Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 55 din 28 august 1997

pentru modificarea si completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 30 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decat cele de specialitate juridica, sunt diferentiate pe functii si, in cadrul functiei, pe grade si gradatii."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitate, personalul poate primi un salariu de merit lunar, de pana la 20% din salariul de baza brut si care face parte din acesta.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariul de merit, precum si cuantumul acestuia se stabilesc, de regula, o data pe an, dupa adoptarea bugetului. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 50% din numarul total al posturilor de magistrati prevazut in statul de functii al Curtii Supreme de Justitie si pentru cel mult 25% din numarul celorlalte posturi."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Judecatorii Curtii Supreme de Justitie si magistratii-asistenti, care sunt numiti dupa pensionare, beneficiaza de sporul de vechime in munca pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege. La incetarea activitatii, aceste persoane au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se in baza de calcul a pensiei vechimea in munca si salariul realizate dupa data pensionarii.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si magistratilor care beneficiaza de pensie de serviciu potrivit Legii pentru organizarea judecatoreasca nr. 92/1992."
    4. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Sporul de stabilitate in magistratura se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, potrivit legii."
    5. Articolul 12 alineatul (3) se abroga.
    6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Judecatorii si magistratii-asistenti, desemnati conform legii sa desfasoare activitati la comisiile electorale si la comisia de cercetare a averilor, beneficiaza pe perioada respectiva de o indemnizatie de 10%, aplicata la salariul de baza brut, in afara de cazul in care, prin legi speciale se stabileste o remunerare superioara. In cazul in care un magistrat desfasoara activitate efectiva in ambele domenii enumerate, se acorda indemnizatie pentru fiecare activitate.
    (2) Pentru participarea la sedintele Sectiilor Unite, ale Completului de 9 judecatori, ale sectiilor si la cele ale Colegiului permanent al Curtii Supreme de Justitie, magistratii beneficiaza, pentru fiecare sedinta, de o indemnizatie egala cu 3% din salariul de baza brut, daca sunt respectate criteriile de calitate si operativitate stabilite cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
    7. Dupa articolul 13 se introduc doua articole 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Magistratii care au titlul stiintific de <<doctor in drept>> sau <<doctor docent>> beneficiaza de un spor de 15% la salariul de baza brut.
    Art. 13^2
    (1) Magistratii beneficiaza de rambursarea a 50% din costul cartilor de specialitate achizitionate, cu exceptia celor asigurate gratuit.
    (2) Rambursarea se face in luna imediat urmatoare prezentarii documentelor justificative la Compartimentul economic-financiar administrativ al Curtii Supreme de Justitie.
    (3) Sumele rambursate in cursul unui an calendaristic, in conditiile alin. (1) nu vor putea depasi salariul de baza brut din ultima luna a anului in care se face rambursarea."
    8. Articolul 22 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Salariile de baza pentru personalul tehnic, economic, administrativ si de intretinere se stabilesc in conditiile art. 33 alin. (1) din Legea nr 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile ulterioare."
    9. La articolul 23, dupa litera d) se introduce litera d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) asigurarea de catre Guvern a unei locuinte de serviciu, in cazul mutarii din alta localitate;"
    10. La articolul 23 literele e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "e) compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere, incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea unei locuinte;
    f) judecatorii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea si nu li se acorda compensarea cheltuielilor de cazare in conditiile prevazute la lit. e) au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare pana la nivelul contravalorii unui abonament lunar de transport. In situatia in care nu exista mijloace de transport intre aceste localitati ori efectueaza deplasarea cu autoturismul propriu, acestia beneficiaza de decontarea a 7,5 litri carburant la 100 km, pentru perioada in care au lucrat efectiv;"
    11. Dupa articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23^1
    Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, judecatorii si magistratii-asistenti beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar."
    12. Articolul 32 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impotriva hotararii Colegiului permanent se poate formula contestatie, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta la Sectia civila a Curtii Supreme de Justitie. Hotararea este definitiva si irevocabila."
    13. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 34^1
    Salariile judecatorilor, ale magistratilor-asistenti si ale celuilalt personal al Curtii Supreme de Justitie vor fi compensate, respectiv, indexate, prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Curtii Supreme de Justitie, concomitent cu compensarea, respectiv, indexarea salariilor de baza si a indemnizatiilor autoritatilor executiva si legislativa, pentru corelarea nivelului de salarizare prevazut de prezenta lege."
    Art. 2
    Anexa la Legea nr. 56/1996 se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    Influentele in bugetul Curtii Supreme de Justitie pentru anul 1997, determinate de prezenta ordonanta, se suporta din rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
    Art. 4
    Legea nr. 56/1996 se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          p. Ministrul justitiei,
                          Dinu Ianculescu,
                          secretar de stat

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    I. COEFICIENTII DE IERARHIZARE PENTRU CONDUCEREA CURTII SUPREME DE JUSTITIE

-----------------------------------------------------------------------
 Nr.                                                   Coeficientul
crt.                  Functia                          de ierarhizare
------------------------------------------------------------------------
 1.    Presedintele Curtii Supreme de Justitie            7,50
 2.    Vicepresedintele Curtii Supreme de Justitie        6,80
 3.    Presedinte de Sectie la Curtea Suprema
       de Justitie                                        6,60
------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza se actualizeaza o data cu modificarea coeficientilor de ierarhizare a indemnizatiilor membrilor Parlamentului si a salariilor de baza pentru membrii Guvernului, cu care se coreleaza.

    II. COEFICIENTII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCTIILE DE EXECUTIE DE SPECIALITATE JURIDICA DIN CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

    A. Functii de executie de specialitate

------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                    Nivelul        Coeficientul de
crt .           Functia                 studiilor      ierarhizare
-------------------------------------------------------------------------
 1.    Judecator                           S                6,30
 2.    Magistrat-asistent                  S                5,30
-------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Coeficientul de ierarhizare a salariului de baza pentru judecatori se actualizeaza o data cu modificarea coeficientului de ierarhizare a indemnizatiilor membrilor Parlamentului si a salariilor de baza pentru membrii Guvernului, cu care se coreleaza.
    Salariul de baza prevazut pentru magistratul-asistent se majoreaza cu 3% cand este inaintat pe loc in gradul de presedinte de tribunal, cu 5% cand este inaintat pe loc in gradul de judecator de curte de apel si cu 7% cand este inaintat pe loc in gradul de presedinte de curte de apel.

            B. Functii de conducere de specialitate juridica
--------------------------------------------------------------------------
                                            Indemnizatia de conducere
Nr.                Functia                in procente din salariul de baza
crt.                                      --------------------------------
                                              minima          maxima
---------------------------------------------------------------------------
                      Functii de conducere
                    ------------------------

 1.   Prim-magistrat-asistent                   15%             20%
 2.   Director                                  15%             20%
 3.   Magistrat-asistent sef                    10%             15%
-------------------------------------------------------------------------

    III. COEFICIENTII DE IERARHIZARE PENTRU FUNCTII DE EXECUTIE DE SPECIALITATE PE TREPTE PROFESIONALE

                   A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------------
                                            Coeficientul de ierarhizare -
 Nr.                             Nivelul          -  gradatia
crt.             Functia         studiilor  ------------------------------
                                              1       2      3      4
-------------------------------------------------------------------------
 1. Grefier si grefier-secretar
   - treapta I                      M        2,255  2,310  2,365  2,420
   - treapta a II-a                 M        2,035  2,090  2,145  2,200
   - treapta a III-a               M/G       1,815  1,870  1,925  1,980
   - debutant                      M/G       1,760    -      -      -
 2. Agent procedural, aprod         G        1,100  1,128  1,155  1,182
-------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Salariile functiilor de grefier si grefier-secretar sunt mai mari cu 5% pentru personalul care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru si pentru care poseda atestat.
    Salariile functiilor de grefier si grefier-secretar cu studii superioare sunt mai mari cu coeficientul de ierarhizare de 0,5 fata de salariile celor cu studii medii.

    8. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------------
                                            Indemnizatia de conducere
            Functia                      in procente din salariul de baza
                                         ---------------------------------
                                              minima        maxima
--------------------------------------------------------------------------
       Prim grefier                            20%            25%
                                                                         SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 55/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 55 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu