Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1804 din 30 septembrie 1999

privind aprobarea Metodologiei de control al valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din  2 noiembrie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in baza art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii in vama a marfurilor importate,
    in temeiul prevederilor art. 113 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor si unitatile sale subordonate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           p. Directorul general
                      al Directiei Generale a Vamilor,
                             Dumitru Baltes

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de control al valorii in vama a marfurilor importate

    A. Verificarea indeplinirii conditiilor privind acceptarea valorii de tranzactie in scopul determinarii valorii in vama a marfurilor importate
    1. Valoarea in vama a marfurilor importate se determina pe baza valorii de tranzactie, de fiecare data cand sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    2. In situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile stipulate la art. 1 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, si ca valoarea de tranzactie nu poate fi acceptata in scopul determinarii valorii in vama a marfurilor importate, biroul vamal si importatorul se vor consulta pentru a gasi baza valorii in vama, prin aplicarea prevederilor art. 2 - 7 din acordul sus-mentionat, in ordinea prevazuta in acesta.

    B. Procedura aplicabila in situatiile in care exista suspiciuni privind realitatea valorii in vama declarate a marfurilor importate
    3. (1) In toate cazurile in care biroul vamal are indoieli privind exactitatea informatiilor sau a documentelor furnizate pentru determinarea valorii in vama a marfurilor importate pe baza valorii de tranzactie, valoarea in vama va fi determinata cu titlu definitiv numai dupa efectuarea verificarii documentelor justificative suplimentare solicitate importatorului si, in cazurile prevazute in prezenta metodologie, dupa efectuarea investigatiilor la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.
    (2) Lista exemplificativa cuprinzand documentele justificative suplimentare este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (3) Biroul vamal va analiza circumstantele proprii fiecarei tranzactii care sta la baza operatiunii de import, dupa care va completa formularul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, pe care il va adresa in mod oficial importatorului. In formularul adresat importatorului se vor mentiona documentele justificative solicitate si considerentele pentru care valoarea in vama declarata a marfurilor importate nu poate fi acceptata fara o verificare suplimentara.
    (4) Prezentarea documentelor justificative suplimentare, solicitate in scris importatorului de catre biroul vamal, nu poate fi considerata ca avand un caracter facultativ in vederea dovedirii veridicitatii valorii in vama declarate a marfurilor importate.
    4. (1) Daca este necesara amanarea determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor importate, biroul vamal va aproba ridicarea marfurilor din vama numai cu conditia respectarii procedurii prevazute la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999.
    (2) Importatorul are obligatia sa prezinte documentele justificative prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezenta metodologie in termen de 30 de zile de la ridicarea marfurilor din vama.
    (3) Pentru categoriile de marfuri cuprinse in baza de date statistice la import cuantumul garantiei se va determina utilizandu-se informatiile existente in aceasta baza de date. Prin expresia suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire se intelege suma care rezulta din calcularea drepturilor de import pe baza nivelului maxim al valorii in vama a marfurilor importate prevazute in baza de date statistice la import pentru marfuri clasificate la acelasi cod tarifar sau, atunci cand este cazul, la aceeasi categorie de marfuri din cadrul aceluiasi cod tarifar.
    (4) Atunci cand exista suspiciuni cu privire la exactitatea valorii in vama declarate la importul categoriilor de marfuri care nu sunt cuprinse in baza de date statistice la import, biroul vamal va utiliza pentru determinarea cuantumului garantiei informatiile si datele aflate in evidenta sa si cele cuprinse in Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import, elaborata in sistem informatizat de Directia de informatizare si statistica vamala din cadrul Directiei Generale a Vamilor. In aceste cazuri, prin expresia suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire se intelege suma care rezulta din calcularea drepturilor de import pe baza nivelului maxim al valorii in vama pentru marfuri identice, respectiv similare, sau, in ultima instanta, pe baza nivelului maxim al valorii in vama a marfurilor clasificate la acelasi cod tarifar cu marfurile ce urmeaza a fi evaluate.
    (5) Baza de date statistice la import si Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import sunt destinate uzului intern al autoritatii vamale si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor si institutiilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999. Datele si informatiile cuprinse in baza de date statistice la import si in Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import se utilizeaza numai in scopul evaluarii in vama, cu respectarea confidentialitatii lor, in conditiile prevazute la art. 10 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    5. (1) In termen de 24 de ore de la inregistrarea declaratiei vamale de import biroul vamal va informa directia regionala vamala in a carei subordine se afla despre aplicarea prezentei metodologii. Nota de informare va cuprinde datele de identificare a importatorului si a marfurilor declarate.
    (2) In situatia in care sediul importatorului sau locul de depozitare a marfurilor este situat pe teritoriul altei directii regionale vamale decat cea prin care se deruleaza operatiunea de import supusa verificarilor, directia regionala vamala mentionata la alin. (1) va transmite, in termen de doua ore, informarea primita la aceasta directie regionala vamala.
    (3) In termen de 48 de ore de la primirea oficiala a documentatiei complete prezentate de importator, biroul vamal va lua urmatoarele masuri:
    a) va analiza documentele prezentate de importator, va verifica concordanta cu datele din declaratia vamala de import si din celelalte documente depuse in momentul efectuarii formalitatilor de vamuire;
    b) va intocmi un raport care va fi inaintat directiei regionale vamale in a carei subordine se afla, care va cuprinde concluziile asupra verificarilor efectuate si propunerile referitoare la modul de incheiere a operatiunii. Raportul va fi semnat de seful biroului vamal si de seful compartimentului de control documentar (sau, in lipsa unei persoane care asigura aceasta functie, de persoana numita de seful biroului vamal prin ordin de serviciu) si va fi insotit de intreaga documentatie depusa de importator. In situatia prevazuta la alin. (2) raportul si documentatia anexata la acesta se vor comunica de catre directia regionala vamala mentionata anterior directiei regionale vamale in a carei raza de competenta se afla sediul importatorului, respectiv locul de depozitare a marfurilor, in termen de 48 de ore de la primirea acestor documente.
    6. (1) Din momentul informarii directiei regionale vamale potrivit pct. 5 alin. (1) si (2) din prezenta metodologie, brigada de supraveghere si control vamal din cadrul acestei directii regionale vamale va initia procedura de control la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor, luand urmatoarele masuri:
    a) verifica existenta sediului social al agentului economic importator, corespunzator cu cel prevazut in certificatul de inmatriculare la registrul comertului, precum si a locului de depozitare a marfurilor;
    b) controleaza bunurile supuse vamuirii;
    c) efectueaza la sediul agentului economic importator investigatiile asupra operatiunii de import analizate, in scopul verificarii modului de respectare a reglementarilor vamale;
    d) alte masuri stabilite si comunicate de Directia de supraveghere si control vamal.
    (2) Directia de supraveghere si control vamal va transmite brigazilor de supraveghere si control vamal din subordine norme interne cuprinzand procedura de control la sediul importatorului.
    (3) Pe parcursul desfasurarii activitatii de control brigada de supraveghere si control vamal care efectueaza verificarea la sediul importatorului va tine seama de urmatoarele:
    a) concluziile formulate in urma verificarilor efectuate asupra documentelor prezentate de importator si propunerile referitoare la modul de incheiere a operatiunii cuprinse in raportul intocmit de biroul vamal;
    b) raportul intocmit de brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la locul de depozitare a marfurilor, in cazul in care acesta este situat in raza de competenta a altei directii regionale vamale.
    (4) Daca este cazul, brigada de supraveghere si control vamal care efectueaza verificarea la sediul importatorului va informa Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor despre necesitatea de a se solicita documente si informatii administratiei vamale din tara de export, in baza acordurilor de cooperare in domeniul vamal. Nota de informare va fi insotita de intreaga documentatie analizata si de raportul privind rezultatele verificarilor efectuate la sediul importatorului.
    (5) Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor va transmite brigazilor de supraveghere si control vamal din subordine norme interne referitoare la cazurile si la conditiile in care se solicita aceste date si informatii.
    (6) Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor va comunica brigazii de supraveghere si control vamal rezultatele verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export in termen de 5 zile de la data primirii acestora.
    7. (1) Brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului va intocmi raportul care va cuprinde concluziile finale privind modul de determinare a valorii in vama a marfurilor care au facut obiectul verificarilor.
    (2) In situatia prevazuta la pct. 5 alin. (2) din prezenta metodologie, acest raport va fi transmis directiei regionale vamale in subordinea careia se afla biroul vamal prin care se deruleaza operatiunea supusa verificarii.
    (3) Raportul va fi intocmit si transmis directiei regionale vamale in termen de 20 de zile de la data primirii raportului intocmit de biroul vamal si a documentatiei, cu exceptia cazurilor in care este necesara corespondenta internationala, atunci cand termenul de raspuns se prelungeste in mod corespunzator.
    8. (1) Decizia finala va fi luata de directia regionala vamala in subordinea careia se afla biroul vamal prin care se deruleaza operatiunea supusa verificarii, pe baza raportului intocmit de biroul vamal si in concordanta cu raportul intocmit de brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.
    (2) Decizia finala va fi comunicata in scris importatorului in termen de 30 de zile de la data primirii oficiale la biroul vamal a documentatiei complete prezentate de importator, cu exceptia cazurilor in care este necesara corespondenta internationala, atunci cand termenul de raspuns se prelungeste potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999.
    9. Deciziile finale prin care se stabileste ca documentele justificative prezentate de importator si rezultatele controlului ulterior sunt in masura sa dovedeasca realitatea valorii de tranzactie declarate se vor transmite Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la data emiterii lor.
    10. Operatiunile de import al marfurilor, efectuate de acelasi importator, provenind de la acelasi exportator si care se deruleaza in baza acelorasi prevederi contractuale, pot fi efectuate fara aplicarea prevederilor prezentei metodologii, daca in urma verificarii operatiunilor anterioare s-a constatat realitatea valorii de tranzactie declarate. In aceste situatii directia regionala vamala in subordinea careia se afla biroul vamal va comunica acestuia acordul sau, in baza avizului brigazii de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.

    ANEXA 1
    la metodologie

                          LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand documentele justificative suplimentare

    - actul constitutiv al titularului operatiunii;
    - certificatul de inmatriculare a societatii comerciale la registrul comertului;
    - certificatul de inregistrare fiscala;
    - contractul comercial incheiat cu vanzatorul produselor respective, precum si corespondenta comerciala purtata cu acesta in vederea incheierii si derularii contractului;
    - factura comerciala emisa de vanzatorul marfurilor si/sau alte documente privind plata marfurilor si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acestora;
    - documentul de transport al marfurilor;
    - contractul de asigurare a marfii si polita de asigurare, atunci cand este cazul;
    - documentele bancare privind efectuarea platilor externe pentru importul de marfuri catre vanzatorul acestora, conform dispozitiilor contractuale;
    - extrasul contului in valuta din care s-a efectuat plata;
    - documentele privind obtinerea valutei prin schimb valutar pe piata valutara;
    - ofertele de pret ale producatorului marfii;
    - datele privind evidenta contabila a importatorului (bilanturi contabile, balante de verificare, acte privind receptia marfurilor, notele contabile privind inregistrarea marfurilor, documente de plata si altele);
    - actele de vanzare catre beneficiari interni;
    - orice alte documente si informatii solicitate de biroul vamal, in masura sa dovedeasca realitatea valorii in vama declarate;
    - orice alte documente si informatii prezentate din proprie initiativa de importator (de exemplu: declaratia vamala de export sau copia de pe aceasta, certificata de autoritatea vamala din tara de export cu care Romania a incheiat acorduri de cooperare in domeniul vamal; alte date si informatii transmise de producatorul sau de exportatorul marfurilor ce urmeaza a fi evaluate, cum ar fi: calculatia de pret al produsului, existenta unor subventii la export).

    ANEXA 2
    la metodologie

                               MODEL
de formular utilizat de biroul vamal in situatia prevazuta la pct. 3 din Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate

    Va informam ca valoarea in vama declarata de dumneavoastra la importul marfurilor inscrise in evidentele noastre*1) ...................... nu poate fi acceptata fara efectuarea unor verificari suplimentare, din urmatoarele considerente*2):
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Pentru efectuarea verificarilor care se impun in acest caz este necesar sa prezentati, in termen de 30 de zile de la ridicarea marfurilor din vama, urmatoarele documente*3):
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Pentru verificarea realitatii valorii in vama declarate de dumneavoastra puteti prezenta, din proprie initiativa, orice alte documente de natura sa conduca la determinarea valorii in vama.
    Va comunicam, de asemenea, ca, in scopul verificarii modului de respectare a reglementarilor vamale, se va analiza necesitatea efectuarii investigatiilor la sediul societatii dumneavoastra, urmand sa puneti la dispozitie echipei de control toate datele si informatiile pe care le detineti referitoare la bunurile supuse vamuirii.
------------
    *1) Se vor indica datele necesare pentru identificarea operatiunii.
    *2) Se vor preciza motivele pentru care valoarea in vama declarata nu poate fi acceptata fara o verificare suplimentara.
    *3) Se vor preciza documentele prevazute in anexa nr. 1 la Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate. Aceste documente vor fi stabilite dupa controlul declaratiei vamale de import si al documentelor insotitoare, in functie de natura tranzactiei (de exemplu: modalitatea de plata externa, conditia de livrare).SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1804/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1804 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu