Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Protocol Nr.- din 24.11.2010

privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii*)
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 04 mai 2012SmartCity1

Părţile la prezentul protocol,având în vedere prevederile Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnată la Bucureşti la 9 decembrie 2009, respectiv că statele membre vor încheia un protocol privind privilegiile şi imunităţile Centrului SudEst European de Aplicare a Legii,au fost de acord cu următoarele: Titlul IPrevederi generale Articolul 1Definiţii Pentru scopurile prezentului protocol: (a) Convenţia SELEC înseamnă Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnată la Bucureşti la 9 decembrie 2009; (b) SELEC înseamnă Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii; (c) ţară gazdă înseamnă ţara unde se află sediul SELEC; (d) reprezentanţi ai statelor membre înseamnă membrii delegaţiilor naţionale care participă la reuniunile stabilite de către SELEC; (e) personal SELEC înseamnă toate persoanele care lucrează sub comanda şi controlul directorului general şi a directorilor; (f) director general înseamnă directorul general al SELEC; (g) directori înseamnă directorii SELEC; (h) ofiţeri de legătură înseamnă ofiţerii trimişi de către statele membre la sediul SELEC; (i) reuniune stabilită de către SELEC înseamnă orice reuniune a oricărui organ al SELEC ori a unui organism subsidiar sau orice conferinţă stabilită de către SELEC; (j) proprietate înseamnă toate veniturile SELEC şi toate proprietăţile, inclusiv fonduri, bunuri sau alte proprietăţi care aparţin SELEC, fie deţinute, fie în posesie/administrare de către SELEC, în conformitate cu însărcinările oficiale îndeplinite de către SELEC; (k) locaţia înseamnă clădirile sau o parte din clădiri, inclusiv terenul aferent, utilizate doar pentru scopurile SELEC, indiferent de proprietate; (l) arhive înseamnă toate înregistrările, corespondenţa, documentele, manuscrisele, datele electronice şi de media, fotografii, filme, materiale video, înregistrări cu sunet şi orice alte date, aparţinând sau care sunt deţinute de către SELEC. Articolul 2Implementarea protocolului SELEC va coopera permanent cu autorităţile competente ale părţilor în vederea facilitării administrării adecvate a justiţiei şi va preveni orice abuz împotriva privilegiilor şi imunităţilor acordate prin prezentul protocol. Titlul IIPrivilegiile şi imunităţile SELEC Articolul 3Imunitatea faţă de procedurile judiciare(1) SELEC şi proprietatea acestuia, oriunde ar fi localizată şi de către oricine ar fi deţinută, vor beneficia de imunitate faţă de orice fel de proceduri judiciare, cu excepţia cazului particular în care Consiliul a autorizat, prin decizie, ridicarea acestei imunităţi. Nicio astfel de ridicare a imunităţii nu va fi extinsă către orice măsură de executare, pentru care va fi necesară o ridicare separată a imunităţii.(2) Fără a aduce atingere alineatului precedent, SELEC nu va beneficia de imunitate faţă de:(a) o acţiune civilă bazată pe o obligaţie contractuală a SELEC; (b) o contraplângere legată direct de procedurile instituite de către SELEC; (c) o acţiune civilă privind încălcarea regulilor privind protecţia datelor cu caracter personal, aşa cum acestea au fost definite în Convenţia SELEC; (d) o acţiune civilă pentru daune rezultate în urma unui accident provocat de către un vehicul, o navă, o aeronavă care aparţine sau care este condusă în numele SELEC, în cazul în care aceste daune nu se pot recupera din asigurare. Articolul 4Inviolabilitatea(1) Locaţia SELEC este inviolabilă. Proprietatea acestuia, oriunde ar fi localizată şi de către oricine ar fi deţinută, va beneficia de imunitate faţă de cercetare, rechiziţie, confiscare, expropriere sau orice altă formă de interferenţă, precum şi faţă de acţiuni executive, administrative, judiciare ori legislative.(2) Arhivele SELEC sunt inviolabile oriunde ar fi localizate şi de către oricine ar fi deţinute. Articolul 5Drapelul şi emblema SELEC are dreptul de a afişa drapelul şi emblema sa în locaţia sa şi pe mijloacele sale de transport atunci când acestea sunt utilizate cu scopuri oficiale. Drapelele statelor membre sunt afişate în locaţia SELEC. Articolul 6Facilităţile şi imunităţile referitoare la comunicaţii şi publicaţii(1) Părţile vor permite SELEC să comunice liber şi fără nevoia unei permisii speciale pentru toate scopurile oficiale şi vor proteja dreptul SELEC de a proceda astfel. SELEC va avea dreptul de a utiliza sisteme de criptare, precum şi coduri şi de a transmite şi primi corespondenţă oficială şi alte comunicări oficiale prin curier sau în valize sigilate, care vor face obiectul aceloraşi privilegii şi imunităţi precum curierii şi valiza diplomatică.(2) Pentru comunicaţiile sale oficiale SELEC va beneficia de tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat de către părţi misiunilor diplomatice ale oricărui stat.(3) Părţile recunosc dreptul SELEC de a publica în limitele teritoriale ale acestora pentru scopurile specificate în Convenţia SELEC. Toate comunicaţiile oficiale direcţionate către SELEC şi toate comunicaţiile oficiale ale SELEC, transmise prin orice mijloace sau forme, sunt inviolabile. Articolul 7Scutiri(1) În scopul activităţilor sale oficiale, SELEC şi proprietatea sa vor fi scutite de:(a) toate impozitele directe, percepute de către autorităţile naţionale, regionale sau locale; se înţelege totodată că SELEC nu va pretinde scutiri de la plata ratelor, taxelor sau datoriilor care reprezintă plăţi pentru servicii de utilitate publică; *) Traducere. (b) taxe vamale, interdicţii sau restricţii privind importul ori exportul de bunuri pentru uz oficial, cu condiţia ca bunurile importate să nu fie vândute sau înstrăinate în alt mod pe teritoriul părţii în cauză, cu excepţia condiţiilor aprobate de către acea parte; (c) taxe vamale, interdicţii sau restricţii privind importul ori exportul publicaţiilor cu scopuri oficiale; (d) taxarea indirectă a bunurilor şi serviciilor, asigurate pentru scopuri oficiale, inclusiv taxa pe valoarea adăugată asupra acestor bunuri şi servicii, în aceleaşi condiţii în care se aplică misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul părţii în cauză. (2) Scutirile prevăzute în alin. (1) lit. (d) pot fi acordate prin refinanţare în temeiul aceloraşi proceduri care se aplică misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul părţii în cauză. Articolul 8Facilităţi acordate activelor financiare Fără a fi subiect al oricăror controale financiare sau moratorii de orice fel, SELEC poate, în cadrul teritoriilor părţilor, în mod liber: (a) să achiziţioneze orice valută prin intermediul canalelor autorizate, să deţină şi să dispună de aceasta; şi (b) să facă operaţiuni bancare în orice valută. Titlul IIIPrivilegii şi imunităţi ale persoanelor implicate în activitatea SELEC Articolul 9Privilegii şi imunităţi ale reprezentanţilor statelor membre(1) Reprezentanţii statelor membre, pe durata exercitării misiunii acestora la SELEC şi în timpul călătoriei acestora către şi dinspre locul reuniunilor stabilite de către SELEC, vor beneficia de următoarele privilegii şi imunităţi:(a) imunitate faţă de arestare sau detenţie personală şi faţă de confiscare a bagajului personal; (b) imunitate faţă de procedurile judiciare de orice fel, faţă de cuvintele rostite sau scrise şi toate actele efectuate de către aceştia în calitate de reprezentanţi; această imunitate va continua să fie acordată chiar dacă persoanele respective şi-au încheiat exercitarea funcţiei de reprezentanţi; (c) inviolabilitatea documentaţiei oficiale, a datelor şi altor materiale oficiale din posesia acestora; (d) dreptul de a utiliza coduri şi de a primi documente sau corespondenţă prin curier ori în colet sigilat; (e) scutiri referitoare la aceştia şi soţul/soţia acestora de restricţii de imigraţie şi formalităţi de înregistrare a străinilor în partea pe care o vizitează sau pe care o traversează în exercitarea funcţiilor acestora; (f) aceleaşi facilităţi referitoare la restricţiile valutare sau de schimb valutar ca şi acelea acordate reprezentanţilor guvernelor străine aflaţi în misiuni oficiale temporare; (g) aceleaşi imunităţi şi facilităţi referitoare la bagajul personal al acestora ca şi acelea care sunt acordate agenţilor diplomatici. (2) Alin. (1) nu se va aplica între un reprezentant şi statul membru al cărui naţional sau rezident permanent este ori al cărui reprezentant a fost. Articolul 10Privilegii şi imunităţi ale ofiţerilor de legătură(1) Ofiţerilor de legătură li se vor acorda în ţara gazdă, pentru aceştia şi pentru membrii familiilor acestora care fac parte din gospodărie, privilegiile şi imunităţile, scutirile şi facilităţile acordate agenţilor diplomatici şi membrilor familiilor acestora, conform Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961.(2) Ofiţerii de legătură nu se vor angaja în nicio activitate generatoare de venit în ţara gazdă, alta decât cea care rezultă din funcţiile oficiale ale acestora la SELEC.(3) Ofiţerii de legătură care sunt naţionali sau rezidenţi permanenţi în ţara gazdă vor beneficia de imunitate faţă de procedurile judiciare şi inviolabilitate doar faţă de actele oficiale îndeplinite în exercitarea funcţiilor acestora.(4) Pe teritoriul părţilor, altele decât ţara gazdă, ofiţerii de legătură, pe timpul exercitării funcţiilor referitoare la activitatea SELEC, vor beneficia de privilegiile şi imunităţile aplicabile reprezentanţilor statelor membre, aşa cum sunt menţionate în art. 9, cu excepţia art. 9 alin. (1) lit. (e) şi (g). Articolul 11Privilegiile şi imunităţile directorului general, directorilor şi personalului SELEC(1) Directorul general, directorii şi personalul SELEC:(a) vor avea imunitate faţă de procedurile judiciare, chiar şi după încheierea îndatoririlor acestora la SELEC, referitoare la cuvintele rostite sau scrise şi toate actele derulate de către aceştia în calitate oficială şi în limitele autorităţii acestora; (b) vor fi scutiţi de impozit pe salarii, remuneraţii şi retribuţii plătite acestora de către SELEC; (c) vor fi scutiţi, împreună cu membrii familiilor lor care fac parte din gospodărie, de restricţii de imigrare şi formalităţi de înregistrare a străinilor; (d) vor avea aceleaşi facilităţi referitoare la restricţii valutare sau de schimb valutar ca şi cele acordate membrilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice; (e) vor avea, împreună cu membrii familiilor acestora care fac parte din gospodărie, aceleaşi facilităţi de repatriere pe timp de criză internaţională ca şi cele acordate membrilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice; (f) vor avea dreptul, în ţara gazdă, în conformitate cu legile şi regulamentele acesteia, să importe fără taxe mobila şi efectele personale, inclusiv un autovehicul, la data primei preluări a postului, şi dreptul de a le exporta fără taxe la încheierea funcţiilor acestora în SELEC; (g) nu vor fi obligaţi să depună mărturie, ca martor, referitor la însărcinările oficiale ale acestora; şi (h) vor beneficia de inviolabilitatea tuturor actelor, documentelor şi altor materiale oficiale privind SELEC. (2) În completarea privilegiilor şi imunităţilor prevăzute în alin. (1), directorului general şi directorilor li se va acorda în ţara gazdă, pentru aceştia şi pentru membrii familiilor acestora care fac parte din gospodărie, privilegiile şi imunităţile, scutirile şi facilităţile acordate agenţilor diplomatici şi membrilor familiilor acestora, în conformitate cu Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961.(3) Privilegiile şi imunităţile directorului general, directorilor şi personalului SELEC, stabilite în alin. (1) lit. (b)-(f) şi alin. (2), nu se vor aplica faţă de partea al cărei naţional sau rezident permanent este persoana respectivă. Articolul 12Privilegiile şi imunităţile reprezentanţilor partenerilor operaţionali Reprezentanţii partenerilor operaţionali, care sunt detaşaţi la SELEC în baza unui acord de cooperare, vor beneficia de privilegiile şi imunităţile care sunt acordate ofiţerilor de legătură ai statelor membre, în măsura în care aceste privilegii şi imunităţi nu sunt limitate prin acorduri de cooperare încheiate între partenerii operaţionali şi SELEC. Articolul 13Notificarea(1) Fiecare parte va notifica directorului general şi depozitarului numele şi funcţiile reprezentanţilor şi ofiţerilor de legătură ai acestora, precum şi membrii familiilor ofiţerilor de legătură care fac parte din gospodăria acestora.(2) Fiecare partener operaţional va notifica directorului general şi depozitarului numele reprezentanţilor acestuia.(3) Directorul general va preciza, pe o listă actualizată care va fi comunicată fiecărei părţi, numele şi funcţiile persoanelor enumerate mai jos:(a) directorul general; (b) directorii; (c) membrii personalului SELEC; (d) ofiţerii de legătură; şi (e) reprezentanţii partenerilor operaţionali. Articolul 14Intrarea, şederea, plecarea şi tranzitul Părţile vor facilita, dacă este necesar, intrarea şi şederea pe teritoriul unei părţi şi nu vor împiedica în niciun fel plecarea de pe teritoriul părţii a persoanelor enumerate mai jos, atunci când acea intrare sau şedere priveşte activităţile oficiale ale SELEC, şi vor asigura că nu va exista niciun impediment privind tranzitul acestora către ori dinspre un loc în care se desfăşoară o misiune oficială referitoare la SELEC: (a) reprezentanţii statelor membre; (b) ofiţerii de legătură; şi (c) directorul general, directorii şi personalul SELEC. Articolul 15Durata privilegiilor şi imunităţilor(1) Pe teritoriul ţării gazdă, fiecare persoană care are dreptul la privilegii şi imunităţi, conform prezentului titlu, va beneficia de acele privilegii şi imunităţi din momentul în care aceasta intră în ţara gazdă cu scopul de a-şi prelua postul sau, dacă se află deja în ţara gazdă, din momentul în care sosirea acesteia este notificată de către partea trimiţătoare autorităţilor competente ale ţării gazdă. În momentul în care însărcinările acestor persoane încetează, privilegiile şi imunităţile de care beneficiază în ţara gazdă încetează, în mod normal, în momentul în care acestea părăsesc ţara gazdă sau la expirarea unei perioade rezonabile în care să procedeze astfel. Totuşi, referitor la actele efectuate de către acele persoane în exerciţiul funcţiei acestora, imunitatea va continua să producă efecte.(2) Pe durata exercitării misiunii oficiale a acesteia privind SELEC, fiecare persoană care are dreptul la privilegii şi imunităţi, conform prezentului titlu, va beneficia de respectivele privilegii şi imunităţi din momentul în care aceasta intră pe teritoriu şi pe durata şederii acesteia pe teritoriul părţii în cauză. Totuşi, este înţeles că nimic din prezentul protocol nu va împiedica autorităţile de resort ale părţilor să solicite o dovadă rezonabilă furnizată de către SELEC, prin care să se confirme faptul că persoanele care pretind tratamentul prevăzut în prezentul protocol călătoresc în misiune oficială a SELEC. Articolul 16Limitarea imunităţilor Imunitatea faţă de procedurile judiciare nu se va aplica referitor la o acţiune civilă pentru pagube care rezultă dintr-un accident pe teritoriul unei părţi, provocat de către un vehicul, o navă sau o aeronavă conduse de către orice reprezentant al unui stat membru, ofiţer de legătură, director general, director, membru al personalului SELEC ori reprezentant al unui partener operaţional. Imunitatea faţă de procedurile judiciare nu se va aplica nici referitor la o infracţiune rutieră. Articolul 17Ridicarea imunităţii(1) Privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul protocol nu se acordă în beneficiul personal al indivizilor, ci pentru a proteja exercitarea independentă a funcţiilor acestora referitor la SELEC.(2) Fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor acestora, datoria tuturor persoanelor care beneficiază de astfel de privilegii şi imunităţi, în conformitate cu prezentul protocol, este să respecte legile şi regulamentele ţării gazdă şi ale părţilor.(3) Competenţa ridicării imunităţii aparţine după cum urmează:(a) referitor la reprezentanţii statelor membre şi ofiţerii de legătură, competenţa ridicării imunităţii va aparţine părţii trimiţătoare. Acea parte va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea în cazurile în care, în opinia acesteia, imunitatea va impieta cursul justiţiei şi nu va prejudicia scopurile pentru care este acordată; (b) referitor la directorul general şi directori, Consiliul va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea, atunci când imunitatea va impieta cursul justiţiei şi poate fi ridicată fără a aduce atingere intereselor SELEC; (c) referitor la un membru al personalului SELEC, directorul general va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea, dacă imunitatea va impieta cursul justiţiei şi poate fi ridicată fără a aduce atingere intereselor SELEC; (d) referitor la reprezentanţii partenerilor operaţionali, competenţa ridicării imunităţii va aparţine partenerului operaţional trimiţător. Partenerul operaţional respectiv va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea în cazurile în care, în opinia acestuia, imunitatea va impieta cursul justiţiei şi nu va prejudicia scopurile pentru care se acordă aceasta. (4) Nicio astfel de ridicare a imunităţii nu va fi extinsă către orice măsură de executare, pentru care va fi necesară o ridicare separată.(5) SELEC va coopera de fiecare dată cu autorităţile competente ale părţilor şi partenerilor operaţionali pentru a facilita administrarea corectă a justiţiei şi va preveni orice abuz de privilegii şi imunităţi acordate prin prezentul protocol. Titlul IVPrevederi finale Articolul 18Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea(1) Prezentul protocol va fi deschis spre semnare de către statele semnatare ale Convenţiei SELEC.(2) Prezentul protocol este subiect al ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare, în conformitate cu cerinţele legale ale acestora.(3) După intrarea în vigoare a acestuia, orice altă parte la Convenţia SELEC poate adera la prezentul protocol.(4) Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depozitate la depozitar. Articolul 19Rezerve Nicio rezervă nu poate fi făcută la prezentul protocol. Articolul 20Intrarea în vigoare şi durata protocolului(1) Prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a şaizecea zi după data la care 9 state semnatare şi-au depus instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare.(2) Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul protocol după data intrării în vigoare a acestuia, prezentul protocol va intra în vigoare la data depozitării de către acel stat a respectivului instrument al acestuia.(3) Prezentul protocol va rămâne în vigoare atât timp cât Convenţia SELEC rămâne în vigoare. Articolul 21Amendamente(1) Prezentul protocol poate fi amendat la propunerea oricărei părţi.(2) Orice astfel de propunere va fi comunicată părţilor de către directorul general, cu cel puţin 6 luni înainte de transmiterea către Consiliu, în vederea examinării şi aprobării.(3) Amendamentele la prezentul protocol, aprobate conform alin. (2), vor face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către părţi şi vor intra în vigoare conform procedurilor stipulate în art. 20. Articolul 22Reglementarea disputelor În cazul unei dispute între două sau mai multe părţi ori între una dintre părţi şi SELEC, referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului protocol, părţile interesate vor căuta o soluţie prin consultări şi negocieri reciproce. În cazul în care astfel de consultări şi negocieri nu vor soluţiona disputa în termen de 6 luni, părţile vor prezenta situaţia Consiliului, pentru analiză şi măsuri conform competenţelor. Articolul 23Retragere(1) Fiecare parte se poate retrage din prezentul protocol în orice moment, prin notificare scrisă către secretariatul SELEC şi către depozitar, care va transmite apoi o copie certificată a respectivei notificări fiecărei părţi.(2) Fiecare parte care se retrage din Convenţia SELEC, conform procedurilor stabilite prin art. 51 al respectivei convenţii, se retrage în acelaşi moment din prezentul protocol.(3) Retragerea va produce efecte în termen de 3 luni de la data la care notificarea a fost primită de către depozitar. Articolul 24Depozitarul(1) Guvernul României va fi depozitarul prezentului protocol.(2) Depozitarul va transmite o copie certificată a originalului către Secretariatul Naţiunilor Unite, în vederea înregistrării şi publicării conform art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite.Originalul prezentului protocol, într-un singur exemplar în limba engleză, va fi depozitat la depozitar, care va transmite o copie certificată fiecărei părţi. Drept care subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de către guvernele acestora, au semnat prezentul protocol. Încheiat la Bucureşti, România, la 24 noiembrie 2010. Republica Albania - E.S. domnul Luan Topçiu, însărcinat cu afaceri, Ambasada Republicii Albania la Bucureşti Bosnia şi Herţegovina - E.S. domnul Samir Rizvo, adjunct al ministrului, Ministerul Securităţii Republica Bulgaria - E.S. domnul Valentin Radomirski, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Republica Croaţia - E.S. doamna Ivana Soić, director general adjunct, Administraţia Vămilor Macedonia - E.S. domnul Ljupco Arsovski, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Republica Elenă - E.S. domnul Georgios Poukamissas, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Republica Ungară - domnul general de brigadă Attila Petőfi, adjunct al Înaltului Comisar al Poliţiei Republica Moldova - ........ ................ ........... Muntenegru - E.S. domnul Vladimir Vukotic, adjunct al ministrului, Ministerul Afacerilor Interne şi al Administraţiei Publice România - domnul Marian Tutilescu, şeful Departamentului Schengen, Ministerul Administraţiei şi Internelor Republica Serbia - E.S. domnul Zoran Popović, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Republica Slovenia - doamna Tatjana Bobnar, director general adjunct, Poliţia Slovenă Republica Turcia - domnul Mehmet Gűzel, director general adjunct, Subsecretariatul Vămilor


SmartCity5

COMENTARII la Protocol -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol -/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu