Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.12 din 20.12.2012

pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii
ACT EMIS DE: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 895 din 28 decembrie 2012SmartCity1

Articolul 1Prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, denumită în continuare OUG nr. 115/2011, şi a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia. Articolul 3O societate de servicii de investiţii financiare poate presta activitatea de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului şi a reglementărilor comunitare emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Articolul 4O societate de servicii de investiţii financiare poate participa în nume propriu în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, dacă deţine un capital iniţial prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004. Articolul 5Societăţile de servicii de investiţii financiare sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita direct în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în baza autorizaţiei C.N.V.M. Articolul 6(1) În vederea autorizării pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienţilor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, o societate de servicii de investiţii financiare, denumită în continuare S.S.I.F., trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)nivelul capitalului minim iniţial al S.S.I.F. să fie cel prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004; b)respectă regulile de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. (2) S.S.I.F. menţionată la alin. (1) are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată şi suficientă pentru respectarea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:a)reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese; b)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010; c)reguli şi proceduri pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor legate de activităţile desfăşurate în legătură cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră; d)reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a asigura că administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii societăţii de servicii de investiţii financiare acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al acestora, în mod echitabil şi fără discriminare şi că aceste persoane nu obţin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă în activitatea de licitare în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în special acolo unde poate apărea o situaţie de conflict de interese între societatea de servicii de investiţii financiare şi client; e)reguli şi proceduri privind gestionarea plângerilor clienţilor cu privire la respectarea regulilor de conduită menţionate la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010. Articolul 7Autorizaţia C.N.V.M. se eliberează în baza unei cereri pentru prestarea activităţii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, însoţită de procedurile menţionate la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare însoţite de documentaţia completă. Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern al societăţii de servicii de investiţii financiare prevăzut la art. 68 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, are obligaţia verificării respectării prevederilor prezentului regulament. Articolul 9(1) Instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României sunt eligibile de a solicita admiterea la licitaţii pentru a licita în numele clienţilor lor, în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediari şi în baza unei autorizaţii eliberate de C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din OUG nr. 115/2011.(2) Autorizaţia C.N.V.M. pentru confirmarea eligibilităţii de a solicita admiterea la licitaţii, menţionată la alin. (1), se eliberează în baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al instituţiei de credit, însoţită de procedurile prevăzute la art. 6 alin. (2), precum şi de dovada plăţii tarifului stabilit prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoţite de documentaţia completă.(3) Instituţiile de credit au obligaţia să notifice C.N.V.M. orice modificare a procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (2) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora.(4) La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să transmită la C.N.V.M. o cerere de retragere a autorizaţiei emise de C.N.V.M. Articolul 10O instituţie de credit poate depune cererea de autorizare pentru a licita în cadrul licitaţiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în numele clienţilor lor, concomitent cu cererea de înscriere a acestora în Registrul C.N.V.M. ca intermediar, prevăzută la art. 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum şi ulterior, pe toată durata înscrierii ca intermediar a acestei instituţii în Registrul C.N.V.M. Articolul 11(1) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenele prevăzute la art. 7 şi 9 care reîncep să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii.(2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile reglementărilor în vigoare, acestea vor fi returnate solicitantului. Articolul 12C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia de funcţionare dacă S.S.I.F./instituţia de credit care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte condiţiile impuse de prezentul regulament. Articolul 13În cazul respingerii unei cereri de autorizare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei. Articolul 14Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. acordate în conformitate cu prevederile art. 6 are loc la cererea acesteia sau ca sancţiune conform prevederilor art. 17. Articolul 15Societăţile de servicii de investiţii financiare/ instituţiile de credit menţionate în prezentul regulament trebuie să întocmească şi să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoarte detaliate diferenţiate pe activitatea prestată în numele clienţilor lor, respectiv pe cont propriu, după caz, care vor cuprinde informaţii referitoare la tipul contractului achiziţionat în cadrul licitaţiilor, numărul contractelor achiziţionate, preţul contractelor respective, volumul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, data şi ora tranzacţiei respective. Articolul 16Ulterior achiziţionării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul licitaţiilor desfăşurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, acestea pot fi tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate din România, în conformitate cu reglementările proprii ale acestora. Articolul 17(1) Constituie contravenţii nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 59 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum şi nerespectarea procedurilor menţionate la art. 6 alin. (2) de către S.S.I.F. şi instituţiile de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează de către C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) şi g) şi art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.(3) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004. Articolul 18Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul www.cnvmr.ro Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Eugenia Carmen Negoiţă


SmartCity5

COMENTARII la Regulament 12/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 12 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu