Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.3 din 25.03.2019

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 11 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 19.03.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Articolul IRegulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/ sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist. 2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a altor prevederi legale privind protecţia drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor.
(6) SAL-FIN este responsabilă de prelucrarea datelor în ceea ce priveşte propriile activităţi de prelucrare a datelor realizate în cadrul procedurilor proprii, asigurându-se că aceste activităţi de prelucrare sunt conforme cu prevederile normative menţionate la alin. (5).
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă şi literele a), c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate au următoarele semnificaţii: a)consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ........ ................ ................ ................ ........ ......... c)contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse financiare nonbancare către consumator, iar consumatorul plăteşte ori se angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât şi servicii conexe acestora;........ ................ ................ ................ ........ ......... h)conciliator - persoană fizică ce dispune de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de o bună înţelegere generală şi specifică a legislaţiei sectorului financiar în care soluţionează litigii şi a legislaţiei referitoare la protecţia consumatorilor, persoane ce sunt independente şi imparţiale;
4. La articolul 3 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere , literele i) şi j), cu următorul cuprins: i)proceduri SAL - proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor reglementate în scopul protejării consumatorilor şi asigurării accesului acestora la mecanisme de soluţionare extrajudiciară a litigiilor; j)ISF - Institutul de Studii Financiare, înfiinţat ca fundaţie cu fondator unic A.S.F. 5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Principala atribuţie a SAL-FIN constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b).
6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5SAL-FIN mai are următoarele atribuţii: a)publică pe site-ul propriu sau, la cerere, pe suport durabil şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate informaţiile referitoare la procedurile SAL şi la înscrisurile necesare, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015; b)permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum şi în scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, după caz; c)facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poştă, după caz; d)cooperează cu alte entităţi SAL în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere; e)colaborează cu alte entităţi SAL, prin schimb de informaţii cu privire la litigiile soluţionate, urmărind evoluţia soluţionării acestora, şi efectuează schimburi regulate de bune practici, în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale; f)publică pe site-ul propriu şi, la cerere, pe suport durabil, rapoarte de activitate anuale, care cuprind informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din OG nr. 38/2015. 7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Membrii Colegiului de coordonare vor fi numiţi prin decizie a Consiliului A.S.F., pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. 8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Colegiul de coordonare este convocat la iniţiativa membrului coordonator sau a cel puţin 3 membri. 9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8Colegiul de coordonare adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru membrii acestuia, pentru Secretariatul tehnic şi pentru conciliatori, fără a aduce atingere independenţei şi imparţialităţii acestora din urmă 10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Colegiul de coordonare elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:a)procedurile privind soluţionarea alternativă a litigiilor; b)modificarea şi/sau completarea prezentului regulament; c)înregistrarea/revocarea şi radierea conciliatorilor în/din Registrul conciliatorilor.
11. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)aprobă tematica necesară stabilirii structurii de competenţe pe care trebuie să o deţină conciliatorii. Pe această bază, prin intermediul ISF, SAL-FIN asigură organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor care doresc să devină conciliatori, examinarea şi/sau certificarea competenţelor acestora; 12. La articolul 9 alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere , literele d), e) şi f), cu următorul cuprins: d)întocmeşte bugetul de cheltuieli specifice SAL-FIN, pe care îl comunică direcţiei de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea includerii în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al A.S.F.; e)transmite autorităţii competente informaţiile privind litigiile soluţionate în conformitate cu art. 18 alin. (4) din OG nr. 38/2015; f)transmite Consiliului A.S.F., anual sau la solicitarea acestuia, pe baza informaţiilor furnizate de Secretariatul tehnic, informaţii cu privire la:

(i) numărul de litigii primite şi tipurile de reclamaţii la care se referă;
(ii) durata medie de soluţionare a litigiilor primite;
(iii) procentul de proceduri SAL întrerupte şi cauza întreruperii lor;
(iv) proporţia respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;
(v) orice probleme semnificative care apar frecvent şi duc la litigii între consumatori şi comercianţi; informaţiile comunicate în acest sens pot fi însoţite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;
(vi) o evaluare a eficacităţii cooperării SAL-FIN în cadrul reţelelor entităţilor SAL care facilitează soluţionarea litigiilor transfrontaliere, după caz;
(vii) o evaluare a eficacităţii procedurii SAL oferite de către entitate şi a modalităţilor posibile de îmbunătăţire a performanţelor sale.

13. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Ca urmare a validării conciliatorilor conform procedurii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k), contractele de mandat se semnează de către preşedintele A.S.F. ori persoana delegată de către acesta.
(4) Membrul coordonator sesizează Colegiul de coordonare cu privire la situaţiile care impun modificarea Registrului conciliatorilor.
14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Examinarea litigiilor supuse SAL-FIN se realizează de către conciliatori conform procedurii SAL aplicabile, de impunere sau propunere a unei soluţii. 15. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Înregistrarea conciliatorilor în Registrul conciliatorilor se realizează de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN, după aprobarea acestora de către Consiliul A.S.F. 16. La articolul 13, alineatele (6) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor sunt obligaţi să urmeze o dată la doi ani o formă de pregătire profesională continuă agreată de Colegiul de coordonare SAL-FIN......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(10) Părţile pot solicita recuzarea conciliatorilor desemnaţi cu soluţionarea unui litigiu, indiferent de procedura aleasă, în condiţiile prevăzute la alin. (7) şi (9) şi potrivit dispoziţiilor cuprinse în procedurile SAL
17. La articolul 14, partea introductivă şi literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) Revocarea unui conciliator şi radierea din Registrul conciliatorilor se hotărăsc de către Consiliul A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ d)când conciliatorul este indisponibil nemotivat pentru două litigii consecutive sau nu dă curs solicitării de a soluţiona un litigiu, fără o informare prealabilă, motivată, transmisă către Secretariatul tehnic, indiferent de procedura derulată;........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ f)în alte cazuri, prin decizia Consiliului A.S.F., la propunerea motivată a Colegiului de coordonare.
18. La articolul 14 se introduc trei noi alineate , alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:
(2) Suspendarea unui conciliator din Registrul conciliatorilor poate fi aprobată de Colegiul de coordonare, la solicitarea temeinic motivată a acestuia, pentru o perioadă de maximum 180 de zile de la momentul adoptării deciziei de către Colegiul de coordonare.
(3) Conciliatorii nu pot solicita suspendarea pentru motive care îi fac incompatibili, când se află în conflict de interese sau când nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi conciliatori SAL-FIN.
(4) Încetarea suspendării se face în baza aprobării Colegiului de coordonare la solicitarea expresă a conciliatorului oricând în perioada suspendării. Dacă la expirarea celor 180 de zile conciliatorul nu a solicitat încetarea suspendării, acesta urmează să fie revocat şi radiat de drept din Registrul conciliatorilor, conform procedurii prevăzute la alin. (1).
19. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată SAL-FIN se realizează, după caz, de către una sau mai multe persoane înscrise în Registrul conciliatorilor, conform voinţei părţilor, şi se finalizează cu pronunţarea unei hotărâri motivate sau emiterea unei încheieri, cu respectarea procedurilor SAL, în funcţie de procedura aleasă.
(2) Consumatorul îşi poate alege conciliatorul/conciliatorii înscris/înscrişi în lista specifică domeniului litigiului, conform prevederilor procedurilor SAL.
(3) Colegiul de coordonare şi Secretariatul tehnic au obligaţia să se abţină ca prin organizarea şi administrarea procedurilor SAL să intervină sau să influenţeze în vreun mod conciliatorii învestiţi cu soluţionarea unui litigiu.
(4) Reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor sau propunerile referitoare la activitatea acestora se prezintă Secretariatului tehnic de orice persoană interesată şi se soluţionează de către Colegiul de coordonare.
20. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) În soluţionarea litigiilor, conciliatorii aplică procedurile SAL adoptate de Consiliul A.S.F.
21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) SAL-FIN are un secretariat tehnic asigurat şi remunerat de către A.S.F.
(2) Secretariatul tehnic este format din personal cu atribuţii referitoare la administrarea secretariatului, a registraturii, a arhivei de documente, comunicarea actelor şi alte activităţi de natură administrativă, acordarea îndrumărilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi din personal cu atribuţii de specialitate, care să asigure suportul tehnic de specialitate pentru desfăşurarea activităţii SAL-FIN.
(3) Secretariatul tehnic are următoarele atribuţii principale:a)transmite Colegiului de coordonare convocatorul, la cererea membrului coordonator sau a cel puţin 3 membri din Colegiul de coordonare şi pregăteşte şedinţele Colegiului; b)pregăteşte notele, rapoartele şi alte documente ce urmează a fi însuşite/aprobate de Colegiul de coordonare, inclusiv date statistice privind litigiile soluţionate, stadiile de derulare a procedurilor SAL etc.; c)asigură asistenţă de specialitate consumatorilor în vederea depunerii unei cereri de soluţionare a litigiului; d)asigură suport organizaţional şi funcţional bunei desfăşurări a activităţilor SAL-FIN, precum şi ale Colegiului de coordonare; e)comunică părţilor aflate în litigiu toate informaţiile privind procedura SAL aleasă, precum şi privind litigiul, înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale şi categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinare de către SAL-FIN, respectiv:

(i) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
(ii) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;
(iii) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;
(iv) consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
(v) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;
(vi) litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.;

f)înregistrează reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor din cadrul SAL-FIN; g)întocmeşte decizii ca rezultat al discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor Colegiului de coordonare; h)verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul conciliatorilor; i)informează părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL; j)administrează prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul A.S.F. propriul site internet (SALFIN.ro), actualizat permanent, care permite părţilor accesul facil la informaţiile referitoare la procedurile SAL derulate şi susţine rezolvarea on-line a litigiilor; k)analizează dacă litigiul propus este admisibil pentru soluţionarea prin SAL-FIN. 22. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Remuneraţiile ce vor fi acordate membrilor Colegiului de coordonare şi conciliatorilor se stabilesc prin decizia Consiliului A.S.F., de regulă după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.F......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Conciliatorii beneficiază de o remuneraţie în sumă fixă brută pentru fiecare caz de conciliere, indiferent dacă au derulat individual sau în cadrul comisiilor de conciliere o procedura de soluţionare alternativă a litigiilor.
23. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzând articolele 201 şi 202, cu următorul cuprins: Capitolul V^1Prelucrarea datelor cu caracter personal Articolul 201
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, având în vedere atribuţiile, competenţele şi implicarea în cadrul activităţilor entităţii şi a procedurilor SAL, respectând principiile legalităţii, echităţii şi transparenţei.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN se realizează în scopuri determinate, explicite şi legitime.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN se fundamentează pe principiul minimizării, aceste date fiind adecvate, relevante şi limitate strict la necesitatea realizării scopurilor pentru care sunt prelucrate.
(4) Datele cu caracter personal colectate în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.
(6) În scopul protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, responsabilitatea prelucrării acestora conform prevederilor legale incidente revine personalului SAL-FIN implicat în realizarea activităţilor entităţii şi în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN.
(7) Circuitul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul activităţilor reglementate de prezenta procedură se realizează cu respectarea fluxurilor informaţionale care conţin date cu caracter personal stabilite şi aprobate la nivelul entităţii SAL-FIN, în conformitate cu Politica privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal în cadrul A.S.F.
Articolul 202 În conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conciliatorii au calitate de persoană împuternicită, având drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate.
24. La articolul 22, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor pentru care au fost învestiţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil......... ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Înscrierea în Registrul conciliatorilor se face prin plata unei taxe de înscriere, stabilită în sumă fixă, venit la bugetul A.S.F., aprobată prin decizie a Consiliului A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare.
25. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. au obligaţia de a se conforma prevederilor prezentului regulament. 26. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul regulament.
Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Elena Doina DascăluANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016) PROCEDURA pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN Articolul 1Organizare, administrare şi funcţionare
(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.
(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).
(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)legislaţia primară completată de legislaţia secundară aplicabilă domeniilor din asigurări-reasigurări, instrumentelor şi investiţiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidentă; c)Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare; d)Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; e)Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidentă acesteia.
(4) Prezenta procedură se aplică în soluţionarea alternativă a litigiilor în cadrul SAL-FIN.
(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:a)procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii; b)serviciile neeconomice de interes general; c)litigiile dintre comercianţi; d)negocierile directe dintre consumator şi comerciant; e)încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu; f)procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator; g)litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.
(6) În funcţionarea sa, SAL-FIN este asistată de un secretariat tehnic.
Articolul 2Definiţii În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Refuzul SAL-FIN
(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:a)consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul; b)litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator; c)litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească; d)consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; e)instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN; f)litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.
(2) În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, Secretariatul tehnic va prezenta consumatorului o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet.
(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la alte proceduri SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.
(4) În cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente.
Articolul 4Independenţă şi imparţialitate
(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor profesionale ale acestora.
(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.
(3) Nicio autoritate, inclusiv Colegiul de coordonare sau Secretariatul tehnic, nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi propunerea unei soluţii de către un conciliator.
(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN se alege de către părţi, de comun acord, o persoană din Registrul conciliatorilor.
(5) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să propună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.
(6) În cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, Colegiul de coordonare desemnează o altă persoană înscrisă în Registrul conciliatorilor (Registrul).
(7) Conciliatorul consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.
(8) Colegiul de coordonare poate solicita, la cererea Secretariatului tehnic, orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.
(9) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.
(10) În cursul procedurilor SAL:a)părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, precum şi de a primi din partea conciliatorilor probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora; b)părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul.
Articolul 5Registrul conciliatorilor
(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înscrierea conciliatorilor în Registru se face specificânduse pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.
(3) Registrul SAL-FIN al conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.
(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registru constituie Corpul conciliatorilor.
(5) Suspendarea, încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din Registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6Răspunderea conciliatorilor
(1) Întrunirea Corpului conciliatorilor se realizează în plen, care reuneşte totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registrul conciliatorilor.
(2) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Prezenţa la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin excepţie se poate absenta doar în condiţiile existenţei unor motive bine întemeiate, probate cu înscrisuri.
(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul său de vedere cu privire la situaţia sesizată.
(4) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:a)dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor; b)dacă nu participă la soluţionarea litigiului sau nu pronunţă hotărârea în termenul prevăzut de prezenta procedură; c)dacă nu respectă caracterul confidenţial al procedurii SAL; d)dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentei proceduri.
(5) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor pentru care au fost învestiţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil.
(6) Plenul Corpului conciliatorilor adoptă recomandări pe care le transmite conciliatorilor. Recomandările sunt adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi la sesiunea extraordinară.
Articolul 7Desemnarea conciliatorului
(1) SAL-FIN publică Registrul conciliatorilor, specializaţi pentru piaţa financiară nonbancară, în funcţie de domeniul în care deţin competenţele profesionale.
(2) Consumatorul care s-a adresat SAL-FIN indică conciliatorul pe care îl alege. Secretariatul tehnic, în adresa de convocare a celeilalte părţi, va comunica acesteia procedura aleasă de consumator pentru soluţionarea litigiului, conciliatorul propus, solicitând totodată acordul sau dezacordul cu privire la acesta.
(3) Comerciantul are dreptul de a refuza conciliatorul ales de reclamant, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării. Refuzul poate fi formulat o singură dată.
(4) În caz de dezacord, Secretariatul tehnic va media părţile pentru alegerea unui conciliator agreat de ambele părţi.
(5) Dacă părţile nu ajung la un acord, SAL-FIN va desemna un conciliator prin decizie a membrului coordonator al Colegiului de coordonare, la propunerea Secretariatului tehnic.
Articolul 8Propunerea unei soluţii
(1) În cazul procedurii SAL prin care se propune o soluţie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuţi de funcţionarea sau de modul de desfăşurare a procedurii, consumatorii fiind informaţi despre acest drept înaintea începerii procedurii.
(2) La debutul procedurii prin propunerea unei soluţii, părţile sunt informate cu privire la:a)posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă; b)faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară; c)faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare; d)consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.
(3) Rezultatul procedurii SAL este comunicat părţilor, printr-o notă de soluţionare alternativă a litigiilor.
(4) Înainte de a accepta soluţia propusă în nota de soluţionare, se acordă părţilor o perioadă de 15 zile calendaristice pentru a analiza rezultatul concilierii. Înăuntrul termenului de 15 zile calendaristice părţile comunică decizia lor de acceptare sau respingere a soluţiei propuse.
(5) Rezultatul procedurii SAL nu este obligatoriu dacă doar una dintre părţi acceptă soluţia propusă.
(6) În cazul în care părţile acceptă soluţia propusă, conciliatorul emite o hotărâre motivată, iar, în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă, conciliatorul emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor.
(7) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, Secretariatul tehnic informează consumatorul, pe baza încheierii, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului.
(8) Rezultatul procedurii SAL este comunicat părţilor, printro notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care conciliatorul a primit de la Secretariatul tehnic dosarul complet al litigiului. În cazul unor litigii complexe, Secretariatul tehnic, la propunerea conciliatorului poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu cel mult 20 de zile calendaristice şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru finalizarea litigiului.
Articolul 9Scopul procedurii de propunere a unei soluţii
(1) Propunerea unei soluţii reprezintă soluţionarea unui litigiu sub supravegherea şi îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN, ce survine ca urmare a propunerilor făcute de conciliator, a sugestiilor şi concesiilor la care părţile se înţeleg în vederea soluţionării litigiului, în cadrul procedurii SAL.
(2) Concilierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către conciliator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către conciliator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.
(3) Conciliatorul va propune o soluţie părţilor cu privire la conflictul supus concilierii.
Articolul 10Procedura de propunere a unei soluţii
(1) Procedura este supusă atenţiei SAL-FIN, în cazul în care consumatorul se adresează SAL-FIN printr-o cerere scrisă.
(2) Procedura presupune convocarea părţilor de către SAL-FIN, prin intermediul conciliatorilor, aceştia comunicând părţilor data, locul şi ora exactă unde va avea loc procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii. Procedura se poate derula şi on-line, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactării celeilalte părţi.
(3) Convocarea se face în 5 zile calendaristice de la data desemnării conciliatorului, prin mijloace electronice, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.
(4) Data primei concilieri conform procedurii alese se va stabili nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la data primirii convocării de către părţi.
(5) Consumatorul are obligaţia să confirme participarea la conciliere într-un termen de 5 zile de la primirea convocării, în caz contrar, litigiul se clasează de la soluţionare prin intermediul SAL-FIN.
(6) La solicitarea expresă scrisă a oricăreia dintre părţi se va putea stabili o altă dată a procedurii de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii, o singură dată, asupra căreia trebuie să îşi dea acordul ambele părţi.
(7) Conciliatorul va îndruma părţile pentru găsirea unor soluţii reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunând soluţia pentru rezolvarea litigiului în mod amiabil.
(8) Părţile vor beneficia de îndrumarea conciliatorului pentru cel mult 3 întâlniri. Dacă în 3 întâlniri părţile nu se înţeleg, concilierea se va considera a fi eşuată.
(9) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane. Conciliatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la procedură asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii.
(10) Dacă, pe parcursul concilierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, independenţa sau imparţialitatea conciliatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţă părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării procedurii.
(11) Conciliatorul comunică persoanelor implicate soluţia propusă pentru soluţionarea litigiului în vederea exprimării de către acestea a acordului sau a dezacordului privind soluţia propusă conform art. 11 din OG nr. 38/2015. Încheierea concilierii ia sfârşit, după caz:a)prin întocmirea de către conciliator a unei hotărâri motivate, iar în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă SAL-FIN emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor. Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produc efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă. Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu; b)prin retragerea consumatorului din cadrul procedurii cazul este considerat clasat.
(12) Prin redactarea de către conciliator şi semnarea unei note de soluţionare a concilierii, părţile vor stabili şi dacă îşi însuşesc soluţia în totalitate sau dacă îşi rezervă dreptul de a apela la o altă modalitate de soluţionare a litigiului sau a unei părţi din acesta.
(13) Dacă se ajunge la o conciliere, litigiul este considerat rezolvat.
(14) Dacă nu se ajunge la conciliere, la cererea de chemare în judecată, partea interesată poate anexa încheierea prin care se constată rezultatele procedurii SAL.
Articolul 11Constituirea resurselor financiare
(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.
(2) În cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.
(3) În cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării.
Articolul 12Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SAL-FIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 11 alin. (3). Articolul 13Obligaţia de confidenţialitate Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii. Articolul 14Limba utilizată în conciliere Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterilor în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret.
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Regulamentul A.S.F. nr. 4/2016) PROCEDURĂ pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN Articolul 1Organizare, administrare şi funcţionare
(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.
(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).
(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)legislaţia din domeniile asigurărilor-reasigurărilor, instrumentelor şi investiţiilor financiare şi sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidentă; c)Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare; d)Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; e)Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidentă acesteia.
(4) Prezenta procedură se aplică în soluţionarea alternativă a litigiilor în cadrul SAL-FIN.
(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:a)procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii; b)serviciile neeconomice de interes general; c)litigiile dintre comercianţi; d)negocierile directe dintre consumator şi comerciant; e)încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu; f)procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator; g)litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună.
(6) În funcţionarea sa, SAL-FIN este asistată de un secretariat tehnic.
Articolul 2Definiţii În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Refuzul SAL-FIN
(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:a)consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul; b)litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator; c)litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească; d)consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; e)instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN; f)litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.
(2) În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, Secretariatul tehnic va prezenta consumatorului o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet.
(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la alte proceduri SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.
(4) În cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente.
Articolul 4Independenţă şi imparţialitate
(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor tehnice ale acestora.
(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.
(3) Nicio autoritate, inclusiv Colegiul de coordonare sau Secretariatul tehnic, nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi impunerea unei soluţii de către un conciliator.
(4) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să impună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.
(5) Conciliatorul/Conciliatorii consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă/predau către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.
(6) Colegiul de coordonare poate solicita, la cererea Secretariatului tehnic, orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.
(7) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.
(8) În cursul procedurilor SAL:a)părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, precum şi de a primi din partea conciliatorilor probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora; b)părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul.
Articolul 5Registrul conciliatorilor
(1) Registrul conciliatorilor (Registrul) se constituie conform Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înscrierea conciliatorilor în Registru se face specificându-se pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.
(3) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.
(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registru constituie Corpul conciliatorilor.
(5) Suspendarea, încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din Registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 6Răspunderea conciliatorilor
(1) Întrunirea Corpului conciliatorilor se realizează în plen, care reuneşte totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registrul conciliatorilor.
(2) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unui conciliator, Colegiul de coordonare convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Prezenţa la convocarea Plenului Corpului conciliatorilor este obligatorie, prin excepţie se poate absenta doar în condiţiile existenţei unor motive bine întemeiate, probate cu înscrisuri.
(3) Plenul Corpului conciliatorilor va transmite Colegiului de coordonare punctul său de vedere cu privire la situaţia sesizată.
(4) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:a)dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor; b)dacă nu participă la soluţionarea litigiului sau nu pronunţă hotărârea în termenul prevăzut de prezenta procedură; c)dacă nu respectă caracterul confidenţial al concilierii; d)dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) şi prezentei proceduri.
(5) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost învestiţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil.
(6) Plenul Corpului conciliatorilor adoptă recomandări pe care le transmite conciliatorilor. Recomandările sunt adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi la sesiunea extraordinară.
Articolul 7Impunerea unei soluţii
(1) La debutul procedurii prin impunerea unei soluţii, părţile sunt informate cu privire la condiţiile speciale ale unei astfel de alegeri, şi anume:a)caracterul obligatoriu al soluţiei; b)faptul că părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia; c)faptul că niciuna dintre părţi nu se poate retrage dintr-o asemenea procedură; d)faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată; e)faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare; f)consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii.
(2) SAL-FIN se asigură că părţile îşi dau acordul scris cu privire la caracterul obligatoriu al soluţiei, anterior demarării procedurilor.
(3) SAL-FIN organizează şi administrează soluţionarea litigiilor naţionale pe calea soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN, în mod instituţionalizat, pe baza sesizării SAL-FIN în condiţiile prezentei proceduri.
Articolul 8Comisia de conciliere
(1) Comisia de conciliere este formată dintr-un conciliator unic sau din 3 conciliatori desemnaţi, dintre care unul este supraconciliator. Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv Comisiei de conciliere.
(2) Pentru fiecare litigiu supus soluţionării alternative prin procedura impunerii unei soluţii în cadrul SAL-FIN, consumatorul desemnează un conciliator odată cu depunerea solicitării la SAL-FIN.
(3) Comerciantul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data de când i-a fost comunicat litigiul de către SAL-FIN, să îşi exprime acordul sau dezacordul cu privire la persoana conciliatorului desemnat de către consumator.
(4) În cazul în care comerciantul nu este de acord cu persoana conciliatorului ales de consumator, va desemna la rândul său un conciliator, iar prin aplicarea unui algoritm stabilit de către Colegiul de coordonare SAL-FIN se va numi, prin decizie a membrului coordonator, un supraconciliator, la propunerea Secretariatului tehnic. Desemnarea conciliatorului de către comerciant se face în termenul prevăzut la alin. (3).
(5) Conciliatorii îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii, iar aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac în baza convingerii intime a conciliatorului.
(6) Comisia de conciliere se consideră constituită la data acceptării conciliatorului unic sau, după caz, la data desemnării supraconciliatorului.
(7) În termen de maximum 10 zile de la data constituirii, părţile sunt obligate să transmită toate documentele solicitate de comisia de conciliere în scopul soluţionării litigiului.
(8) Comisia de conciliere va putea dispune, după caz, ascultarea părţilor, în măsura în care este necesar, şi reluarea dezbaterilor în şedinţe succesive.
(9) În condiţiile recuzării unuia sau mai multor conciliatori, aceştia se înlocuiesc conform procedurii prevăzute la alin. (2)-(4). Ulterior recuzării şi înlocuirii conciliatorilor, noii conciliatori vor relua procedura SAL.
(10) Recuzarea trebuie să fie cerută, cu o motivare pertinentă şi obiectivă, sub sancţiunea decăderii, în termen de 5 zile de când partea a luat cunoştinţă de numirea conciliatorului sau de când a apărut cauza.
(11) Conciliatorii pot fi recuzaţi motivat pentru cauze ce pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea lor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Orice conciliator care ştie că există o cauză de recuzare a sa este obligat să înştiinţeze atât părţile, cât şi pe ceilalţi conciliatori înainte de a accepta însărcinarea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa lor.
(13) Cererile de recuzare neîntemeiate sau nejustificate de către partea care a cerut recuzarea conduc la anularea recuzării.
(14) În caz de retragere a conciliatorului/conciliatorilor, acesta/aceştia va/vor fi înlocuit/înlocuiţi conform prezentei proceduri.
Articolul 9Hotărârea Comisiei de conciliere
(1) Procedura soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri de impunere.
(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, Comisia de conciliere trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 90 de zile de la data constituirii sale.
(3) Părţile pot propune în scris prelungirea termenului, cu acordul Comisiei de conciliere.
(4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit de Comisia de conciliere cu cel mult 60 de zile.
(5) Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi sau, în caz de dezacord, cu majoritate. Conciliatorul care a avut o altă părere îşi va redacta şi semna opinia separată, cu motivare.
(6) Comisia de conciliere soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, ţinând seama, atunci când este cazul, şi de uzanţele comerciale.
(7) Hotărârea se redactează în scris şi trebuie să cuprindă identitatea părţilor, domiciliul, numele şi domiciliul în cazul reprezentanţilor, persoanele participante la dezbaterea litigiului, componenţa nominală a Comisiei de conciliere, menţionarea acordului părţilor privind caracterul obligatoriu al soluţiei, obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor, locul şi data pronunţării hotărârii, semnăturile tuturor conciliatorilor, cu excepţia celei a conciliatorului care a avut o altă părere, dacă este cazul.
(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.
(9) Greşelile materiale din textul hotărârii, greşeli evidente ce nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părţi, în termenul prevăzut, printr-o cerere de îndreptare, pronunţarea având loc în cadrul aceleiaşi Comisii de conciliere.
(10) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Aceasta poate fi atacată la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la comunicare.
(11) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.
(12) Hotărârile Comisiei de conciliere pot fi publicate.
Articolul 10Constituirea resurselor financiare
(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.
(2) În cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.
(3) În cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului sau a Comisiei de conciliere şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării.
Articolul 11Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SAL-FIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 10 alin. (3). Articolul 12Obligaţia de confidenţialitate Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii. Articolul 13Limba utilizată în procedura de impunere a unei soluţii Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterii în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 3/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu