Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1804 din 30 septembrie 1999

privind aprobarea Metodologiei de control al valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din  2 noiembrie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in baza art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii in vama a marfurilor importate,
    in temeiul prevederilor art. 113 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vamilor si unitatile sale subordonate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           p. Directorul general
                      al Directiei Generale a Vamilor,
                             Dumitru Baltes

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de control al valorii in vama a marfurilor importate

    A. Verificarea indeplinirii conditiilor privind acceptarea valorii de tranzactie in scopul determinarii valorii in vama a marfurilor importate
    1. Valoarea in vama a marfurilor importate se determina pe baza valorii de tranzactie, de fiecare data cand sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 1 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    2. In situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile stipulate la art. 1 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, si ca valoarea de tranzactie nu poate fi acceptata in scopul determinarii valorii in vama a marfurilor importate, biroul vamal si importatorul se vor consulta pentru a gasi baza valorii in vama, prin aplicarea prevederilor art. 2 - 7 din acordul sus-mentionat, in ordinea prevazuta in acesta.

    B. Procedura aplicabila in situatiile in care exista suspiciuni privind realitatea valorii in vama declarate a marfurilor importate
    3. (1) In toate cazurile in care biroul vamal are indoieli privind exactitatea informatiilor sau a documentelor furnizate pentru determinarea valorii in vama a marfurilor importate pe baza valorii de tranzactie, valoarea in vama va fi determinata cu titlu definitiv numai dupa efectuarea verificarii documentelor justificative suplimentare solicitate importatorului si, in cazurile prevazute in prezenta metodologie, dupa efectuarea investigatiilor la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.
    (2) Lista exemplificativa cuprinzand documentele justificative suplimentare este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
    (3) Biroul vamal va analiza circumstantele proprii fiecarei tranzactii care sta la baza operatiunii de import, dupa care va completa formularul prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, pe care il va adresa in mod oficial importatorului. In formularul adresat importatorului se vor mentiona documentele justificative solicitate si considerentele pentru care valoarea in vama declarata a marfurilor importate nu poate fi acceptata fara o verificare suplimentara.
    (4) Prezentarea documentelor justificative suplimentare, solicitate in scris importatorului de catre biroul vamal, nu poate fi considerata ca avand un caracter facultativ in vederea dovedirii veridicitatii valorii in vama declarate a marfurilor importate.
    4. (1) Daca este necesara amanarea determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor importate, biroul vamal va aproba ridicarea marfurilor din vama numai cu conditia respectarii procedurii prevazute la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999.
    (2) Importatorul are obligatia sa prezinte documentele justificative prevazute la pct. 3 alin. (2) din prezenta metodologie in termen de 30 de zile de la ridicarea marfurilor din vama.
    (3) Pentru categoriile de marfuri cuprinse in baza de date statistice la import cuantumul garantiei se va determina utilizandu-se informatiile existente in aceasta baza de date. Prin expresia suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire se intelege suma care rezulta din calcularea drepturilor de import pe baza nivelului maxim al valorii in vama a marfurilor importate prevazute in baza de date statistice la import pentru marfuri clasificate la acelasi cod tarifar sau, atunci cand este cazul, la aceeasi categorie de marfuri din cadrul aceluiasi cod tarifar.
    (4) Atunci cand exista suspiciuni cu privire la exactitatea valorii in vama declarate la importul categoriilor de marfuri care nu sunt cuprinse in baza de date statistice la import, biroul vamal va utiliza pentru determinarea cuantumului garantiei informatiile si datele aflate in evidenta sa si cele cuprinse in Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import, elaborata in sistem informatizat de Directia de informatizare si statistica vamala din cadrul Directiei Generale a Vamilor. In aceste cazuri, prin expresia suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire se intelege suma care rezulta din calcularea drepturilor de import pe baza nivelului maxim al valorii in vama pentru marfuri identice, respectiv similare, sau, in ultima instanta, pe baza nivelului maxim al valorii in vama a marfurilor clasificate la acelasi cod tarifar cu marfurile ce urmeaza a fi evaluate.
    (5) Baza de date statistice la import si Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import sunt destinate uzului intern al autoritatii vamale si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor si institutiilor prevazute la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999. Datele si informatiile cuprinse in baza de date statistice la import si in Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la import se utilizeaza numai in scopul evaluarii in vama, cu respectarea confidentialitatii lor, in conditiile prevazute la art. 10 din Acordul privind aplicarea art. VII GATT 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    5. (1) In termen de 24 de ore de la inregistrarea declaratiei vamale de import biroul vamal va informa directia regionala vamala in a carei subordine se afla despre aplicarea prezentei metodologii. Nota de informare va cuprinde datele de identificare a importatorului si a marfurilor declarate.
    (2) In situatia in care sediul importatorului sau locul de depozitare a marfurilor este situat pe teritoriul altei directii regionale vamale decat cea prin care se deruleaza operatiunea de import supusa verificarilor, directia regionala vamala mentionata la alin. (1) va transmite, in termen de doua ore, informarea primita la aceasta directie regionala vamala.
    (3) In termen de 48 de ore de la primirea oficiala a documentatiei complete prezentate de importator, biroul vamal va lua urmatoarele masuri:
    a) va analiza documentele prezentate de importator, va verifica concordanta cu datele din declaratia vamala de import si din celelalte documente depuse in momentul efectuarii formalitatilor de vamuire;
    b) va intocmi un raport care va fi inaintat directiei regionale vamale in a carei subordine se afla, care va cuprinde concluziile asupra verificarilor efectuate si propunerile referitoare la modul de incheiere a operatiunii. Raportul va fi semnat de seful biroului vamal si de seful compartimentului de control documentar (sau, in lipsa unei persoane care asigura aceasta functie, de persoana numita de seful biroului vamal prin ordin de serviciu) si va fi insotit de intreaga documentatie depusa de importator. In situatia prevazuta la alin. (2) raportul si documentatia anexata la acesta se vor comunica de catre directia regionala vamala mentionata anterior directiei regionale vamale in a carei raza de competenta se afla sediul importatorului, respectiv locul de depozitare a marfurilor, in termen de 48 de ore de la primirea acestor documente.
    6. (1) Din momentul informarii directiei regionale vamale potrivit pct. 5 alin. (1) si (2) din prezenta metodologie, brigada de supraveghere si control vamal din cadrul acestei directii regionale vamale va initia procedura de control la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor, luand urmatoarele masuri:
    a) verifica existenta sediului social al agentului economic importator, corespunzator cu cel prevazut in certificatul de inmatriculare la registrul comertului, precum si a locului de depozitare a marfurilor;
    b) controleaza bunurile supuse vamuirii;
    c) efectueaza la sediul agentului economic importator investigatiile asupra operatiunii de import analizate, in scopul verificarii modului de respectare a reglementarilor vamale;
    d) alte masuri stabilite si comunicate de Directia de supraveghere si control vamal.
    (2) Directia de supraveghere si control vamal va transmite brigazilor de supraveghere si control vamal din subordine norme interne cuprinzand procedura de control la sediul importatorului.
    (3) Pe parcursul desfasurarii activitatii de control brigada de supraveghere si control vamal care efectueaza verificarea la sediul importatorului va tine seama de urmatoarele:
    a) concluziile formulate in urma verificarilor efectuate asupra documentelor prezentate de importator si propunerile referitoare la modul de incheiere a operatiunii cuprinse in raportul intocmit de biroul vamal;
    b) raportul intocmit de brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la locul de depozitare a marfurilor, in cazul in care acesta este situat in raza de competenta a altei directii regionale vamale.
    (4) Daca este cazul, brigada de supraveghere si control vamal care efectueaza verificarea la sediul importatorului va informa Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor despre necesitatea de a se solicita documente si informatii administratiei vamale din tara de export, in baza acordurilor de cooperare in domeniul vamal. Nota de informare va fi insotita de intreaga documentatie analizata si de raportul privind rezultatele verificarilor efectuate la sediul importatorului.
    (5) Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor va transmite brigazilor de supraveghere si control vamal din subordine norme interne referitoare la cazurile si la conditiile in care se solicita aceste date si informatii.
    (6) Directia de supraveghere si control vamal din cadrul Directiei Generale a Vamilor va comunica brigazii de supraveghere si control vamal rezultatele verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export in termen de 5 zile de la data primirii acestora.
    7. (1) Brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului va intocmi raportul care va cuprinde concluziile finale privind modul de determinare a valorii in vama a marfurilor care au facut obiectul verificarilor.
    (2) In situatia prevazuta la pct. 5 alin. (2) din prezenta metodologie, acest raport va fi transmis directiei regionale vamale in subordinea careia se afla biroul vamal prin care se deruleaza operatiunea supusa verificarii.
    (3) Raportul va fi intocmit si transmis directiei regionale vamale in termen de 20 de zile de la data primirii raportului intocmit de biroul vamal si a documentatiei, cu exceptia cazurilor in care este necesara corespondenta internationala, atunci cand termenul de raspuns se prelungeste in mod corespunzator.
    8. (1) Decizia finala va fi luata de directia regionala vamala in subordinea careia se afla biroul vamal prin care se deruleaza operatiunea supusa verificarii, pe baza raportului intocmit de biroul vamal si in concordanta cu raportul intocmit de brigada de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.
    (2) Decizia finala va fi comunicata in scris importatorului in termen de 30 de zile de la data primirii oficiale la biroul vamal a documentatiei complete prezentate de importator, cu exceptia cazurilor in care este necesara corespondenta internationala, atunci cand termenul de raspuns se prelungeste potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999.
    9. Deciziile finale prin care se stabileste ca documentele justificative prezentate de importator si rezultatele controlului ulterior sunt in masura sa dovedeasca realitatea valorii de tranzactie declarate se vor transmite Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la data emiterii lor.
    10. Operatiunile de import al marfurilor, efectuate de acelasi importator, provenind de la acelasi exportator si care se deruleaza in baza acelorasi prevederi contractuale, pot fi efectuate fara aplicarea prevederilor prezentei metodologii, daca in urma verificarii operatiunilor anterioare s-a constatat realitatea valorii de tranzactie declarate. In aceste situatii directia regionala vamala in subordinea careia se afla biroul vamal va comunica acestuia acordul sau, in baza avizului brigazii de supraveghere si control vamal care a efectuat verificarea la sediul importatorului, respectiv la locul de depozitare a marfurilor.

    ANEXA 1
    la metodologie

                          LISTA EXEMPLIFICATIVA
cuprinzand documentele justificative suplimentare

    - actul constitutiv al titularului operatiunii;
    - certificatul de inmatriculare a societatii comerciale la registrul comertului;
    - certificatul de inregistrare fiscala;
    - contractul comercial incheiat cu vanzatorul produselor respective, precum si corespondenta comerciala purtata cu acesta in vederea incheierii si derularii contractului;
    - factura comerciala emisa de vanzatorul marfurilor si/sau alte documente privind plata marfurilor si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acestora;
    - documentul de transport al marfurilor;
    - contractul de asigurare a marfii si polita de asigurare, atunci cand este cazul;
    - documentele bancare privind efectuarea platilor externe pentru importul de marfuri catre vanzatorul acestora, conform dispozitiilor contractuale;
    - extrasul contului in valuta din care s-a efectuat plata;
    - documentele privind obtinerea valutei prin schimb valutar pe piata valutara;
    - ofertele de pret ale producatorului marfii;
    - datele privind evidenta contabila a importatorului (bilanturi contabile, balante de verificare, acte privind receptia marfurilor, notele contabile privind inregistrarea marfurilor, documente de plata si altele);
    - actele de vanzare catre beneficiari interni;
    - orice alte documente si informatii solicitate de biroul vamal, in masura sa dovedeasca realitatea valorii in vama declarate;
    - orice alte documente si informatii prezentate din proprie initiativa de importator (de exemplu: declaratia vamala de export sau copia de pe aceasta, certificata de autoritatea vamala din tara de export cu care Romania a incheiat acorduri de cooperare in domeniul vamal; alte date si informatii transmise de producatorul sau de exportatorul marfurilor ce urmeaza a fi evaluate, cum ar fi: calculatia de pret al produsului, existenta unor subventii la export).

    ANEXA 2
    la metodologie

                               MODEL
de formular utilizat de biroul vamal in situatia prevazuta la pct. 3 din Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate

    Va informam ca valoarea in vama declarata de dumneavoastra la importul marfurilor inscrise in evidentele noastre*1) ...................... nu poate fi acceptata fara efectuarea unor verificari suplimentare, din urmatoarele considerente*2):
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Pentru efectuarea verificarilor care se impun in acest caz este necesar sa prezentati, in termen de 30 de zile de la ridicarea marfurilor din vama, urmatoarele documente*3):
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Pentru verificarea realitatii valorii in vama declarate de dumneavoastra puteti prezenta, din proprie initiativa, orice alte documente de natura sa conduca la determinarea valorii in vama.
    Va comunicam, de asemenea, ca, in scopul verificarii modului de respectare a reglementarilor vamale, se va analiza necesitatea efectuarii investigatiilor la sediul societatii dumneavoastra, urmand sa puneti la dispozitie echipei de control toate datele si informatiile pe care le detineti referitoare la bunurile supuse vamuirii.
------------
    *1) Se vor indica datele necesare pentru identificarea operatiunii.
    *2) Se vor preciza motivele pentru care valoarea in vama declarata nu poate fi acceptata fara o verificare suplimentara.
    *3) Se vor preciza documentele prevazute in anexa nr. 1 la Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate. Aceste documente vor fi stabilite dupa controlul declaratiei vamale de import si al documentelor insotitoare, in functie de natura tranzactiei (de exemplu: modalitatea de plata externa, conditia de livrare).SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1804/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1804 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu