E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 9 iunie 1997

REGULAMENT    din  9 iunie 1997

privind personalul de control si investigatie, precum si constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 bis din  9 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996,
    Plenul Consiliului Concurentei adopta prezentul Regulament privind personalul de control si investigatie, precum si constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996.

    CAP. 1
    Personalul care are dreptul sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in domeniul concurentei

    Art. 1
    Descoperirea si investigarea incalcarii prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, denumita in continuare lege, si a altor legi speciale ce contin dispozitii referitoare la concurenta se fac de catre personalul de control incadrat in departamentele de specialitate, imputernicit in acest scop, prin ordin, de catre presedintele Consiliului Concurentei, respectiv de catre seful Oficiului Concurentei.
    Art. 2
    Din randul personalului de control de specialitate, presedintele Consiliului Concurentei, respectiv seful Oficiului Concurentei, desemneaza, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din lege, persoanele pentru care solicita ministrului justitiei abilitarea cu puteri de ancheta, respectiv cu drept de perchezitie si ridicare de documente sau efectuare de copii de pe acestea, punere de sigilii si luare a altor masuri dintre cele prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala.
    Art. 3
    Personalul de control prevazut la art. 1 si 2 constata si aplica sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. b) - e) si la art. 56 lit. d) din lege, respectiv pentru:
    - furnizarea de informatii inexacte sau incomplete prin solicitarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (4) ori prin notificarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (7) sau ale art. 16;
    - furnizarea de informatii inexacte sau nefurnizarea informatiilor solicitate conform prevederilor art. 41;
    - furnizarea de documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul investigatiilor desfasurate conform prevederilor art. 42 alin. (2);
    - refuzul de a se supune unui control desfasurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) si ale art. 43;
    - neindeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luata in conformitate cu prevederile legii.
    Art. 4
    Personalul de control de specialitate prevazut la art. 1 si 2 constata si propune plenului si comisiilor Consiliului Concurentei sau Oficiului Concurentei, in raportul de investigatie, sanctiunile si masurile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 lit a) - c) din lege, si anume:
    - omisiunea notificarii unei concentrari economice cerute de art. 16;
    - incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;
    - incheierea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4);
    - inceperea unei actiuni de concentrare economica declarata incompatibila cu prevederile Legii concurentei printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luata conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a).
    Art. 5
    Personalul de control de specialitate prevazut la art. 1 si 2 propune comisiilor Consiliului Concurentei, respectiv adjunctului sefului Oficiului Concurentei, aplicarea amenzilor cominatorii prevazute la art. 59 alin. (1) si (2), precum si emiterea unei decizii, daca este cazul, in aplicarea prevederilor art. 59 alin. (3) din lege.
    Art. 6
    Daca, in termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, contravenientul nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 56 din lege.
    Art. 7
    Daca, pe parcursul efectuarii investigatiei, personalul de control de specialitate prevazut la art. 2 constata savarsirea infractiunilor prevazute la art. 63 din lege, va putea efectua numai actele stabilite la art. 214 din Codul de procedura penala si va propune Consiliului Concurentei, in cadrul raportului de investigatie, sesizarea organelor de urmarire penala, in vederea punerii in miscare a actiunii penale.

    CAP. 2
    Cuprinsul procesului-verbal de constatare si de sanctionare a abaterii si al deciziei de sanctionare a abaterii

    Art. 8
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 lit. b) - e) si la art. 56 lit. d) din lege se face de catre personalul de control de specialitate, prin proces-verbal de constatare si sanctionare a abaterii.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) va fi redactat, asa cum prevede legea, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994.
    Art. 9
    (1) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 lit. a) - c) din lege se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei, prin decizie.
    (2) Amenzile cominatorii prevazute la art. 59 alin. (1) si (2), precum si masurile prevazute la art. 59 alin. (3) din lege se stabilesc de catre Consiliul Concurentei, respectiv de catre Oficiul Concurentei, prin decizie.
    (3) La redactarea acestor decizii se va avea in vedere enumerarea tuturor elementelor care sa conduca la identificarea agentului constatator, a vinovatului, fapta savarsita, raportarea la articolul din lege incalcat, amenda aplicata, incadrarea acesteia in lege, termenul si modalitatea de plata, termenul de contestare si organul competent sa solutioneze contestatia.

    CAP. 3
    Modalitatile de plata a amenzilor si urmarirea executarii

    Art. 10
    (1) Sumele reprezentand cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sanctiune pentru contraventia savarsita, stabilita prin proces-verbal sau decizie, precum si cele reprezentand amenzile cominatorii stabilite prin decizii, se achita de contravenient prin ordin de plata printr-o societate bancara, ca venit la bugetul de stat, in contul administratiei financiare, indicat in actul de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (2) O copie de pe dovada achitarii amenzii se transmite in maximum 15 zile de la constatare si aplicare, de catre contravenient, Consiliului Concurentei, respectiv Oficiului Concurentei, pentru a fi atasata dosarului cauzei.
    (3) In caz de neprezentare a documentului de plata prin care se face dovada achitarii sumei, dupa trecerea termenului mentionat la alin. (2), Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, va transmite actul de constatare, care constituie titlu executoriu, la organele administratiei financiare, spre executare.

    CAP. 4
    Caile de atac

    Art. 11
    Ordonanta presedintiala de autorizare a efectuarii unei perchezitii poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile, conform Codului de procedura civila, la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit art. 44 alin. (7) din lege. Recursul nu este suspensiv de executare.
    Art. 12
    Impotriva actelor de constatare si de sanctionare a contraventiilor se poate face plangere, care se depune la Consiliul Concurentei, respectiv la Oficiul Concurentei, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Art. 13
    Plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si de sanctionare a contraventiilor, intocmite de personalul de control de specialitate imputernicit in acest scop, impreuna cu dosarul, se transmit, de indata, instantei competente sa solutioneze cauza, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1968, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, conform prevederilor art. 61 din lege.
    Art. 14
    (1) Impotriva deciziilor comisiilor Consiliului Concurentei, prin care se aplica amenzile prevazute la art. 55 lit. a) si la art. 56 lit. a) - c) din lege, se poate face plangere, in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta, la presedintele Consiliului Concurentei, care se pronunta prin decizie motivata.
    (2) Impotriva deciziilor prin care se aplica amenzile cominatorii prevazute la art. 59 alin. (1) si (2) din lege, se poate face plangere, in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta, la presedintele Consiliului Concurentei sau, dupa caz, la seful Oficiului Concurentei, care se pronunta prin decizie motivata.
    Art. 15
    Deciziile prevazute la art. 14 pot fi atacate, in termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ.
    Art. 16
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii si se aplica atat de catre Consiliul Concurentei, cat si de catre Oficiul Concurentei, in conformitate cu dispozitiile art. 66 alin. (2) din lege.
    Art. 17
    Prevederile prezentului regulament se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, exceptand prevederile art. 25-27, ale Legii nr. 21/1996, ale Codului de procedura penala si cu dispozitiile legale speciale.

    CONSILIUL CONCURENTEI/
    OFICIUL CONCURENTEI/

    Inspectoratul de Concurenta
    Judetean ....................

                       PROCES-VERBAL
                  SERIA ............ NR. ...........
    de constatare si de sanctionare a contraventiilor

    Incheiat in ........., ziua ..........., luna .........,
anul ........ .

    Subsemnatii ............................., avand functia
de .............., in temeiul Legii concurentei nr. 21/1996,
in baza legitimatiilor nr. ..................., eliberate de
Consiliul Concurentei (Oficiul Concurentei), in urma
controlului efectuat in ziua de ..........., luna .........,
anul ..........., ora ....., la ............ din ...........
str. ................ nr. ......., am constatat urmatoarele:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

    Faptele de mai sus constituie contraventie potrivit
prevederilor art. ........ din .............. .

    De savarsirea acestor fapte se face vinovat(a)
...................., reprezentat(a) prin .................,
avand calitatea de .........................., domiciliat(a)
in ........., str. .......... nr. ........., si legitimat(a)
cu ............. seria    ............ nr. ........ .

    Fata de contraventiile constatate, in temeiul Legii nr. 21/1996 si al Legii nr. 32/1968, cu modificarile ulterioare, se aplica urmatoarele sanctiuni:

    Contravenientul ........................... se amendeaza
cu ..............., conform art. ........... din ..........,
si cu .............. , conform art. .......... din ........,
in suma totala de .........................

    Amenda se va achita in contul nr. ......................
al administratiei financiare, deschis la ................. .

    Organul constatator,      Martor,         Contravenient,
      ...............        .........        ..............

    Amenda se va achita in contul nr. ......................
al administratiei financiare, deschis la ...................

    In situatia in care contravenientul nu va achita amenda in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal, se va proceda la executare silita, in conditiile legii.

    Contravenientul a formulat urmatoarele obiectii: .......
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

    Impotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de instiintare de plata, se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii. Plangerea va fi insotita de copia de pe procesul-verbal si se va depune la ........................ .

    Intocmit in patru exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astazi ............/ sau se va comunica contravenientului.

    Organul constatator,      Martor,         Contravenient,
      ...............        .........        ..............

    Subsemnatul ..............., domiciliat in ............,
str. ................ nr. ..........., bl. ................,
sc. ........, ap. ......., legitimat cu ......., seria .....
nr. .........., eliberat de ......... la data de ..........,
confirm, ca martor, cele de mai sus.

                             Semnatura,
                        ....................SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu