Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.52 din 29.01.2014

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 31 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, care se alocă Departamentului pentru Relaţii Interetnice.
(2) Suma de 89.600 mii lei se repartizează şi se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Secretariatul General al Guvernului execută operaţiunile financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care funcţionează potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi realizării acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, şi cuprinse la lit. a) şi b) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014. Articolul 3(1) Secretariatul General al Guvernului alocă, în tranşe lunare egale în cadrul fiecărui trimestru, fondurile destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat potrivit dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, cuprinse la lit. a) în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, respectiv în anexa nr. 1, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Utilizarea şi justificarea fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se realizează potrivit protocolului încheiat între acestea şi Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică lunar utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A2, prevăzut în anexa nr. 1.(4) La sfârşitul anului, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică utilizarea fondurilor alocate potrivit formularului A3, prevăzut în anexa nr. 1.(5) Fondurile alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, potrivit prevederilor
art. XIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.
(6) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor prevăzute în anexa nr. 1 revine organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.(7) Monitorizarea utilizării fondurilor alocate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, privind respectarea destinaţiilor legale, se exercită de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice, pe baza documentelor primite de la organizaţii, menţionate în protocolul încheiat conform prevederilor alin. (2). Articolul 4 (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, pe baza devizelor estimative de cheltuieli, întocmite şi certificate de departament privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora.(2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de iniţiatori.
(3) Departamentul pentru Relaţii Interetnice utilizează fondurile prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa sa sau în parteneriat, şi reglementează utilizarea fondurilor pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor
Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, precum şi Ghidul de finanţare a programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei, elaborate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(4) Departamentul pentru Relaţii Interetnice justifică fondurile prevăzute la alin. (3), alocate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2), prin documente legale aprobate de secretarul de stat.(5) Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate la iniţiativa Departamentului pentru Relaţii Interetnice sau în parteneriat, prevăzute în anexa nr. 2, revine Departamentului pentru Relaţii Interetnice.(6) Răspunderea privind utilizarea sumelor pentru finanţări nerambursabile acordate potrivit prevederilor
Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor. Articolul 5(1) La solicitarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanţare încheiate pentru derularea acţiunilor, programelor şi proiectelor interetnice şi de combatere a intoleranţei prevăzute în anexa nr. 2, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară.(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 28 noiembrie 2014, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 10 decembrie 2014.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Amet Aledin, subsecretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Modul de repartizare şi utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin
Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 Total sume: 85.685 mii lei, alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, prin acoperirea parţială a:

cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora;

cheltuielilor de personal;

cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii;

cheltuielilor pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate;

cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor;

cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Nr. crt. Organizaţia Sumele alocate - mii lei -
1. Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT. 1.797,00
2. Asociaţia Liga Albanezilor din România 1.509,48
3. Asociaţia Macedonenilor din România 2.034,75
4. Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“ 12.078,13
5. Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România 4.695,37
6. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 2.791,25
7. Forumul Democrat al Germanilor din România 6.726,06
8. Uniunea Democrată Maghiară din România 18.558,82
9. Uniunea Armenilor din România 3.651,35
10. Uniunea Bulgară din Banat - România 3.013,04
11. Uniunea Croaţilor din România 2.098,85
12. Uniunea Culturală a Rutenilor din România 1.267,96
13. Uniunea Democrată Turcă din România 3.189,18
14. Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România 2.973,01
15. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România 3.521,52
16. Uniunea Elenă din România 3.260,79
17. Uniunea Polonezilor din România 2.189,73
18. Uniunea Sârbilor din România 3.338,69
19. Uniunea Ucrainenilor din România 6.990,02
TOTAL: 85.685,00

Formular A1 Organizaţia .......... Sume necesare pentru activităţile organizaţiei în luna ........ ............ 2014 (lei)

Fonduri necesare pentru luna ......... din care: contribuţie proprie Fonduri solicitate de la bugetul de stat pentru luna ........... din care pentru: % sume solicitate de la bugetul de stat din fondurile necesare
suma % Funcţionare sedii şi filiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora Cheltuieli de personal Presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii Acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate Investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor Cofinanţare programe realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Preşedinte, Responsabil financiar-contabil, ........ ................ ......... ........ ................ ................ .............. Formular A2 Organizaţia ............. Situaţia lunară a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 luna ........ ........ ........ anul 2014 Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 Suma cheltuită - lei -
1. Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2.), din care: 1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor 1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora
2. Cheltuieli de personal
3. Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care: 3.1. presă 3.2. carte 3.3. manuale şcolare 3.4. publicaţii
4. Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate
5. Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor
6. Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
7. Total cheltuieli în luna ........ ........... (7.1 + 7.2), din care: 7.1. Cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 7.2. Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse

Preşedinte, Responsabil financiar-contabil, ........ ................ ......... ........ ................ ................ .............. Formular A3 Organizaţia ............... Situaţia anuală a cheltuielilor efectuate pe destinaţii conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 Anul 2014 Date generale despre suma alocată de la bugetul de stat lei -

1. Suma alocată în anul 2014
2. Suma rămasă necheltuită din anul anterior
3. Suma totală (1 + 2)

Date despre cheltuieli

Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 Suma cheltuită - lei -
1. Cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi filialelor şi pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora (1.1 + 1.2.), din care: 1.1. funcţionarea sediilor şi filialelor 1.2. lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora
2. Cheltuieli de personal
3. Cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4), din care: 3.1. presă 3.2. carte 3.3. manuale şcolare 3.4. publicaţii
4. Cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate
5. Cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţilor organizaţiilor
6. Cheltuieli pentru cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
7. Total cheltuieli în anul 2014 (7.1 + 7.2), din care: 7.1. cheltuieli efectuate din suma alocată de la bugetul de stat (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 7.2. cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse
8. Suma alocată de la bugetul de stat rămasă necheltuită la sfârşitul anului 2014

Preşedinte, Responsabil financiar-contabil, ........ ................ ......... ........ ................ ................ .............. ANEXA Nr. 2Modul de repartizare şi utilizare a sumei prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 Total sumă: 3.915 mii lei, alocată pentru finanţarea unor acţiuni, programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei realizate de Departamentul pentru Relaţii Interetnice la iniţiativa sa sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare: a)promovarea diversităţii etnice, lingvistice, culturale, religioase, precum şi a dialogului intercultural; b)cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, precum şi între majoritate şi minorităţi naţionale; c)perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional privind minorităţile naţionale; d)promovarea de politici şi programe de combatere a intoleranţei; e)continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale; f)întărirea capacităţii de monitorizare şi de lucru a Departamentului pentru Relaţii Interetnice în parteneriat cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu organisme internaţionale; g)contribuţia Departamentului pentru Relaţii Interetnice la implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse - B.4 Fondul de reformă privind incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile; h)participarea la diferite programe şi colaborări europene şi internaţionale.Acţiunile, programele şi proiectele se pot realiza prin: 1. organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshop-uri desfăşurate în ţară şi în străinătate; 2. organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive desfăşurate în ţară şi în străinătate care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii etnice, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri etc.); 3. organizarea şi participarea la activităţi educaţionale desfăşurate în ţară şi în străinătate (tabere, şcoli de vară, călătorii, vizite de documentare şi de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.); 4. organizarea şi participarea la acţiuni în cooperare cu organisme internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice din ţară şi din străinătate; 5. organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în tară şi în străinătate, în domenii utile promovării diversităţii etnice şi culturale, dezvoltării relaţiilor interetnice, precum şi în domeniul managementului instituţional şi organizaţional; 6. realizarea, editarea, tipărirea, achiziţionarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare şi de informare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, manuale şcolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afişe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.); 7. comandarea şi/sau realizarea de filme documentare; 8. comandarea şi/sau achiziţionarea de rechizite, materiale consumabile şi materiale promoţionale; 9. vizite ale unor invitaţi străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internaţional şi de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare; 10. achiziţionarea de spoturi publicitare, închirierea şi achiziţionarea de spaţii de emisie şi de comunicare în mass-media şi internet; 11. reconfigurarea structurii şi actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relaţii Interetnice; 12. achiziţionarea de servicii de internet, multimedia şi audiovideo; 13. comandarea realizării de sondaje de opinie, studii şi cercetări în domeniul relaţiilor interetnice; 14. achiziţionarea unor servicii de publicitate, de consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, precum şi consultanţă în relaţii cu publicul; 15. realizarea de campanii de informare publică şi imagine; 16. abonamente la publicaţii în domeniu; 17. realizarea de programe şi emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radio şi Societatea Română de Televiziune şi difuzarea acestora pe frecvenţe radio, tv şi internet; 18. alte activităţi necesare şi oportune pentru păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. Pentru acţiunile, programele şi proiectele prevăzute la pct. 1-5, Departamentul pentru Relaţii Interetnice poate acoperi cheltuieli pentru un număr maxim de participanţi şi invitaţi, după cum urmează:

250 de persoane/manifestare, pentru pct. 1;

800 de persoane/manifestare, pentru pct. 2;

300 de persoane/manifestare, pentru pct. 3;

100 de persoane/manifestare, pentru pct. 4;

100 de persoane/manifestare, pentru pct. 5.Pentru acţiunile, proiectele şi programele interetnice şi de combatere a intoleranţei se pot acoperi următoarele cheltuieli:

cazare, transport (auto, feroviar, naval şi aerian) şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor departamentului;

cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, apă, ceai şi/sau cafea la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în unităţi hoteliere sau pensiuni turistice în regim de 3 stele, precum şi transport (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval şi aerian) pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa departamentului sau în parteneriat şi pentru participanţii la programele şi proiectele finanţate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, bilete la spectacole, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

comunicaţii telefonice şi internet;

premii, onorarii (lectori în cadrul seminarelor, conferinţelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, şcolilor de vară, artişti), achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, închirierea, amenajarea şi decorarea cu aranjamente florale a spaţiilor destinate manifestărilor;

editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, închiriere de bunuri mobile şi imobile, inclusiv aparatură de sonorizare, traducere simultană, echipamente informatice şi audiovideo.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 52/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 52 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 52/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu