Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 19 august 1999

REGULAMENT    din 19 august 1999

de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 19 august 1999


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutia Avocatul Poporului, denumita in continuare institutie, se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 35/1997 si ale prezentului regulament de organizare si functionare, denumit in continuare regulament.
    Art. 2
    In temeiul prevederilor Legii nr. 35/1997 regulamentul stabileste structura organizatorica, procedura de desfasurare a activitatilor institutiei, atributiile si statutul personalului de specialitate si administrativ din serviciile generale ale institutiei, precum si raspunderea disciplinara in caz de abateri.
    Art. 3
    Organizarea si structura institutiei trebuie sa asigure realizarea competentei acesteia in conformitate cu prevederile Legii nr. 35/1997.
    Art. 4
    In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, avocatul poporului se poate adresa autoritatilor publice, cerandu-le informatii, documente sau acte in legatura cu plangerile primite din partea persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor de catre autoritatile administratiei publice.
    Autoritatile publice sesizate sunt obligate sa comunice sau sa puna la dispozitie institutiei informatiile si documentele solicitate, in conditiile stabilite de lege, acordandu-i sprijinul necesar.

    CAP. 2
    Organizarea institutiei

    Art. 5
    Institutia este alcatuita din departamente de specialitate si Secretariatul general.
    Art. 6
    Structura organizatorica a institutiei si nomenclatorul de functii sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul regulament.
    Statul de functii si regulamentul de ordine interioara se aproba de catre avocatul poporului.

    CAP. 3
    Conducerea institutiei

    Sectiunea 1
    Avocatul poporului
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor prevazute de lege avocatul poporului:
    a) asigura conducerea si coordonarea intregii activitati a institutiei;
    b) primeste si repartizeaza departamentelor de specialitate cererile facute de persoanele care i se adreseaza cu privire la lezarea drepturilor sau libertatilor lor de catre autoritatile publice si decide asupra acestor cereri in baza propunerilor inaintate de seful departamentului caruia i-a fost repartizata cererea;
    c) urmareste executarea corespunzatoare a lucrarilor si dispune, dupa caz, efectuarea unor anchete, audieri sau solicita informatiile pe care le socoteste necesare;
    d) cere autoritatii publice ori functionarului public in cauza, in situatiile in care se constata incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, sa ia masuri in vederea inlaturarii ilegalitatilor, repararii pagubelor si repunerii persoanei lezate in drepturile sale, potrivit legii;
    e) urmareste solutionarea legala a cererilor, in baza recomandarilor sale, si sesizeaza, in caz de nerespectare a acestora, autoritatea administratiei publice ierarhic superioara, respectiv prefectul, Guvernul sau Parlamentul, potrivit competentelor stabilite de lege;
    f) aduce la cunostinta petitionarului rezultatele cererii sale;
    g) reprezinta institutia in fata Camerei Deputatilor, a Senatului si a celorlalte autoritati publice, in relatiile cu persoanele juridice si fizice, precum si in relatiile internationale;
    h) prezinta Parlamentului, anual sau la cererea celor doua Camere ale Parlamentului, raportul asupra activitatii institutiei. Raportul va cuprinde constatarile avocatului poporului cu privire la cercetarile intreprinse, o descriere a principalelor probleme legate de cazurile de nerespectare a drepturilor si libertatilor persoanelor care i s-au adresat, situatia statistica a cererilor primite, admise, luate in lucru si solutionate, situatii frecvente de incalcare a drepturilor si libertatilor cetatenesti prin acte administrative ilegale, precum si o dare de seama cu privire la celelalte activitati ale institutiei. De asemenea, raportul poate contine recomandari privind imbunatatirea sau modificarea legislatiei, precum si orice alte masuri necesare ocrotirii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
    i) prezinta presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sau, dupa caz, primului-ministru rapoarte asupra lacunelor din legislatie sau asupra cazurilor grave de coruptie ori de nerespectare a legilor tarii, constatate cu prilejul cercetarilor efectuate;
    j) semneaza rapoartele, recomandarile si celelalte acte ale institutiei, care se pot emite numai cu acordul sau;
    k) aproba numirea, promovarea si eliberarea din functie a personalului, acorda gradatii, salarii de merit si alte drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
    l) exercita autoritatea disciplinara asupra personalului, in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament;
    m) aproba programele de efectuare a concediilor anuale de odihna;
    n) exercita atributiile ordonatorului principal de credite;
    o) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii.
    In indeplinirea atributiilor mentionate la lit. b), c), d), e) si f) ale alineatului precedent, avocatul poporului este asistat de adjunctii sai, potrivit domeniilor de activitate aflate sub autoritatea acestora.
    Art. 8
    In cadrul institutiei functioneaza colegiul consultativ, in componenta caruia intra avocatul poporului, adjunctii si consilierii sai, secretarul general si sefii departamentelor de specialitate.
    Colegiul consultativ se convoaca de catre avocatul poporului.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor legate de activitatea interna a institutiei, avocatul poporului emite ordine, instructiuni, norme metodologice si regulamente.

    Sectiunea a 2-a
    Adjunctii avocatului poporului
    Art. 10
    Avocatul poporului isi numeste doi adjuncti, pe durata mandatului sau, cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului.
    Art. 11
    Adjunctul avocatului poporului indeplineste urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza si controleaza activitatea departamentelor de specialitate aflate sub autoritatea sa, pe domenii de activitate, potrivit prevederilor legii, ale prezentului regulament si tinand seama de dispozitiile avocatului poporului;
    b) indruma si controleaza activitatea Secretariatului general sau, dupa caz, a structurilor aflate sub supravegherea sa directa, din imputernicirea avocatului poporului;
    c) ia masuri pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor primite din partea avocatului poporului;
    d) informeaza operativ pe avocatul poporului asupra desfasurarii lucrarilor, semnaland aspectele mai importante din activitatea departamentelor de specialitate pe care le coordoneaza;
    e) stabileste atributiile personalului din cadrul departamentelor de specialitate aflate sub autoritatea sa si efectueaza, potrivit cerintelor acestor departamente, redistribuirea unor sarcini si atributii ale personalului in vederea realizarii unei repartitii echilibrate a volumului de munca;
    f) verifica si isi da acordul asupra referatelor si formei finale a proiectelor de raport ce se prezinta spre insusire avocatului poporului;
    g) intocmeste, la sfarsitul fiecarui an sau la cererea avocatului poporului, o informare privind activitatea departamentelor de specialitate aflate sub autoritatea sa, evidentiind aspectele semnificative legate de fenomenele sociale care fac necesara modificarea legislatiei sau luarea unor masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
    h) supravegheaza desfasurarea programului de primire a cererilor si de audiente, conform planificarii aprobate de avocatul poporului;
    i) rezolva orice alte probleme in legatura cu buna desfasurare a activitatii departamentelor de specialitate aflate sub autoritatea sa;
    j) indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de avocatul poporului.
    Art. 12
    In cazul in care avocatul poporului se afla in imposibilitate temporara de exercitare a functiei, adjunctii sai indeplinesc, in ordinea stabilita de avocatul poporului, atributiile acestuia.

    Sectiunea a 3-a
    Consilierii avocatului poporului
    Art. 13
    Consilierul avocatului poporului exercita urmatoarele atributii:
    a) examineaza si propune solutii in probleme privind organizarea si functionarea institutiei;
    b) efectueaza sau participa la efectuarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza, legate de specificul activitatii institutiei;
    c) urmareste si coordoneaza activitatea de pregatire a rapoartelor institutiei, inclusiv prin centralizarea periodica a cazurilor aflate in lucru, in colaborare cu departamentele de specialitate si cu Directia informatica si secretariat;
    d) asigura informarea avocatului poporului asupra aspectelor sociale care pot forma obiectul unor autosesizari, colaborand, dupa caz, cu departamentele de specialitate si cu Compartimentul de relatii cu mass-media;
    e) participa la activitatea de redactare a corespondentei avocatului poporului in probleme legate de activitatea institutiei;
    f) sesizeaza cu operativitate si participa la activitatea de redactare a raspunsurilor la intrebarile si la problemele ridicate de si in mass-media cu privire la activitatea institutiei;
    g) indeplineste orice alte atributii legate de specificul activitatii institutiei, la cererea avocatului poporului.

    CAP. 4
    Structura generala a institutiei

    Sectiunea 1
    Departamentele de specialitate
    Art. 14
    Departamentele de specialitate ale institutiei sunt urmatoarele:
    I. Departamentul pentru probleme privind administratia centrala si locala, urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului;
    II. Departamentul pentru probleme privind sanatatea, munca, protectia sociala a muncii si protectia proprietatii;
    III. Departamentul pentru probleme privind protectia copilului, a femeii si a familiei, educatia, cultura si sportul si institutiile de reeducare pentru minori;
    IV. Departamentul pentru probleme privind ordinea publica, serviciile militare si speciale, penitenciare, protectia minoritatilor, cultelor si strainilor, a consumatorului si contribuabilului.
    Fiecare departament de specialitate este condus de un sef.
    Din structura departamentului de specialitate fac parte consilieri, experti, consultanti si referenti.
    Art. 15
    In functie de ponderea si de volumul lucrarilor, la propunerea adjunctilor sai, inaintata in baza referatelor intocmite de sefii departamentelor de specialitate, avocatul poporului poate adapta structura departamentelor potrivit necesitatilor activitatilor curente.
    Art. 16
    Seful departamentului de specialitate are urmatoarele atributii:
    a) asigura conducerea efectiva si indruma activitatea ce se desfasoara in cadrul departamentului, urmarind indeplinirea atributiilor de catre personalul din componenta acestuia, potrivit fisei postului si dispozitiilor adjunctului avocatului poporului sub autoritatea caruia se afla;
    b) repartizeaza lucrarile spre rezolvare personalului din cadrul departamentului si stabileste titularul lucrarii;
    c) intocmeste referatele si proiectele de raport ce se supun verificarii si avizarii adjunctului avocatului poporului;
    d) efectueaza anchete, cercetari si ia declaratii de la persoanele audiate, din imputernicirea avocatului poporului;
    e) asigura programul de primire a cererilor si de audiente, conform planificarii stabilite de avocatul poporului;
    f) prezinta propuneri de reglementare a unor relatii sociale, pe baza datelor reiesite din cereri si audiente;
    g) elaboreaza fisa postului pentru personalul din subordine, pe care o supune spre aprobare adjunctului avocatului poporului;
    h) indeplineste orice alte atributii stabilite de avocatul poporului sau de adjunctul acestuia.
    Art. 17
    Consilierul din cadrul departamentelor de specialitate are urmatoarele atributii specifice:
    a) efectueaza sau participa la elaborarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza, legate de specificul activitatii departamentului de specialitate in care functioneaza, independent sau in cadrul unor colective ale institutiei;
    b) asigura, sub indrumarea sefului de departament, informarea avocatului poporului asupra posibilitatilor de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite in audienta sau prin cererile adresate institutiei;
    c) intocmeste, sub indrumarea sefului de departament, proiectele de rapoarte speciale ce se prezinta spre insusire avocatului poporului;
    d) exercita, pe perioada absentei sefului de departament, atributiile acestuia;
    e) efectueaza anchete, cercetari si ia declaratii de la persoanele audiate, din imputernicirea avocatului poporului;
    f) indeplineste orice alte atributii legate de specificul activitatii institutiei, la cererea avocatului poporului.

    Sectiunea a 2-a
    Secretariatul general
    Art. 18
    Secretariatul general are in componenta sa urmatoarele structuri:
    - Directia informatica si secretariat, cu Serviciul de registratura, arhiva si secretariat si cu Compartimentul de informatica;
    - Directia economico-financiara, cu Serviciul financiar-contabilitate si control preventiv si cu Biroul de aprovizionare, transport si administrativ;
    - Biroul de organizare si resurse umane;
    - Biroul de relatii cu institutiile publice, cu organizatiile neguvernamentale si relatii internationale;
    - Compartimentul de contencios, documentare si biblioteca;
    - Compartimentul de relatii cu mass-media;
    - Compartimentul de protocol.
    Secretariatul general asigura conditiile organizatorice, informationale si materiale pentru buna desfasurare a activitatii institutiei.
    Art. 19
    Secretariatul general este condus de secretarul general, care are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea de registratura, arhiva, secretariat, informatica, documentare si biblioteca, precum si activitatea administrativa, tehnica, financiar-contabila, de transport si aprovizionare, in vederea asigurarii conditiilor materiale pentru activitatea eficienta a institutiei;
    b) organizeaza activitatea directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din subordinea sa, stabileste sarcinile si aproba programul de activitate al acestora;
    c) organizeaza gestionarea patrimoniului institutiei si ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;
    d) organizeaza activitatea de intretinere, de dotare si stabileste masuri pentru paza si folosirea sediului institutiei si a bunurilor sale, prin structurile de resort;
    e) urmareste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitatilor (apa, caldura, energie electrica, telefon etc.);
    f) dispune masuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul institutiei si prezinta avocatului poporului un raport asupra acestui inventar;
    g) raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si de intocmirea proiectului bugetului anual;
    h) raspunde de organizarea si de realizarea sistemului informatic general al institutiei;
    i) dispune masurile ce trebuie luate cu privire la circulatia si la transferul bunurilor;
    j) organizeaza activitatea pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;
    k) ia masurile ce se impun pentru asigurarea ordinii si disciplinei in cadrul directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din subordinea sa;
    l) semneaza legitimatiile si ecusoanele personalului, intocmite de Biroul de organizare si resurse umane;
    m) indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de catre avocatul poporului.
    Art. 20
    Secretarul general este numit si eliberat din functie de catre avocatul poporului.
    Art. 21
    Directia informatica si secretariat, prin Serviciul de registratura, arhiva si secretariat, asigura inregistrarea, evidenta primara si circulatia cererilor adresate avocatului poporului, a documentelor si a lucrarilor institutiei, activitatea de arhiva, de expeditie, realizarea unor servicii auxiliare necesare rezolvarii cererilor adresate avocatului poporului.
    In acest scop, ii revin urmatoarele atributii:
    a) primeste si inregistreaza cererile adresate avocatului poporului;
    b) intocmeste opisul alfabetic in care se trec numele petitionarilor;
    c) tine evidenta persoanelor care se prezinta pentru audienta;
    d) inregistreaza si centralizeaza evidenta dosarelor aflate in lucru la departamentele de specialitate;
    e) pregateste corespondenta spre expediere organelor competente si petitionarilor;
    f) primeste si inregistreaza raspunsurile din partea autoritatilor publice si le transmite departamentelor de specialitate;
    g) da relatii petitionarilor in legatura cu stadiul de solutionare a cererilor;
    h) intocmeste situatia statistica a cererilor si audientelor, precum si a stadiului de rezolvare a acestora;
    i) executa lucrarile de secretariat, tehnoredactare si dactilografiere, potrivit dispozitiilor primite;
    j) intocmeste si tine registrele necesare in activitatea institutiei;
    k) executa lucrarile de arhiva si de inregistrare in arhiva, asigura pastrarea si consultarea dosarelor de catre personalul institutiei;
    l) asigura expedierea prin posta si, dupa caz, transportul corespondentei;
    m) tine gestiunea timbrelor postale;
    n) indeplineste orice alte atributii de serviciu stabilite de catre sefii ierarhici.
    Art. 22
    Compartimentul de informatica asigura proiectarea si implementarea sistemului informational necesar functionarii institutiei, precum si evidenta si informarea operativa, furnizarea datelor primare si a situatiilor statistice necesare functionarii sistemului informational si intocmirii rapoartelor avocatului poporului.
    Art. 23
    Directia economico-financiara, prin Serviciul financiar-contabilitate si control preventiv si prin Biroul de aprovizionare, transport si administrativ, asigura elaborarea, fundamentarea si executarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei si a celorlalte lucrari financiar-contabile, exercitarea de catre avocatul poporului a atributiilor sale de ordonator principal de credite, precum si administrarea bunurilor din patrimoniul institutiei, activitatea de investitii si de aprovizionare cu materiale, transportul, realizarea altor prestatii administrative necesare functionarii institutiei.
    Art. 24
    Biroul de organizare si resurse umane executa lucrarile privind angajarea si salarizarea personalului, intocmirea si eliberarea legitimatiilor si a ecusoanelor, evidenta si completarea carnetelor de munca, evidenta sanctiunilor disciplinare, incetarea raporturilor de munca si alte lucrari specifice, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 25
    Biroul de relatii cu institutiile publice, cu organizatiile neguvernamentale si relatii internationale asigura:
    a) realizarea de contacte permanente cu institutiile statului si schimbul informational continuu in vederea realizarii competentei institutiei, potrivit legii;
    b) realizarea de contacte si programe de colaborare cu organizatiile neguvernamentale care promoveaza valorile societatii civile, in mod special cu organizatiile care activeaza in domeniul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si cu institutiile similare din alte state si cu organizatiile internationale;
    c) realizarea unor programe de promovare a imaginii institutiei atat la nivel national, cat si international;
    d) participarea avocatului poporului sau a reprezentantilor acestuia la diverse conferinte, simpozioane, seminarii, in tara si in strainatate, la care se dezbat probleme de interes pentru activitatea specifica a institutiei;
    e) organizarea de manifestari similare sub egida institutiei;
    f) indeplinirea lucrarilor ce ii revin institutiei in cadrul relatiilor internationale, inclusiv in cadrul organizatiilor internationale la care institutia este afiliata;
    g) traducerea, intocmirea si expedierea corespondentei cu strainatatea.
    Biroul se afla sub indrumarea si controlul unui adjunct al avocatului poporului, desemnat de acesta.
    Art. 26
    Compartimentul contencios, documentare si biblioteca asigura asistenta juridica si reprezentarea institutiei in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, precum si realizarea si prelucrarea fondului documentar necesar activitatii institutiei.
    In acest scop, ii revin urmatoarele atributii:
    a) achizitionarea fondului de documentare stiintifica, inclusiv a culegerilor de acte normative si a celorlalte lucrari necesare desfasurarii activitatii institutiei;
    b) gestionarea, prelucrarea si evidenta bibliotecii, intocmirea fisierului acesteia si informarea personalului institutiei asupra lucrarilor de specialitate primite si asupra legislatiei curente;
    c) efectuarea de studii, sinteze si informari, dispuse de avocatul poporului si de adjunctii acestuia, intocmirea de documentatii si de alte materiale necesare activitatii institutiei.
    Studiile, sintezele si informarile ce revin in sarcina compartimentului se intocmesc, dupa caz, impreuna cu sefii departamentelor de specialitate sau cu consilierii desemnati de acestia.
    Art. 27
    Compartimentul de relatii cu mass-media are urmatoarele atributii:
    a) monitorizarea presei scrise si audiovizuale, cu referiri speciale la competenta institutiei, precum si difuzarea revistei presei, pentru avocatul poporului, adjunctii si consilierii acestuia;
    b) efectuarea de sinteze tematice, direct sau in colaborare cu departamentele de specialitate si cu consilierii avocatului poporului;
    c) intocmirea si difuzarea de comunicate oficiale privind activitatea institutiei, sub directa indrumare a avocatului poporului si a consilierilor sai;
    d) redactarea raspunsurilor la articolele aparute in presa, referitoare la institutie;
    e) organizarea contactelor avocatului poporului cu reprezentantii presei scrise si ai institutiilor de radio si de televiziune;
    f) asigurarea legaturii cu conducerile redactiilor si ale agentiilor de presa in vederea realizarii unei comunicari permanente de natura sa satisfaca interesul publicistic particular al unei anumite institutii de informare in masa.
    Compartimentul se afla sub indrumarea si controlul unui adjunct al avocatului poporului, desemnat de acesta.
    Art. 28
    Compartimentul de protocol asigura protocolul institutiei in relatiile cu persoane si institutii din tara si din strainatate, obtinerea pasapoartelor si a vizelor si pentru deplasarile in strainatate ale avocatului poporului si ale personalului institutiei, primirea si insotirea delegatiilor straine in cadrul programului de relatii internationale, precum si orice alte servicii in legatura cu deplasarile, in tara si in strainatate, ale avocatului poporului si reprezentantilor institutiei.
    Art. 29
    Secretarul general aproba fisa postului pentru personalul din subordinea sa, cu exceptia personalului incadrat la Biroul de relatii cu institutiile publice, cu organizatiile neguvernamentale si relatii internationale si la Compartimentul de relatii cu mass-media, pentru care aprobarea se face de catre adjunctul avocatului poporului.

    CAP. 5
    Functionarea institutiei

    Sectiunea 1
    Dispozitii procedurale
    Art. 30
    Programul de primire a cererilor si de audiente este asigurat de avocatul poporului, de adjunctii sai, precum si de sefii de departament si de consilierii de specialitate.
    Art. 31
    Cererile adresate avocatului poporului trebuie formulate in scris, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
    Pentru motive temeinice, la solicitarea petitionarului, acestuia i se poate incuviinta sa isi prezinte oral cererea, care va fi consemnata de catre consilierul de serviciu.
    Art. 32
    Avocatul poporului se poate sesiza din oficiu, atunci cand afla, pe orice alta cale, ca au fost incalcate drepturi sau libertati cetatenesti de catre o autoritate a administratiei publice.
    Procedura din oficiu inceteaza la solicitarea persoanei lezate in drepturile si libertatile sale.
    Art. 33
    Cererea adresata va fi semnata de petitionar si va cuprinde urmatoarele:
    a) numele si domiciliul persoanei lezate in drepturile si libertatile sale;
    b) drepturile si libertatile incalcate;
    c) autoritatea administrativa sau functionarul public in cauza;
    d) descrierea faptelor invocate;
    e) dovada intarzierii sau a refuzului administratiei publice de a solutiona cererea, potrivit legii, in termenul prevazut;
    f) mentiunea obligatorie daca cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instante judecatoresti sau daca a format obiectul unei judecati;
    g) autoritatile publice care au fost sesizate anterior;
    h) orice alte acte care pot sustine cererea.
    Cererile se fac in nume propriu si se depun personal sau prin reprezentanti imputerniciti potrivit legii.
    Art. 34
    In situatia in care cererea este incompleta sau prezinta neclaritati, petitionarului i se va acorda posibilitatea completarii sau refacerii cererii.
    Art. 35
    Primind cererea, impreuna cu intreaga documentatie care o insoteste, avocatul poporului poate dispune audierea persoanei lezate in drepturile si libertatile sale, conform programului de audiente.
    Pentru motive temeinice, din oficiu sau la solicitarea petitionarului, avocatul poporului poate dispune ca demersurile sale sa aiba caracter confidential.
    Art. 36
    Repartizarea lucrarii, in vederea examinarii faptelor sesizate si a temeiurilor legale ce o sustin, se face pe baza de rezolutie a avocatului poporului sau a imputernicitilor sai, prin care se indica departamentul de specialitate in competenta caruia intra solutionarea lucrarii, precum si termenul stabilit pentru aceasta.
    Art. 37
    Inainte de a decide cu privire la modul in care va fi solutionata cererea, avocatul poporului poate dispune efectuarea unor cercetari preliminare. In acest scop el se va putea adresa organelor autoritatilor publice, prin departamentele de specialitate, pentru obtinerea informatiilor si a documentelor necesare.
    In cazurile in care, pentru stabilirea si lamurirea unor fapte de care depinde solutionarea cererii, este necesara o expertiza, iar aceasta nu poate fi asigurata de personalul de specialitate din institutie, avocatul poporului poate dispune angajarea, pe baza de conventie civila, a unui colaborator extern.
    Art. 38
    In cazul in care avocatul poporului constata ca solutionarea cererii primite este de competenta Ministerului Public, se afla pe rolul unei instante judecatoresti sau are ca obiect erori judiciare, el va sesiza autoritatile competente, potrivit legii, iar acestea sunt obligate sa comunice concluziile la care s-a ajuns si masurile luate.
    Art. 39
    In situatia in care obiectul unei cereri intra in domeniul de activitate a doua departamente de specialitate, va fi desemnat un singur departament responsabil cu solutionarea lucrarii, stabilindu-se, totodata, obligatia celuilalt departament de a colabora.
    Art. 40
    Titularul lucrarii, responsabil cu examinarea cererii si a documentelor care o insotesc, poate solicita furnizarea de explicatii si de date suplimentare cu privire la continutul dosarului.
    Pe baza lucrarilor efectuate acesta intocmeste referatul cuprinzand concluziile examinarii, care se inainteaza avocatului poporului, sub semnatura sefului departamentului de specialitate si a adjunctului coordonator.
    Art. 41
    Atunci cand din examinarea cererii si a documentatiei anexate rezulta necesitatea unei anchete proprii, avocatul poporului va decide in consecinta.
    Decizia va cuprinde urmatoarele:
    a) rezumatul cererii si indicarea autoritatii publice in cauza;
    b) faptele si documentele ce urmeaza a fi supuse anchetei;
    c) persoanele care vor efectua ancheta, din imputernicirea sa.
    In acest scop avocatul poporului sau imputernicitii sai au dreptul sa audieze si sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice, de la orice functionar public sau de la orice alta persoana prevazuta de lege, care poate da informatiile necesare solutionarii cererii, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 42
    Avocatul poporului poate intrerupe efectuarea anchetei proprii ori de cate ori constata ca cererea a fost solutionata amiabil sau ca au incetat temeiurile acesteia.
    Intreruperea anchetei pune capat cursului cererii.
    Incetarea procedurii i se va aduce la cunostinta petitionarului.
    Art. 43
    Dupa finalizarea lucrarii si intocmirea referatului care cuprinde faptele constatate si recomandarile cu privire la masurile ce trebuie luate in vederea inlaturarii ilegalitatii comise, a repararii daunelor produse si a repunerii persoanei lezate in drepturile sale, se vor face comunicari, potrivit legii, atat petitionarului, cat si autoritatii administratiei publice in cauza.
    Atunci cand titularul lucrarii constata, in baza documentatiei primite impreuna cu cererea, ca faptele expuse sunt evidente si dovedite, el poate decide intocmirea referatului fara alte verificari.
    Art. 44
    Avocatul poporului poate respinge motivat cererile vadit nefondate.
    Cererile care nu fac obiectul activitatii institutiei vor fi respinse fara motivare.
    Art. 45
    Avocatul poporului sau imputernicitul acestuia isi poate exercita atributiile si in afara sediului institutiei.
    In acest scop avocatul poporului sau imputernicitul sau poate intra in sediul oricarei autoritati publice in baza legitimatiei de serviciu si a ecusonului oficial, cu acordul conducerii institutiei in cauza, iar in caz de impiedicare acesta va putea solicita concursul Ministerului Public.
    In indeplinirea atributiilor sale avocatul poporului sau imputernicitul sau va avea acces la orice informatii, documente sau acte detinute de autoritatile publice, in legatura cu cererile adresate de persoanele lezate in drepturile si libertatile lor si in masura in care le considera necesare pentru solutionarea acestora, avand obligatia respectarii secretului acestor informatii, dupa caz.
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. 1 - 3 atrage raspunderea prevazuta la art. 32 din Legea nr. 35/1997.
    Art. 46
    Avocatul poporului sau imputernicitul sau poate efectua inspectii in incinta penitenciarelor sau a altor locuri de detentie, reeducare si resocializare, a unitatilor militare, precum si la celelalte unitati unde persoanele sunt supuse unui regim restrictiv al libertatii de circulatie.
    Avocatul poporului sau imputernicitul sau are dreptul de a purta discutii private cu persoanele aflate in situatiile mentionate la alin. 1.
    Inspectiile se vor putea efectua cu acordul prealabil al conducerii administrative a unitatii sau al organului ierarhic superior.
    Dispozitiile art. 45 alin. 2 sunt aplicabile.

    Sectiunea a 2-a
    Registrele institutiei
    Art. 47
    Registrele institutiei Avocatul Poporului sunt urmatoarele:
    a) Registrul general de intrare si iesire a corespondentei;
    b) Registrul de cereri, in care se inregistreaza cererile primite si li se da numar;
    c) Registrul de dosare, in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu rezolvarea cererilor aflate in competenta avocatului poporului;
    d) Registrul de ordine ale avocatului poporului, in care acestea se inregistreaza si li se da numar, in ordine cronologica;
    e) Registrul special de corespondenta secreta si confidentiala, in care se inregistreaza documentele avand acest caracter;
    f) Registrul de arhiva.
    Art. 48
    Registrul de cereri va cuprinde urmatoarele rubrici:
    a) numarul de inregistrare a cererii;
    b) numarul de inregistrare in Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei;
    c) data primirii cererii;
    d) numele petitionarului;
    e) adresa petitionarului;
    f) data expedierii raspunsului catre petitionar.
    Art. 49
    Registrul de dosare va cuprinde urmatoarele rubrici:
    a) numarul dosarului;
    b) numarul de inregistrare in Registrul de cereri;
    c) data deschiderii dosarului;
    d) numele petitionarului;
    e) obiectul cererii;
    f) departamentul de specialitate caruia i-a fost repartizata cererea si numele titularului lucrarii;
    g) autoritatea publica sesizata;
    h) data expedierii sesizarii autoritatii competente, respectiv a recomandarii avocatului poporului catre aceasta;
    i) data primirii raspunsului de la autoritatea sesizata;
    j) data comunicarii catre petitionar a rezultatelor cererii sale.
    Sub acelasi numar de dosar se vor inregistra toate documentele depuse ulterior sau corespondenta in legatura cu cererea respectiva.
    Stabilirea rubricilor registrelor mentionate la art. 47 lit. a), d) si e) se face in functie de natura lucrarilor evidentiate, la propunerea secretarului general, si se aproba de catre avocatul poporului.
    Registrul de arhiva va evidentia data primirii in arhiva, natura lucrarii, numarul de file, compartimentul care preda si semnaturile de predare-primire.
    Art. 50
    Pentru evidenta lucrarilor primite si realizate in departamentele de specialitate se intocmeste un registru al cererilor examinate in departament, care va cuprinde urmatoarele rubrici:
    a) mentiunile de la art. 48 lit. a), c) si d);
    b) data primirii lucrarii in departament;
    c) termenul de finalizare a lucrarii;
    d) numele titularului lucrarii;
    e) data prezentarii proiectului de referat, in forma definitiva;
    f) numarul dosarului, in cazul in care cererea formeaza obiectul unui dosar.
    Departamentele de specialitate vor asigura, in colaborare cu Directia de informatica si secretariat, opisul alfabetic in care se trec numele petitionarilor si situatia dosarelor deschise si vor tine evidenta termenelor la care urmeaza a fi primite raspunsurile din partea autoritatilor sesizate, cu privire la rezolvarea legala a cererilor inaintate acestora.
    Art. 51
    Registrele vor fi numerotate si parafate, iar la sfarsitul fiecarui an se vor intocmi procese-verbale de inchidere, contrasemnate de secretarul general.
    Evidentele din registre vor putea fi realizate si pe suport magnetic.

    Sectiunea a 3-a
    Dosarele cererilor
    Art. 52
    Dosarele cuprinzand cererile adresate de persoanele lezate in drepturile si libertatile lor pot fi consultate de persoanele interesate, cu aprobarea sefului compartimentului unde se afla dosarul, exceptand situatiile in care, prin decizie a avocatului poporului, acestea sunt supuse regimului lucrarilor confidentiale.
    Pe coperta fiecarui dosar se vor mentiona: denumirea institutiei, numarul dat dosarului, numele petitionarului si alte date de identificare a cererii, caracterul confidential, dupa caz, precum si felul si data lucrarilor efectuate.
    Scoaterea dosarelor din incinta institutiei este interzisa, cu exceptia cazurilor in care avocatul poporului sau imputernicitul sau se deplaseaza pentru efectuarea unor anchete ori in alte situatii care impun aceasta.
    Art. 53
    Documentele care intra in compunerea dosarului vor fi numerotate, cusute, snuruite si stampilate inainte de predarea lor la arhiva.
    Pastrarea in arhiva a dosarelor se va face in ordinea lor numerica.
    Art. 54
    La arhiva vor fi predate si celelalte lucrari ale institutiei, care vor fi pastrate potrivit legii.

    CAP. 6
    Personalul institutiei

    Sectiunea 1
    Conditii de numire in functie
    Art. 55
    Sefii departamentelor de specialitate si consilierii sunt numiti si eliberati din functie de catre avocatul poporului.
    Art. 56
    Pentru numirea in functia de sef al unui departament de specialitate se cer studii juridice, precum si indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru functia de consilier parlamentar.
    Art. 57
    Conditiile de numire pentru functiile de specialitate de executie, precum si pentru functiile de executie prevazute de legislatia in vigoare sunt cele aplicabile personalului similar din serviciile Senatului.
    Art. 58
    Functiile din cadrul institutiei, prevazute la art. 56, se ocupa prin concurs, in conditiile legii.
    Concursul se organizeaza de catre comisia de numiri si disciplina, formata din trei consilieri desemnati de avocatul poporului, la care participa si seful departamentului de specialitate, in structura caruia se afla postul vacant. Pentru functiile de executie la concurs participa si directorul, respectiv seful structurii in care se afla postul vacant.
    Lucrarile de secretariat ale comisiei de numiri si disciplina vor fi asigurate de Biroul de organizare si resurse umane.
    Art. 59
    Comisia de numiri si disciplina va asigura afisarea anuntului de concurs la sediul institutiei si/sau publicarea sa intr-un cotidian, cu cel putin 15 zile inainte de tinerea concursului. In anunt se vor mentiona data la care se tine concursul, postul vacant, conditiile de participare, precum si tematica de concurs.
    Candidatii vor prezenta curriculum vitae si copie de pe actul de studii.
    Art. 60
    Tematica de concurs se va elabora de catre comisia de numiri si disciplina, pe baza propunerilor sefului departamentului de specialitate, respectiv ale directorului directiei in structura careia se gaseste postul vacant, indicandu-se totodata sursele de documentare ce pot fi folosite de candidati.
    Art. 61
    Concursul va consta in proba scrisa, proba orala si, dupa caz, proba practica.
    Art. 62
    Proba scrisa si cea orala vor fi notate de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de numiri si disciplina. Nota de calificare va fi cea rezultata din media notarilor la fiecare proba.
    Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.
    Art. 63
    Rezultatul concursului si ordinea de clasificare a candidatilor se consemneaza de catre comisia de numiri si disciplina intr-un proces-verbal care va fi inaintat spre aprobare avocatului poporului, insotit de propunerea corespunzatoare.
    Art. 64
    Comisia de numiri si disciplina poate solicita candidatilor date suplimentare referitoare la activitatea profesionala desfasurata, constand, de regula, in lucrari stiintifice sau alte lucrari de specialitate in domeniu.
    Art. 65
    Pe baza propunerii comisiei de numiri si disciplina si a celorlalte documente aferente concursului, avocatul poporului emite ordinul de numire in functie.
    Art. 66
    Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de cel mult 15 zile de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane, declarata admisa la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    Art. 67
    In cazul in care la concursul stabilit nu se prezinta mai multi candidati, ocuparea postului se face pe baza de examen organizat in conditiile art. 58 - 66.
    Art. 68
    Personalul institutiei trebuie sa isi indeplineasca atributiile cu constiinciozitate si profesionalism, respectand intocmai obligatiile de serviciu.
    Art. 69
    Personalul din serviciile institutiei poate fi promovat in grad sau treapta profesionala, precum si in functii superioare vacante, pe baza rezultatelor in activitatea depusa si a aptitudinilor dovedite, confirmate de sefii ierarhici.
    In cazul in care se considera ca functia prevazuta la alin. 1 nu poate fi ocupata prin promovare, avocatul poporului poate dispune organizarea unui concurs in conditiile art. 58 - 67.

    Sectiunea a 2-a
    Salarizare si concedii de odihna
    Art. 70
    Salarizarea personalului institutiei se face potrivit statului de functii, in conditiile Legii nr. 154/1998, precum si potrivit asimilarilor facute conform dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 35/1997.
    Art. 71
    Regulile privind durata concediului de odihna, cuantumul indemnizatiei cuvenite, programarea, efectuarea, intreruperea si amanarea concediului de odihna, precum si compensarea in bani a concediului neefectuat se stabilesc, potrivit dispozitiilor legale privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor, prin ordin al avocatului poporului.
    Art. 72
    La stabilirea duratei concediului de odihna pentru salariatii cu functii de conducere si de executie de specialitate se vor avea in vedere, in mod corespunzator, criteriile aplicabile functiilor din serviciile Senatului cu care sunt asimilate, potrivit legii.

    Sectiunea a 3-a
    Raspunderea disciplinara
    Art. 73
    Incalcarea prevederilor Legii nr. 35/1997, ale prezentului regulament si a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea celor vinovati si aplicarea sanctiunilor disciplinare.
    Art. 74
    In cazul savarsirii de abateri disciplinare, functionarul este cercetat de catre comisia de numiri si disciplina, la sesizarea avocatului poporului sau a adjunctului acestuia, a secretarului general, respectiv a sefului departamentului de specialitate.
    Comisia de numiri si disciplina examineaza probele inaintate si procedeaza la audierea celui in cauza.
    Concluziile Comisiei de numiri si disciplina se consemneaza si se inainteaza avocatului poporului, impreuna cu propunerea de sanctionare.
    Art. 75
    Sanctiunile disciplinare ce se aplica celor vinovati de abateri disciplinare sunt urmatoarele:
    a) avertisment;
    b) reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere cu 10 - 15% pentru o durata de cel mult 3 luni;
    c) retrogradarea din functie sau categorie in cadrul aceleiasi profesii, pentru o durata de cel mult 3 luni;
    d) destituirea din functie.
    Destituirea din functie se aplica in cazul savarsirii unei abateri grave sau al incalcarii, in mod repetat, a obligatiilor de serviciu.
    Art. 76
    Aplicarea sanctiunilor, in functie de gravitatea abaterilor comise, se face de catre avocatul poporului, in conditiile legii si ale prezentului regulament.

    CAP. 7
    Colaboratorii externi

    Art. 77
    Pentru executarea unor lucrari de complexitate deosebita ori in legatura cu efectuarea anchetelor proprii, avocatul poporului poate utiliza serviciile unor specialisti, in calitate de colaboratori externi.
    Colaboratorii externi beneficiaza de drepturile corespunzatoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Senatului.
    Art. 78
    Angajarea colaboratorilor externi, perioadele de colaborare, timpul de munca sau lucrarile executate, raspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plata se stabilesc prin conventii civile de prestari de servicii, inregistrate la camerele de munca.
    Aprobarea colaboratorilor externi si stabilirea drepturilor de remunerare a acestora se fac prin ordin al avocatului poporului, la propunerea sefilor departamentelor de specialitate, respectiv a directorilor.
    Art. 79
    Pe perioada indeplinirii atributiilor, colaboratorii externi se supun indatoririlor personalului institutiei in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii lucrarilor, respectarea programului de lucru si a celorlalte reguli de disciplina interna.
    Acestora li se va elibera legitimatie de intrare in sediu, care va fi restituita la incetarea calitatii de colaborator extern.
    Art. 80
    Avocatul poporului poate numi, dintre personalitatile cu inalt prestigiu si cu bogata activitate profesionala, consilieri temporari, folositi in calitate de consultanti stiintifici, in conditiile art. 77 - 79.

    CAP. 8
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 81
    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei face parte integranta din bugetul de stat, potrivit legii.
    Art. 82
    Prin bugetul de venituri si cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii institutiei, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli.
    Art. 83
    Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se intocmeste cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 84
    Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari, dotari cu autoturisme si consum lunar de carburanti se stabilesc prin ordin al avocatului poporului, potrivit legii.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 85
    Programul de lucru al institutiei va fi stabilit de avocatul poporului, in corelare cu programul autoritatilor administratiei publice.
    Art. 86
    Pentru accesul in incinta autoritatilor publice avocatul poporului si imputernicitii sai vor purta un ecuson oficial, pe care este aplicata fotografia si sunt inscrise datele de identificare a persoanei.
    Modelul acestui ecuson si procedura de eliberare se aproba de catre avocatul poporului.
    Eliberarea ecusoanelor se face de catre Biroul de organizare si resurse umane, care tine si evidenta ecusoanelor emise.
    Art. 87
    Avocatul poporului informeaza periodic opinia publica asupra principalelor aspecte ale activitatii sale prin mijloacele de informare in masa, in conditiile stabilite de lege.
    Art. 88
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea sa de catre Biroul permanent al Senatului.

    ANEXA 1

          STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

                              ________________
             ________________|    AVOCATUL    |_________________
            |              : |    POPORULUI   | |               |
       _____|______        : |________________| |          _____|______
      | ADJUNCTUL  |  .....:.......  |    ______|_____    | ADJUNCTUL  |
      | AVOCATULUI | :  COLEGIUL   : |   | CONSILIERI |   | AVOCATULUI |
      | POPORULUI  | : CONSULTATIV : |   |____________|   | POPORULUI  |
      |____________| :.............: |  ________|_________|____________|
                 |                   | | Compartimentul|     |
                 |                   | | de relatii cu |     |
                 |                   | | mass-media    |     |
                 |                   | |_______________|     |
       __________|_________          |    |                  |
      |          |         |         |    |         _________|________
      |          |         |         |    |        |                  |
     _|_         |       __|_        |    |      __|__              __|_
 ___| I |_____   |   ___| II |____   |    |  ___| III |___    _____| IV |_____
|   |___|     |  |  |   |____|    |  |    | |   |_____|   |  |     |____|     |
|Departamentul|  |  |Departamentul|  |    | |Departamentul|  |Departamentul   |
|pentru       |  |  |pentru       |  |    | |pentru       |  |pentru probleme |
|probleme     |  |  |probleme     |  |    | |probleme     |  |privind ordinea |
|privind      |  |  |privind      |  |    | |privind      |  |publica,        |
|administratia|  |  |sanatatea,   |  |    | |protectia    |  |serviciile      |
|centrala     |  |  |munca,       |  |    | |copilului,   |  |militare si     |
|si locala,   |  |  |protectia    |  |    | |a femeii, si |  |speciale,       |
|urbanism,    |  |  |sociala a    |  |    | |a familiei,  |  |penitenciare,   |
|amenajarea   |  |  |muncii si    |  |    | |educatia,    |  |protectia       |
|teritoriului |  |  |protectia    |  |    | |cultura,     |  |minoritatilor,  |
|si protectia |  |  |proprietatii |  |    | |sportul si   |  |cultelor si     |
|mediului     |  |  |             |  |    | |institutiile |  |strainilor, a   |
|             |  |  |             |  |    | |de reeducare |  |consumatorului  |
|             |  |  |             |  |    | |pentru minori|  |si              |
|             |  |  |             |  |    | |             |  |contribuabilului|
|_____________|  |  |_____________|  |    | |_____________|  |________________|
                 |                   |    |
                 |      _____________|__  |
                 |     |                | |
  _______________|_    |SECRETAR GENERAL| |
 |Biroul de relatii|___|________________|_|
 |cu institutiile  |                 |
 |publice, cu      |                 |
 |organizatiile    |                 |
 |neguvernamentale |                 |
 |si relatii       |                 |
 |internationale   |                 |
 |_________________|                 |
                _____________________|_____________________
               |                   | |  |                  |
      _________|__________         | |  |        __________|_________
     |Directia informatica|        | |  |       |      Directia      |
     |   si secretariat   |        | |  |       |economico-financiara|
     |____________________|        | |  |       |____________________|
         |            |            | |  |          |               |
  _______|______   ___|__________  | |  |    ______|_______   _____|________
 |Serviciul de  | |              | | |  |   |Serviciul     | |Biroul        |
 |registratura, | |Compartimentul| | |  |   |financiar-    | |aprovizionare,|
 |arhiva si     | |de informatica| | |  |   |contabilitate | |transport si  |
 |secretariat   | |              | | |  |   |si control    | |administrativ |
 |              | |              | | |  |   |preventiv     | |              |
 |______________| |______________| | |  |   |______________| |______________|
                     ______________| |  |______________
                    |                |                 |
             _______|______    ______|_______    ______|_______
            |Compartimentul|  |Biroul de     |  |Compartimentul|
            |contencios,   |  |organizare si |  |de protocol   |
            |documentare si|  |resurse umane |  |              |
            |biblioteca    |  |              |  |              |
            |______________|  |______________|  |______________|

    ANEXA 2

    INSTITUTIA AVOCATUL POPORULUI

                         NOMENCLATORUL DE FUNCTII

                                        Baza legala pentru salarizare
                                        -----------------------------
 1. Avocatul poporului                  - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. II/2
                                          poz. 18)
 2. Adjunctul avocatului poporului      - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. II/2
                                          poz. 19)
 3. Secretar general                    - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I A poz. 1)
 4. Sef de departament                  - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II A poz. 1)
 5. Director (functia de baza
    asimilata cu expert cu              - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
    indemnizatie de conducere)            cap. II B poz. 7 si anexa nr. IX/I
                                          poz. 3)
 6. Sef de serviciu (functia de baza    - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
    asimilata cu expert cu                cap. II B poz. 7 si anexa nr. IX/I
    indemnizatie de conducere)            poz. 7)
 7. Sef de birou (functia de baza       - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
    asimilata cu expert I A cu            cap. I B poz. 1 si anexa nr. IX/I
    indemnizatie de conducere)            poz. 8)
 8. Consilier                           - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 6)
 9. Expert                              - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 7)
10. Consultant                          - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 8)
11. Expert gradul I A                   - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 1)
12. Expert gradul I                     - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 2)
13. Expert gradul II                    - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 3)
14. Sef de cabinet (S)                  - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 2)
15. Sef de cabinet (M)                  - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 4)
16. Secretar de cabinet                 - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. II B poz. 9)
17. Referent de specialitate (S)        - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 4)
18. Referent debutant (S)               - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 6)
19. Referent I A (M)                    - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 17)
20. Referent I (M)                      - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 18)
21. Referent debutant (M)               - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. V*)
                                          cap. I B poz. 22)
22. Casier, magaziner; I                - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. VIII/2
                                          poz. 17)
23. Arhivar I                           - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. VIII/2
                                          poz. 20)
24. Ingrijitor, bufetier, curier; I     - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. VIII/2
                                          poz. 25)
25. Sofer I A                           - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. VIII/2
                                          poz. 29)
26. Muncitor calificat I                - Legea nr. 154/1998 (anexa nr. VIII/2
                                          poz. 32).
           
    *) Anexa nr. V la Legea nr. 154/1998 a fost inlocuita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu