E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 41 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 5 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 23 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 24 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 26 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 28 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 34 din actul Legea 129 1998
Articolul 1 din actul Ordonanţa 28 2004 modifica articolul 37 din actul Legea 129 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 28 din 29 ianuarie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din 31 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), d), g), h), i), j) si k) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) beneficiarii sunt grupuri din comunitati rurale si sarace, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunitati sarace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;
    ...........................................................................
    d) grupurile productive provenite din comunitati sarace sau grupurile productive constituite la nivelul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, sunt cele ale producatorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor si altor categorii de meseriasi;
    ...........................................................................
    g) facilitatorul este o persoana fizica sau o persoana juridica selectata de Fond, care isi asuma obligatia sa ajute o comunitate rurala saraca, un grup dezavantajat, un grup productiv ori alta categorie sociala stabilita ca eligibila, provenita din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, dupa caz, sa se organizeze, sa isi identifice necesitatile proprii, sa le ierarhizeze, sa elaboreze un proiect, sa depaseasca problemele de organizare si comunicare aparute in timpul derularii unui proiect, sa participe la dezvoltarea durabila a comunitatii si dupa incheierea finantarii Fondului;
    h) reprezentantii beneficiarilor sunt, dupa caz, comitetele de conducere a proiectelor, in cazul grupurilor din comunitati rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, ori organizatiile intermediare, in cazul grupurilor dezavantajate;
    i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune si conducere a proiectului, alcatuita din 3 persoane: presedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunitati sarace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, desemnate de acestea potrivit Procedurii de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace, grupurile productive din comunitatile rurale sarace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti;
    j) comitetul de intretinere a proiectului este unitatea de intretinere a proiectului, alcatuita din minimum 3 persoane din cadrul grupului din comunitatea rurala saraca sau din cadrul altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, mandatate de membrii acestuia printr-un document legalizat de secretarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla comunitatea beneficiara sau grupul beneficiar, dupa caz;
    k) organizatiile intermediare sunt organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ, sau autoritati ale administratiei publice locale, dupa caz, aflate in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale."
    2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevazute la alin. (1) lit. b) si d), precum si grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti in conditiile alin. (1) lit. a), trebuie sa dobandeasca personalitate juridica, pe baza procesului-verbal de constituire ca persoana juridica, incheiat de cel putin 10 membri ai comunitatii, inregistrat la consiliul local in raza caruia se afla comunitatea beneficiara sau grupul beneficiar, dupa caz. De personalitatea juridica astfel dobandita se poate face uz numai in raporturile juridice nascute in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridica astfel constituita inceteaza sa fiinteze dupa ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond."
    3. La articolul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) alte tipuri de proiecte considerate ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii, dupa caz."
    4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Grupul din comunitatea rurala saraca sau grupul apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, poate face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect si cu intretinerea acestuia dupa incetarea finantarii Fondului. La inchiderea proiectelor finantate de Fond comitetul de intretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand totodata si ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond."
    5. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate saraca sau grupul productiv apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de grant, o noua persoana juridica in una dintre urmatoarele forme de asociere: cooperativa de consum, societate agricola, asociatie sau fundatie, infiintate potrivit dispozitiilor legale in vigoare."
    6. Alineatele (1) si (2) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) In realizarea scopului sau, Fondul adopta reglementari proprii in conditiile prevazute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intra in raporturi juridice. Aceste reglementari se vor referi la manualele de operare, Manualul procedurilor administrative si financiare, ghiduri/regulamente/proceduri operationale, Ghidul facilitatorului, procedura de dobandire a personalitatii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum si la alte asemenea reglementari, in functie de necesitati.
    (2) Prin hotararea Consiliului director al Fondului se va stabili care dintre reglementarile prevazute la alin. (1) va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    7. La articolul 12, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) orientarea resurselor catre nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace, de grupurile apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti si din grupurile dezavantajate;"
    8. La articolul 13, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Administratiei si Internelor, desemnati de conducatorii institutiilor respective;"
    9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru participarea la sedintele consiliului director, presedintele si membrii beneficiaza de o indemnizatie lunara de 25% din indemnizatia lunara a secretarului de stat. Pentru deplasarile in interesul Fondului, presedintele si membrii consiliului director beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar, aplicabile pentru categoria asimilata rangului de secretar de stat."
    10. La articolul 17, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul anual de activitate al Fondului, elaborate prin grija directorului executiv."
    11. Alineatul (5) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) La sedintele consiliului director participa, in calitate de invitat, conducerea executiva a Fondului."
    12. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Directorul executiv va fi ajutat in indeplinirea atributiilor sale de catre un director adjunct, angajat in conditiile legislatiei muncii."
    13. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Directorul executiv angajeaza si concediaza, in conditiile legii si ale reglementarilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, incheie contracte cu colaboratori externi, in considerarea termenilor de referinta, pe o durata determinata."
    14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 23 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Salariatii Fondului sunt incadrati cu contract de munca in conditiile legislatiei muncii. Colaboratorii externi ai Fondului sunt recrutati prin selectie, incheindu-se cu acestia angajamente contractuale.
    (2) Structura personalului si a colaboratorilor, drepturile si obligatiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii si contravalorii prestatiilor, se stabilesc prin reglementarile Fondului."
    15. La articolul 24 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) din dobanzi incasate la disponibilitatile in lei ale Fondului si dobanzi ramase neutilizate de la proiecte, destinate exclusiv pentru finantarea proiectelor;"
    16. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Sumele care se acorda anual sub forma de transferuri de la bugetul de stat vor fi prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice."
    17. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului pentru proiecte se face numai pe baza de selectie si concurs, potrivit reglementarilor adoptate de consiliul director."
    18. La articolul 28 alineatul (1), literele d) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) organizarea programelor de instruire si schimb de experienta pentru reprezentantii beneficiarilor;
    ...........................................................................
    g) constatarea realizarii obiectivelor prevazute la nivelul acordului de grant."
    19. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Daca in cursul executarii acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor contractuale sau nesocotiri ale dispozitiilor prezentei legi si ale prevederilor din reglementarile Fondului, acesta poate proceda la suspendarea executarii pana la remedierea deficientelor constatate sau rezilierea acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti ori a instantei de arbitraj."
    20. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Comitetul de conducere a proiectului organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice."
    21. Alineatul (2) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Membrii consiliului director, directorul executiv si personalul Fondului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile beneficiarilor de granturi care incalca reglementarile Fondului, dupa probarea respectarii de catre Fond a prevederilor acordurilor de grant incheiate, respectiv suspendarea ori sistarea finantarii proiectului si/sau aplicarea legislatiei in materie."
    22. Alineatul (2) al articolului 41 se abroga.
    Art. 2
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile care decurg din aplicarea prezentei ordonante in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2004, la propunerea acestora.
    Art. 3
    Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 4
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul administratiei
                              si internelor,
                              Ioan Rus

                              Ministrul delegat
                              pentru administratia publica,
                              Gabriel Oprea

                              p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 28/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 28 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu