E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordonanţa Nr.1 din 11.01.2012

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 41 din 18 ianuarie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou punct , punctul 13, cu următorul cuprins: 13. a achiziţiona - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o participaţie calificată într-o instituţie de credit; 2. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligaţia de notificare incumbă de la data achiziţionării. 3. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă cerinţele din statul terţ cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituţiei de credit din statul terţ respectiv nu este obligată să publice situaţiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiţii de reciprocitate, instituţiile de credit din statele membre beneficiază de acelaşi tratament în statul terţ respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 150 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)ajustările prudenţiale de valoare; 5. Articolul 1854 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1854 Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activităţile colegiilor de supraveghetori pe care le stabileşte, inclusiv în situaţii de urgenţă, şi comunică acestei autorităţi toate informaţiile care prezintă o relevanţă deosebită pentru asigurarea convergenţei supravegherii. 6. La articolul 226 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să instituie supravegherea specială sau, după caz, administrarea specială asupra instituţiei de credit ori să dispună măsuri de stabilizare, potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă; 7. La articolul 230, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 230(1) În cazul în care persoanele care deţin participaţii calificate la instituţia de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege şi de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unei instituţii de credit sau exercită o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituţiei de credit, Banca Naţională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate instituţiei de credit ori persoanelor care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a acesteia, Banca Naţională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarii sau membrii respectivi şi/sau instituirea administrării speciale ori implementarea unor măsuri de stabilizare, potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu. 8. La articolul 2301, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Dacă persoanele care deţin participaţii calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Naţională a României, măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) şi (3). 9. La articolul 2301, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării drepturilor de vot ale persoanelor care deţin participaţii calificate, Banca Naţională a României revocă măsura numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)circumstanţele prevăzute la alin. (1) au încetat să mai existe; b)prin conduita sa, persoana în cauză nu a exercitat o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă a instituţiei de credit, aprecierea fiind raportată inclusiv, dar fără a se limita la receptivitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea, în termenele indicate, a recomandărilor făcute potrivit prevederilor art. 168, a măsurilor dispuse potrivit prevederilor art. 226 sau, după caz, a prezentului articol; c)Banca Naţională a României nu a dispus între timp aplicarea unor măsuri în privinţa instituţiei de credit, conform prevederilor cuprinse în cap. VIII din prezentul titlu. 10. La articolul 2311, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2311 (1) Dispoziţiile art. 231 alin. (1) şi (3) se aplică şi în cazul unui achizitor potenţial care s-a conformat obligaţiei de notificare, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), dar achiziţionează participaţia calificată înainte ca achiziţia propusă să fie aprobată în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cazul unui achizitor care realizează notificarea potrivit prevederilor art. 25 alin. (11). 11. La articolul 240 alineatul (1), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)se constată sau este previzibilă o deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară, de natură să pericliteze capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale, şi acţionarii nu au întreprins şi/sau nu demonstrează că sunt în măsură să întreprindă, în timp util, demersurile necesare pentru remedierea situaţiei; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... e)operaţiunile instituţiei de credit pun în pericol stabilitatea ori nivelul fondurilor proprii ale acesteia sau instituţia de credit înregistrează o criză de lichiditate care e de natură să pericliteze interesele deponenţilor săi sau ale altor creditori; 12. La articolul 240, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Deosebit de situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă fondurile proprii ale unei instituţii de credit se situează la un nivel care nu depăşeşte 75% din nivelul minim al cerinţelor de capital calculate potrivit reglementărilor emise în aplicarea art. 126, Banca Naţională a României este obligată să instituie administrarea specială, cu excepţia cazurilor în care hotărăşte fie adoptarea unor măsuri de stabilizare, conform prevederilor cuprinse în secţiunea a 21-a a cap. VIII din prezentul titlu, fie retragerea autorizaţiei, cu sesizarea instanţei competente pentru deschiderea procedurii falimentului, după caz. 13. La articolul 24014 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite; 14. La articolul 24014 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere , literele c1) şi c2), cu următorul cuprins: c1) vânzarea de active cu asumare de pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate; c2) în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite; 15. La articolul 24014 alineatul (3), litera e) se abrogă. 16. La articolul 24014, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7) -( 9 ), cu următorul cuprins:(7) Instituţia beneficiară se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din relaţiile contractuale aferente activelor şi pasivelor preluate, precum şi în cele decurgând din elementele preluate care nu sunt evidenţiate ca active şi pasive bilanţiere.(8) Pasivele transferate nu pot face obiectul unei restituiri.(9) Implementarea măsurii de vânzare de active cu asumare de pasive nu va fi considerată cauză de încetare a contractelor în care instituţia beneficiară s-a subrogat potrivit prevederilor alin. (7). 17. La articolul 24015, alineatele (3) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliat pentru a fundamenta recomandările făcute de administrator. Valoarea estimativă care ar putea fi realizată în cazul lichidării se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, pe cheltuiala instituţiei de credit, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. (31) Evaluatorul autorizat prevăzut la alin. (3) trebuie să aibă experienţă corespunzătoare în domeniul evaluării activelor financiare şi să fie agreat de Banca Naţională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta; se prezumă că îndeplinesc aceste condiţii auditorii financiari aprobaţi de Banca Naţională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1). 18. După articolul 24022 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a „Măsuri de stabilizare“, cuprinzând articolele 24023-24041, cu următorul cuprins: Secţiunea a 21 -aMăsuri de stabilizare 21.1. Dispoziţii comune Articolul 24023 (1) Banca Naţională a României poate hotărî, în condiţiile dispoziţiilor prezentei secţiuni, adoptarea uneia dintre următoarele măsuri de stabilizare, dacă o instituţie de credit se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 240 şi/sau s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privinţa acţionariatului care deţine controlul asupra instituţiei de credit respective şi, în oricare dintre aceste situaţii, există o ameninţare la adresa stabilităţii financiare:a)transferul total sau parţial de active şi pasive ale unei instituţii de credit către una ori mai multe instituţii eligibile; b)implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de administrator delegat şi, după caz, de acţionar, dacă anterior s-a dispus măsura suspendării drepturilor de vot în privinţa acţionariatului care deţine controlul asupra instituţiei de credit respective; c)transferul de active şi pasive de la o instituţie de credit către o bancă-punte care se constituie în acest scop. (2) Anterior adoptării unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României decide care dintre măsurile de stabilizare prevăzute la acelaşi alineat este oportun să fie aplicată.(3) În cazul în care s-a luat o hotărâre potrivit prevederilor alin. (1), mandatul persoanelor care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit supuse măsurii de stabilizare încetează de la data la care hotărârea Băncii Naţionale a României este comunicată instituţiei de credit, atribuţiile de administrare şi de conducere a acesteia fiind preluate de administratorul delegat desemnat prin hotărârea Băncii Naţionale a României de adoptare a unei măsuri de stabilizare. Prevederile art. 2405 alin. (5), art. 2406 şi ale art. 2409 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(4) Administratorul delegat este abilitat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării în bune condiţii a hotărârii Băncii Naţionale a României adoptate potrivit prevederilor alin. (1).(5) Funcţionarea adunării generale a acţionarilor instituţiei de credit cu privire la care s-a luat măsura de stabilizare este suspendată pe perioada aplicării măsurilor de stabilizare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c).(6) Banca Naţională a României notifică, de îndată, Ministerului Finanţelor Publice adoptarea unei hotărâri potrivit prevederilor alin. (1).(7) În cazul implementării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor alin. (1), prevederile art. 24021 şi 24022 se aplică în mod corespunzător.(8) Operaţiunile efectuate ca urmare a adoptării măsurilor de stabilizare se vor realiza cu respectarea normelor de concurenţă relevante în domeniu. Articolul 24024 Finanţarea măsurilor de stabilizare prevăzute la art. 24023 alin. (1) este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, din resursele administrate de acesta, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. 21.2. Transferul de active şi pasive către instituţii eligibile Articolul 24025 (1) Banca Naţională a României poate hotărî implementarea măsurii de stabilizare prevăzute la art. 24023 alin. (1) lit. a) cu respectarea prevederilor art. 24014 alin. (1), (4), (5) şi (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum şi a următoarelor cerinţe: a)să fie asigurat tratamentul echitabil şi concurenţa loială dintre instituţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 24014 alin. (1) şi îşi manifestă intenţia de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziţia instituţiilor interesate, în mod nediscriminatoriu şi numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidenţialitate, a pachetului de informaţii relevante, precum şi facilitarea realizării evaluării activelor şi/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer; b)dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 24014 alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite; c)transferul de active şi pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate; d)în cadrul unui transfer de active şi pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite; e)sumele care pot rezulta din operaţiunea de transfer de active şi pasive, cu deducerea cheltuielilor aferente operaţiunii, sunt incluse în averea instituţiei de credit de la care se efectuează transferul şi sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanţelor, în procedura de lichidare/faliment. (2) În cadrul operaţiunii de transfer de active şi pasive se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Poate fi realizat atât transferul tuturor depozitelor garantate, cât şi transferul unei părţi dintre acestea, în cazul transferului parţial operaţiunea urmând a fi efectuată astfel încât să fie minimizat riscul, dacă acesta există, ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, după finanţarea transferului, să rămână obligat şi pentru plata compensaţiei aferente depozitelor aceluiaşi deponent la instituţia de credit de la care s-a realizat transferul parţial.(3) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele:a)activele şi pasivele care urmează să fie transferate, potrivit evidenţelor contabile ale instituţiei de credit de la care se efectuează transferul; b)dacă este cazul, nivelul finanţării iniţiale care trebuie asigurată de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; c)persoana desemnată ca administrator delegat; d)instituţia beneficiară a operaţiunii de transfer de active şi pasive. Articolul 24026 (1) În cazul instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul, prevederile art. 24018 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) Până la desemnarea lichidatorului, administrarea şi conducerea instituţiei de credit se asigură în continuare de către administratorul delegat.21.3. Implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Articolul 24027 (1) În cazul adoptării unei măsuri de stabilizare potrivit prevederilor art. 24023 alin. (1) lit. b), implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acţionar se realizează prin majorarea capitalului social al instituţiei de credit şi subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise.(2) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele:a)persoana/persoanele aprobate să exercite atribuţiile administratorului delegat în numele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; b)nivelul participaţiei Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar la capitalul social al instituţiei de credit, după caz. Articolul 24028 (1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social şi la ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 2408 alin. (4) şi art. 24012 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.(2) Vânzarea acţiunilor dobândite de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar potrivit prevederilor alin. (1) se realizează în cel mult 2 ani de la data dobândirii, deţinerea respectivelor acţiuni putând fi prelungită, pentru motive temeinice, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României.(3) În cazul în care este vândută o participaţie calificată al cărei nivel permite exercitarea controlului asupra instituţiei de credit, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar are dreptul de a-şi exercita opţiunea de vânzare a acţiunilor sale către acelaşi achizitor potenţial, în aceiaşi termeni, preţ şi condiţii în care se realizează vânzarea participaţiei calificate respective. Intenţia de vânzare se notifică potrivit prevederilor art. 27 şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care trebuie să îşi manifeste opţiunea de vânzare în termen de 48 de ore de la notificare, caz în care participaţia calificată poate fi vândută numai împreună cu acţiunile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în termenii, cu preţul şi în condiţiile convenite.(4) Mandatul de administrator delegat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, acordat prin hotărârea Băncii Naţionale a României luată potrivit prevederilor art. 24023 alin. (1) lit. b), încetează prin revocarea acestuia de către Banca Naţională a României sau la data vânzării acţiunilor potrivit prevederilor alin. (2).21.4. Transferul de active şi pasive către o bancă-punte Articolul 24029 (1) Banca-punte reprezintă o instituţie de credit care se constituie şi funcţionează ca bancă, potrivit prevederilor art. 3 lit. a), în scopul preluării de active şi pasive ale unei instituţii de credit, în vederea asigurării continuării prestării serviciilor bancare aferente activelor şi pasivelor preluate, urmând să fie vândută ulterior către o terţă parte eligibilă. Banca-punte se constituie şi funcţionează pe o durată de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României, în situaţiile în care persistă riscul unei ameninţări la adresa stabilităţii financiare şi/sau negocierile cu potenţialul achizitor al băncii-punte nu au fost finalizate.(2) Banca-punte trebuie să asigure menţinerea unui grad de risc scăzut în desfăşurarea activităţii, iar eventuala extindere a activităţii se efectuează în mod prudent.(3) Banca-punte este autorizată şi îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit şi este supuse supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României.(4) Banca Naţională a României poate hotărî constituirea băncii-punte cu un capital social stabilit sub nivelul prevăzut la art. 11, dar care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. În aplicarea prevederilor art. 36, Banca Naţională a României notifică, în acest caz, autorizarea băncii-punte şi Comisiei Europene, împreună cu motivarea nivelului stabilit pentru capitalul social.(5) Capitalul social va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la data înmatriculării băncii-punte în registrul comerţului. Articolul 24030 (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, banca-punte se constituie ca societate pe acţiuni cu acţionar unic Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Îndeplinirea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) este prezumată.(2) Administrarea băncii-punte se organizează în sistem dualist, exercitarea responsabilităţilor consiliului de supraveghere fiind asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reprezentat de cel puţin 3 persoane fizice, care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 108 alin. (1).(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar şi din atribuţiile consiliului de supraveghere, aşa cum rezultă acestea potrivit legii şi reglementărilor emise de Banca Naţională a României.(4) Denumirea băncii-punte se constituie din denumirea instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active şi pasive, urmată de iniţialele „BP - S.A.“(5) Sediul social al băncii-punte se stabileşte la aceeaşi adresă cu cel al instituţiei de credit de la care se efectuează transferul.(6) Dispoziţiile art. 9 alin. (2), art. 111 alin. (2) lit. b1), art. 1539 alin. (1) lit. b) şi art. 15313 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în cazul băncii-punte. Articolul 24031 Finanţarea este acordată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar atât pentru transferul de active şi pasive către banca-punte, cât şi pentru asigurarea necesarului de fonduri proprii ale acesteia, astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţii de către banca-punte cu respectarea tuturor cerinţelor de natură prudenţială. Articolul 24032 (1) Hotărârea Băncii Naţionale a României adoptată potrivit prevederilor art. 24023 alin. (1) lit. c) cuprinde cel puţin următoarele:a)activele şi pasivele care urmează să fie transferate, determinate potrivit evidenţelor contabile ale instituţiei de credit de la care se efectuează transferul, şi autorizarea constituirii şi funcţionării băncii-punte; b)nivelul capitalului social iniţial subscris al băncii-punte şi nivelul provizoriu al finanţării pentru transferul de active şi pasive; c)persoanele aprobate să exercite responsabilităţile de conducere a băncii-punte, cu respectarea cerinţelor prevăzute la cap. I din titlul II al părţii I; d)aprobarea reprezentanţilor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în consiliul de supraveghere al băncii-punte; e)obiectul de activitate al băncii-punte; f)auditorul financiar aprobat pentru banca-punte; g)persoana desemnată ca administrator delegat la instituţia de credit de la care se efectuează transferul de active şi pasive. (2) Ca urmare a hotărârii prevăzute la alin.(1), Banca Naţională a României emite autorizaţia de funcţionare a băncii-punte.(3) Înmatricularea băncii-punte în registrul comerţului se face în regim de urgenţă, pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României şi a actului constitutiv, în termen de 24 de ore de la depunerea documentelor la oficiul registrului comerţului în a cărui circumscripţie se află sediul băncii-punte.(4) În termen de maximum 30 de zile sunt depuse şi celelalte documente prevăzute de lege pentru înmatricularea unei societăţi comerciale.(5) Nerespectarea prevederilor alin.(4) se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 24033 (1) Transferul de active şi pasive către banca-punte se face la valoarea la care acestea sunt evidenţiate în contabilitatea instituţiei de credit de la care se efectuează transferul, la momentul transferului.(2) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 24034 alin. (4) rezultă că valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare şi eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 24034 alin. (5), este mai mare decât valoarea justă a pasivelor transferate, banca-punte datorează respectiva diferenţă instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul, datorie care se plăteşte de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, şi se evidenţiază de către acesta din urmă ca o creanţă asupra băncii-punte.(3) Dacă din evaluarea prevăzută la art. 24034 alin. (4) rezultă că valoarea justă a pasivelor transferate este mai mare decât valoarea justă a activelor transferate, luând în considerare şi eventuala restituire realizată potrivit prevederilor art. 24034 alin. (5), instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul datorează băncii-punte respectiva diferenţă, datorie care se plăteşte de către Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar, în cel mult 4 luni de la data transferului, şi se evidenţiază de către acesta din urmă ca o creanţă asupra instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul. Articolul 24034 (1) Transferul de active şi pasive, precum şi începerea desfăşurării activităţii de către banca-punte au loc în prima zi lucrătoare ce urmează datei înmatriculării băncii-punte în registrul comerţului.(2) În cadrul operaţiunii de transfer de active şi pasive către banca-punte se acordă prioritate la transfer depozitelor garantate, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Pot face obiectul transferului către banca-punte pasivele instituţiei de credit, cu excepţia capitalurilor proprii şi a împrumuturilor subordonate, precum şi activele acesteia, cu excepţia activelor de natura imobilizărilor corporale care nu sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare pentru desfăşurarea activităţii băncii-punte. Drepturile şi obligaţiile aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere pot face obiectul transferului dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite.(4) După realizarea transferului, banca-punte numeşte un evaluator autorizat, potrivit legii, cu experienţă în evaluarea activelor financiare, agreat de Banca Naţională a României conform reglementărilor emise în acest scop de aceasta, care să evalueze activele preluate de banca-punte şi să determine valoarea justă, la data transferului, a activelor şi pasivelor transferate, inclusiv, după caz, a fondului comercial aferent, aşa cum această valoare este definită în reglementările contabile aplicabile. (5) Activele sau portofoliul de active care nu corespund calitativ pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute la art. 24029 alin. (2) pot fi restituite instituţiei de credit de la care au fost transferate, în termen de 4 luni de la data transferului, împreună cu sumele aferente acestor active, încasate până la data restituirii.(6) Prevederile art. 24014 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.(7) Transferul de active şi pasive către banca-punte sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate. Articolul 24035 (1) La momentul transferului, banca-punte se subrogă prin efectul legii în drepturile şi obligaţiile decurgând din acordurile încheiate de instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul în legătură cu:a)participarea la sistemele de plăţi, sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi schemele de plăţi şi aranjamente de plăţi; b)accesul pe piaţa primară a titlurilor de stat în calitate de dealer primar, după caz; c)accesul în calitate de participant eligibil la operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi la facilităţile permanente acordate de aceasta; d)accesul în calitate de intermediar pe piaţa valutară interbancară; e)accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referinţă ROBID/ROBOR; f)accesul în calitate de participant la stabilirea ratelor de referinţă pentru titluri de stat. (2) Banca-punte notifică părţilor interesate subrogarea sa în drepturi şi obligaţii potrivit prevederilor alin. (1).(3) Potrivit prevederilor alin. (1), banca-punte preia sumele existente în conturile de corespondent şi în conturile deschise în cadrul sistemelor de plăţi pentru instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, precum şi deţinerile de instrumente financiare ale acesteia, atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor, evidenţiate în sistemele de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare. Articolul 24036 (1) Banca-punte se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din relaţiile contractuale aferente activelor şi pasivelor transferate şi notifică de îndată aceasta deponenţilor, altor creditori şi debitorilor preluaţi în urma transferului.(2) Pentru efectuarea transferului de active şi pasive către banca-punte nu este necesar acordul deponenţilor sau al altor creditori ori al debitorilor instituţiei de credit de la care se face transferul.(3) Prevederile art. 24014 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Articolul 24037 (1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2), instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul este obligată să presteze în beneficiul băncii-punte, pe bază de contract şi contra unui comision agreat, serviciile aferente activităţilor şi operaţiunilor pe care le derula anterior transferului şi care sunt necesare derulării de către banca-punte a activităţilor desfăşurate.(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1):a)niciun furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie, precum şi alte servicii necesare funcţionării băncii-punte - nu are dreptul să schimbe, în defavoarea instituţiei de credit, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, dacă instituţia de credit continuă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale; b)nicio parte contractantă dintr-un contract de închiriere, inclusiv leasing, încheiat de instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul, prin care bunuri mobile şi imobile sunt date în folosinţa acesteia, nu poate cere încetarea contractului, dacă bunul este necesar desfăşurării activităţii băncii-punte, iar instituţia de credit continuă să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale; c)administratorul delegat şi, după caz, lichidatorul trebuie să asigure punerea în executare a dispoziţiilor membrilor directoratului băncii-punte cu personalul existent al instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul. Articolul 24038 (1) La data transferului, valabilitatea autorizaţiei instituţiei de credit de la care s-a efectuat transferul de active şi pasive, precum şi mandatul administratorului delegat desemnat în condiţiile prevăzute la art. 24023 alin. (3) încetează de drept.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul intră în lichidare, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor cuprinse în secţiunea a 3-a a cap. VIII din titlul III al părţii I, exceptând prevederile art. 255 şi 257.(3) Lichidatorul notifică, de îndată, creditorilor şi debitorilor instituţiei de credit în lichidare această situaţie.(4) De la data deschiderii procedurii de lichidare prevăzute la alin. (2) se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra instituţiei de credit debitoare ori a bunurilor sale.(5) Până la vânzarea băncii-punte, lichidatorul va lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii de către instituţia de credit în lichidare a obligaţiilor prevăzute la art. 24037.(6) În scopul îndeplinirii obiectivelor măsurii de stabilizare hotărâte potrivit prevederilor art. 24032, Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire de către lichidator a obligaţiei prevăzute la alin. (5).(7) Până la vânzarea băncii-punte, îndeplinirea de către lichidator a atribuţiilor în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile prevăzute la alin. (2) se realizează în măsura în care nu impietează asupra îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (5). Articolul 24039 (1) Vânzarea băncii-punte se hotărăşte de Banca Naţională a României.(2) Vânzarea băncii-punte se face prin una din următoarele metode:a)vânzarea de acţiuni, prevederile art. 25-31 şi art. 24014 alin. (3) lit. b) fiind aplicabile în mod corespunzător; b)operaţiuni de vânzare de active cu asumare de pasive. (3) La realizarea operaţiunii de vânzare de active cu asumare de pasive, prevăzută la alin. (2) lit. b), trebuie să fie respectate prevederile art. 24014 alin. (1), (4), (5) şi (7)-(9), care se aplică în mod corespunzător, precum şi următoarele cerinţe:a)să fie asigurat tratamentul echitabil şi concurenţa loială dintre instituţiile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 24014 alin. (1) şi îşi manifestă intenţia de preluare; în acest sens, se asigură punerea la dispoziţia instituţiilor interesate, în mod nediscriminatoriu şi numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidenţialitate, a pachetului de informaţii relevante, precum şi facilitarea realizării evaluării activelor şi/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de transfer; b)dacă există oferte din partea mai multor instituţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 24014 alin. (1), desemnarea instituţiei sau, după caz, a instituţiilor câştigătoare, denumită/denumite în continuare instituţie beneficiară/instituţii beneficiare, se face pe baza celei mai avantajoase oferte, considerată astfel de Banca Naţională a României, din perspectiva obiectivelor urmărite; c)vânzarea de active cu asumare de pasive către instituţia beneficiară sau, după caz, restituirea de active de la aceasta către instituţia de credit de la care s-a efectuat transferul trebuie să asigure că drepturile şi obligaţiile care fac obiectul unui acord de compensare ori care sunt aferente unei operaţiuni de securitizare sunt fie transferate, fie păstrate în totalitate, iar cele aferente contractelor de garantare urmează activele transferate; d)în cadrul unei vânzări de active cu asumare de pasive, pot face obiectul operaţiunii inclusiv drepturi şi obligaţii aferente elementelor ce nu sunt evidenţiate ca active sau pasive bilanţiere, dacă sunt calificate de Banca Naţională a României ca fiind necesare atingerii obiectivelor urmărite. Articolul 24040 (1) Sumele obţinute din vânzarea băncii-punte se distribuie în următoarea ordine:a)acoperirea cheltuielilor aferente vânzării; b)plata obligaţiilor decurgând din raporturi de muncă datorate şi neachitate până la data vânzării; c)recuperarea creanţelor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar rezultate din finanţarea acordată potrivit prevederilor art. 24031; d)stingerea creanţelor bugetare; e)acoperirea altor cheltuieli ale băncii-punte înregistrate până la data vânzării. (2) Eventualele sume rămase după aplicarea prevederilor alin. (1) revin Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Articolul 24041 La expirarea perioadei prevăzute la art. 24029 alin. (1) valabilitatea autorizaţiei de funcţionare a băncii-punte încetează de drept. Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate , alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Fondul poate deţine calitatea de administrator delegat şi, după caz, de acţionar la o instituţie de credit faţă de care a fost dispusă o măsură de stabilizare de către Banca Naţională a României. (12) Fondul poate fi acţionar unic şi poate exercita atribuţiile consiliului de supraveghere al băncilor-punte, în condiţiile şi limitele prevăzute de lege. 2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator al unei instituţii de credit, precum şi din calitatea de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit ori din vânzarea băncilor-punte potrivit legii. 3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata compensaţiilor aferente depozitelor garantate, pentru finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a operaţiunilor ce implică transfer de depozite garantate şi pentru finanţarea măsurilor de stabilizare, în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate. 4. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate , alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins: (61) La finanţarea măsurilor de stabilizare dispuse de Banca Naţională a României se utilizează resursele fondului de restructurare bancară şi, în cazul epuizării acestora, resursele Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f). (62) Finanţarea acordată potrivit prevederilor alin. (61) nu poate depăşi un nivel care să conducă la scăderea gradului de acoperire a expunerii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar sub limita de 0,5% din valoarea totală a depozitelor garantate. 5. La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat , alineatul (71), cu următorul cuprins: (71) Fondul va finanţa, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, măsurile de stabilizare dispuse de Banca Naţională a României. 6. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Instituţiile de credit rezultate dintr-o fuziune, instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, precum şi băncile-punte sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale. 7. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat , alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Instituţiile de credit constituite ca bancă-punte plătesc prima contribuţie anuală conform prevederilor alin. (1). 8. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţii excepţionale în care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor, pentru finanţarea, inclusiv prin emiterea de garanţii, a operaţiunilor ce implică transferul de depozite garantate, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv pentru finanţarea, potrivit legii, a măsurilor de stabilizare hotărâte de Banca Naţională a României, Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, pune la dispoziţia Fondului sumele necesare sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de vărsămintele din privatizare în lei şi valută înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului. Condiţiile generale de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar sumele se pun la dispoziţie Fondului la solicitarea acestuia, pe bază de convenţie încheiată între părţi. 9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:(3) Dacă vărsămintele din privatizare sunt insuficiente, Ministerul Finanţelor Publice poate lansa împrumuturi de stat, conform legislaţiei privind datoria publică. Condiţiile financiare ale subîmprumutului acordat de Ministerul Finanţelor Publice Fondului vor fi stabilite prin convenţie încheiată între cele două părţi. Sumele necesare vor fi puse la dispoziţia Fondului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către acesta. 10. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins:(5) Regimul TVA aplicabil operaţiunilor de vânzare a băncii-punte şi celor de vânzare a acţiunilor deţinute de Fond în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (11) este cel reglementat de legislaţia fiscală. 11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Fondul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare punerii la dispoziţia deponenţilor garantaţi, prin intermediul instituţiilor de credit mandatate potrivit art. 22 alin. (1), a sumelor reprezentând compensaţii cuvenite într-un termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii).(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Banca Naţională a României poate aproba, la solicitarea Fondului, în circumstanţe absolut excepţionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucrătoare a termenului pentru punerea compensaţiilor la dispoziţia deponenţilor garantaţi.(3) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, Fondul stabileşte data începerii plăţii compensaţiilor, perioada în care plăţile se efectuează prin intermediul instituţiilor de credit mandatate, modalitatea de plată a compensaţiilor şi asigură publicarea în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Fondului şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională a informaţiilor necesare pentru intrarea în posesia compensaţiilor. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:a)instituţiile de credit care sunt mandatate să efectueze plata compensaţiilor, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora; b)perioada în care plata compensaţiilor se efectuează prin unităţile instituţiilor de credit mandatate; c)procedura de obţinere a compensaţiilor de către deponenţii care nu s-au prezentat pentru a intra în posesia acestora în perioada prevăzută la lit. b); d)modalităţile de plată, documentele, condiţiile şi formalităţile necesare pentru obţinerea compensaţiei; e)procedura de soluţionare a contestaţiilor referitoare la datele cuprinse în listele în baza cărora se realizează plata compensaţiilor. (5) Instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile şi instituţia de credit ce a fost mandatată pentru efectuarea plăţii compensaţiilor au obligaţia de a publica informaţiile menţionate la alin. (4) la sediul tuturor unităţilor lor teritoriale.(6) Termenele şi perioada prevăzute la alin. (1)-(4) pentru punerea la dispoziţie a compensaţiilor şi pentru efectuarea plăţilor prin instituţiile de credit mandatate nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensaţiei unui deponent garantat care nu a fost în măsură să îşi valorifice acest drept în termenele respective. 12. După articolul 271 se introduc patru noi articole , articolele 272-275, cu următorul cuprins: Articolul 272 (1) Creanţele Fondului asupra unei bănci-punte, aferente finanţării preluării de active şi pasive şi constituirii şi funcţionării băncii-punte, vor fi compensate din vânzarea acesteia.(2) În situaţia încetării de drept a valabilităţii autorizaţiei băncii-punte, creanţele Fondului asupra băncii-punte au rangul de prioritate prevăzut de legislaţia în domeniul falimentului instituţiilor de credit pentru creanţele rezultate din depozite garantate. Articolul 273 Creanţele Fondului asupra unei instituţii de credit aferente finanţării transferului de active şi pasive ale acesteia către o bancă-punte vor fi compensate din averea respectivei instituţii de credit. Articolul 274 Creanţele Fondului asupra unei instituţii de credit, aferente finanţării asigurate de acesta pentru implementarea măsurii de stabilizare constând în transferul total sau parţial de active şi pasive ale unei instituţii de credit către una ori mai multe instituţii eligibile, vor fi compensate din averea respectivei instituţii de credit. Articolul 275 În situaţia lichidării instituţiei de credit la care s-a dispus implicarea Fondului în calitate de acţionar, creanţele Fondului asupra acesteia au rangul de prioritate prevăzut la art. 272 alin. (2). 13. La articolul 33 litera a), după punctul 9 se introduc opt noi puncte , punctele 10-17, cu următorul cuprins : 10. nivelul finanţării operaţiunilor ce implică transfer de depozite garantate, al finanţării măsurilor de stabilizare decise de Banca Naţională a României şi/sau al participaţiei Fondului la capitalul social al unei instituţii de credit; 11. persoana/persoanele fizice desemnată/desemnate de Fond să exercite calitatea de administrator delegat la o instituţie de credit; 12. persoanele fizice desemnate de către Fond să exercite responsabilităţile consiliului de supraveghere al unei bănci-punte; 13. propunerile de înlocuire a persoanelor ce exercită responsabilităţile consiliului de supraveghere al băncii-punte şi ale auditorului financiar al acesteia; 14. propunerea de prelungire a perioadei de funcţionare a băncii-punte şi fundamentarea propunerii; 15. propunerea de vânzare a băncii-punte şi documentaţia de fundamentare a propunerii; 16. propunerea de restituire la banca de la care s-a realizat transferul a unor active preluate; 17. propunerea de vânzare a acţiunilor băncii la care Fondul este acţionar în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (11); 14. La articolul 33 litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct , punctul 31, cu următorul cuprins: 31. propunerile privind desemnarea evaluatorului autorizat care să evalueze activele preluate de banca-punte, să determine valoarea justă, la data transferului, a activelor şi pasivelor transferate, inclusiv, după caz, a fondului comercial aferent, aşa cum această valoare este definită în reglementările contabile aplicabile; 15. La articolul 33 litera b), după punctul 4 se introduce un nou punct , punctul 41, cu următorul cuprins: 41. contractarea, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea aferentă calităţii de acţionar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei bănci ori decurgând din exercitarea atribuţiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte; 16. La articolul 33 litera b), după punctul 6 se introduce un nou punct , punctul 61, cu următorul cuprins: 61. materiale care conţin soluţii şi propuneri care ţin de calitatea de acţionar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei bănci sau decurgând din exercitarea atribuţiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte; 17. La articolul 35, literele g) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)monitorizează şi supraveghează activitatea Fondului de administrare şi lichidare la instituţii de credit, precum şi cea de plată a compensaţiilor deponenţilor garantaţi; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situaţiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la instituţiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor; monitorizează activitatea Fondului desfăşurată în calitate de acţionar unic al unei bănci-punte sau cea aferentă exercitării atribuţiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte, respectiv de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... k)reprezintă instituţia la încheierea contractelor de servicii privind activitatea de lichidare sau cea decurgând din exercitarea calităţii Fondului de acţionar unic al unei bănci-punte, de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit, respectiv cea decurgând din exercitarea atribuţiilor consiliului de supraveghere al unei bănci-punte, precum şi a contractelor privind servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi străine; 18. După articolul 45 se introduce un nou articol , articolul 451, cu următorul cuprins: Articolul 451 (1) În situaţia fuziunii unor instituţii de credit participante, deponenţii ale căror depozite garantate ar urma să depăşească prin cumulare în urma fuziunii nivelul plafonului de garantare prevăzut la art. 6 alin. (3) vor fi informaţi cu privire la acest fapt de respectivele instituţii de îndată ce acestea au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României cu privire la fuziune.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţii justificate privind asigurarea secretului comercial cu privire la fuziune sau a stabilităţii financiare, informarea poate fi realizată în termen de 5 zile de la data încheierii fuziunii. (3) În situaţia în care, în urma implementării unor măsuri aprobate de Banca Naţională a României ce implică transfer de depozite, respectiv în urma vânzării unei bănci-punte, depozitele garantate ale unui deponent depăşesc prin cumulare nivelul plafonului de garantare prevăzut la art. 6 alin. (3), acesta va fi informat cu privire la acest fapt de către instituţia de credit beneficiară a transferului sau, după caz, de instituţia de credit achizitoare a băncii-punte, în termen de cel mult 15 zile de la realizarea transferului, respectiv a vânzării. 19. Denumirea titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Titlul IIFondul de restructurare bancară şi activitatea aferentă calităţilor Fondului deţinute în cadrul implementării măsurilor de stabilizare 20. Denumirea capitolului XIV din titlul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul XIVConstituirea, administrarea şi utilizarea fondului de restructurare bancară 21. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57Prevederile prezentului capitol reglementează condiţiile referitoare la constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de restructurare bancară pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare implementate în cursul administrării speciale sau, după caz, a aplicării unor măsuri de stabilizare, dispuse de Banca Naţională a României potrivit legii, precum şi pentru finanţarea măsurilor de stabilizare. 22. La articolul 58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat , alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Resursele financiare ale fondului de restructurare bancară, prevăzute la art. 60, pot fi utilizate şi pentru finanţarea măsurilor de stabilizare dispuse de Banca Naţională a României. 23. La articolul 59, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)persoană prejudiciată - orice persoană care, în conformitate cu prevederile aplicabile din legislaţia în domeniul instituţiilor de credit, a obţinut o hotărâre judecătorească executorie prin care i se recunoaşte dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a aplicării măsurilor implementate în cursul administrării speciale sau a aplicării unor măsuri de stabilizare, dispuse de Banca Naţională a României; b)despăgubire - suma determinată în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din legislaţia în domeniul instituţiilor de credit, ce trebuie plătită persoanei prejudiciate din fondul de restructurare bancară; 24. La articolul 60 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e) , cu următorul cuprins: e)încasări din recuperarea creanţelor Fondului aferente utilizării resurselor fondului de restructurare bancară. 25. La articolul 61, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Instituţiile de credit rezultate dintr-un proces de fuziune, cele constituite ca bancă-punte, precum şi instituţiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizaţiei anuale, sunt scutite de la plata acesteia pentru anul respectiv. 26. După capitolul XIV se introduce un nou capitol, capitolul XV „Activitatea Fondului aferentă calităţilor deţinute în cadrul implementării măsurilor de stabilizare“, cuprinzând articolele 68 şi 69, cu următorul cuprins: Capitolul XVActivitatea Fondului aferentă calităţilor deţinute în cadrul implementării măsurilor de stabilizare Articolul 68(1) Fondul are obligaţia să deruleze, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, toate operaţiunile necesare constituirii şi funcţionării băncii-punte potrivit hotărârii Băncii Naţionale a României, precum şi pentru exercitarea calităţii de administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit.(2) După primirea hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României privind constituirea unei bănci-punte, Fondul depune documentaţia necesară înmatriculării în regim de urgenţă a băncii-punte la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Articolul 69Încasările din recuperarea creanţelor Fondului aferente finanţării acordate potrivit art. 9 alin. (2) vor fi utilizate în următoarea ordine de prioritate: rambursarea sumelor împrumutate de la Guvern conform art. 15 alin. (2) şi (3), reîntregirea resurselor schemei de garantare, reîntregirea resurselor fondului de restructurare bancară. Articolul IIIÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea „fondul special pentru despăgubiri“ se înlocuieşte cu denumirea „fondul de restructurare bancară“. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isărescu Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 1/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 1 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu