Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 665 din 23 august 2005

pentru aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 873 din 29 septembrie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 8 lit. k) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, precum si operatorii de distributie a gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 657/2002 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002.
    Art. 4
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare
                        in Domeniul Gazelor Naturale,
                               Stefan Cosmeanu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi

    1. Scop. Domeniu de aplicare. Terminologie
    1.1. Prezentul regulament stabileste conditiile in care se realizeaza masurarea cantitatilor de gaze naturale pe piata reglementata, la consumatorii captivi, in baza contractului de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi.
    1.2. Consumatorii captivi (persoana fizica sau juridica, romana ori straina) sunt acei consumatori care sunt obligati, datorita configuratiei sistemului de distributie, sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau distribuitor, titular al licentei de furnizare. Categoriile de consumatori captivi sunt:
    A. Consumatori casnici
    B. Consumatori noncasnici, care pot fi:
    - consumatori industriali;
    - consumatori comerciali;
    - alti consumatori noncasnici.
    1.3. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti operatorii de distributie titulari ai licentei de furnizare si pentru consumatorii captivi precizati la pct. 1.2.
    1.4. Toate mijloacele de masurare care se vor achizitiona pentru masurarea cantitatilor de gaze la consumatorii captivi vor indeplini prevederile prezentului regulament.

    Terminologie
    1. Clasa de exactitate  - clasa de mijloace de masurare care satisfac
                              anumite conditii metrologice, destinate sa mentina
                              erorile in limitele specificate.
    2. Conditii de baza     - conditii specificate la care este transformata
                              cantitatea de gaz masurat (T = 288,15 K;
                              p = 1,01325 bar, iar dupa data aderarii Romaniei
                              la Uniunea Europeana T = 273,15; p = 1,01325 bar).
    3. Consumator captiv    - consumatorul care, din considerente de
                              reglementare, nu poate alege furnizorul.
    4. Consumator casnic    - consumator care achizitioneaza gaze naturale
                              pentru consumul casnic propriu.
    5. Consumator noncasnic - consumator care achizitioneaza gaze naturale ce nu
                              sunt destinate consumului casnic propriu.
    6. Contor de gaze       - aparat de masurat care are functia de a masura,
       naturale               memora si afisa cantitatea de gaz care a trecut
                              prin el.
    7. Contor de gaz cu     - contor de debit in care volumul de gaz se masoara
       membrana               prin umplerea si golirea succesiva a camerelor
                              sale cu pereti deformabili.
    8. Contor de gaze cu    - contor de gaz in care se formeaza un compartiment
       pistoane rotative      rigid intre peretii unei camere stationare si un
                              element (sau elemente) in miscare. Fiecare ciclu
                              de rotatie al elementului (elementelor) deplaseaza
                              un volum cunoscut de gaz care este inregistrat
                              cumulativ si indicat de un dispozitiv indicator.
    9. Contor de gaze cu    - contor de gaz in care fortele dinamice ale unui
       turbina                gaz aflat in miscare produc rotatia unei turbine
                              cu o viteza proportionala cu volumul de gaz care
                              trece prin turbina. Numarul de rotatii al turbinei
                              este semnalul de masurare pentru volumul de gaz
                              care a trecut prin contor.
    10. Contor de gaze cu   - contor de gaz care masoara timpul de propagare a
        ultrasunete           ultrasunetelor prin gazul aflat in curgere, intre
                              una sau mai multe perechi de traductoare
                              ultrasonice. Timpul de propagare este semnalul de
                              masurare pentru indicarea volumului de gaz care a
                              trecut prin contor.
    11. Convertor de volum  - dispozitiv electronic conectat la un contor de gaz
                              care transforma automat volumul de gaz masurat in
                              conditii de lucru in volum de gaz in conditii de
                              baza.
    12. Distribuitor de     - persoana juridica, romana sau straina, autorizata
        gaze naturale         si/sau licentiata, care are ca specific
                              activitatea de distributie a gazelor naturale,
                              precum si comercializarea acestora catre
                              consumatorii captivi, intr-o zona delimitata.
    13. Furnizor de gaze    - persoana juridica, romana sau straina, titulara a
        naturale              licentei de furnizare a gazelor naturale.
    14. Gaze naturale       - gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele
                              dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat
                              zacamintelor de titei, precum si gazele rezultate
                              din extractia sau separarea hidrocarburilor
                              lichide.
    15. Incertitudine de    - parametru asociat rezultatului unei masurari, care
        masurare              caracterizeaza imprastierea valorilor ce, in mod
                              rezonabil, ar putea fi atribuite masurandului.
    16. Indice Wobbe        - putere calorifica superioara volumica in conditii
                              de referinta specificate, impartita la radacina
                              patrata din densitatea relativa in aceleasi
                              conditii de referinta specificate la masurare.
    17. Mijloc de masurare  - toate masurile, aparatele, dispozitivele,
                              instalatiile, precum si mostrele de materiale si
                              substante care materializeaza si conserva unitati
                              de masura si furnizeaza informatii de masurare.
    18. Operator de sistem  - persoana juridica autorizata si/sau licentiata sa
                              opereze capacitatea sistemului de transport, de
                              distributie, de dispecerizare, de
                              inmagazinare/stocare, de alimentare si de
                              productie a gazelor naturale, in scopul mentinerii
                              sigurantei parametrilor functionali ai sistemului.
    19. Piata reglementata  - totalitatea activitatilor cu caracter de monopol
                              natural si furnizarea la pret reglementat si in
                              baza contractelor-cadru.
    20. Post de reglare     - ansamblul de aparate, armaturi si accesorii,
                              amplasat intr-o firida sau cabina ori direct pe
                              agregate tehnologice, prin care se fac reducerea
                              si reglarea presiunii gazelor naturale.
    21. Post de             - ansamblul de aparate, armaturi si accesorii,
        reglare-masurare      amplasat intr-o firida sau cabina ori direct pe
                              agregate tehnologice, prin care se face
                              reducerea-reglarea presiunii, precum si masurarea
                              debitelor de gaze consumate.
    22. Punct de consum     - amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui
                              consumator prin care se consuma gaze naturale.
    23. Sectorul gazelor    - ansamblul agentilor economici, activitatilor si
        naturale              instalatiilor aferente privind productia,
                              transportul, tranzitul, inmagazinarea,
                              dispecerizarea, distributia, furnizarea si
                              utilizarea gazelor naturale.
    24. Sistemul de         - ansamblul compus din conducte, instalatii de
        distributie           reglare-masurare, aparate si accesorii, situat
                              intre statiile de predare si robinetele de
                              bransament ale consumatorilor racordati la reteaua
                              de presiune joasa, respectiv pana la iesirea din
                              statiile/posturile de reglare de la consumatorul
                              racordat la reteaua de presiune redusa.
    25. Standarde de        - normele tehnice si comerciale, economice si
        performanta           operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare
                              la parametrii de calitate a serviciilor de
                              transport, tranzit, inmagazinare/stocare,
                              dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor
                              naturale.
    26. Statie de reglare-  - ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a
        masurare-predare      presiunii, masurare a debitului, filtrare si
                              odorizare, prin care gazul din conductele de
                              transport intra in sistemul de alimentare a unor
                              consumatori.
    27. Traductor de        - dispozitiv care face ca unei marimi de intrare sa
        masurare              ii corespunda, conform unei legi determinate, o
                              marime de iesire.

    2. Documente de referinta

    2.1. Lista standardelor neobligatorii

  Documentul                          Denumirea
SR EN 1359:2004   Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrana
SR EN 12480:2002  Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative
SR EN 12261:2003  Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbina
SR EN 12405:2004  Contoare de gaz. Dispozitive electronice de conversie a
                  volumului de gaz
SR ISO/CEI        Tehnologia informatiei. Cartele de identificare. Cartele cu
7816-4+A1:2000    circuit(e) integrat(e) cu contacte. Partea 4: Comenzi
                  intersectoriale pentru interschimburi
SR 3317:2003      Gaz natural. Conditii tehnice de calitate
SR 13251:1996     Vocabular international de termeni fundamentali si generali in
                  metrologie
SR EN ISO         Masurarea debitului fluidelor cu dispozitive de masurare a
5167-1:2004       presiunii diferentiale introduse in conducte cu sectiune
                  circulara sub sarcina. Partea 1: Principii si conditii
                  generale
SR EN ISO         Masurarea debitului fluidelor cu dispozitive de masurare a
5167-2:2004       presiunii diferentiale introduse in conducte cu sectiune
                  circulara sub sarcina. Partea 2: Diafragme
SR ISO 13686:2001 Gaz natural. Definirea calitatii.

    2.2. Alte documente

    Documentul                          Denumirea
    OIML R32      Contoare de gaz cu turbina si cu pistoane rotative
    NML 3-04-96   Contoare de gaz. Conditii tehnice si metrologice generale
    NML 3-05-96   Contoare de gaz cu pereti deformabili
    NML 004-05    Contoare de gaz si dispozitive de conversie a volumului
    MID 22-2004   Directiva 2004/22/EC

    3. Legislatie conexa

________________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea actului normativ      Nr. deciziei Publicare in Monitorul
crt.                                   de aprobare  Oficial al Romaniei
                                       emise de
                                       presedintele
                                       ANRGN
________________________________________________________________________________
  1. Legea gazelor nr. 351/2004             -       nr. 679 din 28 iulie 2004
________________________________________________________________________________
  2. Ordonanta Guvernului nr. 20/1992       -       nr. 212 din 28 august 1992
     privind activitatea de
     metrologie, aprobata cu
     modificari prin
     Legea nr. 11/1994, cu
     modificarile ulterioare
________________________________________________________________________________
  3. Legea nr. 178/2003 privind             -       nr. 338 din 19 mai 2003
     aprobarea Ordonantei Guvernului
     nr. 104/1999 pentru
     modificarea si completarea
     prevederilor
     Ordonantei Guvernului nr. 20/1992
________________________________________________________________________________
  4. Hotararea Guvernului nr. 862/2004      -       nr. 567 din 28 iunie 2004
     privind aprobarea instructiunilor
     de metrologie legala
________________________________________________________________________________
  5. Ordinul ministrului industriei si      -       nr. 339 din 19 februarie
     resurselor nr. 226/2003 privind                2003
     aprobarea listei cu tipurile de
     gaze si presiunile de alimentare
     utilizate de aparatele
     consumatoare de combustibili
     gazosi
________________________________________________________________________________
  6. Regulamentul de masurare a gazelor     -                    -
     naturale pe piata angro
________________________________________________________________________________
  7. Contracte-cadru de furnizare a         -                    -
     gazelor naturale pentru
     consumatorii captivi in vigoare
________________________________________________________________________________
  8. Lista oficiala in vigoare a            -                    -
     mijloacelor de masurare supuse
     obligatoriu controlului
     metrologic al statului
________________________________________________________________________________

    4. Cerinte generale
    4.1. Masurarea comerciala a gazelor naturale pe piata reglementata pentru consumatori captivi se realizeaza prin intermediul mijloacelor de masurare.
    4.2. Clasa de exactitate a mijloacelor de masurare trebuie sa fie mai buna sau cel putin egala cu cea precizata in reglementarile emise de ANRGN si reprezinta cerinta minima contractuala.
    4.3. Caracteristicile fiecarui component al sistemului de masurare trebuie sa corespunda caracteristicilor masurandului caruia i se adreseaza, astfel incat sa fie asigurata incertitudinea necesara.
    4.4. Mijloacele de masurare utilizate trebuie sa corespunda parametrilor de curgere (debit, presiune, temperatura), de calitate a gazelor naturale masurate si de mediu in care acestea sunt montate.
    4.5. Cerintele metrologice sunt cele impuse de legislatia metrologica in vigoare.
    4.6. Pentru gazele naturale tranzactionate la consumatorii captivi se efectueaza conversia volumelor masurate in conditii de lucru la conditii de baza, in conformitate cu prevederile pct. 6.12.
    Conditiile de baza sunt p = 1,01325 bar si T = 288,15 K, iar dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, p = 1,01325 bar si T = 273,15 K.

    Regimul de proprietate
    4.7. Mijloacele de masurare utilizate la masurarea consumului de gaze la consumatorii captivi apartin, de regula, operatorului de distributie licentiat.
    4.8. Operatorul de distributie licentiat va accepta, la solicitarea consumatorului noncasnic, ca acesta sa monteze in SRM-uri, pe langa sistemele de masurare de baza, sisteme de masurare proprii, numite sisteme de control, cu aceeasi clasa de exactitate ca a celor de baza. Masurarea cu sistemele de control nu este opozabila masurarii cu sisteme de baza.

    5. Caracteristici metrologice ale mijloacelor de masurare
    5.1. Se recomanda ca, din punct de vedere constructiv, contoarele de gaz cu membrana (pereti deformabili) sa fie conforme cu prevederile SR EN 1359:2004.
    Erorile maxime admise la verificarea metrologica pentru aceste tipuri de contoare sunt:
________________________________________________________________________
Debitul                   Verificarea initiala  Verificarea in serviciu
________________________________________________________________________
Qmin </= Q < 0,1 Qmax           +/- 3%                - 6%, + 3%
________________________________________________________________________
0,1 Qmax </= Q </= Qmax         +/- 1,5%                +/- 3%
________________________________________________________________________

    5.2. Precizarile privind caracteristicile tehnice si metrologice ale sistemelor de masurare cu element deprimogen, cu contoare cu pistoane rotative, cu turbina si cu ultrasunete, precum si cele privind proiectarea SRM-urilor sunt prezentate in Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro.
    5.3. Pe piata reglementata pentru consumatorii captivi se pot folosi si alte tipuri de mijloace de masurare, cu conditia ca acestea sa respecte legislatia metrologica in vigoare privind mijloacele de masurare utilizate in domenii de interes public, dar numai cu acordul operatorului titular al licentei de distributie.

    6. Cerinte tehnice. Calitatea gazelor naturale
    6.1. Toate mijloacele de masurare trebuie sa fie realizate de catre producatori care detin un sistem al calitatii certificat.
    6.2. Contoarele de gaze naturale, in functie de clasa de exactitate, trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul de mai jos:
______________________________________________________
Clasa contorului  Qmax / Qmin   Qmax / Qt   Qr / Q max
______________________________________________________
      1,5            >/= 150     >/= 10       1,2
______________________________________________________
      1,0            >/= 20      >/= 5        1,2
______________________________________________________

    unde:
    Qmax - debitul maxim la care contorul furnizeaza indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;
    Qmin - debitul minim la care contorul furnizeaza indicatii care satisfac cerintele cu privire la erorile maxime admise;
    Qt - debitul de tranzit; este debitul care desparte domeniul de debit in doua zone distincte, care au erori maxime admise diferite;
    Qr - debitul de supraincarcare; este cel mai mare debit la care contorul poate functiona pentru o perioada scurta de timp fara sa se deterioreze.

    6.3. Pentru convertoare electronice de volum erorile maxime admise la verificarea metrologica sunt:
    - +/- 0,5% pentru conditii de referinta, pentru toate tipurile de convertoare;
    - +/- 0,7% pentru convertoare de tip T, in conditii de lucru;
    - +/- 1% pentru convertoare de tip PT si PTZ, in conditii de lucru.
    6.4. Distribuitorul licentiat va alege echipamentul de masurare in functie de domeniul de debit si de parametrii de livrare. Daca un singur echipament nu poate acoperi intregul domeniu de debit pentru respectivul abonat, se vor alege doua sau mai multe mijloace de masurare, instalate in paralel, care pot fi utilizate simultan ori alternativ in functie de debitul solicitat de abonat in anumite perioade, astfel incat inregistrarea consumului de gaze livrate sa nu fie afectata de debitele extreme.
    6.5. Domeniul de temperatura al gazului masurat trebuie sa fie de minimum 40 grade C. Se recomanda ca limitele domeniului sa fie intre -10 grade C ... +30 grade C.
    6.6. Contoarele trebuie sa fie proiectate si executate pentru conditii climatice de lucru in domeniu de cel putin -20 grade C ... +40 grade C.
    6.7. Rolele cifrate ale mecanismului indicator al contorului nu trebuie sa revina in pozitia avuta la montare timp de 5.000 de ore.

    Cerinte functionale pentru contoare cu preplata sau cu teletransmisie de date
    6.8. In cazul utilizarii contoarelor de gaz alimentate cu energie electrica (contoare cu preplata sau cu teletransmisie), bateria va avea o durata de viata de minimum 5 ani. Dupa consumarea a 90% din energia bateriei, un semnal de avertizare corespunzator va fi afisat pe ecranul contorului.
    6.9. Cartelele utilizate la acest tip de contor pot fi construite avand ca model orientativ SR ISO/CEI 7816-4+A1:2000. Acestea vor avea posibilitatea de reincarcare si de imbunatatire a performantelor, operatie asigurata de catre operatorul de distributie licentiat.
    6.10. In cazul utilizarii contoarelor cu teletransmisie, operatorul de distributie licentiat va asigura gestionarea unei baze de date care sa asigure pastrarea valorilor a cel putin 20 de citiri in regim operativ si minim, pentru 3 ani, pe suport extern.

    Convertoare electronice de volum
    6.11. In cazul utilizarii convertoarelor electronice de volum, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - convertorul trebuie sa afiseze toate datele relevante ale masurarii fara utilizarea unor echipamente aditionale;
    - convertorul nu trebuie sa influenteze functionarea corecta a contorului;
    - convertorul trebuie sa sesizeze functionarea in afara domeniului de masurare a diversi parametri (temperatura, presiune, debit). In acest caz echipamentul va opri contorizarea volumului corectat si va contoriza in alt registru de memorie volumul necorectat inregistrat de contor sau corectat cu valori de presiune si temperatura de substitutie presetate. Valorile de presiune si temperatura de substitutie vor fi precizate de catre operatorul care preda gazele naturale si vor fi aprobate de catre beneficiar.
    6.12. Montarea convertoarelor de volum este obligatorie pentru toate contoarele, cu exceptia celor cu membrana. La contoarele cu membrana pentru presiuni de lucru sub 50 mbar montarea convertoarelor nu este obligatorie. Pentru contoarele cu membrana care lucreaza la presiuni de peste 50 mbar se vor monta convertoare de volum.

    Calitatea gazelor naturale
    6.13. Cerintele minime de calitate ale gazelor naturale furnizate in sistemul de distributie sunt:
    a) compozitia chimica a gazelor naturale:
______________________________________________________________________________
Denumirea si formula chimica                        Continut
a componentilor                                     in % molare
______________________________________________________________________________
Metan (C1)                                          min. 75
______________________________________________________________________________
Etan (C2)                                           max. 10
______________________________________________________________________________
Propan (C3)                                         max. 3,5
______________________________________________________________________________
Butan (C4)                                          max. 1,5
______________________________________________________________________________
Pentan (C5) + hexan (C6) + hidrocarburi superioare  max. 1
______________________________________________________________________________
Azot N2                                             max. 10
______________________________________________________________________________
Bioxid de carbon CO2                                max. 8
______________________________________________________________________________
Oxigen O2                                           max. 0,1
______________________________________________________________________________
Hidrogen sulfurat H2S (mg/mc)                       max. 6,8
______________________________________________________________________________
Etilmercaptan C2H5SH (mg/mc)                        min. 8 mg/mc, cu exceptia
                                                    gazelor livrate pentru
                                                    chimizare
______________________________________________________________________________
Sulf total pe o perioada scurta                     max. 100 mg/Nmc
______________________________________________________________________________

    b) punct de roua al apei (grade C): maximum -5 grade C, la presiunea din punctul de masurare;
    c) puterea calorifica inferioara repartizata la volum, la 15 grade C si 101325 Pa, 8.057 Kcal./mc. Valoarea minima admisa este 7.165 Kcal./mc;
    d) temperatura maxima admisa: +30 grade C;
    e) continutul de impuritati mecanice (g/Nmc): maximum 0,05.
    6.14. Tipurile de gaze naturale utilizate pe teritoriul Romaniei, destinate consumului la aparatele si echipamentele de utilizare, sunt:
    - subgrupa A (L): gaz natural cu putere calorifica scazuta, cu indicele Wobbe cuprins intre valorile 35,83 MJ/mc ... 44,36 MJ/mc;
    - subgrupa A (H): gaz natural cu putere calorifica ridicata, cu indicele Wobbe cuprins intre valorile 43,7 MJ/mc ... 53,65 MJ/mc.
    Ambele subgrupe de gaze naturale au densitatea relativa cuprinsa intre 0,55 ... 0,7.

    7. Exploatarea si intretinerea mijloacelor de masurare
    7.1. Pentru toate mijloacele de masurare, cu exceptia contoarelor cu membrana, se aplica prevederile pct. 6.29 - 6.38 din Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro.
    7.2. Pentru contoarele cu membrana cu ocazia citirii consumurilor se va face inspectia vizuala in vederea constatarii deteriorarilor, anomaliilor in functionare (de exemplu: zgomote deosebite) sau degradarii protectiei anticorozive.
    7.3. Cu ocazia verificarilor periodice se va face intretinerea specifica fiecarui tip de mijloc de masurare.

    8. Elemente de securitate
    8.1. In vederea asigurarii securitatii masurarii, mijloacele de masurare vor fi sigilate in conformitate cu schema de sigilare din aprobarea de model, precum si suplimentar, daca este cazul.
    8.2. Mijloacele de masurare care se vor monta la noii consumatori dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament vor fi amplasate la limita de proprietate a consumatorului, in nisa de protectie, cu acces din afara proprietatii. Nisa va fi inchisa si sigilata de catre operatorul de distributie licentiat.
    Pentru contoarele cu preplata sau cu teletransmisie de date este permisa amplasarea si in interiorul proprietatii consumatorului.
    8.3. La inlocuirea bransamentelor, montarea mijloacelor de masurare se va face cu respectarea prevederilor pct. 8.2.
    8.4. In cazul contoarelor cu teletransmisie, datele inregistrate trebuie protejate prin parole software.
    Securitatea si integritatea transmisiilor de date vor fi asigurate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    8.5. Valorile parametrilor de proces preluate de la contoarele cu teletransmisie trebuie sa fie de tip "numai citire", neputand fi modificate prin interventii pe oricare dintre caile de acces (locala sau la distanta).

    9. Solutionarea reclamatiilor beneficiarului privind consumul de gaze naturale
    9.1. Operatorul de distributie va solutiona reclamatiile consumatorilor conform prevederilor actelor normative in vigoare si va intocmi in acest scop procedurile pentru primirea, analiza si solutionarea reclamatiilor.
    9.2. Reclamatia consumatorului va fi solutionata in termenele prevazute in Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale realizat de operatorii de distributie.
    9.3. Reclamatia este valabila pentru consumurile inregistrate in ultimele 3 luni calendaristice.
    9.4. Reclamantul poate asista la efectuarea expertizei metrologice in baza solicitarii exprese.
    9.5. Pentru a se asigura obiectivitatea si neutralitatea rezultatului verificarii metrologice, expertizarea contorului va fi efectuata intr-un laborator autorizat de terta parte agreat de parti sau in laboratorul operatorului licentiat de furnizare/distributie de gaze naturale in prezenta reprezentantului imputernicit al directiei regionale de metrologie legala. La finalul expertizei se vor intocmi documente doveditoare (proces-verbal de analiza, buletine de verificare metrologica, fise de masurare etc.) in conformitate cu procedurile de lucru aprobate ale laboratorului. Documentele doveditoare vor preciza in mod expres rezultatul de tip "admis" sau "respins".
    9.6. Daca rezultatul verificarii este "admis" (reclamatia nu a fost intemeiata), reclamantul suporta cheltuielile aferente inlocuirii si verificarii metrologice a aparatului, iar facturarea consumului se face conform citirilor lunare. In cazul in care contorul supus expertizei, desi inregistreaza corect consumul, nu are verificarea metrologica periodica conform legislatiei in vigoare, cheltuielile vor fi suportate de operatorul de distributie licentiat.
    9.7. Daca rezultatul verificarii metrologice a contorului este "respins", cheltuielile aferente inlocuirii si expertizei metrologice sunt suportate de operatorul de distributie licentiat, recalculandu-se consumul pentru perioada reclamata de beneficiar, dar nu mai mult de 3 luni de la data inregistrarii reclamatiei, astfel:
    - prin media consumului facturat pe perioadele corespondente din ultimii 3 ani, daca defectiunea constatata este din categoria inregistrari aleatoare ale consumului, antrenari simultane ale rolelor cifrate sau contor neetans (cu conditia ca neetanseitatea contorului sa fie dupa mecanismul de masurare). In cazul in care nu este posibila calcularea mediei pe ultimii 3 ani, recalcularea consumului are la baza media zilnica realizata in proxima luna calendaristica in care aparatul a functionat efectiv;
    - prin procent, calculat ca medie a depasirilor limitelor admise ale erorilor de masurare pentru debitele la care s-au efectuat verificarile, in cazul respingerii contorului la proba de verificare a justetei indicatiilor.

    10. Dispozitii finale si tranzitorii
    10.1. In vederea trecerii la facturarea in unitati de energie incepand din data de 1 septembrie 2007, dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate pe piata angro (cap. 7).
    10.2. ANRGN, pe baza propunerilor titularilor licentei de distributie si prin consultare cu organismele abilitate ale statului si asociatii profesionale, va revizui prezentul regulament.
    10.3. Anexa nr. 1 "Abrevieri" si anexa nr. 2 "Bibliografie" fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                                 ABREVIERI

    ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale
    BRML  - Biroul Roman de Metrologie Legala
    IML   - instructiuni de metrologie legala
    LO    - lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu
            controlului metrologic al statului
    SR    - standard roman
    ISO   - Organizatia Internationala de Standardizare
    SM    - statie de masurare
    SRM   - statie de reglare-masurare
    T     - temperatura
    PT    - presiunea si temperatura
    PTZ   - presiunea, temperatura si factorul de compresibilitate.

    ANEXA 2
    la regulament

                                 BIBLIOGRAFIE

    PrEN14236   Contoare de gaz ultrasonice pentru consum casnic.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 665/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 665 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu