Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Program Nr.- din 23.02.2010

„Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010SmartCity1


Articolul 1(1) Programul „Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti“, denumit în continuare Program, are drept scop atragerea specialiştilor şi stabilitatea acestora în mediul rural, în vederea creşterii calităţii serviciilor pentru populaţia din mediul rural.
(2) Prin Program se construiesc, de regulă, un număr de 10 case în aceeaşi comună, în localitatea de reşedinţă a comunei.
(3) În cazul comunelor, în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin Program se pot construi un număr de 15 case, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Articolul 2Implementarea Programului, promovarea şi derularea investiţiilor publice privind construcţia de locuinţe pentru specialişti se realizează prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Articolul 3(1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în derularea Programului, prin asigurarea de către acestea a terenurilor pentru construcţii, precum şi prin realizarea reţelelor de utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condiţiilor de locuit.
(2) Terenurile destinate construcţiei de case pentru specialişti trebuie să aparţină domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, acest regim juridic fiind stabilit în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Suprafaţa terenului pus la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie de minimum 500 m2 pentru fiecare locuinţă.
(4) Pe terenurile prevăzute la alin. (2), utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, în corelare cu prezentul Program. Pentru realizarea unor lucrări de infrastructură - alimentare cu apă, pietruiri de drumuri - acolo unde este cazul, obiectivele de investiţii pot fi cuprinse în programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
(5) Lucrările necesare pentru realizarea/extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică a caselor pentru specialişti şi de iluminat public, precum şi tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare şi tarifele de racordare a caselor la energie electrică se finanţează din surse de la bugetele locale, din bugetul operatorilor de utilităţi cu acordul acestora, precum şi din alte surse legal constituite.
Articolul 4Casele construite prin Program vor avea suprafaţa construită desfăşurată de maximum 100 m2 pentru locuinţele cu două camere, respectiv de maximum 120 m2 pentru locuinţele cu 3 camere. Articolul 5(1) Casele construite prin Program aparţin domeniului public al statului şi sunt administrate, în condiţiile legii, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate.
(2) După finalizarea lucrărilor de construcţie şi punerea în funcţiune a caselor prevăzute la alin. (1), acestea sunt administrate de către consiliile locale ale comunelor în a căror rază administrativ-teritorială se află, potrivit legii.
Articolul 6(1) Terenurile prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării obiectivelor de investiţii privind construcţia de case pentru specialişti, doar dacă sunt libere de orice sarcină şi sunt cuprinse cu destinaţia propusă în planuri urbanistice aprobate.
(2) Pentru obiectivele de investiţii prevăzute în Program, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va achiziţiona studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării, potrivit legii.
(3) Finanţarea studiilor de fezabilitate prevăzute la alin. (2) se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute anual cu această destinaţie, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobat în condiţiile legii, precum şi din resursele prevăzute cu această destinaţie de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în bugetul propriu, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată.
(4) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (2) vor fi însoţite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată.
(5) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (2) se face în condiţiile prevăzute de lege pentru investiţiile publice.
Articolul 7(1) După aprobarea studiilor de fezabilitate şi după aprobarea finanţării programului de investiţii prin legea anuală a bugetului de stat, Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează şi desfăşoară, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, procedurile pentru achiziţia proiectării şi a execuţiei lucrărilor, pe baza documentaţiei tehnice elaborate.
(2) Înaintea încheierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj, Agenţia Naţională pentru Locuinţe transmite direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului devizul general al investiţiei privind realizarea caselor pentru specialişti, însoţit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intră în valoarea contractului de antrepriză, în vederea urmăririi alocării fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în devizul general se asigură pe surse de finanţare.
(3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură urmărirea şi supravegherea tehnică a lucrărilor, recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj, conform graficului-anexă la contract, şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii. Agenţia Naţională pentru Locuinţe participă şi la recepţia finală a lucrărilor de construcţii-montaj.
(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii-montaj se realizează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin personal propriu atestat, angajat cu contract sau prin unităţi de consultanţă, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(5) Pentru consultanţă şi asistenţă tehnică în urmărirea şi derularea investiţiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor de construcţii privind realizarea de locuinţe pentru specialişti în cadrul Programului, Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate efectua şi deconta cheltuieli în cuantum de până la 3% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate şi admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind în devizul general pentru obiectivele de investiţii şi se încasează pe măsura realizării lucrărilor de construcţii-montaj.
(6) La finalizarea lucrărilor, în vederea efectuării recepţiei construcţiilor de locuinţe pentru specialişti, participă reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale care urmează să preia în administrare respectivele locuinţe, precum şi un reprezentat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Articolul 8(1) În termen de 10 zile de la recepţia prevăzută la art. 7 alin. (6), se va efectua predarea-primirea caselor pentru specialişti construite prin Program, precum şi a terenurilor aferente, prin protocol încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi autorităţile administraţiei publice locale. La aceeaşi dată, folosinţa gratuită acordată Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe asupra terenurilor aferente locuinţelor pentru specialişti încetează de drept.
(2) Recepţia finală a caselor pentru specialişti este realizată prin grija autorităţilor administraţiei publice locale care le au în administrare, din comisia de recepţie făcând parte şi un reprezentant nominalizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Articolul 9Administrarea caselor pentru specialişti construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat. Articolul 10(1) În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea caselor pentru specialişti construite prin Program, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de case pentru specialişti şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. În cazul în care există mai multe cereri, consiliile locale vor stabili ordinea de repartizare, tinerii sub 35 de ani care au specializările prevăzute la art. 2 alin. (3) din hotărâre având prioritate în obţinerea unei locuinţe.
(2) Casele construite prin Program vor fi repartizate în proporţie de minimum 50% personalului didactic prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) din hotărâre, celelalte fiind repartizate specialiştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) lit. b) şi c), în fiecare comună.
(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor examina cererile pentru casele construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită, şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale ale comunelor lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o casă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile primăriilor comunelor.
(4) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la casele pentru specialişti construite prin Program, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.
Articolul 11(1) Închirierea caselor construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Durata contractelor de închiriere va fi stipulată în contractul de închiriere încheiat între părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă.
(3) Chiriaşul are obligaţia de a preda locuinţa în termen de 30 de zile de la data la care încetează a-şi mai desfăşura activitatea în considerarea căreia locuinţa a fost închiriată în comuna respectivă.
(4) Consiliile locale pot hotărî plata chiriei din bugetele locale, în limita legii şi potrivit competenţelor stabilite prin lege, aceasta neputând să fie mai mare decât cheltuielile cu administrarea imobilului.
Articolul 12În cazul în care casele construite prin Program rămân vacante, acestea se pot repartiza şi închiria unor specialişti din alte domenii pe o perioadă determinată, până la apariţia unor noi cereri din partea solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 alin. (3) din hotărâre.


SmartCity5

COMENTARII la Program -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Program - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu