Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROCEDURA Nr

PROCEDURA   Nr. 3242 din 26 octombrie 1995

de inregistrare a contractelor individuale de munca, precum si modul de tinere,


SmartCity3

de catre directiile de munca si protectie sociala, a evidentei muncii prestate
ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din  8 noiembrie 1995

    1. In aplicarea art. 5 din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca incheiate cu salariatii proprii urmatoarele categorii de angajatori:
    a) persoanele fizice care incadreaza orice categorie de personal;
    b) societatile comerciale cu capital privat sau mixt;
    c) toti ceilalti agenti economici cu capital privat sau mixt, si anume:
    - asociatiile familiale;
    - asociatiile cooperatiste;
    - reprezentantele din Romania ale unor agenti economici cu sediul in strainatate;
    - orice alta unitate, indiferent de modul de organizare, care desfasoara o activitate cu scop lucrativ;
    d) asociatiile fara scop lucrativ, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale, reprezentantele din Romania ale unor unitati similare cu sediul in strainatate;
    e) orice alte organizatii cu caracter obstesc care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane (organizatii culturale, stiintifice, bisericesti, sportive etc.).
    2. Contractele individuale de munca ale salariatilor incadrati la persoanele fizice sau juridice prevazute la pct. 1 se incheie in forma scrisa.
    Contractul individual de munca trebuie sa cuprinda cel putin datele si clauzele prevazute in anexa nr. 1.
    3. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 83/1995, obligatia de a incheia contractul individual de munca, in forma scrisa, revine angajatorului, care raspunde contraventional sau, dupa caz, material de indeplinirea acestei obligatii.
    In masura in care exista dovezi privind prestarea efectiva a muncii, persoana care s-a aflat intr-o atare situatie beneficiaza de statutul de salariat, chiar daca nu are incheiat un contract individual de munca, in forma scrisa.
    4. Contractul individual de munca produce efecte de la data incheierii sale.
    Daca nu exista dovezi scrise, data inceperii prestarii activitatii se considera data incheierii contractului individual de munca.
    5. Dovada executarii contractului individual de munca se face prin prezentarea, de catre angajator, a documentelor de plata a salariilor.
    In perioadele pentru care nu exista documente de plata a salariilor, contractul individual de munca se considera suspendat.
    6. Incheierea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca pentru salariatii angajatorilor prevazuti la pct. 1 se face cu respectarea legislatiei muncii.
    In toate cazurile in care prevederile legale au fost incalcate, actele intocmite vor fi restituite angajatorilor pentru refacere.
    7. In cazul in care sunt incadrate persoane care au si calitatea de pensionar de invaliditate si de beneficiar al ajutorului de somaj, incadrarea va fi adusa la cunostinta oficiului de pensii sau de forta de munca si somaj din cadrul directiei de munca si protectie sociala competente.
    8. Directiile de munca si protectie sociala, prin oficiul Camera de munca, vor infiinta evidenta angajatorilor si a persoanelor incadrate cu contracte individuale de munca la acestia.
    Evidenta va cuprinde, pe langa datele referitoare la angajator si la salariati, si informatii privind plata contributiei la asigurari sociale si pentru fondul pentru plata ajutorului de somaj, a comisionului prevazut la art. 9 din Legea nr. 83/1995, controalele efectuate, masurile dispuse, sanctiunile aplicate si alte date considerate utile.
    9. Directiile de munca si protectie sociala vor organiza, de asemenea, o evidenta a persoanelor incadrate cu conventii civile.
    10. Cu ocazia verificarii legalitatii intocmirii conventiilor civile se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) activitatile cu o durata de cel mult 60 de zile au un caracter intamplator si nu fac parte din activitatea de baza a unitatii, care este permanenta si se desfasoara pe o durata nedeterminata;
    b) activitatile permanente care nu depasesc 3 ore pe zi urmeaza a fi stabilite prin aprecierea volumului de activitate concretizat in atributiile de serviciu si, in mod corespunzator, prin sumele platite prestatorilor de servicii, raportate la salariile platite, pentru activitati similare, persoanelor incadrate cu contract individual de munca.
    Incheierea unor conventii civile cu incalcarea prevederilor alineatului precedent reprezinta o incalcare a art. 2 din Legea nr. 83/1995 si atrage raspunderea angajatorului.
    11. Pot, de asemenea, incadra personal, in baza unor conventii civile, persoanele fizice si juridice carora prin legi speciale li s-a stabilit aceasta posibilitate (a se vedea Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive etc.).
    12. Legea nr. 83/1995 nu contine prevederi care sa interzica incadrarea unei persoane cu mai mult de o norma sau incheierea unui contract civil pentru executarea unor lucrari de natura celor prevazute la art. 2 din legea sus - mentionata cu o persoana incadrata cu contract individual de munca, daca legea permite acest lucru.
    13. Directiile de munca si protectie sociala vor lua toate masurile pentru a putea asigura tinerea evidentei muncii prestate de toti salariatii incadrati la persoanele fizice si juridice prevazute la pct. 1 din prezenta procedura.
    Aprobarea ca operatiunile de completare a carnetului de munca sa fie efectuate de persoanele fizice si juridice prevazute la pct. 1 din prezenta procedura se da cu titlu de exceptie, dupa o prealabila verificare din care sa rezulte ca acestea prezinta garantii ca au posibilitatea de a tine o corecta evidenta a muncii prestate de salariati.
    Aprobarea se da pe ani calendaristici si va fi insotita de angajamentul angajatorului ca va respecta prevederile Decretului nr. 92/1976.
    14. Carnetele de munca ale salariatilor angajatorilor prevazuti la pct. 1 din prezenta procedura se pastreaza si se completeaza de directiile de munca si protectie sociala. Operatiunile de completare a carnetelor de munca vor fi certificate, potrivit Decretului nr. 92/1976, de persoana desemnata in acest sens prin ordinul directorului directiei de munca si protectie sociala.
    15. Pot fi inregistrate ca vechime in munca numai perioadele pentru care exista acte de plata a salariilor, singura dovada de executare a contractului individual de munca.
    16. In situatia in care venitul realizat este mai mic decat salariul negociat, directiile de munca si protectia sociala au obligatia de a analiza, impreuna cu angajatorii, implicatiile acestor situatii, si anume daca se justifica mentinerea in fiinta a contractelor individuale de munca asa cum au fost incheiate, avandu-se in vedere ca practica respectiva aduce prejudicii fondurilor de asigurari sociale.
    17. Procedura intocmirii, completarii si pastrarii carnetelor de munca este cea prevazuta de Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca si de Ordinul nr. 136/1976 al ministrului muncii pentru aplicarea Decretului nr. 92/1976.
    18. La incetarea activitatii, carnetele de munca vor fi semnate de directorul directiei de munca si protectie sociala si de seful oficiului Camera de munca si predate titularului; predarea se certifica prin semnatura titularului.

                p. Ministru de stat,
                ministrul muncii si
                protectiei sociale,
                Dorel Mustatea,
                secretar de stat

    ANEXA 1

Societatea Comerciala ...................
Sediul ..................................
Autorizatia nr ...... eliberata de ......

                   CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

    Inregistrat sub nr ..... la registrul Camerei de munca din cadrul Directiei de munca si protectie sociala ................... la data de ........
    A. Subsemnatii: ....................., reprezentant al Societatii Comerciale ...................  si........., salariat(a), domiciliat(a) in localitatea ..................., str ........ nr ..., judetul .................., posesor al actului de identitate seria ... nr..........., eliberat de ....... la data de ...., am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
    I. Durata contractului
    a) nedeterminata, salariatul(a) .......................... urmand sa inceapa activitatea la data de ................
    b) determinata, de ............. pe perioada cuprinsa intre data de ........ si data de .................
    II. Felul serviciului
    Functia (meseria) ................................
    Salariatul(a) va presta urmatoarele activitati: ............................ .........................................................................
    Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca .......... grupa de munca ............., timpul lucrat in aceste conditii ................
    Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul serviciului cu conditia de a mentine salariul stabilit sau sa acorde un salariu mai mare convenit de comun acord cu salariatul.
    Durata pentru care angajatorul poate modifica, in conditiile de mai sus, felul serviciului nu poate depasi 3 luni intr-un an calendaristic.
    III. Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de........
............ Durata muncii este de ........ ore/zi.
    IV. Salariul lunar este de .......... lei, din care salariul de baza de lei si urmatoarele sporuri .......................
Orele suplimentare prestate dupa terminarea programului sau in zilele in care nu se lucreaza se platesc cu un spor de 100%. Salariatul(a) .......................
beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ...................
    Data la care se plateste salariul este ....................
    V. In situatia in care salariatul(a).................. este trimis in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) transport ..............................................................
    b) cazare..................................................................
    c) diurna..................................................................
    VI. Durata concediului anual de odihna este de ........ zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului de......... ani.
    VII. Drepturi si obligatii specifice legate de protectia muncii:
    a) echipament de protectie ................................................
    b) echipament de lucru ....................................................
    c) antidoturi .............................................................
    d) alimentatie de protectie ...............................................
    e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii ....................
    VIII. Alte clauze:.........................................................
    IX. Obligatii generale ale partilor:
    Angajatorul are obligatia:
    a) sa achite lunar contributia de asigurari sociale si la fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    b) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj;
    c) sa inscrie lunar drepturile banesti platite salariatului in registrul societatii comerciale;
    d) in cazul incetarii contractului individual de munca sa-i plateasca salariatului drepturile banesti la zi;
    e) sa respecte toate prevederile legale si pe cele din contractele colective de munca referitoare la drepturile salariatilor.
    Salariatul(a) are obligatia:
    a) sa aduca la cunostinta angajatorului, cu cel putin 15 zile inainte, incetarea contractului individual de munca din initiativa sa;
    b) sa achite lunar contributia pentru pensia suplimentara si pentru ajutorul de somaj;
    c) sa respecte regulile disciplinare si de comportament stabilite in Regulamentul de ordine interioara.
    X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la Directia de munca si protectie sociala - Camera de munca.

    Societatea Comerciala                          Salariat(a)
   ..................................    ......................................
    L.S
    Date privind contractul de munca:
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Data      Elementul contractual asupra                 Semnatura
crt. conventiei caruia s-a convenit         --------------------------------
                modificarea             Angajator Salariat Functionar   L.S.
                                                           D.M.P.S.
-------------------------------------------------------------------------------
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------

                                                  SmartCity5

COMENTARII la Procedura 3242/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Procedura 3242 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu