Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.1212 din 09.12.2020

pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1208 din 10 decembrie 2020SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (3) şi ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. XXII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 897.580/8.12.2020,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie. Articolul 1Se aprobă Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 2 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Vlad Ştefan Stoica ANEXĂ PROCEDURĂ de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii Articolul 1Sfera de aplicare
(1) Prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
(2) Prin obligaţii bugetare administrate de ANCOM se înţelege obligaţiile bugetare principale reprezentând tarif de monitorizare, tarif de utilizare a spectrului, tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie, contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, amendă administrativă, alte sume datorate bugetului ANCOM, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora, după caz.
(3) Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, figurează în evidenţele ANCOM cu obligaţii bugetare principale restante sau numai cu obligaţii de plată accesorii restante aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, dacă accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 14 mai 2020.
(4) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (3) se includ şi următorii debitori:a)debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii; b)persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii; c)debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(5) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înţelege obligaţiile bugetare datorate bugetului ANCOM pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(6) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către ANCOM.
Articolul 2Obiectul facilităţilor fiscale
(1) În baza ordonanţei, ANCOM acordă următoarele facilităţi fiscale:a)amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalităţi de întârziere sau alte accesorii rămase nestinse la data emiterii „Situaţiei privind debitele restante datorate bugetului ANCOM", până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru fiecare debitor care notifică ANCOM conform art. XIII alin. (1) din ordonanţă; b)anularea obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalităţi de întârziere sau alte accesorii.
(2) Obligaţiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalităţi de întârziere sau alte accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt aferente:a)obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (6); b)obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată.
Articolul 3Procedura de acordare a amânării la plată
(1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei „Notificări privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale", conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, la registratura ANCOM sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori transmisă prin poşta electronică la adresa registraturaonline@ancom.ro.
(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM procedează la efectuarea stingerilor, compensărilor şi oricăror altor operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii potrivit art. IX şi XI din ordonanţă.
(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, ANCOM emite şi comunică debitorului „Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere sau alte accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii" şi „Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa ANCOM.
(4) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în „Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM" şi evidenţa contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării „Situaţiei debitelor restante aferente bugetului ANCOM". După clarificarea neconcordanţelor, ANCOM întocmeşte în două exemplare „Procesul-verbal de punere de acord", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noua „Situaţie privind debitele restante datorate bugetului ANCOM".
(5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (4), ANCOM emite „Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi „Adresa de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării conturilor" sau „Adresa de suspendare temporară, totală sau parţială, a indisponibilizării reţinerilor", după caz, adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, „Înştiinţarea de respingere a notificării", prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX şi XI din ordonanţă.
(6) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
(7) Notificarea depusă în condiţiile alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail; b)obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează; c)data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal.
(8) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:a)nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită; b)nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.
(9) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), ANCOM emite, odată cu această decizie, şi „Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (3), (4) şi (8) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale.
(10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, ANCOM emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii.
(11) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, ANCOM emite şi comunică „Decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.
(12) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (8).
Articolul 4Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
(1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANCOM conform art. 3 alin. (1), în baza unei „Cereri de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale", conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura ANCOM sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori transmisă prin poşta electronică la adresa registraturaonline@ancom.ro. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.
(2) Procedura vizează anularea tuturor accesoriilor prevăzute la art. IX şi XI din ordonanţă.
(3) Condiţiile de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM restante la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt următoarele:a)toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de ANCOM, cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; c)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(4) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt, în mod cumulativ:a)aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit; b)datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.
(5) Condiţiile de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată sunt următoarele:a)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de ANCOM, cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; b)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiei prevăzute la lit. a), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
(6) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale căror efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
(7) Renunţarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţă şi nu dă dreptul ANCOM de a începe sau continua procedura de executare silită.
(8) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:a)datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail; b)obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. IX şi XI din ordonanţă; c)data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal.
(9) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM:a)analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. (3) sau (5), după caz; b)emite şi comunică, dacă este cazul, „Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii", în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării; c)reface evidenţa contabilă în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării; d)emite „Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau „Decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.
(10) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
(11) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
(12) Obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 2 alin. (2) nu se restituie în situaţia în care acestea au fost stinse înainte de data de 14 mai 2020.
(13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal cu privire la intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, urmând ca obligaţiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (8).
(14) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, ANCOM emite „Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM", prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
Articolul 5Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. ANCOM comunică debitorului „Decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii", conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.
(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţă.
Articolul 6Dispoziţii finale
(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către ANCOM, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia.
(2) Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (5).
(3) În situaţia în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
(4) Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru notificările privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligaţiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 şi până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
Articolul 7Anexe Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1 la procedură NOTIFICARE privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale A. Datele de identificare a debitorului Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare ........ ............ Denumirea/numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ........ ..............., localitatea ........ ........ ............., str. ........ ................ ........... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ...... Telefon ........ ............., fax ........ ............ e-mail B. Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........ Adresa ........ ................ ................ ................ ............... C. Obiectul notificării Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, penalităţi de întârziere, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (denumită în continuare ordonanţă):

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. XVIII coroborat cu art. IX din ordonanţă)
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată (art. XVIII coroborat cu art. XI din ordonanţă)

D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumirea obligaţiei bugetare Suma (lei)
........ .............
........ .............

E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii Datele de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală
Denumirea/Numele şi prenumele
Cuantumul obligaţiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

Semnătura Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 2 la procedură SITUAŢIA debitelor restante aferente bugetului ANCOM nr. ........ ........ ........../data ........ ............. Ca urmare a Notificării nr. ........ ........ .............. din data de ........ ........ ..........., se certifică prin prezenta că: Denumirea/numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/codul unic de înregistrare ........ ................ ................ Domiciliul fiscal: judeţul ........ ................ .........., localitatea ........ ........ ..........., sectorul ..........., str. ........ ........ .......... nr. .........., bl. ........, sc. .............., et. .........., ap. ....... Obligaţii bugetare administrate de ANCOM Sus-numitul debitor figurează în evidenţele ANCOM cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentei:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Debit Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4 5
1.
2.
........
Total general

din care: Capitolul IObligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei situaţii, conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (ordonanţă)

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Debit Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4 5
1.
2.
........
Total general

Capitolul IIDobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentei situaţii, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. XI din ordonanţă

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Capitolul IIIObligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între 1.04.2020 şi data eliberării prezentei situaţii, rămase nestinse la data eliberării situaţiei

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ........ ............... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ........ .............. Întocmit/Data ........ ................ ................ ........ Prezenta situaţie se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 3 la procedură PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD încheiat astăzi, .............../............../........ .........., la sediul ........ ................ ................ ........ .............. Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ........ ............. în cadrul Serviciului/Biroului/ Compartimentului ........ ........ .............., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa debitorului şi sumele înscrise în Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM. Drept urmare, am constatat că ........ ................ ........ ............. figurează în evidenţa ANCOM cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, conform Situaţiei debitelor restante aferente bugetului ANCOM nr. ........ .............. din data de ................: Alte menţiuni: ........ ................ ................ ........ ............... Obiecţiile debitorului: ........ ........ ..............

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Debitor, ........ ................ ................ ........ ............... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ Întocmit/Data ........ ................ ......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 4 la procedură DECIZIE de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele .............. Adresa ........ ................ ................ .......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ ........... Adresa ........ ................ ................ ......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ............... În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, luând în considerare motivele de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., având în vedere Notificarea nr. ........ ........ ......... din data de ........ ........ ........, înregistrată la ANCOM cu nr. ........ din data de ........ ................ ................ .........., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, în sumă totală de ........ ........ .......... lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Prezenta decizie se comunică ........ ........ .........şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ........ .............. Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........ Întocmit/Data ........ ................ ................ ........ Nr. ........ ........ ........... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 5 la procedură ÎNŞTIINŢARE DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ........ Adresa ........ ................ ................ ......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ........... Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ .............. Adresa ........ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ .......... În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ........ ........ ......... din data de ........ ................ ........, înregistrată la ANCOM cu nr. ........ ........... din data de ........ ................ ............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii. Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră: ........ ................ ................ ........ .......... Temeiul de drept: ........ ................ ................ ........ ........... Menţiuni privind audierea debitorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ ................ ............ Avizat, Conducătorul compartimentului financiar-contabil, Întocmit/Data ........ ................ ........ .............. Nr. ........ ................ ................ ................ Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 6la procedură DECIZIE de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ............. Adresa ........ ................ ................ ........ ........... Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ......... Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ................ ........ Adresa ........ ................ ................ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ ......... În temeiul Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, luând în considerare motivele de fapt ........ ................ ................ ................ ........, vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ........ ................ ......... din data de ........ ............. se modifică după cum urmează: se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ........ ........... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ........ ................ .............. lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ........ ................ ................ ........ ......... . Prezenta decizie se comunică ........ ................ ........ ........... şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ ........ ......... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, Întocmit/Data ........ ................ ................ ........ Nr. ........ ................ ................ ........ ........... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 7 la procedură DECIZIE de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ........ ........ Adresa ........ ................ ................ ................ ........ Codul de identificare fiscală ........ ................ .......... Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ................ ........ Adresa ........ ................ ................ ............... Codul de identificare fiscală ........ ........ .......... În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii datorate bugetului ANCOM nr. ........ .......... din data de ........ ............, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... . Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ...... lei. Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: Temeiul de drept: ........ ................ ................ ............... Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: ........ ................ ............. Menţiuni privind audierea debitorului: ........ ........ .......... Prezenta decizie se comunică ........ ........ şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ .......... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ........ ........ Întocmit/Data ........ ........... Bucureşti, ............. Nr. ............ Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 8la procedură CERERE de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale A. Datele de identificare a debitorului Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........ ........ Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ........ ................ ........ ........, localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ...... Telefon ........ ............., fax ........ ............ e-mail B. Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ................ ........ Adresa ........ ................ ................ .............. C. Obiectul cererii Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, penalităţi de întârziere, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (denumită în continuare ordonanţă):

Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale bugetare restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din ordonanţă)
Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată (art. XI din ordonanţă)

D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

Număr document suspendare
Dată document suspendare
Denumirea obligaţiei bugetare Suma (lei)
........ .............
........ .............

E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii Datele de identificare a debitorului principal

Codul de identificare fiscală
Denumirea/Numele şi prenumele
Cuantumul obligaţiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

Semnătura ........ ........... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 9 la procedură DECIZIE de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele .............. Adresa ........ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ............ Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ ............ Adresa ........ ................ ........ ........... Codul de identificare fiscală ........ ........ .......... În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, având în vedere motivele de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ........ .............. lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Prezenta decizie se comunică ........ ........ şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ ........ ......... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ......... Întocmit/Data ........ ......... Nr. .............. Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 10 la procedură DECIZIE de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ............ Adresa ........ ................ ................ ........ .......... Codul de identificare fiscală ........ ........ .......... Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ ........ Adresa ........ ................ ................ ........ ........... Codul de identificare fiscală ........ ........ ........... În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la ANCOM cu nr. .............. din data de ........ ............, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: ........ ................ ................ ............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea debitorului: ........ ................ ................ ................ ................ ........ Prezenta decizie se comunică ........ ........ şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ ......... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ............. Întocmit/Data ........ ........ Nr. ........ ......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 11 la procedură DECIZIE de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ........... Adresa ........ ................ ................ ........ ......... Codul de identificare fiscală ........ ........ ........ Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele........ ........ ............ Adresa ........ ................ ................ ........ ........ Codul de identificare fiscală ........ ................ În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, având în vedere motivele de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM nr. ........... din data de ................ se modifică după cum urmează: se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ........ .............. lei, reprezentând:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei bugetare Dobânzi Penalităţi de întârziere Alte accesorii
0 1 2 3 4
1.
2.
........
Total general

Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ........ ........ ........ . Prezenta decizie se comunică ........ ........ şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ................ ................ .............. Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ................ Întocmit/Data ........ ........... Nr. ........ ......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ANEXA Nr. 12 la procedură DECIZIE prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele şi prenumele ........ ........... Adresa ........ ................ ................ .............. Codul de identificare fiscală ........ ............... Datele de identificare a reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ ........ Adresa ........ ................ ................ ........ ........ Codul de identificare fiscală ........ ........ ........ În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020, şi având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ......... din data de ............... prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la ANCOM cu nr. ............ din data de ..............., precum şi Cererea nr. ......... din data de ........ ........... de retragere a notificării, înregistrată la ANCOM cu nr. .......... din data de ........ ................, vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. .......... din data de ........ ........ se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ........ ......... . Prezenta decizie se comunică ........ ........ şi produce efecte de la data comunicării acesteia, în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ........ ................ ................ ........ .......... Avizat Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ........ ........... Întocmit/Data ............. Nr. ........ ......... Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1212/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1212 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1212/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu