Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 80 din 5 noiembrie 2007

cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata.

ACT EMIS DE: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 553 din 22 iulie 2008



Dosar nr. 51/2007

Sub preşedinţia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Secţiile Unite ale Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata.

Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 75 de judecători din totalul de 114 aflaţi în funcţie.

SECŢIILE   UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

A. Prin recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia se apreciază că instanţele judecătoreşti nu au un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată, pronunţându-se diferit asupra următoarelor chestiuni de drept:

I. Necesitatea menţionării în cuprinsul încheierii judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului a dispoziţiei de transmitere universală a patrimoniului societăţii cu răspundere limitată, cu asociat unic, către asociatul unic, în cazul dizolvării de drept a acestei societăţi, prin efectul dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, ca sancţiune pentru nepreschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, în temeiul prevăzut de art. 26 din acest act normativ.

II. Dacă recursul declarat de creditorul bugetar împotriva încheierii pronunţate de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului, prin care s-a constatat dizolvarea de drept a unor societăţi comerciale, în condiţiile art. 30 alin. (1)şi (2) din Legea nr. 359/2004, urmează a fi respins ca lipsit de interes sau ca nefondat.

B. Din examinarea susţinerilor formulate în sprijinul cererii de lămurire a chestiunilor de drept enunţate, în raport cu soluţiile pronunţate de instanţe, se constată următoarele:

Cu privire la necesitatea menţionării în cuprinsul încheierii judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului a dispoziţiei de transmitere universală a patrimoniului societăţii cu răspundere limitată, cu asociat unic, către asociatul unic, în cazul dizolvării de drept a acestei societăţi, prin efectul dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004.

Sub acest aspect, prin recursul în interesul legii se învederează că unele instanţe au considerat că dispoziţiile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incidente cu privire la societăţile comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic, dizolvate de drept în temeiul art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, şi că încheierea pronunţată în acest caz trebuie să cuprindă menţiunea transmiterii universale a patrimoniului societăţii către asociatul unic.

Tot în această materie s-a relevat că alte instanţe, dimpotrivă, au considerat că dispoziţiile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incidente numai în cazul dizolvării voluntare a societăţilor cu răspundere limitată, cu asociat unic, iar nu şi în cazul dizolvării de drept care operează ca sancţiune, în condiţiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 359/2004.

In legătură cu aceste chestiuni, în privinţa cărora s-a considerat că instanţele au dat o interpretare diferită dispoziţiilor legale aplicabile, se constată următoarele:

Prin art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004, reglementându-se modul în care se desfăşoară procedura lichidării, pentru persoanele juridice în privinţa cărora s-a constatat dizolvarea de drept, în condiţiile art. 30 din aceiaşi lege, s-a precizat că „persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare".

Pe de altă parte, este de observat că art. 236 din Legea nr. 31/1990, republicată, a fost abrogat prin art. I pct. 158 din Legea nr. 441/2006.

Or, în urma abrogării acestui text de lege, principiile generale care reglementează procedura lichidării societăţilor comerciale sunt aplicabile şi societăţilor cu răspundere limitată, cu asociat unic.

Sub acest aspect trebuie să se aibă în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 233 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, „dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării".

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 259 din Legea nr. 31/1990, republicată, „creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile care decurg din creanţele ajunse la termen, până la concurenţa bunurilor existente în patrimoniul societăţii, şi numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaţilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea acţiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social".

Reiese deci că şi societăţile comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic, dizolvate de drept în baza art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, intră în lichidare potrivit art. 233 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede că „dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării".

In acest sens, prin alin. (2) al aceluiaşi articol, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 156 din Legea nr. 441/2006, se mai prevede că „din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot întreprinde noi operaţiuni", subliniindu-se că, „în caz contrar, aceştia sunt personal şi solidar răspunzători pentru acţiunile întreprinse".

Tot astfel, în cadrul reglementării situaţiei societăţilor comerciale dizolvate de drept, ca sancţiune pentru nepreschimbarea, în termenul legal, a certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare, prin art. 31 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 359/2004 s-a prevăzut că „în termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de dizolvare, [....] sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului", iar „dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în insolvenţă....".

Este semnificativ în această privinţă că, potrivit art. 259 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „creditorii societăţii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor acţiunile care decurg din creanţele ajunse la termen, până la concurenţa bunurilor existente în patrimoniul societăţii, şi numai după aceea de a se îndrepta împotriva asociaţilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea acţiunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social".

Aşadar, ca urmare a abrogării art. 236 din Legea nr. 31/1990, prin art. I pct. 158 din Legea nr. 441/2006, societăţile comerciale cu răspundere limitată, cu asociat unic, dizolvate de drept potrivit art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, sunt supuse procedurii de lichidare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu numirea unui lichidator, creditorii acelor societăţi putându-se îndrepta, pentru recuperarea creanţelor, împotriva lichidatorilor şi, doar în subsidiar, împotriva asociaţilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea aporturilor la capitalul social.

Prin urmare, dacă anterior abrogării art. 236 din Legea nr. 31/1990, prin art. I pct. 158 din Legea nr. 441/2006, se puteau ivi situaţii susceptibile a determina pronunţarea de soluţii diferite în aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, în prezent, datorită incidenţei reglementării cu caracter general şi în această materie, o asemenea eventualitate a devenit lipsită de suport juridic.

In acelaşi timp, în ceea ce priveşte temeiul respingerii recursului declarat împotriva încheierii pronunţate de judecătorul delegat la oficiul registrul comerţului, prin care se constată dizolvarea de drept a unor societăţi comerciale, în condiţiile aplicării dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004, se constată că doar în activitatea de judecată a Curţii de Apel Alba Iulia, care a formulat sesizarea în cadrul recursului în interesul legii, s-au pronunţat soluţii de respingere a căii de atac a recursului ca lipsit de interes, toate celelalte instanţe, evidenţiate în situaţiile întocmite cu ocazia verificărilor efectuate, respingând ca nefondate astfel de recursuri.

Aşa fiind, nu se poate considera că în această privinţă ar exista practică judiciară neunitară, care să impună adoptarea unei soluţii în interesul legii, în sensul prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă, după cum nici în legătură cu momentul şi modalitatea în care creditorii bugetari depun înscrisuri doveditoare ale creanţelor, în sprijinul căii de atac a recursului pe care o exercită, nu apare necesară o rezolvare de principiu, cu valabilitate generală, cât timp astfel de situaţii constituie doar circumstanţe de fapt diferite.

In consecinţă, reieşind că în chestiunile de drept ce fac obiectul sesizării de faţă nu s-au ivit puncte de vedere diferite, cu caracter actual, în practica de judecată a instanţelor judecătoreşti, urmează a se dispune respingerea recursului în interesul legii.

PENTRU  ACESTE   MOTIVE

In numele legii

DECID:

Resping recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 80/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 80 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 80/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu