Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.95 din 06.12.2017

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 13 decembrie 2017SmartCity1

Având în vedere modificarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 29 iunie 2017, şi necesitatea elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2018,luând în considerare faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 a fost modificată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, începând cu data de 1 ianuarie 2018, au fost eliminate contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale prin abrogarea, din Codul fiscal, a capitolului IV „Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj" al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii", cuprinzând articolele 184-191, respectiv a capitolului VII „Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare", cuprinzând articolele 209-215,având în vedere că după capitolul VIII al titlului V „Contribuţii sociale obligatorii" din Codul fiscal s-a introdus un nou capitol, Capitolul IX „Contribuţia asiguratorie pentru muncă", cuprinzând articolele 2201-2207, în care sunt prevăzuţi contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă şi cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă, în valoare de 2,25%,faţă de considerentele expuse, ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, este necesară modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.Considerăm că nepromovarea prevederilor ordonanţei de urgenţă ar avea consecinţe negative din punct de vedere social, întrucât ar conduce la imposibilitatea stabilirii stagiului de cotizare pentru categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi pentru cele care se asigură facultativ în acest sistem şi, implicit, la imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj persoanelor îndreptăţite să primească acest drept, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, dată la care intră în vigoare dispoziţiile Codului fiscal modificat prin care au fost eliminate contribuţiile de asigurări pentru şomaj datorate de angajator şi angajaţi.Totodată, este urgent să se coreleze prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Codului fiscal modificat referitoare la reglementarea privind sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, sume care nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 şi prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convenţiilor încheiate şi se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea se modifică în mod corespunzător ca urmare a modificării şi completării Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public ce ar conduce la imposibilitatea acordării indemnizaţiei de şomaj persoanelor îndreptăţite să primească această indemnizaţie, precum şi a măsurilor de stimulare a angajatorilor în vederea ocupării forţei de muncă, potrivit legii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, nepromovarea acestui act normativ constituind elementele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, punctele V şi VI se modifică şi vor avea următorul cuprins: V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi perioada de timp pentru care persoana a fost asigurată facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj; VI. asigurat - persoana fizică ce realizează venituri, potrivit legii, şi care este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi persoana care se asigură facultativ prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj; 2. La articolul 16, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii, în condiţiile prevăzute de lege. 3. La articolul 17 alineatul (1), literele c) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 lit. c);........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ k)le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 lit. f) şi g); 4. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: d1) le-a încetat mandatul pentru care au fost aleşi, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 19 lit. d); 5. La articolul 17 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins: l)le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h), din motive neimputabile lor; m)le-a încetat activitatea desfăşurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. i), din motive neimputabile lor. 6. La articolul 18 alineatul ( 2 ), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari; c)cetăţeni străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari. 7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Asiguraţii au dreptul să beneficieze de indemnizaţie de şomaj, conform prezentei legi. 8. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins: Articolul 19În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari: a)persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, în condiţiile legii; b)funcţionarii publici şi alte persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului de numire; c)persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului; d)persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial, respectiv entităţi, persoane juridice, care potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, cum ar fi: asociaţii, fundaţii, partide politice, organizaţii patronale, organizaţii sindicale, case de ajutor reciproc, culte religioase, pe durata mandatului, cu excepţia preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a altor persoane care desfăşoară activitate în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; e)persoanele care desfăşoară activitate pe baza unui raport de muncă stabilit, în calitate de membru cooperator, potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; f)directorii care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat şi membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, pe durata mandatului, precum şi managerii care desfăşoară activităţi pe bază de contract în baza contractului de management prevăzut de lege; g)administratorii societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, care desfăşoară activitate pe bază de contract de mandat; h)persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pentru care autorităţile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislaţia aplicabilă în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii este cea din România; i)persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România şi care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. 9. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20(1) Se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prezentei legi, următoarele persoane:a)asociat unic, asociaţi; b)persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi membrii întreprinderilor familiale; c)cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii, şi care nu se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 19 lit. h); d)alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c). (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi prin plata în temeiul acestui contract de asigurare a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă este egală cu cota prevăzută la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care revine bugetului asigurărilor pentru şomaj din cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzută la art. 2203 din acelaşi act normativ. 10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) - g), precum şi persoanele fizice prevăzute la art. 19 lit. h) şi i), după caz, sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale. 11. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 20 alin. (2). 12. La articolul 221, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la alin. (1) şi la care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută la art. 20 alin. (2) nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 13. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)sumele care se distribuie bugetului asigurărilor pentru şomaj, conform art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă. 14. La articolul 24 alineatul (1), litera b) se abrogă. 15. Articolul 26 se abrogă . 16. Articolul 27 se abrogă . 17. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj au obligaţia de a plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj o contribuţie a cărei cotă prevăzută la art. 20 alin. (2) se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj. 18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 29(1) Cota care se alocă bugetului asigurărilor pentru şomaj, conform art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă, se poate modifica conform art. 2206 alin. (6) din acelaşi act normativ.(2) Cota contribuţiei pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) se poate modifica în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 19. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 30(1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie, în principal, din dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cotei prevăzute la art. 2206 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, sume reprezentând contravaloarea cursurilor de formare profesională încasată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, penalităţi, amenzi şi orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigurărilor pentru şomaj. 20. Articolul 31 se abrogă. 21. Articolul 32 se abrogă. 22. La articolul 33 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat pentru beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj, stabilite potrivit legii. 23. La articolul 34, alineatul (2) se abrogă. 24. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajaţii sau, după caz, şi angajatorii au datorat contribuţii de asigurări pentru şomaj în sistemul asigurărilor pentru şomaj în România, conform legislaţiei naţionale, până la data la care aceste contribuţii de asigurări pentru şomaj au fost eliminate, şi în alte ţări, conform legislaţiei din ţara respectivă, în condiţiile stabilite prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi perioadele în care persoanele sunt asigurate obligatoriu sau facultativ, în condiţiile prezentei legi. 25. La articolul 38 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 19 lit. h) şi i); 26. La articolul 39 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)suma prevăzută la lit. a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. 27. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, prevăzute la alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi se declară prin Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 28. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii. 29. La articolul 44, literele b ) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)la data de întâi a lunii următoare lunii în care a realizat, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... g)la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parţiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; 30. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 47(1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă, se recuperează pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care constituie titluri executorii. 31. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contribuţia pentru asigurările sociale de stat se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se virează caselor de asigurări respective de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 32. La articolul 731 alineatul (5), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au încheiat contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar; c)absolvenţii care în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului au fost admişi în unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale. 33. La articolul 731, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Persoanele care beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. 34. La articolul 732, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 732 (1) Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă. 35. La articolul 751 alineatul (4), după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins: h)persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare; i)persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare; j)persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare; k)persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare. 36. La articolul 763 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare; 37. La articolul 763 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia, precum şi persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă. 38. La articolul 77, litera c) se abrogă. 39. La articolul 772, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:a)în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă; b)în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, la care se adaugă contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, aferentă acestuia. 40. La articolul 80 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au fost încheiate contracte individuale de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007, cu modificările ulterioare, indiferent dacă au beneficiat sau nu de stimulent financiar; c)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 85, pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 41. La articolul 841, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 841 (1) Angajatorii care, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 83 alin. (1), menţin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. 42. La articolul 841, alineatul (3) se abrogă. 43. La articolul 85 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 44. La articolul 85 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu persoanele care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi la alin. (1), (2) şi (5) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani. 45. Punctul 3 „Facilităţi acordate angajatorilor" ce cuprinde articolul 93 se abrogă. 46. La articolul 934 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alţi angajatori care au beneficiat de cel puţin una dintre facilităţile prevăzute la art. 80 şi art. 85 alin. (1) şi (2) pentru persoanele în situaţia cărora raporturile de muncă cu angajatorul care a beneficiat de facilităţi au încetat prin demisie sau ca urmare a acordului părţilor, conform prevederilor legale, în ultimii 2 ani; 47. La articolul 95, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins: (14) Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, nu se deduc de către angajator din contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 48. La articolul 95, alineatul (15) se abrogă. 49. La articolul 113, litera c) se abrogă. 50. La articolul 113, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: m)neeliberarea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare de către angajator persoanelor care doresc să beneficieze sau beneficiază de drepturi băneşti care se acordă conform prevederilor prezentei legi. 51. La articolul 114 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cele prevăzute la lit. a), b), f), h), j) şi m), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; 52. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abrogă.
Articolul IILegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: a)principiul contributivităţii, conform căruia Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei prevăzute la art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; b)principiul obligativităţii, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligaţia de a participa la constituirea Fondului de garantare, prin plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzute la art. 2203 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins: a)angajator - persoana fizică sau persoana juridică ce poate să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă sau raport de muncă, în condiţiile legii; 3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)sumele care se distribuie Fondului de garantare, conform art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din contribuţia asiguratorie pentru muncă; 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7Angajatorii au obligaţia de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia asiguratorie pentru muncă. 5. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Angajatorii au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor acestei legi. 6. Articolul 9 va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Activitatea privind înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia asiguratorie pentru muncă se realizează de organul fiscal central definit conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Din sumele realizate din activitatea de colectare a contribuţiei asiguratorie pentru muncă prevăzută la alin. (1) se distribuie la Fondul de garantare cota prevăzută la art. 2206 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul III(1) Pentru persoanele care solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea determinării sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere, după caz: a)pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare ulterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă; b)pentru perioadele în care persoana a realizat stagiu de cotizare anterior datei de 1 ianuarie 2018, veniturile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzută la art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj, indiferent dacă perioada asigurată în temeiul acestui contract de asigurare este ulterioară sau anterioară datei de 1 ianuarie 2018. Articolul IVPentru persoanele care solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt aplicabile următoarele dispoziţii tranzitorii: a)pentru perioadele ulterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj ale Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018; b)pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2018, prevederile privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj ale Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul V(1) Persoanele al căror drept la indemnizaţie de şomaj a fost stabilit înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de acest drept în cuantumul stabilit sau, după caz, aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Persoanele pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii şi repunerea în plată a acestui drept se realizează ulterior acestei date beneficiază de dreptul la indemnizaţie de şomaj în cuantumul stabilit şi, după caz, recalculat conform prevederilor legale până la data suspendării plăţii acestui drept. Articolul VI(1) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 732, primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 sau primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste prime în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) Persoanele care solicită acordarea primei de activare prevăzute la art. 732, primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 sau primei de relocare prevăzute la art. 762 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste prime în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VII(1) Angajatorii care, pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2018, a prevederilor art. VIII.(2) Convenţiile încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi produc efectele în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cu prevederile din cuprinsul acestor convenţii, cu excepţia prevederilor art. 95 alin. (14) din această lege, care reglementează acordarea măsurilor de stimulare prin deducere din contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevederi care în cuprinsul convenţiilor respective se consideră modificate în mod corespunzător.(3) Angajatorii care solicită acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de aceste măsuri de stimulare în cuantumul şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă încadrarea în muncă a persoanelor pentru care se încheie convenţiile respective s-a realizat anterior sau ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VIIIÎncepând cu perioada aferentă anului fiscal 2018, sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, nu se mai deduc de către angajator conform prevederilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2018 şi prevederilor corespunzătoare din cuprinsul convenţiilor încheiate şi se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, modificată în mod corespunzător ca urmare a modificării şi completării Legii nr. 76/2002 prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IX(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Adrian Marius Rîndunică, secretar de stat Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ MişaSmartCity5

COMENTARII la OUG 95/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 95 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu