Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 19 mai 2009

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea politieneasca transfrontaliera în materie penala

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 7 iunie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,

în dorinţa de a dezvolta pe mai departe relaţiile bilaterale şi de a întări cooperarea poliţienească în materie penală,

în vederea aderării la spaţiul Schengen,

având în vedere importanţa cooperării poliţieneşti în materie penală pentru protejarea siguranţei naţionale şi ordinii publice,

dorind să combată eficient migraţia ilegală, contrabanda şi traficul de persoane, precum şi alte forme de infracţionalitate transfrontalieră,

în scopul de a facilita fluenţa circulaţiei transfrontaliere,

luând în considerare prevederile Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, denumită în continuare Convenţia Schengen, precum şi ale legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor,

au convenit după cum urmează:

PARTEA I

Obiective şi definiţii

ARTICOLUL 1

Obiectul acordului şi raportul faţă de alte reglementări

(1) Obiectul prezentului acord îl reprezintă intensificarea cooperării între părţi în vederea prevenirii pericolelor la adresa ordinii şi siguranţei publice şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.

(2) Obligaţia de informare a autorităţii competente prin procedura folosită pentru cooperarea poliţienească internaţională nu este afectată de prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 2

Definiţii

In sensul prezentului acord: 1. autorităţi înseamnă:

- pentru partea română:

a) Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română din Ministerul Administraţiei şi Internelor;

b) Autoritatea Naţională a Vămilor din Ministerul Finanţelor Publice;

- pentru partea bulgară:

a) Direcţia Generală Poliţia Criminală, Direcţia Generală a Poliţiei de Ordine Publică, Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră, Direcţia generală proceduri premergătoare procesului, Direcţia specializată pentru operaţiuni şi operaţii tehnice din Ministerul de Interne al Republicii Bulgaria şi structurile teritoriale ale acestuia;

b) Agenţia Vămilor din Ministerul de Finanţe;

2. autorităţi centrale în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale, denumite în continuare autorităţi centrale, înseamnă:

- pentru partea română:

- Centrul de cooperare poliţienească internaţională din Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Administraţiei şi Internelor;

- pentru partea bulgară:

- Direcţia cooperare poliţienească operativă internaţională din Ministerul de Interne;

3. zone de frontieră înseamnă:

- pe teritoriul României:

30 km de la frontiera de stat în interiorul teritoriului naţional;

- pe teritoriul Republicii Bulgaria:

30 km de la frontiera de stat în interiorul teritoriului naţional. Sunt asimilate zonelor de frontieră:

- trenul care se află în mişcare pe porţiunea de cale ferată dintre frontiera de stat până la prima staţie de oprire, conform mersului trenului;

- navele civile de la frontiera de stat până la primul loc de acostare.

PARTEA a II-a

Forme generale de cooperare

ARTICOLUL 3

Măsuri generale de cooperare

Autorităţile părţilor pot lua, în limitele competenţelor proprii, toate măsurile necesare pentru întărirea cooperării, prin:

(1) intensificarea schimbului de informaţii şi dezvoltarea structurilor de comunicaţii prin:

1. schimb de informaţii în cazuri specifice;

2. schimb de informaţii în scopul înlăturării pericolelor pentru ordinea şi siguranţa publică, astfel încât să poată fi întreprinse activităţile necesare în timp util;

3. schimbul de informaţii asupra evenimentelor care, în opinia autorităţii care le transmite, pot afecta teritoriul statului celeilalte părţi;

4. până la trecerea la sistemul radio unitar de aparatură la standarde europene şi frecvenţe, realizarea şi folosirea unei legături radio, prin schimbul de aparate radio, în scopul îmbunătăţirii modalităţilor de comunicare, în special a traficului radio de-a lungul frontierei. Soluţiile tehnice în domeniul comunicaţiilor, necesare pentru facilitarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere, vor fi convenite separat de autorităţile competente;

(2) desfăşurarea misiunilor, investigarea infracţiunilor şi combaterea pericolelor la adresa ordinii şi siguranţei publice, prin:

1. planificarea în comun a misiunilor personalului în zonele de frontieră;

2. la nevoie, constituirea de centre comune de comandă a misiunii;

3. la nevoie, înfiinţarea de echipe comune de investigaţii, în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 29 mai 2000;

4. planificarea şi executarea de programe comune pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor;

5. efectuarea regulată şi la nevoie de şedinţe comune pentru verificarea calităţii cooperării, dezbaterea noilor strategii, pentru convenirea planurilor de misiune, de urmărire şi de patrulare, pentru a face schimb de date statistice şi pentru coordonarea programelor de lucru;

6. efectuarea de stagii comune de pregătire la instituţiile din domeniu;

7. invitarea reprezentanţilor autorităţilor celeilalte părţi pentru participarea ca observator la misiuni de importanţă deosebită;

8. schimbul permanent/zilnic de buletine informative, statistici, analize ale fenomenului infracţional între structurile teritoriale ale autorităţilor competente ale părţilor.

ARTICOLUL 4

Cooperarea în domeniul formării şi pregătirii continue a personalului

Părţile vor coopera în domeniul formării şi pregătirii continue a agenţilor autorităţilor, în special prin: desemnarea unor persoane de contact, realizarea de consultări, planificarea şi realizarea de întâlniri în scopul identificării activităţilor comune pentru formarea şi pregătirea continuă a agenţilor în scopul aplicării prezentului acord.

ARTICOLUL 5

Acţiunile agenţilor autorităţilor părţilor, desfăşurate sub subordonarea autorităţilor părţii pe al cărei teritoriu sunt desfăşurate acţiunile

(1) In caz de urgenţă, agenţii autorităţilor competente se pot subordona, în mod excepţional, autorităţilor competente ale celeilalte părţi, în vederea înlăturării pericolelor la adresa ordinii şi siguranţei publice, precum şi pentru cercetarea infracţiunilor, pentru îndeplinirea acţiunilor lor, inclusiv cele care implică exerciţiul autorităţii statale.

(2) Situaţia de urgenţă prevăzută în alin. (1) există atunci când măsurile poliţieneşti ce urmează a fi întreprinse ar fi lipsite de succes, puse serios în pericol sau îngreunate considerabil, în absenţa unei intervenţii concertate.

(3) Agenţii menţionaţi la alin. (1) au dreptul să acţioneze ca reprezentanţi ai autorităţii statului numai sub conducerea sau în prezenţa agenţilor competenţi ai autorităţilor părţii pe teritoriul statului căreia acţionează. In acest caz, ei sunt obligaţi să respecte legislaţia naţională a statului părţii pe teritoriul căruia acţionează. Partea pe teritoriul statului căreia acţionează agenţii îşi va asuma responsabilitatea acţiunilor lor.

ARTICOLUL 6

Cooperarea la cerere

(1) Autorităţile părţilor îşi vor acorda reciproc asistenţă, în limitele competenţelor lor, la cererile formulate conform modelului standard prevăzut în Decizia-cadru a Consiliului 2006/960/JHA.

(2) Autorităţile părţilor îşi acordă reciproc asistenţă în vederea prevenirii şi identificării infracţiunilor, dacă legislaţia naţională nu stipulează că cererea trebuie să fie făcută şi transmisă prin intermediul autorităţilor judiciare, precum şi că cererea sau implementarea acesteia nu implică şi aplicarea unor măsuri restrictive de către partea solicitată, în special prin:

1. identificarea proprietarilor şi a operatorilor de autovehicule, ambarcaţiuni şi aparate de zbor;

2. identificarea locului de reşedinţă şi a domiciliului;

3. verificarea permiselor de şedere;

4. verificarea documentelor de trecere a frontierei - cărţi de identitate, permise de conducere, certificate de înmatriculare, documente de transport şi acte de stare civilă;

5. identificarea de titulari de posturi telefonice şi a deţinătorilor altor genuri de instalaţii de comunicaţii care sunt accesibile publicului;

6. stabilirea identităţii persoanelor;

7. verificarea provenienţei bunurilor, de exemplu a armelor, autovehiculelor şi ambarcaţiunilor, inclusiv solicitări privind istoricul vânzărilor;

8. furnizarea de informaţii din bazele de date ale poliţiei, precum şi informaţii din bazele de date oficiale cu acces public;

9. furnizarea de informaţii legate de droguri, arme şi explozibili, precum şi înştiinţări privind falsificări de monedă şi de alte hârtii de valoare;

10. furnizarea de informaţii privind aplicarea măsurilor referitoare la supravegherea transfrontalieră, urmărirea transfrontalieră şi livrări controlate;

11. compararea urmelor în cazul infracţiunilor;

12. coordonarea şi introducerea primelor măsuri de urmărire;

13. furnizarea de informaţii cu privire la migraţia ilegală şi traficul de persoane.

(3) In cazul în care autoritatea căreia i s-a adresat solicitarea nu are competenţă de soluţionare, aceasta va înainta solicitarea autorităţii competente. Acest lucru este valabil şi în cazul în care autoritatea competentă este o autoritate judiciară. Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă asupra transmiterii cererii către autoritatea competentă, iar autoritatea competentă soluţionează cererea şi transmite rezultatul către autoritatea solicitantă.

(4) Cererile autorităţilor, conform alin. (1) şi (2), se vor transmite prin intermediul autorităţilor centrale ale părţilor. Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), cererile, altele decât cele menţionate în alin. (2), pot fi transmise şi soluţionate direct la nivelul autorităţilor competente, dacă:

1. schimbul transfrontalier de informaţii se referă la infracţiunile care au fost săvârşite ori care sunt cercetate în zonele de frontieră; sau

2. o cooperare directă este necesară, dacă este impusă de împrejurările în care a fost comisă fapta sau conexiunile între persoanele implicate şi dacă există o înţelegere în acest sens între autorităţile centrale ale părţilor.

PARTEA a III-a

Forme speciale de cooperare

ARTICOLUL 7

Supravegherea transfrontalieră

(1) Agenţii autorităţii uneia dintre părţi care, în cadrul unei cercetări penale, ţin sub supraveghere în ţara lor o persoană suspectată de a fi implicată în săvârşirea unei infracţiuni, care dă loc la extrădare, sau o persoană despre care există motive serioase să se creadă că poate ajuta în procesul de identificare sau depistare a unei asemenea persoane vor fi autorizaţi să îşi continue supravegherea pe teritoriul statului celeilalte părţi, cu condiţia ca aceasta să fi autorizat supravegherea transfrontalieră ca răspuns la o cerere de asistenţă transmisă anterior.

(2) Cererea de asistenţă va fi adresată sub o formă standard, agreată de către autorităţile competente, şi remisă prin autorităţile centrale.

(3) Cererea de asistenţă va fi adresată Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în România, şi Parchetului Suprem de Casaţie, în Republica Bulgaria. Cererea va conţine toate informaţiile relevante în cauză. Prin autorizaţie pot fi stabilite anumite condiţii.

(4) La cerere, supravegherea va fi încredinţată agenţilor autorităţii părţii pe teritoriul statului căreia se desfăşoară aceasta.

(5) Pe parcursul supravegherii transfrontaliere, agenţii unei părţi pot efectua supravegherea pe teritoriul statului celeilalte părţi, iar frontiera comună a statelor părţilor poate fi traversată şi în afara punctelor de trecere a frontierei, precum şi în afara programului acestora de funcţionare.

(6) In cazul supravegherii transfrontaliere de urgenţă a unei persoane bănuite că a comis una dintre faptele enumerate la alin. (8), următoarele condiţii trebuie întrunite:

1. în timpul supravegherii, trecerea frontierei va fi comunicată imediat Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în România, şi Parchetului Suprem de Casaţie, în Republica Bulgaria, precum şi autorităţilor competente ale părţii solicitate, prevăzute la art. 23 alin. (2);

2. o cerere de asistenţă formulată în conformitate cu alin. (3) şi care expune motivele ce justifică trecerea frontierei fără autorizaţie prealabilă va fi transmisă fără întârziere.

Supravegherea va înceta de îndată ce partea pe teritoriul statului căreia are loc solicită acest lucru, în urma notificării menţionate la pct. 1 sau a solicitării menţionate la pct. 2 ori dacă autorizaţia nu a fost obţinută în termen de 5 ore de la trecerea frontierei.

(7) Supravegherea prevăzută la alin. (1) şi (6) nu se poate desfăşura decât cu respectarea următoarelor condiţii generale:

1. agenţii care efectuează supravegherea trebuie să se conformeze dispoziţiilor prezentului articol şi legislaţiei părţii pe teritoriul statului căreia acţionează; ei trebuie să se supună instrucţiunilor primite din partea autorităţilor competente conform locului supravegherii;

2. cu excepţia situaţiilor prezentate la alin. (6), în timpul supravegherii agenţii vor purta asupra lor un document care să ateste autorizarea efectuării supravegherii transfrontaliere;

3. agenţii care efectuează supravegherea trebuie să poată dovedi în orice moment că acţionează în calitate oficială; autorităţile părţilor se vor informa reciproc despre tipul documentelor relevante;

4. agenţii care efectuează supravegherea pot să aibă asupra lor armele de serviciu în timpul supravegherii, cu excepţia cazurilor în care autoritatea solicitată hotărăşte explicit în sens contrar în conformitate cu alin. (3); folosirea armelor este permisă numai în cazurile de legitimă apărare;

5. intrarea în locuinţe particulare şi locuri care nu sunt accesibile publicului va fi interzisă;

6. în cazul în care în vederea efectuării supravegherii transfrontaliere sunt necesare mijloace tehnice, acestea pot fi utilizate numai dacă acest lucru este permis de legislaţia naţională a părţii solicitate; mijloacele tehnice care vor fi întrebuinţate trebuie menţionate în solicitarea transmisă conform alin. (3);'

7. agenţii care efectuează supravegherea nu pot nici aresta şi nici interoga persoana supravegheată;

8. toate operaţiunile vor face obiectul unui raport prezentat autorităţilor părţii pe teritoriul statului căreia a avut loc supravegherea; agenţilor care efectuează supravegherea li se poate cere să se înfăţişeze personal în vederea clarificării circumstanţelor în care s-a desfăşurat operaţiunea;

9. autorităţile părţii din care provin agenţii care supervizează supravegherea vor sprijini, dacă sunt solicitate de autorităţile părţii pe teritoriul statului căreia s-a desfăşurat supravegherea, ancheta ce urmează supravegherii la care au participat, inclusiv procedurile judiciare.

(8) Supravegherea prevăzută la alin. (6) poate fi efectuată numai pentru infracţiunile enumerate în art. 40 alin. (7) din Convenţia Schengen, pentru participarea la organizaţiile criminale menţionate în Acţiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizaţiile criminale în statele membre ale Uniunii Europene sau pentru infracţiunile de terorism prevăzute în Decizia-cadru 2002/475/JHA din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.

ARTICOLUL 8

Urmărirea transfrontalieră

(1) Agenţii autorităţilor uneia dintre părţi, care urmăresc în ţara lor o persoană care a comis sau a participat la comiterea unei infracţiuni ce constituie baza emiterii mandatului european de arestare, vor fi autorizaţi să continue urmărirea fără limită de timp pe teritoriul statului celeilalte părţi, fără o autorizare prealabilă din partea acesteia din urmă, dacă, având în vedere urgenţa specială a situaţiei, nu este posibilă notificarea autorităţilor competente ale celeilalte părţi prin unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (2), înainte de intrarea pe teritoriul statului acesteia, sau dacă aceste autorităţi nu pot prelua acţiunea de urmărire în timp util. Acelaşi lucru este valabil dacă persoana urmărită a evadat aflându-se în stare de arest preventiv sau în executarea unei pedepse privative de libertate.

(2) Notificarea la care se face referire în alin. (1) va fi transmisă securizat prin unul dintre următoarele mijloace:

1. telefon, radio şi telex sau alte mijloace de comunicare directe din zona de frontieră;

2. echipamentul radio al ofiţerilor de legătură;

3. legături comune ale poliţiilor şi autorităţilor vamale care lucrează în aceleaşi zone;

4. sisteme de comunicaţii standardizate şi compatibile.

(3) Agenţii care efectuează urmărirea vor contacta, imediat ce trec frontiera, autorităţile competente ale părţii pe teritoriul statului căreia are loc urmărirea transfrontalieră. Urmărirea încetează la cererea părţii pe teritoriul statului căreia are loc aceasta.

(4) La cererea agenţilor care efectuează urmărirea, autorităţile locale competente vor reţine persoana urmărită în vederea stabilirii identităţii acesteia sau pentru a o lua în custodie, în conformitate cu legislaţia naţională a părţii pe teritoriul statului căreia se desfăşoară urmărirea.

(5) Dacă nicio cerere de încetare a urmăririi nu a fost făcută şi dacă autorităţile competente locale nu pot interveni în timp util, atunci agenţii care efectuează urmărirea pot opri persoana urmărită, până când agenţii părţii pe teritoriul statului căreia are lor urmărirea pot stabili identitatea persoanei şi o pot reţine.

(6) O persoană care, ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (5), a fost reţinută de către autorităţile competente poate fi audiată, indiferent de naţionalitatea acesteia. Legislaţia naţională relevantă a părţii pe teritoriul statului căreia a fost reţinută persoana se va aplica mutatis mutandis. Dacă persoana nu este cetăţean al statului părţii pe teritoriul căreia a fost reţinută, măsura reţinerii nu va depăşi 6 ore, fără a fi incluse orele dintre 00,00 şi 9,00 a.m., dacă autorităţile competente locale nu au primit în prealabil o cerere pentru reţinerea provizorie a persoanei în vederea extrădării.

(7) Urmărirea transfrontalieră poate fi făcută cu îndeplinirea următoarelor condiţii generale:

1. agenţii care efectuează urmărirea au obligaţia de a acţiona în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, precum şi cu legislaţia statului părţii pe al cărei teritoriu efectuează urmărirea; ei trebuie să se conformeze instrucţiunilor primite de la autorităţile competente ale părţii pe teritoriul statului căreia are loc urmărirea;

2. urmărirea este posibilă numai peste frontierele terestre;

3. intrarea în locuinţe particulare sau în alte locuri inaccesibile publicului este interzisă;

4. agenţii care efectuează urmărirea trebuie să fie uşor de identificat, fie prin purtarea uniformei, a unei banderole sau a unor însemne distinctive de identificare, amplasate pe autovehicul; folosirea unor haine civile, combinată cu utilizarea unor vehicule nemarcate este interzisă; agenţii care efectuează urmărirea trebuie să fie capabili în orice moment să dovedească faptul că acţionează în calitate oficială;

5. agenţii care efectuează urmărirea pot purta armele de serviciu; folosirea acestora este permisă numai în caz de legitimă apărare;

6. odată reţinută, conform prevederilor alin. (5), în scopul de a fi adusă în faţa autorităţilor competente, persoana respectivă poate fi percheziţionată; cătuşele pot fi utilizate pe timpul transferului; obiectele aflate asupra persoanei urmărite pot fi confiscate;

7. agenţii care efectuează urmărirea pot apărea în faţa autorităţilor competente ale părţii pe teritoriul statului căreia au acţionat şi vor raporta despre faptele şi circumstanţele cazului; la cererea acestor autorităţi, vor rămâne la dispoziţia acestora până când circumstanţele în care aceştia au acţionat au fost clarificate; aceste condiţii vor fi respectate chiar dacă urmărirea nu s-a soldat cu reţinerea persoanei urmărite;

8. autorităţile părţii din care provin agenţii care efectuează urmărirea, la cererea autorităţii părţii pe teritoriul statului căreia s-a desfăşurat urmărirea, pot asista la investigaţiile ulterioare operaţiunii care a avut loc, inclusiv la procedurile judiciare.

PARTEA a IV-a

Forme speciale de cooperare poliţienească în scop preventiv

ARTICOLUL 9

Operaţiuni comune pentru prevenirea ameninţărilor la adresa ordinii şi siguranţei publice

(1) Pentru intensificarea cooperării în vederea prevenirii ameninţărilor la adresa ordinii şi siguranţei publice, autorităţile părţilor pot înfiinţa patrule comune, control comun, grupe de evaluare şi supraveghere, pot desfăşura operaţiuni comune.

(2) Operaţiunile comune prevăzute la alin. (1) se vor desfăşura cu respectarea legislaţiei părţii pe teritoriul statului căreia au loc.

(3) Condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor comune prevăzute în alin. (1) vor fi convenite de autorităţile părţilor.

ARTICOLUL 10

Schimb de informaţii pentru prevenirea ameninţărilor la adresa ordinii şi siguranţei publice

Autorităţile competente ale părţilor pot efectua, reciproc şi fără solicitare, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor lor, schimb de date, inclusiv date cu caracter personal, în măsura în care există indicii că acestea ar putea servi la prevenirea unor ameninţări la adresa ordinii sau siguranţei publice.

ARTICOLUL 11

Măsuri în cazul unui pericol iminent

(1) In cazuri urgente, agenţii autorităţilor uneia dintre părţi pot trece frontiera comună, fără autorizarea prealabilă a celeilalte părţi, pentru ca în zona de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi să întreprindă măsuri temporare imediate necesare salvării integrităţii sau vieţii unei persoane. Măsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a părţii pe teritoriul statului căreia au fost întreprinse măsurile.

(2) Există caz urgent în sensul alin. (1) doar atunci când aşteptarea intervenţiei unui agent al celeilalte părţi pe teritoriul statului căreia a apărut cazul urgent poate să materializeze ameninţarea.

(3) Agenţii care trec frontiera vor informa fără întârziere autorităţile competente ale celeilalte părţi. Autorităţile competente ale părţii pe teritoriul statului căreia a apărut ameninţarea va confirma primirea unei asemenea informări şi vor lua, fără întârziere, măsurile necesare pentru îndepărtarea ameninţării şi preluarea conducerii operaţiunii. Agenţii care trec frontiera pot desfăşura activităţi pe teritoriul statului celeilalte părţi numai până când autorităţile competente ale părţii pe teritoriul statului căreia a apărut ameninţarea sunt capabile să ia măsurile necesare. Agenţii care trec frontiera vor urma indicaţiile autorităţilor competente ale părţii pe teritoriul statului căreia a apărut ameninţarea.

(4) Partea pe teritoriul statului căreia au fost luate măsurile prevăzute la alin. (1) îşi va asuma responsabilitatea pentru măsurile luate de către agenţii care trec frontiera.

ARTICOLUL 12

Sprijinul în cazul evenimentelor de mare amploare, dezastre şi accidente grave

Autorităţile părţilor se vor sprijini reciproc, în conformitate cu prevederile legislaţiilor naţionale ale statelor lor, cu privire la manifestări publice şi alte evenimente de mare amploare, dezastre şi accidente grave, astfel:

1. se informează reciproc, cât mai curând posibil, asupra evenimentelor care pot afecta teritoriul statului celeilalte părţi;

2. vor întreprinde şi vor coordona măsurile necesare pe teritoriul naţional în cazul unor evenimente care pot afecta teritoriul statului celeilalte părţi;

3. vor acorda asistenţă, la cererea părţii pe teritoriul statului căreia a apărut evenimentul, în măsura în care acest lucru este posibil, prin trimiterea de specialişti şi consilieri, precum şi prin punerea la dispoziţie de echipamente.

ARTICOLUL 13

Infiinţarea unor puncte de control în caz de necesitate

(1) Un punct de control în caz de necesitate poate fi înfiinţat pe teritoriul statului celeilalte părţi, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1. nu există la dispoziţie un spaţiu adecvat pe teritoriul statului celeilalte părţi;

2. nu are ca scop controlul la frontieră;

3. este bazat pe informaţii poliţieneşti generale şi expertiză cu privire la posibile ameninţări la adresa securităţii publice şi au ca obiectiv combaterea criminalităţii transfrontaliere;

4. autoritatea competentă a celeilalte părţi a autorizat acest lucru.

(2) Punctul de control în caz de necesitate trebuie să fie cât mai aproape de frontieră, în afara localităţilor, şi nu poate să fie situat la o distanţă mai mare de 5 km de linia de frontieră comună.

(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) poate fi însoţită de condiţii. Măsura va fi sistată la solicitarea autorităţii părţii pe teritoriul statului căreia se efectuează măsura.

(4) Controlul de frontieră se execută exclusiv în conformitate legislaţia naţională a statului părţii care a dispus controlul, conform art.' 21 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). La punctele de control în caz de necesitate vor fi prezenţi agenţi ai autorităţilor ambelor părţi.

ARTICOLUL 14

Colaborarea în centrele comune de contact

(1) In scopul facilitării schimbului de informaţii, autorităţile statelor părţilor pot folosi centrele comune de contact.

(2) In centrele comune de contact, agenţii autorităţilor statelor părţilor vor colabora în limitele competenţelor proprii, pentru a face schimb de informaţii, pentru a analiza şi transmite mai departe datele în chestiuni care vizează domeniul de competenţă al autorităţilor din zonele de frontieră, precum şi pentru a sprijini coordonarea cooperării în conformitate cu prezentul acord.

(3) Cooperarea include şi pregătirea şi conlucrarea în ceea ce priveşte predarea-primirea cetăţenilor statelor terţe, în baza acordurilor în domeniu încheiate între părţi.

(4) Personalul centrelor comune de contact nu vor participa direct la activităţile operative. Agenţii care lucrează în cadrul centrelor comune de contact sunt subordonaţi administrativ şi profesional autorităţilor lor naţionale.

(5) In centrele comune de contact, agenţii pot exercita activităţi neoperative, în special cele legate de relaţii cu publicul şi de formare şi perfecţionare a agenţilor autorităţilor părţilor.

(6) Detalii privind locul şi condiţiile înfiinţării centrelor comune de contact, modul de colaborare şi suportarea uniformă a costurilor aferente funcţionării acestora vor fi reglementate în înţelegeri distincte încheiate între părţi.

(7) Autorităţile unei părţi pot participa la centrele comune de contact pe care cealaltă parte le întreţine împreună cu un stat vecin ambelor state, în măsura în care cealaltă parte şi statul vecin consimt asupra acestui lucru. Detaliile asupra cooperării şi suportării costurilor se reglementează între autorităţile părţilor.

PARTEA a V-a

Prevederi generale pentru cooperare

ARTICOLUL 15

Protecţia datelor cu caracter personal

Schimbul reciproc de date personale între autorităţile competente ale părţilor se va face în conformitate cu legislaţia naţională, respectându-se condiţiile impuse de către autoritatea competentă care le furnizează, şi cu următoarele principii, care se aplică în procesarea automată şi neautomată a datelor:

1. datele furnizate nu vor fi folosite în alte scopuri faţă de cele pentru care au fost iniţial furnizate, fără acordul autorităţii trimiţătoare;

2. datele furnizate vor fi distruse/corectate în cazul în care:

- datele se dovedesc a fi incorecte; sau

- autoritatea competentă trimiţătoare anunţă că datele au fost strânse ori furnizate prin încălcarea legii; sau

- datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate, în afară de cazul în care există o autorizaţie specifică ca datele furnizate să fie folosite şi în alte scopuri;

3. la cererea autorităţii competente trimiţătoare, autoritatea competentă a părţii primitoare poate furniza informaţii despre folosirea lor;

4. autoritatea competentă trimiţătoare se va asigura că datele transmise sunt corecte şi satisfăcătoare. In cazul în care, ulterior, se stabileşte că au fost transmise date incorecte sau date care nu ar fi trebuit să fie trimise ori că datele transmise legal în conformitate cu legislaţia statului autorităţii competente transmiţătoare sau primitoare ar trebui distruse ulterior, autoritatea competentă trimiţătoare ori primitoare trebuie să fie imediat notificată pentru a le distruge sau pentru a face corectările necesare conform pct. 2;

5. autoritatea competentă primitoare va avea datoria să protejeze în mod eficient datele furnizate împotriva accesului neautorizat, modificării sau circulaţiei;

6. în caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor furnizate, autoritatea primitoare va informa imediat autoritatea competentă trimiţătoare în legătură cu împrejurările aferente accesului neautorizat sau diseminării, precum şi în legătură cu măsurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor;

7. atât autoritatea competentă trimiţătoare, cât şi cea primitoare sunt obligate să ţină evidenţa trimiterii, primirii, modificării sau distrugerii datelor;

8. atunci când sunt trimise, autoritatea competentă care furnizează datele va specifica, în conformitate cu legislaţia naţională, termenul-limită pentru distrugerea datelor;

9. persoana despre care au fost sau vor fi trimise date poate primi, în baza unei cereri scrise, informaţii despre datele furnizate şi scopul în care vor fi folosite, în conformitate cu legislaţia naţională a statelor părţilor. Dacă persoana la care se referă datele înaintează o cerere pentru accesul, modificarea sau distrugerea acelor date, autoritatea primitoare va lua o decizie, ţinând cont de declaraţia autorităţii competente trimiţătoare;

10. autoritatea competentă care a primit o cerere pentru o informaţie de la un cetăţean al statului celeilalte părţi este obligată să informeze imediat autoritatea competentă a celeilalte părţi înainte de a furniza o astfel de informaţie;

11. datele pot fi furnizate şi unei terţe părţi numai dacă există consimţământul scris al autorităţii competente trimiţătoare;

12. se poate înregistra un refuz pentru furnizarea de date numai dacă există o ameninţare pentru securitatea naţională sau pentru ordinea publică;

13. părţile se obligă să ia toate măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia lor naţională, pentru a evita orice pagube produse unei terţe părţi, care rezultă din furnizarea, primirea sau utilizarea datelor şi pentru a elimina condiţiile esenţiale care duc la posibile consecinţe nefavorabile.

ARTICOLUL 16

Schimbul de informaţii clasificate

Schimbul de informaţii clasificate se va realiza cu respectarea dispoziţiilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006.

ARTICOLUL 17

Statutul juridic al agenţilor

(1) Agenţii autorităţilor uneia dintre părţi, care se află pe teritoriul statului celeilalte părţi ca urmare a cooperării în baza prezentului acord, nu au niciun fel de competenţe de reprezentanţi ai autorităţii publice, în afara celor prevăzute în prezentul acord. In timpul misiunilor, aceştia sunt obligaţi să respecte legislaţia naţională a părţii pe teritoriul statului căreia acţionează.

(2) Agenţii unei autorităţi ai uneia dintre părţi, care se află pe teritoriul statului celeilalte părţi ca urmare a cooperării în baza prezentului acord, pot purta uniforma de serviciu, precum şi arma de serviciu şi alte echipamente din dotare. Armele de serviciu şi echipamentele din dotare pot fi folosite doar în caz de legitimă apărare şi doar dacă agenţii statului părţii pe teritoriul căruia se desfăşoară misiunea sau şeful misiunii nu dispun în mod explicit utilizarea armei de serviciu ori a echipamentelor auxiliare, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. Autorităţile părţilor se vor informa reciproc asupra tipului şi numărului armelor de serviciu şi echipamentelor auxiliare.

(3) In cazul în care agenţii autorităţilor uneia dintre părţi utilizează, în cadrul măsurilor efectuate în baza prezentului acord, pe teritoriul statului celeilalte părţi autovehicule, aceştia se vor supune aceloraşi prevederi legale privind circulaţia ca şi agenţii celeilalte părţi pe teritoriul statului căreia se desfăşoară misiunea. Acest lucru este valabil şi cu privire la privilegiile în circulaţia pe drumurile publice în timpul misiunii. Părţile se vor informa reciproc cu privire la reglementările în vigoare în acest domeniu.

ARTICOLUL 18

Prevederi privind răspunderea penală

Agenţii care acţionează în baza prezentului acord pe teritoriul statului celeilalte părţi au, cu privire la infracţiunile săvârşite de către aceştia sau a celor săvârşite împotriva acestora, acelaşi statut juridic ca şi agenţii autorităţilor celeilalte părţi.

ARTICOLUL 19

Prevederi privind răspunderea materială

(1) In cazul în care agenţii uneia dintre părţi, care acţionează pe teritoriul statului celeilalte părţi, au provocat prejudicii în timp ce au desfăşurat activităţi legate de implementarea prevederilor art. 7 şi 8 sau în cadrul unei echipe comune de investigaţii, în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la asistenţa judiciară internaţională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 29 mai 2000, autoritatea ai cărei agenţi au cauzat prejudiciile este responsabilă, în conformitate cu legislaţia părţii pe teritoriul statului căreia acţionează.

(2) Partea pe teritoriul statului căreia au fost produse prejudiciile va repara acele prejudicii, în condiţiile aplicabile în cazul prejudiciilor provocate de propriii lor agenţi.

(3) Partea al cărei agent a provocat prejudicii unei persoane pe teritoriul statului celeilalte părţi va rambursa, în totalitate, acesteia din urmă orice sumă pe care a plătit-o în numele lor.

(4) Fără a afecta exercitarea drepturilor sale în ceea ce priveşte părţile terţe şi cu excepţia alin. (3), fiecare parte se va abţine în cazul prevăzut la alin. (1) de la solicitarea rambursării prejudiciilor pe care le-a suportat de la altă parte.

ARTICOLUL 20

Trecerea frontierei

(1) Dacă acest lucru este necesar din considerente de trafic, agenţilor autorităţilor unei părţi le este permis să circule pe teritoriul statului celeilalte părţi în unul dintre scopurile prevăzute de prezentul acord, pentru a ajunge pe cel mai scurt drum pe teritoriul naţional. In măsura în care este necesar, se poate face uz, în mod excepţional, de dispoziţiile speciale privind circulaţia pe drumurile publice în timpul misiunii. Autorităţile statului părţii pe teritoriul căreia s-a făcut uz de privilegiile de circulaţie vor fi informate fără întârziere.

(2) Agenţii autorităţilor unei părţi au voie ca, pentru măsurile pe care aceştia le execută conform normelor interne în trenurile sau navele de pasageri pe timpul cât acestea se află pe porţiunile de rute situate pe teritoriul naţional, să urce la bord încă de pe teritoriul statului celeilalte părţi sau să coboare acolo după finalizarea misiunii.

ARTICOLUL 21

Asistenţa acordată în timpul misiunilor

(1) Fiecare parte este obligată să acorde agenţilor autorităţilor celeilalte părţi aceeaşi protecţie şi asistenţă pe timpul executării serviciului de către aceştia, ca şi propriilor agenţi.

(2) Agenţii autorităţilor celeilalte părţi se supun, din punctul de vedere al dreptului funcţionarului public, în special în materie disciplinară şi a răspunderii, legislaţiei naţionale a părţii din care provin.

ARTICOLUL 22

Refuzul asistenţei

Dacă o autoritate a uneia dintre părţi consideră că soluţionarea unei cereri ori executarea sau întârzierea luării unei măsuri în baza prezentului acord influenţează sau aduce atingere propriilor drepturi suverane, pune în pericol siguranţa statului ori alte interese fundamentale sau încalcă ordinea publică, aceasta poate refuza parţial ori total colaborarea, în conformitate cu alte obligaţii internaţionale de cooperare, sau o poate condiţiona.

PARTEA a VI-a

Dispoziţii finale

ARTICOLUL 23

Prevederi privind implementarea acordului

(1) Autorităţile părţilor pot încheia, pe baza şi în limitele prezentului acord, protocoale sau alte documente care să aibă ca scop implementarea prezentului acord.

(2) Autorităţile centrale vor transmite o listă cu autorităţile competente la nivel central şi local şi competenţele acestora în implementarea prezentului acord, precum şi datele lor de contact. Lista va fi actualizată în cel mai scurt timp posibil în cazul apariţiei unor modificări legate de denumirea autorităţilor părţilor, competenţele acestora sau datele de contact.

(3) Administraţiile vamale fac obiectul prezentului acord în măsura în care acestea exercită şi atribuţii în legătură cu încălcări ale interdicţiilor sau restricţiilor aplicate circulaţiei transfrontaliere a mărfurilor.

ARTICOLUL 24

Limbi

(1) Pentru aplicarea prezentului acord, autorităţile părţilor vor folosi limba română, limba bulgară sau limba engleză.

(2) Cererile transmise în baza prezentului acord vor fi remise în limba părţii solicitate. In cazul în care nu este posibil ca cererea să fie transmisă în limba părţii solicitate, aceasta va fi remisă în limba engleză.

ARTICOLUL 25

Verificarea implementării şi modificarea acordului

(1) La cererea uneia dintre părţi, un grup de lucru comun compus din reprezentanţi ai părţilor va verifica implementarea prezentului acord şi va elabora, dacă este necesar, propuneri pentru modificarea sau completarea acestuia.

(2) Modificările şi completările intră în vigoare potrivit procedurii prevăzute în art. 27 alin. (1).

ARTICOLUL 26

Costuri

Autorităţile fiecărei părţi vor suporta costurile care vor rezulta din aplicarea prezentului acord, în măsura în care nu hotărăsc altfel, în cazurile individuale.

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare, denunţarea

(1) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne legale pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prevederile art. 8 şi 13 vor intra în vigoare de la data eliminării controalelor la frontierele interne.

(3) Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă prin canale diplomatice. Denunţarea produce efecte după 6 luni de la data transmiterii unei astfel de notificări celeilalte părţi.

Semnat la Vidin la 19 mai 2009, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, bulgara şi engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Dan Nica,

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei si internelor

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Mihail Mikov,

ministrul afacerilor interne


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu