Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 31 iulie 2008

între KfW, Frankfurt pe Main, (KfW) si Romania, reprezentata de Ministerul Economiei si Finantelor (Imprumutat), pentru 8.000.000 de euro

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 783 din 17 noiembrie 2009- Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a) -

In baza Acordului datat 19 decembrie 2005 dintre Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privitor la colaborarea financiară (acord guvernamental), Imprumutatul şi KfW încheie astfel următorul acord de împrumut:

ARTICOLUL 1

Suma şi scopul împrumutului

1.1. KfW va acorda Imprumutatului un împrumut care nu depăşeşte 8.000.000,00 EUR (în cuvinte: opt milioane euro).

1.2. Imprumutatul va utiliza împrumutul numai pentru finanţarea fondului româno-german cu scopul refinanţării subîmprumuturilor acordate de băncile partenere şi alţi parteneri financiari intermediari întreprinderilor mici şi mijlocii [Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa   a   4-a);   Proiect].

*) Traducere.

Imprumutatul şi KfW vor stabili detaliile Proiectului printr-un acord separat.

1.3. Impozitele şi alte taxe publice vor fi suportate de Imprumutat şi taxele vamale de import nu vor fi finanţate din împrumut.

ARTICOLUL 2

Tragerea

2.1.  KfW va disponibiliza împrumutul în conformitate cu progresul Proiectului şi în baza solicitării Imprumutatului. Printr-un acord separat, Imprumutatul şi KfW vor conveni asupra procedurii de tragere, în mod special asupra evidenţei care trebuie pusă la dispoziţie de Imprumutat şi care dovedeşte că sumele solicitate din împrumut sunt utilizate în scopul menţionat în acest acord.

2.2.  KfW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor după data de 31 decembrie 2010.

ARTICOLUL 3

Comisionul de angajament, dobânda şi rambursarea

3.1.  Imprumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0,25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la 3 luni după intrarea în vigoare a acestui acord şi se sfârşeşte la data la care împrumutul a fost tras în totalitate.

3.2. Imprumutatul va plăti dobândă la împrumut la o rată de 2% p.a. Dobânda va fi percepută de la datele la care tragerile sunt debitate până la datele la care rambursările sunt creditate în contul KfW, specificat în art. 3.9.

3.3.   Imprumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor în conformitate cu prevederile art. 3.5, semestrial, la 30 mai şi 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârşeşte atunci. Primul comision de angajament va deveni scadent odată cu prima plată a dobânzii.

3.4.   Imprumutatul va rambursa împrumutul după cum urmează:

Tranşa

Data

Suma

1

30 noiembrie

2017

200.000

EUR

2

30 mai

2018

200.000

EUR

3

30 noiembrie

2018

200.000

EUR

4

30 mai

2019

200.000

EUR

5

30 noiembrie

2019

200.000

EUR

6

30 mai

2020

200.000

EUR

7

30 noiembrie

2020

200.000

EUR

8

30 mai

2021

200.000

EUR

9

30 noiembrie

2021

200.000

EUR

10

30 mai

2022

200.000

EUR

11

30 noiembrie

2022

200.000

EUR

12

30 mai

2023

200.000

EUR

13

30 noiembrie

2023

200.000

EUR

14

30 mai

2024

200.000

EUR

15

30 noiembrie

2024

200.000

EUR

16

30 mai

2025

200.000

EUR

17

30 noiembrie

2025

200.000

EUR

18

30 mai

2026

200.000

EUR

19

30 noiembrie

2026

200.000

EUR

Tranşa

Data

Suma

20

30 mai

2027

200.000

EUR

21

30 noiembrie

2027

200.000

EUR

22

30 mai

2028

200.000

EUR

23

30 noiembrie

2028

200.000

EUR

24

30 mai

2029

200.000

EUR

25

30 noiembrie

2029

200.000

EUR

26

30 mai

2030

200.000

EUR

27

30 noiembrie

2030

200.000

EUR

28

30 mai

2031

200.000

EUR

29

30 noiembrie

2031

200.000

EUR

30

30 mai

2032

200.000

EUR

31

30 noiembrie

2032

200.000

EUR

32

30 mai

2033

200.000

EUR

33

30 noiembrie

2033

200.000

EUR

34

30 mai

2034

200.000

EUR

35

30 noiembrie

2034

200.000

EUR

36

30 mai

2035

200.000

EUR

37

30 noiembrie

2035

200.000

EUR

38

30 mai

2036

200.000

EUR

39

30 noiembrie

2036

200.000

EUR

40

30 mai

2037

200.000

EUR

3.5.  Dacă rambursarea către KfW a oricăreia dintre tranşe nu se efectuează la scadenţă, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe cu data scadenţei şi se sfârşeşte la data la care acele rambursări sunt creditate în contul KfW specificat în art. 3.9. Rata de bază reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca rată de bază la rata aplicabilă asupra datei relevante a scadenţei. In cazul dobânzilor restante, KfW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăşi suma la care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază determinată la data scadentă plus 3% p.a.

3.6. Comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanţelor în conformitate cu prevederile art. 3.5 se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile şi a unei luni formate din 30 de zile.

3.7.  Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proporţii egale asupra tuturor tranşelor nerambursate numai dacă KfW, din proprie iniţiativă, nu stabileşte un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici.

3.8.  KfW va fi îndreptăţit să distribuie, la alegerea sa, plăţile primite în contul plăţilor datorate în cadrul acestui acord sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW şi Imprumutat.

3.9. Imprumutatul va efectua toate plăţile în euro în contul KfW nr. 31.1392.8724, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, S.W.I.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări din aceste plăţi.

ARTICOLUL 4

Suspendarea tragerilor şi rambursarea anticipată

4.1. Imprumutatul poate oricând:

a)  cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor sale conform art. 7, să anuleze orice sumă din împrumut netrasă încă; şi

b) să ramburseze împrumutul în întregime sau parţial înaintea scadentei.

4.2.  KfW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă:

a)  Imprumutatul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată la scadenţă faţă de KfW;

b) obligaţiile asumate în cadrul acestui acord sau în cadrul acordurilor separate care se referă la acest acord nu au fost respectate;

c) Imprumutatul nu poate să dovedească că sumele împrumutului au fost utilizate în scopul convenit; sau

d) apar situaţii neobişnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, funcţionarea ori scopul Proiectului sau îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate de Imprumutat în cadrul acestui acord.

4.3.  Dacă a survenit oricare dintre situaţiile specificate în art. 4.2 lit. a), b) sau c) şi dacă nu a fost eliminată într-un termen determinat de KfW, care va fi oricum de cel puţin 30 de zile, KfW poate:

a) în cazurile specificate în art. 4.2 lit. a) sau b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din împrumut, precum şi plata tuturor dobânzilor acumulate şi a altor costuri incidentale;

b) în cazul specificat în art. 4.2 lit. c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din împrumut pentru care Imprumutatul nu poate dovedi că au fost utilizate în scopurile convenite.

ARTICOLUL 5

Costuri şi cheltuieli publice

5.1. Imprumutatul va efectua toate plăţile în cadrul prezentului acord fără deducerea vreunui impozit, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri şi va plăti costurile aferente transferului şi conversiei percepute în legătură cu tragerile din împrumut.

5.2.  Imprumutatul va suporta toate taxele şi celelalte cheltuieli publice plătibileîn afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea şi derularea acestui acord.

ARTICOLUL 6

Validitatea prezentului acord şi reprezentarea

6.1. In timp util, înainte de prima tragere, Imprumutatul va pune la dispoziţia KfW evidenţa într-o formă satisfăcătoare KfW, care să dovedească faptul că Imprumutatul a îndeplinit toate cerinţele legilor constituţionale şi altor legi legate de asumarea validă a tuturor obligaţiilor sale ce derivă din acest acord.

6.2.   Ministrul economiei şi finanţelor şi acele persoane desemnate de acesta şi ale căror specimene de semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfW vor reprezenta Imprumutatul în legătură cu realizarea prezentului acord. Dreptul de reprezentare nu va expira până când nu va fi revocat în mod expres de către reprezentantul Imprumutatului autorizat la data primirii acestuia de KfW.

6.3.  Amendamentele sau completările aduse prezentului acord şi orice alte notificări şi declaraţii transmise de către părţile contractante în legătură cu acesta se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declaraţie va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la următoarele adrese ale părţii contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondenţei, după cum a fost comunicată celeilalte părţi contractante:

Pentru KfW:

KfW Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt pe Main

Republica Federală Germania

Fax: +49 69 7431-2944

Pentru Imprumutat:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucureşti, România

Telefax: +40 21 312.67.92

ARTICOLUL 7

Proiectul

7.1. Imprumutatul, prin persoanele desemnate de acesta cu pregătirea şi implementarea proiectului:

a)  va implementa, va opera şi va întreţine Proiectul în conformitate cu practici financiare sănătoase şi realmente în conformitate cu conceptul Proiectului, convenit între Imprumutat şi KfW;

b) va asigura finanţarea integrală a Proiectului şi, la solicitarea KfW, va pune la dispoziţia acestuia evidenţa'care dovedeşte că sunt acoperite plăţile care nu se fac din acest împrumut;

c)  va permite oricând reprezentanţilor KfW să inspecteze toate registrele contabile şi orice altă documentaţie relevantă pentru implementarea şi funcţionarea Proiectului şi să inspecteze Proiectul şi toate instalaţiile aferente acestuia;'

d) va pune la dispoziţia KfW, la solicitarea acestuia, oricare şi toate aceste informaţii şi rapoarte referitoare la Proiect şi la progresul său ulterior;

e) va informa cu promptitudine KfW, din proprie iniţiativă, în legătură cu oricare şi toate circumstanţele care exclud sau periclitează considerabil implementarea, funcţionarea sau scopul Proiectului.

7.2. Imprumutatul şi KfW vor stabili printr-un acord separat detaliile referitoare la art. 7.1.

ARTICOLUL 8

Clauze diverse

8.1. Imprumutatul se va asigura că persoanele însărcinate de acesta cu pregătirea şi implementarea proiectului, cu adjudecarea contractului de bunuri şi servicii care se vor finanţa şi cu efectuarea tragerilor din împrumut nu solicită, nu îşi însuşesc, nu atribuie, nu acordă, nu promit sau nu li se vor promite plăţi ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări.

8.2.  KfW este împuternicit să furnizeze Republicii Federale Germania informaţii în legătură cu încheierea şi semnarea prezentului acord de împrumut. Atât KfW, cât şi Republica Federală Germania au dreptul să transmită informaţii privind împrumutul şi Proiectul organizaţiilor internaţionale care colectează date statistice, în special în legătură cu aspectele legate de datoria publică.

8.3. Dacă oricare dintre prevederile prezentului acord nu este valabilă, toate celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispoziţie conformă cu scopul acestui acord.

8.4. Imprumutatul nu va putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din acest acord.

8.5.  Prezentul acord va fi guvernat de legislaţia Republicii Federale Germania. Locul încheierii va fi Frankfurt pe Main.

8.6. Prezentul acord de împrumut va intra în vigoare şi îşi va produce efectele odată cu ratificarea sa de către Parlamentul României şi la 3 zile de la publicarea aprobării sale prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Arbitraj

8.7.  Disputele vor fi soluţionate exclusiv şi definitiv de către un tribunal de arbitraj. In acest sens se vor aplica următoarele:

a) tribunalul de arbitraj va fi format din unu sau 3 arbitri care vor fi numiţi şi vor acţiona în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC), aplicabile periodic;

b)  procedurile de arbitraj se vor desfăşura în Frankfurt pe Main. Procedurile vor fi ţinute în limba engleză.

Incheiat în două exemplare originale în limba engleză.

Frankfurt pe Main, 2 noiembrie 2007, KfW

Bucureşti, 31 iulie 2008, România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Acord 0/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu