Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 24 din 29 august 2009

privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 31 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spaţiului Economic European, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, denumit în continuare Mecanismul financiar SEE.

Art. 2. - (1) Termenii „Punct naţional de contact", „Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale", „Autoritatea de certificare şi plată", „Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE", „Oficiul mecanismului financiar" şi „Comitetul mecanismului financiar" au înţelesurile prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007 privind publicarea Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.

(2)  Termenii „neregulă", „creanţe bugetare rezultate din nereguli", „autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare" au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) In sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  acord - acord încheiat între Comitetul mecanismului financiar şi administratorul Fondului pentru ONG-uri privind furnizarea unei finanţări externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), pentru acoperirea costurilor eligibile efectuate pentru implementarea unui proiect, conform ratei de finanţare, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite;

b)   acord de grant - acord încheiat între Comitetul mecanismului financiar şi Punctul naţional de contact, pentru fiecare proiect aprobat, privind furnizarea unei finanţări externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a), c) şi d), pentru acoperirea costurilor eligibile efectuate pentru implementarea unui proiect, conform ratei de finanţare, cu respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite;

c) administratorul Fondului pentru ONG-uri - entitatea care asigură gestionarea financiară şi implementarea proiectelor finanţate prin Fondul pentru ONG-uri din cadrul Mecanismului financiar SEE;

d) administratorul fondului de burse - entitatea care asigură gestionarea financiară şi implementarea proiectelor finanţate prin Fondul pentru sprijinirea cooperării dintre şcoli/burse de şcolarizare din cadrul Mecanismului financiar SEE, având atât calitatea de intermediar, cât şi cea de promotor de proiect în conformitate cu prevederile acordului de grant;

e)   avans - sumele transferate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE către promotorii de proiecte, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a), în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor, în condiţiile prevăzute în Memorandumul de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi în contractul de implementare, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE;

f)   cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către promotorii de proiecte şi partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul Mecanismului financiar SEE, care pot fi finanţate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, cât şi din contribuţia proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE;

g) contract de implementare - acord tripartit încheiat între Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE şi promotorii de proiecte, prin care sunt stabilite termenele şi condiţiile de implementare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE;

h) contribuţia proprie - totalul fondurilor cheltuite de promotorii de proiecte şi de partenerii acestora, după caz, pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE, format din sumele aferente finanţării cheltuielilor eligibile şi a altor cheltuieli decât cele eligibile;

i) partener - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România sau în oricare dintre statele membre ale Spaţiului Economic European, care participă alături de promotorii de proiecte la iniţierea, finanţarea şi implementarea proiectului;

j) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de implementare în calitate de beneficiar al finanţării externe nerambursabile şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE, precum şi pentru implementarea proiectului;

k) raport intermediar al proiectului - format standard de raportare completat de către promotorul de proiecte, care cuprinde informaţii privind progresul tehnic şi financiar al proiectului;

l) reguli şi proceduri - ansamblul regulilor şi procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE, în concordanţă cu art. 8 al Protocolului 38a al Acordului Spaţiului Economic European;

m) state donatoare - statele din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) care asigură asistenţa nerambursabilă acordată României prin Mecanismul financiar SEE;

n) valoarea totală a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementării proiectului, format din contravaloarea contribuţiei din fonduri externe nerambursabile şi contribuţia proprie.

CAPITOLUL II

Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE

Art. 3. - Fondurile aferente Mecanismului financiar SEE se alocă conform prevederilor addendumului la Protocolul 38a al Acordului Spaţiului Economic European şi se utilizează în baza prevederilor Regulilor şi procedurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007.

Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poartă întreaga responsabilitate şi asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d), prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau la Trezoreria Statului.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale, în funcţie de stadiul implementării proiectelor acestora finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE efectuate în conformitate cu regulile şi procedurile Mecanismului financiar SEE.

(3)  Pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d), tipurile de conturi aferente derulării proiectelor finanţate prin Mecanismul financiar SEE se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4)   Administratorul fondului pentru ONG-uri asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipul de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), prin conturi deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria Statului.

(5)  Pentru derularea operaţiunilor financiare realizate între Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, şi promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e), promotorii de proiecte utilizează un cont de disponibilităţi dedicat exclusiv primirii avansului şi efectuării de cheltuieli aferente proiectelor din aceste sume, inclusiv acordării de avansuri către contractori şi/sau transferului de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.

(6) In cazul în care contul menţionat la alin. (5) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca avans aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către promotorii de proiecte în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(7) Dobânda acumulată în contul de disponibilităţi menţionat la alin. (5) aferentă avansului rămas disponibil în cont se raportează Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE şi se deduce de către acesta din sumele rambursate promotorilor de proiecte până la plata finală inclusiv.

(8)   Sumele aferente derulării proiectelor finanţate prin Mecanismul financiar SEE, existente în contul de disponibilităţi al promotorilor de proiecte menţionat la alin. (5), nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de implementare SEE, cu excepţia creanţelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Fondurile externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE

Art. 5. - (1) Mecanismul financiar SEE finanţează următoarele tipuri de asistenţă financiară nerambursabilă, aşa cum sunt definite prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007:

a) proiecte individuale;

b) Fondul pentru ONG-uri;

c)  Fondul pentru sprijinirea cooperării între şcoli/burse de şcolarizare;

d) Asistenţă tehnică pentru Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Punct naţional de contact.

(2) Sumele aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă acordate de Oficiul mecanismului financiar în cadrul Mecanismului financiar SEE, prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d), se primesc de Autoritatea de certificare şi plată şi se transferă Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE în vederea rambursării cheltuielilor eligibile în:

a) conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, în cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c);

b)   conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e).

(3) Transferul sumelor de la Autoritatea de certificare şi plată către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi plăţile efectuate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiecte, deschise la bănci comerciale şi/sau în sistemul Trezoreriei Statului, se efectuează în lei, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la alin. (1)lit. a), c) şi d).

(4)    Sumele aferente tipului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul Mecanismului financiar SEE, prevăzut la alin. (1) lit. b), se transferă în euro direct de către Oficiul mecanismului financiar în contul administratorului Fondului pentru ONG-uri şi se utilizează conform acordului încheiat între Comitetul mecanismului financiar şi administratorul Fondului pentru ONG-uri.

(5)   Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, în calitate de promotori de proiecte, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de promotori de proiecte pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.

CAPITOLUL IV

Fonduri naţionale aferente Mecanismului financiar SEE

Art. 6. - (1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE se cuprind integral, după caz, în:

a)  bugetele promotorilor de proiecte care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;

b)   bugetele promotorilor de proiecte care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c)  bugetele promotorilor de proiecte care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local atât pentru proiectele proprii, cât şi pentru proiectele ai căror promotori sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora;

d) bugetele promotorilor de proiecte care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale;

e) bugetele promotorilor de proiecte, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-d).

(2)  Prin exceptare de la prevederile alin. (1), promotorii de proiecte care implementează proiecte în parteneriat, precum şi partenerii acestora cuprind în bugetul propriu numai sumele necesare finanţării valorii totale a activităţilor pe care le desfăşoară în cadrul parteneriatului.

(3)   Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute conform alin. (1) lit. c), promotorii de proiecte care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, în condiţiile legii, finanţări rambursabile sau pot utiliza disponibilităţile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) şi ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) In bugetul Ministerului Finanţelor Publice se cuprind:

a) sumele necesare finanţării valorii totale a proiectului de asistenţă tehnică pentru Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Punct naţional de contact;

b)    sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiect;

c)    sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de Autoritatea de certificare şi plată;

d)  sumele necesare plăţii din conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE a creanţelor bugetare ale bugetului Mecanismului financiar SEE, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării sau, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d);

e) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare şi plată şi care nu sunt considerate eligibile de Oficiul mecanismului financiar, altele decât cele prevăzute la lit. d).

Art. 7. - (1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de certificare şi plată, conform prevederilor legale aplicabile Mecanismului financiar SEE, şi primirea de la Oficiul mecanismului financiar a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c), conform contractelor de implementare, se virează de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de certificare şi plată, conform prevederilor legale aplicabile Mecanismului financiar SEE, şi primirea de la Oficiul mecanismului financiar a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. b), d) şi e), conform contractelor de implementare, se virează de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.

Art. 8. - (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru promotorii de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(2)  In cazul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a), fişele de fundamentare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie avizate de principiu de către Punctul naţional de contact, atât pentru propunerile de proiecte, cât şi pentru proiectele aflate în implementare.

(3) Avizul de principiu al Punctului naţional de contact se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului şi la respectarea prevederilor contractelor de implementare, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanţare proiectul respectiv.

(4)  Propunerile de credite de angajament şi propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5)  Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(7)  Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, fără a depăşi însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 9. - Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile şi fondurile publice naţionale destinate finanţării Mecanismului financiar SEE, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi plată, Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi ale promotorilor de proiecte aprobate spre finanţare în cadrul Mecanismului financiar SEE, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

CAPITOLUL V

Avansul

Art. 10. - (1) Avansul este acordat promotorilor de proiecte, în limita stabilită prin contractul de implementare/acord numai în cazul în care acesta a fost solicitat şi justificat în cadrul proiectului şi aprobat de Oficiul mecanismului financiar, conform acordului de grant şi Regulilor şi procedurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele acordate ca avans pentru proiectele finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE se deduc din valoarea cererilor de rambursare transmise de promotorii de proiecte, conform condiţiilor predefinite şi selectate de promotorii de proiecte, în concordanţă cu prevederile contractului de implementare şi cu Regulile şi procedurile, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Promotorii de proiecte pot acorda din avansul primit sume partenerilor şi contractorilor, după caz, în condiţiile stabilite de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE prin contractele de implementare.

(4)  Dacă niciun raport intermediar al proiectului nu a fost depus la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE de promotorul de proiecte în termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere.

(5)  Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (4) din avansul acordat se restituie Oficiului mecanismului financiar de către Autoritatea de certificare şi plată, după primirea acestora de la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

(6)  Avansul acordat promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) rămas neutilizat la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment şi va fi utilizat în anul următor cu aceeaşi destinaţie, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - In cazul Fondului pentru ONG-uri, modul de utilizare a avansului se stabileşte conform acordului încheiat între Comitetul mecanismului financiar şi administratorul Fondului pentru ONG-uri.

CAPITOLUL VI

Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul Mecanismului financiar SEE

Art. 12. - (1) Proiectele implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE sunt considerate acţiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE pot fi anuale sau multianuale.

Art. 13. - (1) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării Mecanismului financiar SEE, având în vedere addendumul la Protocolul 38a al Acordului SEE, şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de Punct naţional de contact în cadrul Mecanismului financiar SEE, pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d).

(2)  Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE în baza creditelor de angajament, lichidarea, precum şi ordonanţarea şi plata acestora în baza creditelor bugetare, stabilite conform alin. (1).

(3)     Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale promotorilor de proiecte pentru operaţiunile gestionate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cel puţin o dată pe an.

CAPITOLUL VII

Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 14. - (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate în cadrul Mecanismului financiar SEE se exercită la nivelul promotorilor de proiecte prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE şi al Autorităţii de certificare şi plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) şi ale art. 8 alin (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE/Autorităţii de certificare şi plată/Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale/administratorului fondului de burse în vederea gestionării financiare a proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de promotor de proiecte.

Art. 15. - (1) Promotorii de proiecte au obligaţia asigurării îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor, conform Regulilor şi procedurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a contractului de implementare.

(2)  Promotorii de proiecte au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Oficiului mecanismului financiar, al serviciilor Consiliului de auditori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/ audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.

(3)  In cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), promotorii de proiecte şi partenerii acestora, după caz, sunt obligaţi să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv majorările de întârziere aferente.

Art. 16. - (1) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE este responsabil pentru constatarea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d).

(2) In scopul realizării activităţii de constatare, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) şi d) se raportează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.363/2007.

(4)  Pentru tipurile de asistenţă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), administratorul Fondului pentru ONG-uri este responsabil de recuperarea de la promotorii de proiecte a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE, conform prevederilor acordului semnat între Comitetul mecanismului financiar şi administratorul Fondului pentru ONG-uri.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 17. - (1) Promotorii de proiecte au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, la termenele şi în formatele standard stabilite prin contractul de implementare, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare.

(2) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE către promotorii de proiecte numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) In situaţia în care Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăţilor cuvenite partenerilor/contractorilor şi pentru eventualele penalităţi datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.

(4)   Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dispoziţiile contrare acesteia cuprinse în Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanţate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(5) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare.

Art. 18. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

Mihnea Cosmin Costoiu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 24/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 24 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu