Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 100 din 27 august 1998

pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, incheiat la Paris la 4 iunie 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 323 din 29 august 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, incheiat la Paris la 4 iunie 1998, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, in valoare de 10 milioane ECU echivalent.
    Art. 2
    (1) Finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti se va asigura, pe intreaga perioada de executie a acestuia, conform planului de finantare inclus in acordul de imprumut subsidiar care va fi incheiat intre Ministerul Finantelor si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti, din urmatoarele surse:
    a) imprumutul acordat de catre Banca Europeana de Investitii;
    b) imprumutul acordat de catre Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei;
    c) componenta asigurata din fonduri locale.
    (2) Finantarea locala a Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti va fi asigurata din fonduri de la bugetul de stat, alocatii din bugetul local al municipiului Bucuresti si din surse proprii ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti. Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinatie vor fi prevazute anual prin anexa la legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.
    (3) Finantarea locala se va majora in mod corespunzator cu valoarea impozitelor si a taxelor aferente realizarii Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, asa cum acestea vor fi actualizate in functie de modificarile care vor surveni in legislatia aplicabila in domeniu.
    (4) Componentele de investitii privind "contorizarea energiei termice la consumatori" cuprinse in Proiectul de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti se vor finanta din sursele prevazute la art. 2 alin. (1) din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    (1) Plata serviciului datoriei externe, aferent imprumutului (rambursari de rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri), se va asigura din sursele proprii ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti.
    (2) In scopul acoperirii riscului de neindeplinire a obligatiilor de plata, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti va avea obligatia ca, pana la rambursarea integrala a finantarii externe, respectiv a imprumuturilor acordate de catre Banca Europeana de Investitii si de catre Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, sa constituie un fond de risc si garantie, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligatiilor de plata la fiecare scadenta la extern pentru fiecare dintre aceste imprumuturi. Acest fond va fi tinut intr-un cont distinct, purtator de dobanda, la dispozitia Ministerului Finantelor, deschis la o banca comerciala agreata de Ministerul Finantelor, destinat acoperirii riscului de neindeplinire de catre Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti a obligatiilor de plata. Soldul acestui cont, neutilizat pana la sfarsitul anului, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator. La data incetarii obligatiilor de plata la extern, soldul se va prelua ca venit in anul urmator la bugetul Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti si se va utiliza pentru investitii in modernizarea sistemului de termoficare. Sumele necesare constituirii fondului de risc si garantie se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti, ca pozitie distincta la capitolul de cheltuieli.
    (3) Consiliul General al Municipiului Bucuresti va garanta imprumuturile subsidiare acordate Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti de catre Ministerul Finantelor, avand obligatia ca, anual, incepand cu anul 1999 si pana la rambursarea integrala a acestora, sa prevada in bugetul propriu, la capitolul de cheltuieli, ca pozitie distincta, Fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente la imprumuturile subsidiare, precum si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente acestora, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligatiilor de plata anuale ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti fata de Ministerul Finantelor, asumate prin acordurile de imprumut subsidiar. Acest fond se tine intr-un cont deschis la Trezoreria statului si este purtator de dobanda, iar soldul neutilizat la sfarsitul anului se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator. Dupa rambursarea integrala a imprumuturilor si dupa plata dobanzilor si a comisioanelor aferente, acest sold se preia ca venit, in anul urmator, la bugetul local al municipiului Bucuresti, din care s-a constituit.
    Art. 4
    (1) Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a acordului-cadru de imprumut mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului, pe componente, modificari de termene, modificari si adaptari ca urmare a masurilor de reorganizare a regiei autonome beneficiare, in baza Ordonantei Guvernului nr. 30/1997, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.
    (2) Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse la acord, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

    FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALA AL CONSILIULUI EUROPEI

    PROIECT 1.259 (1997)

                     ACORD-CADRU DE IMPRUMUT*)
    intre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei

    *) Traducere.

    Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, denumit in continuare Fondul, cu sediul la Paris, pe de o parte, si Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, denumita in continuare Imprumutatul, pe de alta parte,
    - avand in vedere cererea Romaniei, datata 6 iunie 1997;
    - avand in vedere Rezolutia Consiliului de administratie al Fondului nr. 1.424 (1997);
    - luand in considerare faptul ca Imprumutatul a contractat cu Banca Europeana de Investitii, cu sediul la Luxemburg, denumita in continuare B.E.I., la 12 si 14 noiembrie 1997, un imprumut in valoare de 35.000.000 ECU echivalent, in vederea cofinantarii Proiectului descris la art. 2 al acestui acord;
    - avand in vedere al treilea Protocol aditional la Acordul general asupra privilegiilor si imunitatilor al Consiliului Europei;
    - avand in vedere articolele Regulamentului Fondului cu privire la imprumuturi, datat 6 octombrie 1970,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Acest imprumut este acordat conform conditiilor Regulamentului Fondului cu privire la imprumuturi, in vigoare, si conditiilor speciale stabilite prin acest acord si anexele sale.
    Art. 2
    Proiectul
    Fondul acorda Imprumutatului, care accepta, un imprumut destinat finantarii partiale a Proiectului 1.259 (1997), aprobat de catre Consiliul de administratie al Fondului la 6 - 7 iulie 1997, privind reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti.
    Acest imprumut este acordat de catre Fond, luand in considerare angajamentul Imprumutatului de a folosi sumele puse la dispozitie in unicul scop de a finanta Proiectul descris in anexa nr. 1 si de a realiza acest Proiect prin Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice "Radet" Bucuresti, denumita in continuare Radet, in conditiile expuse detaliat in anexa sus-mentionata.
    Orice schimbare in modul de utilizare a imprumutului, care nu a primit aprobarea Fondului, poate duce la suspendarea, anularea sau la rambursarea anticipata imediata a imprumutului, in conformitate cu prevederile art. 13 al Regulamentului cu privire la imprumuturi.
    Art. 3
    Imprumutul
    3.1. Conditii financiare
    Suma imprumutului acordat este echivalenta cu 10.000.000 ECU (10 milioane ECU).
    Imprumutul va fi tras in mai multe transe.
    Valoarea ECU este definita in anexa nr. 5.
    Fiecare transa a imprumutului se acorda pentru o perioada nu mai mare de 15 ani, din care 5 ani perioada de gratie. Suma de rambursat, rata dobanzii, moneda, durata si datele de tragere vor fi convenite de comun acord, pentru fiecare transa, intre Imprumutat, la cererea Radet, si Fond, prin telex sau fax confirmat. Contul in care se vor efectua tragerile va fi comunicat din timp Fondului de catre Imprumutat.
    3.2. Trageri
    O scrisoare suplimentara la prezentul acord-cadru, specificand detaliile, va fi semnata intre Imprumutat, la cererea Radet, si Fond, pentru fiecare transa, in momentul disponibilizarii acesteia (anexa nr. 2).
    3.3. Mobilizare
    Pentru mobilizarea imprumutului, Imprumutatul, prin Radet, va remite Fondului, in timp util, un angajament de plata corespunzator fiecarei transe (anexa nr. 3).
    Angajamentul de plata va fi emis si platibil in aceeasi valuta in care se va trage fiecare transa.
    3.4. Domiciliere
    Toate sumele datorate de catre Imprumutat in cadrul acestui imprumut sunt platibile catre Fond in valuta in care a fost disponibilizata fiecare transa, la banca si in contul comunicate Imprumutatului de catre Fond la data disponibilizarii fiecarei transe, prin instiintare telex trimisa Fondului de catre banca insarcinata de Imprumutat cu efectuarea platii, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea fiecarei plati.
    3.5. Date
    Prevederile art. 3 constituie subiectul unei intelegeri "Ziua lucratoare urmatoare modificata", a carei definitie este redata in anexa nr. 4 la prezentul acord (Ziua lucratoare in tara de origine a valutei).
    Art. 4
    Monitorizarea imprumutului si a Proiectului
    4.1. Utilizarea imprumutului
    Fiecare transa, inclusiv platile in avans catre furnizori sau contractori, va fi utilizata de catre Imprumutat prin Radet pentru finantarea Proiectului, in termen de 6 luni de la disponibilizarea ei de catre Fond.
    4.2. Implementarea Proiectului
    Pentru implementarea Proiectului, Imprumutatul desemneaza Radet ca agentie de implementare.
    Imprumutatul, prin Radet, va depune toate eforturile si diligentele si va folosi toate mijloacele uzuale, in particular mijloace de ordin financiar, tehnic, social si managerial, si cele privind protectia mediului, care sunt necesare in vederea implementarii corespunzatoare a Proiectului.
    In particular, se va asigura - inaintea si in timpul implementarii Proiectului - ca finantarea si toate drepturile de proprietate necesare asupra terenurilor si imobilelor sunt puse la dispozitie si ca toate santierele si activele sunt in permanenta asigurate si intretinute in mod corespunzator de catre constructori.
    Imprumutatul, prin Radet, se angajeaza, de asemenea, ca:
    - Proiectul respecta toate conventiile Consiliului Europei, aplicabile in domeniu;
    - Proiectul nu pericliteaza mediul inconjurator, conform conventiilor internationale aplicabile;
    - finantarea partiala de catre Fond nu depaseste 15% din costul total al Proiectului, excluzand impozitele, dobanda si alte costuri financiare;
    - pentru investitiile cu o valoare mai mare decat echivalentul a 10 milioane ECU, atunci cand se poate, se vor organiza licitatii internationale.
    4.3. Raportari de catre Imprumutat
    4.3.1. Rapoartele de progres al Proiectului
    Cu aceeasi periodicitate ca si a raportarilor catre B.E.I., cel putin o data pe an din momentul disponibilizarii imprumutului si pana la terminarea intregului Proiect, Imprumutatul, prin Radet, va trimite Fondului un raport identic celui trimis la B.E.I., care va contine detalii in legatura cu:
    - stadiul utilizarii imprumutului;
    - progresul planului de finantare a Proiectului;
    - progresul Proiectului in sine;
    - detalii privind managementul Proiectului.
    4.3.2. Raportul final
    La terminarea intregului Proiect, Imprumutatul, prin Radet, va prezenta un raport final, continand o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale si de mediu ale Proiectului.
    4.4. Furnizarea de informatii catre Fond
    Imprumutatul se va asigura ca Radet tine evidenta contabila privind Proiectul, in concordanta cu standardele internationale, ca aceasta va reflecta, in orice moment, stadiul progresului Proiectului in care se vor inregistra toate operatiunile efectuate si se vor identifica financiar toate lucrarile, bunurile si serviciile finantate partial din imprumut.
    Imprumutatul si Radet se angajeaza sa primeasca favorabil orice misiune de informare intreprinsa de angajatii Fondului sau de catre consultantii externi angajati de catre Fond si sa ofere toata cooperarea necesara indeplinirii misiunii acestora, prin facilitarea eventualelor vizite la amplasamentele Proiectului. In particular, Fondul poate cere revizia contabila la fata locului a conturilor Proiectului, de catre unul sau mai multi consultanti, la alegerea sa, pe cheltuiala Imprumutatului, in cazul neindeplinirii de catre Imprumutat a oricareia dintre obligatiile sale asumate in cadrul acestui imprumut.
    Art. 5
    Incetarea obligatiilor Imprumutatului
    Plata sumelor stipulate in angajamentul de plata descarca Imprumutatul de obligatiile sale definite la art. 3 de mai sus.
    Dupa ce vor fi platite in intregime sumele reprezentand rambursarea imprumutului, ca si dobanzile si alte cheltuieli legate de acesta, in particular cele datorate in baza art. 6 si 7 de mai jos, Imprumutatul va fi dezlegat in totalitate de obligatiile sale fata de Fond, cu exceptia celor stabilite prin art. 4 de mai sus.
    Art. 6
    Dobanzi penalizatoare pentru intarzieri
    In afara de orice alta posibilitate a Fondului de a apela la prevederile prezentului acord si ale Regulamentului cu privire la imprumuturi, daca Imprumutatul nu plateste dobanzile sau orice alte sume datorate in cadrul prezentului acord la scadentele specificate, acesta va plati dobanda suplimentara asupra sumei datorate si neplatite in intregime, la rata LIBOR la o luna, pentru valuta respectiva, calculata de la data scadentei (daca aceasta este o sambata, duminica sau alta zi nelucratoare bancara se considera urmatoarea zi lucratoare), la ora 11 a.m., ora Londrei, plus 2,5% pe an, de la data scadentei pana la data la care se efectueaza plata. Rata LIBOR la o luna aplicabila se actualizeaza la fiecare 30 de zile.
    Art. 7
    Costurile asociate
    Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si platite, si toate cheltuielile rezultand fie din incheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, in totalitate sau partial, fie din garantarea sau refinantarea in cadrul imprumutului acordat, impreuna cu toate actele juridice si nejuridice care isi au originea in acest imprumut, vor fi suportate de Imprumutat, prin Radet.
    Totusi prevederile art. 25 din cap. 4 al Regulamentului cu privire la imprumuturi se vor aplica in ceea ce priveste costurile procedurii de arbitraj prevazute la cap. 4 mentionat.
    Art. 8
    Garantii
    Imprumutatul declara ca nu si-a luat si nu isi va lua in viitor vreun angajament prin care sa acorde vreunei terte parti vreo prioritate sau plata preferentiala ori o garantie de orice natura, denumita in continuare garantie, care ar putea sa-i confere acesteia drepturi sporite fata de celelalte parti in legatura cu indeplinirea obligatiilor sale.
    Daca o asemenea garantie ar fi acordata vreunei terte parti, Imprumutatul este de acord sa furnizeze sau sa emita in favoarea Fondului o garantie similara sau, atunci cand nu este posibil, o garantie echivalenta si sa stipuleze acordarea unei astfel de garantii in favoarea Fondului.
    Nerespectarea acestor prevederi reprezinta un caz de culpa, dupa cum e prevazut la art. 13(h), cap. 3, din Regulamentul Fondului cu privire la imprumuturi, si poate conduce la suspendarea, anularea sau la rambursarea anticipata imediata a imprumutului. Retragerea garantiei acordate de catre Garant Imprumutatului justifica aplicarea acelorasi prevederi.
    Art. 9
    Relatiile cu terte parti
    Imprumutatul nu se va folosi, in scopul utilizarii acestui imprumut, de fapte referitoare la relatiile sale cu terte parti, pentru a evita indeplinirea, in totalitate sau partial, a obligatiilor sale rezultate din acest acord.
    Fondul nu va fi implicat in disputele care pot rezulta intre Imprumutat si terte parti, iar costurile de orice natura, pe care Fondul le acumuleaza din orice disputa, in particular cheltuielile de judecata si cele legale, vor fi suportate de catre Imprumutat.
    Art. 10
    Intrarea in vigoare
    Acest acord va intra in vigoare la ratificarea sa de catre Parlamentul Romaniei si atunci cand Acordul de imprumut dintre B.E.I. si Imprumutat, referitor la Proiectul definit la art. 2 de mai sus, va intra in vigoare.
    Art. 11
    Legea aplicabila
    Acest acord si garantiile negociabile asociate lui vor fi guvernate de regulile Fondului, dupa cum se specifica la art. 1 paragraful 3 al celui de-al treilea Protocol aditional, datat 6 martie 1959, la Acordul general asupra privilegiilor si imunitatilor al Consiliului Europei, datat 2 septembrie 1949, si, in subsidiar, daca este cazul, de legea franceza.
    Disputele intre parti referitoare la acest acord vor fi subiect de arbitraj, in conditiile expuse la cap. 4 al Regulamentului Fondului privind imprumuturile.
    Art. 12
    Interpretarea acordului
    Imprumutatul declara ca a luat cunostinta de prevederile Regulamentul Fondului cu privire la imprumuturi si a primit o copie de pe acesta.
    Acolo unde exista o contradictie intre oricare dintre prevederile Regulamentului Fondului cu privire la imprumuturi si oricare dintre prevederile prezentului acord, prevederile acordului prevaleaza.
    Titlurile paragrafelor, sectiunilor si capitolelor prezentului acord nu vor servi la interpretarea acestuia.
    In nici o imprejurare nu se va intelege ca Fondul renunta in mod tacit la oricare dintre drepturile sale decurgand din prezentul acord.
    Art. 13
    Caz de culpa interconditionata
    Suspendarea, anularea sau rambursarea anticipata imediata a imprumutului B.E.I. referitor la Proiectul definit la art. 2 de mai sus, in totalitate sau in parte, va permite Fondului, dupa consultarea cu Imprumutatul, sa suspende, sa anuleze sau sa ceara rambursarea imediata a prezentului imprumut, in conformitate cu prevederile cap. 3, art. 13(h) al Regulamentului Fondului cu privire la imprumuturi.
    Art. 14
    Punerea in aplicare a unei decizii de arbitraj
    Partile contractante convin sa nu faca uz de nici un privilegiu, imunitate sau prevedere legislativa in fata oricarei autoritati jurisdictionale sau de alta natura, nationala sau internationala, in scopul de a obiecta fata de punerea in aplicare a unei decizii emise in conditiile expuse la cap. 4 al Regulamentului cu privire la imprumuturi.
    Art. 15
    Declaratii si certificari
    Imprumutatul declara si certifica urmatoarele:
    - forurile competente din tara sa l-au autorizat sa incheie prezentul acord si au autorizat semnarea acestuia, in conformitate cu legile, decretele, statutele, regulamentele si orice alte reglementari aplicabile acestuia;
    - intocmirea si implementarea acestui acord nu contravin legilor, decretelor, statutelor, regulamentelor si altor reglementari aplicabile si ca toate aprobarile, imputernicirile si autorizatiile necesare au fost obtinute si raman valabile pentru intreaga durata a imprumutului.
    Orice modificare in legatura cu declaratiile si certificarile, pe toata durata imprumutului, trebuie notificata imediat Fondului si trebuie furnizata documentatia de fundamentare.
    Art. 16
    Acest acord a fost incheiat in doua exemplare, fiecare avand valoare de original si aceeasi putere juridica.
    Fiecare dintre partile contractante va detine un exemplar.

           Paris, 4 iunie 1998

                    Pentru Romania,
                    Dumitru Ciausu,
                    ambasadorul Romaniei la Paris

           Paris, 4 iunie 1998

                    Pentru Fondul de Dezvoltare
                    Sociala al Consiliului Europei,
                    dr. Martin Murtfeld,
                    prim-viceguvernator

    ANEXA 1

                       REZUMATUL PROIECTULUI
                    Acord de imprumut individual

    I.

    Proiectul F.D.S.:  1.259 (1997)

    Beneficiar:        Regia Autonoma de Distributie a
                       Energiei Termice "Radet" Bucuresti

    Imprumutat:        Romania

    Aprobarea
    Consiliului de
    administratie      6 - 7 iulie 1997
    Modificari
    (daca este cazul)

    Suma aprobata      10.000.000 ECU

    II. Domeniul de    Infrastructura sociala legata de
        interventie:   protectia mediului

        Lucrari        Proiectul consta in proiectare, achizitii,
        planificate:   executie, punere in functiune (inclusiv teste
                       de acceptare) si operarea reabilitarii
                       retelei de distributie a energiei termice in
                       patru zone ale municipiului Bucuresti.
                       Componentele principale ale echipamentelor ce
                       urmeaza a fi instalate sunt descrise mai jos:

                       Subproiectul 1: Magistrala I Sud
                       1. a) Reabilitare retea primara
                       - Inlocuirea conductelor
                         (3.100 m, diametru 1.000 - 1.200 mm)*1)
                       - Inlocuirea vanelor
                         (19, diametru 500 - 1.200 mm)

                       2. Subproiectul 2: Magistrala II Vest
                       2. a) Reabilitare retea primara:
                       - Inlocuirea conductelor
                         (5.360 m, diametru 80 - 800 mm)*1)
                       - Inlocuirea vanelor
                         (16, diametru 80 - 800 mm)
                       - Inlocuirea compensatoarelor
                         (92, diametru 700 - 800 mm)

                       3. Subproiectul 3: Zona Berceni - Giurgiului
                       3. a) Reabilitare retea primara:
                       - Inlocuirea conductelor
                         (7.000 m, diametru 80 - 400 mm)*1)
                       3. b) Reabilitare puncte termice:
                       - Inlocuirea substatiilor
                         (15, capacitate totala 190 MJ/s)
                       - Construirea statiilor de tratare a apei (15)
                       3. c) Reabilitare retea secundara:
                       - Inlocuirea conductelor
                         (17.490 m, diametru 80 - 250 mm)*1)
                       - Inlocuirea conductelor de apa
                         (17.490 m, diametru 80 - 300 mm)*2)
                       3. d) Contorizare:
                       - Introducerea contoarelor de energie termica
                         (1.318)*4)

                       4. Subproiectul 4: Zona Berceni - Oltenita
                       4. a) Reabilitare retea primara:
                       - Inlocuirea conductelor
                         (5.500 m, diametru 80 - 1.100 mm)*1)
                       - Inlocuirea vanelor
                         (8, diametru 80 - 1.100 mm)
                       4. b) Reabilitare substatii:
                       - Inlocuirea substatiilor
                         (9, capacitate totala 105 MJ/s)
                       - Construirea statiilor de tratare a apei (9)

                        4. c) Reabilitare retea secundara:
                        - Inlocuirea conductelor
                         (10.960 m, diametru 65 - 200 mm)*2)
                        - Inlocuirea conductelor de apa
                         (10.960 m, diametru 80 - 300 mm)*3)
                        4. d) Contorizare:
                        - Introducerea contoarelor de energie termica (872)
                        Proiectarea si operarea Proiectului vor minimiza
                        impactul sau asupra mediului.
                        Echipamentul folosit nu va contine nici un agent
                        toxic (sau care va putea deveni toxic in caz de
                        accident), care ar putea fi eliberat in atmosfera.
                        Un consultant calificat va fi angajat pentru a
                        acorda asistenta in managementul Proiectului pe
                        parcursul tuturor fazelor acestuia, inclusiv
                        pentru punerea in functiune.
                        Punerea in functiune se va face in anul 2000.

                        Note de subsol:
                        *1) Conductele preizolate vor fi folosite in
                            reteaua primara, daca poate fi obtinuta si
                            garantata calitatea necesara a apei, in caz
                            contrar vor fi folosite conducte din otel.
                        *2) Vor fi folosite conducte preizolate. Calitatea
                            necesara a apei va fi asigurata prin tratare in
                            punctele termice.
                        *3) Se preconizeaza a fi folosite conducte
                            preizolate galvanizate.
                        *4) Contorizarea va fi introdusa pentru fiecare
                            bloc de locuinte sau asociatie de locatari.

    Localizare:         Sudul si vestul municipiului Bucuresti
    Costul total al
    Proiectului:        70.500.000 ECU

    Structura           Studii, inginerie si supervizare        3.400.000 ECU
    costului,           Lucrari civile si constructii           9.700.000 ECU
    pe posturile        Echipament                             43.200.000 ECU
    bugetare            Cheltuieli neprevazute din motive
    principale:         tehnice                                 8.400.000 ECU
                        Escaladarea preturilor                  3.800.000 ECU
                        Dobanda pe perioada constructiei
                        (componenta nefinantata de Fond)        2.000.000 ECU

                        TOTAL:                                 70.500.000 ECU

    Structura           Componenta          Local       Strain     Total
    costului pe zone
    ce urmeaza a fi
    supuse
    reabilitarii si
    surse de
    finantare (ECU)
                      A. Studii, inginerie
                         si supervizare     2.100.000  1.300.000   3.400.000
                      B. Lucrari,
                         echipament,
                         montaj
                      1. a) Inlocuire
                         conducte
                         principale         1.300.000  2.600.000   3.900.000
                      2. a) Inlocuire
                         conducte
                         principale         3.100.000  8.300.000  11.400.000
                      3. a) Inlocuire
                         conducte
                         principale         1.400.000  1.200.000   2.600.000
                      3. b) Inlocuire
                         substatii          3.500.000  3.200.000   6.700.000
                      3. c) Inlocuire
                         sistem secundar    5.500.000  5.000.000  10.500.000
                      3. d) Introducerea
                         contoarelor        1.200.000  1.100.000   2.300.000
                      4. a) Inlocuire
                         conducte
                         principale         3.400.000  4.100 000   7.500.000
                      4. b) Inlocuire
                         substatii          1.200.000  1.400.000   2.600.000
                      4. c) Inlocuire
                         sistem secundar    2.600.000  3.100.000   5.700.000
                      4. d) Introducerea
                         contoarelor                     600.000     600.000
                      C. Cheltuieli
                         neprevazute din
                         motive tehnice                            7.700.000
                      D. Escaladarea
                         preturilor                                3.600.000
                      E. Dobanda pe
                         perioada
                         constructiei                              2.000.000

                      TOTAL COST PROIECT:                         70.500.000

                      Posturile A si B (costul extern al echipamentelor),
                      C si D (pro rata) vor fi partial finantate de B.E.I.

    Finantare:       - Fondul                        10.000.000 ECU    (14%)
                     - B.E.I.                        35.000.000 ECU    (50%)
                     - Guvernul Romaniei,
                     municipalitatea, fonduri
                     proprii Radet                   25.500.000 ECU    (36%)
                                                  ------------------------

                                                     70.500.000 ECU    (100%)

    Progresul
    lucrarilor in
    momentul
    prezentarii
    cererii initiale
    de imprumut:      0%

    Durata            Inceperea Proiectului:    1997
    Proiectului:      Terminarea Proiectului:   2000

    III.

    Efectele sociale  Imbunatatirea rapida a calitatii serviciilor si
    estimate:         reabilitarea distributiei de energie termica pentru
                      70% din populatia urbana din partile de sud si vest
                      ale municipiului Bucuresti.

    ANEXA 2/1

    FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALA AL CONSILIULUI EUROPEI

                          SCRISOARE SUPLIMENTARA

    La Acordul-cadru de imprumut [data]

    dintre

    Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, denumit in continuare Fondul, si Romania, denumita in continuare Imprumutatul,

    Prezenta scrisoare suplimentara si acordul-cadru determina termenii si conditiile asupra carora s-a convenit pentru prima tragere, cu referire la art. 3 din acordul-cadru mentionat.

    Suma:                         [moneda] [suma in cifre]
    Termenul:                     nu mai mult de 15 ani, din care 5 ani
                                  perioada de gratie
    Procentul de tragere:         100%
    Procentul de rambursare:      100%
    Platile de dobanzi:           semianual
    Rata dobanzii: [dupa cum se determina pentru fiecare
                                  tragere]
    Fractiunile de an: [30/360, rata fixa/actual/360 pentru rata
                                  bazata pe LIBOR]
    Data tragerii: [data tragerii]
    Contul:                       [contul indicat de Imprumutat]

    [Text referitor la conditiile imprumutului mentionat mai sus]

    Aceste prevederi fac obiectul acordului asupra Zilei lucratoare urmatoare modificate, a carei definitie este redata in anexa nr. 4 la acordul-cadru semnat intre Imprumutat si Fond la data de [data].
    In vederea mobilizarii acestei transe, Imprumutatul va trebui sa trimita, in timp util, un angajament de plata corespunzator acestei transe [anexa].

    Paris,          [data]               Paris,    [data]

    Pentru Fondul de Dezvoltare           Pentru Romania,
    Sociala al Consiliului Europei,
    Guvernator

    ANEXA 2/2

                         GRAFICUL DE RAMBURSARE

    (10.0/Ed)
 __________________________________________________________________________
| Beneficiarul imprumutului:    ROMANIA                                    |
|                               Proiect F.D.S. 1.259 (1997) - prima transa |
|                                                                          |
| Valuta:                       Suma:                                      |
| Rata dobanzii: Pretul de emisiune:                        |
| Data valutei:                 Termenul: .......... luni                  |
|                                                                          |
|__________________________________________________________________________|
| Data        |   Ramas        | Rambursari    | Dobanda  | Total la data  |
| scadentei   |   de plata     | de capital    | de plata | scadentei      |
|_____________|________________|_______________|__________|________________|
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|             |                |               |          |                |
|_____________|________________|_______________|__________|________________|
| TOTAL:      |                |               |          |                |
|_____________|________________|_______________|__________|________________|

    ANEXA 3

    F/P 1.259 (1997) - transa .........

    ROMANIA

                      ANGAJAMENT DE PLATA

    <valuta> <suma>                    <data> <imprumutul>

    Pentru valoarea primita, subsemnatul:

    Romania,
    prin acest angajament de plata, se angajeaza ca va plati Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei sau altei parti suma imprumutata de:

    <suma. litere>                   <moneda. litere>,

    in rate la datele specificate in continuare si dobanzile la fiecare 6 luni.
    La aceste date se va efectua rambursarea imprumutului dupa cum este prevazut in continuare:

    Data                              Suma
    <data>                            <valuta>

    Platile de mai sus se vor efectua la
    [banca Fondului si contul]
    in favoarea Fondului de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, fara deduceri pentru sau in contul unor taxe, impozite si alte costuri prezente si viitoare, datorate sau percepute in legatura cu acest angajament de plata sau cu sumele prevazute, de catre sau pe teritoriul:
    Romaniei sau oricarei subdiviziuni politice sau administrative a acesteia.

    Acest angajament de plata este emis in legatura cu un imprumut acordat de catre Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei catre:
    Romania,

    datat              <data. imprumutul>

    In cazul neachitarii prompte si in totalitate a oricarei dobanzi datorate prin acest angajament, intregul imprumut nerambursat si dobanda aferenta, calculata pana la data platii, vor deveni imediat scadente si vor fi platite la cererea si in conditiile pentru care opteaza detinatorul angajamentului de plata. Neexercitarea de catre detinator a oricaruia din drepturile enuntate nu va fi considerata in nici un caz ca o renuntare la un astfel de drept, in aceasta sau in oricare alta circumstanta.

    Romania

    ANEXA 4

          CONVENTIA PRIVITOARE LA ZIUA LUCRATOARE URMATOARE MODIFICATA

    <Sectiunea 4.12.
    Conventia referitoare la ziua lucratoare. (a) Conventia referitoare la ziua lucratoare inseamna conventia care reglementeaza ajustarea datelor relevante, daca acestea cad intr-o zi care nu este o zi lucratoare. Termenii urmatori, atunci cand sunt folositi impreuna cu termenul Conventia referitoare la ziua lucratoare si o data, semnifica faptul ca ajustarea se va face in cazul in care aceasta data este intr-o zi care este zi nelucratoare, astfel incat:

    (i) ... se omite ...
    (ii) Daca se specifica Urmatoare modificata sau Modificata, aceasta data va fi prima zi lucratoare ce urmeaza, in afara de situatia in care aceasta este in luna calendaristica urmatoare, caz in care aceasta data va fi prima zi precedenta care este o zi lucratoare; si
    (iii) ... se omite ...

    (b) ... se omite ...>

    (Definitiile Asociatiei Internationale a Operatorilor Swap, 1991).

    ANEXA 5

                                ECU

    Definitia ECU
    a) Unitatea de cont europeana, ECU, XEU sunt acelasi lucru cu ECU, astfel cum este utilizat periodic in calitate de unitate de cont a Comunitatilor Europene. Comunitatile Europene pot aduce modificari ECU, caz in care acesta se va modifica in mod corespunzator.

    Substituirea ECU de catre EURO
    b) In conformitate cu art. 109 G al Tratatului de constituire a Comunitatilor Europene, astfel cum a fost amendat de catre Tratatul de constituire a Uniunii Europene (tratatul), compozitia ECU nu se poate modifica. Tratatul prevede ca uniunea monetara si economica se va realiza in trei faze, a doua faza incepand la 1 ianuarie 1994, cu intrarea in vigoare a Tratatului asupra Uniunii Europene. Tratatul stipuleaza ca, la inceputul celei de-a treia faze a uniunii monetare europene, valoarea ECU fata de monedele statelor membre participante la a treia faza va fi irevocabil fixata si ECU va deveni o moneda de drept. La 17 iunie 1997 Consiliul Europei a adoptat Reglementarea Consiliului (E.C.) nr. 1.103/1997 asupra unor aspecte privind introducerea EURO, care stabileste faptul ca numele acestei monede va fi EURO si ca, in conformitate cu tratatul, substituirea ECU de catre EURO se va face la rata de un EURO pentru un ECU. De la inceputul celei de a treia faze a uniunii monetare si economice, toate sumele platibile in ECU sau sumele ce urmeaza a fi calculate prin referire la ECU, in cadrul acestui acord de imprumut, vor fi platibile in sau calculate prin referire la EURO, la rata de un EURO pentru un ECU.

    Disparitia ECU fara substituirea sa de catre EURO
    c) In eventualitatea ca ECU nu va mai fi folosit nici ca unitate de cont a Comunitatilor Europene si nici ca moneda a Uniunii Europene, dar excluzand cazul substituirii ECU de catre EURO, echivalentul ECU in fiecare dintre valutele din compozitia sa in orice zi (data evaluarii) va fi determinata de catre Bursa de Valori din Luxembourg, in conformitate cu urmatoarele prevederi:
      valutele componente ale ECU in acest scop (componentele) sunt sumele in diferite valute care intrau in componenta ECU atunci cand ECU a fost folosita cel mai recent drept unitate de cont a Comunitatilor Europene. Echivalentul ECU in valutele componente, asa cum au fost alese de catre Imprumutator dintre componente, vor fi calculate, mai intai, prin agregarea echivalentului in dolari S.U.A. a componentelor si apoi, folosind cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in dolari S.U.A. a Componentei in moneda aleasa, dupa cum s a prevazut mai jos, se va calcula echivalentul in moneda aleasa a sumei totale in dolari S.U.A.;
      echivalentul in dolari S.U.A. al fiecareia dintre Componente va fi determinat de catre Bursa de Valori din Luxembourg, pe baza cursurilor de schimb medii in vigoare la ora 2:30 p.m., ora Luxembourgului, la fiecare data a evaluarii, obtinuta de catre bursa de la una sau mai multe banci de prim rang din tarile de origine ale valutelor in cauza.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 100/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 100 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu