Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 61 din  1 noiembrie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din 18 ianuarie 2000


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in temeiul art. 5 lit. e) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, al art. 52 alin. (1) lit. e) si al art. 58 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Departamentul licente, autorizatii si reglementari tehnice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici interesati in obtinerea autorizatiilor de infiintare/functionare vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

                                 Presedintele
                    Autoritatii Nationale de Reglementare
                             in Domeniul Energiei,
                              Jean Constantinescu

    ANEXA 1

                                 NORME TEHNICE
privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice

    CAP. 1
    Scopul

    Art. 1
    Scopul prezentelor norme tehnice este:
    1. sa stabileasca principiile care stau la baza delimitarii zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice;
    2. sa identifice normele si procedurile tehnice in care sunt precizate dimensiunile zonelor de protectie si de siguranta;
    3. sa propuna dimensiunile zonelor de protectie si de siguranta pentru acele capacitati energetice pentru care nu sunt stabilite distante reglementare, echivalente acestor zone, in normativele sau in reglementarile existente.
    Art. 2
    Aplicarea acestor norme tehnice urmareste sa asigure prin proiectare, executie, exploatare si intretinere functionarea normala a instalatiilor si constructiilor energetice de productie, transport si distributie a energiei electrice si termice, astfel incat sa fie asigurate: protectia oamenilor si a mediului inconjurator, folosirea rationala a terenurilor, respectarea regimului proprietatilor, a servitutilor si restrictiilor impuse prin lege vecinatatilor/de vecinatati capacitatilor energetice.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicare

    Art. 3
    Prezentele norme tehnice se integreaza in ansamblul reglementarilor pe baza carora se emit autorizatii de infiintare si functionare de catre autoritatea competenta.
    Art. 4
    Solicitantii unei autorizatii de infiintare si de functionare pentru capacitati noi si/sau existente se vor asigura ca in documentatia anexata la cererea de acordare a acestor autorizatii sa fie evidentiate si stabilite zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice definite conform acestor norme tehnice.
    Art. 5
    In intelesul prezentelor norme tehnice prin capacitati energetice se intelege:
    1. capacitati de producere a energiei electrice si termice;
    2. instalatii de transport si distributie a energiei electrice cu tensiuni peste 1 kV;
    3. instalatii de transport si distributie a energiei termice.
    Art. 6
    Normele tehnice nu se aplica la:
    1. centrale nuclearoelectrice, pentru care zonarea se face in conformitate cu normele de securitate nucleara aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu exceptia acelor obiecte tehnologice clasice apartinand centralelor nuclearoelectrice pentru care zonele de protectie si de siguranta depasesc limita zonei de excludere stabilite in jurul fiecarui reactor nuclear, potrivit normelor mentionate anterior;
    2. acumulatori, grupuri mobile, instalatii amplasate pe vehicule de orice fel;
    3. surse stationare de energie electrica in curent continuu;
    4. instalatii energetice din marea teritoriala;
    5. sursele de incalzire a imobilelor de locuit si similare, amplasate in interiorul acestora, precum si la sursele cu o putere sub 250 kW;
    6. instalatiile electrice cu caracter special, destinate tractiunii electrice, industriei miniere, electrochimiei etc., supuse unor norme specifice.

    CAP. 3
    Abrevieri

    Art. 7
    Abrevierile utilizate in contextul prezentelor norme tehnice au urmatoarele semnificatii:
    CET    Centrala electrica de termoficare (cogenerare)
    CD     Centrala electrica echipata cu motoare Diesel
    CLU    Combustibil lichid usor
    CNE-PC Centrala nuclearoelectrica - parte clasica. In intelesul
           prezentelor norme tehnice, reprezinta acele obiecte tehnologice
           clasice (nenucleare) apartinand centralei nuclearoelectrice,
           pentru care zonele de protectie si de siguranta depasesc limita
           zonei de excludere stabilite in jurul fiecarui reactor nuclear,
           in conformitate cu normele de securitate nucleara aprobate de
           Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    CT     Centrala termica
    CTE    Centrala termoelectrica
    CTG    Centrala electrica echipata cu turbine cu gaze
    CCGA   Centrala electrica cu ciclu combinat gaze-abur
    CHE    Centrala hidroelectrica
    CHEAP  Centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompare
    CHEMP  Centrala hidroelectrica de mica putere
    MHC    Microhidrocentrala
    MW     Megawatt
    PE     Cod de norme tehnice in domeniul energiei
    P.S.I. Prevenirea si stingerea incendiilor

    CAP. 4
    Acte normative de referinta

    Art. 8
    Aplicarea dispozitiilor prezentelor norme tehnice se face prin coroborarea acestora cu dispozitiile urmatoarelor acte normative:
    1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE;
    2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica;
    3. Hotararea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice;
    4. Legea protectiei mediului nr. 137/1995;
    5. Legea apelor nr. 107/1996;
    6. Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara;
    7. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
    8. Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
    9. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
    10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
    11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
    12. Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997;
    13. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
    Art. 9
    Legislatia si reglementarile tehnice specifice domeniului energetic, precum si cele specifice altor domenii de activitate - cai ferate, gospodarirea apelor -, aplicabile anumitor categorii de capacitati energetice, sunt cuprinse in anexa nr. 1.

    CAP. 5
    Delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice

    Art. 10
    In prezentele norme tehnice sunt delimitate zonele de protectie si de siguranta pentru urmatoarele tipuri de capacitati energetice:
    A. Capacitati de producere a energiei electrice si termice
    A.1. Centrale termoelectrice (CTE), centrale electrice de termoficare (CET), centrale termice echipate cu cazane de abur si apa fierbinte (CT), centrale electrice echipate cu motoare Diesel (CD), centrale electrice echipate cu turbine cu gaze (CTG), centrale electrice cu ciclu combinat abur-gaze (CCGA)
    A.1.1. Constructii, instalatii si amenajari din incinta imprejmuita a centralei:
    A.1.1.1. Cladirea principala
    A.1.1.2. Instalatii electrice cu tensiuni peste 1 kV: statie electrica de transformare si conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentare
    A.1.1.3. Cladiri tehnologice, de productie si depozitare: statie de tratare chimica a apei, statii de pompare, statii de concasare carbune, turnuri pentru benzi transportoare, statii compresoare, ateliere de reparatii electrice si mecanice, laboratoare, depozite si magazii, depozite de hidrogen si dioxid de carbon, de oxigen si acetilena
    A.1.1.4. Depozite de combustibili lichizi si solizi, fluide combustibile: depozit de pacura in rezervoare, depozit de motorina in rezervoare, depozit de ulei in rezervoare sau butoaie, depozit de combustibil lichid usor (CLU), depozit de butan in butelii, depozit de carbune
    A.1.1.5. Constructii, instalatii si retele de gaze naturale: statie de reglare gaze, estacade pentru conducte de gaze, canale pentru conducte de gaze
    A.1.1.6. Drumuri de incinta de acces tehnologic si P.S.I.
    A.1.1.7. Cai ferate industriale interioare pentru transport combustibil, materiale, chimicale si echipamente, cai de rulare pentru transformatoare de putere, cai de rulare pentru macarale portal
    A.1.1.8. Retele de conducte tehnologice: estacade pentru conducte de apa tratata, aer comprimat, hidrogen, cabluri electrice, canale subterane pentru conducte de apa bruta, de racire, industriala, potabila, conducte de alimentare cu combustibil lichid, canalizari diferite, canale si tunele pentru cabluri electrice
    A.1.2. Constructii, instalatii si amenajari in afara incintei imprejmuite a centralei:
    A.1.2.1. Amenajari hidrotehnice: regularizari cursuri de apa, baraje de derivatie, casa site si gratare, canale deschise de aductiune si evacuare, conducte subterane pentru apa industriala, puturi de captare a apei potabile, conducte subterane pentru apa potabila si ape menajere, tunele de evacuare a apei calde
    A.1.2.2. Statii de captare, pompare, tratare a apei, tratare a apei menajere
    A.1.2.3. Depozite de zgura si cenusa:
    - dig de vale cu baraj si diguri de compartimentare, statie de pompe de recirculare si estacade de conducte pentru hidroamestec;
    - dig de ses cu dig de contur si diguri de compartimentare, statie de pompe de recirculare si estacade de conducte pentru hidroamestec
    A.1.2.4. Instalatii de cantarire/dezghetare a combustibilului
    A.1.2.5. Retele tehnologice (telecomunicatii, linii electrice aeriene sau in cablu etc.)
    A.1.2.6. Drumuri industriale: drumuri de acces la incinta propriu-zisa, drumuri de exploatare la lucrari exterioare incintei
    A.1.2.7. Cai ferate industriale: cai ferate in antestatia tehnica a centralei, cai ferate de racord la incinta, cai ferate pentru instalatii speciale: cantarire vagoane din mers, tunele de dezghet, culbutori de descarcare
    A.2. Centrale nuclearoelectrice - parte clasica (CNE-PC) pentru obiectele: amenajari hidrotehnice, statii de captare, pompare, tratare a apei si de tratare a apei menajere, drumuri industriale, cai ferate industriale, racorduri de telecomunicatii si alimentare cu energie electrica, aeriene sau in cablu, alte obiecte tehnologice clasice (nenucleare) apartinand centralei nuclearoelectrice, pentru care zonele de protectie si de siguranta depasesc limita zonei de excludere stabilite in jurul fiecarui reactor nuclear, conform normelor de securitate nucleara aprobate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare; in ultima categorie pot intra si obiecte de natura celor enumerate la lit. B si C
    A.3. Amenajari hidroenergetice (centrale hidroelectrice - CHE, centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare - CHEAP)
    A.3.1. Cladirea centralei cu uvraje anexe
    A.3.1.1. Cladirea centralei
    A.3.1.2. Instalatii electrice cu tensiuni peste 1 kV: statie electrica de transformare si conexiuni, posturi de transformare, puncte de alimentare
    A.3.1.3. Cladiri tehnologice, de productie si depozitare: ateliere de reparatii electrice si mecanice, laboratoare, depozite si magazii, depozit de oxigen si acetilena, statii de compresoare, statii de pompare epuizmente, incendii si apa potabila, centrale termice
    A.3.1.4. Depozite de combustibili lichizi si solizi pentru centrale termice, depozit de ulei in rezervoare sau butoaie
    A.3.1.5. Drumuri de incinta de acces tehnologic si P.S.I.
    A.3.1.6. Cai ferate industriale pentru transport materiale si echipamente, cai de rulare pentru macarale portal
    A.3.1.7. Retele de conducte tehnologice, conducte de apa de racire, aer comprimat, cabluri electrice, canale subterane pentru conducte de apa de racire, potabila si pentru stingerea incendiilor, canale si tunele pentru cabluri electrice, galerii de acces
    A.3.2. Constructii, instalatii si amenajari hidrotehnice in cadrul amenajarii hidroenergetice
    A.3.2.0. Chiuveta lac
    A.3.2.1. Baraj cu echipamente aferente, inclusiv evacuatori
    A.3.2.2. Priza de apa (turnul vanelor, vane, gratare, instalatie de deviere plutitori, instalatii de curatat gratare, instalatii de actionare)
    A.3.2.3. Golire de fund, casa vane, acces
    A.3.2.4. Galeria (canalul) de aductiune (aductiune, traversari etc.)
    A.3.2.5. Castel de echilibru si casa vane
    A.3.2.6. Aductiuni secundare (galerii, canale, traversari)
    A.3.2.7. Captare (priza tiroleza): lac, gratare, galerie colectoare, organ de reglaj, denisipator, stavila spalare)
    A.3.2.8. Galerie (canal) fuga
    A.3.2.9. Diguri si contracanale
    A.3.2.10. Conducta fortata si galerii de acces la conducta
    A.3.2.11. Ecluza, avanport, port amonte, port aval
    A.3.3. Alte amenajari in afara incintei
    A.3.3.1. Drumuri de acces la obiectivele amenajarii hidroenergetice
    A.3.3.2. Cai ferate industriale
    A.3.3.3. Depozite de echipamente. Instalatii de telecomanda, telecomunicatii si telemasura in afara incintei (in cablu si aeriene)
    A.3.3.4. Instalatii de avertizare si alarmare in caz de accidente la baraje
    A.3.3.5. Instalatii de semnalizare si dirijare navigatie
    A.3.3.6. Instalatii UCC in afara constructiilor hidrotehnice (tubatii piezometrice, foraje hidroenergetice de observatie, foraje de drenaj, dispozitive hidrometrice, borne si pilastri de masura etc.)
    A.3.3.7. Constructii amenajare versanti
    A.3.3.8. Constructii regularizare albie
    B. Instalatii de transport si distributie a energiei electrice:
    B.1. Retele electrice de inalta tensiune: statii electrice de inalta tensiune, linii electrice aeriene/in cablu de inalta tensiune
    B.2. Retele electrice de medie tensiune: posturi de transformare de medie tensiune, linii electrice aeriene/in cablu subteran de medie tensiune
    C. Instalatii de transport si distributie a energiei termice:
    C.1. Retele termice subterane si supraterane (estacade de conducte, canale subterane, platforme de vane, statii de pompe pentru termoficare)
    C.2. Puncte termice.
    Art. 11
    La delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice se vor lua in considerare complexul de factori naturali, economici si sociali ai zonei si caracteristicile acestora, astfel incat coexistenta ansamblului sa asigure functionarea normala a capacitatilor energetice, evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului.
    Art. 12
    Prin delimitarea zonelor de protectie ale capacitatilor energetice se asigura:
    1. exploatarea corespunzatoare a capacitatilor energetice;
    2. accesul in cazul activitatilor de intretinere, revizii, reparatii;
    3. evitarea expunerii capacitatilor energetice la:
    a) riscuri tehnologice (RT) determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de incendiu, explozii, radiatii si de poluare a aerului, apei si solului;
    b) riscuri rezultate ca urmare a unor activitati umane (RA): apropieri periculoase, alunecari de teren, surpari rezultate din defrisari;
    c) riscuri naturale (RN), cum ar fi: activitati seismice, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, avalanse de zapada, dislocari de stanci, zone inundabile, ape subterane.
    Art. 13
    Prin delimitarea zonelor de siguranta ale capacitatilor energetice se protejeaza vecinatatile acestora la urmatoarele riscuri (RS):
    1. explozii si/sau incendii la componente ale capacitatilor energetice;
    2. emisii de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, concentratii microbiene sau bacteriene;
    3. riscul prin electrocutare;
    4. radiatii, electricitate statica, temperaturi periculoase;
    5. ruperi, prabusiri si proiectari la distanta ale unor parti de constructii si instalatii;
    6. raspandirea reziduurilor nocive (cenusa, ape poluante, gaze de ardere) in cazul depasirii accidentale a normelor in vigoare;
    7. zgomot peste limitele admise in cazul depasirii accidentale a normelor in vigoare;
    8. accidente sau avarii la constructiile hidrotehnice.
    Art. 14
    Delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice se face avandu-se in vedere urmatoarele elemente:
    1. caracteristicile tehnice si constructive specifice fiecarui obiectiv energetic sau componentelor acestuia, stabilite prin proiecte, aprobari, acorduri si avize;
    2. gradul de rezistenta la foc a constructiilor, instalatiilor si depozitelor, definit conform P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
    3. categoria de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor, definita conform P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
    4. clasele de periculozitate a materialelor si substantelor depozitate, definite conform P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
    5. zonarea mediilor cu pericol de explozie, conform PE 009-93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice si NP 004-96 - Norme tehnice privind proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea statiilor de alimentare cu carburanti - benzinarii;
    6. conditii ce impun masuri de protectie sanitara, de protectie a muncii si amplasari speciale in raport cu vecinatatile.
    Art. 15
    Actele normative care stabilesc dimensiunile distantelor minime de protectie asimilabile zonelor de protectie si de siguranta pentru capacitati energetice de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice, luand in considerare varianta tehnica concreta; distante sau masuri, in cazul in care conditiile permit acest lucru; date de fundamentare, precum: studii de impact, studii de trafic, alte documentatii pentru acordurile, avizele necesare in vederea obtinerii certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, utile in definirea zonelor de protectie si de siguranta, sunt precizate in anexa nr. 2.
    Art. 16
    Zonele de protectie si de siguranta pentru capacitati energetice pentru care nu exista reglementari anterioare echivalente si pentru care nu se intrevede intocmirea unor reglementari distincte sunt:
    1. Pentru A.1.1.8 si C.1:
    a) zona de protectie - suprafata de sub conducte si suporturi, corespunzatoare proiectiei acesteia in plan orizontal;
    b) zona de siguranta - in limita a 10 m in exteriorul zonei de protectie.
    2. Pentru A.3.1:
    a) marimea zonei de protectie depinde de puterea electrica instalata, astfel:
    putere instalata (MW)           < 3,2     3,2 - 20    > 20
    latimea zonei de protectie (m)    5           15        20;
    b) zona de protectie se masoara de la limita zonei de constructie.
    Art. 17
    Marcarea zonelor de protectie si de siguranta prin imprejmuiri, panouri si semne avertizoare, borne de hotar etc. se va face in conformitate cu legislatia si cu reglementarile tehnice in vigoare.
    Art. 18
    La tipurile de capacitati energetice la care este posibil zonele de protectie si de siguranta vor fi delimitate de imprejmuirea acestora, cum ar fi la:
    1. incintele centralelor electrice de orice tip;
    2. incintele statiilor electrice de transformare si de distributie;
    3. incintele nodurilor hidrotehnice;
    4. incintele statiilor de captare si tratare a apei, ale puturilor de apa potabila si ale statiilor de pompare;
    5. incintele depozitelor de combustibili, echipamente si materiale;
    6. incintele instalatiilor cu grad mare de periculozitate (statie reglare gaze, statie pentru carburanti etc.);
    7. incintele instalatiilor care ar putea fi deteriorate (vane, ventile, contoare);
    8. incintele constructiilor sociale si administrative;
    9. incintele punctelor termice;
    10. incintele zonelor de organizare de santier.
    Art. 19
    La tipurile de capacitati energetice la care nu este posibila constituirea zonelor de protectie si de siguranta prin imprejmuire, acestea se recunosc a fi perimetrul sau fasia de teren delimitata conform normelor tehnice specifice. In aceasta categorie se includ:
    1. lacuri de acumulare si barajele aferente;
    2. conducte si canale pentru aductiune apa;
    3. depozite de zgura si cenusa;
    4. retele tehnologice de orice tip, exterioare incintelor.
    Marcarea acestor zone se va face in conformitate cu prevederile art. 17.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 20
    Normele si reglementarile tehnice care definesc masurile/distantele minime de protectie care, prin scopul lor, pot fi asimilate zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, prezentate in prezentele norme tehnice, raman valabile pana la actualizarea acestora de catre autoritatea competenta.
    Art. 21
    Actualizarea normelor si reglementarilor tehnice se realizeaza pe baza unui program elaborat de catre autoritatea competenta.
    Art. 22
    In cazul aparitiei unor tehnologii noi de producere, transport si distributie pentru care anexa nr. 2 nu prevede nici o norma tehnica, delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice se va face in conformitate cu normele tehnice aprobate de autoritatea competenta la propunerea operatorilor din sectorul energiei electrice si termice, detinatori de licenta.
    Art. 23
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

    Legislatia si reglementarile tehnice specifice domeniului energetic, precum si altor domenii de activitate, aplicabile anumitor categorii de capacitati energetice

    Coduri de norme tehnice si instructiuni de proiectare
______________________________________________________________________________
Nr.   Indicativul                                Denumirea
crt.
______________________________________________________________________________
 1         2                                         3
______________________________________________________________________________
 1. PE 006/81     Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile
                  M.E.E.
 2. PE 009/93     Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva
                  incendiilor, pentru producerea, transportul si distributia
                  energiei electrice si termice
 3. PE 022-1/86   Prescriptii generale de proiectare a centralelor
                  termoelectrice si a retelelor de termoficare
 4. PE 022-2/89   Prescriptii generale de proiectare a amenajarilor
                  hidroenergetice
 5. PE 022-3/87   Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice
                  (republicate in 1993)
 6. PE 026/92     Normativ pentru proiectarea sistemului energetic national
 7. PE 100/92     Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de
                  locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale
 8. PE 101/85     Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de
                  conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1 kV
                  (republicat in 1993)
 9. PE 101 A/85   Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de
                  amplasare a instalatiilor electrice cu tensiunea peste
                  1 kV, in raport cu alte constructii (republicate in 1993)
10. PE 104/93     Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie
                  electrica cu tensiuni peste 1.000 V
11. PE 107/95     Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
                  electrice
12. PE 111-1-92   Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si
                  transformare
13. PE 111-10/78  Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si
                  transformare. Statii electrice de distributie de 6 - 20 kV
14. PE 122/82     Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor
                  electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV cu sistemele de
                  imbunatatiri funciare
15. PE 123/78     Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea
                  si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si
                  prin terenuri agricole
16. PE 124/95     Normativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu
                  energie electrica a consumatorilor industriali si urbani
17. PE 125/89     Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor
                  electrice de 1..750 kV cu liniile de telecomunicatii
18. PE 132/95     Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de
                  distributie publica
19. PE 150/86     Regulament privind asigurarea electrosecuritatii la
                  exploatarea instalatiilor de 750 kV
20. PE 151/86     Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru
                  proiectarea instalatiilor electrice de 750 kV
21. PE 155/92     Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor
                  electrice pentru cladiri civile
22. PE 201/85     Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de
                  conexiune si transfer cu tensiune peste 1 kV
23. PE 205/81     Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a
                  centralelor electrice
24. PE 206/81     Instructiuni de proiectare si executie a gospodariilor de
                  ulei din centralele electrice
25. PE 207/80     Normativ de proiectare si executie a retelelor de
                  termoficare
26. PE 209/97     Normativ pentru proiectarea instalatiilor de preparare si
                  livrare a caldurii sub forma de apa fierbinte sau abur din
                  termocentrale
27. PE 210/72     Regulament de exploatare a instalatiilor de termoficare din
                  centrale electrice de termoficare
28. PE 212/87     Normativ privind alimentarea cu energie termica (abur si
                  apa fierbinte) a consumatorilor industriali, agricoli si
                  urbani
29. PE 223/75     Instructiuni-cadru privind proiectarea si exploatarea
                  depozitelor de zgura si cenusa cu depunere hidraulica
30. PE 224/89     Normativ privind proiectarea instalatiilor termomecanice
                  ale termocentralelor
31. PE 302/74     Normativ pentru exploatarea tehnica a constructiilor
                  hidrotehnice si a echipamentelor hidromecanice ale
                  centralelor electrice
32. PE 304/89     Norme specifice de protectie impotriva incendiilor la
                  proiectarea amenajarilor hidroenergetice
33. PE 306/90     Normativ-cadru pentru proiectarea microhidrocentralelor si
                  a centralelor hidroelectrice de mica putere
34. PE 308/87     Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea,
                  montarea si verificarea instalatiilor si mecanismelor
                  pentru ridicarea batardourilor, stavilelor si vanelor
                  instalate in obiective hidroenergetice sau hidrotehnice
35. PE 703/1-81   Norme de protectie a muncii la lucrarile de montaje ale
                  centralelor electrice (republicate in 1994)
36. PE 703/2-71   Norme de protectie a muncii la lucrari de constructii
                  speciale termoenergetice
37. PE 727/82     Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea,
                  montarea, exploatarea si verificarea instalatiilor de
                  ridicat pe plan inclinat, necesare executarii lucrarilor
                  amenajarilor hidroenergetice
38. PE 733/78     Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea,
                  construirea, montarea si revizuirea instalatiilor de
                  ridicat pe put, necesare executarii lucrarilor de
                  constructii-montaj de amenajari hidroenergetice
39. PE 737/92     Prescriptie energetica pentru proiectarea constructiilor
                  aferente CTE, CET si CT la actiuni seismice
40. PE 740/80     Normativ-cadru pentru executia lucrarilor hidrotehnice
41. E-Ip 38/89    Indreptar privind folosirea suprafetelor de teren necesare
                  pentru termocentrale, retele electrice si retele de
                  termoficare
42. E-Ip 53-87    Conditii tehnice si prevederi de proiectare, executie si
                  exploatare pentru montarea si amenajarile constructive
                  necesare transformatoarelor de putere din statiile de
                  110 - 400 kV
43. E-Ip 65-91    Indreptar de proiectare a statiilor electrice. Alegerea
                  amplasamentelor si a planului general pentru statiile
                  electrice de 110 - 400 kV
44. LI-Ip 20-82   Instructiuni de proiectare pentru calculul influentelor
                  reciproce intre circuitele unei linii electrice aeriene de
                  medie tensiune sau linii electrice aeriene de 110 kV cu mai
                  multe circuite
45. LI-Ip 22-78   Instructiuni de proiectare privind executarea trecerilor
                  din liniile electrice aeriene de 110 kV in linii electrice
                  subterane de 110 kV
46. LI-Ip 38/89   Indreptar pentru proiectarea liniilor electrice aeriene de
                  inalta tensiune. Apropieri si traversari ale liniilor
                  electrice aeriene de 110 - 400 kV fata de alte instalatii
47. LI-Ip 54-88   Indrumar de proiectare pentru linii electrice aeriene de
                  110 kV. Derivatii linii electrice aeriene de 110 kV din
                  liniile existente
48. H-Ip 19-84    Indreptar privind folosirea suprafetelor de teren necesare
                  amenajarilor hidroenergetice
49. H-Ip 21-92    Prescriptii de proiectare a galeriilor hidrotehnice
50. H-Ip 22-93    Indreptar de proiectare privind impactul asupra mediului la
                  constructiile hidroenergetice
51. RE-Ip 30/90   Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
                  legare la pamant
52. RE-Ip 41/92   Instructiuni de proiectare si exploatare privind protectia
                  impotriva influentelor datorate apropierilor dintre liniile
                  de energie electrica

    Norme tehnice elaborate de alte ministere sau unitati centrale

53. P 118-99      Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor
                  pentru protectia la actiunea focului
54. P 100/92      Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de
                  locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale
55. I6-98         Normativ pentru proiectarea si realizarea retelelor si
                  instalatiilor de utilizare a gazelor naturale
56. C79/80        Normativ pentru proiectarea drumurilor industriale
57. M 34/80       Norme tehnice privind zonele de siguranta ale terenurilor
                  aeronautice, elaborate de Departamentul Aviatiei Civile
58. -             Recomandari speciale privind aplicarea dispozitiilor
                  fundamentale pentru navigatia pe Dunare. Comisia Dunarii,
                  Budapesta, 1991
59. -             Instructiuni asupra modului de instalare a semnalelor de
                  balizaj pe Dunare. Comisia Dunarii, Budapesta, 1991
60. -             Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si
                  distributia energiei electrice, emise de Ministerul Muncii
                  si Protectiei Sociale, 1997

    Standarde

61. 297/1-88,     Indicatoare de securitate
    297/2-80
62. 832/79        Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune
                  asupra liniilor de telecomunicatii
63. 6290/80       Incrucisari intre linii de energie electrica si linii de
                  telecomunicatii
64. 8074/76       Incrucisari intre linii de contact pentru tramvaie si
                  troleibuze si liniile electrice aeriene
65. 2612-87       Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise
66. 4273/83       Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta
67. 8591/1-91     Amplasarea in localitati a retelelor utilitare subterane,
                  executate in sapatura
68. 9570/1-89     Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in
                  localitati
69. 11100/1-93    Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
70. 4068/1-82     Debite si volume de apa. Determinarea debitelor si
                  volumelor maxime ale cursurilor de apa
71. 4068/2-82     Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile teoretice
                  ale debitelor maxime in conditii normale si speciale de
                  exploatare
72. 9470/73       Hidrotehnica. Ploi maxime, intensitati, durate, frecvente

    Legislatie

73. -             Decretul nr. 237/1978 pentru stabilirea normativelor
                  privind sistematizarea, amplasarea, construirea si
                  repararea liniilor electrice care trec prin paduri si
                  terenuri agricole
74. -             Decretul nr. 95/1979 privind conditiile de stabilire a
                  terenurilor de aeronautica, a zonelor de siguranta si a
                  servitutilor aeronautice
75. -             Ordinul ministrului mediului nr. 298/1991 privind dreptul
                  de acces la cursuri de apa si lacuri
76. -             Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apararea impotriva
                  dezastrelor
77. -             Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
                  aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1998 si republicata
78. -             Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997 pentru
                  aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
                  amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor
                  publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte
                  si tuneluri rutiere
79. -             Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/1998 pentru
                  aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a
                  impactului drum - mediu inconjurator
80. -             Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind
                  transportul pe caile ferate romane si reorganizarea
                  Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
81. -             Legea protectiei muncii nr. 90/1996
82. -             Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei
                  mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de
                  reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact
                  asupra mediului inconjurator
83. -             Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei
                  mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de
                  realizare a bilanturilor de mediu
84. -             Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
85. -             Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
86. -             Legea fondului funciar nr. 18/1991
87. -             Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor
88. -             Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
                  regimului silvic si administrarea fondului forestier
                  national
89. -             Ordinul comun al ministrului industriei si comertului si al
                  presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si
                  Cartografie nr. 23/93/1999 pentru aprobarea metodologiei
                  privind executarea lucrarilor de cadastru energetic
90. -             Ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru,
                  Geodezie si Cartografie nr. 347/1998 pentru aprobarea
                  Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie,
                  cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
91. -             Legea protectiei civile nr. 106/1996
92. -             Hotararea Guvernului nr. 127/1994 privind stabilirea si
                  sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia
                  mediului inconjurator, modificata prin Hotararea Guvernului
                  nr. 254/1995
93. -             Hotararea Guvernului nr. 638/1999 privind aprobarea
                  Regulamentului de aparare impotriva inundatiilor,
                  fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la
                  constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de
                  dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa
                  impotriva inundatiilor si gheturilor
94. -             Ordinul ministrului finantelor si al ministrului lucrarilor
                  publice si amenajarii teritoriului nr. 784/34/N/1998 pentru
                  aprobarea Normelor metodologice privind continutul-cadru de
                  organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor,
                  adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la normele tehnice

    Zone de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice
________________________________________________________________________________
    Denumirea                    Zone de protectie         Zone de siguranta
                                 -----------------       -----------------------
                                 Tipuri  Normative       Tipuri   Normative,
                                 de risc                 de risc  avize, studii
________________________________________________________________________________
        1                           2        3              4           5
________________________________________________________________________________
A. Capacitati de producere
   a energiei electrice si
   termice

A.1. CTE, CET, CT, CD CTG, CCGA
A.1.1. Constructii, instalatii
       si amenajari in incinta     RT    E-Ip 38/89        RS    Studii de
                                   RA                            impact, acord
                                   RN                            de mediu,
                                                                 avize
                                                                 Min. 5 m
A.1.1.1. Cladirea principala       RT    E-Ip 38/89        RS    E-Ip 38/89
                                   RA    P 118-99                P 118-99
                                   RN    PE 009/93               PE 009/93
A.1.1.2. Instalatii electrice cu   RT    PE 022/3-87       RS    PE 101/85
         tensiuni peste 1 kV:      RA    PE 101/85               P 118-99
         statie electrica de       RN    PE 101A/85              Avize
         transformare si                 P 118-99
         conexiuni, posturi de
         transformare, puncte de
         alimentare
A.1.1.3. Cladiri tehnologice,      RT    PE 009/93         RS    PE 009/93
         de productie si           RA    P 118-99                P 118-99
         depozitare, cladiri       RN    NP 004-96               NP 004-96
         civile si                       E-Ip 38/89              E-Ip 38/89
         social-administrative
A.1.1.4. Depozite de               RT    PE 009/93         RS    PE 009/93
         combustibili lichizi si   RA    P 118-99                P 118-99
         solizi, fluide            RN    NP 004-96               NP 004-96
         combustibile                    E-Ip 38/89              E-Ip 38/89
A.1.1.5. Constructii, instalatii   RT    I6-98;            RS    Avize
         si retele de gaze         RA    Hotararea
         naturale                  RN    Guvernului
                                         nr. 525/1996
                                         P 118-99
A.1.1.6. Drumuri de incinta        RT    Ordonanta         RS    Ordonanta
         pentru accese             RA    Guvernului              Guvernului
         tehnologice si P.S.I.     RN    nr. 43/1997             nr. 43/1997
                                         C 79/80                 E-Ip 38/89
                                         Ordinul
                                         ministrului
                                         transporturilor
                                         nr. 44/1998
                                         E-Ip 38/89
A.1.1.7. Cai ferate industriale    RT    Ordonanta de      RS    Ordonanta de
         interioare pentru         RA    urgenta a               urgenta a
         transport combustibil,    RN    Guvernului              Guvernului
         materiale, chimicale            nr. 12/1998             nr. 12/1998
         si echipamente, cai de          Hotararea               Hotararea
         rulare pentru                   Guvernului              Guvernului
         transformatoare de              nr. 525/1996            nr. 525/1996
         putere, cai de rulare           E-Ip 38/89              E-Ip 38/89
         pentru macarale portal
A.1.1.8. Retele de conducte        RT    E-Ip 38/89        RS    E-Ip 38/89
         tehnologice               RA                            Normative
                                   RN                            specifice
A.1.2. Constructii, instalatii
       si amenajari in afara
       incintei imprejmuite a
       centralei
A.1.2.1. Amenajari hidrotehnice    RT    Legea             RS    Legea
                                   RA    nr. 107/1996            nr. 107/1996
                                   RN                            Legea
                                                                 nr. 137/1995
A.1.2.2. Statii de captare,        RT    Legea             RS    Legea
         pompare, tratare a        RA    nr. 107/1996            nr. 107/1996
         apei, tratare a apei      RN    Hotararea               Hotararea
         menajere                        Guvernului              Guvernului
                                         nr. 101/1997            nr. 101/1997
A.1.2.3. Depozite de zgura si      RT    Legea             RS    Studii de
         cenusa                    RA    nr. 107/1996            impact
                                   RN    PE 223/75               Avize
                                         10 m                    Min. 2000 m la
                                                                 depozit de ses
A.1.2.4. Instalatii de             RT    PE 009/93         RS    PE 009/93
         cantarire/dezghetare a    RA    P 118-99                P 118-99
         combustibilului           RN
A.1.2.5. Retele tehnologice        RT    PE 104/93         RS    PE 104/93
         (telecomunicatii, linii   RA    PE 107/95               PE 107/95
         electrice aeriene sau     RN
         in cablu etc.)
A.1.2.6. Drumuri industriale:      RT    Ordonanta         RS    Ordonanta
         drumuri de acces la       RA    Guvernului              Guvernului
         incinta propriu-zisa,     RN    nr. 43/1997             nr. 43/1997
         drumuri de exploatare           C 79/80                 Studii de
         la lucrari exterioare           Ordinul                 trafic
         incintei                        ministrului             Acorduri si
                                         transporturilor         avize
                                         nr. 44/1998
A.1.2.7. Cai ferate industriale:   RT    Ordonanta de      RS    Acorduri si
         cai ferate in             RA    urgenta a               avize
         antestatia tehnica a      RN    Guvernului
         centralei, cai ferate           nr. 12/1998
         de racord la incinta,           Hotararea
         cai ferate pentru               Guvernului
         instalatii speciale: nr. 525/1996
         cantarire vagoane din
         mers, tunele de
         dezghet, culbutori de
         descarcare
A.2. CNE - PC
Centrale nuclearoelectrice -       RT    Normative         RS    Avize
parte clasica pentru obiectele:    RA    pentru obiecte          Acord de mediu
amenajari hidrotehnice, statii     RN    similare din            Studii de
de captare, pompare, tratare a           centrale                impact
apei si tratare a apei menajere,         clasice,
drumuri industriale, cai ferate          completate cu
industriale, racorduri de                cerinte
telecomunicatii si alimentare cu         speciale din
energie electrica, aeriene sau           normativele
in cablu, alte obiecte                   pentru CNE
tehnologice clasice (nenucleare)
apartinand centralei
nuclearoelectrice, pentru care
zonele de protectie si de
siguranta depasesc limita zonei
de excludere stabilite in jurul
fiecarui reactor nuclear,
conform normelor de securitate
nucleara, aprobate de Comisia
Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare; in
ultima categorie pot intra si
obiecte de natura celor
enumerate la lit. B si C.
A.3. CHE, CHEAP
A.3.1. Cladirea centralei cu       RT    Legea nr.         RS    Legea nr.
       uvraje anexe                RA    107/1996                107/1996
                                   RN    Hotararea               Hotararea
                                         Guvernului              Guvernului
                                         nr. 101/1997            nr. 101/1997
                                         PE 302/74               Studii de
                                         PE 304/89               impact,
                                         PE 306/90               acorduri si
                                         PE 022-2/89             avize,
                                                                 normative
                                                                 specifice,
                                                                 autorizatii de
                                                                 mediu
A.3.1.1. Cladirea centralei        RT    Legea nr.         RS    Legea nr.
                                   RA    107/1996                107/1996
                                   RN    Hotararea               Hotararea
                                         Guvernului              Guvernului
                                         nr. 101/1997            nr. 101/1997
                                         PE 302/74               P 118-99
                                         PE 304/89               PE 009/93
                                         PE 306/90
                                         PE 022-2/89
                                         P 118-99
                                         PE 009/93
A.3.1.2. Instalatii electrice cu   RT    PE 022/3-87       RS    PE 101/85
         tensiuni peste 1 kV:      RA    PE 101/85               P 118-99
         statie electrica de       RN    PE 101A/85              Avize
         transformare si                 P 118-99
         conexiuni, posturi de
         transformare, puncte de
         alimentare
A.3.1.3. Cladiri tehnologice, de   RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         productie si              RA    PE 304/89               107/1996
         depozitare: ateliere de   RN    PE 306/90               Hotararea
         reparatii electrice si          PE 022-2/89             Guvernului
         mecanice, laboratoare,          PE 009/93               nr. 101/1997
         depozite si magazii,            P 118-99                PE 009/93
         depozit de oxigen si            NP 004-96               P 118-99
         acetilena, statii de            E-Ip 38/89              NP 004-96
         compresoare, statii de
         pompare epuismente,
         incendii si apa
         potabila, centrale
         termice
A.3.1.4. Depozite de               RT    PE 009/93         RS    PE 009/93
         combustibili lichizi si   RA    P 118-99                P 118-99
         solizi pentru centrale    RN    NP 004-96               NP 004-96
         termice, depozit de             E-Ip 38/89              E-Ip 38/89
         ulei in rezervoare sau
         butoaie
A.3.1.5. Drumuri de incinta de     RT    Ordonanta         RS    Ordonanta
         acces tehnologic si       RA    Guvernului              Guvernului
         P.S.I.                    RN    nr. 43/1997             nr. 43/1997
                                         C 79/80                 E-Ip 38/89
                                         Ordinul
                                         ministrului
                                         transporturilor
                                         nr. 44/1998
                                         E-Ip 38/89
A.3.1.6. Cai ferate industriale    RT    Ordonanta de      RS    Ordonanta de
         pentru transport          RA    urgenta a               urgenta a
         materiale si              RN    Guvernului nr.          Guvernului nr.
         echipamente, cai de             12/1998                 12/1998
         rulare pentru macarale          Hotararea               Hotararea
         portal                          Guvernului              Guvernului
                                         nr. 525/1996            nr. 525/1996
                                         E-Ip 38/89              E-Ip 38/89
A.3.1.7. Retele de conducte        RT    E-Ip 38/89        RS    E-Ip 38/89
         tehnologice, conducte     RA                            Normative
         de apa de racire, aer     RN                            specifice
         comprimat, cabluri
         electrice, canale
         subterane pentru
         conducte de apa de
         racire, potabila si
         incendiu, canale si
         tunele pentru cabluri
         electrice, galerii de
         acces
A.3.2. Constructii, instalatii     RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
       si amenajari hidrotehnice   RA    PE 304/89               107/1996
       in cadrul amenajarii        RN    PE 306/90               Legea nr.
       hidroenergetice                   PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         107/1996                Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995                Studii de
                                         Hotararea               impact,
                                         Guvernului              acorduri si
                                         nr. 101/1997            avize,
                                                                 normative
                                                                 specifice,
                                                                 autorizatii de
                                                                 mediu
A.3.2.0. Chiuveta lac              RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
                                   RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea                   Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea                   nr. 101/1997
                                         nr. 107/1996
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.1. Baraj cu echipamente      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         aferente, inclusiv        RA    PE 304/89               107/1996
         evacuatori                RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         107/1996                Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.2. Priza de apa (turnul      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         vanelor, vane, gratare,   RA    PE 304/89               107/1996
         instalatie de deviere     RN    PE 306/90               Legea nr.
         plutitori, instalatii           PE 022-2/89             137/1995
         de curatat gratare,             Legea nr.               Hotararea
         instalatii de                   nr. 107/1996            Guvernului
         actionare)                      Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.3. Golire de fund, casa      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         vane, acces               RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.4. Galeria (canalul) de      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         aductiune (aductiune,     RA    PE 304/89               107/1996
         traversari etc.)          RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.5. Castel de echilibru si    RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         casa vane                 RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.6. Aductiuni secundare       RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         (galerii, canale,         RA    PE 304/89               107/1996
         traversari)               RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997

A.3.2.7. Captare (priza            RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         tiroleza): lac,           RA    PE 304/89               107/1996
         gratare, galerie          RN    PE 306/90               Legea nr.
         colectoare, organ de            PE 022-2/89             137/1995
         reglaj, denisipator,            Legea nr.               Hotararea
         stavila spalare                 nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.8. Galerie (canal) fuga      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
                                   RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.9. Diguri si contracanale    RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
                                   RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.10. Conducta fortata si      RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
          galerii de acces la      RA    PE 304/89               107/1996
          conducta                 RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.2.11. Ecluza, avanport, port   RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
          amonte, port aval        RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.3 Alte amenajari in afara
      incintei
A.3.3.1. Drumuri de acces la       RT    Ordonanta         RS    Ordonanta
         obiectivele amenajarii    RA    Guvernului              Guvernului
         hidroenergetice           RN    nr. 43/1997             nr. 43/1997
                                         C 79/80                 Studii de
                                         Ordinul                 trafic
                                         ministrului             Acorduri si
                                         transporturilor         avize
                                         nr. 44/1998
A.3.3.2. Cai ferate industriale    RT    Ordonanta de      RS    Acorduri si
                                   RA    urgenta a               avize
                                   RN    Guvernului
                                         nr. 12/1998
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 525/1996
A.3.3.3. Depozite de               RT    PE 009/93         RS    PE 009/93
         echipamente. Instalatii   RA    P 118-99                P 118-99
         de telecomanda,           RN
         telecomunicatii si
         telemasura in afara
         incintei (in cablu si
         aeriene)
A.3.3.4. Instalatii de             RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         avertizare si alarmare    RA    PE 304/89               107/1996
         in caz de accidente la    RN    PE 306/90               Legea nr.
         baraje                          PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.3.5. Instalatii de             RT    Legea nr.         RS    Legea nr.
         semnalizare si dirijare   RA    107/1996                107/1996
         navigatie                 RN    Legea nr.               Legea nr.
                                         137/1995                137/1995
                                         Hotararea               Hotararea
                                         Guvernului              Guvernului
                                         nr. 101/1997            nr. 101/1997
A.3.3.6. Instalatii UUC in afara   RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         constructiilor            RA    PE 304/89               107/1996
         hidrotehnice (tubatii     RN    PE 306/90               Legea nr.
         piezometrice, foraje            PE 022-2/89             137/1995
         hidroenergetice de              Legea nr.               Hotararea
         observatie, foraje de           nr. 107/1996            Guvernului
         drenaj, dispozitive             Legea nr.               nr. 101/1997
         hidrometrice, borne si          137/1995
         pilastri de masura              Hotararea
         etc.)                           Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.3.7. Constructii amenajare     RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         versanti                  RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997
A.3.3.8. Constructii               RT    PE 302/74         RS    Legea nr.
         regularizare albie        RA    PE 304/89               107/1996
                                   RN    PE 306/90               Legea nr.
                                         PE 022-2/89             137/1995
                                         Legea nr.               Hotararea
                                         nr. 107/1996            Guvernului
                                         Legea nr.               nr. 101/1997
                                         137/1995
                                         Hotararea
                                         Guvernului
                                         nr. 101/1997

B. Instalatii de transport si
   distributie a energiei
   electrice

B.1. Retele electrice de inalta    RT    1. PE 022/3-87    RS    1. PE 022/3-87
     tensiune:      RA       PE 101/85               PE 101/85
1. statii electrice de inalta      RN       PE 101A/85              PE 101A/85
   tensiune                                 PE 118-99               PE 118-99
2. linii electrice aeriene/in            2. PE 104/93            2. PE 104/93
   cablu de inalta tensiune                 PE 107/95               PE 107/95
B.2. Retele electrice de medie     RT    1. PE 022/3-87    RS    1. PE 022/3-87
     tensiune:                     RA       PE 101/85               PE 101/85
1. posturi de transformare de      RN       PE 101A/85              PE 101A/85
   medie tensiune                           PE 118-99               PE 118-99
2. linii electrice aeriene/in            2. PE 104/93            2. PE 104/93
   cablu subteran de medie                  PE 107/95               PE 107/95
   tensiune

C. Instalatii de transport si
   distributie a energiei
   termice

C.1. Retele termice subterane      RT    STAS 859/1-91     RS    - Intravilan
     si supraterane (estacade      RA    PE 207/80               PE 207/80
     de conducte, canale           RN    P 118-99                P 118-99
     subterane, platforme de             Hotararea               Hotararea
     vane, statii de pompe               Guvernului              Guvernului
     pentru termoficare                  nr. 525/1996            nr. 525/1996
                                                                 Avize
                                                                 - Extravilan -
                                                                 3 m
C.2. Puncte termice                RT    Suprafata         RS    Suprafata
                                   RA    cladirii                cladirii
                                   RN    stabilita               stabilita
                                         prin proiecte,          prin proiecte,
                                         avize, acorduri         avize,
                                                                 acorduri
_______________________________________________________________________________

    OBSERVATII:
    (1) Lista cuprinzand capacitatile energetice/obiectele enumerate mai sus nu este exhaustiva. Ea poate fi completata pe masura ce apar noi tehnologii de producere, transport si distributie.
    (2) Delimitarea zonelor de protectie si de siguranta este similara si in cazul in care obiectele considerate a fi amplasate in incinta imprejmuita a centralei (A.1.1.1   A.1.1.8) se afla in afara acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 61/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 61 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu