Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

STATUT*)

STATUT*)

Statutul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 319 din 29 noiembrie 1996


SmartCity3


    Aprobat prin Incheierea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 22 noiembrie 1996.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul, este constituit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39 din 28 august 1996, denumita in continuare ordonanta, si are ca scop garantarea rambursarii depozitelor constituite la societatile bancare de catre deponenti, persoane fizice, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in ordonanta si in prezentul statut.
    Art. 2
    Fondul este persoana juridica de drept public si are sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Depozitele apartinand persoanelor fizice, a caror rambursare este garantata de Fond, reprezinta orice sold creditor ce rezulta din sume depuse intr-un cont bancar de orice tip, deschis pe numele uneia sau al mai multor persoane fizice, supuse rambursarii catre deponenti de catre societatea bancara, in conformitate cu legea si cu termenii contractuali aplicabili.
    Sunt considerate depozite, in intelesul prevederilor alin. 1, si sumele atrase de societatile bancare de la persoane fizice pentru care s-au emis certificate de depozit nominative.
    Art. 4
    Fondul garanteaza, in conditiile si in limitele prevazute de prezentul statut, plata sumelor din depozitele detinute de rezidenti si de nerezidenti, exprimate in moneda nationala sau straina.
    Nu sunt garantate de Fond depozitele persoanelor fizice mentionate in anexa.

    CAP. 2
    Resursele financiare ale Fondului

    Art. 5.
    Resursele financiare ale Fondului se constituie din urmatoarele incasari:
    a) contributia initiala a societatilor bancare;
    b) contributii anuale si speciale ale societatilor bancare;
    c) imprumuturi;
    d) venituri din lichidarea creantelor sale;
    e) venituri din investirea resurselor sale;
    f) alte venituri (donatii, subventii bugetare).
    Art. 6
    Toate societatile bancare, persoane juridice romane, precum si sucursalele bancilor straine care functioneaza in Romania si care sunt sau vor fi autorizate sa primeasca fonduri de la persoane fizice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.
    Resursele financiare prevazute la art. 5 lit. a), b), c), d) si f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate in conditiile stabilite de ordonanta.
    Resursele financiare prevazute la art. 5 lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie al acestuia.
    Art. 7
    Contributia initiala prevazuta la art. 5 lit. a) va fi echivalenta cu 1,0% din capitalul social subscris al societatilor bancare, inregistrat la data intrarii in vigoare a ordonantei.
    Contributia initiala ce se va plati de catre sucursalele din Romania ale bancilor straine va fi echivalenta cu 1,0% din valoarea capitalului social minim, prevazut de normele Bancii Nationale a Romaniei pentru o societate bancara, persoana juridica romana, autorizata sa desfasoare activitate bancara.
    Contributia initiala se plateste astfel:
    - de catre societatile bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor straine, autorizate la data intrarii in vigoare a ordonantei, in sensul celor prevazute la art. 6 alin. 1, in termen de 90 de zile calendaristice de la aceasta data;
    - de catre societatile bancare, persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine din Romania, care vor fi autorizate sa desfasoare activitatea bancara, in sensul celor prevazute la art. 6, dupa intrarea in vigoare a ordonantei, in termen de 1O zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    In cazul in care o societate bancara nu plateste contributia initiala in termenele prevazute mai sus, la cererea Fondului, Banca Nationala a Romaniei va debita contul curent al societatii bancare in cauza cu sumele datorate. Cererea va fi semnata de directorul general si de contabilul-sef ai Fondului.
    Societatile bancare ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalitati de transformare sunt scutite de plata contributiei initiale.
    Art. 8
    Contributia anuala prevazuta la art. 5 lit. b) va fi echivalenta cu 0,3% din suma totala a depozitelor persoanelor fizice, in lei si in valuta, existente in sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se va calcula prin utilizarea cursului in lei al valutei respective, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent, comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Contributia anuala se stabileste pe baza declaratiei transmise Fondului de catre fiecare societate bancara, prin intermediul unui formular, al carui format si data de raportare se vor stabili de Consiliul de administratie al Fondului.
    Comisia de cenzori a societatii bancare, precum si auditorii externi ai acesteia au obligatia de a verifica corectitudinea datelor inscrise in formular.
    Plata contributiei anuale se va face la termenele stabilite de Consiliul de administratie al Fondului, dar nu mai tarziu de 31 martie a anului urmator celui de raportare. In cazul in care plata contributiei anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 7 penultimul alineat.
    Art. 9
    Fondul poate majora contributia anuala ce trebuie platita de catre o societate bancara pana la nivelul a 0,6% din suma totala a depozitelor in lei si in valuta ale persoanelor fizice, daca societatea bancara se angajeaza in politici bancare riscante si nesanatoase, situatii ce vor putea fi stabilite ca atare de Fond, prin reglementarile sale.
    Majorarea contributiei anuale va fi facuta numai dupa ce s-a obtinut acordul Bancii Nationale a Romaniei si s-a dat dreptul societatii bancare in cauza sa-si exprime opinia.
    Fondul va incunostiinta, prin consiliul de administratie, societatea bancara respectiva asupra deciziei de majorare a contributiei anuale, cu cel putin o luna inainte de expirarea anului de raportare.
    Art. 10
    In cazul in care resursele Fondului sunt insuficiente pentru a rambursa depozitele garantate de acesta, societatile bancare vor plati o contributie speciala in conditiile ce vor fi stabilite de consiliul de administratie al Fondului.
    Nivelul contributiei speciale platite intr-un exercitiu financiar nu poate fi mai mare decat dublul contributiei anuale platite in exercitiul financiar respectiv si se calculeaza pe baza depozitelor inregistrate in ultima zi a lunii precedente.
    Art. 11
    Contributiile societatilor bancare vor fi platite catre Fond prin creditarea contului curent al acestuia, deschis la Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 12
    Consiliul de administratie al Fondului, la propunerea directorului general executiv al acestuia, poate decide suspendarea platii de catre societatile bancare a contributiilor anuale, atunci cand Fondul a acumulat un nivel de resurse care depaseste 10,0% din totalul depozitelor persoanelor fizice, in lei si in valuta, aflate in sistemul bancar la acea data.
    In conditiile in care se constata ca nivelul resurselor a scazut sub nivelul prevazut la alineatul precedent, directorul general executiv al Fondului actioneaza pentru reluarea platii contributiei anuale, informand despre aceasta si Consiliul de administratie al Fondului.
    Art. 13
    Contributiile platite de societatile bancare la Fond nu se restituie, inclusiv in cazul lichidarii judiciare sau dizolvarii unei societati bancare.
    Art. 14
    Fondul poate contracta imprumuturile prevazute la art. 5 lit. c) numai atunci cand activele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi in intregime obligatiile sale efective. Deciziile de contractare a imprumuturilor se iau de catre Consiliul de administratie al Fondului, pe baza documentatiei prezentate de directorul general executiv al acestuia.
    Fondul se poate imprumuta de la stat, de la Banca Nationala a Romaniei sau de la alte institutii financiare. Consiliul de administratie al Fondului poate cere Guvernului sa garanteze imprumuturile sale.

    CAP. 3
    Nivelul garantarii depozitelor si plata depozitelor garantate

    Art. 15
    Fondul garanteaza plata catre deponenti a fondurilor depozitate, in cazurile in care o societate bancara nu este in masura sa-si onoreze obligatiile fata de acestia.
    Plafonul in limita caruia se garanteaza plata catre deponenti este de 10.000.000 lei pentru fiecare deponent, indiferent de moneda in care este constituit depozitul ori de numarul sau marimea depozitelor. Fondul va modifica anual marimea plafonului de garantare mentionat, prin indexarea acestuia cu indicele inflatiei comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    In limita plafonului garantat se include si dobanda ce se datoreaza la depozitele respective pana la data cand acestea au devenit indisponibile.
    Art. 16
    Suma totala a obligatiei unei societati bancare fata de un deponent se va stabili prin insumarea tuturor depozitelor detinute de acesta, inclusiv a dobanzii datorate si neplatite la data cand depozitele au devenit indisponibile, mai putin suma obligatiilor deponentului fata de societatea bancara in cauza.
    Pentru depozitele in valuta, echivalentul in lei se va calcula prin utilizarea cursului in lei fata de valutele respective, publicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data cand depozitele au devenit indisponibile.
    In cazul unui depozit comun, unde exista mai multi detinatori ai creantei, partea fiecarui detinator individual va fi luata in considerare pentru determinarea sumei totale mentionate la alin. 1. In absenta unei prevederi contrare a contractului de depozit, depozitul comun va fi divizat in parti egale intre deponenti.
    In cazul in care depozitul a fost contractat in favoarea unei terte persoane, aceasta va beneficia de garantare, cu conditia ca ea sa fi fost identificata sau sa fie identificabila inainte de data la care a fost luata decizia privind indisponibilitatea depozitelor. In cazul in care exista mai multi beneficiari, se vor aplica regulile pentru depozitul comun.
    Art. 17
    Fondul va compensa plata depozitelor, atunci cand acestea devin indisponibile.
    Depozitele sunt considerate indisponibile la data cand:
    a) societatea bancara nu este in masura, datorita unor motive legate direct de situatia sa financiara, sa ramburseze depozitele conform conditiilor legale si contractuale aplicabile si Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu reglementarile sale, a decis sa revoce autorizatia de functionare a acesteia;
    b) instanta judecatoreasca a hotarat lichidarea judiciara a societatii bancare.
    Art. 18
    In cazul indisponibilitatii depozitelor, Consiliul de administratie al Fondului va fixa o limita de timp in cadrul careia lichidatorul va trebui sa trimita o situatie completa privind persoanele fizice garantate de Fond si suma totala a depozitelor fiecarui deponent garantat la data cand depozitele au devenit indisponibile.
    Fondul este obligat sa publice, la sediul tuturor unitatilor teritoriale ale societatilor bancare si in cel putin doua ziare de circulatie nationala, atat informatii privind indisponibilitatea depozitelor, cat si date privind operatiunea de compensare a depozitelor, perioada in cursul careia va avea loc compensarea si numele societatilor bancare care vor fi mandatate sa faca plata. De asemenea, vor fi facute publice conditiile ce trebuie indeplinite si formalitatile de urmat pentru a se obtine compensatia.
    Art. 19
    Fondul va verifica creantele deponentilor in raport cu depozitele indisponibile si le va plati intr-un termen de cel mult 3 luni de la data cand depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 17.
    In situatii exceptionale si de la caz la caz, Consiliul de administratie al Fondului, cu acordul Bancii Nationale a Romaniei, va putea acorda trei prelungiri, fara ca vreuna dintre acestea sa poata depasi 3 luni.
    Prelungirile prevazute la alineatul de mai sus nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiul garantiei unui deponent care nu a fost in masura sa-si valorifice la timp dreptul sau la o compensatie in contul garantiei. Daca un deponent nu va putea prezenta o cerere pentru a obtine compensatia in intervalul de timp prevazut mai sus, din motive pentru care, in opinia Fondului, nu poate fi facut responsabil, Fondul va putea plati compensatia si dupa expirarea intervalului amintit mai sus, dar nu mai tarziu de 3 ani de la inceperea platii compensatiilor. Decizia in acest sens o ia Consiliul de administratie al Fondului.
    Art. 20
    Fondul se subroga in drepturile deponentilor pentru o suma egala cu platile pe care le-a efectuat pentru compensarea depozitelor garantate.
    Art. 21
    Fondul va notifica deponentilor asupra sumelor pe care le vor primi, precum si asupra modalitatii, locului si datei platii.
    Art. 22
    Fondul poate mandata una sau mai multe societati bancare sa efectueze plata depozitelor garantate in conditiile ce vor fi stabilite de acesta. Decizia in acest sens o ia Consiliul de administratie al Fondului.
    Art. 23
    Plata depozitelor garantate va fi facuta in lei.
    Art. 24
    Obligatia societatii bancare fata de deponentii sai se reduce cu suma corespunzatoare platilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.
    Art. 25
    Fondul va informa periodic, in scris, pe lichidatorul societatii bancare asupra sumelor platite deponentilor de catre Fond.
    Art. 26
    Creantele deponentilor, altele decat cele platite de Fond, vor fi compensate din averea societatii bancare, in conformitate cu prevederile legale privind reorganizarea si lichidarea judiciara a societatilor comerciale.

    CAP. 4
    Administratia Fondului

    Art. 27
    Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 7 membri.
    Consiliul de administratie este compus din:
    a) trei membri numiti de Banca Nationala a Romaniei. Unul dintre acestia este prim-viceguvernator sau viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei si va fi numit din oficiu presedinte al Consiliului de administratie al Fondului;
    b) doi membri numiti de Asociatia Romana a Bancilor;
    c) un membru numit de Ministerul Finantelor;
    d) un membru numit de Ministerul Justitiei.
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului sunt numiti pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit.
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului, ale caror mandate au expirat, vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
    Presedintele Consiliului de administratie al Fondului poate fi inlocuit, in caz de absenta sau de imposibilitate temporara de a participa, de catre un membru al consiliului de administratie numit de el sau, in absenta acestei numiri, de cel mai in varsta membru.
    In caz de deces, incompatibilitate sau imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului, o persoana va fi numita, in conditiile alin. 2, pentru durata restanta a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie in limita a 20% din salariul directorului general executiv al Fondului.
    Art. 28
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului trebuie sa fie cetateni romani, domiciliati in Romania, in varsta de minimum 35 de ani, cu o buna reputatie si activitate profesionala in domeniile economic, financiar, bancar sau juridic, avand o pregatire de specialitate de minimum 5 ani.
    Art. 29
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului:
    a) nu pot fi, intre ei, soti, rude sau afini pana la gradul al doilea;
    b) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    c) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o societate bancara unde este angajata una dintre persoanele mentionate la lit. a).
    Art. 30
    Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
    b) prin demisie;
    c) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la art. 29 alin. 1;
    d) prin inlocuire, conform art. 27 alin. 6;
    e) prin revocare de catre institutia publica care l-a numit potrivit art. 27 alin. 2.
    Art. 31
    Consiliul de administratie al Fondului trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna in sedinta ordinara. Consiliul de administratie al Fondului poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre presedinte, din proprie initiativa sau la cererea oricarui membru al consiliului de administratie.
    Consiliul de administratie al Fondului trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.
    Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.
    Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau in orice alt loc unde s-a convenit.
    In situatia in care solicita actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi facuta verbal.
    Consiliul de administratie al Fondului delibereaza in mod valabil, in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai.
    Deciziile Consiliului de administratie al Fondului se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia.
    Consiliul de administratie al Fondului numeste un secretar pentru fiecare sedinta, pentru intocmirea proceselor-verbale care vor cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de toti cei care au participat la sedinta.
    Art. 32
    Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt urmatoarele:
    a) administreaza si controleaza activitatea Fondului si a directorului general executiv;
    b) propune Bancii Nationale a Romaniei, pentru aprobare, Statutul Fondului si aproba reglementarile interne ale acestuia;
    c) aproba structura organizatorica a Fondului si salariile personalului acestuia, care vor fi corelate cu salariile personalului Bancii Nationale a Romaniei;
    d) numeste si elibereaza din functie pe directorul general executiv;
    e) asigura publicarea listei initiale a societatilor bancare si a modificarilor ulterioare ale acesteia;
    f) obtine de la Banca Nationala a Romaniei si de la societatile bancare documentele si informatiile necesare functionarii in bune conditii a Fondului;
    g) aproba bilantul, contul de profit si pierderi si bugetul de venituri si cheltuieli ale Fondului;
    h) decide asupra majorarii contributiilor in conformitate a cu art. 9 alin. 1;
    i) decide asupra suspendarii contributiilor in conformitate cu art. 12 alin. 1;
    j) hotaraste politica de urmat in ceea ce priveste stabilirea contributiilor speciale si a nivelului acestora;
    k) decide asupra recurgerii la imprumuturi de catre Fond;
    l) stabileste si verifica modul de respectare a criteriilor privind investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului;
    m) asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea platilor prevazute de dispozitiile si reglementarile in vigoare in cazul indisponibilitatii depozitelor;
    n) solicita efectuarea de audit extern la societatile bancare;
    o) aproba contractarea, cu persoane fizice si juridice romane sau straine, de servicii de asistenta de specialitate;
    p) exercita orice alte atributii ale Fondului prevazute de dispozitiile si reglementarile in vigoare.
    Art. 33
    Presedintele Consiliului de administratie al Fondului aduce la indeplinire hotararile consiliului si il informeaza asupra modului de realizare a acestora, in care scop are urmatoarele competente si atributii:
    a) prezinta consiliului de administratie proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul anual de activitate;
    b) controleaza activitatea directorului general executiv;
    c) indeplineste orice atributie data in sarcina sa de catre consiliul de administratie.
    Art. 34
    Directorul general executiv conduce operativ activitatea curenta a aparatului Fondului. Competentele si atributiile sale sunt urmatoarele:
    a) angajeaza si reprezinta Fondul in relatiile cu persoanele fizice si juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti;
    b) elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al raportului anual de activitate, pe care le prezinta presedintelui Consiliului de administratie al Fondului;
    c) angajeaza si concediaza salariatii Fondului, in care sens informeaza, in prealabil, Consiliul de administratie al Fondului;
    d) angajeaza cheltuielile legate de functionarea aparatului propriu al Fondului;
    e) prezinta Consiliului de administratie al Fondului sau presedintelui acestuia, dupa caz, lucrarile intocmite de organele de executie, asigurand aprobarea acestora, transmiterea lor pentru executare sau comunicarea la alte organe;
    f) angajeaza colaboratori externi pentru anumite activitati, in care sens informeaza, in prealabil, Consiliul de administratie al Fondului;
    g) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de Consiliul de administratie al Fondului si de presedintele acestuia.

    CAP. 5
    Utilizarea resurselor Fondului, evidenta contabila si situatiile financiare

    Art. 35
    Fondul are contul curent la Banca Nationala a Romaniei, al carei consiliu de administratie stabileste conditiile in care poate plati dobanda la soldul creditor al acestui cont.
    Fondul va investi resursele financiare disponibile in titluri de stat, titluri garantate de stat si in obligatiuni ale Bancii Nationale a Romaniei. Criteriile privind investirea resurselor financiare disponibile ale Fondului se stabilesc de catre consiliul de administratie al acestuia.
    Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depasi veniturile din investirea resurselor sale prevazute la art. 5 lit. e).
    Profitul Fondului, obtinut prin diferenta dintre veniturile din investirea resurselor prevazute la art. 5 lit. e) si cheltuielile sale curente, va fi utilizat pentru constituirea unui fond anual de premiere a salariatilor, prin aplicarea unei cote de 2% asupra acestuia. Suma ramasa va fi repartizata pentru realizarea investitiilor si reintregirea surselor pentru garantarea depozitelor in sistemul bancar, in conformitate cu deciziile Consiliului de administratie al Fondului.
    Art. 36
    Fondul organizeaza si tine evidenta contabila potrivit normelor proprii emise, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei si al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    Exercitiul financiar al Fondului incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Fondului.
    Art. 38
    Bilantul contabil anual al Fondului va fi aprobat de consiliul de administratie al acestuia, in conformitate cu normele legale in vigoare. Totodata, Consiliul de administratie al Fondului va prezenta Bancii Nationale a Romaniei un raport anual de activitate, cel mai tarziu pana la data de 30 aprilie a anului urmator. Acest raport va fi dat publicitatii.
    Art. 39
    Fondul va avea 3 cenzori si toti atatia supleanti, care vor fi alesi de catre Consiliul de administratie al Fondului, la propunerea presedintelui consiliului de administratie al acestuia. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
    Cenzorii Fondului trebuie sa fie experti contabili.
    Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita de Consiliul de administratie al Fondului.
    Cenzorii isi vor exercita personal mandatul lor.
    In caz de moarte, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
    Art. 40
    Cenzorii Fondului sunt obligati:
    a) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului Fondului sa fie indeplinite de administratori;
    b) sa certifice indemnizatia administratorilor;
    c) sa ia parte la intrunirile consiliului de administratie, putand cere sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
    d) sa certifice situatiile financiare anuale - bilantul contabil, contul de profit si pierderi - care se vor supune aprobarii Consiliului de administratie al Fondului;
    e) sa intocmeasca un raport general asupra situatiilor financiare anuale prezentate Consiliului de administratie al Fondului si, daca este cazul, rapoarte speciale in cadrul aplicarii prevederilor legale.
    Art. 41
    Pentru verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale, Fondul va putea utiliza experti contabili independenti sau societati comerciale de expertiza contabila. In acest sens, directorul general executiv va prezenta propuneri documentate Consiliului de administratie al Fondului.

    CAP. 6
    Informatii care se vor comunica Fondului

    Art. 42
    La cererea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Nationala a Romaniei va comunica Fondului orice informatii disponibile pe care le apreciaza necesare pentru indeplinirea atributiilor acestuia.
    Fondul poate cere societatilor bancare doar informatiile care sunt necesare pentru indeplinirea atributiilor sale si care nu sunt disponibile la Banca Nationala a Romaniei.
    Informatiile obtinute atat de la Banca Nationala a Romaniei, cat si de la societatile bancare vor fi utilizate de catre Fond, exclusiv pentru indeplinirea atributiilor sale.
    Art. 43
    Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul de administratie al Fondului poate numi un auditor sau o alta persoana care sa examineze evidentele contabile ale unei societati bancare. O asemenea examinare poate avea loc numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei.
    In cadrul examinarii mentionate la alin. 1, Fondul sau persoana mandatata de acesta poate sa solicite membrilor Consiliului de administratie al Fondului si salariatilor societatii bancare, precum si auditorilor acestei societati orice informatii necesare pentru calculul depozitelor garantate.
    Art. 44
    Membrii Consiliului de administratie si salariatii Fondului, cat si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui informatiile obtinute in cursul activitatii lor, decat in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 7
    Informatii pentru deponenti

    Art. 45
    Societatile bancare sunt obligate sa comunice deponentilor toate informatiile referitoare la Fond, de care acestia au nevoie, in special cele privind tipurile de depozite garantate, nivelul si modul de calcul al garantiei, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a se obtine o compensatie din partea Fondului.
    Informatiile prevazute la alin. 1 trebuie sa fie disponibile la toate sediile societatilor bancare, intr-un loc accesibil deponentilor, si sa fie prezentate intr-o forma usor de inteles.
    Fondul va stabili reguli de prezentare a informatiilor prevazute la alin. 1, in care scop directorul general executiv va prezenta propuneri corespunzatoare Consiliului de administratie al Fondului.
    Art. 46
    Societatile bancare nu au dreptul sa faca anunturi catre public in care sa se prevada alte tipuri de depozite garantate sau niveluri de garantare a depozitelor persoanelor fizice mai mari decat cele stabilite de Fond potrivit prevederilor legale.

    CAP. 8
    Sanctiuni

    Art. 47
    Daca o societate bancara nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in conformitate cu reglementarile legale, la solicitarea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Nationala a Romaniei poate proceda la modificarea autorizatiei de functionare a societatii bancare respective, in sensul retragerii dreptului acesteia de a atrage depozite de la persoanele fizice.
    Depozitele constituite inaintea datei de modificare a autorizatiei de functionare, in conditiile alin. 1, raman garantate pana la scadenta lor.
    Art. 48
    Societatea bancara careia i-a fost modificata autorizatia de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei va continua sa fie obligata sa plateasca contributia anuala pentru exercitiul financiar in cursul caruia a avut loc modificarea autorizatiei de functionare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 49
    Fondul este constituit pe o perioada de timp nedeterminata. Dizolvarea, incetarea activitatii, scindarea sau fuziunea lui poate fi infaptuita numai prin lege.
    Art. 50
    Statutul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1

                                LISTA
                  depozitelor care nu se garanteaza

    a) depozitele constituite drept garantie pentru operatiunile desfasurate de deponenti cu societatea bancara respectiva;
    b) depozitele membrilor consiliilor de administratie, ai comitetului de directie si ai comisiei de cenzori din societatea bancara;
    c) depozitele expertilor contabili insarcinati cu certificarea bilantului contabil al societatii bancare;
    d) depozitele persoanelor fizice care detin actiuni ce reprezinta mai mult de 5% din capitalul societatii bancare;
    e) depozite ale sotilor, rudelor si afinilor pana la gradul al doilea inclusiv, ale persoanelor prevazute la lit. b), c) si d) de mai sus;
    f) depozite ale unor terte persoane fizice care actioneaza in contul persoanelor prevazute la lit. b), c) si d) de mai sus;
    g) depozite ale persoanelor fizice ce detin functii similare cu cele mentionate la lit. b), c) si d) in alte societati comerciale din cadrul aceluiasi grup de societati comerciale sau intr-o societate comerciala detinand o participatie de control in societatea bancara;
    h) depozite ale persoanelor fizice care au obtinut, in mod special, de la aceeasi societate bancara, dobanzi sau alte avantaje financiare, in conditii preferentiale.
    In intelesul ordonantei, se considera conditii preferentiale obtinerea de catre un deponent, persoana fizica, din partea unei societati bancare, a unor rate de dobanda sau a altor avantaje financiare ce depasesc nivelurile practicate de respectiva societate bancara pentru depozite de aceeasi natura, in aceeasi moneda, aceeasi categorie, aceeasi durata si aceeasi suma si care au contribuit la agravarea situatiei financiare a societatii bancare.
    Consiliul de administratie al Fondului poate stabili si alte criterii care vor fi luate in considerare in definirea conditiilor preferentiale;
    i) titlurile de credit, altele decat certificatele de depozit nominative, emise de aceeasi societate bancara, sau obligatii ce rezulta din accepte proprii sau bilete la ordin in circulatie;
    j) sumele reprezentand active ale fondurilor de investitii, acestea nefiind considerate, in intelesul ordonantei, depozite.SmartCity5

COMENTARII la Statut 0/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Statut 0 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu