Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 47 din 16 ianuarie 2004

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 20 februarie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 60 alin. (3), ale art. 76 alin. (1) lit. a) si ale art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 7 din 17 martie 2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

    presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 2
    Pe data prezentei decizii orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

          Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                            Cristian Celea

    ANEXA 1

                                STATUTUL
                Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, este institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, in coordonarea Ministerului Sanatatii, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, asigurand o functionare unitara si coordonata a acestuia, in vederea aplicarii politicilor si programelor in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii.
    (2) CNAS are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3, are sigla proprie, conform anexei care face parte integranta din prezentul statut, si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului statut.
    Art. 2
    (1) Casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, sunt institutii publice cu personalitate juridica, cu bugete proprii, in subordinea CNAS.
    (2) Casele de asigurari de sanatate se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor proprii, care respecta prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al CNAS.
    Art. 3
    (1) Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se organizeaza si functioneaza in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si ale statutelor proprii.
    (2) Statutele Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti se elaboreaza si se aproba de catre acestea, in baza statutului-cadru, asigurandu-se pastrarea specificului activitatii acestor structuri ale sistemului de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 4
    Sistemul de asigurari sociale de sanatate este obligatoriu si functioneaza ca un sistem unitar, respectand principiile instituite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 2
    Atributiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    Art. 5
    (1) CNAS are urmatoarele atributii:
    1. administreaza si gestioneaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, impreuna cu casele de asigurari de sanatate care sunt institutii subordonate CNAS conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si prezinta Ministerului Sanatatii rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetara;
    2. propune Ministerului Sanatatii proiecte de acte normative care au incidenta asupra constituirii si utilizarii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    3. elaboreaza, implementeaza si gestioneaza procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sanatatii, pentru administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    4. elaboreaza si actualizeaza Registrul unic de evidenta al asiguratilor, pe baza datelor transmise de casele de asigurari de sanatate;
    5. elaboreaza si publica raportul de activitate anual si planul de activitate pentru anul urmator;
    6. reglementeaza in mod unitar un sistem de asigurari pentru raspundere civila in domeniul medical pentru furnizorii de servicii medicale care sunt in relatii contractuale in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    7. asigura organizarea sistemului informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Indicatorii folositi in raportarea datelor in sistemul de asigurari sociale de sanatate sunt unitari si se aproba de catre Ministerul Sanatatii, la propunerea CNAS si a Colegiului Medicilor din Romania;
    8. raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata asiguratilor, Parlamentului, Guvernului si Ministerului Sanatatii;
    9. elaboreaza strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la colectarea, utilizarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    10. participa la stabilirea obiectivelor programelor de sanatate publica, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie;
    11. elaboreaza metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, impreuna cu structurile nationale ale Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii;
    12. elaboreaza pe baza consultarii cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania proiectul contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pana la data de 31 octombrie a anului in curs pentru anul urmator. Proiectul contractului-cadru se avizeaza de Ministerul Sanatatii, cu consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, si se aproba prin hotarare a Guvernului;
    13. elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, pana la data de 15 decembrie a anului in curs pentru anul urmator, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;
    14. avizeaza normele proprii de aplicare a contractului-cadru elaborate de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrilor si conducatorilor institutiilor publice centrale cu retele sanitare proprii;
    15. negociaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate, elaborate de Colegiul Medicilor din Romania;
    16. elaboreaza anual, impreuna cu Ministerul Sanatatii si cu consultarea Colegiului Farmacistilor din Romania, lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    17. analizeaza proiectele de bugete de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate propuse de acestia;
    18. elaboreaza metodologia si stabileste modalitatea de gestionare si de distribuire a cardului de asigurat;
    19. elaboreaza si propune Ministerului Sanatatii strategiile necesare si actioneaza pentru indeplinirea conditiilor de aderare impuse de catre Uniunea Europeana ca parte integranta a politicii guvernamentale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate;
    20. elaboreaza proiecte de norme metodologice, studii si analize in concordanta cu prevederile acquis-ului comunitar in domeniul asigurarilor sociale de sanatate pentru indeplinirea conditiilor de aderare la Uniunea Europeana;
    21. realizeaza studii si analize privind functionarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in vederea perfectionarii acestuia;
    22. elaboreaza prognoze, strategii si politici globale privind dezvoltarea si cresterea performantelor sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania;
    23. indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari de sanatate;
    24. negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari de sanatate;
    25. acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;
    26. participa la licitatiile nationale organizate de Ministerul Sanatatii in vederea achizitiei de medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sanatate;
    27. incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sanatate;
    28. administreaza bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, in conditiile legii;
    29. asigura si controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
    30. asigura, supravegheaza si controleaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    31. asigura, monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor, conform prevederilor art. 24, 25 si 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare;
    32. constituie consilii de experti pentru elaborarea proiectelor de acte normative pe care le prezinta Ministerului Sanatatii, dupa consultarea obligatorie a ministerelor si institutiilor publice centrale cu retele sanitare proprii;
    33. participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, a medicilor, a personalului sanitar, care pot fi admisi sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    34. organizeaza, impreuna cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania, controlul activitatii medicale furnizate asiguratilor, conform criteriilor prevazute la art. 30 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, precum si stabilirea masurilor impotriva incalcarii prevederilor legale si de aplicare a sanctiunilor, potrivit cap. VIII din aceeasi ordonanta de urgenta;
    35. organizeaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, Comisia centrala de arbitraj;
    36. elaboreaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, regulamentul de activitate al arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj, cu avizul Ministerului Justitiei;
    37. aproba anual bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate in conditiile legii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor centrale cu retele sanitare proprii, corespunzatoare unui plan de activitati, precum si obiectivele de investitii, la propunerea acestora;
    38. asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari sociale de sanatate si colaboreaza cu institutii care au atributii in domeniul statisticii;
    39. efectueaza, direct sau prin intermediari specializati, sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de acestia fata de calitatea serviciilor medicale si asigura controlul masurilor stabilite in gestionarea fondurilor pentru realizarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate intr-un mod coerent si unitar;
    40. incheie conventii de cooperare si deruleaza programe finantate de organisme internationale avand ca specific asigurarile de sanatate;
    41. coopereaza cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civila) si cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea si promovarea sanatatii;
    42. stabileste strategii de marketing pentru selectionarea furnizorilor de servicii medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru cresterea continua a calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor;
    43. dispune toate masurile care se impun pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate de catre casele de asigurari de sanatate pentru asiguratii proprii;
    44. organizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu si al caselor de asigurari de sanatate in cadrul unui sistem de evaluare si perfectionare continua a acestora, in conditiile legii;
    45. stabileste conditiile organizarii licitatiilor in vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii de baza; pachetul de servicii de baza cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale prin care CNAS asigura accesul liber si echilibrat al asiguratilor la serviciile medicale;
    46. asigura informarea cel putin o data pe an a fiecarui asigurat, prin casele de asigurari de sanatate, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie si modului de plata, dar si asupra drepturilor si obligatiilor sale, precum si asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun;
    47. aproba regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale;
    48. reglementeaza, monitorizeaza si controleaza modul de executare a contractelor incheiate intre casele de asigurari de sanatate, ca institutii aflate in subordinea CNAS potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si furnizorii de servicii medicale;
    49. urmareste modul de constituire si functionare a organelor de conducere ale caselor de asigurari de sanatate, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si stabileste atributiile acestora;
    50. asigura logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    51. foloseste mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
    52. asigura activitati de supraveghere si control al serviciilor medicale prin respectarea legislatiei si a dispozitiilor emise de catre Ministerul Sanatatii in exercitarea prerogativelor sale conferite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2002, cu modificarile ulterioare, pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    53. aproba, impreuna cu Ministerul Sanatatii, numarul de posturi si structura acestora pe institutii sanitare publice subordonate Ministerului Sanatatii, cu incadrarea in numarul maxim de posturi, structura acestora si cheltuielile de personal potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2003 privind unele masuri in vederea intaririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizarii fondurilor in sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative;
    54. exercita controlul cu privire la incheierea de catre casele de asigurari de sanatate a contractelor de furnizare de servicii medicale cu institutiile sanitare publice, avand in vedere dimensionarea nivelului cheltuielilor si numarul maxim de posturi in structura aprobata, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2003;
    55. analizeaza trimestrial, impreuna cu casele de asigurari de sanatate, serviciile medicale prestate si redimensioneaza, dupa caz, sumele initial contractate;
    56. pentru subprogramele de sanatate finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, exercita prin casele de asigurari de sanatate controlul raportarii indicatorilor, trimestrial, la unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste subprograme;
    57. elaboreaza norme metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevazuti in programele, respectiv subprogramele de sanatate care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;
    58. asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, sub controlul CNAS;
    59. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul asigurarilor sociale de sanatate.
    (2) Realizarea atributiilor ce revin CNAS, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, este supusa controlului Ministerului Sanatatii.
    Art. 6
    CNAS si casele de asigurari de sanatate functioneaza avand la baza un sistem informatic si informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor si pentru gestionarea si administrarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 7
    CNAS elaboreaza norme privind modul de incasare si de urmarire a contributiilor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice, potrivit limitei de competenta stabilite de lege, precum si norme tehnice privind constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS si caselor de asigurari de sanatate, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 8
    CNAS va putea angaja consultanti de specialitate in conditiile legii, pe diverse domenii de specialitate, in functie de necesitati, pentru indeplinirea atributiilor prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si in prezentul statut.

    CAP. 3
    Organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    Art. 9
    (1) Organele de conducere ale CNAS sunt:
    a) adunarea reprezentantilor;
    b) consiliul de administratie;
    c) presedintele;
    d) 2 vicepresedinti;
    e) directorul general.
    (2) Durata mandatului organelor de conducere este de 4 ani.

    SECTIUNEA 1
    Atributiile si functionarea adunarii reprezentantilor

    Art. 10
    Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atributii:
    1. propune modificarea Statutului CNAS;
    2. ii alege si ii revoca pe cei 2 membri in consiliul de administratie;
    3. analizeaza repartizarea bugetului aprobat de catre cei in drept si recomanda ordonatorului principal de credite cu delegatie luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia, in conditiile legii;
    4. analizeaza modul de utilizare a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, costurile sistemului, serviciile acordate si tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza si recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor si respectarea drepturilor asiguratilor;
    5. aproba propriul regulament de organizare si functionare, la propunerea presedintelui CNAS.
    Art. 11
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii si prezentului statut Adunarea reprezentantilor CNAS adopta hotarari.
    (2) Hotararile se pot adopta in prezenta a doua treimi din numarul membrilor Adunarii reprezentantilor CNAS, cu votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile si functionarea consiliului de administratie

    Art. 12
    (1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza si realizeaza strategia nationala in domeniul asigurarilor sociale de sanatate;
    2. aproba statutul propriu al CNAS;
    3. aproba statutul-cadru al caselor de asigurari de sanatate, pe baza caruia acestea isi elaboreaza statutele proprii;
    4. aproba propriul regulament de organizare si functionare;
    5. stabileste atributiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;
    6. avizeaza strategia sistemului de asigurari sociale de sanatate cu privire la colectarea si utilizarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    7. avizeaza proiectul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si il supune aprobarii ordonatorului principal de credite cu delegatie, in conditiile legii;
    8. avizeaza, in conditiile legii, repartizarea pe case de asigurari de sanatate a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    9. avizeaza utilizarea fondului de rezerva potrivit destinatiilor stabilite prin legile bugetare anuale;
    10. aproba programul de investitii al CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    11. aproba incheierea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;
    12. analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor si imprumuturilor;
    13. avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de presedintele CNAS, contul de incheiere al exercitiului bugetar, precum si raportul anual de activitate;
    14. avizeaza, in baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil si descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS si pentru casele de asigurari de sanatate;
    15. avizeaza proiectul contractului-cadru si al normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    16. avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala;
    17. avizeaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;
    18. aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de acreditare si avizeaza criteriile de acreditare a personalului medical si a furnizorilor de servicii medicale;
    19. aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    20. aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea programului de asigurari sociale de sanatate;
    21. aproba trimestrial raportul de activitate al CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    22. aproba organigramele CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate;
    23. analizeaza structura si modul de functionare ale caselor de asigurari de sanatate; stabileste masuri de imbunatatire a rezultatelor activitatii acestora;
    24. verifica ca structurile actuale de asigurari de sanatate apartinand ministerelor si institutiilor publice centrale cu retele sanitare proprii sa isi adapteze organizarea si functionarea la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, cu pastrarea specificului activitatii acestora;
    25. indeplineste alte atributii prevazute in actele normative in vigoare.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii si prezentului statut, Consiliul de administratie al CNAS adopta hotarari.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al CNAS se intruneste lunar si ia hotarari valabile in prezenta a cel putin 11 membri si cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
    Art. 14
    (1) Consiliul de administratie al CNAS se intruneste in sedinte ordinare, iar convocarea acestuia se face de catre presedintele CNAS.
    (2) Consiliul de administratie se poate intruni si in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor acestuia.
    Art. 15
    Consiliul de administratie al CNAS isi alege, prin vot secret, 2 vicepresedinti.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile presedintelui

    Art. 16
    (1) Presedintele Consiliului de administratie al CNAS este presedintele CNAS si indeplineste si functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii.
    (2) Presedintele CNAS este ordonator principal de credite cu delegatie data prin ordin al ministrului sanatatii, pentru administrarea si gestionarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, precum si pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, presedintele CNAS emite decizii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta persoanelor interesate. Deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Presedintele CNAS are urmatoarele atributii:
    1. prezideaza sedintele Adunarii reprezentantilor CNAS;
    2. asigura supravegherea si controlul functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    3. organizeaza si conduce structurile executive ale CNAS;
    4. asigura coerenta si eficienta gestiunii financiare a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    5. aproba bugetele proprii de venituri si cheltuieli ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate in conditiile legii si, dupa caz, cu avizul ministerelor si al institutiilor publice centrale cu retele sanitare proprii;
    6. depune la Ministerul Finantelor Publice propuneri pentru proiectul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
    7. repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele caselor de asigurari de sanatate subordonate, potrivit legii;
    8. raspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor aprobate si repartizate pentru o buna gestiune financiara si asigura realizarea veniturilor;
    9. raspunde de integritatea bunurilor incredintate CNAS;
    10. raspunde de organizarea contabilitatii si de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
    11. raspunde de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
    12. raspunde de tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale in materie;
    13. asigura gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi aprobate potrivit legii;
    14. conduce si coordoneaza realizarea parteneriatului pentru proiectarea, construirea si operarea sistemului informatic unic integrat al asigurarilor de sanatate din Romania;
    15. aproba normele, regulamentele si procedurile administrative specifice indeplinirii atributiilor CNAS;
    16. organizeaza si coordoneaza activitatea de audit public intern si de control financiar preventiv in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit atributiilor CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate subordonate;
    17. numeste, sanctioneaza si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul CNAS;
    18. numeste in functie, pe baza de concurs, prin decizie, presedintii - directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in conditiile legii;
    19. sanctioneaza si elibereaza din functie presedintii - directori generali ai caselor de asigurari de sanatate;
    20. raspunde de ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie al CNAS;
    21. stabileste si aproba cuantumul indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie al CNAS, ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate si modalitatea de plata a acestora, in conditiile legii;
    22. reprezinta CNAS in relatiile cu tertii;
    23. numeste arbitrii din partea CNAS in Comisia centrala de arbitraj;
    24. propune criterii privind infiintarea de oficii teritoriale de catre casele de asigurari de sanatate, la nivelul oraselor, municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii;
    25. aproba contractarea de consultanta, in conditiile si in situatiile prevazute de actele normative in vigoare;
    26. promoveaza imaginea CNAS si a sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    27. stabileste impreuna cu ministrul sanatatii organizarea concursului si criteriile de selectie pentru ocuparea postului de director general al CNAS;
    28. aproba statele de functii ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate in urma definitivarii bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si in baza organigramelor aprobate de Consiliul de administratie al CNAS;
    29. aproba normele specifice de personal pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate;
    30. aproba prin decizie Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern ale CNAS;
    31. aproba numarul maxim de posturi pentru functii publice/personal contractual si redistribuirea numarului de posturi pentru CNAS si casele de asigurari de sanatate, conform organigramelor aprobate;
    32. aproba in conditiile legii acordarea de premii si stimulente pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul CNAS care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase;
    33. numeste cu delegatie presedintii - directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, pana la ocuparea postului prin concurs in conditiile legii;
    34. organizeaza si urmareste incasarea sumelor cuvenite Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care are aceasta competenta legala, potrivit procedurilor instituite de normele legale in vigoare;
    35. aproba norme metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate, in conditiile legii;
    36. aproba modificarile structurilor organizatorice ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate, conform organigramelor aprobate;
    37. aproba necesarul de fonduri si programele de perfectionare profesionala pentru personalul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    38. indeplineste alte atributii prevazute de actele normative.
    Art. 18
    Pe perioada absentei sale presedintele CNAS il poate mandata, prin decizie, pe unul dintre cei 2 vicepresedinti pentru a prelua atributiile presedintelui in cadrul Consiliului de administratie al CNAS.
    Art. 19
    Presedintele CNAS poate delega atributii de reprezentare vicepresedintilor, directorului general, membrilor consiliului de administratie sau oricarei alte persoane din cadrul CNAS.
    Art. 20
    Mandatul presedintelui CNAS inceteaza la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de catre primul-ministru direct sau la propunerea ministrului sanatatii, ori prin deces.

    SECTIUNEA a 4-a
    Atributiile vicepresedintilor

    Art. 21
    Vicepresedintii Consiliului de administratie al CNAS indeplinesc si functia de vicepresedinte al CNAS.
    Art. 22
    Vicepresedintii CNAS au urmatoarele atributii:
    1. urmaresc punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie, incredintate de catre presedinte;
    2. preiau atributiile presedintelui in conditiile art. 18;
    3. asigura comunicarea cu asociatiile patronale si cu confederatiile sindicale reprezentative la nivel national, precum si cu Adunarea reprezentantilor CNAS;
    4. asigura indeplinirea conditiilor legale si ale prezentului statut cu privire la constituirea si functionarea consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate;
    5. indruma si controleaza activitatea consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate sub aspectul legalitatii activitatii si al respectarii prevederilor prezentului statut si informeaza periodic presedintele CNAS si Consiliul de administratie al CNAS asupra celor constatate;
    6. coordoneaza elaborarea de conventii de cooperare si finantare de programe cu organisme internationale;
    7. coordoneaza elaborarea planului anual de activitate si programul anual pentru indeplinirea acestuia;
    8. coordoneaza unitar relatiile cu reprezentantii confederatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale de la nivelul consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate;
    9. asigura comunicarea si relatiile cu structurile internationale similare CNAS;
    10. organizeaza dezbateri cu partenerii sociali asupra contractului-cadru si normelor metodologice aferente;
    11. participa la efectuarea de analize privind functionarea si performantele CNAS;
    12. coordoneaza si participa la elaborarea strategiilor si politicilor CNAS.
    Art. 23
    Presedintele CNAS poate stabili, in conditiile legii, pentru vicepresedinti, prin decizie, si alte atributii decat cele prevazute la art. 22.
    Art. 24
    Mandatele vicepresedintilor inceteaza la expirarea acestora, prin demisie, prin deces sau prin revocare de catre consiliul de administratie, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia, ori prin revocarea ca membru al consiliului de administratie de catre cei care i-au desemnat.

    SECTIUNEA a 5-a
    Atributiile directorului general

    Art. 25
    Directorul general al CNAS are urmatoarele atributii:
    1. asigura conducerea executiva a CNAS;
    2. coordoneaza si raspunde de activitatea intregului aparat de executie al CNAS;
    3. stabileste competentele si raspunderile conducatorilor de compartimente din cadrul CNAS;
    4. analizeaza periodic activitatea structurilor din subordine, modul de realizare a sarcinilor si obiectivelor si dispune masuri obiective pentru imbunatatirea acestora;
    5. stabileste si dispune structurilor din subordine masurile necesare realizarii si aplicarii dispozitiilor legale in vigoare;
    6. coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului din cadrul structurilor subordonate, conform actelor normative in materie;
    7. asigura ducerea la indeplinire a deciziilor presedintelui CNAS;
    8. participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de administratie al CNAS;
    9. participa la elaborarea si modificarea proiectelor de acte normative propuse de catre CNAS;
    10. avizeaza propunerile privind necesarul de fonduri si programele de perfectionare profesionala pentru personalul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    11. aproba fisa postului pentru personalul de conducere din subordine;
    12. propune introducerea de materiale pe ordinea de zi a Consiliului de administratie al CNAS;
    13. avizeaza si supune spre aprobare presedintelui CNAS propunerile de modificare a structurilor organizatorice ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate, in conformitate cu organigramele aprobate;
    14. aproba delegarea de competenta pentru personalul din subordine;
    15. avizeaza si supune spre aprobare presedintelui CNAS statele de functii ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate, in baza organigramelor aprobate de Consiliul de administratie al CNAS;
    16. avizeaza si supune spre aprobare presedintelui CNAS normele specifice de personal la nivelul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    17. emite dispozitii in exercitarea atributiilor ce ii revin, precum si pentru punerea in aplicare a deciziilor presedintelui CNAS;
    18. participa la elaborarea strategiilor de marketing pentru selectionarea furnizorilor de servicii medicale, in vederea cresterii continue a calitatii serviciilor medicale acordate asiguratilor;
    19. participa la elaborarea politicilor si strategiilor CNAS;
    20. participa la elaborarea metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii medicale;
    21. organizeaza si urmareste programele de achizitii si lucrari de investitii publice;
    22. colaboreaza impreuna cu conducatorii caselor de asigurari de sanatate la realizarea strategiilor CNAS;
    23. coordoneaza elaborarea procedurilor necesare organizarii concursurilor pentru incadrarea si promovarea personalului din cadrul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate;
    24. participa la promovarea imaginii CNAS;
    25. asigura aplicarea Regulamentului de ordine interioara al CNAS;
    26. coordoneaza elaborarea si prezentarea raportului anual de activitate.

    CAP. 4
    Atributiile si functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurari de sanatate

    Art. 26
    Atributiile consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate sunt stabilite prin statutele proprii, adoptate in baza statutului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al CNAS.
    Art. 27
    Atributiile presedintelui - director general al casei de asigurari de sanatate sunt stabilite prin statutul-cadru.

    CAP. 5
    Relatiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu casele de asigurari de sanatate

    Art. 28
    (1) Sistemul de asigurari sociale de sanatate este un sistem national unitar, coordonat de CNAS in calitatea sa de administrator al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Sistemul national de asigurari sociale de sanatate este organizat prin casele de asigurari de sanatate care functioneaza in subordinea CNAS.
    Art. 29
    (1) In calitate de ordonator principal de credite cu delegatie, presedintele CNAS aproba bugetele proprii de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate, la propunerea conducatorilor acestora, in calitate de ordonatori de credite, in conformitate cu dispozitiile art. 20, 21 si 22 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    (2) Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.

    CAP. 6
    Managementul raporturilor de munca si al raporturilor de serviciu

    Art. 30
    (1) Salariatii CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate sunt functionari publici, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia personalului care efectueaza activitati de secretariat-administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, precum si alte functii care reprezinta personal contractual.
    (2) Evaluarea si promovarea personalului numit in functii publice din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru personalul contractual evaluarea si promovarea se realizeaza potrivit dispozitiilor legale aplicabile acestei categorii de angajati ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate.
    Art. 31
    Functiile de conducere corespunzatoare structurilor interne organizate la nivel de directie generala, directie, serviciu si birou din cadrul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate, structuri care se afla in proces de reorganizare pentru eficientizarea activitatii, se ocupa prin concurs organizat in conditiile legii.

    CAP. 7
    Incompatibilitati

    Art. 32
    (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate, precum si personalul angajat al acestor institutii, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, directiilor de sanatate publica, unitatilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite in cadrul Colegiului Medicilor din Romania, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucuresti, Colegiului Farmacistilor din Romania, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucuresti, organizatiilor centrale si locale ale Ordinului Asistentilor Medicali din Romania sau functii in cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurari, farmaceutic ori de aparatura medicala.
    (2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie si nici la adoptarea hotararilor.
    Art. 33
    (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS si ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate nu pot fi salariati ai acestor institutii, cu exceptia presedintelui si vicepresedintilor CNAS si a presedintilor - directori generali ai caselor de asigurari de sanatate.
    (2) Presedintele, vicepresedintii si directorul general ai CNAS, pe perioada mandatului, nu pot exercita nici o alta functie sau demnitate publica, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
    (3) Vicepresedintii CNAS, pe perioada mandatului, nu mai pot exercita si alte atributii pentru organizatiile de la care provin.
    Art. 34
    Nu pot fi salariati ai CNAS si caselor de asigurari de sanatate persoanele care sunt administratori si/sau reprezentanti legali sau detin actiuni ori parti sociale in cadrul furnizorilor de servicii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 35
    Persoanele care prin activitatea desfasurata au produs CNAS sau caselor de asigurari de sanatate prejudicii constatate si dovedite potrivit actelor normative in vigoare nu pot fi membri ai Consiliului de administratie al CNAS, ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate sau angajati ai acestor institutii si nu pot intra in relatii contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 36
    Persoanele care se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute in prezentul capitol vor opta pentru una dintre functiile ocupate, in termen de 30 de zile de la crearea starii de incompatibilitate.

    CAP. 8
    Drepturi salariale

    Art. 37
    Salariatii CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate sunt salarizati potrivit prevederilor legale in materie aplicabile functionarilor publici si personalului contractual.
    Art. 38
    (1) CNAS poate angaja, in baza prevederilor Codului muncii, consultanti de specialitate, in functie de necesitatile aparute in exercitarea atributiilor prevazute la art. 5, in limita numarului maxim de posturi aprobat in conditiile legii.
    (2) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege si de prezentul statut, membrilor Adunarii reprezentantilor a CNAS li se pot deconta cheltuielile ocazionate de participarea la sedintele organizate la sediul CNAS, in conditiile legii.
    Art. 39
    Salarizarea presedintelui si a vicepresedintilor CNAS, precum si salariul si celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS sunt cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare, si se modifica in mod corespunzator ori de cate ori intervin reglementari noi in sistemul de stabilire a indemnizatiilor pentru functiile de secretar de stat, subsecretar de stat si, respectiv, secretar general.
    Art. 40
    Functionarii publici si personalul contractual din cadrul CNAS si al caselor de asigurari de sanatate, care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase, pot beneficia de stimulente acordate din fondul constituit cu aceasta destinatie, potrivit legii.

    CAP. 9
    Arbitrajul

    Art. 41
    CNAS impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania organizeaza Comisia centrala de arbitraj, care solutioneaza litigiile dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
    Art. 42
    Sediul Comisiei centrale de arbitraj este in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.
    Art. 43
    (1) Comisia centrala de arbitraj este formata din 4 arbitri, dintre care 2 delegati numiti de CNAS, si cate un delegat numit de Colegiul Medicilor din Romania si de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.
    (2) Presedintele Comisiei centrale de arbitraj este un arbitru acceptat de parti.
    Art. 44
    Arbitrii Comisiei centrale de arbitraj sunt acreditati si inregistrati de Ministerul Sanatatii, la solicitarea scrisa a conducerii CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali din Romania.
    Art. 45
    Atributiile, organizarea si functionarea Comisiei centrale de arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de activitate al arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj, elaborat de CNAS impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania si cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania si avizat de catre Ministerul Justitiei.

    CAP. 10
    Serviciul medical

    Art. 46
    (1) In cadrul CNAS functioneaza serviciul medical care este condus de un medic-sef.
    (2) La nivelul caselor de asigurari de sanatate functioneaza un serviciu medical, in raport cu numarul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.
    Art. 47
    Serviciul medical al CNAS are urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asigurati; aceste criterii se actualizeaza ori de cate ori este nevoie si se prevad in clauzele contractelor de furnizare de servicii;
    2. monitorizeaza din punct de vedere al calitatii serviciilor contractate modul in care acestea se acorda de catre toti furnizorii care intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
    3. participa, din initiativa proprie sau la solicitarea altor servicii si institutii, la elaborarea sau actualizarea documentelor ce se refera la acordarea serviciilor medicale si la protejarea asiguratilor;
    4. verifica, in conditiile legii, modul de prescriere a medicamentelor;
    5. verifica si rezolva reclamatiile si sesizarile asiguratilor referitoare la modul in care au fost asistati medical;
    6. elaboreaza materiale si initiaza periodic actiuni prin care este evaluata satisfactia asiguratului fata de calitatea serviciilor medicale primite;
    7. pe baza datelor si informatiilor obtinute din teritoriu analizeaza si completeaza anual evidenta structurii socio-demografice a asiguratilor, cererea reala de servicii medicale, potentialul real al furnizorilor de servicii medicale, gradul de satisfactie al asiguratilor;
    8. participa, la solicitarea altor servicii sau institutii, la orice actiune de control in domeniu;
    9. verifica, in conditiile legii, corectitudinea intocmirii documentelor medicale de catre furnizorii de servicii medicale;
    10. controleaza modul in care serviciile medicale din cadrul caselor de asigurari de sanatate isi indeplinesc atributiile;
    11. indeplineste alte atributii prevazute de actele normative.
    Art. 48
    Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

    CAP. 11
    Relatiile cu asiguratii

    Art. 49
    CNAS si casele de asigurari de sanatate, prin structurile specifice, acorda consultanta si asistenta gratuita asiguratilor in ceea ce priveste sistemul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 50
    In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate asiguratii beneficiaza de un pachet de servicii de baza si au urmatoarele drepturi:
    1. sa aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura;
    2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, in conditiile legii, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
    3. sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
    4. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
    5. sa li se efectueze cel putin un control profilactic in fiecare an, in functie de sex si de grupa de varsta careia ii apartin;
    6. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    7. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale acreditate;
    8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
    9. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
    10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
    11. sa beneficieze de dispozitive medicale si de alte materiale specifice;
    12. sa beneficieze de servicii si ingrijiri medicale la domiciliu.
    Art. 51
    Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale.
    Art. 52
    Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari de sanatate, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie si modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.
    Art. 53
    In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii vor fi informati permanent de catre casele de asigurari de sanatate asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun.
    Art. 54
    (1) Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la un control medical in fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate.
    (2) Neefectuarea in mod nejustificat de catre asigurati a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligatia de a suporta, dupa caz, unele costuri ale tratamentului curativ si de recuperare pentru afectiunea nedepistata in timp. Prin contractul-cadru se stabilesc situatiile in care aceste costuri se suporta de asigurati, precum si stimulentele pentru asiguratii care efectueaza controalele medicale periodice preventive.
    Art. 55
    (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz.
    (2) Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar acreditat, la indicatia si sub supravegherea medicului.
    Art. 56
    Asigurarea calitatii pachetului de servicii de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor masuri:
    1. acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori de servicii medicale acreditati conform legii, precum si cu medicii, asistentii medicali si alte categorii de personal acreditat;
    2. existenta unui sistem informational corespunzator asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata;
    3. respectarea de catre furnizorii de servicii medicale a criteriilor de calitate a asistentei medicale si stomatologice, elaborate de Colegiul Medicilor din Romania si de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania;
    4. utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    5. utilizarea materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.
    Art. 57
    (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de cooperare in domeniul sanatatii si stiintelor medicale beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva.
    (2) Cetatenii romani aflati pe teritoriul acestor state beneficiaza, in contrapartida, de aceleasi drepturi.
    Art. 58
    (1) CNAS este obligata sa foloseasca, direct sau prin terti acreditati, orice mijloc de informare in masa pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.
    (2) In vederea informarii trimestriale a asiguratilor, CNAS va edita si va publica materiale specifice si un raport anual de activitate.

    ANEXA 1*)
    la statut

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Figura 1, reprezentand sigla proprie a CNAS, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 20 februarie 2004, la pagina 10.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 47/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 47 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu