Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 14 iulie 2005

privind reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 677 din 28 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Reglementari ale unor operatiuni financiare si fiscale

    SECTIUNEA 1
    Contributia asupra productiei de zahar si izoglucoza

    Art. 1
    Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se instituie obligatia platii contributiei pentru productia de zahar si a contributiei pentru productia de izoglucoza, realizate in cadrul cotelor alocate Romaniei de catre Uniunea Europeana, contributii care se fac venit la bugetul de stat si vor fi virate Sistemului de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene.
    Art. 2
    Procedura de plata catre Sistemul de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contributia de zahar si izoglucoza, alocarea cotelor de productie de zahar si izoglucoza, stabilirea cotei contributiei si a termenelor de plata, precum si calculul, controlul si colectarea acestor contributii se stabilesc prin lege.

    SECTIUNEA a 2-a
    Recuperarea debitelor rezultate din plata de catre Ministerul Finantelor Publice a ratelor de capital, a dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, precum si a comisioanelor restante la fondul de risc, dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente acestora

    Art. 3
    (1) Sumele platite la scadente de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant sau imprumutat, in contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat si subimprumutate ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri, precum si comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de catre acestia, dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora se recupereaza de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal beneficiarii, in baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza sumele de recuperat.
    (2) Procedura de recuperare a sumelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligatiilor prevazute in prezentul articol se intrerup la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.
    (4) Creantele preluate de la Ministerul Finantelor Publice de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2002, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru imprumutul extern acordat Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., aprobata prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului in temeiul actelor normative mentionate anterior.

    SECTIUNEA a 3-a
    Recuperarea creantelor rezultate din contravaloarea in lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile

    Art. 4
    (1) Recuperarea creantelor rezultate din contravaloarea in lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului Romaniei de donatori externi, in baza unor acorduri bilaterale, datorata Fondului de contrapartida de catre beneficiarii acestora, se realizeaza prin intermediul organelor fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal beneficiarii.
    (2) In acest scop Ministerul Finantelor Publice, in calitate de gestionar al Fondului de contrapartida, conform Hotararii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida, solicita organelor fiscale competente efectuarea unor actiuni de control la beneficiarii sumelor prevazute la alin. (1), aflati in evidenta directiei de specialitate din minister.
    (3) Procedura de recuperare a sumelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligatiilor prevazute in prezentul articol se intrerup la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dupa aceasta data urmand sa curga un nou termen de prescriptie.

    SECTIUNEA a 4-a
    Reglementari privind imprumutul extern contractat de Ministerul Sanatatii cu garantia statului in vederea consolidarii, modernizarii si dotarii Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea

    Art. 5
    Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii sunt autorizate sa finalizeze documentatiile aferente imprumutului extern contractat in conditiile Hotararii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singura sursa de catre Ministerul Sanatatii, in vederea consolidarii, modernizarii si dotarii Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea si pentru aprobarea garantarii de catre Ministerul Finantelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Ministerul Sanatatii sa plateasca trimestrial in favoarea Bancii Volksbank comisioane bancare in echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 si pana la utilizarea in cursul anului 2005 a echivalentului in lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, capitolul "Sanatate", titlul 84 "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane credite".

    CAP. 2
    Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative in domeniul financiar

    SECTIUNEA 1
    Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente

    Art. 1
    Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa repartizeze si sa introduca in bugetele ordonatorilor principali de credite modificarile determinate de utilizarea sumelor prevazute la alin. (1) si (1^1), precum si sa efectueze, dupa caz, plati direct din aceasta pozitie de cheltuieli."

    SECTIUNEA a 2-a
    Completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

    Art. 2
    La articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 382/2002, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
    "a^1) sumele constituite in Fondul special pentru produse petroliere, ramase dupa stingerea datoriei publice prevazute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, pana la incidenta echivalentului in lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii;".

    SECTIUNEA a 3-a
    Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati

    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 122/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se abroga.
    2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobanzile si comisioanele platite de Ministerul Finantelor Publice in cadrul creditelor externe contractate cu garantia statului de catre societate, aceasta va plati Ministerului Finantelor Publice, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, o dobanda anuala de 7,24% plus o marja de 1% aplicata la aceste sume. La suma rezultata prin aplicarea dobanzii anuale de 7,24% plus o marja de 1%, se va aplica si rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind rata dobanzii aplicate in cazul recuperarii sau rambursarii ajutorului de stat ilegal si a celui interzis."
    3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care societatea nu respecta oricare dintre termenele de plata prevazute in acordurile de esalonare care au fost incheiate conform alin. (2), aceasta este obligata la plata accesoriilor, de la data scadentei pana la plata integrala a debitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

    SECTIUNEA a 4-a
    Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

    Art. 4
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7 alineatul (2), se abroga litera d).
    2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Nivelul ratei dobanzii aferente imprumuturilor prevazute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin conventii. Pentru plasamentele prevazute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobanzii se stabileste in conditii de maxima eficienta pentru stat."
    3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobanda. Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006."
    4. Dupa alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura si nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006."
    5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) comisioane percepute pentru operatiunile si serviciile prestate de catre Trezoreria Statului;".

    SECTIUNEA a 5-a
    Completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

    Art. 5
    Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 286^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 286^1
    (1) Orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine actiuni emise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietatii private, pana in limita de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare.
    (2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionari care depasesc limita prevazuta la alin. (1).
    (3) In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere. C.N.V.M. va emite reglementari privind aplicarea prezentului articol."
    2. Societatile de investitii financiare vor lua masuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, dupa caz, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in sensul eliminarii oricaror prevederi contrare dispozitiilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care societatile de investitii financiare nu efectueaza modificarile in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, statutele sau actele constitutive se considera modificate de drept, in sensul respectarii limitei de 1% din capitalul social.

    SECTIUNEA a 6-a
    Suspendarea aplicarii unor dispozitii legale

    Art. 6
    (1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2006.
    (2) Pe perioada suspendarii, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru actiuni de cercetare-dezvoltare si inovare, finantate pe baza de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite in conditiile legii, asigurandu-se o crestere a acestora.

    SECTIUNEA a 7-a
    Abrogari ale unor dispozitii legale

    Art. 7
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) sectiunea a 11-a "Reglementari privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare;
    b) alin. (3) al art. 13 din cap. I sectiunea a 6-a "Reglementari privind finantarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale, in conditii de transparenta si competitivitate" din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005.

    SECTIUNEA a 8-a
    Dispozitii finale

    Art. 8
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu