E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 37 din 21 martie 2001

privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 154 din 29 martie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul prevederilor art. 93 alin. (3) lit. a) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere:
    - Hotararea nr. 6/2001 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea modificarii si completarii Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    - Referatul de aprobare nr. 440/2001 al Directiei juridic contencios, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si aprobat de presedintele acesteia,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, modificat si completat prin hotararile Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 48/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, si nr. 44/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 23 august 2000.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           PRESEDINTELE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE,
                       prof. univ. dr. EUGENIU TURLEA

    ANEXA 1

                                STATUTUL
                Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    In temeiul dispozitiilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate adopta urmatorul statut:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, avand ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.
    (2) Casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor sunt institutii publice autonome de interes local, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care administreaza si gestioneaza in mod autonom fondul de asigurari sociale de sanatate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asigurand functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel local.
    (3) Casele de asigurari de sanatate prevazute la alin. (2) se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor proprii, normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si prezentului statut.
    (4) Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor se organizeaza si functioneaza pe baza prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, a actelor normative proprii de infiintare si a statutelor aprobate.
    Art. 2
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate stabileste si conduce politica si strategia generala in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania prin sistemul caselor de asigurari de sanatate.
    Art. 3
    Sistemul de asigurari sociale de sanatate este obligatoriu si functioneaza descentralizat, autonom, pe baza principiului solidaritatii si al subsidiaritatii in colectarea si utilizarea fondurilor, in conformitate cu normele stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Art. 4
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3, are sigla proprie, conform anexei nr. 1 la prezentul statut, si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentului statut, precum si cu alte dispozitii legale aplicabile sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    CAP. 2
    Atributiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    Art. 5
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are urmatoarele atributii:
    1. administreaza, impreuna cu casele de asigurari de sanatate, Fondul de asigurari sociale de sanatate;
    2. avizeaza proiectele de acte normative care au incidenta asupra constituirii si utilizarii fondurilor asigurarilor sociale de sanatate;
    3. controleaza respectarea dreptului asiguratilor la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
    4. stabileste strategia generala a sistemului de asigurari sociale de sanatate, de colectare, administrare, utilizare si control al fondurilor asigurarilor sociale de sanatate;
    5. stabileste, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si Familiei, Colegiul Medicilor din Romania, reprezentanti ai spitalelor si clinicilor universitare, ai unitatilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, precum si cu reprezentanti ai populatiei, obiectivele programelor de sanatate publica;
    6. supravegheaza si controleaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    7. monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor conform prevederilor art. 48 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    8. constituie comisii de experti care elaboreaza proiecte de norme metodologice pentru acordarea serviciilor medicale, ce vor fi aprobate de Comisia mixta a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a Colegiului Medicilor din Romania;
    9. elaboreaza criterii de acreditare a furnizorilor de servicii medicale;
    10. elaboreaza si modifica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, pana la data de 30 noiembrie a anului in curs pentru anul viitor, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al ministerelor cu retele sanitare proprii, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii;
    11. elaboreaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, criteriile privind calitatea asistentei medicale din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    12. elaboreaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a medicilor din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    13. participa la acreditarea medicilor si a personalului sanitar care pot fi admisi sa lucreze in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
    14. organizeaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, controlul activitatii medicale furnizate asiguratilor, conform criteriilor prevazute la art. 31 si 32 din Legea nr. 145/1997;
    15. elaboreaza anual, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, lista cuprinzand denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor si produselor biologice de uz uman, de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala, in tratament ambulatoriu, cu sau fara contributie personala;
    16. elaboreaza anual, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, liste nominale cuprinzand materialele sanitare, protezele si ortezele;
    17. acrediteaza persoanele fizice sau juridice care pot furniza materialele prevazute la pct. 16, stabileste cadrul general privind modul de furnizare si conditiile de plata pentru aceste materiale, care urmeaza sa fie prevazute in contractele directe incheiate intre casele de asigurari de sanatate si furnizori;
    18. desemneaza reprezentanti in comisia centrala, care aproba procurarea aparaturii de mare performanta, alaturi de reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania si ai Ministerului Sanatatii si Familiei;
    19. elaboreaza reglementarile privind platile suplimentare ale asiguratilor pentru unele medicamente si servicii medicale suplimentare;
    20. organizeaza un sistem de asigurare pentru raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale;
    21. organizeaza, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Comisia centrala de arbitraj si avizeaza regulamentul de organizare si functionare a acesteia;
    22. elaboreaza proiectul de statut-cadru pentru casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    23. aproba statutele caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, regulamentele de organizare si functionare, organigrama si statele de functii ale acestora;
    24. elaboreaza normele de organizare de personal;
    25. definitiveaza proiectele de bugete de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si pe cele ale Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, la propunerea acestora;
    26. aproba anual bugetele de venituri si cheltuieli corespunzatoare unui plan de activitati si listele de investitii ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la propunerea acestora;
    27. administreaza bunurile mobile si imobile, dobandite, in conditiile legii, din activitati proprii, subventii, donatii sau din alte surse;
    28. stabileste anual, in limitele legii, cota de contributie a caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor la constituirea fondului de redistribuire pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurari de sanatate cu dezechilibre financiare si elaboreaza anual criteriile pe baza carora se calculeaza sumele aferente fondului de redistribuire;
    29. stabileste destinatia de utilizare a fondului de rezerva propriu;
    30. elaboreaza metodologia privind tiparirea, distribuirea si evidenta carnetelor de asigurat;
    31. asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari sociale de sanatate si colaboreaza cu institutii cu atributii in domeniul statisticii;
    32. efectueaza prin intermediul caselor de asigurari de sanatate, direct sau prin intermediari specializati, sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfacere a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de acestia fata de calitatea serviciilor medicale si asigura controlul masurilor stabilite in gestionarea fondurilor pentru realizarea functionarii sistemului asigurarilor sociale de sanatate intr-un mod coerent si unitar.
    Art. 6
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor functiona avand la baza un sistem de informatizare integrat.
    Art. 7
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza norme privind modul de incasare a contributiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 8
    (1) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate Fondului de asigurari sociale de sanatate Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului asigurarilor sociale de sanatate si a majorarilor de intarziere, potrivit procedurii instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, ale carei dispozitii se aplica in mod corespunzator.
    (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza norme metodologice privind activitatea de executare silita pentru recuperarea creantelor la Fondul de asigurari sociale de sanatate, privind acordarea de inlesniri, amanari si esalonari la plata contributiilor, precum si norme tehnice privind constituirea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente.

    CAP. 3
    Organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

    SECTIUNEA 1
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - atributii, functionare

    Art. 9
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii si prezentului statut Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate adopta hotarari.
    (2) Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate are urmatoarele atributii:
    a) aproba statutul si strategia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la propunerea presedintelui acesteia;
    b) aproba planul de activitate si proiectul bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate;
    c) aproba rapoarte de gestiune lunare, trimestriale si anuale, prezentate de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    d) aproba proiectul contractului-cadru;
    e) aproba masuri privind administrarea patrimoniului, potrivit legii;
    f) stabileste destinatia de utilizare a fondului de rezerva propriu ramas neutilizat la finele fiecarui an;
    g) aproba normativele pentru functionarea caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si a Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor;
    h) aproba planul anual de activitate al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate inaintat, dupa aprobarea proiectului de buget;
    i) aproba statutele caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, regulamentele de organizare si functionare si organigramele acestora.
    Art. 10
    Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si cei ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie cetateni romani;
    b) sa aiba capacitate de exercitiu deplina;
    c) sa nu aiba cazier judiciar;
    d) sa aiba varsta de cel putin 25 de ani;
    e) sa nu se afle in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de lege si de prezentul statut;
    f) sa nu fi fost colaborator al securitatii ca politie politica, in sensul art. 2 din Legea nr. 187/1999.
    Art. 11
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este constituit din 17 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care 2 sunt numiti de Presedintele Romaniei si 3 de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii si familiei, a ministrului muncii si solidaritatii sociale si a ministrului finantelor publice;
    b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
    d) 2 membri numiti de primul-ministru cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 12
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este legal constituit si functioneaza incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 membri, cu conditia ca la sedinta sa fie prezenti cel putin 3 dintre membrii desemnati de puterea executiva, 3 dintre membrii desemnati de sindicatele reprezentative si 3 dintre membrii desemnati de asociatiile patronale reprezentative.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si ia hotarari valabile in prezenta a cel putin 11 membri si cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
    Art. 14
    Convocarea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se face de catre presedintele acesteia. Convocarea consiliului de administratie va fi facuta si la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor acestuia.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate isi alege 2 vicepresedinti in conditiile legii.
    (2) Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate mandateaza pe unul dintre cei 2 vicepresedinti sa il inlocuiasca pe presedinte in caz de forta majora.
    Art. 16
    Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor, nu sunt salariati ai acesteia si primesc o indemnizatie lunara de pana la 20% din salariul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - atributii

    Art. 17
    (1) Presedintele Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indeplineste si functia de presedinte al acesteia.
    (2) Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este ordonator principal de credite.
    Art. 18
    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si conduce structurile executive ale acesteia;
    b) asigura coerenta si eficienta gestiunii financiare a fondurilor asigurarilor sociale de sanatate;
    c) elaboreaza normele, regulamentele si procedurile administrative specifice indeplinirii atributiilor prevazute la lit. a) si b) si elaboreaza normele specifice de personal;
    d) organizeaza si coordoneaza activitati de control pe ansamblul sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
    e) aplica sanctiuni disciplinare si administrative pentru nerespectarea normelor si regulamentelor prevazute la lit. c);
    f) raspunde de aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    g) aproba, la propunerea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, criteriile de stabilire a cuantumului indemnizatiilor membrilor consiliilor de administratie ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si modalitatea de plata a acestora, in conditiile legii;
    h) emite ordine in exercitarea mandatului sau, precum si pentru punerea in aplicare a hotararilor consiliului de administratie;
    i) supravegheaza si controleaza functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    j) reprezinta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in relatiile cu tertii;
    k) convoaca Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si conduce sedintele acestuia;
    l) aproba infiintarea de oficii teritoriale la nivelul caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la propunerea acestora, in conditiile legii;
    m) aproba contractarea de consultanta de specialitate in conditiile si situatiile prevazute de actele normative in vigoare;
    n) definitiveaza proiectele de bugete de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si al Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, la propunerea acestora, si elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al Fondului de asigurari sociale de sanatate, pe care, cu aprobarea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, il inainteaza spre aprobare Parlamentului;
    o) promoveaza imaginea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    p) stabileste anual criterii de utilizare a fondului de redistribuire si administreaza acest fond;
    r) organizeaza concurs pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform prevederilor legale, stabilind criteriile si standardele de performanta pentru ocuparea acestui post;
    s) numeste cu delegatie directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pana la ocuparea postului prin concurs, conform legii;
    s) desemneaza reprezentanti in comisia centrala care aproba procurarea aparaturii de inalta performanta alaturi de reprezentanti ai Colegiului Medicilor din Romania si ai Ministerului Sanatatii si Familiei;
    t) aproba statele de functii ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de asigurari de sanatate in urma definitivarii bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate si in baza organigramei aprobate de consiliul de administratie;
    t) numeste directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care asigura conducerea acestora ca ordonator secundar de credite, in urma concursului organizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile legii si stabileste atributiile si competentele acestora;
    u) numeste, cu delegatie, directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pana la ocuparea postului prin concurs, in conditiile art. 101 alin. (1) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    v) organizeaza incasarea sumelor cuvenite Fondului de asigurari sociale de sanatate, potrivit procedurilor instituite de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificarile ulterioare;
    z) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 19
    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate poate delega atributii de reprezentare oricarui vicepresedinte sau membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 20
    Mandatul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate inceteaza prin demisie, prin revocare de catre primul-ministru sau prin deces.

    CAP. 4
    Vicepresedintii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - atributii

    Art. 21
    Vicepresedintii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate indeplinesc si functia de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 22
    Vicepresedintii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au urmatoarele atributii:
    a) urmaresc aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie, incredintata de catre presedinte;
    b) preiau, in caz de forta majora, atributiile presedintelui, in conditiile prevazute de prezentul statut;
    c) asigura comunicarea cu asociatiile patronale, organizatiile sindicale si organizatiile pensionarilor;
    d) asigura indeplinirea conditiilor legale si ale prezentului statut cu privire la constituirea si la functionarea consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    e) indruma si controleaza nemijlocit activitatea consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sub aspectul legalitatii activitatii si al respectarii prevederilor prezentului statut si il informeaza pe presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate asupra celor constatate;
    f) alte atributii date in competenta prin lege si prin prezentul statut.
    Art. 23
    Mandatele vicepresedintilor inceteaza prin demisie, prin deces sau prin revocare de catre consiliul de administratie, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia, sau prin revocarea ca membru al consiliului de administratie de catre cei care i-au desemnat.

    CAP. 5
    Consiliile de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - atributii, functionare

    Art. 24
    Consiliile de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba proiectul statutului propriu;
    b) aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anuale aferente fondului asigurarilor sociale de sanatate;
    c) aproba rapoartele de gestiune lunare, trimestriale si anuale, prezentate de directorul general;
    d) aproba politica de contractare propusa de directorul general, cu respectarea contractului-cadru;
    e) aproba programele de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv masurile de executare silita, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    f) alte atributii date in competenta prin lege sau prin prezentul statut.
    Art. 25
    Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligati sa participe la adoptarea hotararilor care sa asigure functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local.

    CAP. 6
    Directorul general al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - atributii

    Art. 26
    (1) Directorul general conduce activitatea caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si este numit de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in urma concursului organizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru ocuparea acestui post in conditiile prevazute de Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Directorul general este ordonator secundar de credite.
    Art. 27
    Directorul general are urmatoarele atributii:
    a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare si functionare si procedurile administrative unitare;
    b) elaboreaza formele adaptate pentru norme interne de organizare si functionare;
    c) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
    d) organizeaza si coordoneaza activitatea de control al colectarii fondului asigurarilor sociale de sanatate;
    e) propune programe de actiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, precum si executarea silita potrivit art. 10 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) administreaza bunurile mobile si imobile dobandite de casa de asigurari de sanatate in conditiile legii;
    g) incheie contracte de furnizare de servicii medicale;
    h) urmareste realizarea serviciilor medicale pe baza criteriilor privind calitatea asistentei medicale care se acorda asiguratilor;
    i) administreaza fondul asigurarilor sociale de sanatate propriu, cu respectarea actelor normative in vigoare si a normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local;
    j) elaboreaza si inainteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate rapoartele si situatiile prevazute de normele legale in vigoare si cele solicitate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    k) asigura elaborarea statutului propriu al casei de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ale Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pe baza statutului-cadru inaintat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
    l) propune presedintelui consiliului de administratie al casei de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, convocarea consiliului de administratie pentru adoptarea hotararilor in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit statutului propriu;
    m) poate face propuneri presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru infiintarea de oficii teritoriale, potrivit legii;
    n) urmareste activitatea de identificare pe plan local a bunurilor imobile care au apartinut fostei Case Centrale de Asigurari Sociale si transmite Casei Nationale de Asigurari de Sanatate documentatia in vederea revendicarii acestora;
    o) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare, de prezentul statut si de statutul propriu al casei de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    CAP. 7
    Relatiile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu casele de asigurari de sanatate

    Art. 28
    (1) Sistemul de asigurari sociale de sanatate este un sistem national, unitar, coordonat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in calitate de institutie publica autonoma de interes national.
    (2) Sistemul national al asigurarilor sociale de sanatate este constituit din casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care asigura functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local, din Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, care asigura functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate in municipiile si orasele in care functioneaza formatiuni medicale apartinand ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti si din Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, care asigura functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru personalul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, institutiilor publice din subordine, regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor nationale si al societatilor comerciale, care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare si cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat in transporturi si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 29
    (1) In calitate de ordonator principal de credite presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate definitiveaza proiectele de bugete de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, la propunerea conducatorilor acestora, in calitate de ordonatori secundari de credite, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul centralizat al fondurilor de asigurari sociale de sanatate se aproba de Parlament, la propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

    CAP. 8
    Incompatibilitati

    Art. 30
    Presedintele si vicepresedintii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, angajati ai acesteia, nu pot exercita pe durata mandatelor lor alte functii sau demnitati publice, cu exceptia functiilor didactice in invatamantul superior, si nici functii in organele de conducere ale asociatiilor patronale sau ale organizatiilor sindicale ori in organizatii ale pensionarilor.
    Art. 31
    Pot fi membri ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate, pe durata exercitarii mandatelor lor, persoanele care intrunesc conditiile prevazute la art. 10 din prezentul statut.
    Art. 32
    Persoanele care detin functii de conducere la furnizorul de servicii medicale care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, la Colegiul Medicilor din Romania si la Colegiul Farmacistilor din Romania nu pot fi membri ai consiliului de administratie al casei de asigurari de sanatate.
    Art. 33
    Persoanele care sunt asociati/actionari ai furnizorilor de servicii medicale, precum si titulari ai contractelor de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate nu pot fi angajati ai casei de asigurari de sanatate respective.
    Art. 34
    Personalul de specialitate angajat in compartimentele de audit intern nu poate fi implicat in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care le auditeaza.
    Art. 35
    Persoanele care prin activitatea desfasurata au produs casei de asigurari de sanatate prejudicii constatate si dovedite potrivit actelor normative in vigoare nu pot fi membri ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate sau angajati ai acestora.

    CAP. 9
    Felul, cantitatea si calitatea unor servicii care nu sunt definite expres in lege

    Art. 36
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va organiza un sistem de asigurari pentru raspundere civila pentru furnizorii de servicii medicale care sunt in relatii contractuale in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
    Art. 37
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate, va lua masuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate de acestea pentru asiguratii proprii.
    Art. 38
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va aloca fonduri distincte si va organiza structuri adecvate, destinate pregatirii si perfectionarii personalului propriu si al caselor de asigurari de sanatate, in cadrul unui sistem de evaluare si perfectionare continua a acestora.
    Art. 39
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va putea angaja consultanta de expertiza, pe diverse domenii de specialitate, in functie de necesitati, pentru indeplinirea atributiilor prevazute in prezentul statut.
    Art. 40
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va initia, impreuna cu institutii care au vocatia legala de a propune si promova proiecte de acte normative, acele acte care sunt necesare pentru asigurarea continuarii reformei sistemului sanitar, in mod deosebit a sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    CAP. 10
    Serviciul medical al casei de asigurari de sanatate

    Art. 41
    (1) Serviciul medical al casei de asigurari de sanatate se organizeaza potrivit legii.
    (2) Consiliul de administratie al casei de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numeste medicul sef in urma promovarii concursului organizat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile legii.

    CAP. 11
    Nivelul si modul de incasare a contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate

    Art. 42
    (1) Nivelul contributiilor de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori si asigurati este cel stabilit de prevederile legale in vigoare.
    (2) Modul de incasare a contributiilor de asigurari sociale de sanatate este stabilit prin norme elaborate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform prevederilor legale.

    CAP. 12
    Drepturi salariale

    Art. 43
    Pentru munca prestata in conditiile stabilite prin contractul individual de munca personalul propriu al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate are dreptul la un salariu stabilit in raport cu complexitatea postului pentru care este incadrat si cu calitatile personale reflectate in modul de realizare a sarcinilor de serviciu stabilite.
    Art. 44
    Pentru indeplinirea prevederilor art. 103 alin. (4) din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate mandateaza anual o echipa de negociere a contractului colectiv de munca din reteaua sistemului asigurarilor sociale de sanatate.
    Art. 45
    (1) Salariile presedintelui si vicepresedintilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si salariul si celelalte drepturi salariale ale directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sunt cele prevazute in Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si se modifica in mod corespunzator ori de cate ori intervin reglementari noi in sistemul de stabilire a indemnizatiilor pentru functiile de ministru si secretar de stat, respectiv in sistemul de stabilire a salariilor de baza aplicabil personalului din ministere.
    (2) Salariile de baza la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate se stabilesc prin negociere si sunt ierarhizate pe functii, conform anexei nr. 2.
    (3) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale, intre limita minima si limita maxima ale grilei de salarizare, conform anexei nr. 2. Angajarea pe functii de executie si de conducere se va face pe baza performantei profesionale rezultate in urma concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante, intocmindu-se fisa de evaluare pe baza criteriilor de selectie la angajare, conform anexei nr. 3.
    Art. 46
    (1) Angajarea si promovarea in functii si evaluarea personalului se stabilesc pe baza normelor de evaluare si incadrare care se vor elabora in termen de 30 de zile de la publicarea prezentului statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Normele de evaluare si incadrare se aproba de Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 47
    Statul de functii al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si al Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor se aproba anual de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonator principal de credite.

    CAP. 13
    Cenzorii

    Art. 48
    (1) Gestiunea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este controlata de 3 cenzori si de 3 cenzori supleanti.
    (2) Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii raspund solidar.
    Art. 49
    (1) Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, ei putand fi realesi pentru cel mult inca un mandat. Cenzorii isi exercita personal mandatul.
    (2) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat, in conditiile legii.
    Art. 50
    Cenzorii sunt remunerati cu sume stabilite de consiliul de administratie.
    Art. 51
    Atributiile cenzorilor sunt:
    a) sa supravegheze si sa controleze gestiunea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    b) sa verifice daca darea de seama contabila si contul de executie sunt legal intocmite, in concordanta cu normele metodologice in vigoare;
    c) sa prezinte consiliului de administratie raportul privind darea de seama contabila si contul de executie.
    Art. 52
    Obligatiile cenzorilor sunt:
    a) sa faca lunar, inopinat, inspectii si controale ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ori care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa participe la sedintele consiliului de administratie atunci cand sunt invitati, putand face propuneri ori de cate ori considera ca este necesar.
    Art. 53
    Cenzorii delibereaza impreuna, iar in caz de divergenta vor intocmi rapoarte separate, pe care le vor prezenta consiliului de administratie.
    Art. 54
    Pe toata durata mandatului cenzorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea activitatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a documentelor si a actelor acesteia.
    Art. 55
    Cenzorii sunt obligati sa tina un registru special al deliberarilor.
    Art. 56
    Cenzorii indeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

    CAP. 14
    Auditul intern si controlul financiar preventiv al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate

    Art. 57
    (1) Prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se infiinteaza compartimente specializate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in materie.
    (2) Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de casele de asigurari de sanatate, precum si asupra utilizarii de catre terti, indiferent de natura juridica a acestora, a sumelor gestionate de acestia din fondurile asigurarilor sociale de sanatate.

    CAP. 15
    Arbitrajul

    Art. 58
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizeaza Comisia Centrala de Arbitraj.
    Art. 59
    Sediul Comisiei Centrale de Arbitraj este in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3.
    Art. 60
    Comisia Centrala de Arbitraj este formata din 2 arbitri delegati de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, respectiv de Colegiul Medicilor din Romania. Presedintele Comisiei Centrale de Arbitraj va fi un arbitru acceptat de ambele parti.
    Art. 61
    Arbitrii Comisiei Centrale de Arbitraj sunt acreditati si inregistrati de Ministerul Justitiei, la solicitarea scrisa a conducerilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Colegiului Medicilor din Romania.
    Art. 62
    Atributiile, organizarea si functionarea Comisiei Centrale de Arbitraj se stabilesc prin Regulamentul privind activitatea arbitrajului de pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

    CAP. 16
    Modalitati de publicitate

    Art. 63
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este obligata sa foloseasca, direct sau prin terti acreditati, orice mijloc de informare in masa pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.
    (2) In vederea informarii trimestriale a asiguratilor Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va edita si va publica materiale pentru informarea asiguratilor si un raport anual de activitate.

    CAP. 17
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 64
    Prezentul statut este aprobat, in conditiile legii, astazi 5 martie 2001, de catre Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si va intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    NOTA:
    Anexele nr. 1, 2 si 3 vor fi transmise caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si caselor de asigurari de sanatate asimilate caselor judetene.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 37/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 37 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu