Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 455 din 5 aprilie 2006

privind aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Conventiei dintre Romania si Marele Ducat de Luxemburg in domeniul securitatii sociale, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 368 din 27 aprilie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005, între autorităţile competente română şi luxemburgheză, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004, ratificată prin Legea nr. 298/2005.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ARANJAMENT   ADMINISTRATIV

pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale

In aplicarea art. 41 paragraful 1 din Convenţia dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg, în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004, autorităţile competente au convenit de comun acord următoarele dispoziţii:

PARTEA I

Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

Definiţii

1.  In scopul aplicării prezentului aranjament administrativ:

a)   termenul Convenţie desemnează Convenţia dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004;

b)     termenul aranjament desemnează prezentul aranjament administrativ pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale.

2.    Termenii utilizaţi în prezentul aranjament au semnificaţia care Ie-a fost atribuită în art. 1 din Convenţie.

ARTICOLUL 2

Organisme de legătură

1. Conform paragrafului 3 al art. 41 din Convenţie, sunt desemnate ca organisme de legătură:

•  pentru Marele Ducat de Luxemburg:

-   Inspecţia Generală de Securitate Socială;

•  pentru România:

-   Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale sau alte instituţii responsabile conform legislaţiei naţionale pentru indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă determinată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţiile în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă; prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor   şi   recuperarea   capacităţii   de   muncă; indemnizaţiile de maternitate; indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limită de vârstă; pensiile anticipate; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; ajutoarele de deces;

-   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;

-  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru indemnizaţia de şomaj;

-   Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru prestaţiile familiale.

2.   Pentru aplicarea Convenţiei, organismele de legătură desemnate la paragraful 1 pot comunica direct între ele, precum şi cu persoanele interesate sau cu reprezentanţii legali ai acestora.

3.   Organismele de legătură stabilesc de comun acord procedurile comune şi formularele necesare pentru aplicarea Convenţiei şi a prezentului aranjament.

ARTICOLUL 3

Instituţii competente

Pentru aplicarea legislaţiei prevăzute la paragraful 1 al art. 2 din Convenţie sunt desemnate ca instituţii competente:

A.  pentru România:

-    casele teritoriale de pensii sau alte instituţii responsabile conform legislaţiei naţionale pentru indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă determinată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţiile în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă; prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; indemnizaţiile de maternitate; indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav; pensiile pentru limită de vârstă; pensiile anticipate; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; ajutoarele de deces;

-   Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti şi agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru indemnizaţia de şomaj;

-   direcţiile teritoriale de muncă, pentru prestaţiile familiale;

-  casele de asigurări de sănătate, pentru prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate.

Pentru aplicarea art. 7 din Convenţie:

-    casele teritoriale de pensii şi alte instituţii responsabile conform legislaţiei naţionale;

B.  pentru Marele Ducat de Luxemburg:

(I) în ceea ce priveşte boala şi maternitatea:

-  uniunea caselor de boală;

-  casele de boală;

(II) în ceea ce priveşte accidentele de muncă şi bolile profesionale:

-  asociaţia de asigurare contra accidentelor;

(III) în ceea ce priveşte pensiile de bătrâneţe, de invaliditate şi de urmaş:

-  casele de pensii;

(IV) în ceea ce priveşte constatarea invalidităţii:

-  controlul medical de securitate socială;

(V) în ceea ce priveşte prestaţiile de şomaj:

-  administraţia de ocupare;

(VI) în ceea ce priveşte prestaţiile familiale:

-  Casa naţională de prestaţii familiale. Pentru aplicarea art. 7 din Convenţie:

- Centrul comun de securitate socială.

ARTICOLUL 4

Solicitarea admiterii la asigurarea facultativă continuă

In scopul aplicării art. 7 din Convenţie, instituţia competentă a părţii contractante care primeşte o solicitare de admitere la asigurarea facultativă continuă poate să se adreseze, direct sau prin intermediul organismelor de legătură, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante pentru a solicita un formular care să ateste perioadele de asigurare realizate sub legislaţia acestei părţi contractante.

ARTICOLUL 5

Atestare privind totalizarea perioadelor de asigurare

1.   Pentru aplicarea art. 6 din Convenţie, în cazul în care pentru dobândirea, menţinerea sau redobândirea dreptului la prestaţii este necesară luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, instituţia competentă a acestei din urmă părţi contractante va elibera un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei pe care aceasta o aplică.

2.   Acest formular este eliberat fie la solicitarea celui interesat, fie la solicitarea instituţiei competente a celeilalte părţi contractante şi este transmis fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părţi contractante.

PARTEA a II-a

Legislaţie aplicabilă

ARTICOLUL 6

Atestare privind legislaţia aplicabilă

1.   In cazurile prevăzute la art. 10 din Convenţie, instituţia desemnată a părţii contractante a cărei legislaţie este aplicabilă eliberează lucrătorului, la cererea acestuia sau a angajatorului, un formular care să ateste că rămâne supus acestei legislaţii. Formularul indică perioada de detaşare sau de lucru temporar pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Membrii de familie care îl însoţesc pe lucrător sunt, de asemenea, menţionaţi în acest formular.

2.   Instituţia desemnată să elibereze formularul prevăzut la paragraful 1 este:

a)  atunci când este aplicabilă legislaţia luxemburgheză:

Centrul comun de securitate socială;

b)  atunci când este aplicabilă legislaţia română:

-   Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

3.   Instituţia care eliberează formularul prevăzut la paragraful 1 va înmâna un exemplar valabil al formularului lucrătorului şi angajatorului. Lucrătorii vor trebui să păstreze formularul pe durata şederii lor pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru a-l prezenta, dacă este cazul, instituţiei acestei din urmă părţi contractante sau organelor de control. Instituţia unei părţi contractante, care eliberează formularul prevăzut la paragraful 1, transmite o copie a acestuia instituţiei celeilalte părţi contractante.

4.   In cazul întreruperii perioadei de detaşare sau a activităţii temporare înaintea termenului iniţial prevăzut, lucrătorul sau angajatorul trebuie să informeze instituţia părţii contractante pe teritoriul căreia lucrătorul este asigurat, care va informa la rândul său instituţia celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 7

Prelungire

1.   In caz de prelungire după perioada de 12 luni, acordul prevăzut la paragraful 3 al art. 10 din Convenţie trebuie să fie cerut de lucrător sau de angajator instituţiei desemnate la paragraful 2 al art. 6 din prezentul aranjament a părţii contractante pe teritoriul căreia lucrătorul este detaşat sau efectuează o activitate temporară, înainte de expirarea perioadei autorizate iniţial.

2.  Acest acord este eliberat prin intermediul formularului de prelungire a detaşării, care este comunicat lucrătorului, angajatorului şi instituţiei celeilalte părţi contractante desemnate la paragraful 2 al art. 6 din prezentul aranjament.

ARTICOLUL 8

Derogări

Cererile privind excepţiile prevăzute la art. 14 din Convenţie trebuie adresate autorităţilor competente respective sau instituţiilor desemnate de acestea.

PARTEA a III-a

Dispoziţii speciale privind diferitele categorii de prestaţii

SECŢIUNEA 1

Prestaţii de boală şi maternitate

ARTICOLUL 9

Acordarea de prestaţii în caz de reşedinţă pe teritoriul celeilalte părţi contractante

1. Pentru a beneficia de prestaţii în natură în baza art.  16 din Convenţie, persoana asigurată trebuie să prezinte instituţiei locului de reşedinţă un formular care să ateste că are dreptul la aceste prestaţii. Acest formular este eliberat de instituţia competentă, la cererea persoanei asigurate, dacă este posibil înainte să părăsească teritoriul părţii contractante unde îşi are domiciliul, şi va indica exact durata perioadei în care aceste prestaţii pot fi acordate. Dacă persoana asigurată nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de reşedinţă se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.

2. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplică prin analogie membrilor de familie ai persoanei asigurate, atunci când aceştia se află pe teritoriul celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 10

Acordarea de prestaţii persoanelor care lucrează pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi membrilor lor de familie care îi însoţesc

1.   Pentru a beneficia de prestaţii în natură în baza paragrafelor 1 şi 2 ale art. 17 din Convenţie, lucrătorul şi membrii familiei sale trebuie să se înscrie, pe lângă instituţia locului de domiciliu, prin prezentarea unui formular care să ateste că are dreptul la aceste prestaţii în natură pentru el însuşi şi pentru membrii familiei sale. Acest formular este eliberat de instituţia competentă. Dacă lucrătorul sau membrii familiei sale nu prezintă formularul menţionat, instituţia locului de domiciliu se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.

2.  Acest formular rămâne valabil atât timp cât instituţia locului de domiciliu nu a primit notificarea anulării acestuia.

3.   Instituţia locului de domiciliu avizează instituţia competentă în legătură cu toate înscrierile pe care ea Ie-a efectuat conform dispoziţiilor paragrafului 1.

ARTICOLUL 11

Acordarea de prestaţii membrilor de familie ai persoanei asigurate sau ai titularului de pensie, care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante

1.   Pentru a beneficia de prestaţii în natură în baza paragrafului 3 al art. 17 şi a paragrafului 3 al art. 19 din Convenţie, membrii de familie trebuie să se înscrie pe lângă instituţia de la locul lor de domiciliu, prezentând:

a)  un formular eliberat de instituţia competentă, care să ateste deschiderea dreptului la prestaţii în natură. Acest formular este valabil atât timp cât instituţia competentă nu a notificat anularea acestuia instituţiei locului de domiciliu;

b)  documentele justificative solicitate în mod obişnuit de legislaţia statului de domiciliu pentru acordarea prestaţiilor în natură membrilor de familie.

2.   Instituţia locului de domiciliu va înştiinţa instituţia competentă dacă membrii de familie au sau nu au dreptul la prestaţii în baza legislaţiei pe care ea o aplică.

ARTICOLUL 12

Prestaţii în natură de mare importanţă

Pentru acordarea de prestaţii în natură de mare importanţă, prevăzute în lista cuprinsă în anexa la prezentul aranjament, instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu solicită autorizaţia instituţiei competente, în aplicarea paragrafului 5 al art. 16 şi a paragrafului 2 al art. 17 din Convenţie. Instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu informează imediat instituţia competentă, atunci când aceste prestaţii au fost acordate în caz de urgenţă, fără autorizare prealabilă.

ARTICOLUL 13

Spitalizare

1.   In cazul aplicării paragrafelor 1-3 ale art. 16 şi a paragrafului 1 al art. 17 din Convenţie, instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu notifică instituţiei competente, într-un termen de 15 zile de la data la care a luat cunoştinţă, data internării într-un spital sau într-un alt stabiliment medical şi durata probabilă a spitalizării.

2.   La ieşirea din spital sau din stabilimentul medical instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu notifică în acelaşi termen instituţiei competente data externării.

ARTICOLUL 14

Acordarea de prestaţii în bani

1.   Pentru a beneficia de prestaţii în bani în baza prevederilor art. 18 din Convenţie, în cazul în care are reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, lucrătorul trebuie să se adreseze într-un termen de 3 zile de la apariţia incapacităţii de muncă instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu, prezentând acesteia un certificat privind incapacitatea de muncă, eliberat de medicul curant.

2.   Instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu transmite imediat instituţiei competente certificatul privind incapacitatea de muncă.

3.   Totuşi, instituţia competentă poate solicita instituţiei locului de reşedinţă sau de domiciliu să efectueze un control medical ori administrativ suplimentar.

4.   Instituţia competentă va plăti direct persoanei interesate prestaţiile în bani.

5.  Dispoziţiile paragrafelor 1-4 ale art. 21 din prezentul aranjament sunt aplicabile prin analogie pentru plata prestaţiilor în bani.

ARTICOLUL 15

Acordarea de prestaţii titularilor de pensie şi membrilor lor de familie

1. Pentru a beneficia de prestaţii în natură în statul lor de domiciliu, titularul unei pensii prevăzut la paragraful 2 al art. 19 din Convenţie, precum şi membrii familiei sale trebuie să se înscrie la instituţia locului lor de domiciliu,prezentând un formular prin care instituţia competentă atestă că el are dreptul la prestaţii în natură în baza legislaţiei părţii debitoare a pensiei. Instituţia competentă va transmite un exemplar instituţiei celeilalte părţi contractante.

2.   Instituţia locului de domiciliu notifică instituţiei competente toate înscrierile pe care aceasta Ie-a efectuat.

3.   Instituţia competentă notifică instituţiei locului de domiciliu încetarea dreptului la prestaţii în natură pentru titularul unei pensii şi pentru membrii săi de familie.

ARTICOLUL 16

Instituţiile locului de reşedinţă sau de domiciliu

In aplicarea art. 20 din Convenţie sunt desemnate ca instituţii competente pentru aplicarea art. 16, 17 şi 19 din Convenţie:

•  pentru Marele Ducat de Luxemburg:

-   Uniunea caselor de boală şi casele de boală;

•  pentru România:

-  casele de asigurări de sănătate;

şi pentru aplicarea art. 18 din Convenţie:

•  pentru Marele Ducat de Luxemburg:

-   Uniunea caselor de boală şi casele de boală;

•  pentru România:

-  casele teritoriale de pensii sau alte instituţii responsabile potrivit legislaţiei naţionale.

ARTICOLUL 17

Modalitatea de rambursare între instituţii

1.  In aplicarea paragrafului 1 al art. 21 din Convenţie, cheltuielile pentru prestaţiile acordate în baza dispoziţiilor art. 16, 17 şi ale paragrafelor 2 şi 3 ale art. 19 din Convenţie sunt rambursate pe baza costurilor efective suportate de instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă care a acordat prestaţiile, aşa cum rezultă din extrasele individuale de cheltuieli efective pe care această instituţie le prezintă.

2.   Rambursarea cheltuielilor se efectuează în euro prin intermediul Uniunii caselor de boală, pentru Marele Ducat de Luxemburg, şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru România, care prezintă situaţia recapitulativă a cheltuielilor efectuate în fiecare semestru, însoţită de extrasele individuale. Conversia din lei (RON) în euro (€) se stabileşte la cursul de schimb valutar oficial din data emiterii cererii de rambursare.

3.  Cererea de rambursare a cheltuielilor se trimite după terminarea fiecărui semestru, dar nu mai târziu de 3 ani, şi va fi soluţionată în termen de 6 luni de la primirea acesteia.

4.   In caz de refuz la plată al cererii de rambursare, contestaţia este comunicată până la expirarea termenului convenit pentru plată.

5.   Nu pot fi luate în considerare pentru rambursare tarife superioare celor aplicabile prestaţiilor în natură acordate persoanelor supuse legislaţiei pe care o aplică instituţia care a acordat prestaţiile.

SECŢIUNEA a 2-a                                                                                

Prestaţii de invaliditate, bătrâneţe şi urmaş                                                      

ARTICOLUL 18

Introducerea cererilor de pensie

1.   Pentru a beneficia de prestaţii în baza dispoziţiilor părţii a III-a, secţiunea a 2-a din Convenţie, solicitantul trebuie să adreseze o cerere instituţiei competente de la locul de domiciliu, cu respectarea dispoziţiilor legale pe care le aplică această instituţie.

2.   Dacă la momentul introducerii cererii nici o perioadă de asigurare nu a fost realizată în baza legislaţiei părţii contractante pe teritoriul căreia solicitantul îşi are domiciliul, cererea trebuie să fie prezentată organismului de legătură al acestei părţi contractante, care o va transmite fără întârziere organismului de legătură al celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 19

Instrumentarea cererilor de pensie

1.     Instituţiile competente ale celor două părţi contractante îşi vor transmite fără întârziere, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură şi împreună cu un formular completat în acest scop, solicitările, precum şi orice alt document disponibil care poate fi necesar pentru instrumentarea cererii.

2.   In baza art. 5 din prezentul aranjament fiecare instituţie competentă transmite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante şi un formular care să ateste perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei proprii.

3.  Inainte de transmiterea prevăzută la paragrafele 1 şi 2, instituţia competentă a părţii contractante căreia i-a fost adresată cererea de prestaţii va înscrie pe cerere data depunerii acesteia şi va confirma exactitatea datelor personale şi conformitatea acestora cu documentele prezentate în original. Această atestare ţine loc de transmitere a documentelor.

4.   Data depunerii cererii la instituţia competentă a unei părţi contractante este considerată data depunerii cererii pe lângă instituţia competentă a celeilalte părţi contractante, cu excepţia cazului în care persoana interesată a solicitat în mod expres ca acordarea drepturilor sale dobândite în baza legislaţiei acestei din urmă părţi contractante să fie suspendată.

5.   In cazul în care persoana interesată solicită acordarea prestaţiilor dobândite în baza legislaţiei unei părţi contractante, pe care Ie-a suspendat conform paragrafului anterior, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante revizuieşte prestaţiile pe care Ie-a acordat conform legislaţiei proprii.

ARTICOLUL 20

Notificarea deciziilor

Fiecare instituţie competentă stabileşte drepturile solicitantului, potrivit dispoziţiilor părţii a III-a, secţiunea a 2-a din Convenţie, şi notifică persoanei interesate decizia respectivă, indicând căile şi modalităţile de contestaţie, şi totodată transmite o copie a deciziei instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.

ARTICOLUL 21

Plata pensiilor

1.   Pensiile care sunt în sarcina instituţiei unei părţi contractante sunt plătite direct beneficiarilor care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în termenele prevăzute de legislaţia pe care această instituţie o aplică.

2.  La cererea beneficiarului, instituţia competentă pentru acordarea prestaţiilor în bani se va asigura că aceste prestaţii vor fi depuse într-un cont bancar deschis de către beneficiar pe teritoriul părţii contractante unde această instituţie îşi are sediul.

3.     Beneficiarul trebuie să informeze instituţia competentă, în momentul solicitării prestaţiilor, cu privire la locul de domiciliu, banca şi numărul de cont în care îi vor fi plătite prestaţiile, cu respectarea dispoziţiilor art. 31 din prezentul aranjament.

4.  Plata se face conform art. 48 din Convenţie, fără nici o deducere pentru costurile administrative. Totuşi, costurile bancare sunt în sarcina titularului de pensie.

5.   In cazul în care plata se efectuează pe teritoriul celeilalte părţi contractante, beneficiarii sau persoanele îndreptăţite care primesc prestaţii în bani trebuie să transmită instituţiei competente, la fiecare 12 luni, un document eliberat de autorităţile statului locului de domiciliu, care să ateste că aceştia sunt în viaţă.

ARTICOLUL 22

Recalcularea, suspendarea sau încetarea acordării pensiilor

In cazul recalculării, suspendării sau încetării acordării pensiilor, instituţia competentă care a luat această decizie o comunică persoanei interesate, precum şi instituţiei competente a celeilalte părţi contractante, direct sau prin intermediul organismelor de legătură ale celor două părţi contractante.

ARTICOLUL 23

Statistici

Organismele de legătură efectuează schimburi de statistici anuale privind tipul şi numărul de pensii plătite în cealaltă parte contractantă, precum şi cuantumul aferent.

SECŢIUNEA a 3-a

Ajutorul în caz de deces

ARTICOLUL 24

Acordarea ajutorului în caz de deces

1.   Pentru a beneficia de ajutor în caz de deces, în baza legislaţiei uneia dintre părţile contractante, solicitantul care are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante poate să adreseze cererea fie instituţiei competente, fie instituţiei de la locul de domiciliu.

2.   Cererea trebuie să fie însoţită de documentele justificative cerute de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă.

3.   Exactitatea informaţiilor furnizate de către solicitant trebuie să fie stabilită prin documente oficiale anexate la cerere sau confirmate de organismele competente ale părţii contractante pe teritoriul căreia îşi are domiciliul solicitantul.

SECŢIUNEA a 4-a

Prestaţii în caz de accident de muncă şi boală profesională

ARTICOLUL 25

Acordarea de prestaţii în natură şi în bani şi rambursarea între instituţii

1.  Dispoziţiile prezentului aranjament privind prestaţiile în natură pentru asigurare de boală şi maternitate sunt aplicabile prin analogie acordării prestaţiilor în natură în caz de accident de muncă şi boală profesională.

2.  Dispoziţiile prezentului aranjament privind prestaţiile în bani pentru asigurarea de boală şi maternitate sunt aplicabile prin analogie acordării prestaţiilor în bani în caz de accident de muncă şi boală profesională, cu excepţia rentelor pentru Marele Ducat de Luxemburg şi a pensiilor pentru România.

3.   Dispoziţiile art. 17 şi 21 din prezentul aranjament sunt aplicabile prin analogie.

SECŢIUNEA a 5-a

Prestaţiile de şomaj

ARTICOLUL 26

Atestare privind totalizarea perioadelor de asigurare

1.    Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 34 din Convenţie, persoana interesată trebuie să prezinte instituţiei competente un formular care să ateste perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante.

2.  Dacă persoana interesată nu prezintă acest formular, instituţia competentă se adresează instituţiei celeilalte părţi contractante pentru a-l obţine.

3.   Instituţiile care eliberează formularul prevăzut la paragraful 1 indică, după caz:

-  în scopul aplicării art. 36 din Convenţie, perioada în care au fost acordate prestaţii în baza legislaţiei pe care ele o aplică;

-   în scopul aplicării art. 37 din Convenţie, numărul membrilor de familie aflaţi în sarcina persoanei interesate.

SECŢIUNEA a 6-a

Prestaţii familiale

ARTICOLUL 27

Atestare privind totalizarea perioadelor de domiciliu

Pentru aplicarea art. 39 din Convenţie, instituţia competentă a părţii contractante care primeşte o solicitare de prestaţii familiale poate să se adreseze, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante, pentru a solicita o atestare a perioadelor de domiciliu realizate în baza legislaţiei acestei părţi contractante.

PARTEA a IV-a

Dispoziţii diverse

ARTICOLUL 28

Control administrativ şi medical

1.   Controlul administrativ şi medical al beneficiarilor de prestaţii ai uneia dintre părţile contractante care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi contractante este efectuat, la cererea instituţiei competente, de instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă, potrivit modalităţilor prevăzute de legislaţia pe care o aplică această ultimă instituţie.

2.  La cererea instituţiei competente a uneia dintre părţile contractante, instituţia competentă a celeilalte părţi contractante comunică gratuit orice informaţie de ordin medical şi orice document pe care îl deţine cu privire la invaliditatea solicitantului sau a beneficiarului de prestaţie.

3.   Instituţiile competente păstrează totuşi dreptul de a supune persoana interesată unui examen efectuat de către un medic la alegerea lor.

4.  Costurile rezultate din controlul administrativ, precum şi examenele medicale de punere sub observaţie, de deplasare a medicilor şi pentru anchetele administrative sau medicale necesare pentru stabilirea, acordarea sau revizuirea prestaţiilor sunt rambursate instituţiei care Ie-a efectuat, pe baza tarifelor pe care aceasta le aplică, de către instituţia pe contul căreia acestea au fost efectuate. Rambursarea este efectuată conform dispoziţiilor art. 17 din prezentul aranjament. Examenele medicale efectuate în interesul instituţiilor celor două părţi contractante nu vor fi rambursate.

5.   Organismele de legătură ale celor două părţi contractante pot să convină renunţarea la rambursarea costurilor prevăzute la paragraful 4.

ARTICOLUL 29

Procedura de regularizare în caz de acordare a prestaţiilor de asistenţă socială

1.   Atunci când persoana prevăzută la art. 3 din Convenţie a beneficiat de asistenţă socială pe teritoriul unei părţi contractante pe o perioadă în cursul căreia ea avea dreptul la prestaţii în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante, instituţia care a furnizat asistenţă socială poate, dacă ea dispune de un recurs legal admisibil privind prestaţiile datorate persoanei respective, să ceară instituţiei celeilalte părţi contractante debitoare de prestaţii în favoarea acestei persoane să reţină valoarea acordată cu titlu de asistenţă socială din sumele pe care aceasta le plăteşte persoanei respective.

2.   Instituţia debitoare operează reţinerea în condiţiile şi limitele prevăzute pentru o astfel de compensare în legislaţia pe care ea o aplică şi transferă valoarea reţinută către instituţia creditoare.

ARTICOLUL 30

Schimb de informaţii

1. Beneficiarii prestaţiilor acordate în baza legislaţiei uneia dintre părţile contractante care îşi au domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante comunică instituţiei competente, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, orice schimbare privind situaţia personală sau familială, starea de sănătate a acestora, capacitatea lor de muncă, veniturile lor, precum şi orice alte circumstanţe susceptibile să influenţeze drepturile sau obligaţiile acestora cu privire la legislaţia menţionată la art. 2 din Convenţie şi cu privire la dispoziţiile Convenţiei.

2. Instituţiile îşi comunică, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, orice informaţie asemănătoare despre care au cunoştinţă.

ARTICOLUL 31

Referinţe bancare

Beneficiarii prestaţiilor în bani şi instituţiile competente trebuie să comunice instituţiei competente debitoare referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (SWIFT CODE şi/sau IBAN).

ARTICOLUL 32

Reluarea plăţii unei prestaţii

Atunci când, după suspendarea unei prestaţii, persoana interesată redobândeşte dreptul la prestaţie în perioada în care îşi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, instituţiile competente vor schimba informaţiile esenţiale în vederea reluării plăţii prestaţiei.

ARTICOLUL 33

Intrarea în vigoare şi durata

Fiecare parte contractantă va îndeplini formalităţile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului aranjament.

Prezentul aranjament se va aplica de la aceeaşi dată ca şi Convenţia şi va avea aceeaşi durată.

Semnat la Bruxelles la 8 decembrie 2005, în două exemplare, fiecare în limbile română şi franceză, cele două texte având valoare egală.

Pentru autoritatea competentă a României,

Gheorghe Barbu

Pentru autoritatea competentă

a Marelui Ducat de Luxemburg,

Mars Di Bartolomeo

ANEXĂ la aranjament

            LISTA

            prestaţiilor în natură de mare importanţă

[Art. 16 paragraful 5 şi art. 17 paragraful 2 din Convenţie şi art. 12 din aranjament]

a)  proteze şi aparate ortopedice sau ortoproteze, inclusiv corsete ortopedice din material întărit, precum şi orice alte accesorii şi instrumente;

b)   pantofi ortopedici şi pantofi ajutători (neortopedici);

c)  proteze maxilare şi faciale, peruci;

d)  proteze oculare, lentile de contact, ochelari şi ochelari telescop;

e)   aparate pentru surzi, în special aparate acustice şi fonetice;

f)   proteze dentare (fixe şi detaşabile) şi proteze obturante pentru cavitatea bucală;

g)   vehicule pentru persoane cu dizabilităţi fizice (cu comandă manuală sau motorizate), scaune rulante şi alte mijloace mecanice care permit deplasarea, câini-ghid pentru orbi;

h) înnoirea materialelor prevăzute la literele precedente;

i) cure;

j) măsuri de readaptare funcţională şi profesională;

k) orice alt act medical, orice alt material medical sau orice alt material similar al cărui cost depăşeşte 500 euro.


SmartCity5

COMENTARII la Acord 455/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 455 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord 455/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu