Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 270 din 11 februarie 1999

pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 192 din  3 mai 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    avand in vedere prevederile art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele tehnice privind antrepozitul vamal, prevazute in anexa la prezenta decizie.

                         Directorul general
                  al Directiei Generale a Vamilor,
                            Nini Sapunaru

    ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
                     privind antrepozitul vamal

    CAP. 1
    Generalitati

    1. Antrepozitul vamal este compus din cladire, amplasament sau spatiu de depozitare, destinat plasarii marfurilor sub regimul vamal de antrepozit, cat si sub un alt regim vamal.
    Marfurile depozitate in amplasamentele unui antrepozit vamal sub un alt regim vamal decat antrepozitarea vamala nu intra sub incidenta regulilor specifice regimului de antrepozit, ci a regulilor specifice regimurilor vamale sub care au fost plasate.
    2. In cladirile, amplasamentele sau in spatiile de depozitare ale unui antrepozit vamal marfurile pot fi plasate in regim de perfectionare activa si transformare sub control vamal, pe baza unei autorizatii emise pentru acest regim si prin care este identificat antrepozitul in speta.
    3. Incheierea regimului de perfectionare activa si efectuarea formalitatilor vamale aferente introducerii produselor compensatoare obtinute in circuitul economic au loc in momentul iesirii din antrepozit.
    4. Din ratiuni de control al depozitarilor, intrarilor si iesirilor din depozit si de control vamal al marfurilor, tuturor marfurilor aflate in antrepozit li se aplica regulile privind evidenta materiala.
    5. Drepturile de import aferente marfurilor plasate in regim vamal de antrepozit fac obiectul garantarii.
    Cuantumul sumelor garantate se refera numai la marfurile aflate in stoc la un moment dat, al carui nivel este probat pe baza datelor furnizate de persoana responsabila si verificat periodic de biroul vamal.
    Marfurile plasate in regim vamal de antrepozit intr-un antrepozit de tip D nu se supun obligatiei de garantare a taxelor vamale si celorlalte drepturi de import.
    6. In scopul aplicarii corecte a regimului vamal de antrepozit se definesc urmatorii termeni:
    - titularul antrepozitului este administratorul sau gestionarul marfurilor depozitate in antrepozitul vamal;
    - antrepozitarul este titularul declaratiei vamale prin care marfurile sunt plasate in regim vamal de antrepozit si cel care se afla in raporturi juridice cu autoritatea vamala;
    - detinatorul depozitului este persoana juridica care are drept de proprietate asupra acestuia.

    CAP. 2
    Categorii si tipuri de antrepozit vamal

    7. In regulamentul vamal sunt definite urmatoarele tipuri de antrepozit:
    a) antrepozitul de tip A este un antrepozit vamal public, destinat plasarii in regim vamal de antrepozit atat a marfurilor proprii destinate titularului antrepozitului, cat si a celor destinate unei terte persoane juridice.
    Responsabilitatea fata de organele vamale privind marfurile din antrepozit, precum si obligatia organizarii evidentei materiale a acestora revin titularului antrepozitului.
    Acest tip de antrepozit poate fi infiintat oriunde pe teritoriul tarii, dar numai in cladiri sau in amplasamente delimitate, agreate de vama.
    Un agent economic care doreste sa plaseze marfuri in acest tip de antrepozit trebuie sa obtina in prealabil acceptul titularului antrepozitului;
    b) antrepozitul de tip B este un antrepozit vamal public in care marfurile pot fi plasate in regim vamal de antrepozit de catre orice persoana juridica, indiferent de detinatorul-gestionar al depozitului.
    Gestionarul care detine depozitul este responsabil fata de autoritatea vamala pentru indeplinirea obligatiilor specifice mentionate in autorizatia de antrepozit.
    Obligatiile ce decurg din plasarea marfurilor in regim vamal de antrepozit revin fiecarui antrepozitar, pentru marfurile acoperite prin declaratia vamala pe care acesta a depus-o.
    Acest tip de antrepozit poate functiona doar in cladiri sau in amplasamente delimitate, agreate de biroul vamal in a carui raza teritoriala se afla acesta.
    Un agent economic care doreste sa plaseze marfuri in acest tip de antrepozit trebuie sa obtina in prealabil acceptul gestionarului depozitului;
    c) antrepozit de tip D este un antrepozit vamal public, infiintat si gestionat de autoritatea vamala, in care marfurile pot fi plasate de catre orice persoana juridica.
    Obligatiile ce decurg din plasarea marfurilor in antrepozit revin in intregime titularului operatiunii.
    Intr-un antrepozit public de tip D autoritatea vamala pune la dispozitie, contra cost, celor care doresc efectuarea unor astfel de operatiuni cladirile, amplasamentele si celelalte spatii de depozitare;
    d) antrepozitul de tip C este un antrepozit vamal privat in care pot fi plasate numai marfurile destinate gestionarului depozitului.
    Antrepozitarul este aceeasi persoana juridica cu titularul autorizatiei pe baza careia a fost infiintat si functioneaza antrepozitul.
    Acest tip de antrepozit poate fi infiintat si poate functiona oriunde pe teritoriul vamal al Romaniei, in cladiri sau in amplasamente delimitate, agreate de biroul vamal in a carui raza teritoriala se afla acesta.
    Obligatia de a organiza evidenta materiala a marfurilor antrepozitate revine in toate situatiile gestionarului, detinator al depozitului.

    CAP. 3
    Responsabilitatile utilizatorului de antrepozit

    8. In antrepozitele vamale titularul antrepozitului raspunde de:
    a) respectarea dispozitiilor particulare mentionate in autorizatie;
    b) executarea, solidar cu titularul operatiunii, a obligatiilor care rezulta din plasarea marfurilor in regim vamal de antrepozit, inclusiv organizarea evidentei materiale a marfurilor antrepozitate, in forma prescrisa de biroul vamal.
    9. Autoritatii vamale nu ii revine nici o responsabilitate in ceea ce priveste derularea de catre titularul regimului vamal de antrepozit si conservarea marfurilor antrepozitate.
    Responsabilitatea autoritatii vamale survine numai atunci cand marfurile au fost pierdute sau cand au suferit stricaciuni din cauza unor neglijente grave sau a unor acte ale functionarilor vamali. Normele legale referitoare la stricaciunile aduse marfurilor sau la pierderea acestora se aplica in mod corespunzator.
    In antrepozitul de tip D principalul responsabil este titularul antrepozitului.
    10. Titularul autorizatiei de antrepozit este obligat sa efectueze, cel putin o data pe an, un inventar al stocului.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare a unui antrepozit vamal

    11. Modul de organizare, precum si documentele privind evidenta materiala a antrepozitului de tip A, B si C sunt supuse autorizarii de catre autoritatea vamala.
    12. Antrepozitul vamal este destinat, in principal, plasarii marfurilor in regim vamal de antrepozit.
    13. Sunt interzise infiintarea si functionarea unui antrepozit vamal in cladiri, amplasamente sau in spatii de depozitare in care se desfasoara vanzarea de marfuri cu amanuntul.
    14. Cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozit, completata conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la Regulamentul vamal, se adreseaza sefului biroului vamal in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, amplasamentul sau spatiul de depozitare in speta si se intocmeste de catre:
    a) gestionarul antrepozitului, in cazul antrepozitului public de tip A si a antrepozitului privat de tip C;
    b) titularul operatiunii in cazul antrepozitului public de tip B.
    Cererea se inregistreaza in registrul de intrare-iesire a corespondentei, deschis la biroul vamal.
    15. Seful biroului vamal poate conditiona emiterea autorizatiei de probarea existentei unor conditii normale de desfasurare a activitatii agentilor vamali (de exemplu: cladirea sa fie corespunzator luminata si incalzita, sa dispuna de instalatii sanitare; instalatiile si accesoriile sa corespunda tuturor prescriptiilor privind protectia muncii).
    16. Infiintarea unui antrepozit public de tip D se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    17. Atunci cand sunt intrunite toate conditiile cerute de reglementarile legale, biroul vamal care a primit cererea de autorizare decide eliberarea autorizatiei de antrepozit vamal. Modelul acesteia, precum si instructiunile de completare sunt cuprinse in anexa nr. 9 la Regulamentul vamal. Rubricile nr. 1 - 14 din autorizatia de antrepozit vamal se completeaza de catre detinatorul de antrepozit, iar rubricile nr. 15 - 18, de catre biroul vamal.
    18. In fiecare autorizatie, la rubrica nr. 1 se inscrie numarul de identificare individual compus din litere urmate de un numar de ordine in serie intrerupta (de exemplu: "XX...X"/"Y"/"0001"), in care componentele au urmatoarea semnificatie:
    a) "XX...X": initialele agentului economic titular de autorizatie;
    b) "Y": tipul de antrepozit autorizat;
    c) numarul de jurnal.
    19. Autoritatea vamala de control, mentionata la rubrica nr. 3 din autorizatia de antrepozit vamal, este, in toate cazurile, biroul vamal in a carui raza teritoriala de competenta functioneaza antrepozitul.
    20. In rubrica nr. 10 din autorizatia emisa pentru antrepozitele vamale de tip privat, se face o descriere sumara a marfurilor ce pot fi admise (se pot enumera coduri din Tariful vamal de import al Romaniei).
    21. In rubrica nr. 16 din autorizatia de antrepozit vamal se mentioneaza eventualele dispozitii particulare (cum ar fi: modalitatile specifice de siguranta si incuiere/descuiere a depozitului) sau numarul de identificare a anexei in care sunt inscrise aceste dispozitii particulare.
    In cazul unui antrepozit public de tip B, in rubrica nr. 16 din autorizatie se mentioneaza si obligatia ce revine titularului operatiunii:
    a) de a verifica daca toate operatiunile de scoatere a marfurilor din antrepozit sunt acoperite de o declaratie vamala;
    b) de a verifica prezentarea declaratiilor vamale o data cu scoaterea marfurilor din antrepozit;
    c) de a respecta indatoririle ce decurg din plasarea marfurilor in regim vamal de antrepozit, in special a acelora referitoare la taxele vamale si alte drepturi datorate, precum si masurile de alta natura privind importurile.
    22. Incuierea/descuierea antrepozitului se face in prezenta in mod obligatoriu a agentului desemnat de seful biroului vamal, cu exceptia cazurilor temeinic justificate, a situatiilor de forta majora ce decurg din respectarea normelor privind stingerea incendiilor sau a oricaror situatii care impun accesul urgent la marfuri in afara programului de lucru al biroului vamal.

    CAP. 5
    Revocarea autorizatiei de antrepozit vamal

    23. Revocarea autorizatiei de antrepozit vamal se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, pe baza raportului inaintat de biroul vamal care a acordat autorizatia sau de cel in a carui jurisdictie se gaseste antrepozitul, in cazul unui transfer, si a propunerii intocmite in acest sens de catre directia regionala vamala in subordinea careia se gaseste acesta.
    Raportul trebuie sa ia in considerare, in mod obligatoriu, posibilitatile practice si legale de dispunere intr-un alt regim vamal a marfurilor antrepozitate.
    24. Autorizatia de antrepozit vamal poate fi revocata in urmatoarele situatii:
    a) daca se constata ca prin incalcarea legislatiei in vigoare marfurilor le-a fost data o destinatie neautorizata;
    b) daca evidenta materiala a marfurilor antrepozitate nu este tinuta corect;
    c) daca situatiile privind marfurile antrepozitate sau declaratiile aferente acestora ori cele privind intrarile si iesirile de marfuri antrepozitate nu sunt prezentate in termenul prescris de autoritatile vamale;
    d) daca antrepozitul trebuie desfiintat ca urmare a unor noi dispozitii legale sau a dispozitiilor legale modificate;
    e) daca pe o perioada de un an nu se introduce nici o marfa in antrepozit;
    f) la cererea titularului autorizatiei.

    CAP. 6
    Introducerea marfurilor in antrepozitul vamal

    Introducerea marfurilor straine
    25. In antrepozitele vamale pot fi plasate numai marfurile mentionate in autorizatie.
    Introducerea marfurilor in antrepozit poate fi interzisa de autoritatea vamala atunci cand exista prohibitii sau restrictii justificate, conform dispozitiilor art. 86 din Codul vamal al Romaniei.
    26. Cantitatea de marfuri admisa in antrepozitul vamal trebuie sa fie in concordanta cu capacitatea de stocare a cladirii, a amplasamentului sau a spatiilor de depozitare si sa asigure aplicarea dispozitiilor privind exercitarea supravegherii vamale. Tinand seama de aceste conditii, stabilirea cantitatii de marfuri care poate intra zilnic in antrepozitul vamal revine gestionarului acestuia.
    27. Introducerea marfurilor in antrepozitul vamal se supune dispozitiilor Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, cu modificarile ulterioare.
    28. In momentul intrarii marfurilor in antrepozitul vamal titularul operatiunii este obligat sa verifice concordanta datelor de identificare a acestora cu mentiunile cuprinse in declaratia vamala.
    Lipsurile, surplusurile sau alte discordante constatate cu privire la marfurile ce urmeaza a fi plasate in regim de antrepozit vamal se mentioneaza de catre titularul operatiunii pe o lista care se anexeaza la exemplarul nr. 8 al declaratiei vamale. In acest caz, exemplarul nr. 8 al declaratiei vamale de plasare a marfurilor in antrepozit vamal, precum si lista in cauza fac obiectul verificarii exprese din partea biroului vamal; daca se constata diferente, se intocmeste o alta declaratie care sa corespunda datelor reale.
    Titularul operatiunii informeaza biroul vamal, imediat ce are cunostinta, despre lipsurile, surplusurile sau discordantele cu privire la marfurile plasate in regim vamal de antrepozit.

    Introducerea marfurilor romanesti
    29. Marfurile romanesti provenite din teritoriul Romaniei pot fi introduse intr-un antrepozit vamal pentru perioada necesara pana in momentul parasirii teritoriului tarii.
    La introducerea acestora in antrepozitul vamal se intocmeste si se prezinta, o data cu acestea, o declaratie vamala in detaliu, completata corespunzator codului IM 7; in rubrica nr. 37 din aceasta declaratie se inscrie codul 71/11; exemplarul nr. 7 (sau 2/7, in cazul folosirii unui program informatic) al declaratiei nu se utilizeaza.
    30. Destinatia acordata marfurilor este supusa verificarilor periodice de catre autoritatea vamala competenta.

    Durata antrepozitarii
    31. Termenul in care marfurile se afla in regim vamal de antrepozit sau in care sunt depozitate intr-un antrepozit vamal nu este limitat prin lege, dar seful biroului vamal stabileste un termen maxim pe parcursul caruia marfurile pot sta in antrepozit.
    Termene speciale de antrepozit pot fi, de asemenea, prevazute pentru marfurile perisabile.
    Daca in autorizatia de antrepozit vamal a fost mentionat un termen maxim acordat si se solicita motivat prelungirea acestuia, utilizatorul antrepozitului vamal este obligat sa prezinte un nou formular de autorizatie. Aceasta se completeaza in mod similar cu cea depusa initial, mai putin rubrica nr. 8. La aceasta rubrica antrepozitarul mentioneaza noul termen solicitat.
    O data cu noua autorizatie de antrepozit vamal se depune si cea emisa anterior.
    Cele doua exemplare ale autorizatiei de antrepozit vamal, aprobate anterior, se bareaza de catre biroul vamal cu o linie si se face mentiunea "anulat".

    CAP. 7
    Incheierea regimului vamal de antrepozit

    32. La iesirea dintr-un antrepozit vamal public declaratiile vamale corespunzatoare incheierii regimului vamal de antrepozit, validate in prealabil de biroul vamal, se prezinta o data cu marfurile in momentul scoaterii acestora.
    33. Marfurile care ies dintr-un antrepozit vamal trebuie sa fie evidentiate imediat in evidenta materiala de catre gestionarul antrepozitului. Aceasta operatiune trebuie sa aiba loc cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza zilei in care marfurile au fost scoase din antrepozit.
    In scopul evidentierii cantitatilor de marfuri scoase din antrepozitul vamal este obligatorie luarea in considerare a eventualelor diferente constatate cu ocazia verificarilor.
    34. Marfurile din antrepozit, plasate initial in regim vamal de antrepozit, pentru care se doreste scoaterea din antrepozit si plasarea in regim vamal de perfectionare activa sau transformare sub control vamal, sunt supuse dispozitiilor corespunzatoare acestor regimuri.

    Reexportul marfurilor aflate in antrepozitul vamal
    35. In cazul reexportului marfurilor aflate in antrepozitul vamal, la declaratia vamala de reexport se anexeaza urmatoarele documente:
    - un exemplar al autorizatiei de antrepozit vamal;
    - certificatele, licentele sau alte documente necesare inchiderii operatiunii.
    Rubricile nr. 31 - 36 din declaratia vamala de incheiere a regimului se completeaza in mod corespunzator operatiunii, tinand seama de marfurile care fac obiectul operatiunii.
    Urmatoarele elemente trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu in declaratia vamala:
    - in rubrica nr. 1: codul EX 3;
    - in rubrica nr. 31: o descriere detaliata a marfurilor, care sa permita o identificare rapida a acestora. Seful biroului vamal poate aproba ca in situatia declararii de marfuri de o mare diversitate, in rubrica nr. 31 sa se faca trimitere la numarul de identificare a unei anexe, in care este realizata descrierea globala a marfurilor; anexa poate fi inlocuita cu factura, dispozitia de livrare, lista specificativa sau cu orice alt document care contine informatiile detaliate necesare;
    - in rubrica nr. 37: codul 31/71 sau 31/72, dupa caz;
    - in rubrica nr. 40: in cazul reexportului de marfuri introduse intr-un antrepozit de tip B, se mentioneaza numarul de identificare a declaratiei vamale de antrepozitare cu codul IM 7;
    - in rubrica nr. 44: identificarea antrepozitului, a biroului vamal pe langa care acesta functioneaza si eventuale mentiuni privind certificatul de origine a marfurilor in speta sau alte certificate ori documente cerute.
    36. Momentul incheierii regimului vamal de antrepozit coincide cu cel al validarii declaratiei vamale.

    Incheierea regimului de antrepozit prin import
    37. Marfurile ce urmeaza sa fie scoase din antrepozitul vamal si introduse in circuitul economic fac obiectul unei declaratii vamale cu codul IM 4.
    38. Declaratia vamala aferenta marfurilor ce sunt introduse in circuitul economic, cuprinzand toate datele necesare pentru regularizarea cantitatii de marfuri din antrepozit sau/si pentru incheierea regimului vamal, se prezinta pentru validare la biroul vamal. Titularul acesteia nu poate fi decat persoana care, in momentul incheierii regimului vamal de antrepozit, are drept de dispozitie asupra marfurilor.

    Plasarea marfurilor antrepozitate intr-un alt regim vamal suspensiv
    39. La incheierea regimului vamal de antrepozit marfurile pot fi declarate pentru plasarea in unul dintre urmatoarele regimuri vamale suspensive:
    a) regimul de perfectionare activa a marfurilor - sistem cu suspendare;
    b) regimul de perfectionare activa a marfurilor - sistem cu restituire;
    c) regimul de transformare sub control vamal a marfurilor;
    d) regimul de admitere temporara a marfurilor.
    40. La incheierea regimului vamal de antrepozit se va depune la biroul vamal o declaratie vamala aferenta regimului solicitat de titularul operatiunii.
    41. Este obligatorie verificarea fizica a marfurilor care ies dintr-un antrepozit vamal.
    42. In cazul antrepozitului privat, in vederea plasarii marfurilor in regim de perfectionare activa - sistem cu suspendare, cantitatea acestora este operata in evidenta materiala in momentul scoaterii marfurilor.
    Regularizarea cantitatii de marfuri ramase se efectueaza periodic, in fiecare luna calendaristica, de catre biroul vamal, care verifica concordanta datelor privind marfurile si cantitatile de marfuri aferente celor doua declaratii vamale.

    Scoateri temporare de marfuri din antrepozitul vamal
    43. Marfurile aflate intr-un antrepozit vamal pot fi scoase temporar din acesta in circumstante justificate: expozitii, demonstratii, manipulari uzuale etc.
    Aprobarea privind scoaterea temporara a marfurilor din antrepozitul vamal poate fi obtinuta cu ocazia acordarii autorizatiei sau ulterior, in scris, din partea biroului vamal.
    In ambele situatii se depune o cerere la biroul vamal, care trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) descrierea cat mai precisa a marfurilor care urmeaza sa fie scoase temporar din antrepozit;
    b) cantitatea marfurilor;
    c) data la care este prevazuta scoaterea temporara a marfurilor;
    d) data la care este prevazuta reintrarea marfurilor in antrepozit.
    Cererea de scoatere temporara si cererea de efectuare de manipulari uzuale pot fi depuse in acelasi moment.
    44. Scoaterea temporara si reintrarea marfurilor in antrepozitul vamal nu implica depunerea unei declaratii vamale.
    In toata perioada in care marfurile sunt scoase temporar din antrepozitul vamal, ele se considera a fi plasate in regim de antrepozit vamal.
    45. Biroul vamal poate solicita in orice moment situatia privind stocul faptic si scriptic al marfurilor existente in antrepozitul vamal, precum si prezentarea de evidente privind marfurile scoase temporar, pe baza de inscrisuri sau de documente interne.
    Aprobarea emisa de biroul vamal, conform careia marfurile pot fi scoase temporar din antrepozitul vamal, poate contine conditii particulare.

    CAP. 8
    Stocarea in comun a marfurilor in antrepozitul vamal

    46. Intr-un antrepozit vamal se permite stocarea in comun in acelasi spatiu, dar in partide separate, a:
    a) marfurilor plasate in regim vamal de antrepozit;
    b) marfurilor straine plasate in regim de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal;
    c) marfurilor romanesti.
    47. In cazul in care stocarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal a regimului vamal, operatiunea este permisa numai in cazul marfurilor echivalente (marfuri incadrate la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, cu aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice).
    Este interzisa compensarea prin echivalent intre marfurile ce pot fi distinse unele de altele.
    Stocarea in comun se mentioneaza in rubrica nr. 12 din autorizatia de antrepozit vamal. Aceasta rubrica se utilizeaza si pentru indicarea prescriptiilor speciale care trebuie luate in considerare in vederea identificarii marfurilor.
    48. Marfurile trebuie dispuse in antrepozitul vamal astfel incat accesul in orice moment al agentilor vamali in vederea inventarierii si a controlului stocului sa fie nestingherit. Agentul vamal desemnat de biroul vamal cu efectuarea controlului poate, atunci cand considera ca este necesar, sa isi impuna exigentele privind modalitatea de dispunere a marfurilor.

    CAP. 9
    Operatiuni uzuale la care pot fi supuse marfurile aflate in regim vamal de antrepozit

    49. Pe durata regimului vamal de antrepozit marfurile pot fi supuse operatiunilor uzuale prevazute la art. 108 din Codul vamal al Romaniei si la art. 182 din Regulamentul vamal, in conditiile prevazute mai jos si cu aprobarea autoritatii vamale. Modelul cererii de efectuare a operatiunilor uzuale este cuprins in anexa nr. 1.
    50. Atunci cand toate conditiile legale sunt intrunite, biroul vamal acorda autorizarea de efectuare a operatiunilor uzuale pe un formular similar celui prevazut in anexa nr. 2.
    51. Operatiunile uzuale la care pot fi supuse marfurile pe durata regimului vamal de antrepozit includ in mod distinct urmatoarele:
    A. manipulari uzuale, necesare pentru asigurarea conservarii marfurilor pe perioada depozitarii, dar care nu determina schimbarea codului tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, cum sunt:
    a) ventilarea, uscarea, vanturarea, desprafuirea, operatiunile simple de curatare, reparare a ambalajului, reparatii simple ale stricaciunilor intervenite pe durata transportului sau a regimului vamal de antrepozit, aplicarea sau inlaturarea invelisurilor de protectie aplicate in vederea transportului;
    b) inventarierea marfurilor;
    c) eliminarea elementelor daunatoare sau contaminate;
    d) conservarea prin iradiere sau adaugarea agentilor de conservare;
    e) tratarea impotriva parazitilor si daunatorilor;
    f) orice tratament de regularizare a temperaturii, chiar si in cazurile in care acesta determina schimbarea codului tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei;
    B. operatiuni destinate ameliorarii prezentarii sau a calitatii marfurilor straine introduse in tara si plasate in regim vamal de antrepozit, cum sunt:
    a) inlaturarea cozilor sau scoaterea samburilor fructelor;
    b) asamblarea si montarea produselor complete, a pieselor si accesoriilor, care nu joaca un rol esential in fabricarea produsului, chiar si cu cele care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale produselor complete, asamblate sau montate (de exemplu: montarea unui aparat radio pe un autovehicul);
    c) completarea unor produse cu altele, de unul sau mai multe feluri, chiar si cu unele care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale marfurilor supuse completarii, in masura in care aceasta nu schimba natura marfurilor originare (de exemplu: completarea cu aditivi, gaz, benzina sau motorina, esente si cu arome de fructe etc.);
    d) diluarea lichidelor, chiar si cu substante de diluare care se incadreaza in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale lichidelor de diluat;
    e) amestecul marfurilor de acelasi fel, avand calitati diferite, premergatoare obtinerii unei calitati constante sau cerute expres de client, daca aceasta nu schimba natura marfurilor;
    f) operatiuni simple de separare a marfurilor;
    C. operatiuni de pregatire a marfurilor straine introduse in tara si plasate in regim vamal de antrepozit, cum sunt:
    a) ajustarea si reglarea;
    b) trierea, filtrarea mecanica, cernerea si strecurarea;
    c) ambalarea, dezambalarea, inlocuirea ambalajului, decantarea si transvazarea simpla, chiar si in cazul in care se obtin produse incadrate in codul tarifar de 8 cifre din Tariful vamal de import al Romaniei, diferite de cele ale marfurilor originare;
    d) aplicarea si modificarea marcajelor, sigiliilor, etichetelor sau a altor semne distinctive similare, daca acestea nu determina atribuirea unei origini diferite de cea reala;
    e) probarea si ajustarea sau punerea in functiune a utilajelor, masinilor si a altor dispozitive, aparate sau vehicule;
    f) efectuarea de probe necesare pentru verificarea concordantei cu normele de protectie a mediului, sanatatii umane si cu alte standarde sau norme;
    g) decuparea si debitarea fructelor sau legumelor uscate;
    h) tratamente antirugina;
    i) reconstituirea marfurilor dupa transport;
    j) conditionarea temperaturii marfurilor, in vederea transportului;
    k) calcatul textilelor;
    l) tratarea electrostatica a textilelor.
    52. Toate manipularile determina, in functie de tipul de antrepozit vamal, inscrierea lor in evidenta materiala a antrepozitului sau/si, dupa caz, in declaratiile vamale cu codul IM 7 aferente.
    53. Antrepozitarii nu sunt obligati sa reproduca pe noile ambalaje marcile aplicate pe ambalajele initiale. Prin aplicarea unor noi marci indicatiile originare pot fi inlocuite, dar nu falsificate.
    Aplicarea de marci sau de alte indicatii susceptibile de a schimba originea marfurilor este interzisa.
    Pentru calculul drepturilor de import aferente marfurilor aflate in antrepozit vamal, la introducerea acestora in circuitul economic se aplica dispozitiile stabilite pentru importul de marfuri.

    CAP. 10
    Transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul

    54. Transferul marfurilor fara incheierea regimului vamal de antrepozit nu este posibil atunci cand antrepozitul de plecare sau antrepozitul de destinatie a marfurilor este de tip B.
    55. Pentru transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul, fara incheierea regimului vamal, detinatorul antrepozitului catre care sunt expediate marfurile depune la biroul vamal de plecare exemplarele nr. 1, 4 si 5 si un exemplar suplimentar identic exemplarului nr. 1 al declaratiei vamale; acestea se completeaza potrivit instructiunilor cuprinse in anexa nr. 3.
    Biroul vamal de plecare vizeaza rubrica D din declaratia vamala; prin aceasta se atesta faptul ca a verificat indeplinirea indicatiilor fixate si se stabileste termenul in care marfurile trebuie prezentate la biroul vamal pe langa care functioneaza antrepozitul catre care marfurile sunt transferate.
    Exemplarul nr. 1 al declaratiei vamale este retinut de biroul vamal de plecare.
    Exemplarul suplimentar, precum si exemplarele nr. 4 si 5 ale declaratiei vamale insotesc marfurile si sunt prezentate impreuna cu acestea la biroul vamal al antrepozitului de destinatie.
    Exemplarul nr. 5 al declaratiei vamale este vizat de biroul vamal de destinatie in caseta I si este trimis biroului vamal de plecare.
    Exemplarul nr. 4 este retinut de biroul vamal de destinatie.
    Exemplarul suplimentar este remis detinatorului de antrepozit care primeste marfurile.
    Biroul vamal de plecare verifica incheierea corecta a transferului, verificand prin comparare concordanta dintre exemplarele nr. 1 si 5 ale declaratiei vamale.
    Exemplarul nr. 5 este remis imediat detinatorului antrepozitului de plecare.
    Detinatorii antrepozitelor pastreaza in acelasi loc exemplarele declaratiei vamale care le-au fost remise si evidenta materiala a antrepozitului.
    56. Noul titular preia raspunderea asupra marfurilor transferate de la data la care acesta efectueaza primirea lor si inscrierea in evidenta sa contabila.

    CAP. 11
    Distrugerea sau pierderea marfurilor din antrepozitul vamal

    57. Marfurile aflate intr-un antrepozit vamal pot fi distruse sub supraveghere vamala.
    Cu ocazia distrugerii se intocmeste un act constatator de catre biroul vamal; acesta contine informatii din care sa reiasa daca:
    a) marfurile au fost prezentate pentru verificare;
    b) agentul vamal desemnat de biroul vamal a asistat la distrugere;
    c) dupa distrugere raman sau nu reziduuri cu valoare comerciala.
    58. In cazul in care unele reziduuri au o valoare comerciala, agentul vamal mentioneaza natura reziduurilor, pozitia tarifara si valoarea acestora, instiintand totodata persoana in drept despre constatarile sale.
    Pentru reziduurile in cauza biroul vamal incaseaza taxele si celelalte drepturi vamale aferente, cu exceptia cazului in care acestea sunt exportate. Cuantumul taxelor si al drepturilor vamale in speta se determina in functie de incadrarea tarifara si de valoarea reziduurilor. Elementele de taxare luate in calcul sunt cele in vigoare la data intocmirii actului constatator.
    59. Distrugerea sau pierderea unor marfuri aflate in antrepozit vamal ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora (incendiu, distrugeri semnificative generate de circumstante imprevizibile) se asimileaza distrugerii sub control vamal.
    Antrepozitarul este obligat sa anunte cat mai curand posibil biroul vamal atunci cand constata distrugerea sau pierderea unor marfuri aflate in antrepozit si sa solicite acestuia efectuarea verificarilor si constatarilor ce se impun. Eventualele probe (atestarea serviciilor de pompieri sau politie, documente ale companiilor de asigurari etc.) sunt retinute la dosar.
    60. Daca biroul vamal de control nu admite distrugerea sau pierderea acestora, antrepozitarul este obligat sa solicite acordarea regimului vamal de import si sa verifice corelarea acestui fapt cu iesirile din evidenta materiala a antrepozitului.
    Biroul vamal poate admite ca declaratiile vamale de import aferente acestor situatii sa fie depuse in mod periodic, la intervale regulate de timp.

    CAP. 12
    Evidenta materiala a marfurilor aflate in antrepozitul vamal

    Generalitati
    61. In cazul antrepozitelor vamale private si al antrepozitului de tip A evidenta materiala este organizata de catre titularul autorizatiei de antrepozit.
    Evidenta materiala este organizata in mod diferit pentru un antrepozit de tip A si C, pe de o parte, si pentru antrepozitul de tip B, pe de alta parte.
    Evidenta materiala are drept suport de date declaratiile vamale prin care marfurile sunt declarate pentru intrarea/iesirea in/din antrepozit, actele constatatoare intocmite, precum si fisele de stoc.

    Evidenta materiala in antrepozitele de tip A si C
    62. Gestionarii antrepozitelor de tip A si C raspund de organizarea evidentei materiale privind marfurile, intr-o forma agreata de catre biroul vamal.
    Forma in care este organizata evidenta materiala poate fi adaptata la organizarea interna a gestionarului (spre exemplu, la programul informatic folosit).
    Evidenta materiala tinuta de titularul autorizatiei de antrepozit in scopuri comerciale sau logistice poate fi agreata de catre biroul vamal, daca aceasta contine toate datele cerute si daca aceste date sunt ordonate in asa fel incat sa poata fi exploatate de catre serviciile vamale.

    Evidenta materiala in antrepozitul de tip B
    63. In antrepozitele de tip B nu este obligatorie organizarea evidentei materiale. Urmarirea miscarii marfurilor din antrepozit se face in mod direct, prin analizarea cumulativa a declaratiilor vamale de antrepozitare (codul IM 7) - exemplarul nr. 8 al declaratiei vamale.
    Antrepozitarul inscrie pe acesta sau pe o fisa aferenta iesirile de marfuri din antrepozit de asa maniera incat stocul nelichidat sa poata fi determinat usor in orice moment.
    In momentul in care marfurile ce fac obiectul unei declaratii vamale de plasare sub regim vamal de antrepozit primesc o alta destinatie vamala, iar regimul se inchide prin acea declaratie, utilizatorul antrepozitului o prezinta biroului vamal cu prilejui verificarii lichidarii.
    Rezultatul acestei verificari este certificat de biroul vamal pe exemplarele nr. 6 si 8 ale declaratiei vamale.
    Daca declaratia poate fi considerata inchisa, biroul de control restituie exemplarul nr. 8 utilizatorului antrepozitului.

    Evidenta materiala in antrepozitul de tip D
    64. Intr-un antrepozit de tip D evidenta materiala este tinuta de catre biroul vamal printr-un registru de evidenta a marfurilor la import, deschis de biroul vamal special in acest scop.
    Cantitatile inscrise pe declaratiile vamale de plasare sub regim vamal de antrepozit si verificate de catre agentii vamali sunt incarcate in evidenta materiala a antrepozitului si sunt descarcate cu cantitatile constatate de agenti la iesirea din antrepozit.
    Seful biroului vamal poate autoriza tinerea evidentei pe fise de magazie sau prin intermediul unui program informatic.
    Inscrierile din evidente nu sunt inchise dupa o operatiune de inventariere a marfurilor, chiar si daca aceasta a dus la constatarea unei lipse sau a unui excedent de marfuri. In aceste ultime doua tipuri de cazuri cantitatea de marfuri constatata cu ocazia inventarierii este reportata intr-o noua evidenta, iar agentul vamal insarcinat cu inventarierea completeaza o nota de receptie; datele inscrise trebuie sa coincida cu nota de constatare a lipsurilor sau a surplusului de marfuri.
    Evidenta materiala se inchide pe data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.
    Cantitatile de marfuri inscrise in evidenta si aflate in stocul antrepozitului vamal se reporteaza in evidenta corespunzatoare noului an calendaristic care urmeaza (prin debitarea evidentei vechi si creditarea evidentei noi). Nota de receptie mentionata mai sus nu este modificata si este pastrata ca atare in evidenta.
    Seful biroului vamal poate stabili alta data de inchidere a evidentei si deschiderea alteia noi, daca aceste operatiuni necesita un volum prea mare de munca fata de personalul si conditiile disponibile.
    Seful biroului vamal poate dispune pastrarea evidentei antrepozitului pe baza unor inscrisuri curente, a unor elemente de identificare a marfurilor (de exemplu: greutate, litraj, numar de piese etc.). In acest caz nu se intocmeste nota de receptie.

    Fisele de stoc
    65. Fisele de stoc sunt utilizate pentru inregistrarea intrarilor si iesirilor de marfuri in si din antrepozitul vamal, din ele putandu-se deduce stocul scriptic existent la un moment dat.
    Titularul autorizatiei de antrepozit vamal trebuie sa inscrie datele in fisele de stoc, diferentiate conform urmatoarelor criterii:
    a) pe titular de antrepozit vamal (doar pentru antrepozitul de tip A);
    b) pe perioada de inchidere (an calendaristic sau an contabil);
    c) pe fel, tip si calitate ale marfurilor;
    d) pe originea marfurilor;
    e) pe tara de provenienta, daca este cazul;
    f) distinct, pentru marfurile obtinute in regim de perfectionare activa in antrepozitul vamal;
    g) distinct, pentru marfurile obtinute in regim de perfectionare pasiva in antrepozitul vamal;
    h) distinct, pentru marfurile de aceeasi origine si sosite din aceeasi tara, dar care sunt facturate in devize diferite.
    Modelul fisei de stoc este prezentat in anexa nr. 6.

    Bilantul periodic al evidentei materiale
    66. Evidenta materiala a antrepozitului vamal este inchisa o data pe an.
    Aceasta nu impiedica dreptul titularului autorizatiei de antrepozit vamal sa solicite biroului vamal inchiderea evidentei materiale la intervale de timp mai mici sau dreptul biroului vamal de a impune acest fapt (prestabilit la acordarea autorizatiei de antrepozit sau decizia ulterioara a sefului biroului vamal).
    Inchiderea evidentei materiale nu trebuie sa coincida cu sfarsitul unui an calendaristic, ci cu inventarul stocului agentului economic.
    67. In momentul prezentarii decontului de inchidere, biroul vamal poate dispune efectuarea unui control general asupra miscarilor de stoc.
    La completarea rubricilor specifice din declaratia vamala globala se tine seama si de indeplinirea conditiei de concordanta cu iesirile de marfuri din antrepozit si de inventarele efectuate in perioada supusa declararii.
    68. La inchiderea evidentei materiale se vor face referiri in fisa de stoc. Modelul acestei evidente este prezentat in anexa nr. 6.
    Evidenta materiala este organizata in mod distinct pentru marfurile straine si, dupa caz, pentru marfurile romanesti din antrepozit.
    69. Daca drepturile de import aferente marfurilor obtinute in regim de perfectionare activa in antrepozitul vamal figureaza pe fisele de stoc, o coloana suplimentara corespunzatoare acestora este deschisa in evidenta materiala a stocului.
    70. Decontul de inchidere, precum si un exemplar al evidentei stocurilor se remit biroului vamal cel tarziu la sfarsitul celei de-a doua saptamani care urmeaza perioadei si sunt insotite de urmatoarele documente:
    a) fisele de stoc;
    b) declaratiile vamale corespunzatoare modificarilor stocului;
    c) declaratiile vamale aferente marfurilor introduse in circuitul economic, validate pe parcursul anului;
    d) atunci cand este cazul, declaratiile vamale care stau la baza platii taxelor si a drepturilor de import aferente lipsurilor, pierderilor si erorilor (intocmite in vederea regularizarii acestora).

    Utilizarea decontului de inchidere
    71. Titularul autorizatiei de antrepozit vamal are obligatia de a indeplini instructiunile biroului vamal privind regularizarea diferentelor constatate cu ocazia controlului deconturilor.
    72. Dupa regularizarea diferentelor constatate agentul vamal desemnat de biroul vamal face urmatoarea mentiune pe decont:
    "Constatat conformitatea
    Continuare la decont de antrepozit vamal nr. ..........
    Autorizatie de antrepozit vamal tip .......... nr. .........
    Dat la .......... pe data de ...........
    (numele, semnatura si stampila personala)"
    73. Daca un dosar trebuie transmis pe cale ierarhica pentru decizie in legatura cu neregularitatile constatate si cu aplicarea de contraventii, aprobarea decontului nu poate avea loc decat dupa luarea la cunostinta a deciziei.
    Dupa terminarea controlului biroul vamal anunta titularul autorizatiei de antrepozit ca decontul este acceptat si ii remite acestuia evidentele fiselor de stoc.
    Celelalte documente referitoare la decont sunt pastrate de catre biroul vamal.

    Pastrarea evidentelor si a fiselor de stoc
    74. Titularul autorizatiei de antrepozit vamal este obligat sa pastreze evidentele si fisele de stoc timp de 5 ani de la data inchiderii decontului in care figureaza si sa le prezinte autoritatilor vamale la simpla cerere a acestora.

    Decontul final
    75. Decontul final se intocmeste numai in cazul revocarii autorizatiei de antrepozit vamal.
    Marfurile aflate in stocul rezultat dupa decontul final trebuie sa primeasca o destinatie autorizata:
    - in 30 de zile de la data revocarii autorizatiei, pentru antrepozitele de tip A, C sau D;
    - in termenul prevazut in decizia de revocare a autorizatiei, pentru antrepozitul de tip B.

    Inventarierea marfurilor din antrepozitul vamal
    76. Biroul vamal este obligat sa inventarieze stocul de marfuri din antrepozitul vamal cel putin o data intr-un an calendaristic.
    Pe parcursul inventarului trebuie sa se tina seama de pierderile de marfuri rezultate din cauze naturale, cum este uscarea sau evaporarea (daca acestea sunt admise prin reglementarile legale in vigoare).
    Aceste posibile pierderi nu pot in nici un caz acoperi scoaterile frauduloase de marfuri din antrepozitul vamal.
    77. In situatia in care se constata, cu ocazia inventarierii, marfuri care lipsesc, pentru acestea se datoreaza taxele vamale si celelalte drepturi de import.
    In situatia in care se constata, cu ocazia inventarului, cantitati de marfuri in plus, acestea sunt preluate pe noi declaratii de plasare a marfurilor intr-un antrepozit de tip B in numele aceluiasi titular al operatiunii.
    Aceeasi procedura este aplicata atunci cand diferentele sunt constatate de catre titularul operatiunii.
    78. Agentul desemnat de biroul vamal pentru realizarea acestei operatiuni ia decizia privind efectuarea unei inventarieri complete sau partiale.
    79. Inventarierea presupune desfacerea coletelor si controlul sumar al cantitatilor de marfuri, in functie de datele inscrise cu ocazia plasarii marfurilor in antrepozitul vamal, in prezenta titularului operatiunii.
    80. Atunci cand, cu ocazia inventarierii, agentii vamali constata diferente semnificative intre marfurile aflate in stoc si cele declarate la plasarea in regim vamal de antrepozit sau in cazul unei contestatii, inventarul este efectuat intr-o maniera aprofundata si precisa. In aceste situatii este obligatorie invitarea antrepozitarului sau a reprezentantului desemnat de acesta.
    81. Antrepozitarul poate solicita sefului biroului vamal efectuarea unui inventar suplimentar al marfurilor, fara ca actiunea sa fie motivata de prezumarea unor lipsuri sau neconcordante existente in evidenta.
    82. Agentii vamali insarcinati cu inventarul intocmesc, in doua exemplare, un proces-verbal de inventar, pe formularul al carui model este prevazut in anexa nr. 4. Un exemplar este remis persoanei interesate, iar celalalt exemplar este destinat biroului vamal pentru evidenta.
    Daca stocul real de marfuri gasit cu ocazia inventarului difera de stocul inscris in evidente pe baza documentelor de intrare si de iesire din antrepozit, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) cand stocul real este mai mare decat cel scriptic, diferenta este contabilizata ca intrare;
    b) cand stocul real este mai mic decat cel scriptic, iar diferenta se datoreaza unei cauze naturale, cantitatea de marfuri care lipseste se inregistreaza intr-o coloana distincta din evidenta materiala a antrepozitului, rezervata inscrisurilor de descarcare; agentul vamal insarcinat cu controlul trebuie sa decida daca aceasta cantitate poate fi acceptata ca pierdere determinata de cauze naturale; pentru marfurile la care prin lege se prevede o pierdere maxima, pierderea poate fi luata in considerare in functie de procentajul maxim admis;
    c) cand stocul real este mai mic decat cel scriptic, iar agentul vamal considera ca acest fapt nu poate fi circumscris unei cauze naturale, cantitatea de marfuri care lipseste se inregistreaza ca iesire pentru import. Drepturile de import se platesc de catre titularul regimului vamal, de gestionarul depozitului sau de persoana juridica romana care are drept de dispozitie asupra marfii.

    CAP. 13
    Dispozitii finale si tranzitorii

    83. Antrepozitele de tip B, care au fost autorizate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice, trebuie sa asigure indeplinirea conditiilor tehnice minime stipulate in anexa nr. 7, in termen de 90 de zile de la data publicarii normelor in Monitorul Oficial al Romaniei.
    84. Daca prevederile pct. 83 nu sunt indeplinite, autorizatiile in cauza vor fi anulate.
    85. Obtinerea unei noi autorizatii impune reluarea integrala a procesului de autorizare a antrepozitului public de tip B.

    ANEXA Nr. 1 (recto)
    la normele tehnice

                                  ROMANIA
                         DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Biroul vamal de control              Utilizatorul antrepozitului vamal

               CERERE DE EFECTUARE A OPERATIUNILOR UZUALE

    Subsemnatul ................... solicit autorizarea de a putea proceda in antrepozitul vamal la operatiunile descrise pentru marfurile mentionate mai jos, evidentiate in fisa de magazie nr. ..... din ....., depuse in ................. si facand obiectul autorizatiei de antrepozit vamal nr. ...... .
    Descrierea marfurilor: ....................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Numarul si marcile coletelor: .............................................
...............................................................................
    Felul marfurilor ..........................................................
    Operatiunile solicitate ...................................................
...............................................................................
             (denumirea operatiunilor care vor fi efectuate)

    Alaturat prezentam urmatoarele documente: .................................
...............................................................................

    Declar ca eliberarea autorizatiei solicitate nu angajeaza in nici un fel responsabilitatea autoritatii vamale.

                         ...................,   ...............    19....
                             (semnatura)

    Eventualul acord al titularului de document, atunci cand nu este el declarantul.
                         ...................,   ...............    19....
                             (semnatura)

    ANEXA Nr. 1 (verso)
    la normele tehnice

    Autorizat in urmatoarele conditii: ............................
    Eventuale remarci particulare .................................
    Transmis spre aplicare ........................................

                       ........................,   ...............    19....
                        (seful biroului vamal)

    Remarci referitoare la supravegherea operatiunilor. Constatari ale agentului vamal: ........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Rezultate*) ...............................................................
...............................................................................
    Consemnat de seful biroului vamal dupa efectuarea operatiunilor. Eventuale remarci particulare: ..........................................................
...............................................................................
...............................................................................
                       ........................,   ...............    19....
                        (seful biroului vamal)

------------
    *) Eventualele remarci privind starea marfurilor dupa efectuarea operatiunilor.

    ANEXA Nr. 2
    la normele tehnice

                                  ROMANIA
                         DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

               APROBARE DE EFECTUARE A OPERATIUNILOR UZUALE

    Biroul vamal                         Utilizatorul antrepozitului vamal

                         ...................,   ...............    19....
                             (semnatura)


                                Domnilor,

    Obiectul: autorizarea permanenta a operatiunilor uzuale
    Referitor la scrisoarea dumneavoastra nr. ...... din ............
    Ca urmare a cererii anterioare vi se elibereaza o autorizatie de efectuare a operatiunilor uzuale pentru marfurile descrise, in urmatoarele conditii:
    Locul depozitului-magazia nr. .............................................
    Felul marfurilor ..........................................................
...............................................................................
    Operatiunile autorizate ...................................................
...............................................................................
    Aceasta autorizatie permanenta va scuteste de obligatia de a depune de fiecare data o cerere de efectuare a operatiunilor catre seful biroului vamal.
    Autorizarea nu inlatura obligativitatea ca, in prealabil, sa avertizati verbal agentul vamal desemnat, pentru a efectua supravegherea operatiunii.
    Eventuale conditii particulare ............................................
...............................................................................
...............................................................................
    Prezenta autorizatie este valabila pana la data de ....... .
    Ea poate fi retrasa in caz de abuz sau in cazul in care aduce prejudicii efectuarii serviciului vamal.
    Orice eventuala cerere de reinnoire a prezentei autorizatii va trebui depusa cel tarziu cu 15 zile inainte de data expirarii termenului.
    Va rog sa primiti, domnilor, asigurarea intregii mele consideratiuni.

                     Seful biroului vamal,
                   .........................
                     (semnatura si stampila)

    ANEXA Nr. 3
    la normele tehnice

                              INSTRUCTIUNI
de completare a declaratiei vamale pentru transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul, fara incheierea regimului vamal de antrepozit

    Declaratia vamala utilizata pentru transferul marfurilor dintr-un antrepozit vamal in altul inainte de incheierea regimului vamal de antrepozit se completeaza conform instructiunilor de mai jos.
    Rubrica nr. 2 "Expeditor" - se indica numele si prenumele sau motivatia sociala a titularului antrepozitului vamal de plecare si adresa completa, urmata de scrisoarea care preceda numarul autorizatiei.
    Rubrica nr. 3 "Formulare" - se indica numarul de ordine al setului de documente din totalul documentelor utilizate.
    Daca declaratia vamala nu face referire decat la marfuri incadrate la o singura pozitie tarifara, nu se indica nimic in aceasta rubrica, dar se inscrie cifra 1 in rubrica nr. 5.
    Rubrica nr. 5 "Articole" - se indica numarul total de pozitii tarifare corespondente marfurilor declarate, pe toate formularele declaratiei vamale, in detaliu. Numarul de pozitii tarifare corespunde numarului de cazuri in care rubrica "Descrierea marfurilor" se completeaza.
    Rubrica nr. 8 "Destinatar" - se indica numele si prenumele sau motivatia sociala a titularului antrepozitului vamal de destinatie si adresa completa, precum si numarul de identificare a antrepozitului, urmat de scrisoarea care preceda numarul autorizatiei.
    Rubrica nr. 31 "Colete si descrierea marfurilor; marcaje si numere - numar de containere - numar si natura" - se indica marcile, numerele, numarul si natura containerelor sau in mod similar, in cazul marfurilor neambalate, numarul acestor marfuri facand obiectul declaratiei, sau mentiunea "in vrac", dupa caz.
    Descrierea marfurilor cuprinde descrierea comerciala a acestora, continand toate enunturile necesare pentru identificare. In cazul folosirii unui container, in aceasta rubrica se indica si marcile de identificare.
    Rubrica nr. 32 "Numarul articolului" - se indica numarul de ordine al pozitiei tarifare in cauza, in raport cu numarul total de pozitii tarifare declarate in declaratiile vamale in detaliu, astfel cum sunt definite in rubrica nr. 5.
    Rubrica nr. 38 "Greutate neta" - se indica greutatea neta, exprimata in kilograme, a marfurilor descrise la rubrica nr. 31, corespunzand greutatii proprii a marfurilor dezgolite de toate ambalajele proprii.
    Rubrica nr. 44 "Mentiuni speciale - Documente produse, certificate si autorizatii".
    Rubrica nr. 54 "Locul, data, semnatura si numele declarantului sau ale reprezentantului sau" - sub rezerva dispozitiilor particulare aplicabile utilizarii unui sistem informatic, semnatura in original a titularului antrepozitului mentionat in rubrica nr. 2, urmata de numele si prenumele sau, trebuie sa figureze pe exemplarul care ramane la biroul vamal de plecare. Daca persoana in cauza este o persoana juridica, semnatarul trebuie sa mentioneze si calitatea sa.
    In cazul in care marfurile sunt transferate dintr-un antrepozit de tip C in alt antrepozit de tip C, se completeaza, in mod suplimentar, si urmatoarele rubrici:
    Rubrica nr. 33 "Codul marfurilor" - se indica pozitia tarifara corespunzatoare articolului in cauza.
    Rubrica nr. 46 "Valoare statistica" - se indica cuantumul valorii in vama, exprimat in moneda nationala.

    ANEXA Nr. 4
    la normele tehnice

                                 ROMANIA
                      DIRECTIA GENERALA A VAMILOR

    Biroul vamal de control               Utilizatorul antrepozitului vamal

                     Autorizatia nr. ...... din ..........

                     PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE

    Utilizatorul antrepozitului vamal ........................................
    Sediul/domiciliul ........................................................
                                              ............ 19......, ora .....

    Subsemnatii (1) ..........................................................
..............................................................................
............., insarcinati de dl (2) .........................................
sa inventariem marfurile inmagazinate in antrepozitul de tip (3) ............,
ne-am prezentat la depozitul situat in (4) ..................................,
unde i-am facut cunoscut dlui ................................................
motivul vizitei noastre si l-am invitat sa asiste la operatiunile noastre sau sa fie reprezentat, la care acesta (5) ....................................... in ziua convenita, la ora ..........., si am constatat in prezenta si cu dl (dna) .................................. cantitatile cuprinse in anexele la prezentul proces-verbal.
    Prezentul proces-verbal a fost intocmit in doua exemplare si cuprinde (6) ............. file.
    L-am invitat pe dl (dna) ....................................... sa semneze impreuna cu noi, ceea ce el (ea) a (7) .................................... si i-am trimis o copie.
    Incheiat la ...................,   ............ 19.... .
                   (localitatea)          (data)


                           ......................
                                (semnatura)

    NOTE:
    (1) Numele, prenumele si calitatea agentilor vamali.
    (2) seful biroului vamal.
    (3) A - C.
    (4) Adresa completa.
    (5) S-a prezentat, nu s-a prezentat.
    (6) Numarul filelor, inclusiv anexele la procesul-verbal.
    (7) Acceptat sau refuzat.

    ANEXA Nr. 5
    la normele tehnice
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                      ANTREPOZIT VAMAL DE TIP .........                      |
|                                                                             |
|    Autorizatia nr. ...............                                          |
|        cu titular ....................................                      |
|                                                                             |
|                                                                             |
|  Utilizatorul antrepozitului vamal .................................        |
|  (se completeaza numai pentru antrepozitul de tip A)                        |
|                                                                             |
|                                                                             |
|                       SITUATIA STOCULUI DE REPORTAT                         |
|                                                                             |
|   Intocmit la data de ...............                                       |
|_____________________________________________________________________________|
| Fisa |          |          |       |           |          |        |        |
|  de  |Descrierea|  Codul   |Tara de|  Tara de  |          | Pretul |Valoarea|
| stoc |marfurilor|marfurilor|origine|provenienta|Cantitatea|facturat|in vama |
|nr. ..|          |          |       |           |          |        |        |
|______|__________|__________|_______|___________|__________|________|________|
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|      |          |          |       |           |          |        |        |
|______|__________|__________|_______|___________|__________|________|________|

    ANEXA Nr. 6
    la normele tehnice

                                 FISA DE STOC
                      Antrepozitarul .................
                      Fisa de stoc nr. ...............

                      Antrepozit de tip .............
                      Autorizatie nr. ...............

             Perioada: de la ........... pana la ............

    Titularul autorizatiei de antrepozit vamal

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    B1 - Nr. crt.
    B2 - Cantitatea (U.M.)
    B3 - Moneda Pretul facturat
    B4 - Valoarea in vama
    B5 - Documentul de intrare in antrepozit
    C1 - Import
    C2 - Plasare in alt regim vamal suspensiv
    C3 - Iesire temporara din antrepozit
    C4 - Retur in strainatate
    C5 - Transfer in alt antrepozit
    C6 - Reexport
    C7 - Distrugere sub control vamal
 ___________________________________________________________________________
| (A) Descrierea marfurilor: |   Tara de provenienta: |
|_______________________________________|___________________________________|
| Codul marfurilor:                     |   Originea:                       |
|_______________________________________|___________________________________|
| (B) Intrari            |  (C) Iesiri                      | (D)|   (E)    |
|                        |                                  |Stoc|Manipulari|
|                        |                                  |    |uzuale,   |
|                        |                                  |    |scoateri  |
|                        |                                  |    |temporare |
|________________________|__________________________________|____|__________|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |    |          |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|__________|
|                                                           |    |          |
| Stoc in perioada precedenta:                              |    |          |
|                                                           |    |          |
| Intrari noi:  |                                           |    |          |
|               | Totalul primei perioade:                  |    |          |
|               | Totalul celei de-a doua perioade:         |    |          |
|               | etc.                                      |    |          |
|_______________|___________________________________________|____|__________|

    ANEXA Nr. 7
    la normele tehnice

                        CONDITII TEHNICE MINIME
ce trebuie indeplinite pentru autorizarea unui antrepozit public de tip B

    Antrepozitul public de tip B trebuie sa fie amplasat si construit astfel incat intreaga activitate sa se desfasoare in conditii optime.
    Caile de acces in incinta trebuie sa fie organizate pe calea rutiera si, pe cat posibil, si pe calea ferata.
    Descarcarea marfurilor la intrare, precum si la incarcare pe mijloacele de transport la iesire trebuie sa se faca mecanizat, pentru a se asigura un flux optim al marfurilor in/din antrepozit.
    Pentru o functionare optima a antrepozitului vamal trebuie respectati urmatorii parametri tehnici:
    - suprafata de depozitare a unei unitati: minimum 2.000 - 3.000 mp;
    - volumul specific de depozitare: 6 - 7 mc/mp;
    - caile de acces in interior: 15 - 20% din suprafata;
    - iluminatul natural/artificial uniform: minimum 200 lucsi (6/8% din suprafata acoperisului);
    - accesul in interior sa fie usor si direct (atat cu mijloace de transport, cat si cu mijloace de incarcat/descarcat cu platforme hidraulice de egalizare); in acest scop, pe doua laturi opuse ale antrepozitului (cea pe care se introduce marfa si cea prin care aceasta se expediaza) vor fi prevazute minimum doua intrari prin care sa poata patrunde autocamioane (latime 4 m, inaltime 4,5 m);
    - spatii de depozitare frigorifice si de congelare pentru marfuri perisabile, de circa 10% din suprafata de depozitare; acestea vor fi incalzite/racite astfel incat sa fie asigurata desfasurarea normala a activitatii in orice anotimp (temperatura constanta iarna-vara: 15 - 22 grade C);
    - spatiile destinate birourilor vor fi incalzite/racite (climatizate) si prevazute cu retea de computere pentru prelucrarea automata a datelor;
    - se vor amenaja vestiare si grupuri sanitare pentru personal, conform normelor legale;
    - se vor asigura linii telefonice/fax intr-un numar suficient (o linie interioara la un post de lucru);
    - imprejmuirea antrepozitelor, supravegherea usoara a marfurilor, sisteme antiefractie;
    - pardoselile sa fie astfel construite incat sa se asigure usor si permanent curatenia;
      sa fie asigurata ventilatia naturala/artificiala a spatiului de depozitare;
      suprafata de parcare si de circulatie a autovehiculelor sa fie in raport de 3/1 fata de suprafata de depozitare.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 270/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 270 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu