Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.4 din 27.04.2016

privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 383 din 19 mai 2016SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi care instituie cadrul legal astfel încât reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei,având în vedere hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 19 noiembrie 2015 privind înfiinţarea SAL-FIN şi aprobarea procedurilor de lucru aferente propunerii/impunerii de soluţii,luând în considerare Avizul nr. 842 din 29 februarie 2016 al autorităţii competente din România, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, privind înfiinţarea SAL-FIN,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 16 martie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită în continuare SAL-FIN, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor specifice subsecvente.(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist. Articolul 2(1) SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluţie părţilor.(2) Pentru soluţionarea unui litigiu cu un profesionist/ comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să îşi exprime această opţiune în mod voluntar şi să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare.(3) Procedurile administrate şi organizate de către SAL-FIN nu aduc atingere:a)prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare; b)prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; c)dreptului persoanei de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, precum şi informării consumatorilor cu privire la căile de atac extrajudiciare conţinute în alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene. (4) Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste căi de soluţionare a aspectelor reclamate, fără a se exclude una pe cealaltă, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de OG nr. 38/2015. Capitolul IIDefiniţii Articolul 3(1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:a)consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)comerciant/profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată, autorizată, reglementată şi/sau supravegheată de către A.S.F., după caz, care acţionează în cadrul activităţii sale în sectoarele pieţei financiare nonbancare, respectiv asigurări-reasigurări, piaţa de capital, sistemul pensiilor private; c)contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia comerciantul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse financiare nonbancare, precum şi a unor servicii financiare nonbancare conexe acestora; d)contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia comerciantul furnizează sau se angajează să furnizeze un serviciu financiar nonbancar consumatorului, iar acesta plăteşte ori se angajează să plătească preţul acestuia; e)litigiu naţional - un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestare de servicii financiare nonbancare, în cazul în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, îşi are reşedinţa în acelaşi stat membru în care este stabilit comerciantul; f)litigiu transfrontalier - un litigiu care rezultă dintr-un contract de vânzare sau de prestări de servicii financiare nonbancare, în care consumatorul, în momentul în care comandă astfel de produse sau servicii, îşi are reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel în care este stabilit comerciantul; g)platforma europeană de soluţionare online a litigiilor, denumită în continuare platforma SOL - instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluţionarea independentă, imparţială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligaţiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinţa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum); h)conciliator - persoană fizică ce dispune de cunoştinţele şi aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor sau al soluţionării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum şi de o bună înţelegere generală şi specifică a legislaţiei sectorului financiar în care soluţionează şi a legislaţiei referitoare la protecţia consumatorilor, persoane ce sunt independente şi imparţiale. (2) Un comerciant/prestator de servicii este stabilit:a)în locul în care îşi desfăşoară activitatea profesională, dacă este vorba despre o persoană fizică; b)în locul în care îşi are sediul social sau în care îşi desfăşoară în principal activitatea, inclusiv o sucursală, agenţie sau o altă unitate, dacă este vorba despre o societate sau o altă persoană juridică ori despre o asociaţie de persoane fizice sau juridice. Capitolul IIIAtribuţii Articolul 4(1) Principala atribuţie a SAL-FIN constă în organizarea şi soluţionarea prin proceduri SAL a litigiilor interne sau transfrontaliere, născute din contracte de vânzare sau de prestare de servicii încheiate de consumatori cu comercianţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2).(2) Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu comerciantul în cauză.(3) Organizarea şi soluţionarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţii sau procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii, detaliate în anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 5(1) SAL-FIN mai are următoarele atribuţii:a)verifică condiţiile de eligibilitate a persoanelor care vor fi înscrise în Registrul conciliatorilor şi care au competenţă de aplicare a procedurilor SAL; b)propune spre aprobare Consiliului A.S.F. înscrierea conciliatorilor eligibili în Registrul conciliatorilor; c)asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL; d)administrează propriul site internet (SALFIN.ro), actualizat permanent, care permite părţilor accesul facil la informaţiile referitoare la procedurile SAL derulate şi susţine rezolvarea on-line a litigiilor; e)publică pe site-ul propriu sau, la cerere, pe suport durabil şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate informaţiile referitoare la procedurile SAL şi la înscrisurile necesare, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din OG nr. 38/2015; f)permite consumatorului prezentarea litigiului on-line, precum şi în scris, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil, după caz; g)facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poştă, după caz; h)cooperează cu alte entităţi SAL în vederea soluţionării litigiilor transfrontaliere; i)colaborează cu alte entităţi SAL, prin schimb de informaţii cu privire la litigiile soluţionate, urmărind evoluţia soluţionării acestora, şi efectuează schimburi regulate de bune practici, în ceea ce priveşte soluţionarea litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale; j)transmite autorităţii competente informaţiile privind litigiile soluţionate în conformitate cu art. 18 alin. (4) din OG nr. 38/2015; k)transmite Consiliului A.S.F., anual sau la solicitarea acestuia, în termenul prevăzut de OG nr. 38/2015, informaţii cu privire la:

(i) numărul de litigii primite şi tipurile de reclamaţii la care se referă;
(ii) durata medie de soluţionare a litigiilor primite;
(iii) procentul de proceduri SAL întrerupte şi cauza întreruperii lor;
(iv) proporţia respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;
(v) orice probleme semnificative care apar frecvent şi duc la litigii între consumatori şi comercianţi; informaţiile comunicate în acest sens pot fi însoţite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor;
(vi) o evaluare a eficacităţii cooperării lor în cadrul reţelelor entităţilor SAL care facilitează soluţionarea litigiilor transfrontaliere, după caz;
(vii) o evaluare a eficacităţii procedurii SAL oferite de către entitate şi a modalităţilor posibile de îmbunătăţire a performanţelor sale;

l)publică pe site-ul propriu şi, la cerere, pe suport durabil rapoarte de activitate anuale, care cuprind informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din OG nr. 38/2015. (2) Suplimentar raportărilor prevăzute la lit. k), SAL-FIN raportează A.S.F., de îndată, orice litigiu cu a cărui soluţionare a fost învestit de către persoanele interesate şi care are ca obiect nerespectarea prevederilor legale şi/sau regulamentare aplicabile entităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 93/2012). Capitolul IVOrganizarea SAL-FIN Articolul 6(1) Conducerea SAL-FIN este asigurată de Colegiul de coordonare.(2) Colegiul de coordonare este format din 5 membri, dintre care 2 sunt nominalizaţi din partea A.S.F., unul din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.) şi 2 din partea asociaţiilor pieţei financiare nonbancare şi a asociaţiilor de consumatori.(3) În cazul membrilor nominalizaţi din partea asociaţiilor pieţei financiare şi a asociaţiilor de consumatori, aceştia sunt desemnaţi din cadrul asociaţiilor participante în cadrul Grupului consultativ de dialog permanent în domeniul protecţiei consumatorilor de servicii financiare nonbancare.(4) Membrii Colegiului de coordonare vor fi numiţi prin decizie a Consiliului A.S.F., pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.(5) Pentru a fi numită membru al Colegiului de coordonare, o persoană îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)este cetăţean român; b)are capacitate deplină de exerciţiu; c)a absolvit studii superioare economice sau juridice de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă; d)are o bună reputaţie şi experienţă de minimum 5 ani în domeniul financiar sau al protecţiei consumatorului pentru membrul numit de A.N.P.C.; e)nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare; f)să nu fi fost sancţionată de către A.S.F. în ultimii 3 ani conform legislaţiei incidente. (6) Mandatul de membru al Colegiului de coordonare încetează:a)la expirarea duratei mandatului care nu a fost reînnoit; b)prin demisie; c)prin imposibilitate definitivă de exercitare, determinată de o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive; d)prin punerea sub interdicţie judecătorească; e)la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la alin. (5) lit. e); f)prin deces; g)prin revocare, conform prevederilor alin. (7). (7) Membrii Colegiului de coordonare pot fi revocaţi de către Consiliul A.S.F. în situaţia în care nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5), pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament şi ale OG nr. 38/2015.(8) În caz de vacanţă a unui loc în Colegiul de coordonare, intervenită în cursul mandatului, membrul vizat din Colegiul de coordonare este înlocuit prin aceeaşi procedură de desemnare sau alegere, după caz, înlocuirea făcându-se pentru durata din mandat rămasă neîndeplinită. Articolul 7(1) Colegiul de coordonare îşi desfăşoară activitatea în plen, care se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.(2) Colegiul de coordonare este convocat la iniţiativa membrului coordonator sau a cel puţin 3 dintre membri.(3) Cvorumul de şedinţă necesar este de cel puţin 3 membri.(4) Deciziile Colegiului de coordonare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi; în cazurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), deciziile se adoptă cu votul a 4 membri ai Colegiului de coordonare. Articolul 8Colegiul de coordonare adoptă decizii cu caracter obligatoriu pentru membrii acestuia, pentru secretariat şi pentru conciliatori. Articolul 9(1) Colegiul de coordonare elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. următoarele:a)procedurile privind soluţionarea alternativă a litigiilor; b)modificarea şi/sau completarea prezentului regulament; c)înregistrarea în Registrul conciliatorilor a conciliatorilor eligibili; d)fundamentarea bugetului de cheltuieli al SAL-FIN. (2) Colegiul de coordonare are şi următoarele atribuţii:a)întocmeşte un raport anual privind activitatea sa şi a SAL-FIN, care se comunică spre informare Consiliului A.S.F. şi care se publică pe site-ul SAL-FIN; b)SAL-FIN, prin intermediul Institutului de Studii Financiare, înfiinţat ca fundaţie cu fondator unic A.S.F., asigură organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor care doresc să devină conciliatori, examinarea şi certificarea acestora, stabilirea structurii de competenţe pe care aceştia trebuie să o aibă pe baza unei tematici supuse aprobării Colegiului de coordonare; c)publică periodic culegeri de soluţii. Articolul 10(1) Colegiul de coordonare este condus de un membru coordonator desemnat dintre membrii numiţi de A.S.F.(2) În cursul activităţilor curente, membrul coordonator al Colegiului de coordonare reprezintă SAL-FIN în relaţiile cu terţii şi are ca atribuţie esenţială ducerea la îndeplinire a deciziilor Colegiului de coordonare.(3) Membrul coordonator încheie cu conciliatorii SAL-FIN contractele de mandat şi stabileşte atribuţiile acestora.(4) Membrul coordonator poate să sesizeze situaţiile care impun modificarea Registrului conciliatorilor, precum şi, dacă este cazul, modificarea şi/sau completarea prezentului regulament. Articolul 11Examinarea litigiilor supuse SAL-FIN se realizează de către conciliatori conform procedurilor aplicabile. Articolul 12Poate fi conciliator şi înscrisă în Registrul conciliatorilor al SAL-FIN persoana fizică care îndeplineşte următoarele condiţii: a)are capacitate deplină de exerciţiu; b)a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă; c)dispune de o bună reputaţie; d)are pregătire profesională şi experienţă în soluţionarea alternativă a litigiilor; e)are experienţă profesională adecvată în domeniul în care A.S.F. are competenţe pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate de minimum 4 ani sau a desfăşurat activităţi specifice în cadrul A.S.F.; f)nu are fapte înscrise în cazierul fiscal şi judiciar; g)nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. >656/2002 >pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare; h)nu a fost sancţionată de către A.S.F. în ultimii 3 ani conform legislaţiei incidente; i)a completat cererea de înscriere elaborată de Colegiul de coordonare; j)a fost declarată eligibilă de către Colegiul de coordonare. Articolul 13(1) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor sunt obligaţi să informeze SAL-FIN în termen de 10 zile, prin intermediul membrului coordonator, cu privire la intervenţia oricărui eveniment de natură să afecteze îndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate la art. 12.(2) Conciliatorii trebuie să fie independenţi faţă de părţile în litigiu, respectiv să nu fie remuneraţi direct sau indirect de către acestea, la momentul desemnării, precum şi să nu se afle întro cauză de incompatibilitate sau conflict de interese cu părţile în litigiul în care au fost desemnaţi.(3) Este incompatibil cu soluţionarea unui anumit litigiu, indiferent de procedura aleasă, conciliatorul care:a)a pronunţat o hotărâre prin care s-a soluţionat un alt litigiu dintre cele două părţi; b)a fost martor, expert, arbitru, procuror, judecător, avocat, magistrat, asistent, mediator într-un litigiu purtat între cele două părţi sau a desfăşurat activitatea în ultimii 2 ani în cadrul comerciantului/profesionistului parte în litigiu; c)el, soţul, rudele sau afinii până la gradul II inclusiv au fost remuneraţi de una dintre părţi; d)este rudă sau afin până la gradul II inclusiv cu consumatorul parte în litigiu; e)el, soţul său, rudele sau afinii săi până la gradul II inclusiv sunt asociaţi sau membri în organele de conducere executivă a comerciantului. (4) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor pot fi recuzaţi potrivit dispoziţiilor cuprinse în procedurile SAL adoptate de Colegiul de coordonare. Articolul 14Revocarea unui conciliator şi radierea din Registrul conciliatorilor se hotărăsc de către Consiliul A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare: a)la cererea conciliatorului; b)când conciliatorul a fost pus sub interdicţie pentru incapacitate juridică; c)când conciliatorul a fost condamnat definitiv; d)când conciliatorul este indisponibil nemotivat pentru două litigii consecutive sau nu dă curs solicitării de a soluţiona un litigiu, fără o informare prealabilă, motivată, transmisă către Secretariatul tehnic; e)în cazul decesului conciliatorului; f)în alte cazuri, prin decizie motivată a A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare. Articolul 15(1) Examinarea şi soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată SAL-FIN se realizează, după caz, de către una sau mai multe persoane înscrise în Registrul conciliatorilor, conform voinţei părţilor, şi se finalizează cu pronunţarea unei hotărâri motivate sau încheiere, cu respectarea procedurilor SAL, în funcţie de procedura aleasă.(2) Consumatorul îşi poate alege conciliatorul/conciliatorii înscrişi în lista specifică domeniului litigiului.(3) Colegiul de coordonare are obligaţia să se abţină ca prin organizarea şi administrarea procedurilor SAL să intervină sau să influenţeze în vreun mod conciliatorii împuterniciţi cu soluţionarea unui litigiu.(4) Reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor sau propunerile referitoare la activitatea acestora se prezintă şi se soluţionează de către Colegiul de coordonare. Articolul 16(1) În examinarea şi soluţionarea litigiilor, conciliatorii aplică procedurile adoptate de Consiliul A.S.F.(2) În exercitarea atribuţiilor sale, conciliatorul are obligaţia de a refuza orice fel de instrucţiuni de la oricare dintre părţi sau de la reprezentanţii acestora. Articolul 17(1) SAL-FIN are un secretariat tehnic asigurat şi remunerat de către A.S.F.(2) Secretariatul tehnic al Colegiului de coordonare are următoarele atribuţii:a)transmite Colegiului de coordonare convocatorul, la cererea membrului coordonator sau a cel puţin 3 membri din Colegiul de coordonare, şi pregăteşte şedinţele Colegiului; b)pregăteşte rapoartele şi alte documente ce urmează a fi aprobate de Colegiul de coordonare; c)asigură asistenţă de specialitate consumatorilor în vederea depunerii unei cereri de soluţionare a litigiului; d)asigură suport organizaţional şi funcţional bunei desfăşurări a activităţilor SAL-FIN, inclusiv înregistrează reclamaţiile referitoare la activitatea conciliatorilor din cadrul SAL-FIN; e)comunică părţilor aflate în litigiu toate informaţiile privind procedura SAL aleasă, precum şi privind litigiul, înscrisurile ce trebuie depuse, termenele procedurale şi categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinarea de către SAL-FIN, respectiv:

(i) consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul;
(ii) litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator;
(iii) litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească;
(iv) consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
(v) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN;
(vi) litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F.

Capitolul VFinanţarea SAL-FIN Articolul 18(1) Finanţarea SAL-FIN este asigurată de către A.S.F.(2) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită atât pentru consumatorul, cât şi pentru comerciantul parte în litigiu.(3) Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente şi alte probe suplimentare necesare în soluţionarea litigiului sunt în sarcina părţii care le solicită. Articolul 19Resursele financiare prevăzute în bugetul A.S.F. pentru organizarea şi funcţionarea SAL-FIN sunt destinate suportării cheltuielilor legate de: a)activitatea de organizare şi funcţionare a SAL-FIN; b)remuneraţia membrilor Colegiului de coordonare; c)onorariile persoanelor înscrise în Registrul conciliatorilor antrenaţi în soluţionarea unui litigiu; d)remunerarea personalului care asigură secretariatul tehnic al SAL-FIN. Articolul 20(1) Remuneraţiile ce vor fi acordate membrilor Colegiului de coordonare şi conciliatorilor se stabilesc anual, prin decizia Consiliului A.S.F., după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli.(2) Membrii Colegiului de coordonare vor beneficia de o remuneraţie fixă brută lunară.(3) Conciliatorii vor beneficia de o sumă fixă brută pentru fiecare caz de conciliere, în funcţie de tipul de procedură aleasă. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 21Colegiul de coordonare şi conciliatorii implicaţi în soluţionarea unui litigiu au obligaţia să asigure confidenţialitatea cu privire la respectivul litigiu. Articolul 22(1) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal conform dreptului comun aplicabil.(2) Conciliatorii înscrişi în Registrul conciliatorilor pe domenii de activitate şi specialităţi constituie Corpul conciliatorilor.(3) Înscrierea în Registrul conciliatorilor se face prin taxă de înscriere, stabilită în sumă fixă, aprobată prin decizie a Consiliului A.S.F. la propunerea Colegiului de coordonare. Articolul 23(1) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligaţia să informeze consumatorul, inclusiv prin publicarea pe site-ul internet, cu privire la dreptul acestuia de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor, potrivit prezentului regulament şi OG nr. 38/2015, precum şi cu privire la condiţiile de accesare a procedurilor de soluţionare a litigiilor.(2) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F, după caz, au obligaţia să informeze consumatorii cu privire la faptul că entitatea căreia i se pot adresa este SAL-FIN.(3) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. nu pot refuza soluţionarea litigiului în cadrul SALFIN în cazul în care consumatorul şi-a exprimat în mod expres şi voluntar opţiunea de soluţionare. Articolul 24Dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor A.S.F. astfel cum acestea sunt prevăzute în OUG nr. 93/2012. Articolul 25(1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.(2) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile OG nr. 38/2015 şi ale legislaţiei specifice în domeniu.(3) Entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. au obligaţia de a se conforma prevederilor prezentului regulament în termen de 60 de zile de la data intrării sale în vigoare.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Gheorghe Cornel Coca Constantinescu ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN Articolul 1Organizare, administrare şi funcţionare(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)legislaţia primară completată de legislaţia secundară aplicabilă domeniilor din asigurări-reasigurări, instrumentelor şi investiţiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidentă; c)OG nr. 38/2015; d)Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; e)Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidentă acesteia; f)Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). (4) Prezenta procedură se aplică funcţionării SAL-FIN înfiinţate de A.S.F.(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:a)procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii; b)serviciile neeconomice de interes general; c)litigiile dintre comercianţi; d)negocierile directe dintre consumator şi comerciant; e)încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu; f)procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator; g)litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună. (6) În funcţionarea sa, SAL-FIN este asistat de un Secretariat tehnic. Articolul 2 Definiţii În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). Articolul 3Refuzul SAL-FIN(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:a)consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul; b)litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator; c)litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească; d)consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; e)instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN; f)litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F. (2) În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului.(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.(4) În cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente. Articolul 4Independenţă şi imparţialitate(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor profesionale ale acestora.(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.(3) Nicio autoritate nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi propunerea unei soluţii de către un conciliator.(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN se alege de către părţi, de comun acord, o persoană din Registrul conciliatorilor.(5) Desemnarea conciliatorului se realizează în termen de 5 zile de la depunerea cererii de soluţionare alternativă a litigiului de către SAL-FIN.(6) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să propună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.(7) În cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, Colegiul de coordonare desemnează o altă persoană înscrisă în Registrul conciliatorilor.(8) Conciliatorul consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.(9) Secretariatul tehnic al SAL-FIN nu participă la adoptarea unei decizii de către un conciliator.(10) A.S.F. poate solicita orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.(11) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.(12) În cursul procedurilor SAL-FIN:a)părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, în termen de 15 zile calendaristice de la data sesizării SAL-FIN, precum şi de a primi din partea SAL-FIN probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora; b)părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul. Articolul 5Registrul conciliatorilor(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(2) Înscrierea conciliatorilor în Registru se face specificânduse pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.(3) Registrul SAL-FIN al conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registru constituie Corpul conciliatorilor.(5) Încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din Registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SALFIN). Articolul 6Răspunderea conciliatorilor(1) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitate, Colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(2) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:a)dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor; b)dacă nu participă la judecarea litigiului sau nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit de prezenta procedură; c)dacă nu respectă caracterul confidenţial al procedurii SALFIN; d)dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) şi prezentei proceduri. (3) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil. Articolul 7Secretariatul tehnic al SAL-FIN(1) Secretariatul tehnic se constituie în cadrul SAL-FIN ca centru operaţional de prelucrare a informaţiilor cu privire la disputele aduse spre soluţionare.(2) Secretariatul tehnic este format din personal cu atribuţii referitoare la administrarea secretariatului, a registraturii, a arhivei de documente, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi alte activităţi de natură administrativă, acordarea îndrumărilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi din personal cu atribuţii de specialitate, care să asigure suportul tehnic de specialitate pentru activitatea conciliatorilor în sensul prezentei proceduri. Articolul 8Desemnarea conciliatorului(1) SAL-FIN publică Registrul conciliatorilor, specializaţi pentru piaţa financiară nonbancară, în funcţie de domeniul în care deţin competenţele profesionale.(2) Consumatorul care s-a adresat SAL-FIN indică conciliatorul pe care îl alege. Secretariatul tehnic, în adresa de convocare a celeilalte părţi, va indica acesteia conciliatorul propus, solicitând ca odată cu acceptarea soluţiei alese de rezolvare a litigiului să indice acordul sau dezacordul cu privire la acesta.(3) Comerciantul are dreptul de a refuza conciliatorul ales de reclamant fără a justifica refuzul, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării. Refuzul poate fi formulat o singură dată.(4) În caz de dezacord, SAL-FIN va media părţile pentru alegerea unui conciliator de comun acord de ambele părţi şi va comunica acestora data şi ora primei întâlniri. Articolul 9Propunerea unei soluţii(1) În cazul procedurilor SAL-FIN prin care se propune o soluţie, consumatorii au posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuţi de funcţionarea sau de modul de desfăşurare a procedurii, consumatorii fiind informaţi despre acest drept înaintea începerii procedurii.(2) Înainte de a accepta soluţia propusă, părţile sunt informate cu privire la:a)posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia propusă; b)faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară; c)faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare; d)consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii. (3) Rezultatul procedurii SAL-FIN este comunicat părţilor, printr-o notă de soluţionare alternativă a litigiilor, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care Secretariatul tehnic a primit dosarul complet al reclamaţiei şi a fost desemnat conciliatorul, cu excepţia situaţiei în care acest termen a fost prelungit.(4) Înainte de a accepta soluţia propusă, se acordă o perioadă de 15 zile calendaristice pentru a-şi exprima acordul sau dezacordul. În termenul de 15 zile calendaristice de la primirea notei de soluţionare a litigiilor, părţile comunică decizia lor de acceptare sau de respingere a soluţiei propuse.(5) Rezultatul procedurilor SAL-FIN nu este obligatoriu dacă doar una dintre părţi acceptă soluţia propusă.(6) În cazul în care părţile acceptă soluţia propusă, SAL-FIN emite o hotărâre motivată, iar, în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor.(7) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului.(8) Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă.(9) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.(10) Procedurile SAL se finalizează în 60 de zile calendaristice de la data la care SAL-FIN a primit dosarul complet al litigiului. În cazul unor litigii complexe, SAL-FIN poate, dacă este necesar, să prelungească termenul de 45 de zile calendaristice şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului. Articolul 10Scopul procedurii de propunere a unei soluţii(1) Propunerea unei soluţii reprezintă soluţionarea unui litigiu sub supravegherea şi îndrumarea unui conciliator din cadrul SAL-FIN, ce survine ca urmare a propunerilor făcute de conciliatori, a sugestiilor şi concesiilor la care părţile se înţeleg în vederea soluţionării litigiului, în cadrul procedurilor SAL-FIN.(2) Concilierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către conciliator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele şi tehnicile utilizate de către conciliator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.(3) Procedura de propunere a unei soluţii este facultativă pentru părţi şi nu poate avea loc decât în baza unui acord exprimat de părţi.(4) Conciliatorul va propune o soluţie părţilor cu privire la conflictul supus concilierii. Articolul 11Procedura de propunere a unei soluţii(1) Procedura este supusă atenţiei SAL-FIN, în cazul în care consumatorul se adresează SAL-FIN printr-o cerere scrisă.(2) Procedura presupune convocarea părţilor de către SALFIN, aceasta comunicând părţilor data, locul şi ora exactă unde va avea loc procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii. Procedura se poate derula şi online, la solicitarea consumatorului. Consumatorul va furniza SAL-FIN datele necesare contactării celeilalte părţi.(3) Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.(4) Data concilierii conform procedurii alese se va stabili nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data primirii convocării de către părţi.(5) Părţile confirmă sau infirmă participarea la procedura de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii, în termen de 5 zile de la primirea convocării. În cazul lipsei răspunsului sau al infirmării participării, litigiul se clasează pentru soluţionarea prin intermediul SAL-FIN.(6) La solicitarea expresă scrisă a oricăreia dintre părţi se va putea stabili o altă dată a procedurii de soluţionare alternativă a litigiului prin propunerea unei soluţii, o singura dată, asupra căreia trebuie să îşi dea acordul ambele părţi.(7) Conciliatorul va îndruma părţile pentru găsirea unor soluţii reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunând soluţia pentru rezolvarea litigiului în mod amiabil.(8) Părţile vor beneficia de îndrumarea conciliatorului pentru cel mult 3 întâlniri. Dacă în 3 întâlniri părţile nu se înţeleg, concilierea se va considera a fi eşuată.(9) Procedurile de SAL-FIN se finalizează în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care SAL-FIN a primit dosarul complet al litigiului.(10) În cazul unor litigii complexe, SAL-FIN poate, dacă este necesar, să prelungească termenul cu cel mult 45 de zile şi să informeze părţile în legătură cu orice prelungire, precum şi în legătură cu perioada estimată pentru terminarea litigiului.(11) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane. Conciliatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la procedură asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii.(12) Dacă, pe parcursul concilierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, independenţa sau imparţialitatea conciliatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţă părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării procedurii.(13) Conciliatorul comunică persoanelor implicate soluţia propusă pentru soluţionarea litigiului în vederea exprimării de către acestea a acordului sau a dezacordului privind soluţia propusă conform art. 11 din OG nr. 38/2015. Încheierea concilierii ia sfârşit după caz:a)prin întocmirea de către conciliator a unei hotărâri motivate, iar în cazul în care părţile nu acceptă soluţia propusă SAL-FIN emite o încheiere care cuprinde descrierea faptelor, soluţia propusă şi decizia părţilor. Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă. Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu; b)prin retragerea consumatorului din cadrul procedurii cazul este considerat clasat. (14) Prin încheierea şi semnarea unei note de soluţionare de conciliere, părţile vor stabili şi dacă îşi însuşesc soluţia în totalitate sau dacă îşi rezervă dreptul de a apela la o altă modalitate de soluţionare a litigiului sau a unei părţi din acesta.(15) Dacă se ajunge la o conciliere, litigiul este considerat rezolvat.(16) Dacă nu se ajunge la conciliere, la cererea de chemare în judecată, partea interesată poate anexa nota de soluţionare prin care se constată rezultatele procedurii SAL-FIN.(17) În cazul în care comerciantul nu acceptă soluţia propusă, SAL-FIN informează consumatorul, prin încheiere, despre căile de atac administrative, respectiv judiciare la care poate recurge pentru soluţionarea litigiului. Articolul 12Constituirea resurselor financiare(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.(2) În cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.(3) În cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării. Articolul 13Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SALFIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (3). Articolul 14Obligaţia de confidenţialitate Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii. Articolul 15Limba utilizată în conciliere Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterilor în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret. Articolul 16Dispoziţii finale Data intrării în vigoare a prezentei proceduri este data publicării Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN Articolul 1Organizare, administrare şi funcţionare(1) SAL-FIN pentru piaţa financiară nonbancară este înfiinţată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) ca entitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre un comerciant ce desfăşoară activităţi în România şi se supune autorizării, reglementării şi/sau supravegherii A.S.F., după caz, şi un consumator rezident în Uniunea Europeană.(2) SAL-FIN este constituită în scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei nr. 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) în domeniul protecţiei consumatorului, transpusă în legislaţia română prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015. Ordonanţa asigură cadrul de aplicare directă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).(3) Funcţionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale în vigoare:a)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)legislaţia din domeniile asigurărilor-reasigurărilor, instrumentelor şi investiţiilor financiare şi sistemului de pensii administrate privat, completată de legislaţia incidentă; c)OG nr. 38/2015; d)Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; e)Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi legislaţia incidentă acesteia; f)Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). (4) Prezenta procedură se aplică funcţionării SAL-FIN înfiinţate de A.S.F.(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:a)procedurile de soluţionare a reclamaţiilor consumatorilor derulate de comercianţi prin proceduri proprii; b)serviciile neeconomice de interes general; c)litigiile dintre comercianţi; d)negocierile directe dintre consumator şi comerciant; e)încercările efectuate de un judecător de a soluţiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu; f)procedurile iniţiate de un comerciant împotriva unui consumator; g)litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, drepturi asupra cărora părţile nu pot să dispună. (6) În funcţionarea sa, SAL-FIN este asistat de un Secretariat tehnic. Articolul 2Definiţii În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile definite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN). Articolul 3Refuzul SAL-FIN(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, în conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru următoarele motive:a)consumatorul nu a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamaţia sa şi nu a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul; b)litigiul este promovat cu rea-credinţă sau este ofensator; c)litigiul este sau a fost analizat anterior de către o altă entitate de SAL sau de către o instanţă judecătorească; d)consumatorul nu a prezentat reclamaţia către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; e)instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a SAL-FIN; f)litigiul nu priveşte un comerciant aflat în supravegherea A.S.F. (2) În cazul în care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu înaintat, aceasta va prezenta ambelor părţi o explicaţie privind motivele neanalizării litigiului în termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului.(3) Refuzul examinării unui anumit litigiu, potrivit prezentului înscris, nu va afecta accesul consumatorilor la procedurile SAL, inclusiv în cazul litigiilor transfrontaliere.(4) În cazul în care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entităţi SAL competente. Articolul 4Independenţă şi imparţialitate(1) În cadrul SAL-FIN vor fi înscrişi conciliatori ce se vor regăsi în Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competenţelor tehnice ale acestora.(2) Conciliatorii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor.(3) Nicio autoritate nu poate interveni direct sau indirect în adoptarea şi propunerea unei soluţii de către un conciliator.(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN se alege de către părţi, de comun acord, o persoană din Registrul conciliatorilor.(5) Desemnarea conciliatorului se realizează în termen de 5 zile de la depunerea cererii de soluţionare alternativă a litigiului de către SAL-FIN.(6) Conciliatorul desemnat este abilitat să judece un litigiu determinat şi să impună părţilor o soluţie de rezolvare a litigiului.(7) Conciliatorul/Conciliatorii consemnează dezbaterile în încheieri de şedinţă, analizează documentele părţilor şi le predă/predau către Secretariatul tehnic al SAL-FIN.(8) Secretariatul tehnic al SAL-FIN nu participă la adoptarea unei decizii de către un conciliator.(9) A.S.F. poate solicita orice informaţii sau documente pentru a se asigura de integritatea şi imparţialitatea conciliatorilor în cazurile administrate.(10) Părţile aflate în litigiu vor fi notificate de către Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat după primirea tuturor documentelor care conţin informaţii relevante referitoare la litigiu.(11) În cursul procedurilor SAL-FIN:a)părţile au dreptul de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului înaintat spre soluţionare, în termen de 15 zile calendaristice de la data sesizării SAL-FIN, precum şi de a primi din partea SAL-FIN probele, documentele şi elementele de fapt prezentate de cealaltă parte, orice declaraţii şi avize ale experţilor şi de a prezenta observaţii pe marginea acestora; b)părţile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL, în scris pe un suport durabil sau prin poştă electronică, precizându-se motivele pe care se întemeiază rezultatul. Articolul 5Registrul conciliatorilor(1) Registrul conciliatorilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(2) Înscrierea conciliatorilor în registru se face specificândse pentru fiecare conciliator titlurile ştiinţifice deţinute şi activitatea profesională care îl defineşte, vechimea şi domeniul de competenţe în care poate soluţiona litigiile.(3) Registrul conciliatorilor este public, fiind disponibil pe pagina de internet a SAL-FIN.(4) Totalitatea conciliatorilor înscrişi în registru constituie Corpul conciliatorilor.(5) Încetarea calităţii de conciliator şi, respectiv, radierea sa din registru se fac în condiţiile menţionate în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SALFIN). Articolul 6Plenul Corpului conciliatorilor(1) Întrunirea Corpului conciliatorilor se realizează în plen, care reuneşte totalitatea conciliatorilor înscrişi în Registrul conciliatorilor.(2) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unui conciliator, Colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(3) Plenul Corpului conciliatorilor adoptă recomandări pe care le transmite conciliatorilor şi părţilor în SAL-FIN. Recomandarea este adoptată cu majoritatea simplă a celor prezenţi la sesiunea extraordinară. Articolul 7 Răspunderea conciliatorilor(1) În cazul în care există suspiciuni ale Colegiului de coordonare al SAL-FIN cu privire la imparţialitatea unei decizii de conciliere, colegiul convoacă Plenul Corpului conciliatorilor pentru dezbaterea cazului supus SAL-FIN. Întâlnirea poate fi convocată în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei şi se consideră că există cvorum dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul de conciliatori înscrişi în Registru. Neîntrunirea numărului determină o altă convocare, la care decizia se ia cu majoritatea celor prezenţi. Absenţa de la convocare poate fi motivată, în caz contrar aplicându-se Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(2) Conciliatorii sunt răspunzători şi pot fi ţinuţi să achite daune în condiţiile legii atât faţă de părţi, cât şi faţă de SAL-FIN:a)dacă după acceptare renunţă în mod nejustificat la însărcinarea lor; b)dacă nu participă la concilierea litigiului sau nu pronunţă hotărârea/încheierea în termenul prevăzut de prezenta procedură; c)dacă nu respectă caracterul confidenţial al concilierii; d)dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) şi prezentei proceduri. (3) Conciliatorii sunt imparţiali şi independenţi în soluţionarea litigiilor cu care au fost sesizaţi şi răspund direct şi personal, conform dreptului comun aplicabil. Articolul 8Secretariatul tehnic al SAL-FIN(1) Secretariatul tehnic se constituie în cadrul SAL-FIN drept centru operaţional de prelucrare a informaţiilor cu privire la disputele aduse spre soluţionare.(2) Secretariatul tehnic este format din personal cu atribuţii referitoare la administrarea secretariatului, a registraturii, a arhivei de documente, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi alte activităţi de natură administrativă, acordarea îndrumărilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi din personal cu atribuţii de specialitate, care să asigure suportul tehnic de specialitate pentru activitatea conciliatorilor în sensul prezentei proceduri. Articolul 9Impunerea unei soluţii(1) Înainte de a alege această posibilitate de soluţionare a litigiului, părţile sunt informate cu privire la condiţiile speciale ale unei astfel de alegeri, şi anume:a)caracterul obligatoriu al soluţiei; b)faptul că părţile nu au posibilitatea de a alege dacă acceptă sau nu soluţia; c)faptul că niciuna dintre părţi nu se poate retrage dintr-o asemenea procedură; d)faptul că implicarea în procedură nu exclude posibilitatea de a cere despăgubiri printr-o procedură judiciară separată; e)faptul că soluţia propusă poate fi diferită de un rezultat stabilit de către o instanţă care aplică dispoziţiile legale în vigoare; f)consecinţele juridice ale acceptării unei astfel de soluţii. (2) SAL-FIN se asigură că părţile îşi dau acordul scris cu privire la caracterul obligatoriu al soluţiei, anterior demarării procedurilor.(3) SAL-FIN organizează şi administrează soluţionarea litigiilor naţionale pe calea soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN, în mod instituţionalizat, pe baza sesizării SAL-FIN în condiţiile prezentei proceduri. Articolul 10Comisia de conciliere(1) Comisia de conciliere este formată dintr-un conciliator unic sau din 3 conciliatori desemnaţi, dintre care unul este supraconciliator. Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv Comisiei de conciliere.(2) Desemnarea conciliatorului unic sau a celor 2 conciliatori se face de către părţile reprezentate în litigiu, prin alegerea din Registrul conciliatorilor.(3) În cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, fiecare parte îşi numeşte câte un conciliator, iar Colegiul de coordonare desemnează un supraconciliator din Registrul conciliatorilor.(4) Conciliatorii îşi exercită activitatea cu titlu individual, independent şi imparţial, fiind supuşi numai legii, iar aprecierea probelor şi luarea deciziilor se fac în baza convingerii intime a conciliatorului.(5) Conciliatorii îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplinesc misiunea conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1)-(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 6 alin. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi într-un timp rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial.(6) Comisia de conciliere se consideră constituită la data alegerii sau, după caz, la data desemnării ultimului conciliator sau a conciliatorului unic.(7) În termen de maximum 10 zile de la data constituirii, părţile sunt obligate să transmită toate documentele solicitate de SAL-FIN pentru soluţionarea litigiului.(8) Comisia de conciliere va putea dispune, după caz, ascultarea părţilor, în măsura în care este necesar, şi reluarea dezbaterilor în şedinţe succesive.(9) În condiţiile recuzării unuia sau mai multor conciliatori, aceştia se înlocuiesc prin alegerea de către părţi conform alin. (2). Ulterior recuzării şi înlocuirii conciliatorilor, noii conciliatori vor relua procedura SAL.(10) Recuzarea trebuie să fie cerută, cu o motivare pertinentă şi obiectivă, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de când partea a luat cunoştinţă de numirea conciliatorului sau de când a apărut cauza.(11) Conciliatorii pot fi recuzaţi motivat pentru cauze ce pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea lor, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).(12) Orice conciliator care ştie că există o cauză de recuzare a sa este obligat să înştiinţeze atât părţile, cât şi pe ceilalţi conciliatori înainte de a accepta însărcinarea de conciliere sau, dacă aceste fapte intervin după acest moment, de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa lor.(13) Cererile de recuzare neîntemeiate sau nejustificate de către partea care a cerut recuzarea conduc la anularea recuzării.(14) În caz de retragere a conciliatorului/conciliatorilor, acesta/aceştia va/vor fi înlocuit/înlocuiţi conform prezentei proceduri. Articolul 11Hotărârea Comisiei de conciliere(1) Procedura soluţionării alternative a litigiilor prin impunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri de impunere.(2) Dacă părţile nu au convenit altfel, Comisia de conciliere trebuie să pronunţe hotărârea în termen de cel mult 90 de zile de la data constituirii sale.(3) Părţile pot propune în scris prelungirea termenului, cu acordul Comisiei de conciliere.(4) Pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit de Comisia de conciliere cu cel mult 60 de zile.(5) Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi sau, în caz de dezacord, cu majoritate. Conciliatorul care a avut o altă părere îşi va redacta şi semna opinia separată, cu motivare.(6) Comisia de conciliere soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile, ţinând seama, atunci când este cazul, şi de uzanţele comerciale.(7) Hotărârea se redactează în scris şi trebuie să cuprindă identitatea părţilor, domiciliul, numele şi domiciliul în cazul reprezentanţilor, persoanele participante la dezbaterea litigiului, componenţa nominală a Comisiei de conciliere, menţionarea acordului părţilor privind caracterul obligatoriu al soluţiei, obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor, locul şi data pronunţării hotărârii, semnăturile tuturor conciliatorilor, cu excepţia celei a conciliatorului care a avut o altă părere, dacă este cazul.(8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.(9) Greşelile materiale din textul hotărârii/încheierii, greşeli evidente ce nu schimbă fondul soluţiei, precum şi greşelile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părţi, în termenul prevăzut, printr-o cerere de îndreptare, pronunţarea având loc în cadrul aceiaşi Comisii de conciliere.(10) Hotărârea, respectiv încheierea se comunică părţilor în termen de 15 zile calendaristice de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării. Acestea pot fi atacate la instanţa de judecată competentă.(11) Hotărârile care nu sunt atacate în termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicării constituie de drept titlu executoriu.(12) Hotărârile Comisiei de conciliere pot fi publicate. Articolul 12Constituirea resurselor financiare(1) Procedura de soluţionare a litigiilor de către SAL-FIN este gratuită pentru consumatorul parte în litigiu.(2) În cazul în care pentru soluţionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate şi apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.(3) În cazul în care părţile solicită soluţionarea litigiului într-o locaţie diferită de cea a SAL-FIN pentru care este necesară deplasarea conciliatorului sau a Comisiei de conciliere şi a Secretariatului tehnic, partea solicitantă asigură spaţiul şi suportă costul deplasării. Articolul 13Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii A.S.F. asigură spaţiul necesar desfăşurării activităţii SALFIN, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (3). Articolul 14Obligaţia de confidenţialitate Conciliatorii şi personalul Secretariatului tehnic au obligaţia de a asigura confidenţialitatea procedurii. Articolul 15Limba utilizată în procedura de impunere a unei soluţii Limba folosită în desfăşurarea concilierii este limba română. Partea ce solicită desfăşurarea dezbaterii în altă limbă, la cererea şi pe cheltuiala sa, va asigura conciliatorului serviciile unui interpret. Articolul 16Dispoziţii finale Data intrării în vigoare a prezentei procedurii este data publicării Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN).SmartCity5

COMENTARII la Regulament 4/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 4 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 4/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu