E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 279 din  1 august 1983

privind reglementarea asistentei medicale cu plata

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 60 din  1 august 1983


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Asistenta medicala cu plata se acorda la cererea populatiei, in conditiile prezentului decret, dupa cum urmeaza:

    A.  Asistenta medicala ambulatorie cu plata
    Art. 2
    Asistenta medicala ambulatorie cu plata se organizeaza de Ministerul Sanatatii prin dispensare policlinici cu plata.
    Dispensarele policlinici cu plata au in structura lor cabinete medicale pentru consultatii si laboratoare medicale pentru investigatii, diagnostic si tratament.
    Dispensarele policlinici cu plata functioneaza pe baza autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare si autofinantarii, au personalitate juridica si se organizeaza potrivit normelor legale cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat.
    Art. 3
    In cadrul asistentei medicale ambulatorii cu plata se acorda consultatii medicale in cabinetele de consultatii din dispensarul policlinic sau la domiciliul populatiei si se efectueaza prestatii medico-sanitare pentru evaluarea starii de sanatate, precizarea diagnosticului si efectuarea de tratamente in caz de boala.
    Analizele de laborator, examenele radiologice, alte investigatii, precum si procedurile de balneofizioterapie, se vor efectua prin compartimentele specializate ale unitatilor sanitare cu plata.
    In situatiile in care asemenea prestatii nu pot fi executate in compartimentele specializate ale unitatilor sanitare cu plata, acestea se vor efectua, contra cost, in unitatile sanitare teritoriale.
    Art. 4
    Asistenta medicala ambulatorie cu plata se poate acorda de personalul sanitar care are domiciliul in localitatea in care este incadrat si anume:
    a) medici primari gradele I, II, III, medici principali de specialitate si medici stomatologi, incadrati in unitati sanitare, in invatamantul superior medical si farmaceutic si in unitati de cercetare stiintifica medicala;
    b) personal sanitar cu pregatire superioara si personal mediu sanitar incadrat in unitati sanitare, in invatamantul superior medical si farmaceutic si in unitati de cercetare stiintifica medicala;
    c) medici de medicina generala incadrati in unitati sanitare, care acorda asistenta medicala cu plata numai la domiciliul populatiei solicitatoare;
    d) pensionari proveniti din personalul sanitar prevazut la lit. a)-c).
    Stabilirea personalului sanitar care poate acorda asistenta medicala ambulatorie cu plata in unitatile sanitare cu plata si la domiciliul populatiei se face in raport cu numarul locurilor de munca din aceste unitati, cu necesitatile asistentei medicale la domiciliu si solicitarea populatiei, de directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, la cerere, cu recomandarea colegiilor de disciplina a personalului sanitar judetene si al municipiului Bucuresti.
    Medicii in stagiu de pregatire practica sau de dobandire a unei specialitati medicale nu pot acorda asistenta medicala cu plata.
    Personalul sanitar, pensionat de invaliditate, aflat in concediu medical, cu program de munca redus sau in concediu fara plata, nu are dreptul sa acorde asistenta medicala ambulatorie cu plata atat timp cat se afla in una din aceste situatii.
    Art. 5
    Personalul sanitar poate acorda asistenta medicala ambulatorie cu plata numai in afara programului sau de lucru de la unitatea unde functioneaza, cu exceptia pensionarilor si a personalului incadrat permanent la dispensarul policlinic cu plata.
    Art. 6
    Personalul sanitar caruia i s-a suspendat sau interzis in conditiile legii dreptul de a exercita profesiunea, i s-a desfacut disciplinar contractul de munca sau pentru motivul necorespunderii profesionale in munca, a savarsit abateri de la normele de etica si deontologie medicala, stabilite de colegiile de disciplina a personalului sanitar, nu poate acorda asistenta medicala cu plata.
    Art. 7
    Dispensarele policlinici cu plata se infiinteaza si se desfiinteaza, in functie de necesitatile de asistenta medicala, de consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul Ministerului Sanatatii.
    Consiliile  populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri ca in termen  de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului decret sa asigure darea in functiune, in bune conditii, a dispensarelor policlinici cu plata din localitatile prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 8
    Din veniturile realizate de unitatile sanitare care acorda asistenta medicala ambulatorie cu plata se acopera:
    a) cota de 10% din totalul incasarilor realizate, care se varsa ca venit la bugetul local;
    b) cheltuielile de intretinere si functionare a unitatilor, inclusiv a reparatiilor curente si capitale la constructii, utilaje si aparatura;
    c) cheltuielile privind procurarea materialelor sanitare consumabile, necesare consultatiilor, examenelor de laborator, radiologice si altor investigatii, tratamente si prestatii medicale efectuate la aceste unitati;
    d) drepturile de retribuire, potrivit legii, ale personalului permanent, inclusiv impozitele si contributiile de asigurari sociale;
    e) cheltuielile legate de dezvoltarea bazei materiale, utilaje, aparate, autoturisme pentru asistenta medicala la domiciliu, constructii sanitare si altele asemenea;
    f) cota-parte cuvenita personalului sanitar care acorda asistenta medicala la aceste unitati, inclusiv impozitul si contributia de asigurari sociale. Cuantumul cotei-parti se stabileste dupa acoperirea cheltuielilor prevazute la lit. a)-e). Suma cuvenita fiecaruia se fixeaza in functie de aportul adus la realizarea venitului. Sumele se platesc in afara fondului de retribuire planificat, a drepturilor de retribuire sau a pensiei pentru limita de varsta ori de serviciu, cuvenite potrivit legii, in cadrul planului de casa.
    Art. 9
    Veniturile realizate de personalul sanitar si de pensionarii proveniti din acest personal prin acordarea asistentei medicale ambulatorii cu plata sunt supuse impozitului progresiv, stabilit potrivit anexei nr. 2.
    Art. 10
    Personalul sanitar care acorda asistenta medicala ambulatorie cu plata primeste drepturile cuvenite pentru aceasta activitate peste drepturile prevazute de legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii.
    Pensionarii pentru limita de varsta sau de serviciu care isi desfasoara activitatea in cadrul dispensarelor policlinici cu plata au dreptul sa cumuleze pensia, inclusiv pensia suplimentara, cu sumele cuvenite pentru munca prestata, inclusiv indemnizatia de conducere in cazul pensionarilor care indeplinesc functia de medic director.
    Art. 11
    Disponibilitatile aflate in contul dispensarelor policlinici cu plata la 31 decembrie al fiecarui an se reporteaza pentru anul urmator, in vederea acoperirii categoriilor de cheltuieli prevazute la art. 8.
    Art. 12
    Bunurile imobile si mobile constituite ca fonduri fixe necesare organizarii dispensarelor policlinici cu plata se asigura de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in conditiile legii. Pentru dotarea initiala, comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura prin redistribuire, fara plata, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si materiale.
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor introduce in planurile anuale obiectivele de investitii pentru dispensarele policlinici cu plata pe masura constituirii din veniturile acestora a fondurilor necesare.
    Art. 13
    Directiile sanitare pot transfera, la propunerea dispensarelor policlinici cu plata, celorlalte unitati sanitare din acelasi judet, mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale sanitare din dotarea initiala sau dobandite pe parcurs din fondurile proprii de dezvoltare.
    Art. 14
    Dispensarele policlinici cu plata pot beneficia de credite bancare pentru organizarea si buna desfasurare a activitatii acestora.
    Art. 15
    Tarifele pentru consultatii, analize de laborator, examene radiologice, explorari functionale, tratamente si alte prestatii medicale efectuate in dispensarele policlinici cu plata sunt cele din anexa nr. 3.
    Pentru prestatiile necuprinse in anexa, tarifele se vor stabili de Ministerul Sanatatii cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi prin corelare, urmarindu-se asigurarea unei rentabilitati corespunzatoare.
    Tarifele stabilite potrivit alin. 1 si 2 se aplica corespunzator si in celelalte unitati sanitare persoanelor care, potrivit legii, nu beneficiaza de asistenta medicala gratuita, precum si persoanelor care sunt obligate prin lege sa suporte cheltuielile necesare pentru asistenta medicala.
    Tarifele pentru prestatiile medicale efectuate de dispensarele policlinici cu plata strainilor aflati temporar pe teritoriul Republicii Socialiste Romania se stabilesc de Ministerul Sanatatii la nivelul celor practicate pentru cetatenii straini.
    Art. 16
    Primirea sau pretinderea de sume peste tarifele stabilite, precum si nedecontarea sumelor incasate pentru asistenta medicala cu plata acordata la domiciliu, se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru asigurarea asistentei medicale la domiciliu, dispensarele policlinici cu plata se doteaza cu autoturisme conform anexei nr. 4*).
    La infiintare, dispensarele policlinici cu plata vor fi dotate cu cel putin un autoturism, in conditiile articolului 12 din prezentul decret, din parcul in conservare.
    Art. 18
    Normarea personalului permanent la dispensarele policlinici cu plata se face potrivit anexei nr. 5*).
    Art. 19
    Organizarea dispensarelor policlinici cu plata in 1983 se va asigura prin suplimentarea numarului de personal si a fondului de retribuire planificat, pe titulari de plan.
----------------
    *) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

    A. Asistenta medicala cu plata in unitati sanitare cu paturi
    Art. 20
    Pe data prezentului decret, in unitatile sanitare cu paturi se organizeaza asistenta medicala cu plata.
    Art. 21
    Unitatile sanitare cu paturi in care se acorda asistenta medicala cu plata se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sau de ministerele cu retea sanitara proprie, cu acordul Ministerului Sanatatii.
    Asistenta medicala cu plata se poate acorda in unitati sanatoriale distincte profilate pe anumite specialitati medicale si in compartimente distincte cu paturi din cadrul sectiilor existente in unitatile sanitare, care functioneaza in continuare potrivit normelor unitare de structura pentru unitatile sanitare.
    Art. 22
    Asistenta medicala cu plata in unitatile sanitare cu paturi se acorda, la cerere, bolnavilor convalescenti sau pentru recuperare medicala, pe baza recomandarii medicale, in timpul concediului medical sau in cadrul concediului de  odihna ori fara plata.
    Art. 23
    Persoanele internate in conditiile art. 22 suporta cheltuielile de intretinere potrivit anexei nr. 6, care se platesc unitati sanitare in care au fost internate aceste persoane.
    Art. 24
    Persoanele care doresc sa li se asigure asistenta medicala intr-o anumita unitate sanitara cu paturi, indiferent de apartenenta lor teritoriala, pot fi internate la cerere in aceste unitati, in limita a circa 10% din totalul paturilor, suportind cheltuielile de spitalizare la nivelul costului mediu pentru un pat din unitatea respectiva, stabilit in trimestrul precedent.
    Persoanele internate potrivit alineatului precedent beneficiaza de drepturile de concediu medical prevazute de lege.
    Art. 25
    Din sumele incasate de unitatile sanitare potrivit art. 3 alin. final, art. 23 si art. 24, o cota de 90% se face venit la buget, in raport de subordonarea unitatii sanitare, iar o cota de 10% se retine la dispozitia unitatii. Cota de 10% se foloseste pentru stimularea personalului care a contribuit la realizarea venitului, in functie de aportul adus, si se plateste trimestrial in afara fondului de retribuire planificat, a drepturilor de retribuire si fara a se depasi nivelul a trei retributii tarifare pe an.
    Art. 26
    Ministerul Sanatatii, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii, va elabora, in termen de 30 de zile de la data prezentului decret, norme metodologice privind asistenta medicala cu plata.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1
                                 LOCALITATILE
in care se organizeaza in prima etapa dispensare cu plata
   ----------------------------------------------------------------------------
   Nr.      Judetul                    Localitatile din judet
   crt.
   ----------------------------------------------------------------------------
    1.      ALBA                       Alba Iulia, Blaj
    2.      ARAD                       Arad
    3.      ARGES                      Pitesti, Campulung, Curtea de Arges
    4.      BACAU                      Bacau, Gheorghe Gheorghiu-Dej
    5.      BIHOR                      Oradea, Beius
    6.      BISTRITA-NASAUD            Bistrita, Nasaud
    7.      BOTOSANI                   Botosani, Dorohoi
    8.      BRASOV                     Brasov, Fagaras
    9.      BRAILA                     Braila
   10.      BUZAU                      Buzau, Ramnicu Sarat
   11.      CARAS-SEVERIN              Resita, Caransebes
   12.      CALARASI                   Calarasi
   13.      CLUJ                       Cluj-Napoca, Turda, Dej
   14.      CONSTANTA                  Constanta, Medgidia
   15.      COVASNA                    Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc
   16.      DAMBOVITA                  Targoviste
   17.      DOLJ                       Craiova, Calafat
   18.      GALATI                     Galati, Tecuci
   19.      GIURGIU                    Giurgiu
   20.      GORJ                       Targu Jiu
   21.      HARGHITA                   Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc
   22.      HUNEDOARA                  Deva, Hunedoara, Petrosani
   23.      IALOMITA                   Slobozia
   24.      IASI                       Iasi, Pascani
   25.      MARAMURES                  Baia Mare, Sighetu Marmatiei
   26.      MEHEDINTI                  Drobeta-Turnu Severin
   27.      MURES                      Targu Mures, Sighisoara
   28.      NEAMT                      Piatra-neamt, Roman
   29.      OLT                        Slatina, Caracal
   30.      PRAHOVA                    Ploiesti, Campina
   31.      SATU MARE                  Satu Mare
   32.      SALAJ                      Zalau, Simleu Silvaniei
   33.      SIBIU                      Sibiu, Medias
   34.      SUCEAVA                    Suceava, Radauti
   35.      TELEORMAN                  Alexandria, Turnu Magurele
   36.      TIMIS                      Timisoara, Lugoj
   37.      TULCEA                     Tulcea
   38.      VASLUI                     Vaslui, Barlad
   39.      VALCEA                     Rimnicu-Vilcea
   40.      VRANCEA                    Focsani, Adjud
   41.      MUNICIPIUL BUCURESTI       In fiecare sector
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                                   COTE
de impunere lunara, pe transe de venituri, pe locuri de realizare, a sumelor care se incaseaza de la  dispensarele policlinici cu plata de catre personalul sanitar retribuit in raport cu incasarile realizate
   ----------------------------------------------------------------------------
   Venitul lunar impozabil               Impozitul lunar pe transe
       pe trase - lei -
   ----------------------------------------------------------------------------
            1  -  100                    Scutit de impozit
          101  -  200                    6% pentru ceea ce depaseste 100 lei
          201  -  300            6 lei + 8%   "                 "    200 lei
          301  -  400           14 lei + 9%   "                 "    300 lei
          401  -  500           23 lei +10%   "                 "    400 lei
          501  -  600           33 lei +12%   "                 "    500 lei
          601  -  800           45 lei +14%   "                 "    600 lei
          801  - 1000           73 lei +17%   "                 "    800 lei
         1001  - 1200          107 lei +23%   "                 "   1000 lei
         1201  - 1400          153 lei +25%   "                 "   1200 lei
         1401  - 1700          203 lei +27%   "                 "   1400 lei
         1701  - 2000          284 lei +29%   "                 "   1700 lei
         2001  - 3000          371 lei +31%   "                 "   2000 lei
         3001  - 5000          681 lei +34%   "                 "   3000 lei
         5001  - 7000         1361 lei +38%   "                 "   5000 lei
         7001  - 9000         2121 lei +42%   "                 "   7000 lei
         9001  -12000         2961 lei +46%   "                 "   9000 lei
        12001  -15000         4341 lei +50%   "                 "  12000 lei
        Peste   15000         5841 lei +2% adaugat la 50% pentru
                                                            fiecare 2500 lei
   ----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
                             TARIFE
pentru prestatiile medicale acordate in dispensarele policlinici cu plata
                                                                  Tarif
    A. Consultatii                                               - lei -

     1. Consultatia primara acordata de academicieni,
        profesori si conferentiari                                  90
     2. Consultatia acordata de sefi de sectie din spitale
        clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si
        medici primari gradele I si II                              70
     3. Consultatia acordata de alte cadre medicale                 50
     4. Consultatia control pentru bolnavii ambulator acordata de
        academicieni, profesori, si conferentiari                   70
     5. Consultatia control acordata de sefi de sectie din spitale
        clinice, spitale din municipiile resedinta de judet si
        medici primari gradele I si II pentru bolnavii ambulator    60
     6. Consultatia control acordata de alte cadre medicale pentru
        bolnavii ambulator                                          50
     7. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de
        academicieni, profesori si conferentiari - ziua            120
     8. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de sefi de
        sectie din spitale clinice, spitale din municipiile
        resedinta de judet si medici primari gradele I si II - ziua 90
     9. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de alte cadre
        medicale - ziua                                             70
    10. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de
        academicieni, profesori si conferentiari - noaptea         150
    11. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de sefi de
        sectie din spitale clinice, spitale din municipiile
        resedinta de judet si medici primari de gradele I si II
        - noaptea                                                  100
    12. Consultatia la domiciliul bolnavului acordata de alte
        cadre medicale - noaptea                                    80

       B. Analize de laborator si investigatii

     1. Numaratoarea eritrocitelor                                  15
     2. Numaratoarea trombocitelor                                  15
     3. Mielograma                                                  60
     4. Viteza de sedimentare a hematiilor                          12
     5. Timp de protrombina                                         25
     6. Determinarea grupelor sanguine in sistem ABO                10
     7. Dozarea glucozei in sange                                   25
     8. Determinarea hiperglicemiei provocate                      125
     9. Test de imunofluorescenta                                   60
    10. Lipide totale                                               25
    11. Dozarea colesterolului                                      25
    12. Clor in urina                                               20
    13. Dozarea ureei                                               20
    14. Examen coproparazitologic pentru diagnosticul parazitozelor
        intestinale:
                     - examen microscopic direct                    15
                     - examen microscopic direct concentratii
                       si coloranti                                 20
                     - culturi                                      25
    15. Examen histopatologic pe o piesa inclusa la parafina        60
    16. Radioscopie toraco-pleuro-mediastino-pulmonara              20
    17. Radiografia cardiopulmonara (exclusiv filmul)               30
    18. E.K.G                                                       30
    19. Cistoscopie                                                 60
    20. Expertiza medico-legala psihiatrica                        300
    21. Expertiza medico-legala pe baza de documente medicale
        pentru stabilirea responsabilitatii medicale               400

         C. Tratamente

     1. Injectie subcutanata, intradermica, intramusculara
        (la sediul dispensarului policlinic)                         7
     2. Acupunctura - o sedinta                                     25
     3. Incizia unui flegmon                                        50
     4. Pansament plagi lineare, pana la 10 cm fiecare              15
     5. Infiltratii nervi Arnold facial, ramura trigemen,
        intercostali etc.                                           20
     6. Perfuzie intravenoasa                                       20
     7. Aparat gipsat toraco-branhiali                             125
     8. Extractie dinte monoradicular                               30
     9. Apendicectomie pentru apendicita cronica si
        apendicita acuta necomplicata                              250
    10. Rezectie gastrica pentru ulcer sau tumori benigne          600
    11. Nefrectomie simpla                                         500
    12. Histerectomie pe cale abdominala                           500
    13. Amputatie brat, antebrat                                   400
    14. Tenorafie 1-2 tendoane antebrat + neurorafie nerv median   600
    15. Lobectomie sau bilobectomie (pulmonara)                    650
    16. Ablatia unei leziuni osoase craniene de baza               650

    NOTA:
    1. In tarifele pentru prestatiile medicale nu se includ medicamentele, filmele radiologice, substantele de contrast, plantele medicinale, aliajele de tip  Palliag, Pallidor, aurul dentar etc., materialele protetice, cu exceptia izotopilor radioactivi.
    2. Pentru prestatiile prevazute grupat la aceeasi pozitie din lista, tariful se aplica fiecarei prestatii in parte.
    3. Tarifele pentru prestatiile medicale efectuate la domiciliul solicitantului se majoreaza cu 50% cu exceptia tarifelor pentru consultatii, pentru care sunt stabilite astfel de tarife.
    4. Transportul la domiciliu, in cazul in care acesta nu este asigurat de solicitant, se calculeaza la nivelul tarifului Getax.

    ANEXA 6
Cheltuielile de intretinere care se suporta de bolnavii convalescenti sau in recuperare
                                                       lei/pat/zi
                                       Cazare   Hrana   Total
                                       ------   -----   -----
     1. Rezerva cu 1-2 paturi            20     16,50   36,50
     2. Salon cu   3 4 paturi             9     16,50   25,50
     3. Salon cu   5 7 paturi             7     16,50   23,50
     4. Salon cu peste 7 paturi           5     16,50   21,50


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 279/1983

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 279 din 1983
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu