Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.12 din 20.12.2012

pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 28 decembrie 2012SmartCity1

Articolul 1Prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, denumită în continuare OUG nr. 115/2011, şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia. Articolul 3O societate de servicii de investiţii financiare poate presta activitatea de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului şi a reglementărilor comunitare emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Articolul 4O societate de servicii de investiţii financiare poate participa în nume propriu în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, dacă deţine un capital iniţial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004. Articolul 5Societăţile de servicii de investiţii financiare sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita direct în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în baza autorizaţiei C.N.V.M. Articolul 6(1) În vederea autorizării pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienţilor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, o societate de servicii de investiţii financiare, denumită în continuare S.S.I.F., trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)nivelul capitalului minim iniţial al S.S.I.F. să fie cel prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004; b)respectă regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. (2) S.S.I.F. menţionată la alin. (1) are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată şi suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:a)reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese; b)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010; c)reguli şi proceduri pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor legate de activităţile desfăşurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră; d)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii societăţii de servicii de investiţii financiare acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al acestora, în mod echitabil şi fără discriminare şi că aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă în activitatea de licitare în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între societatea de servicii de investiţii financiare şi client; e)reguli şi proceduri privind gestionarea plângerilor clienţilor cu privire la respectarea regulilor de conduită menţionate la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. Articolul 7Autorizaţia C.N.V.M. se eliberează în baza unei cereri pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, însoţită de procedurile menţionate la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare însoţite de documentaţia completă. Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare prevăzut la art. 68 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, are obligaţia verificării respectării prevederilor prezentului regulament. Articolul 9(1) Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediari şi în baza unei autorizaţii eliberate de C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din OUG nr. 115/2011.(2) Autorizaţia C.N.V.M. pentru confirmarea eligibilităţii de a solicita admiterea la licitaţii, menţionată la alin. (1), se eliberează în baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al instituţiei de credit, însoţită de procedurile prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.(3) Instituţiile de credit au obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora.(4) La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să transmită la C.N.V.M. o cerere de retragere a autorizaţiei emise de C.N.V.M. Articolul 10O instituţie de credit poate depune cererea de autorizare pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienţilor lor, concomitent cu cererea de înscriere a acestora în Registrul C.N.V.M. ca intermediar, prevăzută la art. 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum şi ulterior, pe toată durata înscrierii ca intermediar a acestei instituţii în Registrul C.N.V.M. Articolul 11(1) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenele prevăzute la art. 7 şi 9 care reîncep să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii.(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile reglementărilor în vigoare, acestea vor fi returnate solicitantului. Articolul 12C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia de funcţionare dacă S.S.I.F./instituţia de credit care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul regulament. Articolul 13În cazul respingerii unei cereri de autorizare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei. Articolul 14Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. acordate în conformitate cu prevederile art. 6 are loc la cererea acesteia sau ca sancţiune conform prevederilor art. 17. Articolul 15Societăţile de servicii de investiţii financiare/ instituţiile de credit menţionate în prezentul regulament trebuie să întocmească şi să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoarte detaliate diferenţiate pe activitatea prestată în numele clienţilor lor, respectiv pe cont propriu, după caz, care vor cuprinde informaţii referitoare la tipul contractului achiziţionat în cadrul licitaţiilor, numărul contractelor achiziţionate, preţul contractelor respective, volumul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, data şi ora tranzacţiei respective. Articolul 16Ulterior achiziţionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul licitaţiilor desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, acestea pot fi tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate din România, în conformitate cu reglementările proprii ale acestora. Articolul 17(1) Constituie contravenţii nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum şi nerespectarea procedurilor menţionate la art. 6 alin. (2) de către S.S.I.F. şi instituţiile de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează de către C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) şi g) şi art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.(3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004. Articolul 18Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Eugenia Carmen Negoiţă


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 12/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 12 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu