Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 70 din 22 martie 2010

privind pescuitul reproducatorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea de sustinere a bazinelor piscicole naturale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 martie 2010Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 1.954 din 19 martie 2010,

în temeiul:

- art. 8, art. 12 alin. (6) şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009;

- art. 8 lit. A pct. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.'25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin îl constituie pescuitul reproducătorilor vii de sturioni în vederea folosirii acestora în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultura şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale.

(2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:

a) viză (Acipenser nudiventris);

b) nisetru (Acipenser gueldenstaedt);

c) păstrugă (Acipenser stellatus);

d) cegă (Acipenser ruthenus);

e) morun (Huso huso).

Art. 2. - (1) Capturarea unui număr limitat de reproducători vii de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin metode de pescuit nedistructive se face în baza unei autorizaţii speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura (ANPA).

(2) Autorizaţia specială de capturare a reproducătorilor de sturioni are caracter temporar, se eliberează de ANPA prin serviciul de specialitate şi conţine date referitoare la identificarea beneficiarului, la perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota alocată pe specii, datele de identificare a pescarilor profesionişti pe ambarcaţiuni de pescuit.

(3)     Modelul autorizaţiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni, operatorii economici trebuie să deţină licenţa de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni, instalaţii de parcare, incubaţie, predezvoltare şi creştere pe familii, precum şi personalul adecvat.

(2) La eliberarea autorizaţiei speciale de capturare a reproducătorilor de sturioni, solicitanţii trebuie să depună la sediul ANPA următoarele documente:

a) cerere, în care se va menţiona zona/tronsonul de pescuit;

b)  dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabel nominal cu pescarii profesionişti care deţin permise de pescuit comercial, tabel cu ambarcaţiunile ce deţin licenţă de pescuit care vor desfăşura activitatea de capturare a reproducătorilor de sturioni şi tabel cu numărul şi tipul uneltelor de pescuit;

d) copia licenţei de acvacultura pentru producerea puietului de sturioni;

e)  nota de constatare întocmită de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul filialei regionale ANPA, din care să reiasă că solicitantul deţine instalaţii de parcare, incubaţie, predezvoltare şi creştere pe familii, precum şi personalul adecvat.

Art. 4. - (1) Anual, la recomandarea Autorităţii Ştiinţifice pentru Acipenseriforme, ANPA stabileşte numărul de reproducători din fiecare specie de sturioni care va fi admis pentru pescuit.

(2) Numărul reproducătorilor de sturioni pe specii şi sexe se va atribui de ANPA în funcţie de capacitatea staţiei de reproducere.

(3)   La capturare, se va completa fişa de captură a reproducătorilor de sturioni, în prezenţa personalului cu drept de inspecţie şi control al filialei regionale ANPA, care va transmite o copie a acesteia la ANPA.

(4) Modelul fişei de captură pentru reproducători de sturioni este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Fiecare reproducător capturat va fi marcat cu cipuri de tip Passive Integrated Transporder - PIT şi se va înscrie într-un registru special în care se vor menţiona toate etapele parcurse de reproducător, de la capturare până la reproducere.

(6)  Modelul registrului de evidenţă a reproducerii sturionilor este prevăzut în anexa nr. 3.

(7)   La pescuitul reproducătorilor de sturioni se admite folosirea ohanelor cu mărimea ochiului de minimum 120 mm.

(8)  Nu se admite reţinerea altor specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice vii de către ambarcaţiunile folosite la pescuitul reproducătorilor de sturioni.

(9) Se admite folosirea a maximum 5 ambarcaţiuni proprii de pescuit pentru fiecare solicitant al autorizaţiei speciale de pescuit reproducători de sturioni.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009.

Art. 6. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

ANEXA Nr. 11)

AUTORIZAŢIE

specială pentru capturarea reproducătorilor de sturioni

Nr. ... din......

Valabilă de la.......până la.........

Staţia de reproducere.......................

Adresa...............................................

Inregistrare fiscală...........................

Licenţă de acvacultura....................

Poate practica pescuitul reproducătorilor de sturioni in zona/zonele .............., cu un număr de........ambarcaţiuni de pescuit şi un număr de.............pescari.

Populaţia de pescari/Efort de pescuit

Nr.

Numele şi prenumele

BI/CI Seria/nr.

C.N.P.

Nr. permisului de pescuit comercial

Nr. fişierului

Marcajul exterior

Cota alocată: nr. reproducători/kg icre/kg lapţi

m

o

r

u

n

f

e

m

e

l

ă

buc.

i

c

r

e

kg

m

o

r

u

n

m

a

s

c

u

l

buc.

l

a

p

t

i

kg

n

i

s

e

t

r

u

f

e

m

e

l

ă

buc.

i

c

r

e

kg

Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

n

i

s

e

t

r

u

m

a

s

c

u

l

P

ă

s

t

r

u

g

ă

f

e

m

e

l

ă

P

ă

s

t

r

u

g

ă

m

a

s

c

u

l

c

e

g

ă

f

e

m

e

l

ă

c

e

g

ă

m

a

s

c

u

l

buc.

l

a

P

t

i

kg

buc.

i

c

r

e

kg

buc.

l

a

P

t

i

kg

buc.

i

c

r

e

kg

buc.

l

a

P

t

i

kg

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura,

....................................................................................................

ANEXA Nr. 2

FIŞA   DE   CAPTURA

pentru reproducători de sturioni

Seria.........nr. 000001

Staţia de reproducere artificială.........................

Administrator...............................

Vizat

Inspector piscicol

Numele şi prenumele....................

Nr. mărcii..........

Semnătura

............................

Nr.........data..............

Numele şi prenumele pescarului

Nr. permisului

Nr. autorizaţiei

Marcajul exterior al ambarcaţiunii

Tipul uneltei de pescuit

Zona/locul unde a fost capturat............................

Caracteristicile exemplarelor capturate:

Specificaţia

UM

Denumirea speciei

Sex

M/F

Lungime

cm

Greutate

kg

Marca aplicată

Semnătura de predare:

1..................................

2..................................

Am primit

Numele şi prenumele.....................

Semnătura

...........................

L.S.

ANEXA Nr. 3

REGISTRU

de evidenţă a reproducerii sturionilor

Staţia de reproducere artificială.................

Administratorul staţiei............................

Nr. crt.

Specificaţie

Data capturării/

nr. fişei de captură

Data

extragerii

icrelor/lapţilor

Cantitatea de icre/

lapţi extrasă

Data

obţinerii

de icre

embrionate/

cantitatea

Data

eclozării/

nr. de alevini

Data/ cantitatea de pui predezvoltati

Data/locul

eliberării

reproducătorilor

în mediul

natural

Observaţii/ Semnătura

Specia/ Marca

Greu­ tatea

Sexul

1

2

3

Numele şi prenumele şefului staţiei de reproducere

......................................................................

Semnătura

......................................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 70/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 70 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 70/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu