Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 26.08.2011

privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 650 din 12 septembrie 2011SmartCity1


Titlul ICriteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia Articolul 1Activitatea de evaluare este coordonată de compartimentul resurse umane din fiecare instituţie publică. Articolul 2În sensul prezentului regulament, are calitatea de evaluator: a)persoana aflată în funcţia de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea salariatul evaluat; b)persoana aflată în funcţia de conducere ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru salariatul aflat într-o funcţie de conducere; c)persoana aflată într-o funcţie de conducere în cadrul ministerului, care coordonează domeniul de activitate pentru directorul general/directorul, după caz, al instituţiei publice aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Articolul 3(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate. (3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri: a)atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului contractual încetează, se suspendă sau se modifică în condiţiile legii. În acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raportului de muncă; b)atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora; c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite; d)atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad profesional/treaptă profesională. Articolul 4Performanţele profesionale individuale ale personalului contractual sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. Articolul 5Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinţă:

fişa postului, întocmită conform anexei nr. 1;

fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzută în anexa nr. 2;

următoarele criterii de evaluare a performanţei profesionale individuale: a)rezultatele obţinute; b)asumarea responsabilităţii; c)adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate; d)capacitatea relaţională şi disciplina muncii. Articolul 6Procedura de evaluare se realizează în 3 etape, după cum urmează: a)completarea raportului de evaluare de către evaluator; b)interviul; c)contrasemnarea raportului de evaluare. Articolul 7Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 2, completează fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale, după cum urmează: a)stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportarea la atribuţiile stabilite prin fişa postului; b)stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale; c)consemnează, după caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; d)stabilesc obiectivele şi criteriile specifice de evaluare pentru următoarea perioadă de evaluare; e)stabilesc eventualele cerinţe de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate. Articolul 8(1) Completarea raportului de evaluare se face prin acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare dintre obiectivele individuale şi criteriile de evaluare prevăzute în fişa de evaluare.(2) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor este media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor individuale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.(3) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare dintre componentele de bază ale criteriului de evaluare.(4) Calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare se face prin înmulţirea punctajului acordat criteriului cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare. (5) Stabilirea notei finale pentru criteriile de evaluare se face prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii prevăzute în fişa de evaluare.(6) Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, calculate potrivit alin. (2) şi (5).(7) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) este următoarea: nota 1- nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
(8) Criteriile de evaluare au următoarele ponderi:

rezultatele obţinute = 55%;

asumarea responsabilităţii = 20%;

adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate = 15%;

capacitatea relaţională şi disciplina muncii = 10%. Articolul 9Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; c)între 3,51 şi 4,50 - bine; d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. Articolul 10(1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi salariat, în cadrul căruia: a)se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat notările evaluatorului în raportul de evaluare; b)se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către salariatul evaluat. (2) În cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun. Articolul 11(1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. În situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, raportul de evaluare nu se contrasemnează. (2) Are calitatea de contrasemnatar şeful ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. Articolul 12(1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri: a)aprecierile consemnate nu corespund realităţii; b)între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord. (2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului. Articolul 13(1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar. (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei. (3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei. (4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. (5) Salariaţii evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Titlul IIPromovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia Capitolul IOrganizarea examenului Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 14(1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau o treaptă profesională ori funcţie superioară.(2) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen, care poate fi organizat semestrial. Articolul 15(1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz, şi a unui interviu, stabilite de comisia de examinare.(2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităţilor practice.(3) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici dinaintea organizării examenului de promovare. Articolul 16În vederea organizării examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, structurile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi ale unităţilor aflate în subordinea acestuia transmit compartimentelor de resurse umane din unitatea care organizează examenul de promovare bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate unde există funcţia contractuală în care urmează să se facă promovarea, precum şi propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a contestaţiilor. Secţiunea a 2-aDosarul de examen Articolul 17(1) Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:a)copia carnetului de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesional(ă) din care se promovează; b)copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani calendaristici; c)formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3. (2) Carnetul de muncă va fi prezentat şi în original, în vederea verificării conformităţii copiei cu acesta. Secţiunea a 3-aPublicitatea examenului Articolul 18(1) Anunţul privind organizarea examenului se afişează de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare la sediul acesteia cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului.(2) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a)documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de examen, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de examen, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact; b)tipul probelor de examen, locul, data şi ora desfăşurării acestora; c)alte date necesare desfăşurării examenului. (3) În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea examenului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea examenului. Secţiunea a 4-aConstituirea comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor Articolul 19Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului se constituie comisii de examen, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, în condiţiile prezentului regulament. Articolul 20(1) Comisia de examen este formată din 3 membri: 2 membri din cadrul instituţiei sau autorităţii publice şi un membru de sindicat sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor, cu experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.(2) Atât comisia de examen, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.(3) Preşedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.(4) Secretariatul comisiei de examen şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, acestea neavând calitatea de membri.(5) Secretarul comisiei de examen, care poate fi şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, este numit prin actul prevăzut la art. 19. Articolul 21Persoanele desemnate în comisiile de examen sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să aibă o probitate morală recunoscută; b)să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează examenul; c)să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. Articolul 22(1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.(2) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 23Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de examen sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii: a)are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării; b)este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Articolul 24(1) Situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23 se sesizează de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului.(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 22 şi 23. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examen.(3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în situaţia respectivă cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 21.(4) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 22 şi 23 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele examenului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de examen.(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de examen, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia. Articolul 25Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de examen şi de soluţionare a contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 24 alin. (2) se sancţionează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26În funcţie de numărul şi de specificul posturilor pentru care se organizează examen, se pot constitui mai multe comisii de examen. Secţiunea a 5-aAtribuţiile comisiei de examen şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor Articolul 27Comisia de examen are următoarele atribuţii principale: a)selectează dosarele candidaţilor; b)stabileşte tipul probelor de examen: proba scrisă sau proba practică şi interviul, după caz; c)stabileşte subiectele pentru proba scrisă; d)stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile pentru desfăşurarea acesteia; e)stabileşte planul interviului şi realizează interviul; f)notează pentru fiecare candidat proba scrisă sau proba practică şi interviul; g)transmite secretarului comisiei rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidaţilor; h)semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de examen, precum şi raportul final al examenului, prevăzut în anexa nr. 4. Articolul 28(1) Comisia de examen va evalua candidatul în cadrul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale pe baza următoarelor criterii:a)cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; b)comportament în situaţii de criză; c)abilităţi de comunicare; d)capacitate de sinteză. (2) Candidatul este evaluat la criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a) pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al angajatului, care să ateste pregătirea profesională şi gradul de acumulare a experienţei profesionale în domeniul respectiv. Proba scrisă poate fi susţinută şi sub forma unui test-grilă.(3) Candidatul este evaluat la criteriile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) în cadrul interviului.(4) Comisia de examen poate stabili şi alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate în cadrul interviului, cum ar fi:a)complexitate, iniţiativă, creativitate şi diversitate a activităţilor; b)judecata şi impactul deciziilor; c)influenţă, coordonare şi supervizare. Articolul 29Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului; b)transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor. Articolul 30Secretarul comisiei de examen şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale: a)primesc dosarele de examen ale candidaţilor, respectiv contestaţiile, după caz; b)convoacă membrii comisiei de examen, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei; c)întocmesc, redactează şi semnează alături de comisia de examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, inclusiv raportul final al examenului care va fi semnat de toţi membrii comisiei; d)asigură transmiterea/afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele examenului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii; e)îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului. Capitolul IIDesfăşurarea examenului Secţiunea 1Dispoziţii generale privind desfăşurarea examenului Articolul 31(1) Examenul pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din cadrul instituţiilor publice care funcţionează în subordinea acestuia constă, de regulă, în 3 etape succesive, după cum urmează:a)selecţia dosarelor de înscriere; b)proba scrisă sau proba practică; c)interviul. (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Articolul 32(1) În vederea participării la examen, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii depun dosarul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare.(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examen are obligaţia de a selecta dosarele de examen pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la examen. Secţiunea a 2-aSelecţia dosarelor de examen, proba scrisă sau proba practică a concursului şi interviul Articolul 33(1) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examen, cu menţiunea „admis“ sau „respins“, însoţite de motivul respingerii dosarului, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a examenului.(2) Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de examen.(3) Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei organizatoare a examenului în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Articolul 34(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează examenul.(3) Subiectele sau testul-grilă pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, după caz, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.(4) Comisia de examen stabileşte subiectele şi alcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.(5) Membrii comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.(6) Subiectele se semnează de către toţi membrii comisiei de examen şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a examenului.(7) Comisia de examen stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.(8) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.(9) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal sau care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.(10) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care asigură supravegherea.(11) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examen în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.(12) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.(13) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăşurării probei.(14) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.(15) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (14) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia de examen, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.(16) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a examenului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă.(17) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens. Articolul 35Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului. Articolul 36(1) Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de examen, care va include următoarele criterii de evaluare:a)capacitatea de adaptare; b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; d)capacitatea de comunicare; e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice. (2) În vederea testării, pentru proba practică se pot stabili şi alte criterii de evaluare.(3) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul final al examenului, întocmită de secretarul comisiei de examen, care se semnează de membrii acestei comisii şi de candidat. Articolul 37(1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Interviul poate fi susţinut doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă sau proba practică, după caz.(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; b)capacitatea de analiză şi sinteză; c)motivaţia candidatului; d)comportamentul în situaţiile de criză; e)iniţiativă şi creativitate. (3) În funcţie de cerinţele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) şi e) sunt stabilite opţional de către comisia de examen.(4) Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.(5) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă sau proba practică.(6) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.(7) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al examenului, întocmită de secretarul comisiei de examen, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat. Secţiunea a 3-aNotarea probelor şi comunicarea rezultatelor Articolul 38Pentru probele examenului punctajele se stabilesc după cum urmează: a)pentru proba scrisă: punctajul este de maximum 100 de puncte; b)pentru proba practică: punctajul este de maximum 100 de puncte; c)pentru interviu: punctajul este de maximum 100 de puncte. Articolul 39(1) Notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se face, de regulă, în termen de maximum 24 de ore de la finalizarea fiecărei probe.(2) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen. Articolul 40(1) Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea „admis“ ori „respins“ se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a examenului, astfel încât să se asigure rămânerea a cel puţin două zile lucrătoare până la susţinerea următoarei probe pentru depunerea şi soluţionarea unor eventuale contestaţii.(2) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Articolul 41(1) Interviul şi/sau proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.(2) Membrii comisiei de examen acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.(3) Sunt declaraţi admişi la interviu şi/sau la proba practică candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. Articolul 42(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă/practică şi interviu.(2) Punctajele finale ale examenului vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de examen.(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a examenului, inclusiv a rezultatelor finale ale examenului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis“ sau „respins“, prin afişare la sediul instituţiei. Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.(4) Rezultatele finale ale examenului se consemnează în raportul final al examenului. Secţiunea a 4-aSoluţionarea contestaţiilor Articolul 43După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau proba practică, după caz, şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a examenului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Articolul 44(1) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la examen în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Articolul 45Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de examen, în situaţia în care: a)candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la examen, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; b)constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; c)constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; d)ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial „respins“ obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului. Articolul 46(1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:a)candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; b)punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului; c)punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a examenului, imediat după soluţionarea contestaţiilor. Articolul 47Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 48(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a examenului pune la dispoziţia candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţi candidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.(3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de examen. Capitolul IIIPromovarea personalului debutant Articolul 49Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară. Articolul 50Persoanele încadrate în funcţii de personal contractual de debutant vor fi salarizate cu salariul de debutant pe o perioadă de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi definitivate pe baza evaluării activităţii, dacă au obţinut la evaluarea profesională individuală cel puţin calificativul satisfăcător. Articolul 51(1) Evaluarea activităţii menţionate la art. 50 se face la finalul perioadei de probă, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care persoana aflată pe o funcţie contractuală de debutant îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator.(2) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu a personalului contractual debutant este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:a)notează criteriile de evaluare prevăzute în raportul de evaluare menţionat la alin. (2), în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; b)stabileşte calificativul de evaluare; c)face propuneri cu privire la definitivarea sau eliberarea din funcţia contractuală. Articolul 52Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a)fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare; b)se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală; c)calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00-3,00 se acordă calificativul „necorespunzător“, iar între 3,01-5,00 se acordă calificativul „corespunzător“. Articolul 53(1) Interviul de evaluare cu personalul contractual debutant se susţine cu evaluatorul anterior finalizării raportului de evaluare.(2) Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana care ocupă o funcţie de debutant, în cadrul căruia:a)se aduc la cunoştinţă persoanei evaluate consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare; b)se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de persoana evaluată. (3) În baza calificativului acordat şi menţionat în raportul de evaluare (corespunzător/necorespunzător), evaluatorul va face propunerea de numire pe o funcţie definitivă sau de încetare a contractului individual de muncă.(4) Rezultatul evaluării se poate contesta la conducătorul instituţiei publice în termen de maximum 48 de ore de la comunicare.(5) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către personalul contractual evaluat şi de către evaluator.(6) Contestaţia se rezolvă şi se comunică persoanei în cauză în termen de 3 zile calendaristice de la data-limită de depunere a contestaţiei. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 54Ca urmare a promovării, fişa postului salariatului va fi completată cu noi atribuţii, în raport cu nivelul postului, prin grija superiorului ierarhic. Articolul 55Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament Instituţia ........ ................ ................ ............ Direcţia generală/Direcţia ........ ........ .......... Serviciul/Compartimentul ........ ........ ........... Aprobat Conducătorul instituţiei, ........ ........ ............ FIŞA POSTULUI Denumirea postului 1. Serviciul (compartimentul) în care este prevăzut postul: ........ ........ ............. 2. Cerinţele postului: 2.1. Studii necesare:

pregătire de bază:

specializări, perfecţionări:2.2. Domenii profesionale: 2.3. Experienţă (stagiu) necesară (necesar) executării operaţiunilor specifice postului:

în domeniul (specialitatea postului):

perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului:2.4. Cunoştinţe speciale solicitate de post: 2.5. Calităţi personale, aptitudini speciale solicitate de post: 2.6. Limbi străine: 3. Descrierea atribuţiilor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 4. Relaţii: 4.1. ierarhice: a) de subordonare: b) are în subordine: 4.2. funcţionale: 4.3. de colaborare: 4.4. de reprezentare: 5. Limite de competenţă: 6. Responsabilitatea implicată de post: 6.1. Responsabilitate privind conducerea, coordonarea unor structuri, echipe, proiecte etc. 6.2. Responsabilitatea fundamentării pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii Întocmit de: Numele şi prenumele ........ ................ ......... Funcţia ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ........ Data ........ ................ ................ ........ ......... Am luat la cunoştinţă Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ................ ................ ........ Data ........ ................ ................ ........ ......... ANEXA Nr. 2la regulament FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale Numele ........ ........ ............ prenumele ........ ........ ........... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ .......... Locul de muncă ........ ................ ................ ........ ............. Perioada de evaluare ........ ................ ................ ............. Rezultatul evaluării ........ ................ ................ ........ ........

Obiective în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
...
Obiective revizuite în perioada evaluată % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
...
Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor:

Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare şi ponderea acestuia Componentele de bază ale criteriului de evaluare Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de evaluare*) Valoarea ponderată a criteriului de evaluare**)
0 1 2 3 4
1. Rezultatele obţinute (55%) a) gradul de realizare a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; b) promptitudine şi operativitate; c) calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate. 5 4 3
TOTAL 1: 4 2,20
2. Asumarea responsabilităţii (20%) a) receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină; b) intensitatea implicării în realizarea atribuţiilor de serviciu, utilizarea calculatorului etc. 5 4
TOTAL 2: 4,5 0,9
3. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate (15%) a) executarea de lucrări complexe, propuneri de soluţii noi, schimbări, motivarea acestora şi evaluarea consecinţelor; b) activitatea de rutină. 5 4
TOTAL 3: 4,5 0,675
4. Capacitatea relaţională şi disciplina muncii (10%) a) capacitatea de a evita stări conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc. b) adaptabilitatea la situaţii neprevăzute, prezenţa de spirit, spontaneitatea. 4 4
TOTAL 4: 4 0,4
Nota finală pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă: 4,175
Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2 Calificativul evaluării:

*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare componentă de bază a criteriului de evaluare. Semnificaţia punctajelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. Punctajul pentru fiecare componentă a criteriului de evaluare se va exprima printr-un număr întreg, fără zecimale. **) Valoarea ponderată a fiecărui criteriu de evaluare se obţine prin înmulţirea punctajului total acordat (coloana 3, rândul „TOTAL“) cu valoarea procentuală a criteriului de evaluare. Nota finală se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare (coloana 4 = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4). NOTĂ: Datele din coloanele 3 şi 4 reprezintă un model de completare a fişei de evaluare şi de calcul al notei finale. Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul % din timp
1.
2.
....

Programe de instruire recomandat a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

1. 2. .........

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea: ........ ................ .......... Funcţia ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ......... Data ........ ................ ................ ........ .......... 2. Numele şi prenumele persoanei evaluate: ........ ................ ................ ................ Semnătura ........ ................ ................ ......... Data ........ ................ ................ ........ .......... 3. Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează: ........ ................ ............ Funcţia ........ ................ ................ ............... Semnătura ........ ................ ................ ......... Data ........ ................ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 3la regulament FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
Funcţia în care se promovează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Adresă: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Telefon: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Studii generale şi de specialitate: Studii medii liceale sau postliceale:
Instituţia Perioada Diploma obţinută
Studii superioare de scurtă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută
Studii superioare de lungă durată:
Instituţia Perioada Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
Instituţia Perioada Diploma obţinută
Alte tipuri de studii:
Instituţia Perioada Diploma obţinută
Limbi străine (se vor trece calificativele: „cunoştinţe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“)
Limba Scris Citit Vorbit
Cunoştinţe de operare a calculatorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................
Cariera profesională:
Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi
Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul): 1. ........ ................ ................ ........ ......... 2. ........ ................ ................ ........ ..........
Persoane de contact în scopul obţinerii unor recomandări (vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon): 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. Data ........ ............. Semnătura ........ ........ ANEXA Nr. 4la regulament RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI

Funcţiile pentru care se organizează examenul de promovare în grad/treaptă superior/superioară:

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor:
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
Observaţii formulate de către membrii comisiei:

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise:
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: ........ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise Rezultatul

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului:
Probleme intervenite pe durata desfăşurării interviului: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al interviului Rezultatul

Rezultatul final al examenului

Funcţia
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al examenului Rezultatul
Funcţia
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al examenului Rezultatul
Funcţia
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final al examenului Rezultatul
Comisia de examen Semnătura
Secretarul comisiei:
Semnătura:

ANEXA Nr. 5la regulament RAPORTUL DE EVALUARE a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant

Autoritatea sau instituţia publică:
Numele şi prenumele: ........ ................ ................ Funcţia: ........ ................ ................ ........ ............ Compartimentul: ........ ................ ........ ............... Perioada de stagiu: de la ........ ................ ......... la ........ ................ ........ .............. Data evaluării: ........ ................ ................ ............
Criterii de evaluare pentru personalul contractual debutant: Nota
- gradul de realizare a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
- calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
- gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului
- gradul de adaptare şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor
- capacitatea de transmitere a ideilor în scris şi verbal
- capacitatea de lucru în echipă, de a se integra în aceasta, de a-şi aduce contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la îndeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.
Menţiuni privind interviul de evaluare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Calificativul de evaluare*):
Propuneri: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Recomandări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............
Numele şi prenumele evaluatorului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Funcţia: ........ ................ ........ ......... Data întocmirii: ........ ........ .............. Semnătura: ........ ................ .............


*) Se va completa cu „necorespunzător“, respectiv „corespunzător“.


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu