Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.99 din 16.06.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 30 iunie 2016SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul I Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie şi unităţi de cazare şi pregătire.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin unităţi de cazare şi pregătire se înţelege: cămine, centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă, unităţi de pregătire şi alte unităţi de cazare. 2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În municipiul Bucureşti repartizarea numerică a locuinţelor către titularii de cotă se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 2. 3. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Comitetul stabileşte, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie disponibilă, ţinând cont de nevoile unităţii şi de îndeplinirea de către solicitanţi a celorlalte condiţii prevăzute de prezentele norme metodologice.(2) Conducătorii unităţilor atribuie locuinţele de intervenţie solicitate persoanelor stabilite prin decizia comitetului. 4. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia; 5. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38 Unităţile de cazare şi pregătire pot fi folosite, în limita disponibilităţii locurilor de cazare, ca amenajări recreative şi/sau sportive, în alte situaţii decât cele în care personalul se află în interesul serviciului. 6. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia centrelor de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat. 7. La articolul 44, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Repartizarea locurilor de cazare în centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate. ........ ................ ................ ................ ................ ................(4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două centre de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă din judeţul Constanţa se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care vor transmite Direcţiei generale logistice listele cu persoanele beneficiare, pe serii şi zile de intrare. 8. Articolul 441 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 441 Repartizarea locurilor de cazare la centrele şi bazele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile respective. 9. La articolul 46, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţile de cazare şi pregătire: 10. La articolul 46, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu; ........ ................ ................ ................ ................ ................ e)angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia, în perioada activităţilor/acţiunilor sportive." 11. Articolul 47 se abrogă. 12. La articolul 50, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, sau lista «intrări turişti» dacă evidenţa persoanelor cazate se face în sistem informatic; 13. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53 Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unităţilor de cazare şi pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu această destinaţie. 14. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54 Sumele încasate din cazarea în unităţile de cazare şi pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel. 15. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins: Articolul 541 (1) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) beneficiază de reducerea tarifului de cazare în unităţile de cazare şi pregătire care sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, achitând 10% din acest tarif, la unitatea de administrare a spaţiilor respective.(2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Pentru copiii care au vârsta de peste 16 ani se achită 10% din tariful de cazare, dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne.(3) Beneficiază de reducerea tarifului de cazare, conform alin. (1), persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) cazate în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă Ministerul Afacerilor Interne a încheiat, în acest sens, protocoale cu respectivele instituţii publice. 16. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55(1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către persoanele prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este încadrat, pe baza facturii fiscale şi chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 42 lit. b), decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.(3) Calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne se efectuează de către organul financiar al unităţii în care acesta este încadrat.(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare se efectuează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne. 17. Articolul 56 se abrogă. 18. La anexa nr. 1 „Glosar de termeni", literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - spaţii destinate activităţilor de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne, refacerii capacităţii de muncă şi întărirea/recuperarea sănătăţii personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, şi la art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru odihnă şi recreere; ........ ................ ................ ................ ................ ................ f)alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite, cu prioritate, pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi are domiciliul, când nu se pot asigura locuri de cazare în cămine sau centre, ori în baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă. 19. În anexa nr. 1, după litera q) se introduce o notă , cu următorul cuprins: NOTĂ: În limita disponibilităţilor, oricare din spaţiile precizate la lit. b)-h), după caz, se folosesc pentru odihnă, recreere şi/sau activităţi sportive. 20. Anexa nr. 2 „Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 21. Anexa nr. 4 „Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) COMPONENŢA Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor I. Fac parte din Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor persoanele care exercită următoarele funcţii: 1. preşedinte - secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. 2. membri: a)şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă; b)inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; c)inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; d)inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; e)inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române; f)director general al Direcţiei generale juridice; g)director general al Direcţiei Generale Anticorupţie; h)director general al Direcţiei generale logistice.3. secretar - directorul Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice. II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuţi la pct. I se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, la activităţile comisiei pot participa supleanţii. Supleanţii sunt persoanele care exercită următoarele funcţii: 1. Preşedinte - secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, funcţie prevăzută la poziţia nr. 8 din statul de organizare al structurii. 2. Membri: a)subsecretar de stat din Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; b)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; c)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; d)prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; e)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; f)director general adjunct din Direcţia generală juridică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; g)director general adjunct din Direcţia generală anticorupţie, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; h)director general adjunct din Direcţia generală logistică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 3 din statul de organizare al structurii.3. Secretar - director adjunct al Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice, funcţie prevăzută la poziţia nr. 4 din statul de organizare al structurii. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice) SITUAŢIA unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. crt. Administrator Unităţi de cazare şi pregătire Număr de locuri Date de contact
Total, din care: Categoria
I II III
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Direcţia generală logistică Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Paul Greceanu" - Bucureşti 166 166 - - Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2 tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; email:cazari.dgl@mai.gov.ro
Baza de pregătire - Izvorani, judeţul Ilfov 40 40 - - Comuna Ciolpani, satul Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 0213.500612
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Diana" - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa 434 416 18 - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa; tel.: 0241.751178; email: diana.dgl@mai.gov.ro
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian" - Mamaia, judeţul Constanţa 640 544 96 - Mamaia, judeţul Constanţa, tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726; email: meridian.dgl@mai.gov.ro
Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Turist" - Predeal, judeţul Braşov 35 35 - - Predeal, str. Petru Rareş nr. 4, judeţul Braşov; tel.: 0268.455460; IC 0681270.
Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Piersicul" - Neptun, judeţul Constanţa 40 40 - - Neptun, judeţul Constanţa, tel.: 0241.731437
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Excelsior" - Braşov, judeţul Braşov 152 152 - - Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43, judeţul Braşov; tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro
0 1 2 3 4 5 6 7
Club „Excelsior" - Bucureşti 12 12 - - Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394
2. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Bază de pregătire - Sulina, judeţul Tulcea 40 40 - - Sulina, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, judeţul Tulcea; tel.: 0240.543086; 0240.26709; 0240.708833, stpf.tl@igpf.ro
Centrul de Pregătire al Poliţiei de Frontieră - Vârciorova, judeţul Mehedinţi 29 29 - - Comuna Iloviţa, judeţul Mehedinţi; tel.: 0252.708833; ijpf.mehedinţi@mai.gov.ro
3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Baza de pregătire - Snagov, judeţul Ilfov 22 - - 22 Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei nr. 6 bis; Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 021.37022356; 021.37022357; fax: 021.3191414
Baza de pregătire - Eforie Nord, judeţul Constanţa 12 - 12 - Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Constanţa; 0241.741343; metropolitan 4122662, 4122663
Baza de pregătire „Codrului" - Buşteni, judeţul Prahova 10 - 10 - Buşteni str. Zamora nouă nr. 15, judeţul Prahova; fax: 0244.406413
Cămin „1 Mai" Băile Felix, judeţul Bihor 14 - 14 - Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; Vila 1 Mai; judeţul Bihor; tel. 0259.319075; 0259.318455; fax: 0259.476039
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Ochiuri 8 4 4 - -
Complexul de pregătire „Felix Ţopescu" - Bucureşti 4 - 4 - Bucureşti, Str. Privighetorilor nr. 3; sectorul 1; tel.: 021.3037080; 17.267;17268; fax: 021.3191414
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi - Gheorghieni, judeţul Cluj - - - 170 -
4. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Centrul de Iniţiere, Perfecţionare şi Spaţii de Cazare - Dumbrăviţa, judeţul Braşov 60 60 - - -
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare „Brădetu", judeţul Argeş 56 56 - - Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş
5. Inspectoratul General al Poliţiei Române Cămin - Budeasa, judeţul Argeş 8 - 8 - Comuna Budeasa, judeţul Argeş; fax: 0248.213399; tel.: 0248.607000; interior: 20.242
Spaţii de cazare şi spaţiu temporar de lucru pentru poliţia rutieră - Oaşa, judeţul Alba 6 - 6 - -
Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor 15 - - 15 Oradea, Str. Codrilor nr. 9, judeţul Bihor; tel.: 0742169274
Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj 60 60 - - Cluj-Napoca, str. Bucium fn, judeţul Cluj; tel./fax: 0264.505510
0 1 2 3 4 5 6 7
Spaţiu de cazare Post Poliţie Alpin - Padina, judeţul Dâmboviţa 20 - - 20 Comuna Moroieni, Padina Platoul Bucegi, judeţul Dâmboviţa; Dj 713A; fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200
Spaţiu de cazare post Poliţie - Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara 6 - 6 - Comuna Geoagiu-Băi, Str. Vilelor nr. 1, judeţul Hunedoara; fax: 0254.212852, tel.: 5420240
Cămin de garnizoană - Şugaş-Băi - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 16 - 16 - Şugaş-Băi, judeţul Covasna; fax/tel.: 0267.307474
Spaţiu de cazare post Poliţie - Păltiniş, judeţul Sibiu 16 16 - - Păltiniş, judeţul Sibiu; nr. 34, tel.: 0269.574025
Baza de pregătire - Soveja, judeţul Vrancea 58 - - 58 Comuna Soveja, judeţul Vrancea, Dj 205F, Soveja 2 km
Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea 11 - 11 - Băile Olăneşti, Str. Libertăţii nr. 14, judeţul Vâlcea; tel.: 0250777216, 0250.775102
Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa 8 8 - - Mamaia Vila 23, judeţul Constanţa; fax: 0241.691270; tel.: 0241.611314
Spaţii de cazare Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea" Sibiu, judeţul Sibiu 182 182 - - Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu; tel./fax: 0269.235181; e-mail: ccs@centrulchinologic.ro
Spaţii de cazare Şcoala Agenţi Poliţie „Vasile Lascăr" - Câmpina, judeţul Prahova 41 - 41 - Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova; tel.: 0244.336251; fax: 0244.333650; e-mail: Campina@scoalapolitie.ro
6. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judeţul Prahova 22 - - 22 Vălenii de Munte, str. Ştefan cel Mare nr. 45, judeţul Prahova, tel.: 0244.280308; fax: 021.3175517; email: secretar@academiadepolitie.ro
7. Institutul de Studii pentru Ordine Publică Spaţii de cazare Pavilion „C" Institutul de Studii pentru Ordine Publică 31 - 31 - Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4; tel.: 021.3324867; fax: 021.3323855; e-mail: isop@mai.gov.ro
8. Clubul Sportiv „Dinamo" Bucureşti Spaţii cazare sportivi - Braşov, judeţul Braşov 72 - - 72 Braşov, str. Nicopole nr. 34; tel.: 0268.419751; fax: 0268.470305
Spaţii cazare sportivi - Bucureşti 132 - - 132 Bucureşti, str. Ştefan cel Mare nr. 79, sectorul 2, tel.: 021.2101288; fax: 021.3106797
Spaţii cazare sportivi - Ghermăneşti, judeţul Ilfov 60 60 - - Ghermăneşti, str. Sarmisegetuza nr. 31, judeţul Ilfov, tel.: 021.3520656SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 99/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 99 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu