Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.765 din 28.11.2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 13 martie 2020SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Dana-Cristina Bunea. 1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, excepţie ridicată de George Munteanu în Dosarul nr. 10.589/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.565 D/2017.2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate sunt redactate clar, accesibil şi previzibil. Art. 239 alin. (2) din Codul penal reglementează o infracţiune distinctă de cea reglementată de art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, fără a se suprapune cele două infracţiuni, astfel că este previzibil să fie aplicabile regulile de la concursul de infracţiuni. Întrucât nu există situaţii identice, nu poate fi primită critica în raport cu art. 16 din Constituţie şi, de asemenea, nu poate fi primită critica în raport de dispoziţiile constituţionale ale art. 24, deoarece în cazul ambelor infracţiuni există aceleaşi garanţii procedurale. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Decizia nr. 1 din 5 octombrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 10.589/281/2016/a1, Tribunalul Prahova - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 239 alin. (2) din Codul penal şi ale art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului. Excepţia a fost ridicată de George Munteanu într-o cauză penală a Judecătoriei Ploieşti - Secţia penală. Ca urmare a respingerii de către această instanţă, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a „dispoziţiilor art. 239 din Codul penal raportat la art. 29 din Legea nr. 59/1938 şi art. 29 din Legea nr. 47/1992", autorul excepţiei a formulat recurs, iar acesta a fost admis de Tribunalul Prahova - Secţia penală, care, reţinând acest obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, a dispus sesizarea Curţii Constituţionale prin decizia menţionată. 5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că normele criticate sunt neconstituţionale, au o redactare confuză şi imprecisă, iar urmarea acestui fapt este lipsa lor de predictibilitate. Lipsa de claritate a termenilor folosiţi de către legiuitor determină aflarea autorului în sfera ilicitului penal, în condiţiile în care, în aceeaşi situaţie şi pe un text de lege identic, nu ar fi fost atras în sfera ilicitului penal. De asemenea, sintagma „dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă" din cuprinsul art. 84 din Legea nr. 59/1934 nu poate fi constituţională în măsura în care principiul absorbţiei faptei mai puţin grave în fapta mai gravă a fost înlocuit cu principiul cumulului juridic de norme. Se mai arată că textele criticate sunt neconstituţionale, întrucât nu prezintă care este gradul de atingere al valorii ocrotite de lege, respectiv valoarea folosului patrimonial injust şi nici cuantumul pagubei pricinuite, ceea ce presupune că, indiferent de valoare, o simplă minciună sau manipulare a adevărului întruneşte elementele constitutive ale unei fapte penale. Reglementarea textelor de lege nu este conformă nici cu prevederile art. 16 din Constituţie, raportat la art. 1 alin. (5) din Constituţie, pentru că ea creează bazele unei discriminări profunde fără nicio explicaţie, în condiţiile în care atragerea autorului în sfera ilicitului penal este determinată de alegerea părţii aşa-zis vătămate de a acţiona în vederea recuperării unei sume de bani fie pe latură penală, fie pe latură civilă. Aşa fiind, textele contestate sunt de natură a încălca şi dispoziţiile art. 24 din Legea fundamentală, în ceea ce priveşte modalitatea de percepţie a lor şi de aplicare în funcţie de alegerea procesuală a unei alte persoane.6. Tribunalul Prahova - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se apreciază că este atributul suveran al legiuitorului să decidă asupra incriminării respectivelor fapte. 7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, previzibilitatea şi predictibilitatea unei norme presupun că destinatarul acesteia are reprezentarea aspectelor în funcţie de care este obligat să îşi modeleze conduita. Se observă că textele de lege au în vedere, aşa cum reiese cu claritate din formularea acestora, fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului, precum şi emiterea unui cec fără autorizarea trasului, emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare ori emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale enumerate în cuprinsul textului incriminator. Dispoziţiile legale criticate sunt, în opinia Guvernului, formulate clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce, şi reglementează cu claritate conduita de urmat pentru destinatarul normei penale, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În ceea ce priveşte raportarea la art. 16 din Constituţie, privind egalitatea în drepturi, Guvernul o apreciază ca fiind neîntemeiată. Astfel, după cum s-a pronunţat Curtea Constituţională în mod constant în jurisprudenţa sa, egalitatea în faţa legii înseamnă aplicarea aceluiaşi regim juridic pentru persoanele aflate în situaţii similare, şi nu un regim juridic uniform pentru persoane aflate în situaţii diferite. Referitor la susţinerile autorului privind disproporţia dintre importanţa valorii sociale ocrotite şi limitarea adusă dreptului la libertate individuală, se apreciază că şi acestea sunt neîntemeiate. Valoarea socială ocrotită prin textul de lege, şi anume patrimoniul, reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ocrotite de Constituţie, fiind pe deplin justificată ocrotirea prin mijloace de drept penal. De altfel, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, „infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora" se stabilesc prin lege organică, revenindu-i legiuitorului sarcina să reglementeze conţinutul constitutiv al infracţiunilor, precum şi tratamentul sancţionator aplicat acestora, cu respectarea, desigur, a celorlalte principii constituţionale.9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, redactarea actuală a celor două texte de lege criticate poate conduce la înţelegerea clară a conţinutului normei juridice de către destinatarul acesteia, dar şi a conduitei interzise. De asemenea, nu sunt afectate nici dispoziţiile art. 15 şi 16 din Constituţie, întrucât normele criticate sunt aplicabile în concordanţă cu normele constituţionale în materie, aplicându-se în mod egal tuturor destinatarilor legii. În plus, nu poate fi reţinută nici critica de neconstituţionalitate prin raportare la art. 24 din Legea fundamentală, în condiţiile în care, într-un proces penal inculpatul, pe de o parte, se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, iar, pe de altă parte, acesta este îndreptăţit să beneficieze de toate garanţiile procesuale menite să-i asigure dreptul la apărare. Mai mult, încadrarea juridică a unei fapte penale nu este o problemă de neconstituţionalitate, ci una de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente, ceea ce ţine de resortul instanţelor de judecată de drept comun.10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 239 alin. (2), cu denumirea marginală Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, din Codul penal şi art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 100 din 1934, astfel cum a fost modificat prin art. 23 pct. 1 din titlul II al Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, care au următorul conţinut: - Art. 239 alin. (2) din Codul penal: „(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei care, ştiind că nu va putea plăti, achiziţionează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului." Potrivit alin. (1) al aceluiaşi articol, la care trimite alineatul criticat, „Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă." - Art. 84 din Legea nr. 59/1934: „Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:1. emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului;2. emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare;3. emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre următoarele elemente esenţiale:a)denumirea de cec;b)suma de bani ce trebuie plătită;c)numele trasului;d)data emiterii cecului;e)semnătura prevăzută la art. 11;4. emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3." 13. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 11 referitor la Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (1) referitor la drepturile din Constituţie şi din alte legi de care beneficiază cetăţenii şi la obligaţiile prevăzute de acestea, art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi şi art. 24 referitor la Dreptul la apărare. 14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în cauza în care a fost invocată, autorul acesteia, trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, a solicitat schimbarea încadrării juridice pentru una dintre ele, din infracţiunea de înşelăciune - art. 244 din Codul penal, în cea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor - art. 239 din Codul penal, dispoziţii ale acestui din urmă articol fiind criticate în prezenta cauză. Astfel fiind, rezultă că normele criticate nu au legătură cu cauza, dispoziţiile art. 239 alin. (2) din Codul penal reglementând o infracţiune în care ar fi fost posibilă o schimbare de încadrare juridică. O astfel de excepţie ar fi putut fi ridicată numai după dispunerea schimbării încadrării juridice, cu atât mai mult cu cât motivele care impun anumite schimbări ale încadrărilor juridice nu sunt certe, ci sunt doar potenţiale. De altfel, nici la data sesizării instanţei de control constituţional şi nici ulterior, nu s-a dispus schimbarea încadrării juridice solicitată de autor, astfel cum rezultă din Sentinţa penală nr. 1.961 din 24 iulie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 10.589/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia penală. În concluzie, întrucât excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul penal nu are legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea urmează să dispună respingerea acesteia ca inadmisibilă. 15. În ceea ce priveşte criticile referitoare la sintagma „dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă" din cuprinsul art. 84 din Legea nr. 59/1934, în sensul că aceasta „nu poate fi constituţională în măsura în care principiul absorbţiei faptei mai puţin grave în fapta mai gravă a fost înlocuit cu principiul cumulului juridic de norme", Curtea constată că nu ridică o problemă de constituţionalitate, ci de interpretare a legii, precum şi de opţiune legislativă. Or, în temeiul art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, „infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora" se stabilesc prin lege organică, sens în care legiuitorul are deplina libertate să reglementeze care este conţinutul constitutiv al infracţiunilor, precum şi tratamentul sancţionator aplicat acestora. Din această perspectivă, şi faţă de criticile astfel cum au fost motivate, nu poate fi reţinută nici pretinsa disproporţie între importanţa valorii ocrotite şi limitarea dreptului la libertate individuală. 16. Nu poate fi reţinută nici susţinerea potrivit căreia se creează o stare de discriminare în condiţiile atragerii autorului „în sfera ilicitului penal" determinată de „alegerea părţii aşa-zis vătămate de a acţiona în vederea recuperării unei sume de bani fie în latura penală, fie în latura civilă", bazată pe aprecierea autorului excepţiei în sensul că „nu poate exista o diferenţă de situaţie juridică" între persoanele care săvârşesc diverse fapte la care aceasta se referă. Egalitatea în faţa legii, potrivit textului legal invocat, înseamnă aplicarea aceluiaşi regim juridic pentru persoanele aflate în situaţii similare, şi nu un regim juridic uniform pentru persoane aflate în situaţii diferite. 17. În sfârşit, nu poate fi reţinută nici pretinsa încălcare a art. 24 din Legea fundamentală, în condiţiile în care, într-un proces penal inculpatul, pe de o parte, se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, iar, pe de altă parte, are dreptul de a beneficia de toate garanţiile procesuale menite să-i asigure dreptul la apărare, prevederile legale criticate nefiind de natură să afecteze dreptul cetăţeanului de a fi asistat de un avocat ales sau numit din oficiu ori de a se apăra aşa cum apreciază necesar. 18. De altfel, observând premisa de la care se porneşte în formularea criticilor, respectiv „textele de lege sunt neconstituţionale, fiind defectuos redactate iar lipsa de claritate a termenilor folosiţi de către legiuitor determină aflarea subsemnatului în sfera ilicitului penal în condiţiile în care în aceeaşi situaţie şi pe un text identic nu aş fi atras în sfera ilicitului penal", Curtea reţine că motivarea excepţiei ridică, în cea mai mare parte, probleme de interpretare şi aplicare a legii. Astfel, încadrarea juridică a unei fapte nu este o problemă de neconstituţionalitate, ci de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente, de competenţa instanţelor judecătoreşti, iar nu a instanţei constituţionale. 19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: 1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. (2) din Codul penal, excepţie ridicată de George Munteanu în Dosarul nr. 10.589/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia penală. 2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2019. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Prim-magistrat-asistent, Marieta SaftaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 765/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 765 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 765/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu