Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.99 din 16.06.2016

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 487 din 30 iunie 2016SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul I Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie şi unităţi de cazare şi pregătire.(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin unităţi de cazare şi pregătire se înţelege: cămine, centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă, unităţi de pregătire şi alte unităţi de cazare. 2. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În municipiul Bucureşti repartizarea numerică a locuinţelor către titularii de cotă se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 2. 3. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Comitetul stabileşte, prin vot, persoanele care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie disponibilă, ţinând cont de nevoile unităţii şi de îndeplinirea de către solicitanţi a celorlalte condiţii prevăzute de prezentele norme metodologice.(2) Conducătorii unităţilor atribuie locuinţele de intervenţie solicitate persoanelor stabilite prin decizia comitetului. 4. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)să înştiinţeze unitatea titulară de cotă cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a contractului de închiriere, în vederea analizării repartizării acesteia; 5. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 38 Unităţile de cazare şi pregătire pot fi folosite, în limita disponibilităţii locurilor de cazare, ca amenajări recreative şi/sau sportive, în alte situaţii decât cele în care personalul se află în interesul serviciului. 6. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia centrelor de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat. 7. La articolul 44, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Repartizarea locurilor de cazare în centrele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă «Diana» - staţiunea Saturn şi «Meridian» - staţiunea Mamaia din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate. ........ ................ ................ ................ ................ ................(4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două centre de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă din judeţul Constanţa se realizează de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, care vor transmite Direcţiei generale logistice listele cu persoanele beneficiare, pe serii şi zile de intrare. 8. Articolul 441 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 441 Repartizarea locurilor de cazare la centrele şi bazele de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile respective. 9. La articolul 46, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46 Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţile de cazare şi pregătire: 10. La articolul 46, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu; ........ ................ ................ ................ ................ ................ e)angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia, în perioada activităţilor/acţiunilor sportive." 11. Articolul 47 se abrogă. 12. La articolul 50, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, sau lista «intrări turişti» dacă evidenţa persoanelor cazate se face în sistem informatic; 13. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53 Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unităţilor de cazare şi pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu această destinaţie. 14. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54 Sumele încasate din cazarea în unităţile de cazare şi pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel. 15. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins: Articolul 541 (1) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) beneficiază de reducerea tarifului de cazare în unităţile de cazare şi pregătire care sunt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, achitând 10% din acest tarif, la unitatea de administrare a spaţiilor respective.(2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Pentru copiii care au vârsta de peste 16 ani se achită 10% din tariful de cazare, dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Afacerilor Interne.(3) Beneficiază de reducerea tarifului de cazare, conform alin. (1), persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) cazate în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă Ministerul Afacerilor Interne a încheiat, în acest sens, protocoale cu respectivele instituţii publice. 16. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 55(1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către persoanele prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care personalul Ministerului Afacerilor Interne este încadrat, pe baza facturii fiscale şi chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 42 lit. b), decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne.(3) Calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne se efectuează de către organul financiar al unităţii în care acesta este încadrat.(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), calcularea şi reţinerea impozitului aferent reducerii tarifului de cazare se efectuează de către organul financiar al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne. 17. Articolul 56 se abrogă. 18. La anexa nr. 1 „Glosar de termeni", literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)centre şi baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă - spaţii destinate activităţilor de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne, refacerii capacităţii de muncă şi întărirea/recuperarea sănătăţii personalului prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, şi la art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru odihnă şi recreere; ........ ................ ................ ................ ................ ................ f)alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite, cu prioritate, pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi are domiciliul, când nu se pot asigura locuri de cazare în cămine sau centre, ori în baze de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă. 19. În anexa nr. 1, după litera q) se introduce o notă , cu următorul cuprins: NOTĂ: În limita disponibilităţilor, oricare din spaţiile precizate la lit. b)-h), după caz, se folosesc pentru odihnă, recreere şi/sau activităţi sportive. 20. Anexa nr. 2 „Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 21. Anexa nr. 4 „Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) COMPONENŢA Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor I. Fac parte din Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor persoanele care exercită următoarele funcţii: 1. preşedinte - secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. 2. membri: a)şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă; b)inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; c)inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră; d)inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă; e)inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române; f)director general al Direcţiei generale juridice; g)director general al Direcţiei Generale Anticorupţie; h)director general al Direcţiei generale logistice.3. secretar - directorul Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice. II. În cazuri individuale, când titularii prevăzuţi la pct. I se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, la activităţile comisiei pot participa supleanţii. Supleanţii sunt persoanele care exercită următoarele funcţii: 1. Preşedinte - secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, funcţie prevăzută la poziţia nr. 8 din statul de organizare al structurii. 2. Membri: a)subsecretar de stat din Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; b)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; c)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; d)prim-adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; e)adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; f)director general adjunct din Direcţia generală juridică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; g)director general adjunct din Direcţia generală anticorupţie, funcţie prevăzută la poziţia nr. 2 din statul de organizare al structurii; h)director general adjunct din Direcţia generală logistică, funcţie prevăzută la poziţia nr. 3 din statul de organizare al structurii.3. Secretar - director adjunct al Direcţiei asigurare logistică integrată din subordinea Direcţiei generale logistice, funcţie prevăzută la poziţia nr. 4 din statul de organizare al structurii. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice) SITUAŢIA unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. crt. Administrator Unităţi de cazare şi pregătire Număr de locuri Date de contact
Total, din care: Categoria
I II III
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Direcţia generală logistică Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Paul Greceanu" - Bucureşti 166 166 - - Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2 tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; email:cazari.dgl@mai.gov.ro
Baza de pregătire - Izvorani, judeţul Ilfov 40 40 - - Comuna Ciolpani, satul Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 0213.500612
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Diana" - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa 434 416 18 - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa; tel.: 0241.751178; email: diana.dgl@mai.gov.ro
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian" - Mamaia, judeţul Constanţa 640 544 96 - Mamaia, judeţul Constanţa, tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726; email: meridian.dgl@mai.gov.ro
Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Turist" - Predeal, judeţul Braşov 35 35 - - Predeal, str. Petru Rareş nr. 4, judeţul Braşov; tel.: 0268.455460; IC 0681270.
Bază de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Piersicul" - Neptun, judeţul Constanţa 40 40 - - Neptun, judeţul Constanţa, tel.: 0241.731437
Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Excelsior" - Braşov, judeţul Braşov 152 152 - - Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43, judeţul Braşov; tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro
0 1 2 3 4 5 6 7
Club „Excelsior" - Bucureşti 12 12 - - Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394
2. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Bază de pregătire - Sulina, judeţul Tulcea 40 40 - - Sulina, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, judeţul Tulcea; tel.: 0240.543086; 0240.26709; 0240.708833, stpf.tl@igpf.ro
Centrul de Pregătire al Poliţiei de Frontieră - Vârciorova, judeţul Mehedinţi 29 29 - - Comuna Iloviţa, judeţul Mehedinţi; tel.: 0252.708833; ijpf.mehedinţi@mai.gov.ro
3. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Baza de pregătire - Snagov, judeţul Ilfov 22 - - 22 Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei nr. 6 bis; Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 021.37022356; 021.37022357; fax: 021.3191414
Baza de pregătire - Eforie Nord, judeţul Constanţa 12 - 12 - Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Constanţa; 0241.741343; metropolitan 4122662, 4122663
Baza de pregătire „Codrului" - Buşteni, judeţul Prahova 10 - 10 - Buşteni str. Zamora nouă nr. 15, judeţul Prahova; fax: 0244.406413
Cămin „1 Mai" Băile Felix, judeţul Bihor 14 - 14 - Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; Vila 1 Mai; judeţul Bihor; tel. 0259.319075; 0259.318455; fax: 0259.476039
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi - Ochiuri 8 4 4 - -
Complexul de pregătire „Felix Ţopescu" - Bucureşti 4 - 4 - Bucureşti, Str. Privighetorilor nr. 3; sectorul 1; tel.: 021.3037080; 17.267;17268; fax: 021.3191414
Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi - Gheorghieni, judeţul Cluj - - - 170 -
4. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă Centrul de Iniţiere, Perfecţionare şi Spaţii de Cazare - Dumbrăviţa, judeţul Braşov 60 60 - - -
Centrul de Pregătire şi Perfecţionare „Brădetu", judeţul Argeş 56 56 - - Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş
5. Inspectoratul General al Poliţiei Române Cămin - Budeasa, judeţul Argeş 8 - 8 - Comuna Budeasa, judeţul Argeş; fax: 0248.213399; tel.: 0248.607000; interior: 20.242
Spaţii de cazare şi spaţiu temporar de lucru pentru poliţia rutieră - Oaşa, judeţul Alba 6 - 6 - -
Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor 15 - - 15 Oradea, Str. Codrilor nr. 9, judeţul Bihor; tel.: 0742169274
Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj 60 60 - - Cluj-Napoca, str. Bucium fn, judeţul Cluj; tel./fax: 0264.505510
0 1 2 3 4 5 6 7
Spaţiu de cazare Post Poliţie Alpin - Padina, judeţul Dâmboviţa 20 - - 20 Comuna Moroieni, Padina Platoul Bucegi, judeţul Dâmboviţa; Dj 713A; fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200
Spaţiu de cazare post Poliţie - Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara 6 - 6 - Comuna Geoagiu-Băi, Str. Vilelor nr. 1, judeţul Hunedoara; fax: 0254.212852, tel.: 5420240
Cămin de garnizoană - Şugaş-Băi - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna 16 - 16 - Şugaş-Băi, judeţul Covasna; fax/tel.: 0267.307474
Spaţiu de cazare post Poliţie - Păltiniş, judeţul Sibiu 16 16 - - Păltiniş, judeţul Sibiu; nr. 34, tel.: 0269.574025
Baza de pregătire - Soveja, judeţul Vrancea 58 - - 58 Comuna Soveja, judeţul Vrancea, Dj 205F, Soveja 2 km
Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea 11 - 11 - Băile Olăneşti, Str. Libertăţii nr. 14, judeţul Vâlcea; tel.: 0250777216, 0250.775102
Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa 8 8 - - Mamaia Vila 23, judeţul Constanţa; fax: 0241.691270; tel.: 0241.611314
Spaţii de cazare Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea" Sibiu, judeţul Sibiu 182 182 - - Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu; tel./fax: 0269.235181; e-mail: ccs@centrulchinologic.ro
Spaţii de cazare Şcoala Agenţi Poliţie „Vasile Lascăr" - Câmpina, judeţul Prahova 41 - 41 - Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova; tel.: 0244.336251; fax: 0244.333650; e-mail: Campina@scoalapolitie.ro
6. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judeţul Prahova 22 - - 22 Vălenii de Munte, str. Ştefan cel Mare nr. 45, judeţul Prahova, tel.: 0244.280308; fax: 021.3175517; email: secretar@academiadepolitie.ro
7. Institutul de Studii pentru Ordine Publică Spaţii de cazare Pavilion „C" Institutul de Studii pentru Ordine Publică 31 - 31 - Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4; tel.: 021.3324867; fax: 021.3323855; e-mail: isop@mai.gov.ro
8. Clubul Sportiv „Dinamo" Bucureşti Spaţii cazare sportivi - Braşov, judeţul Braşov 72 - - 72 Braşov, str. Nicopole nr. 34; tel.: 0268.419751; fax: 0268.470305
Spaţii cazare sportivi - Bucureşti 132 - - 132 Bucureşti, str. Ştefan cel Mare nr. 79, sectorul 2, tel.: 021.2101288; fax: 021.3106797
Spaţii cazare sportivi - Ghermăneşti, judeţul Ilfov 60 60 - - Ghermăneşti, str. Sarmisegetuza nr. 31, judeţul Ilfov, tel.: 021.3520656SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 99/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 99 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu