E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Ordonanţa 8 2001 modifica Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 abrogă articolul 4 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 abrogă articolul 5 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 abrogă articolul 6 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 7 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 8 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 10 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 11 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 12 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 13 din actul Legea 34 1994
Ordonanţa 8 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 34 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 8 din 19 iulie 2001

pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 31 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
    "LEGE
privind impozitul pe terenul agricol"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Persoanele fizice care detin in proprietate terenuri agricole, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozit pentru terenurile agricole in suprafata de peste 10 hectare.
    Sunt contribuabili in sensul prezentei legi:
    a) persoanele care detin in proprietate teren agricol;
    b) persoanele care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate si, desi nu li s-au eliberat titluri de proprietate, au terenul atribuit pe baza de adeverinta provizorie sau proces-verbal de punere in posesie.
    In sensul prezentei legi, prin terenuri agricole se intelege terenurile cu destinatie agricola, forestiera, precum si toate terenurile, indiferent de categoria de folosinta, pe care nu sunt amplasate constructii sau alte anexe."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Impozitul pe terenul agricol este anual si se stabileste prin aplicarea cotei de 15% asupra normelor de venit stabilite pentru suprafata de teren arabil sau in echivalent arabil, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege, de catre consiliile locale in mod diferentiat, in functie de zona de fertilitate a acestora.
    Normele de venit stabilite prin prezenta lege se pot indexa, anual, prin hotarare a Guvernului, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care se incheie la data de 1 noiembrie a aceluiasi an si cand cresterea acestuia depaseste 5% ."
    4. Articolele 4, 5 si 6 se abroga.
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Impozitul pe terenul agricol se calculeaza de catre organele fiscale, pe numele contribuabilului, pe baza datelor din documentele de evidenta funciara."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul, precum si mostenitorii aflati in indiviziune, raspund solidar in ceea ce priveste obligatiile prevazute de prezenta lege.
    Membrii asociatiilor agricole sau ai societatilor agricole, dupa caz, raspund fiecare de indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatia agricola sau in societatea agricola."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Pentru neplata la termen a impozitului datorat potrivit prezentei legi contribuabilii platesc majorari de intarziere stabilite in conditiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In situatia in care impozitul pe terenul agricol datorat nu a fost stabilit la timp ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului, dupa caz, se face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea, exceptand perioada de scutire prevazuta de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.
    Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.
    Impozitul sau diferenta de impozit, stabilita in conditiile prevazute la alin. 1 si 2, se plateste in termen de 30 de zile de la data comunicarii."
    9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    In situatia de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale impozitul se reduce proportional cu ponderea suprafetei calamitate.
    Reducerea se acorda pe baza cererii de scadere, depusa in termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate la unitatile fiscale teritoriale.
    In termen de 10 zile de la inregistrarea cererii, unitatile fiscale sesizate vor efectua, la fata locului, constatarea pagubelor produse, in prezenta proprietarului sau a detinatorului terenului si a reprezentantului de specialitate agricola al administratiei locale.
    In cazul in care pagubele produse nu pot fi constatate in termen de 10 zile reprezentantii unitatilor mentionate la alin. 3 vor stabili termenul in care se va efectua constatarea, in functie de perioada in care aceasta operatiune devine posibila.
    Reducerea impozitului se acorda o singura data, pe baza constatarilor facute, incepand cu ultimul termen de plata, respectiv 15 noiembrie."
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, amanari de plati pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente impozitului neachitat, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.
    Impozitul pe terenul agricol se reduce cu 50% in cazul contribuabililor invalizi de gradul I sau II, pentru persoanele cu handicap asimilabile gradului I sau II de invaliditate si pentru persoanele fizice in varsta de peste 65 de ani.
    Se scutesc de la plata impozitului pe terenul agricol veteranii de razboi, vaduvele de razboi nerecasatorite si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi.
    Reducerile si scutirile se acorda in proportie de 100%, in conformitate cu prevederile alin. 1 - 3, pentru impozitul pe terenul agricol aferent terenurilor care reprezinta bunuri proprii si bunuri comune ale sotilor.
    Scutirea sau reducerea de impozit pe terenul agricol se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva."
    11. Notiunea impozit pe venitul agricol se inlocuieste in tot cuprinsul legii cu notiunea impozit pe terenul agricol.
    12. Anexa se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    Impozitul pe terenul agricol instituit prin prezenta ordonanta se aplica incepand cu anul 2002.
    Art. 3
    Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                     Norme de venit agricol impozabil

                                               - mii lei/ha/an -
_________________________________________________________________
Nr.   Categoria de folosinta         Zone de fertilitate
crt.                          ___________________________________
                                  I      II      III    IV     V
_________________________________________________________________
  1.  Arabil                    1.550   1.250   1.000   530   220
_________________________________________________________________

                           CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinta, in echivalent arabil
________________________________________________________________________________
    Categoria               Coeficientul de transformare in arabil
   de folosinta              a categoriilor de folosinta agricola
________________________________________________________________________________
Arabil              1 ha/1 ha.
Pasune              1 ha pasune este egal cu 1 ha teren arabil cand pasunea
                    poate fi transformata in arabil din punct de vedere al
                    calitatii solului si al reliefului.
                    In cazul in care pasunea difera de terenul arabil limitrof
                    prin calitatea solului, relief si alti factori care
                    diminueaza potentialul de productie, echivalenta in arabil
                    va fi stabilita intre 1 ha si 0,4 ha teren arabil pentru 1
                    ha pasune.
Fanete              1 ha fanete este egal cu 1 ha teren arabil cand fanetele pot
                    fi transformate in arabil din punct de vedere al calitatii
                    solului si al reliefului.
                    In cazul in care fanetele difera de terenul arabil limitrof
                    prin calitatea solului si alti factori care diminueaza
                    potentialul de productie, echivalenta in arabil va fi
                    stabilita intre 1 ha si 0,5 ha teren arabil pentru 1 ha
                    fanete.
Vie hibrida         1 ha vie hibrida este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobila          1 ha vie nobila poate fi echivalat cu 1 - 4 ha arabil, in
                    functie de calitatea solului, relief, numarul de butuci/ha,
                    varsta plantatiei, podgoria consacrata si de potentialul de
                    productie al plantatiei.
Livada clasica      1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat cu 1 - 2 ha
                    teren arabil, in functie de calitatea solului, relief,
                    numarul de pomi/ha, varsta plantatiei, speciile de pomi,
                    bazinele pomicole consacrate si de potentialul de productie
                    al plantatiei.
Livada intensiva    1 ha livada intensiva si superintensiva poate fi echivalat
                    cu 1 - 3,5 ha teren arabil, in functie de calitatea solului,
                    sistemul de amenajare, numarul de pomi/ha, varsta
                    plantatiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate
                    si potentialul de productie.
1 ha cu vegetatie   Se ia in calcul in raport de 1/1 cu terenul arabil.
forestiera
Suprafetele         Se echivaleaza in 1 - 4 ha teren arabil, in functie de
de gradini de       calitatea solului.
legume si zarzavat
Alte terenuri       Se echivaleaza in 0,25 ha teren arabil.
agricole
(ape, balti,
helesteie etc.)
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 8/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 8 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu