sau bunurile ce revin fiecaruia dintre mostenitori, indicarea sumei percepute ca taxa de timbru, semnatura notarului de stat, precum si stampila biroului Notariatului de Stat. In cazul cand inventarul bunurilor nu a fost intocmit se va face mentiunea de aceasta in certificat.
    La cererea mostenitorilor, notarul de stat elibereaza fiecaruia cate un exemplar de pe certificatul de mostenitor.
    La cererea mostenitorilor, daca exista testament numai pentru o parte a bunurilor defunctului, se elibereaza un certificat pentru aceste bunuri si un altul pentru restul bunurilor.
    In cazul in care mostenitorii si-au impartit bunurile succesorale prin act notarial, certificatul de mostenitor va cuprinde pe langa mentiunile din alin. 1 si mentiune despre actul de impartire a bunurilor.
    Art. 22
    In cazul in care prin testament a fost instituit un executor testamentar, notarul de stat elibereaza un certificat constatand aceasta calitate.
    Art. 23
    Dupa eliberarea certificatului de mostenitor nu se mai poate elibera alt certificat; cei care au pretentiuni la succesiune, pot cere in justitie anularea certificatului eliberat si stabilirea drepturilor lor.
    Pana la anulare prin sentinta judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada in ce priveste calitatea de mostenitor si cota bunurilor ce revin fiecarui mostenitor.
    Art. 24
    Daca dupa trecerea termenului de 6 luni de la deschiderea succesiunii notarul de stat nu constata existenta vreunui mostenitor care sa fi acceptat succesiunea, el elibereaza la cererea organului financiar certificat ca succesiunea este vacanta.
    Dispozitiunile art. 23 se aplica in mod corespunzator si in cazul certificatului eliberat potrivit prezentului articol.

    CAP. 4
    Dispozitiuni finale si tranzitorii

    Art. 25
    Pe data punerii in aplicare a prezentului Decret, articolele 620 - 642 inclusiv din codul de procedura civila, art. 695 din codul civil, precum si orice alte dispozitiuni contrare, se abroga.
    Art. 26
    Desbaterile succesorale care se gasesc in fata instantelor judecatoresti pe baza legii Nr. 478 din 1 octombrie 1938, a legii Nr. 543 din 11 iunie 1946 si a Decretului Nr. 109 din 23 iunie 1948, vor fi trimise din oficiu Notariatului de Stat competent, potrivit Decretului de fata.
    Art. 27
    Modul de aplicare a prezentului Decret se va stabili pe cale de ordine si instructiuni ale Ministerului Justitiei.
    Art. 28



SmartCity5

COMENTARII la Decretul 40/1953

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 40 din 1953
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 40/1953
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu