Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 11 iunie 2009

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Letonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 378 din 8 iunie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia, denumite în continuare părţi contractante,

în scopul asigurării protecţiei informaţiilor clasificate schimbate direct sau prin intermediul altor autorităţi ori persoane juridice de drept public sau privat care gestionează informaţii clasificate ale statului celeilalte părţi contractante şi în cadrul activităţilor care sunt în responsabilitatea autorităţilor competente de securitate din statele părţilor contractante, au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

(1)  Prezentul acord (denumit în continuare acord) va sta la baza tuturor activităţilor ce implică, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale, schimbul de informaţii clasificate între părţile contractante, prin intermediul autorităţilor competente de securitate sau prin intermediul altor autorităţi ori persoane juridice de drept public sau privat, referitor la:

a) cooperarea între părţile contractante în domeniul apărării şi siguranţei naţionale;

b)  cooperarea, proiectele comune, contractele sau alte raporturi dintre autorităţi ori persoane juridice de drept public sau privat din statele părţilor contractante în domeniul apărării şi siguranţei naţionale;

c) vânzarea de echipamente, produse şi know-how.

(2)  Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi contractante ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.

ARTICOLUL 2

Definiţii

In sensul prezentului acord:

a) informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document şi material de orice fel, indiferent de formă, modalitate sau circumstanţe de generare, care necesită protecţie împotriva accesului neautorizat din raţiuni de interes public şi care a fost clasificată de oricare dintre părţile contractante în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale;

b)  clasificare de securitate înseamnă categorie care, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale, relevă importanţa informaţiei clasificate şi care determină anumite restricţii privind accesul, măsurile de protecţie şi marcarea;

c)  contract clasificat înseamnă un acord între autorităţi şi persoane juridice de drept public ori privat sau între persoanele juridice de drept public sau privat, prin care se stabilesc şi se definesc drepturile şi obligaţiile între părţi şi care conţine sau implică informaţii clasificate;

d) contractor sau subcontractor înseamnă persoană juridică de drept public sau privat, abilitată să încheie contracte clasificate, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale ale statelor părţilor contractante;

e) incident de securitate înseamnă o acţiune sau inacţiune contrară legilor şi regulamentelor naţionale al cărei rezultat poate periclita sau compromite informaţiile clasificate;

f) compromiterea informaţiilor clasificate înseamnă o situaţie în care - datorită unui incident de securitate sau unei activităţi ostile (precum spionaj, act de terorism sau furt) - informaţiile clasificate şi-au pierdut confidenţialitatea, integritatea ori disponibilitatea sau în care serviciile şi resursele auxiliare şi-au pierdut integritatea sau disponibilitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea către persoane neautorizate, modificarea şi distrugerea neautorizate sau refuzul serviciului;

g) anexa de securitate înseamnă un document emis de către autoritatea îndreptăţită, ca parte a oricărui contract sau sub-contract  clasificat,  în   care  sunt  menţionate  cerinţele  de  securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protecţie;

h) lista clasificărilor de securitate înseamnă lista ce conţine informaţii referitoare la diversele aspecte ale unui contract clasificat care ar trebui clasificate şi nivelurile de clasificare de securitate atribuite acestora. Lista clasificărilor de securitate poate fi anexată sau încorporată în anexa de securitate;

i) certificat de securitate a personalului înseamnă o decizie pozitivă luată de o autoritate competentă pe baza unei proceduri de investigaţie care atestă loialitatea şi onestitatea unei persoane şi dovedeşte conformitatea cu alte condiţii prevăzute în legile şi regulamentele naţionale;

j) certificat de securitate industrială înseamnă o decizie pozitivă luată de o autoritate competentă care atestă capacitatea unei persoane juridice de drept public sau privat de a deţine şi proteja corespunzător informaţii clasificate şi care dovedeşte conformitatea cu alte condiţii prevăzute în legile şi regulamentele naţionale;

k) necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul potrivit căruia accesul la informaţii clasificate se acordă, în mod individual, numai persoanelor care, pentru exercitarea atribuţiilor oficiale, trebuie să acceseze astfel de informaţii;

l) autoritatea competentă de securitate înseamnă autoritatea părţii contractante care, potrivit legilor şi regulamentelor naţionale, coordonează, la nivel naţional, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate. Aceste autorităţi sunt menţionate la art. 6;

m) autoritatea desemnată de securitate înseamnă instituţia care, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale şi în coordonarea autorităţii competente de securitate, are competenţe specifice în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

n) terţ înseamnă o organizaţie internaţională, un guvern, o persoană juridică de drept public sau privat care nu este parte la prezentul acord.

ARTICOLUL 3

Protecţia informaţiilor clasificate

(1)  In conformitate cu legile şi regulamentele naţionale, părţile contractante vor lua măsuri corespunzătoare pentru a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau elaborate în comun, ca rezultat al oricărui acord sau al oricărei relaţii între autorităţi şi persoane juridice de drept public ori privat din statele respective, potrivit echivalenţei nivelurilor de clasificare de securitate reglementate la art. 4.

(2)   Partea contractantă primitoare şi autorităţile sau persoanele juridice de drept public ori privat din statul său nu vor utiliza un nivel mai scăzut de clasificare de securitate pentru informaţiile clasificate primite şi nici nu vor declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate din statul părţii contractante emitente. Autoritatea competentă de securitate a părţii contractante emitente va informa asupra oricăror modificări survenite în clasificarea de securitate a informaţiilor schimbate.

(3)     Documentele marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/SEVISKI SLEPENI/TOP SECRET vor putea fi traduse şi multiplicate numai cu acordul prealabil scris al autorităţii competente de securitate a părţii contractante emitente.

(4) Informaţiile clasificate vor fi distruse în aşa fel încât orice reconstituire a acestora, totală sau parţială, să fie imposibilă. Partea contractantă emitentă va fi notificată cu privire la distrugere. Informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/SEVISKI SLEPENI/TOP SECRET nu vor fi distruse, ci vor fi returnate părţii contractante emitente. In cazul în care returnarea nu este posibilă, informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/SEVISKI SLEPENI/TOP SECRET vor fi distruse.

(5) Accesul în zonele şi obiectivele în care se gestionează informaţii clasificate primite de la cealaltă parte contractantă va fi permis numai persoanelor autorizate potrivit legilor şi regulamentelor naţionale ale statelor părţilor contractante, cu respectarea principiului „necesităţii de a cunoaşte".

(6)  Niciuna dintre părţile contractante nu va transmite unui terţ informaţii clasificate primite, fără consimţământul prealabil scris al autorităţii competente de securitate din statul părţii contractante care a transmis informaţiile. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţile contractante pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltă parte contractantă Ie-a primit de la un terţ.

(7)   La finalizarea activităţilor contractuale care implică schimbul de informaţii clasificate, acestea vor fi returnate originatorului.

ARTICOLUL 4

Clasificările de securitate

Părţile contractante au stabilit echivalenţa clasificărilor de securitate naţionale după cum urmează:

In România

In Republica Letonia

Echivalentul în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

SEVISKI SLEPENI

TOP SECRET

STRICT SECRET

SLEPENI

SECRET

SECRET

KONFIDENCIÂLI

CONFIDENŢIAL

SECRET DE SERVICIU

DIENESTA VAJADZÎBÂM

RESTRICTED

ARTICOLUL 5

Certificatele de securitate

(1)  Fiecare parte contractantă va garanta faptul că orice persoană care, în virtutea funcţiilor deţinute şi a atribuţiilor de serviciu, necesită acces la informaţii clasificate deţine un certificat de securitate a personalului valabil şi de nivel corespunzător, emis de autoritatea competentă de securitate sau de alte autorităţi corespunzător desemnate în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale.

(2)  La cerere, autorităţile competente de securitate din statele părţilor contractante, respectând legile şi regulamentele naţionale în domeniu, îşi vor acorda asistenţă reciprocă în cazul procedurilor de vetting care preced emiterea certificatului de securitate a personalului şi a certificatului de securitate industrială. In acest sens, se pot conveni aranjamente specifice între autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante.

(3)    Părţile contractante îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise conform legilor şi regulamentelor naţionale din statele respective.

(4)  Autorităţile competente de securitate se vor anunţa reciproc asupra oricăror modificări ale certificatelor de securitate şi certificatelor de securitate industrială, în special asupra cazurilor de retragere a acestora.

ARTICOLUL 6

Autorităţile competente de securitate

(1) Autorităţile competente de securitate responsabile la nivel naţional de implementarea şi controalele relevante ale tuturor aspectelor prezentului acord sunt:

In România

In Republica Letonia

Guvernul României

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS)

Bucureşti - str. Mureş nr. 4, sectorul 1

ROMÂNIA

Biroul pentru Protecţia Constituţiei

Miera 85a, Riga, LV 1013

LETONIA

(2) Pentru a menţine standarde de securitate similare, fiecare autoritate competentă de securitate va furniza, la cerere, celeilalte autorităţi competente de securitate informaţii referitoare la organizarea şi procedurile sale de securitate. In acest sens, autorităţile competente de securitate vor conveni şi asupra modalităţilor în care se vor efectua vizite reciproce în ambele ţări.

(3) Dacă este cazul, autorităţile competente de securitate se vor consulta reciproc asupra aspectelor tehnice de implementare a prezentului acord şi, prin consens, pot elabora protocoale de execuţie suplimentare.

ARTICOLUL 7

Vizite

(1) Vizitele în incintele unde se elaborează, se gestionează sau se depozitează informaţii clasificate ori unde se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 vor fi permise, pentru vizitatorii din statul celeilalte părţi contractante, numai de către autoritatea competentă de securitate/autoritatea desemnată de securitate din statul respectiv.

(2) Cererea de vizitare va cuprinde următoarele informaţii:

a)  numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al altui document de identitate al vizitatorului;

b)  funcţia vizitatorului şi denumirea instituţiei, firmei sau organizaţiei pe care o reprezintă;

c) confirmarea faptului că vizitatorul este autorizat sau deţine certificat de securitate a personalului;

d) denumirea şi adresa obiectivului ce urmează a fi vizitat şi scopul vizitei;

e)  persoana de contact de la obiectivul ce urmează a fi vizitat, contacte anterioare şi alte informaţii utile care justifică vizita;

f) data estimată a sosirii şi plecării, precum şi durata vizitei.

(3)  Valabilitatea autorizaţiei pentru vizitare nu va depăşi 12 luni.

(4)  Se pot utiliza şi alte proceduri, dacă sunt convenite de autorităţile competente de securitate.

(5)  Fiecare parte contractantă va garanta protecţia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale în domeniu.

ARTICOLUL 8

Contracte clasificate

(1)  In cazul în care oricare dintre părţile contractante, autorităţile ori persoanele juridice de drept public sau privat din statul acesteia intenţionează să încredinţeze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, partea contractantă din statul în care se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale.

(2) Inainte de diseminarea către contractori sau potenţiali contractori a oricăror informaţii clasificate primite de la cealaltă parte   contractantă,   partea   contractantă   primitoare,   prin intermediul autorităţii competente de securitate, va trebui:

a)  să acorde certificate de securitate industrială de nivel corespunzător contractorilor sau potenţialilor contractori, cu condiţia ca aceştia să fi îndeplinit cerinţele necesare eliberării certificatului;

b) să acorde certificate de securitate a personalului de nivel corespunzător tuturor membrilor personalului ale căror îndatoriri necesită acces la informaţii clasificate, cu condiţia ca aceste persoane să fi îndeplinit cerinţele necesare eliberării certificatului.

(3)  Părţile contractante se vor asigura că fiecare contract clasificat cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare, ce include o listă a clasificărilor de securitate.

(4)    Proceduri suplimentare referitoare la contractele clasificate vor fi elaborate şi convenite de autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante.

(5)  Părţile contractante vor asigura protecţia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv a brevetelor de invenţie - şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale în domeniu.

(6)  Contractorul va supune aprobării prealabile a autorităţii competente de securitate subcontractorii interesaţi de subcontractele clasificate. In cazul aprobării, subcontractorul trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi cele prevăzute în sarcina contractorului.

ARTICOLUL 9

Marcarea informaţiilor clasificate

(1)  Informaţiile clasificate primite vor fi marcate cu nivelul naţional al clasificării de securitate, conform echivalenţei prevăzute la art. 4.

(2) Copiile şi traducerile informaţiilor clasificate primite se vor marca şi gestiona la fel ca şi originalele.

(3)   Cerinţele referitoare la marcare se vor aplica şi informaţiilor clasificate rezultate în cadrul unui contract clasificat.

ARTICOLUL 10

Transmiterea informaţiilor clasificate

(1)  Informaţiile clasificate se vor transmite de regulă prin curier diplomatic/militar sau prin alte mijloace aprobate de autorităţile competente de securitate. Autoritatea competentă de securitate primitoare va confirma primirea informaţiilor clasificate.

(2)  In cazul unui volum mare de informaţii clasificate ce urmează a fi transmise, autorităţile competente de securitate vor conveni şi vor aproba modalităţile de transport, ruta şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.

(3)   Pot fi utilizate şi alte mijloace aprobate pentru transmiterea sau schimbul de informaţii clasificate, dacă sunt convenite de către autorităţile competente de securitate.

ARTICOLUL 11

Incidentele de securitate şi compromiterea informaţiilor clasificate

(1) In cazul producerii unui incident de securitate care duce la compromiterea sau posibilitatea compromiterii informaţiilor clasificate, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentă de securitate din statul celeilalte părţi contractante, va asigura investigaţia de securitate adecvată a acestui caz şi va lua măsurile necesare de limitare a consecinţelor, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale. Dacă este nevoie, autorităţile competente de securitate ale părţilor contractante vor coopera la investigaţie.

(2) In cazul în care compromiterea s-a produs într-un stat terţ, autoritatea competentă de securitate din statul părţii contractante emitente va acţiona conform alin. (1).

(3) In orice situaţie, cealaltă parte contractantă va fi informată asupra rezultatelor investigaţiei şi va primi concluziile referitoare la cauzele evenimentului şi dimensiunea prejudiciului.

ARTICOLUL 12

Soluţionarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări între autorităţile competente de securitate ale statelor părţilor contractante. In cursul consultărilor în vederea soluţionării controverselor, părţile contractante vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile de securitate ce derivă din prezentul acord.

ARTICOLUL 13

Cheltuieli

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile proprii legate de implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

(1) Prezentul acord este încheiat pe perioadă nedeterminată. Prezentul  acord  este supus aprobării în  conformitate  cu procedurile legale naţionale din statul fiecărei părţi contractante şi va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc că au fost încheiate procedurile legale naţionale, necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2)  Prezentul acord poate fi denunţat oricând. Incetarea valabilităţii va deveni efectivă la 6 (şase) luni după notificarea ei celeilalte părţi contractante. Toate informaţiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate şi după încetarea valabilităţii acestuia, în conformitate cu prevederile acordului sau cu alte solicitări ale emitentului.

(3)     Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimţământului reciproc al părţilor contractante, prin schimb de note, pe canale diplomatice. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu aceleaşi proceduri prevăzute pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(4)  Fiecare parte contractantă va notifica prompt celeilalte părţi contractante orice modificări intervenite în legile şi regulamentele naţionale, care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate la care se referă prezentul acord. In acest caz, părţile contractante se vor consulta pentru stabilirea oportunităţii unor eventuale modificări ale prezentului acord. In tot acest timp, informaţiile clasificate vor continua să fie protejate conform prezentului acord, dacă nu se va solicita în scris altfel de către partea contractantă emitentă.

Semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, letonă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In caz de diferenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Marius Petrescu,

director general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Letonia,

Alberts Sarkanis,

ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Letonia în România


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu