Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.10 din 09.08.2017

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN FOAIA M.T.T.C. NR. 662 din 10 august 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) Termenii: «Programul de cooperare elveţiano-român», denumit în continuare Program, «proiect», «fond tematic», «măsură-suport», «acord privind proiectul», «acord de implementare», «organism intermediar», «Unitatea Naţională de Coordonare», «autoritatea de audit», «SECO», «SDC», «facilitatea de pregătire a proiectului» şi «fondul de asistenţă tehnică» au înţelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)beneficiar - persoană juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare în calitate de beneficiar al finanţării externe nerambursabile şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum şi pentru implementarea unui proiect ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistenţei specifice furnizate în cadrul facilităţii de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistenţei specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistenţă tehnică; b)măsură- asistenţa specifică furnizată în cadrul facilităţii de pregătire a proiectului şi fondului pentru asistenţă tehnică; c)Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile «SEAF» - fond aferent Programului, structurat pe două componente: Abordarea «Premiul European pentru Energie» - EEA - şi Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul oraşe sărace; d)cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finanţate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cât şi din cofinanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului; e)cofinanţare - orice contribuţie a beneficiarului la finanţarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii/ proiectelor şi activităţilor SEAF; f)contribuţie proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinanţării, precum şi sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile; g)valoarea totală a proiectului/măsurii/proiectelor şi activităţilor SEAF - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii/proiectelor şi activităţilor SEAF, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuţiei din fondurile externe nerambursabile aferente Programului şi contribuţia proprie; h)beneficiar SEAF - unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care încheie contract de finanţare pentru implementarea de proiecte şi activităţi aprobate pentru finanţare externă nerambursabilă în cadrul SEAF; i)contract de finanţare în cadrul SEAF - documentul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care asigură managementul SEAF şi beneficiarul SEAF, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare cu privire la implementarea proiectelor şi activităţilor finanţate din SEAF; j)proiecte şi activităţi SEAF - toate proiectele pentru energie sustenabilă, acţiunile şi activităţile finanţate din SEAF; k)Fond elveţian de contrapartidă - FEC - fondul implementat conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1996 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi a schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996, cu modificările ulterioare; l)sold FEC - sume neutilizate din FEC, precum şi dobânda aferentă, rămase la dispoziţia Guvernului României, care pot fi acordate beneficiarilor din componenta «Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul oraşe sărace», pentru acoperirea parţială a cofinanţării asigurate de aceştia conform Memorandumului privind aprobarea utilizării soldului Fondului elveţian de contrapartidă; m)managementul SEAF - echipa constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, responsabilă cu managementul SEAF şi care acţionează ca un organism intermediar pentru SEAF; n)autoritate de plată - unitatea stabilită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care asigură, pentru partea română, controlul financiar corespunzător al Programului de cooperare elveţiano-român; o)avansul SEAF - suma transferată de către SECO autorităţii de plată pentru acordarea avansului iniţial, plăţilor ulterioare şi a plăţii finale pentru SEAF; p)avansul acordat beneficiarului - sumă transferată în tranşe de către autoritatea de plată din avansul SEAF şi din soldul FEC către beneficiarii componentei «Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul oraşe sărace», în vederea asigurării prefinanţării cheltuielilor eligibile aferente proiectelor, conform prevederilor contractelor de finanţare. (3) Termenii «neregulă» şi «creanţe bugetare rezultate din nereguli» au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Fondurile aferente Programului se alocă şi se utilizează potrivit prevederilor Acordului-cadru, regulilor şi procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord, precum şi în baza Acordului de proiect privind SEAF.(2) În cadrul Programului sunt cuprinse următoarele tipuri de asistenţă financiară nerambursabilă:a)asistenţă în cadrul abordării bazate pe proiecte; b)asistenţă în cadrul abordării aferente fondurilor tematice; c)asistenţă prin facilitatea de pregătire a proiectului; d)asistenţă prin fondul pentru asistenţă tehnică; e)asistenţă prin SEAF. 3. La articolul 4, alineatele (1) , (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e) prin conturi deschise la Banca Naţională a României, Trezoreria Statului şi banca comercială, după caz. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare şi credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale, în funcţie de stadiul implementării proiectelor/măsurilor finanţate în cadrul Programului la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate în conformitate cu regulile şi procedurile Programului.(4) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate în cadrul Programului, instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, în calitate de beneficiari de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale. 4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6) , cu următorul cuprins:(5) Fondurile aferente SEAF se primesc de către autoritatea de plată de la SECO, după cum urmează:a)avansul iniţial SEAF, în urma solicitării autorităţii de plată; b)plăţile ulterioare SEAF, în urma cererii de avans, însoţită de documentele justificative aferente, trimise de autoritatea de plată după certificarea cheltuielilor eligibile şi conform estimărilor comunicate de Managementul SEAF; c)plata finală SEAF, în urma transmiterii cererii de plată finale, însoţită de documentele justificative aferente, după certificarea cheltuielilor eligibile şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale de către partea română. (6) Dobânda aferentă fondurilor SEAF primite se va comunica anual către SECO de către autoritatea de plată şi va fi creditată din cererile ulterioare. 5. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIIFonduri aferente Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistenţei prin facilitatea de pregătire a proiectului, prin fondul pentru asistenţă tehnică şi în cadrul SEAF 6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Proiectele, măsurile şi proiectele şi activităţile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e). 7. La articolul 6, alineatele (1) , (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 6(1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF, finanţate în cadrul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e), sunt cuprinse, după caz, în: a)bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8; b)bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale; c)bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare de proiecte/măsuri, atât pentru proiectele/măsurile proprii, cât şi pentru proiectele/măsurile ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora; d)bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale; e)bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-d) şi f); f)bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au calitatea de beneficiari SEAF. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(2) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF prevăzute la alin. (1) lit. c) şi lit. f), beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF pot contracta, în condiţiile legii, finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, sunt cuprinse:a)sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferurilor de fonduri din conturile autorităţii de plată în conturile beneficiarilor de proiect/măsură/proiecte şi activităţi SEAF; b)sumele necesare plăţii din conturile autorităţii de plată a creanţelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiarii de proiecte/măsuri/ proiecte şi activităţi SEAF, în cazul tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e); c)sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de autoritatea de plată. Pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, autoritatea de plată poate folosi sumele rezultate ca diferenţe favorabile de curs ca urmare a conversiei în lei a sumelor rambursate în franci elveţieni de către SECO/SDC; d)sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plată şi care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decât cele prevăzute la lit. b).
8. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă. 9. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61 , cu următorul cuprins: Articolul 61 (1) Soldul FEC se face venit la bugetul de stat, într-un cont distinct de venituri bugetare deschis pe numele ordonatorului principal de credite al autorităţii de plată, şi se utilizează de acesta numai pentru cofinanţarea proiectelor implementate în cadrul componentei «Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul oraşe sărace», prin transfer către beneficiarii SEAF, conform contractelor de finanţare.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea soldului FEC, ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia cu suma prevăzută la alin. (1).(3) Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite al autorităţii de plată, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia.(4) Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3), vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli corespunzătoare.(5) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată virează întrun cont de disponibil deschis pe seama acestuia sumele determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate în contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1) şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.(6) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată va efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, acesta va solicita Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului acestuia, constând în diminuarea bugetului respectiv cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (5).(7) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5) se transferă, în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor, de către ordonatorul principal de credite al autorităţii de plată în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(6), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, conform prevederilor legale aplicabile Programului, şi primirea de la SECO/SDC a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) şi f) şi alin. (11) conform acordurilor de proiect, contractelor de finanţare din cadrul SEAF, acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza Acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului şi prevederilor Acordului privind fondul de asistenţă tehnică se virează de către autoritatea de plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele/ măsurile/proiectele şi activităţile SEAF respective.(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, şi primirea de la SECO/SDC a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. e) conform acordurilor privind proiectul şi acordurilor de implementare se virează de către autoritatea de plată în conturile de disponibilităţi ale acestora.(3) Pentru componenta «Acţiuni în domeniul energiei durabile în comunităţile din regiuni sărace/subdezvoltate - Programul oraşe sărace», fondurile se transferă beneficiarilor de către autoritatea de plată, după cum urmează:a)sumele aferente primei tranşe reprezentând avansul acordat beneficiarului, pe baza estimărilor beneficiarilor transmise şi aprobate de managementul SEAF; b)sumele aferente următoarelor tranşe reprezentând avansul acordat beneficiarului, după certificarea cheltuielilor eligibile efectuate, pe baza documentelor justificative aferente cheltuielilor eligibile aprobate de managementul SEAF. (4) Beneficiarii SEAF cărora li se acordă avansuri, potrivit alin. (3), au obligaţia de a restitui voluntar sumele care au rămas neutilizate la sfârşitul implementării proiectelor, în baza notificării autorităţii de plată. 11. La articolul 8, alineatele (1) , (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor/măsurilor pentru beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) şi f) se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF propuse la finanţare/finanţate în cadrul Programului. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate în cadrul Programului şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare şi/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate în cadrul Programului.
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile rămase disponibile la sfârşitul anului în contul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de plată, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile, precum şi cele din soldul FEC, primite ca avans potrivit prevederilor art. 7 alin. (3), rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reflectă în excedentul bugetului local al unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie până la finalizarea proiectului. 13. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IVAngajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului pentru abordarea bazată pe proiecte, asistenţa prin facilitatea de pregătire a proiectului, prin fondul pentru asistenţă tehnică şi prin SEAF 14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Proiectele/Măsurile/Proiectele şi activităţile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e).(2) Proiectele/Măsurile/Proiectele şi activităţile SEAF implementate în cadrul Programului sunt considerate acţiuni multianuale.(3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF implementate în cadrul Programului, pot fi anuale sau multianuale. 15. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11(1) Ministerul Finanţelor Publice stabileşte creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării Programului, având în vedere acordul-cadru, şi acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, pentru proiectele şi măsurile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d)......... ................ ................ ................ ................ ........ ...........(3) Unitatea Naţională de Coordonare şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e) în baza creditelor de angajament stabilite conform prevederilor alin. (1) şi (11), precum şi o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plată efectuează înregistrarea în contabilitate - operaţiune specifică fazei de lichidare -, precum şi ordonanţarea şi plata acestora în baza creditului bugetar, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (11). 16. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene stabileşte creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării Programului pentru proiectele şi activităţile SEAF prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) şi acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care asigură managementul SEAF. 17. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Se autorizează Unitatea Naţională de Coordonare, precum şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să dezangajeze în cadrul proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF fondurile neutilizate/economiile rezultate din implementarea acestora. Sumele rezultate pot fi angajate pe parcursul întregului exerciţiu bugetar pentru proiecte noi sau proiecte aflate în derulare. 18. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12Proiectele/Măsurile/Proiectele şi activităţile SEAF din prezentul capitol vizează tipurile de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e). 19. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13(1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern ale fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) şi f), al autorităţii de plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) şi ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul autorităţii de plată/Direcţiei generale pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea gestionării financiare a proiectelor/măsurilor, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele/măsurile pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/măsuri. 20. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14(1) Beneficiarii au obligaţia asigurării îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF, potrivit legislaţiei în vigoare.(2) Beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, inclusiv Unităţii Naţionale de Coordonare, organismului intermediar, autorităţii de plată şi autorităţii de audit, şi al SECO/SDC sau autorităţilor mandatate de partea elveţiană, în limitele competenţelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii. 21. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Autoritatea de plată este responsabilă pentru constatarea, stabilirea şi recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e), precum şi din soldul FEC.(2) În scopul realizării activităţii de constatare, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plată aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Neregulile identificate în cadrul asistenţei financiare nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c)-e) se raportează în conformitate cu regulile de implementare a Programului. 22. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele aferente proiectului/măsurii/proiectelor şi activităţilor SEAF solicitate de către autoritatea de plată la termenele şi în formatele standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul şi acordului de implementare sau contractelor de finanţare şi, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare şi la termen.(2) Autoritatea de plată transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Programului către beneficiarii de proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF numai pentru acele proiecte/măsuri/proiecte şi activităţi SEAF pentru care au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
Articolul II Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.302/2012, se modifică în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, şi al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează: Ministrul finanţelor publice,Ionuţ Mişap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sirma Caraman,secretar de statMinistrul delegat pentru fonduri europene,Rovana PlumbSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 10/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 10 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu