E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 3 din 12 iunie 1996

privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din  5 august 1996


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste, in conformitate cu art. 6 si 14 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, norme cu privire la desfasurarea activitatilor de intermediere de valori mobiliare pe piete organizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. agent pentru valori mobiliare este o persoana fizica legal autorizata care, actionand ca reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare, executa ordine de vanzare si/sau de cumparare de valori mobiliare, in numele si in contul acelei societati;
    2. capital net reprezinta diferenta dintre valoarea activelor ponderate si actualizate ale pietei de valori mobiliare si obligatiile totale ale societatii;
    3. client este persoana fizica sau juridica de la care sau in contul careia societatea de valori mobiliare a primit, a dobandit sau detine fonduri sau valori mobiliare in baza unui contract;
    4. contract de compensare este acel contract incheiat intre o societate de valori mobiliare care nu este membra a unei societati de depozitare si o societate de valori mobiliare membra a unei societati de depozitare (societate de compensare), care da posibilitatea celei dintai sa efectueze compensarea / decontarea pentru tranzactiile sale;
    5. formator de piata pentru o anumita valoare mobiliara este acea societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M. si inregistrata la A.N.S.V.M., care actioneaza in nume propriu si ofera cotatii ferme pentru vanzarea si cumpararea pachetelor de valori mobiliare, asa cum este stabilit prin normele care reglementeaza piata RASDAQ;
    6. grad de indatorare reprezinta raportul dintre obligatiile totale ale societatii (din care se scad fondurile clientilor aflate in conturi separate) si capitalul net;
    7. intermediar pentru valori mobiliare este persoana juridica legal autorizata de catre C.N.V.M. sa exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de comert, fie in cont propriu (dealer), fie in contul unor terti (broker);
    8. intermediere de valori mobiliare este o activitate realizata de persoane autorizate conform legii, constand in cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare ori drepturi aferente lor sau derivand din acestea, precum si din operatiuni conexe sau accesorii autorizate de C.N.V.M.;
    9. ordin este cererea de a vinde sau de a cumpara o anumita valoare mobiliara;
    10. organism de autoreglementare (OAR) este acea organizatie profesionala care activeaza pe piata de capital in baza unor reguli si competente recunoscute de C.N.V.M. si care are ca obiectiv respectarea de catre membrii sai a reglementarilor C.N.V.M. si a propriilor reguli;
    11. piata lichida se refera la o piata recunoscuta de C.N.V.M., in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara vanduta poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta. Daca valoarea actualizata nu poate fi determinata, inseamna ca nu exista o piata lichida pentru acea valoare mobiliara si ca nu poate fi inclusa ca activ al pietei de valori mobiliare in scopul calcularii capitalului net;
    12. piata RASDAQ este un sistem electronic de tranzactionare a valorilor mobiliare al A.N.S.V.M., bazat pe concurenta dintre diversi formatori de piata;
    13. publicitate reprezinta difuzarea oricarei informatii de larga audienta prin mijloace de comunicare in masa, cum ar fi: ziare, reviste, radio, televiziune, telecomunicatii sau prin alte mijloace scrise de promovare, destinate clientilor sau publicului larg;
    14. valoarea actualizata a activelor pietei de valori mobiliare tranzactionate pe o piata recunoscuta de C.N.V.M. reprezinta ultimul pret de vanzare, daca in ultimele doua saptamani a avut loc o vanzare, sau pretul ferm de cumparare curent.

    CAP. 2
    Conditiile si procedura de autorizare a societatilor de valori mobiliare

    Art. 3
    Intermedierea de valori mobiliare se realizeaza numai pe piete organizate, care au fost infiintate si functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea C.N.V.M. Activitatile de intermediere vor fi desfasurate numai de catre societatile de valori mobiliare membre ale unui organism de autoreglementare.
    Art. 4
    Activitatile de intermediere pentru care C.N.V.M. poate acorda autorizatie unei societati de valori mobiliare includ:
    a) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe contul clientilor;
    b) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu;
    c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;
    d) transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati;
    e) detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare ale clientilor, in scopul executarii ordinelor privind respectivele valori mobiliare;
    f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor;
    g) pastrarea de fonduri si/sau de valori mobiliare ale clientilor, in scopul si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile C.N.V.M.;
    h) acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei, cu consultarea C.N.V.M.;
    i) alte activitati de intermediere sau legate de intermediere autorizate de C.N.V.M., cum ar fi:
    1. desfasurarea activitatii de formator de piata;
    2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii;
    3. activitati conexe activitatii de intermediere de valori mobiliare, printre care:
    a) asistenta si evaluarea economica a societatilor comerciale in vederea stabilirii politicii de investitii;
    b) elaborarea documentatiei in vederea majorarii capitalului social sau/si finantarii prin plasament privat sau/si oferta publica de vanzare a valorilor mobiliare.
    Art. 5
    In vederea obtinerii autorizatiei de la C.N.V.M., societatea de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fie persoana juridica romana legal infiintata ca societate pe actiuni in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
    2. capitalul social al societatii sa fie constituit din actiuni nominative cu drept de vot, fiecare actiune conferind detinatorilor drepturi egale;
    3. obiectul de activitate al societatii sa fie exclusiv intermedierea de valori mobiliare;
    4. la momentul inregistrarii cererii de autorizare sa faca dovada unui minimum de capital subscris si integral varsat, care trebuie sa fie in proportie de cel putin 75% numerar restul de 25% poate fi aport in natura, constand in active corporale destinate exclusiv activitatii societatii.
    5. societatea sau actionarii ei semnificativi sa nu detina nici un fel de participare intr-o alta societate de valori mobiliare. Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, precum si agentii pentru valori mobiliare ai societatii pot detine actiuni intr-o alta societate de valori mobiliare numai daca aceasta este deschisa si are actiunile inscrise la cota intr-o bursa de valori si numai cu conditia ca detinerile individuale si cumulate sa nu depaseasca 5%, respectiv 20% din capitalul subscris al unei astfel de societati de valori mobiliare, precum si cu conditia sa nu fie alesi ca membri ai conducerii unei astfel de societati de valori mobiliare.
    Eliberarea autorizatiei societatii de valori mobiliare se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare de 1.000.000 lei, suma care va fi actualizata anual in functie de rata inflatiei, publicata oficial.
    Art. 6
    (1) Capitalul minim subscris si integral varsat va fi de:
    1. 100.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), d), e), i)2 si i)3;
    2. 200.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), d) e), f), g), i)2 si i)3;
    3. 300.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i)1, i)2 si i)3;
    4. 600.000.000 lei pentru societatile de valori mobiliare care desfasoara activitatile prevazute la art. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i)1, i)2 si i)3;
    (2) In situatia in care C.N.V.M. va autoriza alte activitati de intermediere de valori mobiliare decat cele prevazute la art. 4 lit a)-i), aceasta va stabili nivelul minim necesar al capitalului.
    Art. 7
    (1) In scopul autorizarii ca societate de valori mobiliare in conformitate cu art. 35 paragraful 1 din Legea nr. 52/1994, societatile solicitante vor completa o cerere standard de autorizare (formularul S.V.M. anexat la prezentul regulament).
    (2) Cererea trebuie sa fie insotita de avizul organismului de autoreglementare la care societatea de valori mobiliare doreste sa devina membra.
    (3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea societatii in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii insotite de dosarul aferent care va cuprinde piesele prevazute in anexa.
    (4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare respectiv un exemplar al autorizatiei societatii de valori mobiliare.
    Art. 8
    (1) In vederea retragerii autorizatiei de a efectua activitati de intermediere, societatea de valori mobiliare va depune o cerere standard de renuntare la autorizatie (formularul S.V.M.-R, anexat la prezentul regulament).
    (2) Cererea va trebui sa fie insotita de avizul organismului de autoreglementare la care societatea de valori mobiliare este membra si din care doreste sa se retraga.
    (3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Daca inainte de a emite decizia de retragere a autorizatiei C.N.V.M. a impus sanctiuni ca urmare a incalcarii unor prevederi ale Legii nr. 52/1994 sau ale regulamentelor C.N.V.M., termenul de 30 de zile se prelungeste pana cand C.N.V.M. considera ca este necesar si nu se incalca cerintele de protectie a investitorilor.
    (4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare respectiv un exemplar al deciziei de retragere a autorizatiei societatii de valori mobiliare.
    Art. 9
    Documentele mentionate la art. 7 si 8 se vor prezenta la registratura C.N.V.M. intr-un exemplar cu scris lizibil sau in forma dactilografiata. In situatia in care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenele specificate in art. 7 si 8 vor curge de la data depunerii ultimului document in forma solicitata.
    Art. 10
    In intelesul prezentului regulament, prin active ale pietei de valori mobiliare se intelege:
    a) sume in cont curent la bancile comerciale;
    b) certificate de depozit;
    c) depozite la termen si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale;
    d) titluri de stat;
    e) valori mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice, tranzactionate pe piete recunoscute de C.N.V.M., pentru care exista o piata lichida;
    f) titlurile de participare la fondurile mutuale;
    g) sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare cumparate in numele lor;
    h) depozite la o societate depozitara inregistrata la C.N.V.M.;
    i) depozita la o alta societate de valori mobiliare, in baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.;
    j) obligatiuni municipale;
    k) alte active pe care C.N.V.M. le poate include in aceasta categorie.
    Art. 11
    Coeficientii de risc care se aplica activelor pietei de valori mobiliare, enumerate in art. 10, in scopul calcularii capitalului net, sunt:
    a) sume in cont curent la bancile comerciale, 0%;
    b) certificate de depozit, 2%;
    c) depozite constituite la bancile comerciale si alte instrumente care evidentiaza depuneri la banci comerciale, 5%; pentru depozitele constituite la bancile comerciale aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei, 15%;
    d) valoarea actualizata a titlurilor de stat, 6%;
    e) valoarea actualizata a valorilor mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice, emise de societati comerciale tranzactionate pe piete recunoscute de C.N.V.M.:
    1. actiuni si obligatiuni ale societatilor comerciale pentru care exista o piata lichida, 30%; pentru formatorii de piata se aplica un coeficient de risc de 20% pentru valorile mobiliare pentru care desfasoara activitatea de formator de piata;
    2. daca valoarea totala a actiunilor sau a obligatiunilor unei singure societati comerciale reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare, se va aplica un coeficient de risc de 50%;
    f) titluri de participare la fondurile mutuale, 25%, daca valoarea totala a titlurilor de participare la un singur fond mutual reprezinta mai mult de 20% din totalul activelor pietei de valori mobiliare ale societatii de valori mobiliare, se va aplica un factor de risc de 50%;
    g) sume datorate de clienti pentru valorile mobiliare cumparate in numele lor:
    1. in termen de 3 zile lucratoare de la data tranzactionarii, 0%;
    2. dupa cele 3 zile, valorile mobiliare cumparate in numele clientului pot trece in contul societatii, aplicandu-li-se coeficientul de risc corespunzator;
    h) depozite la o societate depozitara inregistrata la C.N.V.M., 0%;
    i) depozite la o alta societate de valori mobiliare, in baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M., 2%;
    j) obligatiuni municipale, 10%;
    k) alte active pe care C.N.V.M. le poate include in aceasta categorie - coeficientii de risc care vor fi determinati de catre C.N.V.M.
    Art. 12
    In cursul desfasurarii activitatii, societatile de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa mentina un nivel minim al capitalului net, dupa cum urmeaza:
    - pentru societatile prevazute la art. 6 paragraful (1) pct. 1 -  25.000.000 lei;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 paragraful (1) pct. 2 -  50.000.000 lei;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 paragraful (1) pct. 3 - 100.000.000 lei si, in plus, pentru fiecare valoare mobiliara pentru care actioneaza ca formator de piata - 500.000 lei, pana la maximum 150.000.000 lei, in cazul formatorilor de piata pentru mai mult de 100 de valori mobiliare;
    - pentru societatile prevazute la art. 6 paragraful (1) pct. 4 - 150.000.000 lei;
    2. sa mentina un grad de indatorare de maximum 15 la 1.

    CAP. 3
    Conditiile si procedura de autorizare a agentilor de valori mobiliare

    Art. 13
    Nici o persoana fizica nu se va angaja in intermedierea de valori mobiliare fara a detine autorizatie din partea C.N.V.M.
    Art. 14
    Agentul de valori mobiliare nu poate desfasura activitati de intermediere de valori mobiliare in numele si pe contul sau.
    Art. 15
    Pentru a fi autorizat, agentul de valori mobiliare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    1. sa fie angajat sau reprezentant exclusiv al unei societati de valori mobiliare;
    2. sa aiba cel putin studii medii;
    3. sa fi promovat "Testul de verificare a cunostintelor de baza in domeniul valorilor mobiliare", organizat de A.N.S.V.M., si sa participe la pregatirea continua in forma si structurile de pregatire si testare acreditate de C.N.V.M.;
    4. sa nu detina actiuni intr-o alta societate de valori mobiliare, decat in conditiile prevazute de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;
    5. sa nu fie actionar semnificativ, membru al consiliului de administratie sau al personalului de conducere al unei societati comerciale care se afla intr-una dintre fazele procedurii de faliment sau in cele premergatoare acesteia;
    6. in calitate de agent pentru valori mobiliare, sa nu fi fost exclus de pe o piata recunoscuta de catre C.N.V.M.;
    7. sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M. cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale, reglementata de Legea nr. 52/1994;
    8. sa nu aiba antecedente penale.
    Art. 16
    In vederea autorizarii unei persoane fizice ca agent de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare, prin reprezentantii ei legali, va depune o cerere la C.N.V.M., care va cuprinde: numele, prenumele si calitatea solicitantului (de angajat sau reprezentant), denumirea societatii de valori mobiliare unde solicitantul urmeaza sa fie angajat. Cererea va fi insotita de avizul OAR la care societatea de valori mobiliare este membra.
    Art. 17
    Cererea, inaintata catre C.N.V.M. si avizata de OAR, va fi insotita de urmatoarele documente:
    1. acte de studii;
    2. curriculum vitae;
    3. declaratii de indeplinire a conditiilor prevazute in art. 15 din prezentul regulament;
    4. angajament de respectare a prevederilor Legii nr. 52/1994, ale regulamentelor C.N.V.M. si ale OAR corespunzator;
    5. certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii.
    Art. 18
    C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, insotita de documentele mentionate in art. 16 si 17 din prezentul regulament.
    Eliberarea autorizatiei de agent de valori mobiliare se va face sub conditia prezentarii dovezii achitarii in contul C.N.V.M. a taxei de autorizare de 100.000 lei, actualizata anual in functie de rata inflatiei, publicata oficial.
    Art. 19
    Daca dupa primirea autorizarii de catre C.N.V.M. agentul de valori mobiliare a incalcat vreuna dintre prevederile art. 15, agentul sau societatea de valori mobiliare trebuie sa raporteze despre aceasta situatie C.N.V.M. in termen de 48 de ore.

    CAP. 4
    Obligatiile societatilor de valori mobiliare fata de clienti

    Art. 20
    Clientul va avea acces la informatii generale despre societatea de valori mobiliare, referitoare la: activitatile pe care societatea este autorizata sa le desfasoare, comisioanele si alte cheltuieli legate de serviciile pe care societatea le pune la dispozitia clientului, ultimul bilant contabil anual si/sau semestrial, sediul central si toate filialele, precum si persoana de legatura din cadrul societatii de la care clientul poate obtine informatia in legatura cu conturile sale sau cu societatea de valori mobiliare. Societatea de valori mobiliare are obligatia de a face disponibile aceste informatii la sediul sau. Modificarile intervenite in legatura cu comisioanele si celelalte cheltuieli trebuie sa fie aduse la cunostinta clientului in cel mai scurt timp.
    Art. 21
    Societatea de valori mobiliare are datoria de a executa ordinele clientilor la cel mai bun pret, in conditiile date ale pietei.
    Inainte de a negocia o anumita valoare mobiliara in cont propriu sau in contul unui actionar semnificativ al societatii, al unui membru al consiliului de administratie sau al unui angajat al sau, societatea de valori mobiliare trebui sa execute ordinele primite de la clienti pentru acea valoare mobiliara la acelasi pret sau la un pret mai bun, in cazul unui ordin limita.
    In situatia in care clientul nu avanseaza banii sau titlurile necesare inaintea efectuarii tranzactiei, societatea are dreptul sa refuze executarea ordinului.
    In situatia in care clientul nu avanseaza banii sau titlurile necesare in termen de 3 zile de la data tranzactiei, societatea de valori mobiliare:
    1. poate vinde valorile mobiliare pe care clientul le cumpara si nu avanseaza banii necesari; sau
    2. poate cumpara valorile mobiliare necesare pentru incheierea tranzactiei, in cazul in care clientul care vinde valori mobiliare nu le-a avansat.
    Art. 22
    Inainte de a face recomandari clientilor potentiali sau actuali, societatea de valori mobiliare sau agentul sau trebuie, printre altele, sa precizeze: daca actioneaza in calitate de dealer pentru valoarea mobiliara respectiva, daca are suficiente informatii periodice pentru a face o asemenea recomandare (incluzand informatii financiare si alte documente accesibile publicului cu privire la societatea ale carei valori mobiliare fac obiectul recomandarii), si ca nu garanteaza in nici un fel pentru performantele valorii mobiliare respective.
    Pentru a dobandi autoritate discretionara asupra portofoliului de valori mobiliare al unui client, societatea de valori mobiliare are obligatia de a obtine o autorizatie in forma scrisa din partea clientului, de a transmite acestuia o informare despre existenta riscului asupra capitalului investit si de a preciza ca performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare.
    Art. 23
    In cazul aparitiei unui conflict de interese intre o societate de valori mobiliare si unul dintre clientii sai, societatea va trebui sa notifice aceasta situatie clientului in cauza, in cel mai scurt timp. Conflictul de interese poate aparea fie ca urmare a faptului ca societatea de valori mobiliare controleaza, este controlata sau se afla sub acelasi control cu emitentul valorilor mobiliare, pentru care societatea desfasoara activitati de intermediere, fie ca urmare a angajamentelor deja luate fata de alti clienti. In sensul prezentului articol, pozitia de control sa defineste printr-o participare de peste 10 procente la capitalul societatii.
    Art. 24
    Dupa efectuarea unei tranzactii exceptand situatia in care aceasta implica cumpararea sau vanzarea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii, societatea de valori mobiliare va confirma clientului executarea ordinului nu mai tarziu de 2 zile lucratoare dupa ce tranzactia a avut loc. Confirmarea trebuie sa indice cel putin:
    1. daca societatea de valori mobiliare actioneaza in calitate de dealer sau de broker;
    2. comisioanele aferente, precum si alte sume pe care societatea de valori mobiliare le-a primit sau le va primi de la clienti pentru tranzactiile efectuate;
    3. data la care s-a efectuat tranzactia, denumirea, pretul si numarul de valori mobiliare cumparate sau vandute de client.
    Art. 25
    Suma totala (comisioanele si celelalte taxe) pe care fiecare client o plateste in vederea efectuarii unei tranzactii nu poate depasi 8% din valoarea tranzactiei. Aceasta limitare nu se va aplica sumelor primite ca urmare a plasamentului garantat.
    Art. 26
    O societate de valori mobiliare va depozita fondurile primite de la clienti pe durata unei zile lucratoare, separat de fondurile societatii. De asemenea, valorile mobiliare ale clientilor vor fi tinute in conturi separate de cele ale societatii.

    CAP. 5
    Norme de conduita pentru societatile de valori mobiliare si agentii acestora

    Art. 27
    Societatea de valori mobiliare, precum si agentii sai trebuie si respecte prevederile Legii nr. 52/1994 ale prezentului regulament, instructiunile C.N.V.M. precum si regulile si interpretarile organismelor de autoreglementare.
    Art. 28
    a) Societatii de valori mobiliare ii este interzis sa faca declaratii false sau sa omita fapte importante necesare pentru ca declaratiile, in circumstantele in care au fost facute, sa nu induca in eroare.
    b) Societatii de valori mobiliare ii este interzis sa faca inregistrari false sau incorecte in legatura cu acceptarea sau cu folosirea valorilor mobiliare si a fondurilor clientilor, sau in legatura cu momentul si metoda de efectuare a compensarii si decontarii tranzactiilor cu valori mobiliare.
    c) Societatii de valori mobiliare ii este interzis si efectueze tranzactii in scopul de a influenta in mod artificial pretul valorilor mobiliare sau de a crea impresia unui volum ridicat.
    d) Societatii de valori mobiliare ii este interzis sa afiseze cotatii sau sa introduca ordine de natura sa creeze o impresie falsa asupra pretului real de piata al unei valori mobiliare.
    e) Societatii de valori mobiliare ii este interzis sa efectueze tranzactii cu o valoare mobiliara, care ar avea ca scop ascunderea identitatii proprietarului acelei valori mobiliare.
    f) Societatii de valori mobiliare sau angajatilor acesteia le este interzis sa efectueze tranzactii cu o anumita valoare mobiliara, bazate pe informatii confidentiale sau privilegiate in legatura cu acea valoare mobiliara sau sa dezvaluie asemenea informatii unei persoane care ar putea obtine beneficii prin tranzactionarea pe baza acestor informatii.
    Art. 29
    Societatea de valori mobiliare nu trebuie sa efectueze tranzactii cu frecventa sau cu volum nejustificate in raport cu resursele financiare ale clientului intr-un cont asupra caruia exercita autoritate discretionara. De asemenea, societatea de valori mobiliare nu trebuie sa faca recomandari nepotrivite din punctul de vedere al resurselor financiare sau al obiectivelor clientului.
    Art. 30
    Agentul de valori mobiliare este obligat sa informeze conducerea societatii cu privire la orice reclamatii ale clientilor sai in legatura cu activitatea sa ca agent. Societatea de valori mobiliare trebuie sa tina evidenta tuturor acestor reclamatii.
    Art. 31
    Publicitatea facuta de societatea de valori mobiliare trebuie sa contina denumirea completa a societatii.
    Art. 32
    Publicitatea societatii de valori mobiliare nu trebuie sa ofere garantii investitorilor cu privire la performantele unei investitii, nici sa contina informatii false sau care pot induce in eroare.
    Art. 33
    Publicitatea societatii de valori mobiliare trebuie sa fie trimisa C.N.V.M. spre aprobare. Daca C.N.V.M. nu dezaproba in mod expres materialul publicitar in termen de 10 zile de la inregistrarea la registratura, materialul se considera aprobat. C.N.V.M. poate dezaproba sau sista publicarea unui material publicitar, daca hotaraste ca acesta contine informatii false care induc in eroare sau contravin legii, regulilor OAR sau ale C.N.V.M.
    Art. 34
    Societatea de valori mobiliare trebuie sa pastreze la sediul sau copii de pe toate materialele publicitare pentru o perioada de 24 de luni de la aparitie si sa le puna la dispozitia C.N.V.M., la cerere.

    CAP. 6
    Documentele specifice activitatii de intermediere. Raportarile financiare si notificarile catre C.N.V.M.

    Art. 35
    Societatile de valori mobiliare sunt obligate sa tina evidenta stricta a operatiunilor pe care le executa si sa-si organizeze evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale reglementarilor si instructiunilor elaborate in scopul aplicarii acesteia, precum si cu reglementarile specifice ale C.N.V.M.
    Art. 36
    Societatile de valori mobiliare trebuie sa intocmeasca (fara a se limita la) si sa tina la zi urmatoarele documente:
    1. evidente ale intrarilor/iesirilor zilnice corespunzatoare tuturor cumpararilor/vanzarilor de valori mobiliare, iesiri/intrari de numerar si valori mobiliare si alte avansuri sau debite ale clientilor. Acestea trebuie sa reflecte contul in care tranzactia a fost efectuata, denumirea si numarul valorilor mobiliare, pretul unitar si cel total de vanzare sau de cumparare, data tranzactiei ca si numele persoanei de la care valorile mobiliare au fost cumparate sau primite, sau careia i-au fost vandute sau livrate respectivele valori mobiliare, aduse la zi;
    2. evidente pe clienti, in care sa fie reflectate, in contul de numerar al fiecarui client, toate vanzarile/cumpararile, primirile/livrarile de valori mobiliare, actualizate cel putin lunar;
    3. documente care sa reflecte activele si pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli si de capital, actualizate cel putin lunar;
    4. documente care sa reflecte separat pentru fiecare valoare mobiliara, la data compensarii, toate pozitiile pe care societatea de valori mobiliare le detine in conturile personale si ale clientilor sai, precum si localizarea lor;
    5. documente care sa reflecte valorile mobiliare in curs de transfer, dividendele si dobanzile primite, imprumuturile acordate sau primite, ca si valorile mobiliare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel putin lunar;
    6. un formular pentru fiecare ordin de vanzare sau de cumparare de valori mobiliare, care va include cel putin:
    a) numarul contului clientului;
    b) momentul intrarii ordinului;
    c) momentul executarii ordinului;
    d) data anularii ordinului, daca este cazul;
    e) tipul ordinului;
    f) daca ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului sau;
    g) daca societatea de valori mobiliare actioneaza in calitate de broker sau de dealer;
    h) pretul la care ordinul a fost executat;
    7. dosare care sa cuprinda copii de pe confirmarile tuturor cumpararilor sau vanzarilor de valori mobiliare, conform art. 24, ca si copii de pe notele privind alte debite si credite ale clientilor societatii de valori mobiliare;
    8. inregistrari ale fiselor conturilor, pe clienti, care sa evidentieze situatia conturilor de numerar ale acestora; inregistrari care sa evidentieze gradul de indatorare si capitalul net; si
    9. dosare care sa cuprinda cererile de angajare depuse de fiecare persoana asociata unei societati de valori mobiliare, inclusiv date privind respingerea, suspendarea sau retragerea autorizatiei de a actiona in calitate de agent de valori mobiliare pe o piata recunoscuta de C.N.V.M., precum si date despre condamnari sau puneri sub acuzare in legatura cu activitatea de intermediere.
    Art. 37
    Societatea de valori mobiliare trebuie sa intocmeasca si sa pastreze la zi toate documentele prevazute la art. 36, in scopul de a reflecta cu exactitate situatia financiara si a permite verificarea si copierea acestor evidente in orice moment, de catre inspectori sau alti reprezentanti ai C.N.V.M. C.N.V.M. are, de asemenea, dreptul de a solicita, a verifica si a copia in orice moment orice evidente pe care societatea de valori mobiliare le intocmeste in baza regulamentelor organismelor de autoreglementare.
    Art. 38
    Toate documentele prevazute la art. 36 trebuie sa fie pastrate pentru o perioada de minimum 5 ani intr-un loc accesibil si sa poata fi puse la dispozitia C.N.V.M., la cerere, in cel mult 4 zile lucratoare.
    Art. 39
    In scopul supravegherii de catre C.N.V.M. a activitatii desfasurate de societatile de valori mobiliare, acestea vor depune la C.N.V.M. urmatoarele situatii:
    1. lunar, "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare". Aceasta situatie va fi depusa la C.N.V.M. in termen de 25 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii, in formularul pus la dispozitie de catre C.N.V.M.;
    2. raportarile semestriale, in cel mult 45 de zile dupa sfarsitul semestrului.
    Rapoartele semestriale trebuie sa includa "Bilantul contabil semestrial, "Contul de profit si pierderi" si "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare", conform formularului pus la dispozitie de C.N.V.M.;
    3. raportarile anuale, in cel mult 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
    Raportul anual, certificat de catre un cenzor extern independent, trebuie sa cuprinda: Bilantul contabil anual cu toate anexele corespunzatoare, "Situatia privind capitalul net minim si gradul de indatorare", "Raportul de gestiune al administratorilor" si "Situatia modificarilor in Registrul actionarilor";
    4. alte situatii pe care C.N.V.M. le poate solicita.
    Art. 40
    Societatile de valori mobiliare trebuie sa expedieze clientilor, trimestrial, situatia conturilor acestora, daca in aceasta perioada a avut loc vreo tranzactie. Clientului care detine un cont activ de numerar sau de valori mobiliare i se va transmite, de asemenea, un raport anual.
    Art. 41
    (1) Societatea de valori mobiliare care nu indeplineste conditiile stabilite in art. 12 sau constata nereguli in intocmirea si pastrarea la zi a documentelor, in forma stabilita in art. 36, va trebui sa notifice, in scris sau electronic, C.N.V.M. si organismului de autoreglementare corespunzator, in teren de 24 de ore de la constatarea abaterii. In plus, aceeasi societate trebuie sa precizeze C.N.V.M. si OAR masurile luate pentru a corecta situatia.
    Ori de cate ori cenzorul extern independent descopera o neregula in documentele financiar-contabile ale societatii de valori mobiliare, el trebuie sa raporteze C.N.V.M. sau organismului de autoreglementare in cel mult 2 zile lucratoare.
    Ori de cate ori organismul de autoreglementare descopera o neregula in documentele financiar-contabile ale societatii de valori mobiliare, acesta trebuie sa notifice C.N.V.M., chiar daca societatea de intermediere a facut acest lucru.
    (2) Daca o societate de valori mobiliare a incalcat vreuna dintre prevederile art. 12 sau ale art. 36, atunci C.N.V.M. sau/si organismul de autoreglementare poate lua masuri disciplinare impotriva acestei societati inclusiv suspendarea temporara a societatii de valori mobiliare, in scopul protejarii investitorilor.

    CAP. 7
    Sanctiuni

    Art. 42
    Pentru incalcarea prevederilor prezentului regulament C.N.V.M. stabileste raspunderi si sanctiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
    Art. 43
    C.N.V.M. anuleaza autorizatia obtinuta pe baza unor informatii false sau eronate si va interzice partilor raspunzatoare exercitarea oricarei activitati de intermediere de valori mobiliare sau a oricarei alte activitati reglementate de Legea nr. 52/1994.
    Art. 44
    In cazul in care:
    1. societatea sau agentul de valori mobiliare nu respecta prevederile cu privire la obtinerea autorizatiei; sau
    2. nu raporteaza despre aceste nerespectari in termen de 48 de ore de la constatarea lor,
    C.N.V.M. poate sa sanctioneze cu avertisment, sa suspende sau sa retraga autorizatia de functionare, sau poate aplica o amenda care nu va depasi 30.000.000 lei.
    Art. 45
    In cazul in care o societate de valori mobiliare nu respecta cerintele cu privire la capitalul net minim sau are un grad de indatorare mai mare de 15 la 1, aceasta este obligata sa corecteze abaterea in termen de 2 zile lucratoare de la data constatarii. In caz contrar, C.N.V.M. poate:
    1. sa sanctioneze societatea de valori mobiliare cu avertisment, in cazul in care este prima abatere in decursul unei perioade de 2 ani;
    2. sa suspende sau sa retraga autorizatia societatii de valori mobiliare, in cazul in care aceasta nu este la prima abatere sau daca abaterea respectiva nu poate fi corectata.
    In scopul protejarii investitorilor, C.N.V.M. poate suspenda temporar autorizatia unei societati de valori mobiliare inainte de expirarea termenului de 2 zile lucratoare sau poate aplica o amenda reprezentand intre 0,1 si 1% din capitalul varsat al societatii de valori mobiliare.
    Art. 46
    Societatea de valori mobiliare si/sau agentii sai, care nu isi indeplinesc indatoririle fata de clienti, prevazute in prezentul regulament, vor fi obligati sa despagubeasca clientii pentru pierderile cauzate si pot fi sanctionati de C.N.V.M. cu avertisment, cu suspendarea sau cu retragerea autorizatiei societatii si/sau a agentilor responsabili, sau cu o amenda de maximum 30.000.000 lei sau de 3 ori beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
    Art. 47
    Societatea de valori mobiliare si/sau agentii care se implica in activitati frauduloase, prin care incalca reglementarile C.N.V.M. sau Legea nr. 52/1994 si pentru care nu au fost prevazute in mod expres sanctiuni in prezentul regulament sau in Legea nr. 52/1994, vor fi obligati sa despagubeasca clientii pentru pierderile cauzate si pot fi sanctionati de C.N.V.M. cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei sale si/sau a agentilor responsabili, sau cu o amenda de maximum 30.000.000 lei sau de 3 ori beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
    Art. 48
    Daca o societate de valori mobiliare incalca prevederile prezentului regulament referitoare la publicitate, C.N.V.M. poate cere sistarea imediata a unor asemenea practici si poate aplica o amenda de maximum 10.000.000 lei, in cazul in care nu se pot aplica prevederile art. 47.
    Art. 49
    Daca suma totala primita de la un client pentru o tranzactie depaseste nivelul prevazut in prezentul regulament, C.N.V.M. poate aplica o amenda intre 0,1 si 1% din capitalul varsat al societatii de valori mobiliare. C.N.V.M. va cere societatii de valori mobiliare sa despagubeasca pe clienti pentru pierderile cauzate si o poate sanctiona cu avertisment, cu suspendarea sau retragerea autorizatiei sale si/sau a agentilor responsabili. Amenda aplicabila agentului nu va depasi 15.000.000 lei.
    Art. 50
    Daca o societate de valori mobiliare sau agentii sai efectueaza tranzactii pe baza unor informatii confidentiale si privilegiate sau transmite informatii confidentiale sau privilegiate unei persoane care foloseste asemenea informatii pentru tranzactionarea de valori mobiliare, C.N.V.M. le va putea aplica o amenda, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994. Amenda aplicabila persoanelor fizice nu poate depasi 30.000.000 lei sau de 3 ori beneficiul rezultat, oricare dintre acestea este mai mare.
    Art. 51
    Daca societatea de valori mobiliare nu se conformeaza cerintelor referitoare la evidenta contabila, cuprinse in prezentul regulament, C.N.V.M. va cere societatii sa corecteze abaterile respective in termen de 2 zile lucratoare. In caz contrar, C.N.V.M. poate:
    1. sa sanctioneze societatea de valori mobiliare cu avertisment, in cazul in care aceasta se afla la prima abatere in ultimii 2 ani;
    2. sa suspende sau sa retraga autorizatia societatii de valori mobiliare, in cazul in care nu se afla la prima abatere sau daca abaterea nu poate fi corectata.
    In scopul protejarii intereselor investitorilor, C.N.V.M. poate suspenda temporar autorizatia unei societati de valori mobiliare inainte de expirarea termenului de 2 zile lucratoare sau poate sa aplice o amenda reprezentand intre 0,1 si 1% din capitalul varsat al societatii de valori mobiliare.
    Art. 52
    Daca o societate de valori mobiliare intocmeste si prezinta C.N.V.M. documente financiar-contabile false, incomplete sau inexacte, sau alte rapoarte care trebuie inaintate conform reglementarilor C.N.V.M., aceasta poate aplica o amenda reprezentand intre 1 si 3% din capitalul varsat sau poate suspenda sau retrage autorizatia societatii respective.
    Art. 53
    Daca societatea de valori mobiliare nu trimite raportarile in termenul prevazut de prezentul regulament, C.N.V.M. poate aplica o amenda reprezentand intre 0,1 si 1% din capitalul varsat pentru fiecare zi de intarziere, sau poate sa sanctioneze cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei societatii de valori mobiliare.
    Art. 54
    Daca o societate de valori mobiliare nu trimite la C.N.V.M. raportarile certificate de catre un cenzor extern independent, potrivit prevederilor prezentului regulament, C.N.V.M. poate aplica o amenda reprezentand intre 0,1 si 1% din capitalul varsat al societatii de valori mobiliare.
    Art. 55
    Nivelurile minime si maxime ale amenzilor din prezentul capitol se actualizeaza anual cu rata inflatiei, publicata oficial.
    Art. 56
    O persoana juridica exercitand activitate de intermediere fara a avea autorizatie, conform prevederilor prezentului regulament, poate fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 0,1 si 1% din capitalul social varsat al respectivei persoane. In cazul persoanelor fizice, acestea vor fi sanctionate cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda pana la 30.000.000 lei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 57
    (1) Societatea de valori mobiliare va supune autorizarii prealabile a C.N.V.M. orice modificare in modul de organizare si functionare, orice reducere sau majorare a capitalului, precum si emisiunea de valori mobiliare, notificand C.N.V.M. schimbarile in conducerea societatii si in detinerea capitalului social.
    (2) Pentru orice notificare catre C.N.V.M. a modificarilor in conducerea sau in depunerea capitalului social, societatea va achita o taxa de 10.000 lei, actualizata anual in functie de rata inflatiei, publicata oficial.
    Art. 58
    Societatile de valori mobiliare si agentii de valori mobiliare, autorizati pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sunt si raman legal autorizati.
    Art. 59
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor art. 6 paragraful (1) si ale art. 12, care vor intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Societatile de valori mobiliare descrise in paragraful anterior vor avea la dispozitie 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament pentru a atinge nivelurile de capital social minim integral varsat si de capital net prevazute in acest regulament.
    In cazul societatilor de valori mobiliare care indeplinesc functia de formatori de piata, acestea vor trebui sa mentina un nivel al capitalului minim subscris si integral varsat de 100.000.000 lei si un nivel al capitalului net de 40.000.000 lei pana la data expirarii perioadei prevazute in alineatul anterior, cand prevederile art. 4 paragraful (1) si ale art. 10 vor deveni aplicabile.
    (3) Prevederile cap. I- VI din Regulamentul privind autorizarea societatilor de intermediere si a agentilor de valori mobiliare, adoptat de C.N.V.M. prin Ordinul nr. 1 din 11 octombrie 1994, precum si prevederile Instructiunii nr. 2 din 1 august 1995, aprobata prin Ordinul nr. 46 din august 1995, ale Instructiunii nr. 4 din 26 septembrie 1995, aprobata prin Ordinul nr. 59 din 26 septembrie 1995, ale Instructiunii nr. 6 din 31 octombrie 1995, aprobata prin Ordinul nr. 71 din 31 octombrie 1 995, ale Instructiunii nr. 8 din 20 noiembrie 1995, aprobata prin Ordinul nr. 76 din 20 noiembrie 1995, ale Instructiunii nr. 3 din 13 februarie 1996, aprobata prin Ordinul nr. 5 din 13 februarie 1996, se abroga la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.

                                                            FORMULAR S.V.M.

                         CERERE
      pentru autorizarea societatilor de valori mobiliare
    1. Cerere de autorizare a societatii de valori mobiliare.
    2. Contract de societate si statut, autentificate si purtand stampila Registrului comertului.
    3. Copie de pe decizia definitiva a instantei, prin care se autorizeaza infiintarea societatii comerciale.
    4. Copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului.
    5. Copie de pe extrasul de cont care dovedeste varsarea capitalului in numerar.
    6. Raportul de evaluare pentru aportul in natura.
    7. Documente care sa probeze ca sediul societatii se afla in folosinta exclusiva a acesteia.
    8. Pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie si pentru cenzorii numiti, urmatoarele documente:
    - curriculum vitae;
    - certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii;
    - declaratie sub semnatura autografa, care sa specifice ca nu incalca prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 52/1994 si ale reglementarilor legale in vigoare in legatura cu intermedierea de valori mobiliare.
    Pagina de validare a prezentului formular trebuie sa poarte semnatura reprezentantului legal si stampila societatii comerciale care solicita autorizarea.
    Cererile completate trebuie inaintate spre avizare organismului de autoreglementare la care societatea doreste sa devina membra. Organismul de autoreglementare va inainta ulterior C.N.V.M. toate cererile avizate, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca societate de valori mobiliare.
|------------------------------------------------------------------------------| |              |             CERERE             |    PENTRU  |    NUMAI        |
|   FORMULAR   |      PENTRU AUTORIZAREA S.V.M. | UZ OFICIAL |   PENTRU        |
|    S.V.M.    |                                |            | UZ OFICIAL      |
| Pagina 1     | Data .....................     |------------------------------|
| (Pagina de   | Numarul de inregistrare ...... |            |                 |
| inregistrare)|                                |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI ALE FAPTELOR FACUTE         |                 |
|  INTENTIONAT POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE)     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Denumirea completa a solicitantului:                    |                 |
| ...................................................        |                 |
| 2. Numarul de inmatriculare la Registrul comertului:       |                 |
| ....................................................       |                 |
| 3. Codul fiscal nr.:                                       |                 |
| ....................................................       |                 | | 4. Daca aceasta inregistrare determina schimbarea numelui  |                 |
|    solicitantului, mentionati numele anterior:             |                 |
| ....................................................       |                 |
| 5. Adresa sediului principal:                              |                 |
|    ............................    ......................  |                 |
|     (strada si numarul)              (localitatea)         |                 |
|     ...........................    ......................  |                 |
|          (judetul)                      (codul postal)     |                 |
| 6. Adresa postala, daca este diferita:                     |                 |
|    .............................                           |                 |
| 7. Numarul de telefon al solicitantului:                   |                 |
|     .................    .......................           |                 |
|      (prefixul)          (numarul de telefon)              |                 |
| 8. Numarul de fax al solicitantului:                       |                 |
|     .................     ......................           |                 |
|      (prefixul)           (numarul de fax)                 |                 |
| 9. Persoana de contact:                                    |                 |
|  ....................... ...............  ................ |                 |
|  (numele si functia)      (prefixul)      (numarul de      |                 |
|                                              telefon)      |                 |
|------------------------------------------------------------|                 |
| NU COMPLETATI SUB ACEASTA LINIE... NUMAI PENTRU UZ OFICIAL |                 |
|                                                            |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |            | NUMAI   |
|                                                       |   PENTRU   | PENTRU  | |    FORMULAR    Denumirea solicitantului ...........   | UZ OFICIAL |   UZ    |
|    S.V.M.                                             |            | OFICIAL |
|    Pagina 2    Data: ..............................   |------------|---------|
|                                                       |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|         |
| 1. Indicati in casutele de mai jos organismul de autoreglementare  |         |
|    in care solicitantul doreste sa devina membru:                  |         |
|      ----               ----                ----                   |         |
|      |  |               |  |                |  |                   |         |
|      ----               ----                ----                   |         |
|   A.N.S.V.M.            B.V.B     Altul (specificati)..........    |         |
|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|         |
| 2. Solicitantul a obtinut avizul organismului de autoreglementare  |         |
|    la care doreste sa devina membru:                               |         |
|                         ----               ----                    |         |
|                         |  |               |  |                    |         |
|                         ----               ----                    |         |
|                         DA                  NU   Stampila OAR      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |            | NUMAI   |
|                                                       |   PENTRU   | PENTRU  | |    FORMULAR    Denumirea solicitantului ...........   | UZ OFICIAL |   UZ    |
|    S.V.M.                                             |            | OFICIAL |
|    Pagina 3    Data: ..............................   |------------|---------|
|                                                       |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|         |
| 1. In ultimii 10 ani, unul dintre actionarii semnificativi         |         |
|    sau membrii consiliului de administratie, sau directorii        |         |
|    solicitantului a fost sanctionat de catre C.N.V.M., de ---  --- |         |
|    catre un organism de autoreglementare sau de catre o   |  | | | |         |
|    instanta straina?                                      DA    NU |         |
---------------------------------------------------------------------|         |
| 2. Societatea comerciala se afla intr-una dintre         ---- ---- |         |
|    fazele procedurii de faliment sau intr-una dintre     |  | |  | |         |
|    cele premergatoare acesteia,  potrivit legii?          DA    NU |         |
---------------------------------------------------------------------|         |
| 3. Bifati tipurile de activitati pentru care solicitantul          |         |
|    doreste sa obtina autorizatie:                                  |         |
|    a) Vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe contul         |         |
|    clientilor .................................           | |      |         |
|    b) Vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont           |         |
|    propriu .....................................          | |      |         |
|    c) Garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu              |         |
|    ocazia ofertelor primare sau secundare                 | |      |         |
|    d) Transmiterea ordinelor clientilor in scopul                  |         |
|    executarii lor prin alti intermediari                           |         |
|    autorizati .............................               | |      |         |
|    e) Detinerea de fonduri si/sau de valori mobiliare              |         |
|    ale clientilor in scopul executarii ordinelor privind           |         |
|    respectivele valori mobiliare                          | |      |         |
|    f) Administrarea conturilor de portofolii individuale           |         |
|    de valori mobiliare ale clientilor ..................  | |      |         |
|    g) Pastrarea de fonduri si/sau de valori mobiliare ale          |         |
|    clientilor in scopul si in cursul administrarii                 |         |
|    portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate           |         |
|    in mod expres prin reglementarile C.N.V.M. ........... | |      |         |
|    h) Acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor         |         |
|    clientilor in limita unui plafon stabilit de Banca              |         |
|    Nationala a Romaniei, cu consultarea C.N.V.M. ........ | |      |         |
|    i) Alte activitati de intermediere sau legate de                |         |
|    intermediere, autorizate de C.N.V.M.:                           |         |
|    1. desfasurarea activitatii de formator de piata ..... | |      |         |
|    2. distribuirea titlurilor de participare ale                   |         |
|    fondurilor deschise de investitii ...............      | |      |         |
|    3. activitati conexe activitatii de intermediere de             |         |
|    valori mobiliare, printre care:                                 |         |
|    - asistenta si evaluarea economica a societatilor               |         |
|    comerciale in vederea stabilirii politicii de                   |         |
|    investitii                                             | |      |         |
|    - elaborarea documentatiei in vederea majorarii                 |         |
|    capitalului social sau/si finantarii acestora prin              |         |
|    plasament privat si/sau prin oferta publica de                  |         |
|    vanzare a valorilor mobiliare ...................      | |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | PENTRU UZ OFICIAL   |
|                                                        |---------------------|
|                                                        |                     | |                                                        |---------------------|
|                                                                              |
|      ANEXA A la FORMULARUL S.V.M.                                            |
|                                                                              |
|             ACTIONARI                                                        |
|       PERSONAL DE CONDUCERE                                                  |
|                                                                              |
|                           Denumirea solicitantului: ........................ |
|                           Data: ..........................................   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  1. Mentionati mai sus:                                                      |
|     - numele membrilor consiliului de administratie si ai personalului de    |
|     conducere;                                                               |
|     - numele fiecarui actionar care detine 5% sau mai mult dintr-o clasa de  | |     valori mobiliare cu drept de vot ale solicitantului, mai putin in cazul  |
|     in care solicitantul este o societate deschisa.                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2. Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de asociat,       | |     actionar etc., iar daca este vorba de actionar, mentionati clasa de      |
|     valori mobiliare detinute (daca au fost emise mai multe clase de valori  | |     mobiliare).                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3. Codurile pentru                                                          |
|proprietate sunt: NA -- pana la 5% B -- intre 10% si 33% D -- intre 50% si 75%|
|                  A -- intre 5% si 10%    C -- intre 33% si 50% E -- peste 75%|
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                        Codul fiscal          |
|  Numele/denumirea completa   Functia      Codul          (pentru     Pentru  |
|  (Pentru persoane fizice:   sau statutul  pentru         persoane      uz    | |    numele si prenumele)                  proprietate     juridice    oficial |
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |   PENTRU UZ OFICIAL   |
|                                                      |-----------------------|
|                                                      |                       |
|                                                      ------------------------| |        ANEXA B la FORMULARUL S.V.M.                                          |
|                                                                              |
|             PERSOANE IMPLICATE                                               |
|                                                                              |
|                                   Denumirea solicitantului: ................ |
|                                   Data: .................................... |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pentru fiecare dintre actionarii, persoane juridice, mentionati in anexa  |
|    A, sa se precizeze urmatoarele: actionarii, persoane juridice, care au in | |    proprietate, au dreptul de vot sau au puterea de a vinde sau de a         |
|    influenta vanzarea a 33% sau mai mult dintr-o clasa de valori mobiliare   |
|    cu drept de vot ale acelei societati. Daca este vorba despre o societate  | |    deschisa, nu mai este necesara nici o informatie suplimentara.            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de asociat,        |
|    actionar etc., iar daca este vorba de actionar, mentionati clasa de       |
|    valori mobiliare detinute (daca au fost emise mai multe clase de valori   | |    mobiliare).                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Codurile pentru proprietate sunt:  C -- intre 33% si 50%   E -- este 75%  |
|                                       D -- intre 50% si 75%                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Societatea  Numele/denumirea              Codul      Codul fiscal    Pentru  |
| in care       completa         Statutul   pentru   (pentru persoane     uz   |
|  sunt       (Pentru persoane            proprietate    juridice)     oficial |
| detinute         fizice:                                                     |
|  actiuni   numele si prenumele                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |    PENTRU  |  NUMAI   |
|                                                      | UZ OFICIAL |  PENTRU  |
|                                                      |            |    UZ    |
|                                                      |            | OFICIAL  |
|                                                      -------------------------
|                                                      |            |          |
|         ANEXA C la FORMULARUL S.V.M.                 |            |          |
|                                                      |            |          |
|             FOAIE DE CONTINUARE                      --------------          |
|                                                                   |          | |                                                                   |          |
|                     Denumirea solicitantului: ................... |          |
|                                Data: .........................    |          |
|-------------------------------------------------------------------|          |
|  - Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica          |          |
|    raspunsurile la intrebarile formularului S.V.M., daca este     |          |
|    necesar.                                                       |          |
|  - Mentionati pagina punctul si litera la care se refera          |          |
|    explicatiile.                                                  |          |
|  - Furnizati informatii complete si concise.                      |          |
--------------------------------------------------------------------|          |
|  Puncte       |                  Raspuns                          |          |
| din formular  |                                                   |          |
|---------------|---------------------------------------------------|          |
|               |                                                   |          |
|               |                                                   |          |
|               |                                                   |          |
|               |                                                   |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                         FORMULAR S.V.M.- R.  |
|                      CERERI*) DE RETRAGERE                                   |
|      A AUTORIZATIEI DE SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| FORMULAR    |  CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZATIEI       | PENTRU UZ OFICIAL  |
|  S.V.M.-R   |    DE SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE       |--------------------|
|  Pagina 1   |                                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| AVERTISMENT: Declaratiile eronate si omisiunile de fapte facute intentionat  |
|                      pot constitui incalcari ale legii.                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   1. Denumirea completa a solicitantului:                                    |
|   .......................................................................... |
|   2. Codul fiscal nr.:                                                       |
|   .......................................................................... |
|   3. Adresa sediului principal:                                              |
|   .....................................  ..................................  |
|          (strada si numarul)                      (localitatea)              |
|   .....................................  ..................................  | |                (judetul)                          (codul postal)             |
|   4. Adresa postala, daca este diferita:                                     |
|   .....................................                                      |
|   5. Numarul de telefon al solicitantului:                                   |
|   ................  .....................                                    |
|      (prefixul)      (numarul de telefon)                                    |
|   6. Numarul de fax al solicitantului:                                       |
|   ................  .....................                                    |
|      (prefixul)        (numarul de fax)                                      |
|                                                                              |
|   7. Persoana de contactat:                                                  |
|                                                                              |
|    ........................  ....................    ...................     | |       (numele si functia)          (prefixul)        (numarul de telefon)    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Indicati in casutele de mai jos organismul de autoreglementare in care    | |    solicitantul este membru si din care doreste sa se retraga:               |
|                                                                              |
|      |  |            |  |               |  |     ...............             |
|    A.N.S.V.M.        B.V.B.             Altul     (specificati)              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Solicitantul a obtinut avizul organismului de autoreglementare:           |
|      |  |            |  |                                                    |
|       DA              NU                      Stampila OAR                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| *) Cererile completate trebuie inaintate spre avizare organismului de        | | autoreglementare la care societatea este membra si din care doreste sa se    | | retraga. Organismul de autoreglementare va inainta ulterior C.N.V.M. toate   | | cererile avizate, in vederea retragerii autorizatiei de functionare ca       | | societate de valori mobiliare.                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------------|
| FORMULAR |       CEREREA  DE RETRAGERE                  | PENTRU UZ OFICIAL  | | S.V.M.-R |       a autorizatiei de societate            |--------------------|
| Pagina 2 |       de valori mobiliare                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Societatea de valori mobiliare: ........................................     |
| Data: ..................................................................     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data la care societatea de valori mobiliare a incetat operatiunile:.....  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Societatea de valori mobiliare datoreaza bani sau valori mobiliare unui   |
|    client sau unei societati de valori mobiliare?          DA | |  NU | |    |
|    Daca "da":                                                                |
| A. Numarul clientilor carora le sunt datorati bani sau valori mobiliare      |
| B. Sumele de bani datorate (lei): clientilor ..........................      |
|                                  societatilor de valori mobiliare .......... |
| C. Valoarea de piata a valorilor mobiliare datorate (lei):                   |
|                                  clientilor ............................     |
|                                  societatilor de valori mobiliare ........   |
| D. Conventii privind platile.                                                |
| Atasati o copie de pe ultimele raportari financiare care sa cuprinda balanta | | de verificare lunara si calculul capitalului net.                            | |------------------------------------------------------------------------------|
| 3. a) Exista deschise impotriva societatii de valori mobiliare proceduri,    |
|       plangeri sau anchete?                                DA | |  NU | |    |
|    b) Exista impotriva societatii de valori mobiliare hotarari judecatoresti |
|    sau garantii reale care nu au fost puse in executare?   DA | |  NU | |    |
|                                                                              |
|    Mentionati toate detaliile in cazul raspunsurilor "da" in pagina de       | |    continuare atasati la acest formular.                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------------|
|  FORMULAR      |   CEREREA DE RETRAGERE                |  PENTRU UZ OFICIAL  |
|  S.V.M.-R      |   a autorizatiei de societate         |---------------------|
|   Pagina       |      de valori mobiliare              |                     |
| de continuare  |                                       |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Societatea de valori mobiliare: ........................................... | |  Data: .......................................................               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| - Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica raspunsurile la      | |   intrebarile formularului S.V.M.-R, daca este necesar.                      |
| - Mentionati pagina, punctul si litera la care se refera explicatiile.       |
| - Furnizati informatii complete si concise.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Puncte          |                   Raspuns                                  |
| din formular    |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
|                 |                                                            |
|                 |                                                            |
|                 |                                                            |
|                 |                                                            |
|                 |                                                            |
|                 |                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

    SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE ........................
    Nr. de inmatriculare la Registrul comertului ..........
    Codul fiscal ..........................................

                SITUATIA FINANCIARA LUNARA
       la data de ...........................................            Presedinte,                           Director economic,    ANEXA 1

    RAPORT FINANCIAR LUNAR
    Denumirea societatii ...................


        ACTIVELE PONDERATE SI ACTUALIZATE ALE PIETEI DE VALORI MOBILIARE

                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.              Simbolul  Valoarea   Valoarea  Valoarea  Coeficientul Valoarea
rd.  Descrierea  contului  de intrare    de   actualizata    de       ponderata
     activului             (solduri)   piata                risc          si
                                                                    actualizata
--------------------------------------------------------------------------------
0          1           2           3       4         5          6   7(col.5x
                                                                      col.6)
--------------------------------------------------------------------------------
01 Disponibilul aflat
   in contul
   curent si in casa  511+5121.01+
                     +5121.03+531+
                     +532+541+5124         x                    0%
02 Certificate de
   depozit           267-296*
                     508-590               x                    2%
03 Depozitele la
   termen            267-296*              x                    5%
   constituite la    508-590
   bancile
   comerciale,
   alte instrumente
   care evidentiaza
   depuneri la banci
   comerciale
   Depozitele
   constituite                                                 15%
   la bancile
   comerciale
   aflate sub
   supravegherea
   Bancii Nationale
   a Romaniei
04 Titluri de stat    506-590                                   6%
                      267-296*
05 Valori mobiliare   503+506+5081+
   emise de societati +5088-590
   comerciale, care
   au facut obiectul
   unei oferte publice,
   tranzactionate pe
   piete recunoscute
   de C.N.V.M. si
   pentru care exista o
   piata lichida:
   a) actiuni si
   obligatiuni                                                 30%
   ale societatilor
   comerciale;
     a1) cazul
   formatorilor
   de piata -
   pentru acele
   valori mobiliare
   pentru                                                      20%
   care desfasoara
   activitatea
   de formator de
   piata;
   b) actiuni si
   obligatiuni
   ale societatilor
   comerciale,
   in cazul in care
   valoarea
   totala a
   actiunilor sau
   a obligatiunilor
   unei singure
   societati comerciale                                        50%
   reprezinta mai mult
   de 20% din totalul
   activelor pietei
   de valori mobiliare
   ale societatii
   de valori mobiliare
06 a) Titlurile de     261-296*                                25%
   participare la
   fondurile mutuale
   b) Titlurile de
   participare, in                                             50%
   cazul in care
   valoarea totala
   a titlurilor de
   participare la
   un singur
   fond mutual
   reprezinta
   mai mult de 20%
   din totalul
   activelor pietei
   de valori mobiliare
   ale societatii
   de valori mobiliare
07 Sumele datorate     419*                                   O%
   de clienti pentru
   valorile mobiliare
   cumparate in numele
   lor:
   - in termen de
   3 zile lucratoare
   de la data
   tranzactionarii;
   - dupa cele 3 zile,                                     coeficient
   valorile mobiliare                                      de risc
   cumparate in numele                                   corespunzator
   clientului pot trece
   - in contul
   societatii
08 Depozite la o        267-296*                               0%
   societate
   depozitara
   inregistrata
   la C.N.V.M.
09 Depozite la          267-296                                2%
   o alta societate
   de valori
   mobiliare,
   in baza
   unui contract
   de compensare
   aprobat de
   C.N.V.M.
10 Obligatiuni          506-590                               10%
   municipale           267-296*
--------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL ACTIVE:             x                        x          x
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2

    SITUATIA FINANCIARA LUNARA
    DENUMIREA SOCIETATII .................

                      SITUATIA PASIVULUI SOCIETATII
                      la data de: .................

                                                                 - mii lei -
|------------------------------------------------------------------------------|
|                Pasivul                               | Nr. |   Soldul la     | |                                                      | rd. |    sfarsitul    | |                                                      |     |      lunii      |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|  I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                       | 01  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|  II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI        | 02  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Provizioane pentru riscuri (cont 1511 +1512+1518*)   |     |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Provizioane pentru cheltuieli (cont 1513+1514+1518*) | 03  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|  Total (rd. 02+rd. 03)                               | 04  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|  III. DATORII                                        | 05  |                 |
|------------------------------------------------------|     |                 |
| Imprumuturi si datorii asimilate                     |     |                 |
|  (cont 161+162+166+167+168+512* + 5186+519)        |     |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Furnizori si conturi asimilate                       |  06 |                 |
|  (cont 401+403+404+405+408)                          |     |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Clienti creditori (cont 419)                         |  07 |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Creditori diversi - sume datorate bancii de          |     |                 |
| decontare (cont 462):                                |     |                 |
| - in nume propriu (462.01.01)                        |  08 |                 |
| - in contul clientilor (462.01.02)                   |  09 |                 |
| Alti creditori (cont 462)                            |  10 |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Alte datorii                                         | 11  |                 |
| (cont 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441*+   |     |                 |
|      +4423+4428*+4483+451*+445+446+457+4582+509+ |     |                 |
|      +481*+482*)                                 |     |                 |
| Total datorii (rd. 05 la rd. 11)                     | 12  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| IV. CONTURI DE REGULARIZARI SA ASIMILATE             | 13  |                 |
|  Venituri inregistrate in avans (cont 472)           |     |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Decontari din operatiuni in curs de clarificare      |     |                 |
|  (cont 473*)                                       | 14  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Diferente de conversie (cont 477)                    | 15  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Total (rd. 13 la rd. 15)                             | 16  |                 |
|------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| TOTAL PASIV (rd.01 +rd.04+rd.12+rd.16)               | 17  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|


    ANEXA 3

    SITUATIA FINANCIARA LUNARA
    DENUMIREA SOCIETATII .................


             CALCULUL CAPITALULUI NET SI AL GRADULUI DE INDATORARE
             la data de .........................................

                                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
|    Descrierea indicatorilor                            | Nr. rd. | Valoarea  |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  Active ponderate si actualizate ale pietei de valori  |         |           |
|  mobiliare - anexa nr. 1                               |   01    |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  Total datorii* (anexa nr. 2: rd.12-rd.07-rd. 09)      |   02    |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  I. CAPITAL NET (rd.01-rd.02)                          |   03    |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  CERINTA DE CAPITAL MINIM NET                          |   04    |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  EXCEDENT/DEFICIT (rd.3-rd.4/rd.4-rd.3)                |   05    |           |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  II. GRADUL DE INDATORARE (rd.02/rd.03)                |   06    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------

                                              SmartCity5

COMENTARII la Regulament 3/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 3 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 3/1996
Instrucţiuni 3 1996
de modificare si de completare a instructiunilor nr. 2/1995 cu privire la activitatile conexe de intermediere de valori mobiliare
Ordin 5 1996
pentru aprobarea instructiunilor nr. 3/1996 de modificare si de completare a instructiunilor nr. 2/1995 cu privire la activitatile conexe de intermediere de valori mobiliare
Instrucţiuni 8 1995
privind interzicerea activitatilor de intermediere de valori mobiliare efectuate de catre persoane fizice si juridice fara autorizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Ordin 76 1995
cu privire la aprobarea Instructiunilor nr. 8/1995 si a Instructiunilor nr. 9/1995
Instrucţiuni 6 1995
cu privire la retragerea sau suspendarea autorizatiei agentilor de valori mobiliare
Ordin 71 1995
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 6/1995 cu privire la retragerea sau suspendarea autorizatiei agentilor de valori mobiliare
Instrucţiuni 2 1995
cu privire la activitatile conexe de intermediere de valori mobiliare
Ordin 46 1995
pentru aprobarea Instructiunilor nr. 2 cu privire la activitatile conexe de intermediere de valori mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu