E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.14 din 10.08.2016

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 16 august 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Articolul 2(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2016, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2016 se majorează la venituri cu suma de 2.951,2 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 3.531,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 580,7 milioane lei. Capitolul IIDispoziţii referitoare la bugetul de stat Articolul 3În bugetul Senatului României, influenţa la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială" titlul 57 „Asistenţă socială", în sumă de 7.000 mii lei, se cuprinde la un articol bugetar distinct, 57.03 „Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului", pentru plata drepturilor prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată. Articolul 4În bugetul Camerei Deputaţilor, influenţa la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială" titlul 57 „Asistenţă socială", în sumă de 13.000 mii lei se cuprinde la un articol bugetar distinct, 57.03 „Indemnizaţii pentru foşti demnitari ai statului", pentru plata drepturilor prevăzute la art. 49 din Legea nr. 96/2006, republicată. Articolul 5Se autorizează Camera Deputaţilor, în anexa nr. 3/03/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe", la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.418 mii lei. Articolul 6Se autorizează Consiliului Concurenţei în bugetul pe anul 2016 să introducă anexa nr. 3/08/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la venituri cu suma de 2.035 mii lei, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii", iar la cheltuielile din veniturile proprii, cu sumele pe titluri de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 7Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa" cu suma de 602 mii lei. Articolul 8(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe" suma de 4.328 mii lei, din care: suma de 650 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", suma de 3.556 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi suma de 122 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare".(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016. Articolul 9(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze creditele de angajament aferente programelor finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020 pentru care ministerul îndeplineşte funcţia de autoritate de management/autoritate naţională/autoritate comună de management cu suma de 221.191 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze cu suma de 49.203 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat, şi alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor pentru programele finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", la Programul INTERREG V-A România-Ungaria să introducă poziţia „Contribuţia altor state partenere la finanţarea programelor de cooperare teritorială" pentru evidenţierea transferurilor efectuate de către Autoritatea Naţională din Ungaria către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în conformitate cu prevederile Acordului de Implementare cu credite de angajament în sumă de 7.304 mii lei şi credite bugetare în sumă de 4.578 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare" să majoreze cu suma de 6.000 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor, pentru acoperirea corecţiilor financiare sau reducerilor procentuale stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, anulate parţial ori integral, în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive, pentru programele finanţate în perioada de programare bugetară a Uniunii Europene 2007 - 2013.Art.10. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016 - 2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să majoreze veniturile proprii cu suma de 40.415 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri". Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului" la programul bugetar cod 1404 „Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară" să introducă la capitolul 51.10 „Autorităţi publice şi acţiuni externe" titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 400.639 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului" să majoreze creditele de angajament aferente anului 2016 cu suma de 11.071 mii lei, la programul bugetar cod 676 - „Program-pilot de locuinţe sociale pentru comunităţile de rromi" capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică" titlul 71 „Active nefinanciare".(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului", să majoreze creditele de angajament aferente anului 2016 cu suma de 800.000 mii lei, la programul bugetar cod 1284 „Programul Naţional de Dezvoltare Locală", la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".(4) Creditele de angajament în sumă de 800.000 mii lei prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se utilizează pentru încheierea de contracte multianuale cu unităţile administrativ-teritoriale pentru finanţarea de către acestea a realizării/extinderii/reabilitării/modernizării/ dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar, asigurându-se cu prioritate finanţarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Articolul 12(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice", să introducă obiectivul de investiţii nou „Gospodărie de apă pentru sediul Centrului Naţional de Cartografie", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 245 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 63.000 mii lei, astfel:a)la fişa cod obiectiv 13 „PROGRAM CONSTRUCŢII LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII - B" cu suma de 60.000 mii lei; b)la fişa cod obiectiv 793 „PROGRAM-PILOT LOCUINŢE SOCIALE PENTRU COMUNITĂŢILE DE RROMI - B" cu suma de 3.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2 „b. Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 13.500 mii lei pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Articolul 13Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fişa programului" un nou program „Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale", cu credite de angajament pe anul 2016, în sumă de 31 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 „Bunuri şi servicii". Articolul 14(1) Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Justiţiei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 „Cheltuieli de personal", cuprinde şi suma de 3.469 mii lei pentru aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", să suplimenteze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 15.000 mii lei. Articolul 15Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" următoarele modificări: a)să suplimenteze la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 680 mii lei; b)să diminueze la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 26 mii lei; c)să diminueze la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ" cu suma de 204 mii lei. Articolul 16Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2016-2019", la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să suplimenteze alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 5.000 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", cu suma de 50 mii lei. Articolul 17Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/21 „Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" următoarele modificări: a)la proiectul 6294 „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 365 mii lei şi să suplimenteze în mod corespunzător în anul 2016; b)la proiectul 6295 „Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 257 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 254 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 257 mii lei; c)la proiectul 6313 „Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 2.934 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 734 mii lei; d)la proiectul 6563 „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 25 mii lei şi să suplimenteze în mod corespunzător în anul 2016; e)la proiectul 7399 „Soluţii integrate pentru violenţa în familie" să diminueze în anul 2015 creditele de angajament cu suma de 246 mii lei şi să suplimenteze creditele de angajament în anul 2016 cu suma de 39 mii lei. Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege" să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 8.056 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport", la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente" să suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 833 mii lei. Articolul 19Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să majoreze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016 - sume alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 114 mii lei. Articolul 20Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţii finanţate integral din venituri proprii)", următoarele modificări: a)majorarea la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 868 mii lei; b)diminuarea la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", cu suma de 945 mii lei, din care: diminuarea la subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.127 mii lei şi majorarea la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare" cu suma de 182 mii lei; c)diminuarea la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 26.271 mii lei. Articolul 21(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale", să majoreze creditele de angajament cu suma de 12.165 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 9.169 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii" să introducă fişa cod obiectiv 1 „a. Achiziţii de imobile, inclusiv terenuri" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 67.096 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 60.01 „Apărare", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.30 „Alte active fixe", la fişa cod obiectiv 5 „e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", să majoreze creditele de angajament cu suma de 1.006.063 mii lei. Articolul 22(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă suma de 166.590 mii lei, din care:a)suma de 115.328 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: suma de 83.657 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", suma de 30.704 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi suma de 967 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare"; b)suma de 51.262 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", din care: suma de 600 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal", suma de 50.435 mii lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" şi suma de 227 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare". (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016. Articolul 23Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la partea de venituri, următoarele modificări: a)să diminueze cu suma de 2.267 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii"; b)să diminueze cu suma de 273.034 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare". Articolul 24Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii": a)la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente", la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 370 mii lei prin diminuarea corespunzătoare a capitolului 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională"; b)la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente":b1) la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 2.267 mii lei; b2) la capitolul 65.10 „Învăţământ" să introducă titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.48 „Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare" cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 12 mii lei; b3) la capitolul 65.10 „Învăţământ", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 158 mii lei; b4) la capitolul 66.10 „Sănătate", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 462 mii lei; b5) la capitolul 80.10 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", la alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 430 mii lei şi la alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 1.500 mii lei; c)la fişa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 80.10 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 500 mii lei. Articolul 25Suma suplimentară aprobată prin prezenta ordonanţa în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială" titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" va fi utilizată pentru achitarea debitului către bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând echivalentul în lei al sumei aferente Notei de debit nr. 3241409168/2014 emisă de Comisia Europeană. Articolul 26Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anexa nr. 3/22/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice", la fişa cod obiectiv 1149 „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii - B" să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 548.800 mii lei. Articolul 27(1) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri", este cuprinsă şi suma de 14.500 mii lei care se utilizează pentru schema de ajutor de stat pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să introducă în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014 - 2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", următoarele modificări:a)să diminueze la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise", subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise" cu suma de 657 mii lei; b)să majoreze la capitolul 36.10 „Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri" cu suma de 22.757 mii lei. Articolul 28Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/05 „Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007", la programul 73 „Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi", să majoreze creditele de angajament cu suma de 13.000 mii lei. Articolul 29(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat":a)să introducă obiectivul de investiţii nou „Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe DN CB km 6+000 la Tunari cu DJ 200B" cu credite de angajament în sumă de 3.132 mii lei şi creditele bugetare în sumă de 2.945 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b)să introducă obiectivul de investiţii nou „Pasarele pietonale pe centura municipiului Bucureşti între A1 şi DN7" cu credite de angajament în sumă de 4.455 mii lei şi creditele bugetare în sumă de 4.378 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori şi să modifice creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (2) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia. Articolul 30(1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", este cuprinsă şi suma de 369.813 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, de către instituţiile de învăţământ universitar de stat. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) şi neutilizate până la finele anului de către instituţiile de învăţământ superior de stat se restituie la bugetul de stat. Articolul 31(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:a)să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate" cu suma de 30.000 mii lei; b)să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi" cu suma de 4.000 mii lei; c)să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi", cu suma de 465.750 mii lei; d)să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri" cu suma de 200 mii lei; e)să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" cu suma de 100 mii lei; f)să suplimenteze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri" cu suma de 70 mii lei; g)să diminueze capitolul 35.10 „Amenzi, penalităţi şi confiscări" cu suma de 120 mii lei; h)să diminueze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 500.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi. Articolul 32(1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou „Extindere consolidare şi remodelare funcţională sediul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti - faza B - construcţii noi" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 500 mii lei, de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 65.10 „Învăţământ", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii", să introducă obiectivul de investiţii nou „Spaţiu multifuncţional de servire a mesei la Universitatea de Vest din Timişoara" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei, finanţarea fiind asigurată din venituri proprii ale universităţii. Articolul 33Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", pentru proiectul 3906 „Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul U.E." să majoreze cu suma de 3.985 mii lei creditele de angajament aferente anului 2016, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat. Articolul 34(1) Suma suplimentară aprobată prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Culturii, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 71 „Active nefinanciare", va fi utilizată pentru achiziţionarea operei de artă „Cuminţenia pământului", realizată de sculptorul român Constantin Brâncuşi.(2) În situaţia neachiziţionării bunului cultural prevăzut la alin. (1) până la data de 31 octombrie 2016, suma alocată se restituie bugetului de stat, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data de 15 noiembrie 2016. Articolul 35(1) Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)" să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri", cu suma de 14.812 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi. Articolul 36Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27 „Fişa programului" următoarele modificări: a)să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 15.000 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; b)să redistribuie creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 1082 „Programul Naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice", la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", prin diminuarea cu suma de 386 mii lei a titlului 20 „Bunuri şi servicii" şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a titlului 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Articolul 37Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională la capitolul 85.01 „Comunicaţii", titlul 20 „Bunuri şi servicii", suma de 11.300 mii lei se utilizează pentru confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral. Articolul 38Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să redistribuie în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016-2019 - sumele alocate din bugetul de stat" la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", suma de 790 mii lei de la articolul 51.02 „Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor", la articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.59 „Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională". Articolul 39Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în volumul şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al instituţiei de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", la articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.59 „Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională". Articolul 40Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", venituri proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii", subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare", cu suma de 200 mii lei. Articolul 41Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii": a)la fişa cod obiectiv 1 „Achiziţii imobile" capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 12.168 mii lei; b)la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", să majoreze creditele de angajament cu suma de 2.297 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 33.755 mii lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 790 mii lei şi la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 71 „Active nefinanciare", să majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare cu suma de 245 mii lei; c)la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", să introducă corecţii în coloana „Capitol/grupă/sursă" la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente", respectiv să înlocuiască articolul 58.16 „Alte facilităţi şi instrumente postaderare" şi alineatele aferente cu articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională" şi alineatele aferente. Articolul 42Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe în anexa nr. 3/32/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare": a)să introducă fişa cod obiectiv 1 „a. Achiziţii imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 210 mii lei; b)la obiectivul de investiţii cod 1127 „OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI" să suplimenteze creditele de angajament cu 20.000 mii lei. Articolul 43Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază în anexa nr. 3/33/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 „Active nefinanciare", articolul 71.01 „Active fixe", alineatul 71.01.01 „Construcţii" să introducă fişa „OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.664 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Articolul 44(1) În bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale este cuprinsă suma de 3.631 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională", din care la titlul 20 „Bunuri şi servicii" cu suma de 3.290 mii lei şi la titlul 71 „Active nefinanciare" cu suma de 341 mii lei.(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2016. Articolul 45Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să introducă în anexa nr. 3/35/27 „Fişa programului" următoarele modificări: a)să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 „Stimularea exporturilor" cu suma de 30.000 mii lei, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de munca", titlul 40 „Subvenţii"; b)să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 354 „Marketing şi promovare turistică" cu suma de 9.000 mii lei la capitolul 87.01 „Alte acţiuni economice", titlul 20 „Bunuri si servicii". Articolul 46Se autorizează Academia Română să suplimenteze în anexa nr. 3/37/02a „Sume pentru Consiliul Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2016" cu suma de 12 mii lei capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare", titlul 10 „Cheltuieli de personal". Articolul 47(1) Se autorizează Academia Română la anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze partea de venituri cu suma de 13.728 mii lei, prin majorarea capitolului 30.10 „Venituri din proprietate" cu suma de 91 mii lei, a capitolului 31.10 „Venituri din dobânzi" cu suma de 68 mii lei, a capitolului 33.10 „Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi" cu suma de 13.030 mii lei, a capitolului 36.10 „Diverse venituri" cu suma 422 mii lei şi a capitolului 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile" cu suma 117 mii lei.(2) Se autorizează Academia Română să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi. Articolul 48Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să suplimenteze în anexa nr. 3/38/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2014-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.802 mii lei. Articolul 49Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să majoreze veniturile proprii în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii" cu suma de 100 mii lei. Articolul 50În anexa nr. 3/46/02a „Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016 (destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat)" la bugetul Societăţii Române de Televiziune, la titlul 20 „Bunuri şi servicii", articolul 20.01 „Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.09 „Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional", poziţia „Plata pentru închirierea staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor" se diminuează cu suma de 32.000 mii lei şi se introduce o nouă poziţie - „Plata obligaţiilor restante către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune", cu suma de 32.000 mii lei. Articolul 51Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul proiectelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să modifice denumirea proiectului cod 8740 „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Fondurilor Europene, în perioada 2015-2020, pentru personalul implicat în coordonarea, managementul şi controlul Instrumentelor Structurale şi de Coeziune" cu denumirea „Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015-decembrie 2017, pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea şi controlul FESI". Articolul 52Se autorizează Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei să introducă anexele la bugetul propriu, să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul instituţiei şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. Creditele de angajament cuprinse în programul de investiţii se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate. Articolul 53(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să efectueze în anexa nr. 3/65/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alienate pe anii 2016-2019 (sumele alocate din bugetul de stat)" următoarele modificări la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne": să suplimenteze alineatul 55.01.60 „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil" cu suma de 60.000 mii lei şi să diminueze alineatul 55.01.46 „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat" cu suma de 60.000 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului" următoarele modificări:a)la Programul 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" să diminueze cu suma de 60.000 mii lei creditele bugetare pe anul 2016 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 „Alte transferuri"; b)la Programul 1384 „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil" să majoreze cu suma de 60.000 mii lei creditele bugetare pe anul 2016 la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 „Alte transferuri". Capitolul IIIDispoziţii referitoare la bugetele locale Articolul 54(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.105.003 mii lei, astfel:a)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 75.045 mii lei, potrivit anexei nr. 3; b)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 586.314 mii lei, potrivit anexei nr. 4; c)se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 450.211 mii lei cu destinaţia stabilită potrivit art. 55; d)se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2016 cu suma de 6.567 mii lei, potrivit anexei nr. 5. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate:a)finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii pentru perioada septembrie-decembrie a anului 2016; b)plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; c)plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; e)finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor de bătrâni de la nivelul judeţelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a)plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; b)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; c)plăţii drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, în unităţile de învăţământ special din municipiul Bucureşti şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, precum şi a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională care, potrivit legii, trebuiau plătite până la data de 31 decembrie 2015, rămase restante; d)finanţării cheltuielilor de funcţionare ale căminelor de bătrâni de la nivelul comunelor, oraşelor municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli la nivelul municipiului Bucureşti, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit legii pentru perioada septembrie-decembrie a anului 2016; f)plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul Bucureşti, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (4) Sumele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.(5) Sumele prevăzute la alin. (3) lit. d) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, fundamentată pe baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale. Articolul 55(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. c) au următoarea destinaţie:a)suma de 211 mii lei se alocă comunei Griviţa, judeţul Vaslui, în vederea punerii în executare a dispozitivului Sentinţei Curţii de Apel Iaşi nr. 81/28.04.2015, astfel cum a fost modificată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1.110 din 7 aprilie 2016; b)450.000 mii lei se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de 30 iunie 2016, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu:b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; (2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condiţiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 iunie 2016, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentând:a)obligaţii de plată rezultate din relaţiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b)sume neachitate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2016, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plăţile efectuate la data cererii; c)obligaţii de plată faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) va fi utilizată exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; c)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; d)stingerea obligaţiilor fiscale restante, precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2016, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1) lit. b) unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2016, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de următoarele documente:a)situaţia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a)-c), după caz; b)certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale; c)acorduri încheiate între unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), precum şi acorduri încheiate între unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi furnizorii cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. (6) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice întocmesc o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).(8) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ/municipiul Bucureşti, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. b).(9) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2016, pe care le comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.(10) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. b).(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente şi cuprind obligaţiile fiscale restante existente în sold la data de 30 iunie 2016 şi nestinse până la data eliberării acestora.(12) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.(13) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefilor administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Sumele ce se repartizează unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile din subordine, după caz, au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente:a)bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz; b)cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale restante prevăzute la alin. (4); c)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; d)ordinele de plată prin care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale restante aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligaţii fiscale restante, după caz. (15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii:a)existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din bugetul local şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13); b)existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c)sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale; d)sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice; e)sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire. (16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a conducătorului entităţii la care s-a depus iniţial cererea, atât cu eventualele obligaţii fiscale restante stinse după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (14). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a). (17) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante şi a obligaţiilor de plată restante faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, şi vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligaţii fiscale restante au fost stinse, copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate şi neutilizate până la data de 28 noiembrie 2016, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 5 decembrie 2016, în vederea retragerii lor.(19) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (5), precum şi de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.(20) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum şi pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.(21) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Capitolul IVDispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 56Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 57Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03 „Fişa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de 868.422 mii lei, din care: cu suma de 705.106 mii lei pentru „Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", cod 659, şi cu suma de 163.316 mii lei pentru „Programele naţionale de sănătate curative", cod 530, la capitolul 66.05 „Sănătate", titlul 20 „Bunuri şi servicii". Articolul 58Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la capitolul 21.05 „Contribuţiile asiguraţilor", subcapitolul 21.05.03 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi", cuprinde şi suma de 1.082 mii lei cu semnul minus care va fi utilizată pentru restituirea diferenţelor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioadele reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 59(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2016, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în anexele la bugetele acestora, creditele de angajament aferente influenţelor corespunzătoare creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 60(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice".(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii subdiviziuni noi ale clasificaţiei bugetare, asigurând fondurile necesare prin redistribuiri de sume, cu respectarea prevederilor alin. (1). Articolul 61(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi „Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate, şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 62Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» sunt cuprinse şi creditele bugetare destinate finanţării integrale de la bugetul de stat a sumelor necesare plăţii contractelor încheiate în cadrul proiectului Forexebug finalizate după data de 31 decembrie 2015 şi a oricăror altor sume, deduceri sau restituiri în legătură cu proiectul stabilite de Autoritatea de management sau alte entităţi, care reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat, indiferent de momentul stabilirii acestora, sursa iniţială de finanţare a acestora şi de încadrarea acestora în categoria cheltuielilor eligibile, neeligibile sau alte tipuri de cheltuieli la momentul lichidării, ordonanţării şi efectuării plaţii. 2. Articolul 27 va avea următorul cuprins: Articolul 27În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 26.362 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Articolul 33 va avea următorul cuprins: Articolul 33În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 24.970 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Articolul 34 va avea următorul cuprins: Articolul 34În bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», este cuprinsă şi suma de 24.970 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Articolul 35 va avea următorul cuprins: Articolul 35În bugetul Ministerului Culturii, la titlul 51.01 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» este cuprinsă şi suma de 12.485 mii lei, cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 6. În anexa nr. 3/13/02a „Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2016" la bugetul Secretariatului General al Guvernului, litera a) va avea următorul cuprins: a)Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 18-27, din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin acoperirea parţială a: cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi sucursalelor/filialelor acestora, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestora, pentru asigurarea securităţii şi pazei sediilor şi sucursalelor/filialelor; cheltuielilor de personal şi cheltuieli conexe care decurg din aplicarea legislaţiei muncii; cheltuielilor necesare pentru perfecţionarea şi formarea continuă a personalului; cheltuielilor pentru presă, carte, manuale şcolare şi publicaţii; cheltuielilor pentru realizarea şi difuzarea materialelor multimedia, precum şi cheltuielilor pentru realizarea unor emisiuni radio-tv; cheltuielilor pentru organizarea/ participarea la acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, educaţionale, sportive, întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate; cheltuielilor pentru organizarea/participarea la schimburi de experienţă, tabere, cursuri de formare, vizite de documentare şi de studiu în ţară şi în străinătate, în domeniile promovării identităţii etnice şi culturale, precum şi în domeniul managementului operaţional; cheltuielilor pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor; cheltuielilor privind cofinanţarea şi participarea la programe şi proiecte realizate din fonduri europene şi internaţionale. Articolul 63Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 54 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 339/2015 operatorii economici care s-au încadrat în nivelul plăţilor restante aprobat şi au realizat un profit brut de cel puţin două ori mai mare decât cel planificat în anul precedent. Articolul 64Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe nu se mai reţin sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 65Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016: a)plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2016 de 7,8%; b)pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; c)pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 58.835,4 milioane lei, din bugetul de stat este de 22.088,2 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 25.866,9 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 10.038,3 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 371,5 milioane lei. Articolul 66 Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 3 ANEXA Nr. 4 ANEXA Nr. 5SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu