E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Regulament Nr.- din 13.05.2007

de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere
ACT EMIS DE: Consiliul de Mediere
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 505 din 27 iulie 2007SmartCity1

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1În temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, s-a înfiinţat Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor cu privire la activitatea Consiliului de mediere. Articolul 3Prin mediator se înţelege persoana prevăzută la art. 1, 7 şi 72 din Lege, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile art. 22-24 şi ale art. 75 din aceasta. Articolul 4Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii. Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediereSecţiunea 1 Funcţionarea Consiliului de mediere Articolul 5(1)Consiliul este format din 9 membri, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform procedurii adoptate prin hotărâre a Consiliului, publicată cu minimum 6 luni înainte de încetarea mandatului.(2)Conform procedurii de la alin. (1) pot fi aleşi şi 3 membri supleanţi ai Consiliului.(3)Membrii Consiliului sunt validaţi prin ordin al ministrului justiţiei, pe o durată de 2 ani. Mandatul oricăruia dintre membrii Consiliului poate fi prelungit pentru aceeaşi durata o singură dată.(4)Pot face parte din Consiliu numai mediatorii care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţa practica în domeniul medierii.(5)Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.(6)Consiliul îşi exercita mandatul până la data validării membrilor unui nou Consiliu. Articolul 6(1)Activitatea Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi prin vot secret dintre membrii săi pentru un mandat de 2 ani.(2)Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâre a Consiliului. Articolul 7(1)Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de un an. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.(2)Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului. Articolul 8(1)În structura Consiliului funcţionează un secretariat tehnic, conform organigramei prevăzute în anexa nr. 1.(2)Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi. Articolul 9Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii după cum urmează:a)taxe provenind din autorizarea mediatorilor;b)taxe provenind din avizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;c)taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;d)taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor;e)donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;f)resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;g)încasări din vânzarea materialelor proprii;h)sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;i)alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului. Articolul 10(1)Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:a)prin renunţare scrisă;b)prin deces;c)prin încetarea calităţii de mediator;d)prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.(2)Încetarea calităţii de membru se constata prin hotărâre a Consiliului.(3)În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi conform procedurii stabilite la art. 5 alin. (1) vor completa Consiliul în ordinea listei pentru perioada de mandat rămasă vacantă. Articolul 11Suspendarea calităţii de mediator atrage suspendarea calităţii de membru al Consiliului. Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii. Articolul 13(1)Coordonarea activităţii Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte al căror mandat începe de la data adoptării hotărârii Consiliului privind validarea alegerilor.(2)Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite.(3)Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente.(4)În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.(5)Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.(6)Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercită funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui. Articolul 14(1)Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:a)prin renunţare scrisă;b)prin deces;c)prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;d)prin absenţa pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;e)la împlinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte;f)prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.(2)Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constata prin hotărâre a Consiliului.(3)În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului. Articolul 15(1)Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului.(2)Consiliul se întruneşte lunar în şedinţa ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţa extraordinară, la convocarea preşedintelui.(3)Convocarea în şedinţa extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.(4)Convocarea pentru şedinţele ordinare se face cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, iar pentru cele extraordinare se face cu minimum 3 zile înainte. În oricare caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desfăşurării şedinţei şi propunerea de ordine de zi a acesteia şi este transmisă prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii ei.(5)Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.(6)Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenta a cel puţin 7 membri.(7)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, respectiv 5 voturi. În mod excepţional, Consiliul poate hotărî exprimarea votului prin alte modalităţi. Opiniile diferite se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul hotărârii.(8)Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii şi se publică pe site-ul Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor.(9)La lucrările Consiliului pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii, organisme profesionale sau organizaţii neguvernamentale.(10)Cheltuielile de deplasare şi diurna ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului de mediere Articolul 16Atribuţii de organizare şi funcţionare:a)promovează activitatea de mediere, reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi şi adoptă strategii în acest sens;b)veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii mediatorilor;c)apără şi promovează interesele mediatorilor;d)hotărăşte cu privire la accesul în profesie al cetăţenilor străini;e)adoptă hotărâri în toate problemele privind formarea iniţială şi continua a mediatorilor;f)organizează şi editează publicaţiile Consiliului;g)acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului;h)alege şi revoca preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;i)întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obţinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue a adulţilor;j)autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de Procedura de autorizare a mediatorilor;k)întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;l)avizează şi ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei de mediator;m)primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;n)ia măsuri pentru aplicarea în practica a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege;o)colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practica în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, precum şi pentru promovarea corectă a medierii şi a activităţii mediatorilor;p)colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi pentru promovarea intereselor acestora;q)adoptă planul de activităţi anuale, bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul de bilanţ financiar-contabil anual;r)stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare conform art. 21 lit. a), c), d) şi e) din Lege;s)organizează Conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului;t)stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului. Articolul 17Atribuţii de reglementare:a)avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;b)propune şi avizează modificări ale standardelor ocupaţionale existente, precum şi propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere;c)elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;d)evaluează periodic şi actualizează standardele şi programele de formare în domeniul medierii;e)elaborează şi adoptă Procedura de avizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului şi procedura de evaluare periodică a furnizorilor de servicii de formare în domeniul medierii;f)elaborează metodologia şi adoptă Procedura de avizare a programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;g)elaborează metodologia şi adoptă Procedura de autorizare a mediatorilor, în condiţiile legii;h)stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei, care sunt adoptate prin hotărâre a Consiliului;i)adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;j)face propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;k)adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa. Articolul 18Atribuţii de control:a)exercita controlul asupra activităţii mediatorilor;b)exercita controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente a Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui;c)avizează programele de formare profesională a mediatorilor;d)avizează programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;e)supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;f)ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplica normele de răspundere disciplinară a acestora;g)primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege;h)aplica sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină. Articolul 19Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.Secţiunea a 3-a Atribuţiile Comisiei permanente Articolul 20Atribuţiile Comisiei permanente sunt:a)duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;b)elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;c)pregăteşte şedinţele Consiliului şi propune ordinea de zi;d)analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu;e)elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;f)formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;g)formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale;h)analizează cererile de autorizare a mediatorilor. Articolul 21(1)Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor săi.(2)Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu.(3)Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.Secţiunea a 4-a Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui Articolul 22Atribuţiile preşedintelui sunt:a)duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;b)reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;c)încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;d)semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente;e)convoacă şi conduce şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente;f)coordonează activitatea Consiliului;g)coordonează activitatea Secretariatului tehnic;h)este ordonator de credite;i)ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii de către întregul personal;j)colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;k)în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii;l)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului. Articolul 23Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:a)duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;b)asigura coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui;c)conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui;d)asigura reprezentarea Consiliului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;e)coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;f)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Consiliului;g)colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.Secţiunea a 5-a Secretariatul tehnic Articolul 24Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii:a)primeşte şi ia în evidenţa corespondenţa adresată Consiliului;b)asigura suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente;c)redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;d)pregăteşte activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern;e)pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;f)răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului Consiliului şi asigura informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;g)asigura activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;h)răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;i)răspunde de modul de aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate. Capitolul III Formele de exercitare a profesiei de mediatorSecţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 25Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Articolul 26(1)Mediatorul îşi poate exercita profesia în una dintre următoarele forme:a)societate civilă profesională;b)birou de mediator, în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi;c)angajat cu contract individual de muncă în interiorul profesiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit Legii pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor.(3)Formele de exercitare a profesiei pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.(4)În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-contabilă.(5)Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulament şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.(6)Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plată primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 27Activitatea de mediere poate fi desfăşurată în cadrul organizaţiei neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator. Articolul 28(1)Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.(2)Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.(3)În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea după obţinerea avizului Consiliului, în condiţiile Legi şi ale prezentului regulament. Articolul 29Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:a)spaţiul în care mediatorul îşi are sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurând condiţii pentru respectarea principiului confidenţialităţii, primirea clienţilor şi desfăşurarea şedinţelor de mediere;b)patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiune profesională;c)mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;d)formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţara sau din străinătate. Articolul 30Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.Secţiunea a 2-a Societatea civilă profesională Articolul 31(1)Societatea civilă profesională este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfăşurării activităţii profesionale.(2)Raportul civil se naşte între clienţi şi societatea civilă profesională, serviciile profesionale urmând să fie îndeplinite cu acordul clienţilor de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi. Articolul 32(1)Societatea civilă profesională se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "Societate civilă de mediatori" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Societate civilă de mediatori" sau "POPESCU, BARBU - Societate civilă de mediatori").(2)Denumirea poate figura pe firma societăţii civile profesionale şi se utilizează în actele profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Articolul 33(1)Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia sunt încheiate în forma scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea anexelor nr. 3 şi 4.(2)Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.Secţiunea a 3-a Biroul de mediator Articolul 34În biroul de mediator îşi exercita profesia unul sau mai mulţi mediatori asociaţi. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5. Articolul 35(1)Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specifică ce cuprinde numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma "Birou de mediator(i)" (de exemplu: "MIHAI POPESCU - Birou de mediator" sau "POPESCU, BARBU - Birou de mediatori").(2)Dispoziţiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.Secţiunea a 4-a Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă Articolul 36Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege. Articolul 37(1)În contractul individual de muncă, la secţiunea "Clauze speciale" se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul sau de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.(2)La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Articolul 38Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia de a ţine aceeaşi evidenţa a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Capitolul IV Procedura de autorizare a mediatorilor Articolul 39(1)Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.(2)Autorizarea mediatorilor se realizează în două etape:a)constatarea de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau la art. 72 alin. (2) din Lege;b)avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator în condiţiile art. 22 sau art. 75 din Lege. Articolul 40(1)În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), persoanele fizice, absolvenţi ai cursurilor de formare de mediatori organizate în România în condiţiile legii sau în străinătate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentată în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:a)actul de identitate - fotocopie;b)certificat de căsătorie, dacă este cazul - fotocopie;c)diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - fotocopie;d)certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională însoţit de anexa, eliberat de furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii şi avizat de Consiliu fotocopie;e)documente care atestă programa de formare parcursă (în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege);f)adeverinţă medicală cu precizarea "Clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original;g)cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini original;h)dovada vechimii în muncă, dacă este cazul - fotocopie.(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului. Articolul 41(1)Comisia permanentă analizează fiecare cerere în parte şi face, în consecinţă, recomandări argumentate Consiliului.(2)Fiecare cerere este analizată de Consiliu, care hotărăşte admiterea sau respingerea acesteia. Articolul 42(1)Consiliul analizează în şedinţa cererile depuse în ultimele 30 de zile.(2)Hotărârea Consiliului este comunicată solicitantului în scris. Articolul 43Cererea de înregistrare, modificare sau încetare a formei de exercitare a profesiei se depune la Consiliu de către persoana interesată faţă de care acesta a constatat îndeplinirea condiţiilor art. 7 lit. a)-f), însoţită în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare. Articolul 44(1)Consiliul poate delega unui consilier atribuţiile pentru verificarea condiţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament cu privire la soluţionarea cererilor.(2)Consiliul poate dispune o inspecţie a spaţiului în care mediatorul a declarat că îşi desfăşoară activitatea.(3)Consiliul hotărăşte admiterea sau respingerea cererii prevăzute la art. 43 în conformitate cu dispoziţiile Legii şi ale prezentului regulament.(4)Hotărârea prevăzută la alin. (3) se comunică în scris mediatorului autorizat.(5)În baza hotărârii Consiliului vor fi efectuate modificările cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizaţi. Articolul 45(1)În vederea autorizării şi înscrierii în Tabloul mediatorilor autorizaţi, persoana pentru care Consiliul a aprobat cererea formulată conform art. 43 va transmite Consiliului următoarele documente:a)o declaraţie pe propria răspundere ca spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea este adecvat procesului de mediere;b)documente care atestă pregătirea de bază a mediatorului -fotocopie;c)documente care atestă domeniul medierii în care acesta este specializat, dacă este cazul - fotocopie;d)documente care atestă durata experienţei practice în domeniul medierii, dacă este cazul - fotocopie;e)atestat de competenţa lingvistică într-o limbă străină, dacă este cazul - fotocopie;f)documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii sau al altor organizaţii, dacă este cazul - fotocopie;g)dovada achitării taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului - fotocopie.(2)În condiţiile alin. (1), Consiliul va elibera în original autorizaţia de mediator, la care se anexează hotărârea prin care a fost avizată forma de exercitare a profesiei. Capitolul V Formarea mediatorilorSecţiunea 1 Programe şi standarde de formare Articolul 46Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:a)dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;b)dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;c)cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;d)asigurarea accesului în profesia de mediator. Articolul 47(1)Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniu, elaborat de Consiliu.(2)Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare. Articolul 48Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare în ceea ce priveşte:a)structura pe arii tematice;b)calificarea şi experienţa formatorilor;c)durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică, precum şid)condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării. Articolul 49Standardul de formare adoptat de Consiliu şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este obligatoriu pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare.Secţiunea a 2-a Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor Articolul 50(1)Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:a)cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în domeniul formării adulţilor;b)programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior.(2)Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta. Articolul 51În vederea avizării, furnizorii de formare depun la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente în două exemplare:a)certificat de înregistrare fiscală - fotocopie;b)programul de formare propus;c)lista formatorilor propuşi;d)curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii. Articolul 52(1)În termen de 15 zile de la data la care a fost înregistrată cererea de avizare a programului de formare, Comisia permanentă formulează o propunere şi o înaintează Consiliului spre analiză şi aprobare.(2)Hotărârea de avizare data de Consiliu este valabilă maximum 90 de zile de la data comunicării ei către furnizorul de formare.(3)Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.(4)Un exemplar al documentelor depuse spre avizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea "Avizat de Consiliul de mediere, astăzi, ....". Capitolul VI Normele de răspundere disciplinară a mediatorilorSecţiunea 1 Dispoziţii generale Articolul 53Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului. Articolul 54Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului. Articolul 55(1)Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii profesionale.(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor. Articolul 56Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă. Articolul 57Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii. Articolul 58Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii. Articolul 59Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator. Articolul 60În cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţa disciplinară în condiţiile legii.Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină Articolul 61Consiliul hotărăşte, de câte ori este nevoie, constituirea unei comisii de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat şi doi reprezentanţi ai mediatorilor, ce urmează a fi desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor autorizaţi. Cei trei membri ai Comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului. Articolul 62Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele sau, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui. Articolul 63Comisia de disciplină are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa. Articolul 64Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţa disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.Secţiunea a 3-a Reguli de procedura Articolul 65Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege. Articolul 66(1)Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator.(2)Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnăturii duce la respingerea plângerii formulate. Articolul 67(1)Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării plângerii.(2)Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.(3)Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţa despre plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi putea formula apărarea.(4)Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Articolul 68Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67. Articolul 69Refuzul de a da curs convocării nu împiedica desfăşurarea cercetării disciplinare. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit. Articolul 70(1)În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.(2)Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetat şi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.(3)Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului. Articolul 71La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii. Articolul 72Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu. Articolul 73Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătura pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hotărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului. Articolul 74(1)Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.(2)Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspenda executarea hotărârii atacate.(3)Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată. Articolul 75(1)Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.(2)Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator până la achitarea sumei.(3)După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.Secţiunea a 4-a Suspendare. Perimare. Reabilitare Articolul 76Consiliul, ca instanţa disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:a)când ambele părţi o cer;b)când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da. Articolul 77Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi. Articolul 78Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă. Articolul 79Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului. Articolul 80Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 76. Articolul 81Perimarea se constata din oficiu sau la cererea părţii interesate. Articolul 82Mediatorul sancţionat se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii aplicate. Articolul 83Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale. Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 84(1)Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.(2)Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului. Articolul 85Pentru organizarea şi funcţionarea primului Consiliu, în primul an de la începerea activităţii, fondurile aferente cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, pentru următoarele categorii de cheltuieli:a)cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.;b)cheltuielile de funcţionare: cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului şi ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurna în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea site-ului, actualizarea şi întreţinerea acestuia, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc. Articolul 86(1)În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.(2)Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţara ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător. Articolul 87În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programacadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor. Articolul 88Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui. Articolul 89Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. Anexa nr. 1 ORGANIGRAMA Consiliului de mediere
┌─────────────────────┐ │Consiliul de mediere │ └──────────┬──────────┘ ┌────────────┴────────────┐ │Preşedintele Consiliului │ │ de mediere │ └───────────┬─────────────┘ ├─────────────────────────┐ │ ┌───────────┴──────────┐ │ │ Vicepreşedintele │ │ │Consiliului de mediere│ │ └───────────┬──────────┘ ├─────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┴───────────────────────────┐ │ │ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────┴──────────┐ │Comisia permanentă│ │Secretariat tehnic│ │Comisii de specialitate│ └──┬───────────────┘ └─────────────┬────┘ └───────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │ │ Furnizori de servicii │ │ │Furnizori de servicii pentru│ └──┤de consultanţă şi expertiză│ └──────┤ organizarea şi funcţionarea│ │ în domeniul medierii │ │ Consiliului de mediere │ └───────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
Anexa nr. 2 CERERE pentru constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul, ........, domiciliat în ......., strada ........ nr. ......, bl. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....., cod poştal ......, adresa de e-mail ......, nr. telefon ........, cetăţean ......, posesor al BI/CI/paşaport seria ........ nr. ......., absolvent al cursurilor de formare a mediatorilor în ........, vă rog să aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.Anexez următoarele documente:[] actul de identitate - fotocopie;[] certificat de căsătorie, dacă este cazul - fotocopie;[] diplomă de licenţă - fotocopie;[] titlul de studii însoţit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - fotocopie;[] dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie;[] dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere fotocopie;[] programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - fotocopie;[] adeverinţă medicală cu precizarea "Clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original;[] cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;[] declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original;[] dovada vechimii în muncă, dacă este cazul - fotocopie. Data Semnătura .......... ............. Anexa nr. 3 CONTRACT de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori Domnului preşedinte al Consiliului de mediere CONTRACT de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori Între:1. dl/dna ........ ................ ...........;2. dl/dna ........ ................ ...........;3. dl/dna ........ ................ ...........;4. dl/dna ........ ................ .......... .s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Articolul 1 Denumirea societăţiiSocietatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ........... şi are sediul în ........ .............. . Articolul 2Societatea se constituie pe o durată de ........ ............. . Articolul 3Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.
Localitatea .............. Data ............... Semnătura ........ ........
Anexa nr. 4 STATUTUL societăţii civile profesionale de mediatori ........ ........Subsemnaţii:........., domiciliat în ........., cod numeric personal .........., născut în ..........., la data de ........ ................ ..........,........., domiciliat în ........., cod numeric personal .........., născut în ..........., la data de ........ ................ ..........,........., domiciliat în ........., cod numeric personal .........., născut în ..........., la data de ........ ................ .........,au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ........ ........., înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Titlul I Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata Articolul 1 FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:........ ................ ........ ........ - asociat;........ ................ ........ ........ - asociat;........ ................ ........ ........ - asociat. Articolul 2 ObiectSocietatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Articolul 3 Scop profesional
(1)Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.
(2)Societatea este denumită .............- societate civilă de mediatori.
Articolul 4 Sediul
(1)Sediul principal al societăţii este situat în ........ ........ .
(2)Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor ........ .......... .
Articolul 5 DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ......... ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.
Titlul II Capitalul social Articolul 6 Compunerea capitalului social
(1)Capitalul social este compus după cum urmează:Dl ........ ................ ................ ................:aport în numerar/natura/clientelă: ......... lei (.......) lei;Dl ........ ................ ................ ................:aport în numerar/natura/clientelă: ......... lei (.......) lei;Dl ........ ................ ................ ................:aport în numerar/natura/clientelă: .......... lei (.......) lei.
(2)Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de ........ ......... lei;.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de ........ ......... lei;.............., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ...... din data de .......... la valoarea de ........ ......... lei.
Articolul 7 RepartizareCapitalul social este divizat în ........ ........ ............ părţi sociale a câte ........ ............ lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:........ .......... - ........ .......... părţi sociale;........ .......... - ........ .......... părţi sociale;........ .......... - ........ .......... părţi sociale.
Titlu III Adunarea generală Articolul 8 Adunările generale
(1)Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.
(2)Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată da dreptul la un vot.
(3)Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.
(4)Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data tinerii lor.
(5)Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.
(6)Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.
(7)Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.
Articolul 9 Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt:a)aprobarea bilanţului anual;b)repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);c)mărirea sau reducerea capitalului social;d)fuziunea;e)schimbarea denumirii societăţii;f)schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;g)crearea sau anularea părţilor de industrie;h)primirea de noi asociaţi;i)excluderea asociatului/asociaţilor;j)alegerea mediatorului coordonator al societăţii;k)desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;l)orice modificare a statutului societăţii. Articolul 10 Procedura adunării generale şi procesele-verbale
(1)Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.
(2)Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.
(3)Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.
Titlul IV Coordonarea activităţii Articolul 11 Coordonarea
(1)Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.
(2)Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.
(3)Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.
Articolul 12 Desemnarea mediatorului coordonatorDl(Dna) ............ este desemnat(ă) începând cu data de ........... mediatorul coordonator al societăţii. Articolul 13 Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator
(1)Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.
(2)Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixă un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca aceasta valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.
(3)Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.
Articolul 14 RemunerareMediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.
Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate Articolul 15 Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie. Articolul 16 Conturile şi informarea asociaţilor
(1)Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.
(2)Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii.
(3)Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.
Articolul 17 Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aproba conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare. Articolul 18 Repartizarea beneficiilor
(1)Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.
(2)După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ........ ..........;cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ..............
alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investiţii etc.) ........ ................ ........ .......... . Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale Articolul 19 Cesiunea părţilor sociale
(1)Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.
(2)Cesiunea între asociaţi este liberă.
(3)Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.
(4)Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsa, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.
Articolul 20 Notificarea cesiunii
(1)Asociatul care intenţionează sa cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.
(2)În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.
(3)Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.
Articolul 21 Retragerea asociaţilor
(1)Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.
(2)La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.
(3)În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut:........ ................ ........ .........
Articolul 22 Încetarea calităţii de asociat
(1)Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.
(2)În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.
Articolul 23 Decesul asociatului
(1)La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.
(2)Părţile semnatare convin ca desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:........ ................ ................ ................ ..........
(3)În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:a)reducerea corespunzătoare a capitalului social;b)emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;c)încetarea formei de exercitare a profesiei.
Articolul 24 Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)
Titlul VII Exercitarea profesiei Articolul 25 Activitatea şi răspunderea profesională
(1)Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercita profesia de mediator în numele societăţii.
(2)Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.
(3)Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercita profesia în cadrul acesteia.
Articolul 26 Suspendarea asociaţilor· ........ ................ ................ ................ ............ Articolul 27 Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei· ........ ................ ................ ................ ............
Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea Articolul 28 DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii:a)prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;b)prin hotărâre judecătorească;c)prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;d)prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;e)prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;f)la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii. Articolul 29 Lichidarea
(1)Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".
(2)Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.
(3)Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.
(4)În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.
Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate Articolul 30 Condiţia suspensivă
(1)Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.
(2)După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.
Articolul 31 PublicitateÎn termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.
Semnături:Mediator ........ ................ ........ ...............Mediator ........ ................ ........ ...............Mediator ........ ................ ........ ...............

Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ........ ........ . Preşedinte, L.S.
Anexa nr. 5 ACT DE ÎNFIINŢARE a biroului de mediator(i)Subsemnatul/Subsemnaţii, ........ ..........., persoana/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢAMbirou de mediator(i) cu:1. denumirea ........ ................ ................ ............;2. sediul profesional al biroului este: ........ ........ ..........;3. aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) ........ ................ ................ .Mă angajez sa achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).Data ....... Semnătura ........Depus azi, ..........., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare. Secretar, ........ .......... Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ..... Preşedinte, L.S. Anexa nr. 6 MODELUL ştampilei formelor de exercitare a profesiei1. Ştampila are forma rotundă.2. Diametrul ştampilei este de 3 cm.3. Conţinutul ştampilei:a)Consiliul de mediere;b)judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei);c)denumirea formei de exercitare a profesiei.4. Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.5. Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.Exemple:Reprezentarea grafică a ştampilei formelor de exercitare a profesiei


SmartCity5

COMENTARII la Regulament -/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament - din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu