Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.3 din 21.05.2020

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit
ACT EMIS DE: Banca Nationala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 454 din 29 mai 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24 şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezentul regulament. Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă . 2. La articolul 35 alineatul (1), litera c) se abrogă . 3. Formularul F3 A din anexa nr. 3 se înlocuieşte cu formularul F3 A prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament şi formularul F4 A din anexa nr. 4 se înlocuieşte cu formularul F4 A prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. Articolul III Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2020.Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuANEXA Nr. 1Nr. ................ Data ........ ............... FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE pentru luna ........ ........ ............. anul ........ ............ Persoană declarantă ........ ................ ........ .......... Cod ........ ................ ................ ............. Secţiunea 1 - lei -

Nr. crt. Cod unitate Cod de identificare debitor Sume acordate Valută Data acordării Data scadenţei Credit/ Angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Stare credit Cod CRC Sume datorate Sume restante Serviciul datoriei Restructurare Comportament credit Credite scoase în afara bilanţului - Principal Tip raportare Identificator
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC INDIVIDUAL (11.1 + 11.2) TOTAL SUME RESTANTE
... ...

Secţiunea 2

Nr. crt. Clasă rating Probabilitate de nerambursare Tip garanţie imobiliară Valoare garanţie imobiliară Expuneri neperformante Improbabilitate de plată Stare de nerambursare Credite depreciate Suma de plată lunară - Total Suma de plată lunară - Principal Suma de plată lunară - Dobândă Suma restantă - Dobânzi Dobânzi penalizatoare - sume Rata anualizată a dobânzii aplicate creditului Dobânda anuală efectivă (DAE) LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului Ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări pentru depreciere Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ ajustări pentru depreciere Credit nou/ vechi Tip operaţiune credit Stadiul de depreciere Categoria de clasificare Valoarea activului ponderat la risc (RWA) Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere Expunerea la riscul de credit
(0) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

Secţiunea 3

Nr. crt. Locuinţă Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare Modificare valută Darea în plată
Etape ale dării în plată Data etapei dării în plată
(0) (46) (47) (48) (49) (50)
1 2

Persoană acreditată

MODUL DE COMPLETARE Rubrica „Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica „Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna" şi „anul" Se completează cu luna şi anul pentru care se completează informaţia de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1Rubrica 0 - „Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Cod unitate" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul. Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor" Se completează astfel: a)în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; b)în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; c)în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; d)în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica 3 - „Sume acordate" Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - „Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - „Data acordării" Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul. Rubrica 6 - „Data scadenţei" Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - „Credit/Angajament luat împreună cu alţi debitori" Se completează astfel: cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu; cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.Rubrica 8 - „Cod risc"1 1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel: poziţia 1 - garanţii:lit. a: tip garanţie: A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate; B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare; C - garanţii primite de la alte instituţii financiare; E - gajuri cu deposedare; F - gajuri fără deposedare; G - alte garanţii primite de la clientelă; H - fără garanţii; I - depozite colaterale; J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare; K - clădiri rezidenţiale; L - clădiri comerciale; M - terenuri; N - alte ipoteci imobiliare; V - garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările ulterioare; W - garanţii primite de la FNGCIMM pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia. lit. b: valoarea garanţiei - Total Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile. poziţia 2 - tip risc:A1 - creanţe comerciale; B1 - credite de trezorerie; C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior; D1 - credite pentru finanţarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente; E1 - credite ipotecare; E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare; F1 - alte credite; G1 - obligaţiuni; H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate faţă de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate; poziţia 3 - termen de acordare:A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani); poziţia 4 - carduri şi leasing:C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - „Stare credit"22 Acest nomenclator va fi valabil până la data de 31 decembrie 2020, conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. După data de 31 decembrie 2020, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R şi C. Se completează astfel: litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entităţii de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident; litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie; litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare; litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare; litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.Rubrica 10 - „Cod CRC" Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrica 11 - „Sume datorate" poziţia 1 - sume datorate - utilizateSe completează astfel: pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie; pentru tipurile de risc A1-F1 şi J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea; pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).În aceste sume sunt incluse şi sumele restante. poziţia 2 - sume datorate - neutilizateSe completează astfel: pentru tipurile de risc A1-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier; pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă; pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero); pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).Rubrica 12 - „Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 13 - „Serviciul datoriei" Se completează astfel: cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv; cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv; cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv; cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv; cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv; cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile şi 1 an inclusiv; cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv; cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.Rubrica 14 - „Restructurare" Se completează astfel: cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare; cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni; cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni; cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni; cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de peste 9 luni; cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.Rubrica 15 - „Comportament credit" Se completează astfel: cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit); cu litera L - linie de credit.Rubrica 16 - „Credite scoase în afara bilanţului - Principal"* Rubrica 17 - „Tip raportare" Se completează astfel: cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi; cu litera R - pentru creditele refinanţate la altă persoană declarantă şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată; cu litera C - pentru creditele cesionate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmit şi următoarele informaţii: preţul cesiunii; tipul entităţii căreia i-a fost cesionat creditul: rezident/nerezident; instituţie de credit, instituţie financiară nebancară, firmă de recuperare, alte entităţi; denumirea entităţii căreia i-a fost cesionat creditul; cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii; cu litera D - pentru creditele închise cu dare în plată şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite valoarea creanţei rămase de rambursat la data dării în plată; cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.Rubrica 18 - „Identificator" Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă. Secţiunea 2Rubrica 19 - „Clasă rating" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia. Rubrica 20 - „Probabilitate de nerambursare" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia. Rubrica 21 - „Tip garanţie imobiliară"* Rubrica 22 - „Valoare garanţie imobiliară"* Rubrica 23 - „Expuneri neperformante"* Rubrica 24 - „Improbabilitate de plată"* Rubrica 25 - „Stare de nerambursare"* Rubrica 26 - „Credite depreciate"* Rubrica 27 - „Suma de plată lunară - Total"* Rubrica 28 - „Suma de plată lunară - Principal"* Rubrica 29 - „Suma de plată lunară - Dobândă"* Rubrica 30 - „Suma restantă - Dobânzi"* Rubrica 31 - „Dobânzi penalizatoare - sume"* Rubrica 32 - „Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului"* Rubrica 33 - „Dobânda anuală efectivă (DAE)"* Rubrica 34 - „LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii"* Rubrica 35 - „Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat"* Rubrica 36 - „Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului"* Rubrica 37 - „Ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"* Se completează astfel: ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit; ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit.Rubrica 38 - „Tip ajustări pentru pierderi aşteptate/ajustări pentru depreciere"* Se completează astfel: tip ajustări pentru pierderi aşteptate se completează de către instituţiile de credit; tip ajustări pentru depreciere se completează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit.Rubrica 39 - „Credit nou/vechi"* Rubrica 40 - „Tip operaţiune credit"* Rubrica 41 - „Stadiul de depreciere"* - se raportează de către instituţiile de credit Rubrica 42 - „Categoria de clasificare"* - se raportează de către persoanele declarante, altele decât instituţiile de credit Rubrica 43 - „Valoarea activului ponderat la risc (RWA)"* Acest indicator se raportează trimestrial. Rubrica 44 - „Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere"* Acest indicator se raportează trimestrial. Rubrica 45 - „Expunerea la riscul de credit"* Acest indicator se raportează trimestrial. Secţiunea 3Rubrica 46 - „Locuinţă" Se completează pentru debitorul persoană fizică astfel: cu litera L - dacă debitorul locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv; cu litera N - dacă debitorul nu locuieşte în imobilul cumpărat cu creditul respectiv.Rubrica 47 - „Valoare garanţie imobiliară supusă executării silite"* Rubrica 48 - „Valoare obţinută din executarea silită a garanţiei imobiliare"* Rubrica 49 - „Modificare valută" Se completează cu noua valută în situaţia în care se modifică valuta din contractul de credit. Rubrica 50 - „Darea în plată" poziţia 1 - „Etapele dării în plată":Se completează astfel: cu codul 1 - notificarea efectuată de client către persoana declarantă privind darea în plată; cu codul 2 - contestarea de către persoana declarantă a dării în plată; cu codul 3 - acceptarea dării în plată; cu codul 0 - anularea dării în plată. poziţia 2 - „Data etapei dării în plată"Se completează cu data calendaristică a etapei dării în plată. Rubrica „RISC INDIVIDUAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2. Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11. Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE" Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12. În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea. În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin rubrica 10, „Cod CRC", care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat. În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-50. * Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit. F4 A ANEXA Nr. 2Nr. ........... Data ........ ........... SITUAŢIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE pentru luna ........ ........ ......... anul ............... Către Persoana declarantă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Cod ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Referinţă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Nume/Denumire persoană recenzată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Cod de identificare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Grup ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Ţară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Judeţ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Sucursală a unei persoane juridice ........ ........ ........ Activitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Sector instituţional ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Formă de proprietate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Formă juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Situaţie specială ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Risc global ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Informaţii referitoare la fraudele cu carduri ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Informaţii referitoare la incidentele de plăţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ lei -

Acro Cod CRC Identificator Stare credit Credit/ Angajament luat împreună cu alţi debitori Cod risc Comportament credit Serviciul datoriei Valută Restructurare Sume acordate Sume datorate Sume restante Credite scoase în afara bilanţului - Principal Angajamente faţă de alte persoane declarante Data acordării Data scadenţei
Garanţii Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing utilizate neutilizate
Tip garanţie Valoarea garanţiei - Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 2 3 4 1 2
a b
Total Total
RISC GLOBAL (12.1 + 12.2) TOTAL SUME RESTANTE TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE

MODUL DE COMPLETARE Rubrica „Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile „pentru luna" şi „anul" Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia. Rubrica „Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia. Rubrica „Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia. Rubrica „Referinţă" Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit. Rubrica „Nume/Denumire persoană recenzată" Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate. Rubrica „Cod de identificare" Se completează astfel: a)în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; b)în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; c)în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; d)în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.Rubrica „Grup" Se completează astfel: cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup; cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.Rubrica „Ţară" Se completează astfel: în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României; în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.Rubrica „Judeţ" Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică. Rubrica „Sucursală a unei persoane juridice" Se completează astfel: cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice; cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.Rubrica „Activitate" Se completează astfel: în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activităţii principale; în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale; în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.Rubrica „Sector instituţional" Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 2010. Rubrica „Formă de proprietate" Se completează astfel: în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice; în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul „Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finanţelor Publice; în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.Rubrica „Formă juridică de organizare" Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE. Rubrica „Situaţie specială" Se completează astfel: cu litera R - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de reorganizare; cu litera I - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de insolvenţă; cu litera F - în cazul în care debitorul persoană juridică se află în situaţia de faliment; cu litera P - în cazul în care debitorul persoană fizică se află în insolvenţă.În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N. Rubrica „Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica „Informaţii referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: număr fraude cu carduri; total sumă fraudată.Rubrica „Informaţii referitoare la incidentele de plăţi" Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel: numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; perioade de interdicţie bancară.Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit. Rubrica 1 - „Acro" Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 2 - „Cod CRC" Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv. Rubrica 3 - „Identificator" Se completează cu codul atribuit de persoană declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 4 - „Stare credit"11 Acest nomenclator va fi valabil până la data de 31 decembrie 2020, conform prevederilor art. 2 alin.(1) şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. După data de 31 decembrie 2020, nomenclatorul pentru indicatorul Cod stare credit va reveni la structura de 3 coduri, respectiv E, R şi C. Se completează astfel: litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie; litera X - credit cu cod stare E, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare; litera Y - credit cu cod stare R, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare; litera Z - credit cu cod stare C, care beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare.Rubrica 5 - „Credit/Angajament luat împreună cu alţi debitori" Se completează astfel: cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu; cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.Rubrica 6 - „Cod risc"22 Acest nomenclator va fi valabil pentru o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel: poziţia 1 - garanţi:lit. a: tip garanţie: A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate; B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare; C - garanţii primite de la alte instituţii financiare; E - gajuri cu deposedare; F - gajuri fără deposedare; G - alte garanţii primite de la clientelă; H - fără garanţii; I - depozite colaterale; J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare; K - clădiri rezidenţiale; L - clădiri comerciale; M - terenuri; N - alte ipoteci imobiliare; V - garanţii primite de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru sumele care reprezintă dobânzi aferente perioadei de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor scadente, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare; W - garanţii primite de la FNGCIMM, pentru creditele care beneficiază de măsuri excepţionale conform legislaţiei în vigoare în contextul pandemiei COVID-19 - cu excepţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările ulterioare. În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia. lit. b: valoarea garanţiei: Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile. poziţia 2 - tip risc:A1 - creanţe comerciale; B1 - credite de trezorerie; C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior; D1 - credite pentru finanţarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente; E1 - credite ipotecare; E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare; F1 - alte credite; G1 - obligaţiuni; H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate faţă de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate; poziţia 3 - termen de acordare:A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani); poziţia 4 - carduri şi leasing:C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 7 - „Comportament credit" Se completează astfel: cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit); cu litera L - linie de credit.Rubrica 8 - „Serviciul datoriei" Se completează astfel: cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv; cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv; cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv; cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv; cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv; cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 zile şi 1 an inclusiv; cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 1 an şi 5 ani inclusiv; cu litera H - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 5 ani.Rubrica 9 - „Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 10 - „Restructurare" Se completează astfel: cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare); cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare; cu litera F - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 1-3 luni; cu litera G - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 4-6 luni; cu litera H - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de 7-9 luni; cu litera I - credit care beneficiază de suspendarea plăţii ratelor pentru o perioadă de peste 9 luni; cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.Rubrica 11 - „Sume acordate" Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 12 - „Sume datorate" poziţia 1 - sume datorate - utilizateSe completează astfel: pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie; pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea; pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).În aceste sume sunt incluse şi sumele restante. poziţia 2 - sume datorate - neutilizateSe completează astfel: pentru tipurile de risc A1-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier; pentru tipurile de risc H1, H2 şi I1, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă; pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero); pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).Rubrica 13 - „Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 14 - „Credite scoase în afara bilanţului - Principal"* Rubrica 15 - „Angajamente faţă de alte persoane declarante" Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului faţă de alte persoane declarante (litera I1 pe poziţia 2 în rubrica 6 - „Codul riscului"). Rubrica 16 - „Data acordării" Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul. Rubrica 17 - „Data scadenţei" Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica „RISC GLOBAL" se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 şi 12.2. Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica „TOTAL SUME RESTANTE" Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13. Rubrica „TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE" Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15. * Se completează cu informaţia aferentă, după caz.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu