Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.98 din 27.01.2014

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 06 februarie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia generală asistenţă socială, Direcţia generală economică şi investiţii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.156/2011) METODOLOGIE privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Capitolul IContext general 1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile şi comunităţile aflate în dificultate. Serviciile sociale sunt definite drept un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 1.2. Obiectivele programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, denumit în continuare program, a fost elaborat în scopul facilitării accesului la servicii de asistenţă şi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îşi realizeze singure nevoile de viaţă ale vieţii zilnice şi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. În condiţiile în care populaţia îmbătrâneşte şi creşte speranţa de viaţă, numărul solicitărilor pentru internarea în centre rezidenţiale, respectiv cămine pentru persoane vârstnice se află pe un trend ascendent. Principalele obiective ale programului sunt: a)dezvoltarea reţelei de centre rezidenţiale care să acopere nevoile persoanelor vârstnice; b)asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care şi-au pierdut autonomia funcţională şi nu îşi mai pot continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul domiciliu; c)reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice, generatoare de dependenţă.Pentru atingerea obiectivelor menţionate, Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice“, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Program, a fost iniţiat pornind de la situaţia unităţilor sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ce nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă necesari menţinerii lor în sistem şi care pot fi desfiinţate, iar prin reorganizarea lor se pot înfiinţa cămine pentru persoane vârstnice. Unităţile sanitare cu paturi (67 de unităţi) care pot fi desfiinţate şi apoi reorganizate în cămine pentru persoane vârstnice sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările şi completările ulterioare. Conform actului normativ menţionat, programul se derulează pe o perioadă de maximum 33 de luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2013. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, perioada de implementare a programului a fost modificată pentru o durată de 55 de luni, respectiv până la data de 31 octombrie 2015, solicitările de finanţare putând fi depuse şi pentru alte cămine pentru persoane vârstnice decât cele prevăzute în anexa nr. 2, precum şi pentru finanţarea altor tipuri de cheltuieli decât cele de funcţionare. 1.3. Sumele alocate pentru program Bugetul total al acestui program este de 100.000 mii lei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2013 (diminuat de la valoarea iniţială de 200.000 estimată pentru cele 67 de unităţi sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare). Fondurile necesare pentru finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care reprezintă autoritatea finanţatoare. Finanţarea programului se realizează în baza cererilor de solicitare a finanţării înaintate de către autorităţile administraţiei publice locale, denumite şi solicitanţi. 1.4. Beneficiarii programului 1.4.1. Beneficiarii direcţi ai programului sunt: a)autorităţile administraţiei publice locale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au în administrare unităţi sanitare cu paturi şi decid concomitent desfiinţarea acestora, în condiţiile legii, precum şi reorganizarea lor în cămine pentru persoane vârstnice, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul comunităţii; b)alte autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele prevăzute la lit. a) care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c)autorităţile administraţiei publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice ce au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcţii/reabilitare de clădiri şi dotări şi care, până la data depunerii solicitării de finanţare din program, nu au fost date în funcţiune; d)autorităţile administraţiei publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul facilitării achiziţiei de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională.Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la lit. a)-d) au calitatea de solicitanţi ai finanţării. 1.4.2. Beneficiarii indirecţi, respectiv grupul-ţintă Beneficiarii indirecţi sunt reprezentaţi de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a)nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei ori unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b)nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c)nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d)nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e)se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.1.5. Organizarea căminului pentru persoane vârstnice Căminul pentru persoane vârstnice nou-înfiinţat se organizează: a)în condiţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)cu respectarea standardelor minime de calitate în vigoare; c)cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale referitoare la normarea personalului în centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice.1.6. Perioada de derulare a programului Programul se derulează pe o perioadă de maximum 55 de luni, dar nu mai mult de 31 octombrie 2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2013, prelungindu-se astfel perioada iniţială de implementare de 33 de luni, cuprinsă în intervalul 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013. 1.7. Acordarea finanţării Finanţarea prin program a beneficiarilor prevăzuţi la pct. 1.4.1 lit. a) şi b) demarează începând cu data de 1 aprilie 2011 şi se realizează pe toată perioada de derulare a programului, pe baza unui contract de finanţare. În cazul beneficiarilor prevăzuţi la pct. 1.4.1 lit. a) şi b) care au încheiat contracte de finanţare anterior datei de 1 ianuarie 2014 (a căror valoare a fost calculată pentru o perioadă maximă de 33 de luni), se încheie acte adiţionale la contractul de finanţare iniţial pentru prelungirea duratei de execuţie a contractului până la 55 de luni şi modificarea corespunzătoare a valorii acestuia. Finanţarea prin program a beneficiarilor prevăzuţi la pct. 1.4.1 lit. c) şi d) poate demara numai în începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi se realizează pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 31 octombrie 2015, pe baza unui contract de finanţare. Capitolul IIEvaluarea, aprobarea şi acordarea de finanţare destinată autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la cap. I pct. 1.4.1 lit. a) şi b) Secţiunea 1Cerinţele minime de calificare 2.1. Solicitanţi eligibili Pot depune solicitare de finanţare autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte AAPL care îndeplinesc condiţiile prevăzute în aceeaşi hotărâre. 2.2. Dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitant trebuie să conţină următoarele documente: a)cererea de solicitare a finanţării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie; b)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care trebuie să cuprindă date referitoare la:

desfiinţarea unităţii sanitare cu paturi;

înfiinţarea căminului pentru persoane vârstnice, prin reorganizarea unităţii sanitare cu paturi, desfiinţată;

suma pe care o solicită prin program; asumarea utilizării acestei sume exclusiv pentru funcţionarea căminului;

capacitatea căminului pentru persoane vârstnice;

asumarea îndeplinirii, în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare, a obligaţiilor referitoare la acreditarea căminului pentru persoane vârstnice, organizarea acestuia în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 1.5, precum şi asigurarea funcţionării efective a căminului;

asumarea cofinanţării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program;

asumarea costurilor de capital, precum şi a plăţii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unităţii sanitare desfiinţate, din bugetul AAPL-urilor, dar nu din sumele primite prin program;

costul lunar de întreţinere în cămin şi cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în căminul respectiv calculate conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de funcţionare a căminului pentru anul în curs, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia; c)organigrama căminului pentru persoane vârstnice, ca anexă la hotărârea de consiliu local/judeţean; d)statul de funcţii; e)documente doveditoare ale situaţiei juridice a imobilului unde funcţionează căminul înfiinţat; f)dovada privind desfiinţarea unităţilor sanitare cu paturi care se realizează conform prevederilor art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv copie de pe hotărârea Guvernului.2.3. Unde şi când se transmite dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării se depune în pachet închis, în două exemplare - un original şi o copie, la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Pe plic se fac următoarele menţiuni: Solicitare a finanţării în cadrul programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Destinatar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia generală asistenţă socială Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, municipiul Bucureşti, codul poştal 010026 Expeditor: Numele solicitantului Adresa poştală completă a solicitantului 2.4. Solicitarea de clarificări Solicitanţii pot adresa întrebări sau solicita clarificări referitoare la implementarea programului la următoarele numere de telefon: 021.315.71.43, 021.313.11.76, int. 761, 842, 754, şi la adresa de e-mail: dgas@mmuncii.ro Prezenta metodologie se publică pe site-ul ministerului: http://www.mmuncii.ro, la rubrica „Anunţuri“, precum şi la rubrica „Familie - Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială“. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente în vederea clarificării sau completării dosarului de solicitare a finanţării. Secţiunea a 2-aSolicitarea de finanţare 3.1. Obiectul finanţării Prin program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice nou-înfiinţate, inclusiv cheltuielile de personal. Finanţarea din program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost standard lunar, rezultat din aplicarea costului standard/beneficiar/an, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finanţare aprobată. Perioada de acordare a finanţării se stabileşte începând cu data încheierii contractului de finanţare, iar plata pentru luna în curs se realizează în luna ulterioară acesteia. Suma ce poate fi solicitată şi acordată prin program se calculează astfel: Nr. de paturi sau beneficiari x costul standard/beneficiar/lună x nr. de luni pentru care se solicită finanţarea (maximum 33 de luni, perioadă ce poate fi prelungită la 55 de luni). Suma ce poate fi acordată lunar se calculează astfel: Nr. de beneficiari x costul standard/beneficiar/lună Exemple:

Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în luna martie 2011, poate solicita finanţare pe perioada 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitată este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 33 de luni; pentru acordarea finanţării începând cu data de 1 aprilie solicitantul va depune solicitarea de finanţare până la data de 28 martie 2011.

Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în cursul lunii iunie 2011, poate solicita finanţare pe perioada 1 iunie 2011-31 decembrie 2013 pentru o sumă calculată după formula:30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 31 de luni, iar suma acordată pentru finanţare şi care va fi stipulată în contract va fi calculată pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data de 31 decembrie 2013.

Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 60 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în luna decembrie 2012, poate solicita finanţare pentru o sumă calculată după formula:60 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 13 luni, suma aprobată şi prevăzută în contract fiind cea calculată pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data de 31 decembrie 2013. Având în vedere faptul că finanţarea din program se realizează având ca bază standardul de cost pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice, iar acest standard reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice care depăşesc sumele acordate prin program sunt suportate din bugetele locale şi alte venituri extrabugetare, conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Depunerea solicitărilor de finanţare se poate face pe întreaga perioadă de derulare a programului, finanţarea acordându-se conform prevederilor prezentei metodologii. Solicitanţii vor estima perioada necesară reorganizării unităţilor sanitare în cămine pentru persoane vârstnice, ţinând cont de perioada necesară realizării eventualelor lucrări de reabilitare, amenajare, modernizare, recompartimentare etc. pentru încadrarea în standardele minime de calitate în vigoare aferente centrelor rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi admiterii beneficiarilor. În funcţie de această perioadă, solicitantul va decide asupra datei la care va înainta cererea de solicitare a finanţării, având în vedere că solicitarea de finanţare este eligibilă doar dacă solicitantul îşi asumă respectarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului. Datorită specificului programului prin care se finanţează cheltuielile de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate numai prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi care se desfiinţează, este necesară o perioadă în care să fie realizate activităţile de reorganizare şi care să permită admiterea beneficiarilor în cămin, pentru asistare şi îngrijire. Perioada prevăzută la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile şi are drept scop:

reorganizarea unităţii sanitare cu paturi în cămin pentru persoane vârstnice, cu respectarea standardelor minime de calitate, precum şi a prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv a celor referitoare la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei beneficiarilor, precum şi a procedurilor de evaluare în vederea admiterii acestora în cămin;

acreditarea furnizorului de servicii sociale/căminului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare;

informarea comunităţii, precum şi a altor consilii locale din judeţ sau din judeţele limitrofe asupra deschiderii căminului de persoane vârstnice;

primirea beneficiarilor spre asistare şi îngrijire în cămin.3.2. Solicitări de finanţare eligibile Sunt eligibile solicitările de finanţare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. au ca obiect căminele pentru persoane vârstnice care: a)sunt înfiinţate cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt înfiinţate de către alte AAPL-uri decât cele prevăzute în prezenta anexă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de hotărârea Guvernului menţionată; c)respectă cerinţele de organizare şi funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare;2. solicitanţii îşi asumă, prin hotărâre a consiliului local/judeţean: a)îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi a celor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din acelaşi act normativ, într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare; b)cofinanţarea funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program, precum şi a plăţii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unităţii sanitare desfiinţate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program;3. solicitanţii deţin dreptul de proprietate/administrare a imobilului pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care solicită finanţarea prin programul de interes naţional. Normarea personalului este realizată cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (5), precum şi ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 3.3. Cheltuieli eligibile Sumele acordate prin program se utilizează numai pentru asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare a căminului. Pentru a fi considerate eligibile, în contextul programului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie necesare pentru funcţionarea căminului pentru persoane vârstnice; b)să fie prevăzute în bugetul căminului pentru persoane vârstnice; c)să fie corespunzătoare perioadei de derulare a programului; d)să se realizeze în fapt şi să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului; e)să fie identificabile şi verificabile.Decontarea cheltuielilor eligibile trebuie să se încadreze în sumele calculate conform prevederilor pct. 3.1. 3.4. Cheltuieli neeligibile a)cheltuieli de capital; b)cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achiziţie; c)cheltuieli pentru achiziţia de clădiri şi de reabilitare, amenajare, modernizare, recompartimentare etc.; d)plata chiriei pentru sediul centrului; e)diverse forme de asigurare; f)achiziţionare de mijloace de transport auto; g)estimări privind posibile pierderi sau datorii viitoare; h)dobânzi datorate; i)datorii către furnizori şi penalităţi; j)sponsorizări individuale pentru participarea la workshopuri, seminare, conferinţe, congrese; k)burse de studii sau cursuri de instruire individuală.În perioada prevăzută la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu există beneficiari asistaţi în cămin, cheltuielile materiale care ţin direct de acordarea serviciilor de găzduire a beneficiarilor (de exemplu: cheltuieli de hrană, medicamente etc.) nu sunt eligibile pentru finanţare. Secţiunea a 3-aProcedura de evaluare şi finanţare 4.1. Evaluarea solicitărilor de finanţare Evaluarea solicitărilor de finanţare se realizează de către o comisie de evaluare, a cărei componenţă se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. În condiţiile în care din documentaţia de solicitare a finanţării lipsesc documente sau acestea nu sunt completate conform cerinţelor din prezenta metodologie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de finanţare, comisia de evaluare va cere solicitantului transmiterea documentelor lipsă sau completarea şi modificarea celor întocmite eronat. 4.2. Etapele finanţării Odată cu încheierea contractului de finanţare este demarată procedura de acordare a finanţării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“. Contractul de finanţare se încheie pentru suma maximă calculată în condiţiile pct. 3.1. Finanţarea căminului pentru persoane vârstnice se realizează astfel: 1. Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de funcţionare, inclusiv cheltuielile de personal normat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul: (Nr. de paturi x cost standard/beneficiar/lună). Exemplu: dacă solicitarea de finanţare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel: 30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar 2. Pentru continuarea finanţării căminului, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, prin poştă sau direct la sediul acesteia, următoarele documente: a)certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare, în copie; b)lista beneficiarilor rezidenţi; c)planul clădirii în care funcţionează căminul pentru persoane vârstnice, în care trebuie indicate camerele în care sunt găzduiţi beneficiarii şi grupurile sanitare.Reprezentanţii agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei menţionate mai sus, să efectueze o vizită în teren pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veridicitatea informaţiilor din documentele prezentate. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari, se suspendă aplicarea contractului de finanţare, iar, dacă după expirarea perioadei de suspendare, condiţiile mai sus menţionate continuă să nu fie respectate, contractul se reziliază. În situaţia în care solicitantul contestă motivele care au stat la baza suspendării aplicării sau rezilierii contractului, acesta se poate adresa MMFPSPV, care va constitui o echipă formată din cel puţin 3 experţi care să verifice situaţia din teren. Costurile deplasării experţilor sunt suportate de solicitant. 3. Începând cu luna următoare perioadei de 90 de zile suma lunară acordată prin program se calculează astfel: Nr. de beneficiari internaţi/asistaţi în cămin din luna respectivă x 1.411 lei/beneficiar. Exemplu: în situaţia în care solicitarea de finanţare a fost pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, iar în luna următoare perioadei de 90 de zile numărul de beneficiari asistaţi în cămin este de 5 beneficiari, suma lunară acordată este rezultată din aplicarea următoarei formule de calcul: 5 beneficiari x 1.411 lei. 4.3. Aprobarea finanţării Lista cuprinzând solicitanţii, căminele pentru care se propune acordarea finanţării, capacitatea acestora, valoarea finanţării şi perioada acordării acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. O copie a ordinului mai sus menţionat se transmite agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, în vederea încheierii contractului de finanţare. 4.4. Decizia de respingere În situaţia în care solicitările de finanţare nu îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta metodologie şi nici prevederile art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, acestea sunt respinse. Decizia de respingere i se comunică solicitantului, cu menţionarea motivelor care au stat la baza acesteia. 4.5. Comunicarea rezultatelor şi contestaţiile Rezultatul evaluării solicitărilor de finanţare se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării ordinului prevăzut la pct. 4.3, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul. În termen de 7 zile de la primirea rezultatului, solicitanţii pot depune contestaţii la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea acestora. 4.6. Încheierea contractului de finanţare După comunicarea ordinului prevăzut la pct. 4.3 se încheie contractul de finanţare, denumit în continuare contract, între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv MMFPSPV, în calitate de autoritate finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, şi solicitantul căruia i s-a aprobat finanţarea, în calitate de contractor, iar plata se realizează în luna următoare celei în care s-a încheiat contractul. Modelul contractului este prezentat în anexa nr. 4. Contractul se încheie în două exemplare originale şi se semnează de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi de către primar/preşedintele consiliului judeţean. Fiecare parte semnatară a contractului păstrează un exemplar original al acestuia. O copie a contractului însoţită de o notă de înaintare va fi transmisă MMFPSPV de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială. În raport cu autoritatea finanţatoare, solicitantul are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate şi imparţialitate. Solicitantul asigură secretul profesional pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia; are obligaţia de a nu comunica, în nicio situaţie, altor persoane sau entităţi informaţii confidenţiale aparţinând autorităţii finanţatoare ori obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia existenţei consimţământului scris al autorităţii finanţatoare, obţinut în prealabil. Solicitantul răspunde de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate spre decontare. Secţiunea a 4-aDispoziţii finale 5.1. Cine asigură finanţarea proiectelor Finanţarea căminelor se realizează de către autoritatea finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială cu care solicitanţii au încheiat contractul de finanţare şi conform prevederilor acestuia. 5.2. Contribuţia solicitantului Solicitantul are obligaţia, conform celor asumate prin hotărârea de consiliu local/judeţean, să asigure din bugetul propriu cofinanţarea funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării contractului de finanţare, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program, precum şi să asigure cheltuielile de capital. 5.3. Responsabilitatea monitorizării derulării proiectelor Responsabilitatea monitorizării derulării finanţării conform prevederilor legii şi ale contractului de finanţare revine agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. 5.4. Modificarea contractului 5.4.1. Condiţii generale Orice modificare a contractului este permisă cu acordul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract. Copiile actelor adiţionale încheiate se transmit MMFPSPV. Modificările referitoare la adresă, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea şi destinaţia sumelor, sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială de către solicitant. 5.4.2. Condiţii speciale Valoarea contractului se poate modifica, prin act adiţional, în condiţiile în care standardul de cost pentru serviciile rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice se majorează potrivit legii, precum şi în situaţia în care, prin hotărâre a Guvernului, se modifică perioada de derulare a programului sau orice alte condiţii de acordare a finanţării. În cazul solicitanţilor care au încheiat contract de finanţare anterior datei de 31 decembrie 2014 şi care doresc prelungirea duratei de execuţie a contractului cu încadrare în perioada de maximum 55 de luni prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2013, precum şi modificarea corespunzătoare a valorii contractului, încheierea actului adiţional la contractul iniţial se realizează în baza cererii de solicitare a prelungirii perioadei de finanţare şi a modificării corespunzătoare a valorii contractului de finanţare, denumită în continuare cerere de finanţare, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Până la modificarea valorii contractului de finanţare prin act adiţional, începând cu data menţionată mai sus, se poate continua finanţarea căminelor, cu încadrare în suma reprezentată de valoarea contractului, pe baza unei notificări transmise de solicitant agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. Actul adiţional la contract se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Cererile de finanţare se transmit pe adresa poştală prevăzută la secţiunea 1 „Cerinţele minime de calificare“, pct. 2.3, şi prin e-mail la adresa: dgas@mmuncii.ro Cererile de finanţare se transmit MMFPSPV până la data-limită de 20 februarie 2014. Comisia de evaluare stabileşte valoarea contractului ce va fi modificată conform perioadei de prelungire a execuţiei acestuia prevăzută în cererile de finanţare, pentru fiecare cămin în parte, după cum urmează:

Se calculează suma acordată efectiv din program pe perioada de derulare a acestuia până la data de 31 decembrie 2013 care reprezintă Suma 1.

Se calculează suma aferentă pentru plata cheltuielilor de funcţionare ale căminului pentru persoane vârstnice pe o perioadă de 22 de luni (55 luni - 33 de luni) după următoarea formulă:Nr. paturi (capacitate cămin) x 1.411 lei (standard de cost/beneficiar/lună) x 22 de luni = Suma 2 Valoarea contractului modificată corespunzător perioadei de prelungire a duratei de derulare a programului este cea rezultată din însumarea Sumei 1 cu Suma 2. Actul adiţional la contractul de finanţare se încheie după aprobarea, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, a listei care cuprinde solicitanţii şi căminele pentru persoane vârstnice pentru care se solicită finanţarea, numărul şi data contractului de finanţare încheiat anterior datei de 31 decembrie 2013, precum şi valoarea modificată a contractului de finanţare corespunzător duratei de finanţare prin program aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2013. 5.5. Realizarea plăţilor 5.5.1 Condiţii generale Acordarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare se realizează lunar, la cererea solicitantului. Suma decontată se stabileşte în funcţie de numărul de beneficiari rezidenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea, calculată pe baza costului standard lunar prevăzut de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Suma calculată pe beneficiar este proporţională cu numărul de zile pentru care au fost acordate serviciile rezidenţiale. Exemplu de calcul: (Standardul de cost lunar/numărul de zile dintr-o lună) x numărul de zile pentru care a primit găzduire = suma maximă finanţată pentru fiecare beneficiar pe luna pentru care se solicită decontarea Activitatea de finanţare şi plată se derulează în următoarele etape:

înaintarea solicitării de plată către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială se face în data de 5 sau 15 a fiecărei luni, în funcţie de datele la care solicitanţii trebuie să îşi onoreze obligaţiile de plată.La solicitarea de plată completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 sunt anexate următoarele documente:

lista cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

borderoul privind cheltuielile de funcţionare din luna ........, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;

documente justificative aferente.Pentru cheltuielile de personal vor fi anexate statul de plată cu fondul de salarii şi recapitulaţia contribuţiilor aferente, în copie, cu menţiunile „conform cu originalul“ şi „bun de plată“ acordate de persoana delegată cu aceste atribuţii. Pentru cheltuielile de funcţionare se prezintă facturile emise de furnizorii de servicii pentru cheltuielile curente de funcţionare, facturile achiziţie alimente etc., în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi „bun de plată“ acordate de persoana delegată cu aceste atribuţii.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) primeşte cel târziu în data de 7, respectiv 16 a lunii de la agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială necesarul de credite bugetare, le centralizează şi până pe data de 9, respectiv 17, a lunii le transmite MMFPSPV pentru deschiderea de credite bugetare;

direcţia de specialitate din cadrul MMFPSPV va întocmi documentaţia privind deschiderea de credite pe care o înaintează Ministerului Finanţelor Publice.Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de funcţionare, inclusiv cheltuielile de personal normat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul: (Nr. de paturi x cost standard/ beneficiar/lună). Exemplu: dacă solicitarea de finanţare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel: 30 de beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar În această perioadă, dacă nu există beneficiari asistaţi în cămin, nu se acceptă la decontare facturi reprezentând cheltuieli legate de găzduirea beneficiarilor (de exemplu, hrană, medicamente etc.). Ultima decontare a sumelor acordate se realizează în luna noiembrie 2015, având în vedere că finanţarea prin program se acordă până la data de 31 octombrie 2015. 5.5.2. Condiţii speciale Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2013 prin care perioada de derulare a programului a fost modificată, de la 33 de luni la 55 de luni, în cazul solicitanţilor care se aflau în plată la data de 31 decembrie 2013, continuarea plăţilor se face în baza unei adrese/notificări prin care se exprimă intenţia de continuare a finanţării prin program sau se solicită continuarea finanţării, transmisă MMFPSPV, până la data de 30 ianuarie 2014. Prin excepţie de la prevederile pct. 5.5.1, în anul 2014, primul termen la care se poate transmite solicitarea de plată către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială este data de 7 februarie 2014, iar necesarul de credite se transmite ANPIS în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data-limită. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii documentelor de la agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, ANPIS transmite MMFPSPV documentaţia aferentă deschiderii de credite bugetare. 5.6. Suspendarea şi rezilierea contractului În situaţia în care după expirarea termenului prevăzut de art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare: a)căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari; b)nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din aceeaşi hotărâre; c)nu se respectă prevederile contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea.Se suspendă aplicarea contractului de finanţare astfel: pentru situaţia prevăzută la lit. a), până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile; pe o perioadă de maximum 90 de zile pentru situaţia prevăzută la lit. b); pe o perioadă de maximum 15 zile de la primirea notificării, pentru situaţia prevăzută la lit. c). Pentru perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială constată situaţiile care pot conduce la suspendarea contractului şi transmite contractorului notificarea cu privire la decizia de suspendare şi încetarea finanţării până la remedierea situaţiilor constatate. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii:

(i) după expirarea perioadelor de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
(ii) dacă fondurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite sau dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea.

În cazul în care, în termenul prevăzut pentru suspendare, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va desfiinţa unilateral contractul, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. În condiţiile prevăzute la pct. (ii) contractul constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele primite până la momentul notificării. În situaţia în care solicitantul remediază situaţiile care au condus la suspendarea şi, ulterior, rezilierea contractului, respectiv situaţia prevăzută la pct. (i), acesta poate înainta MMFPSPV, prin agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, o nouă cerere de finanţare într-o perioadă de maximum 12 luni de la rezilierea contractului. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, în termen de 10 zile lucrătoare, va efectua o vizită în teren şi va întocmi un raport de oportunitate prin care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea finanţării. Cererea de finanţare şi dosarul de solicitare a finanţării prevăzut la secţiunea 1 „Cerinţe minime de calificare“, pct. 2.2, însoţite de raportul de oportunitate, se transmit MMFPSPV, în vederea evaluării. În această situaţie, efectuarea plăţilor se face, de la data încheierii contractului, pentru numărul de beneficiari asistaţi în cămin, fără a mai fi eligibilă perioada de 90 de zile prevăzută la secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.2. Capitolul IIIEvaluarea, aprobarea şi acordarea de finanţare destinată autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la cap. I pct. 1.4.1 lit. c) Secţiunea 1Cerinţe minime de calificare 6.1. Solicitanţi eligibili Pot depune cerere de finanţare prin program, în calitate de solicitanţi, AAPL prevăzute la cap. I pct. 1.4.1 lit. c), respectiv cele care administrează cămine pentru persoane vârstnice ce au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcţii/reabilitare clădiri şi dotări şi care, până la data depunerii solicitării de finanţare din program, nu au fost date în funcţiune. 6.2. Dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitanţii prevăzuţi la pct. 6.1 trebuie să conţină următoarele documente: a)cererea de solicitare a finanţării, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind înfiinţarea căminului pentru persoane vârstnice; c)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti (în original) prin care:

se aprobă suma maximă solicitată prin program pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale căminului, calculată conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

se aprobă organigrama şi statul de funcţii aferente căminului pentru persoane vârstnice;

se stipulează angajamentul de a asigura cheltuielile de funcţionare ale căminului pentru persoane vârstnice, după finalizarea implementării programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

se asumă cofinanţarea din bugetul propriu a funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, respectiv a sumelor aferente cheltuielilor de funcţionare care depăşesc sumele acordate prin program, cheltuielilor de capital, precum şi a oricăror altor cheltuieli care nu sunt eligibile prin program; d)documentul prin care se dovedeşte aprobarea cofinanţării din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV, a lucrărilor de construcţii/reabilitare/extindere clădiri şi, după caz, dotări aferente căminului pentru persoane vârstnice: ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice de aprobare a listei obiectivelor, categoriilor lucrărilor finanţate, precum şi a sumelor maxime alocate în care se află înscris ca obiectiv căminul pentru persoanele vârstnice pentru care se solicită finanţarea sau, după caz, hotărârea de Guvern prin care s-a aprobat finanţarea căminului respectiv; e)procesul-verbal de recepţie a lucrărilor care au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat; f)organigrama căminului pentru persoane vârstnice [anexa la hotărârea prevăzută la lit. c)]; g)statul de funcţii al căminului pentru persoane vârstnice [anexa la hotărârea prevăzută la lit. c)].Actele/Documentele prevăzute la lit. b), lit. d)-g) se prezintă în copie. În cazul căminelor pentru persoane vârstnice (centre rezidenţiale) care au primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV, nu se mai solicită dovada acreditării şi certificarea respectării standardelor de calitate deoarece acestea reprezintă condiţii de aprobare a finanţării pentru obiectivul de investiţii. 6.3. Unde şi când se transmite dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării se depune în pachet închis (plic), în două exemplare - un original şi o copie, la registratura MMFPSPV. Plicul se inscripţionează cu datele prevăzute la cap. II, secţiunea 1 „Cerinţele minime de calificare“, pct. 2.3. 6.4. Solicitarea de clarificări Solicitanţii pot adresa întrebări sau solicita clarificări referitoare la implementarea programului la numerele de telefon prevăzute la cap. II, secţiunea 1 „Cerinţele minime de calificare“, pct. 2.4. MMFPSPV are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente în vederea clarificării sau completării dosarului de solicitare a finanţării. Secţiunea a 2-aSolicitarea de finanţare 7.1. Obiectul finanţării Prin program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate de către AAPL care au beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat pentru lucrări de construcţii/reabilitare clădiri şi dotări şi care, la data depunerii solicitării de finanţare prin program, nu au fost date în funcţiune. Finanţarea din program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost standard lunar, rezultat din aplicarea costului standard/beneficiar/an, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finanţare aprobată. 7.1.1. Modalitatea de stabilire a sumelor solicitate, aprobate şi acordate prin program Suma ce poate fi solicitată prin program se calculează astfel: Nr. de paturi (capacitate totală) x costul standard/beneficiar/ lună x nr. de luni pentru care se solicită finanţarea (perioadă de maximum 22 de luni, dar nu mai mult de 31 octombrie 2015) Exemplu: Pentru un cămin cu capacitate de 30 de paturi, suma maximă solicitată se calculează după formula: 30 de paturi x 1.411 lei/lună/beneficiar x 22 de luni. Estimarea sumei solicitate trebuie să ţină cont şi de data la care se va depune dosarul de solicitare al finanţării. Indiferent de suma estimată de solicitant în cererea de finanţare, suma maximă aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice se calculează pentru o perioadă exprimată în luni, începând cu luna în care se emite ordinul. Valoarea sumei ce va fi aprobată prin contractul de finanţare se stabileşte pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data de finalizare a finanţării precizată de solicitant, dar care nu poate depăşi data de 31 octombrie 2015. Suma ce poate fi acordată lunar se calculează astfel: Nr. de beneficiari asistaţi în luna respectivă x costul standard/ beneficiar/lună, iar plata se realizează în luna următoare pentru luna în curs. Având în vedere faptul că finanţarea din program se realizează având ca bază standardul de cost pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice, iar acest standard reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice care depăşesc sumele acordate prin program sunt suportate din bugetele locale şi alte venituri extrabugetare, conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Depunerea dosarelor de solicitare a finanţării se poate face pe întreaga perioadă de derulare a programului, începând cu luna ianuarie 2014, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2015. 7.2. Solicitări de finanţare eligibile Sunt eligibile solicitările de finanţare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. Au ca obiect căminele pentru persoane vârstnice care: a)sunt înfiinţate prin hotărâre a consiliului local/consiliului local al sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/consiliului judeţean; b)se încadrează în categoria căminelor pentru persoane vârstnice pentru care pot solicita finanţare beneficiarii prevăzuţi la cap. I, pct. 1.4.1, lit. c); c)respectă cerinţele de organizare şi funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare;2. Solicitanţii îşi asumă, prin hotărâre a consiliului local/ judeţean: a)asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale căminului pentru persoane vârstnice, după finalizarea implementării programului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b)asigurarea cofinanţării din bugetul propriu a funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, respectiv a sumelor aferente cheltuielilor de funcţionare care depăşesc sumele acordate prin program, a cheltuielilor de capital, precum şi a oricăror altor cheltuieli care nu sunt eligibile prin program.Normarea personalului este realizată cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (5), precum şi ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 7.3. Cheltuieli eligibile Sumele acordate prin program se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare. Condiţiile ce trebuie să fie îndeplinite pentru a fi considerate cheltuieli eligibile sunt cele prevăzute la cap. II, secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 3.3. Decontarea cheltuielilor eligibile trebuie să se încadreze în sumele calculate conform prevederilor pct. 7.1. 7.4. Cheltuieli neeligibile Cheltuielile care nu sunt eligibile pentru finanţarea prin program sunt cele prevăzute la cap. II, secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 3.4. Secţiunea a 3-aDispoziţii finale. Procedura de evaluare şi finanţare 8.1. Aplicarea prevederilor referitoare la evaluare, finanţare şi încheierea contractelor de finanţare Prevederile cap. II, secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“ şi secţiunea a 4-a „Dispoziţii finale“ se aplică corespunzător pentru solicitanţii eligibili prevăzuţi în prezentul capitol. Capitolul IVEvaluarea, aprobarea şi acordarea de finanţare destinată autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la cap. I pct. 1.4.1 lit. d) Secţiunea 1Cerinţe minime de calificare 9.1. Solicitanţi eligibili Pot depune cerere de finanţare prin program, în calitate de solicitanţi, AAPL care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul achiziţiei de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională. Materialele şi echipamentele eligibile pentru finanţare constituie obiecte de achiziţie. AAPL pot solicita finanţare numai pentru căminele pentru persoane vârstnice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)indiferent de denumire (cămin, centru rezidenţial etc.) funcţionează şi sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)se organizează în conformitate cu prevederile standardelor minime specifice de calitate în vigoare; c)sunt acreditate în condiţiile legii.9.2. Dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitanţii prevăzuţi la pct. 9.1 trebuie să conţină următoarele documente: a)cererea de solicitare a finanţării, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind înfiinţarea căminului pentru persoane vârstnice sau, în cazuri excepţionale, orice alt document administrativ care dovedeşte că instituţia respectivă are drept ordonator principal de credite o autoritate a administraţiei publice de la nivel local/judeţean; c)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care:

se aprobă lista obiectelor de achiziţie pentru care se solicită finanţarea prin program, precum şi cantitatea estimată pentru fiecare obiect în parte;

se aprobă nota justificativă privind necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente pentru căminul pentru persoane vârstnice;

se aprobă Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial respectiv prin care se evidenţiază faptul că acesta este organizat şi funcţionează cu respectarea condiţiilor de admitere a beneficiarilor în cămin şi a celor de finanţare, conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

se stipulează angajamentul de a utiliza materialele şi echipamentele achiziţionate cu finanţare din program numai pentru dotarea căminului pentru persoane vârstnice şi beneficiarii acestuia; d)nota justificativă privind necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente pentru căminul pentru persoane vârstnice prevăzută la lit. c) trebuie să conţină informaţii referitoare la: capacitatea totală a căminului (număr de paturi), din care numărul de beneficiari asistaţi în cămin în luna în curs (număr de paturi ocupate), caracteristici ale beneficiarilor şi ale căminului cum ar fi: numărul de beneficiari asistaţi pe grupe de vârstă, respectiv 60-65 ani, 66-70 ani, 71-75 ani, 76-80 ani, 81-85 ani, 86 de ani şi peste, număr de persoane aflate în gradul I, II şi III de dependenţă, stabilit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, numărul beneficiarilor cu incontinenţă urinară sau incontinenţă mixtă, numărul de camere, numărul de grupuri sanitare, numărul de băi comune, numărul de duşuri, numărul camerelor destinate activităţilor de recuperare/reabilitare funcţională, numărul camerelor destinate activităţilor de gimnastică de întreţinere, numărul camerelor destinate activităţilor de terapie ocupaţională, numărul personalului de specialitate, precum şi alte date considerate semnificative, ca anexă la hotărârea de consiliu prevăzută la lit. c); e)lista obiectelor de achiziţie pentru care se solicită finanţarea prin program, precum şi cantitatea estimată pentru fiecare obiect în parte, ca anexă la hotărârea de consiliu prevăzută la lit. c); f)regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, ca anexă la hotărârea de consiliu prevăzută la lit. c); g)documentul care dovedeşte acreditarea furnizorului pentru acordarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice sau acreditarea pentru căminul respectiv (certificat/decizie a comisiei de acreditare teritoriale sau, după caz, licenţă de funcţionare provizorie).Actele/Documentele prevăzute la lit. b) şi e)-g) se prezintă în copie. 9.3. Unde şi când se transmite dosarul de solicitare a finanţării Modalitatea de prezentare şi de trimitere a dosarului de solicitare a finanţării se realizează conform prevederilor pct. 2.3 de la cap. II, secţiunea 1 „Cerinţele minime de calificare“. 9.4. Solicitarea de clarificări Solicitanţii pot adresa întrebări sau solicita clarificări referitoare la implementarea programului la numerele de telefon prevăzute la cap. II, secţiunea 1 „Cerinţele minime de calificare“, pct. 2.4. MMFPSPV are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente în vederea clarificării sau completării dosarului de solicitare a finanţării. Secţiunea a 2-aSolicitarea de finanţare 10.1. Obiectul finanţării Prin program se finanţează cheltuielile pentru achiziţia de materiale şi echipamente necesare căminului pentru persoane vârstnice care contribuie la asigurarea îngrijirii personale a beneficiarilor, precum şi la recuperarea/reabilitarea funcţională a acestora şi creşterea calităţii vieţii prin prevenirea sau limitarea instalării situaţiei de dependenţă. Perioada propusă pentru finanţare se stabileşte începând cu luna următoare datei de aprobare a ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prevăzut la secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 11.2.1, iar plata se realizează după data încheierii contractului de finanţare, cu respectarea condiţiilor din prezenta metodologie. În scopul asigurării unei finanţări echitabile pentru toate căminele pentru persoane vârstnice, valoarea maximă a sumei care se poate solicita pentru finanţare din program pentru fiecare cămin pentru persoane vârstnice se calculează astfel: a)În cazul căminelor pentru persoane vârstnice care au un grad de ocupare mai mare sau egal cu un procent de 90% din capacitate, suma totală care poate fi solicitată pentru finanţare din program se calculează după formula: 3.000 lei x nr. paturi (capacitatea căminului). b)În cazul căminelor pentru persoane vârstnice care au un grad de ocupare mai mic de 90% din capacitate, suma totală care poate fi solicitată pentru finanţare din program se calculează astfel: suma 1 (stabilită după formula: 3.000 lei x nr. paturi ocupate în luna anterioară depunerii solicitării) + suma 2 (stabilită după formula: 2.000 lei x nr. paturi neocupate în luna anterioară depunerii solicitării).Exemplu:

Pentru un cămin cu o capacitate totală de 60 paturi, ocupat în cotă de 90%, suma maximă solicitată poate fi de 60 x 3.000 lei =180.000 lei

Pentru un cămin cu o capacitate totală de 60 paturi, ocupat în cotă de 80%, suma maximă solicitată poate fi: suma 1 = 48 paturi ocupate x 3.000 lei = 144.000 lei; suma 2 = 12 paturi neocupate x 2.000 lei = 24.000 leiSuma totală solicitată = 168.000 lei

Pentru un cămin cu o capacitate totală de 60 paturi, ocupat în cotă de 50%, suma maximă solicitată poate fi: suma 1 = 30 de paturi ocupate x 3.000 lei = 90.000 lei; suma 2 = 30 de paturi neocupate x 2.000 lei = 60.000 leiSuma totală solicitată = 150.000 lei 10.2. Solicitări de finanţare eligibile Sunt eligibile solicitările de finanţare AAPL care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a)administrează cămine pentru persoane vârstnice care funcţionează conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)îndeplinesc condiţiile de acreditare prevăzute de lege; c)administrează cămine pentru persoane vârstnice care îndeplinesc standardele minime de calitate; d)justifică nevoia achiziţionării materialelor şi echipamentelor eligibile pentru a fi finanţate din program; e)la data depunerii solicitării de finanţare, gradul de ocupare al căminului aflat în administrare este de cel puţin 30% din capacitatea totală a căminului.10.3. Cheltuieli eligibile şi modalitatea de stabilire a cantităţilor propuse pentru achiziţie Sumele acordate prin program se utilizează numai pentru achiziţia de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională. Categoriile de materiale şi echipamente eligibile pentru a fi achiziţionate prin program (obiectele de achiziţie) şi cantităţile orientative care stau la baza calculării nevoilor de achiziţie sunt următoarele: a)Materiale şi echipamente de îngrijire

scutece (pamperşi): maximum 3 buc./zi/beneficiar cu incontinenţă de urină şi/sau mixtă;

păturele absorbante (aleze absorbante): se calculează 1 buc./la 2 zile/beneficiar cu incontinenţă de urină şi/sau mixtă ori cu probleme de micţiune;

orteze (de coloană, şold, genunchi, coapsă, gleznă, mână etc.): se calculează 5 buc./30 de beneficiari pentru fiecare tip de orteză;

truse clismă: se calculează 1 buc. la 15 paturi;

cârje ortopedice: se calculează 6 buc. la 30 de paturi;

bastoane ortopedice (bastoane clasice, bastoane tripod, bastoane cu 4 puncte de sprijin): se calculează 10 buc. la 30 de paturi;

cadre ortopedice de mers: se calculează 5 buc. la 30 de paturi;

scaune (cărucioare): scaune/cărucioare de transport cu acţionare manuală: se calculează 3 buc. la 30 de paturi;

scaun imersie sau scaune de baie: 1 scaun/cadă de baie;

mânere cadă de baie: 1 set/cadă de baie;

colaci de şezut (dispozitiv special gonflabil) pentru vas WC: se calculează 1 buc. la 3 vase WC;

înălţătoare vas WC: se calculează 1 buc. la 3 vase WC;

scaune pentru duş: 1 buc. la 3 duşuri;

ploscă (urinar) femei, bărbaţi: se calculează 5 buc. la 30 de paturi;

saltele antiescară (antidecubit): se calculează 10 buc. la 30 de paturi;

perne antiescară (antidecubit): se calculează 10 buc. la 30 de paturi;

cântare de baie: 1 buc./baie;

elevator medical pentru transferul vârstnicilor cu probleme severe de mobilitate (hidraulic şi electric): se calculează 1 buc./cameră de baie + 1 buc./etaj sau corp de clădire care are secţii cu beneficiari imobilizaţi la pat;

pat medical, numai pentru persoanele imobilizate la pat: se calculează 1 buc./beneficiar imobilizat la pat sau 1 buc. la 30 de paturi; b)Echipamente pentru gimnastică medicală şi recuperare:

masă kiropractică: 1 buc;

saltea pentru gimnastică: 5 buc;

spaliere: 5 buc;

mingi medicinale, terapeutice: 10 buc;

bicicletă medicinală: 2 buc;

bandă de mers: 1 buc.Se solicită doar în cazul în care căminul pentru persoane vârstnice dispune de sală de gimnastică sau de spaţii special amenajate pentru desfăşurarea activităţilor de recuperare/ reabilitare funcţională. c)Dotări pentru terapie ocupaţionalăMateriale pentru activităţi de tip: pictură, grafică, modelaj, sculptură, pirogravură, traforaj, ţesut, croitorie, tâmplărie, împletituri de nuiele, papură, rafie, feronerie, tricotaj şi broderie, meloterapie, biblioterapie, ludoterapie (dans; jocuri de şah, domino, table) etc. Solicitarea achiziţiei de materiale pentru terapie ocupaţională se face numai dacă sunt organizate şi amenajate spaţii destinate activităţilor menţionate. Atenţie! Solicitanţii vor avea în vedere următoarele aspecte:

stabilirea cantităţii ce va fi achiziţionată se face în funcţie de nevoile beneficiarilor găzduiţi în cămin, precum şi în baza cantităţilor estimate prevăzute la lit. a)-c);

depăşirea cantităţilor de materiale şi echipamente calculate conform celor prevăzute la lit. a)-c) se acceptă la decontare numai dacă sunt bine justificate în raport cu nevoile individuale ale beneficiarilor existenţi în cămin la data demarării procedurii de achiziţie de către solicitant;

nu se admite depăşirea valorii contractului; ca atare, solicitanţii pot achiziţiona integral sau parţial categoriile de materiale şi echipamente prevăzute la lit. a)-c) pe care le-au prevăzut în lista înaintată în dosarul de solicitare, astfel încât costul total al facturilor de achiziţie să se încadreze în valoarea contractului.Materialele şi echipamentele achiziţionate se înscriu în categoria de consumabile, obiecte de inventar şi mijloace fixe, conform legii. 10.4. Cheltuieli neeligibile Cheltuielile care au în vedere achiziţia de medicamente, materiale şi echipamente destinate diagnosticului şi tratamentului medical, cazarmament, materiale de curăţenie şi dezinfecţie, cele destinate dotării cu mobilier, aparatură medicală şi de fizioterapie/kinetoterapie, alte materiale şi echipamente decât cele prevăzute la pct. 10.3, precum şi orice alte cheltuieli de funcţionare şi de capital nu sunt eligibile pentru finanţarea prin program. Secţiunea a 3-aProcedura de evaluare şi finanţare 11.1. Depunerea solicitărilor de finanţare La depunerea dosarelor de solicitare a finanţării, solicitanţii trebuie să ţină cont de condiţiile de eligibilitate prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.2. Depunerea dosarelor de solicitare a finanţării se poate face pe întreaga perioadă de derulare a programului, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015. Solicitantul poate depune un singur dosar de solicitare a finanţării care priveşte materialele şi echipamentele eligibile pe care doreşte să le achiziţioneze cu finanţare prin program. 11.2. Aprobarea finanţării şi evaluarea solicitărilor de finanţare 11.2.1. Aprobarea finanţării Lista cuprinzând solicitanţii şi căminele pentru care se propune acordarea finanţării, perioada acordării acesteia (număr de luni), precum şi valoarea finanţării se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. O copie a ordinului mai sus menţionat se transmite agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, în vederea încheierii contractului de finanţare, denumit în continuare contract de finanţare achiziţii. Odată cu încheierea contractului de finanţare achiziţii este demarată procedura de acordare a finanţării, iar contractul de finanţare achiziţii se încheie pentru suma maximă calculată în condiţiile pct. 10.1 şi pentru obiectele de achiziţie prevăzute la pct. 10.3. 11.2.2. Evaluarea solicitărilor de finanţare Evaluarea solicitărilor de finanţare se realizează de Comisia de evaluare prevăzută la cap. II, secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.1. Dosarele de solicitare a finanţării sunt verificate şi analizate de Comisia de evaluare pe măsura înregistrării acestora la sediul MMFPSPV. În condiţiile în care, din documentaţia de solicitare a finanţării, lipsesc documente sau acestea nu sunt completate conform cerinţelor din prezenta metodologie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de finanţare, comisia de evaluare va cere solicitantului transmiterea documentelor lipsă sau completarea şi modificarea celor întocmite eronat. Dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.2 lit. a), b), d) şi e), Comisia de evaluare solicită, prin e-mail, agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială ca, în termen de 5 zile de la data transmiterii solicitării, să verifice respectarea standardelor minime de calitate de către căminul (centrul rezidenţial) pentru care s-a solicitat finanţarea şi să transmită o notificare prin care confirmă sau, după caz, infirmă respectarea acestora. Notificarea se transmite Comisiei de evaluare prin email şi prin poştă. După primirea notificării din partea agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, Comisia de evaluare va înainta propunerea de aprobare a finanţării. În situaţia în care unele dintre materialele şi echipamentele înscrise în lista prevăzută la secţiunea 1 „Cerinţe minime de calificare“, pct. 9.2 lit. e), nu sunt eligibile, Comisia de evaluare va notifica solicitantul cu privire la cele constatate, cu menţiunea că achiziţia materialelor şi echipamentelor respective nu va fi finanţată prin program. 11.3. Decizia de respingere Respingerea solicitărilor de finanţare se face în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.2. Decizia de respingere i se comunică solicitantului, cu menţionarea motivelor care au stat la baza acesteia. 11.4. Comunicarea rezultatelor şi contestaţiile Comunicarea rezultatelor evaluării şi modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor se realizează în condiţiile prevăzute la cap. II, secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.5. 11.5. Încheierea contractului de finanţare După comunicarea ordinului prevăzut la pct. 11.2.1 se încheie contractul de finanţare achiziţii între MMFPSPV, în calitate de autoritate finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi solicitantul căruia i s-a aprobat finanţarea, în calitate de contractor, iar plata se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a încheiat contractul de finanţare achiziţii, pe baza facturilor fiscale de achiziţie şi a documentelor justificative. Contractul de finanţare achiziţii se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie. Între autoritatea finanţatoare şi contractant se încheie un singur contract de finanţare achiziţii. Modalitatea de încheiere a contractelor şi obligaţiile contractorului sunt similare celor prevăzute la cap. II, secţiunea a 3-a „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.6. Secţiunea a 4-aDispoziţii finale 12.1. Cine asigură finanţarea Finanţarea cheltuielilor de achiziţie a materialelor şi echipamentelor prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.3, se realizează de către autoritatea finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială cu care solicitanţii au încheiat contractul de finanţare achiziţii şi conform prevederilor prezentei metodologii. 12.2. Contribuţia solicitantului Solicitantul are obligaţia de a utiliza materialele şi echipamentele achiziţionate prin program numai pentru dotarea căminului pentru persoane vârstnice pentru care solicită finanţarea şi pentru beneficiarii acestuia. 12.3. Achiziţia bunurilor şi realizarea plăţilor Pentru achiziţia materialelor şi echipamentelor prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.3, solicitantul are obligaţia de a aplica procedura de achiziţie publică prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru demararea procedurii de achiziţie, solicitantul va avea în vedere condiţiile şi criteriile privind stabilirea cantităţilor de materiale şi echipamente eligibile prevăzute la pct. 10.3. Achiziţia materialelor şi echipamentelor se realizează o singură dată pentru una sau mai multe categorii din cele prevăzute la pct. 10.3, cantitatea stabilindu-se pentru toată perioada cuprinsă între data încheierii contractului de finanţare şi data de 31 octombrie 2015, cu excepţia materialelor consumabile reprezentate de scutece (pamperşi), păturele (aleze) absorbante şi orteze a căror achiziţie se realizează o dată la 6 luni, iar cantitatea se calculează pentru perioada respectivă. Decontarea tuturor cheltuielilor eligibile trebuie să se încadreze în suma prevăzută în contract. Documentele necesare pentru efectuarea plăţilor şi etapele de finanţare În vederea realizării plăţilor de către autoritatea finanţatoare, solicitantul înaintează agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială o solicitare de plată, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, însoţită de următoarele documente: a)factura fiscală pentru bunurile achiziţionate, în copie legalizată, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi „bun de plată“ acordate de persoana delegată cu aceste atribuţii; factura fiscală trebuie să fie detaliată şi să prezinte materialele şi echipamentele achiziţionate, pe fiecare categorie, cantitatea aferentă categoriei respective şi preţul de achiziţie; b)proces-verbal de selecţie de oferte sau document de atribuire în SEAP (în funcţie de valoarea achiziţiei), în copie; c)notă justificativă privind cantitatea achiziţionată pentru fiecare categorie de materiale şi echipamente eligibile, prevăzută în factura de achiziţie, raportată la capacitatea căminului pentru persoane vârstnice, numărul beneficiarilor cu nevoi speciale de îngrijire (mobilizaţi la pat sau cu deficienţe majore de mobilitate, cu incontinenţă urinară şi mixtă, cu afecţiuni care necesită utilizarea de orteze etc.), activităţile de recuperare/reabilitare funcţională şi gimnastică şi cele de terapie ocupaţională desfăşurate în cămin, precum şi numărul camerelor/spaţiilor cu această destinaţie şi suprafaţa acestora, numărul băilor echipate cu cadă, numărul duşurilor, numărul vaselor de WC etc. Atenţie! Nu se acceptă achiziţia de bunuri, respectiv de materiale şi echipamente care au făcut obiectul unei achiziţii incluse în cheltuielile curente de funcţionare finanţate din program, în cazul căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la cap. I pct. 1.4.1 lit. a)-c), în limita sumei calculate pe baza standardului de cost. Activitatea de finanţare şi plată se derulează în aceleaşi etape şi cu respectarea termenelor prevăzute la cap. II, Secţiunea a 4-a „Dispoziţii finale“, pct. 5.5. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială poate decide aprobarea decontării unei sume mai mici decât cea facturată în situaţia în care constată că suma prevăzută în factura fiscală aferentă achiziţiei unor materiale şi echipamente nu se justifică în raport cu criteriile prevăzute la secţiunea a 2-a „Solicitarea de finanţare“, pct. 10.3. 12.4. Responsabilitatea monitorizării derulării proiectelor Responsabilitatea monitorizării derulării finanţării conform prevederilor legale în vigoare şi ale contractului de finanţare revine agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. 12.5. Modificarea contractului Orice modificare a contractului de finanţare achiziţii se face cu acordul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional. Actele adiţionale se redactează în două exemplare originale, iar copiile acestora se transmit MMFPSPV. Modificările referitoare la adresă, cont bancar etc. care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului şi destinaţia sumelor sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. 12.6. Suspendarea şi rezilierea contractului Suspendarea aplicării contractului de finanţare achiziţii se realizează dacă, pe parcursul perioadei de derulare a contractului se constată că contractorul nu mai respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială constată situaţiile care pot conduce la suspendarea contractului de finanţare achiziţii şi transmite contractorului notificarea cu privire la decizia de suspendare şi încetarea finanţării până la remedierea situaţiilor constatate. Rezilierea contractului de finanţare achiziţii se realizează în următoarele situaţii:

(i) dacă, după expirarea unei perioade de maximum 3 luni de suspendare, nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
(ii) dacă materialele şi echipamentele achiziţionate prin program sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite, respectiv pentru dotarea căminului şi pentru beneficiarii acestuia;
(iii) dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea.

Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială constată situaţiile care pot conduce la rezilierea contractului de finanţare achiziţii şi transmite contractorului notificarea cu privire la decizia de reziliere, cu avizul MMFPSPV. În condiţiile prevăzute la pct. (i), agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va desfiinţa unilateral contractul de finanţare achiziţii, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. În condiţiile prevăzute la pct. (ii) şi (iii), contractul de finanţare achiziţii constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele încasate necuvenit până la momentul notificării. Capitolul VRaportare 13.1. Raportare privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare 13.1.1. Raportare pentru contractele de finanţare destinate asigurării cheltuielilor curente de funcţionare Solicitantul înaintează lunar rapoarte privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare (lista persoanelor beneficiare, centralizatorul cheltuielilor la care se anexează copii ale documentelor justificative pentru cheltuielile curente de funcţionare eligibile) agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială şi, la cerere, MMFPSPV. 13.1.2. Raportare pentru contractele de finanţare destinate achiziţiei de materiale şi echipamente Solicitanţii, în luna următoare fiecărei achiziţii de materiale şi echipamente eligibile, înaintează agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială un raport în care prezintă date referitoare la numărul de beneficiari asistaţi în cămin, din care numărul de beneficiari cu nevoie speciale (imobilizaţi la pat, cu incontinenţă urinară sau mixtă, cu deficienţe majore de mobilitate şi echilibru etc.), precum şi informaţii referitoare la utilizarea materialelor şi echipamentelor utilizate, însoţit de copii de pe documentele care demonstrează înregistrarea acestora ca obiecte de inventar şi mijloace fixe (cu excepţia materialelor consumabile). 13.2. Rapoarte întocmite de agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială Agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială întocmesc rapoarte trimestriale şi anuale privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor în cadrul programului de interes naţional şi le transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cât şi MMFPSPV. De asemenea, agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială întocmesc un raport după finalizarea contractului de finanţare. Capitolul VIControl 14.1. Cine controlează modul de implementare a proiectelor Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială controlează modul de implementare a contractului de finanţare. MMFPSPV îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanţării şi activitatea desfăşurată de căminul pentru persoane vârstnice, prin inspecţia socială şi/sau prin corpul de control al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. 14.2. Controlul Curţii de Conturi Derularea activităţii prin contractele finanţate în cadrul programului se supune controlului financiar al Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Capitolul VIIAnexe 15.1. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 15.2. Modelele prevăzute în anexele nr. 1-9 pot fi modificate şi/sau completate în funcţie de necesităţile obiective. ANEXA Nr. 1 la metodologie Model -CERERE de solicitare a finanţării 1. Date despre solicitant:

autoritatea administraţiei publice locale........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (denumirea)

sediul:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (localitatea, strada, sectorul/judeţul) tel./fax ........ ................ ................ ................ ................ ............. e-mail: ........ ................ ................ ................ ........ ...........

codul fiscal nr. ........ ................ ........ ........, emis de ........ ................ ........ ........... din data de ........ ................ ............

nr. contului ........ ................ ........ ............, deschis la Trezoreria cu sediul în ........ ................ ................ ................ .........2. Date despre căminul pentru persoane vârstnice pentru care solicită finanţarea:

Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... de înfiinţare a căminului pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unităţii sanitare cu paturi ........ ............

denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

cu sediul în:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (localitatea, strada, sectorul/judeţul)

capacitatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

numărul de personal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

numărul de luni pentru care solicită cheltuielile curente de funcţionare pentru cămin: ........ ................ ................ .........

suma solicitată pentru finanţare prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ .......;

structura funcţională:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (numărul de beneficiari/camera, mp/beneficiar etc.) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ......, eliberat/eliberată la data de ........ ........ de către ........ ..........., împuternicit/împuternicită de furnizorul de servicii sociale ........ ........ prin Hotărârea nr. ......./..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

mă angajez ca suma de ........ ................ ........... să o utilizez în scopul asigurării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice ........ ........ .Opis cu documente: 1. Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr . ........ ................ ........ ........../........ ................ ................ ........ .......... (original); 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........; Data întocmirii ........ ................ ............ Primar/Preşedintele consiliului judeţean, ........ ................ ................ ........ ............... (semnătura şi ştampila) Modelul de cerere se utilizează şi de beneficiarii prevăzuţi la cap. I pct. 1.4.1 lit. c) din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare, situaţie în care la pct. 2 se formulează: „Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... de înfiinţare a căminului pentru persoane vârstnice care a beneficiat de cofinanţare de la bugetul de stat pentru lucrări de construcţii/reabilitare clădiri şi dotări în baza Contractului nr. ......., încheiat la data de ........ .............. între ........ ................ ......... şi ........ ................ .........“. (autoritate contractantă) (contractor) ANEXA Nr. 2 la metodologie Model -CERERE de solicitare a prelungirii perioadei de finanţare şi a modificării corespunzătoare a valorii contractului de finanţare 1. Date despre solicitant:

autoritatea administraţiei publice locale........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (denumirea)

sediul:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (localitatea, strada, sectorul/judeţul) tel./fax ........ ................ ................ ................ ........ .............. e-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ..........

codul fiscal nr. ........ ................ ........ ............., emis de ........ ................ ........ ......... din data de ........ ................ .........

nr. contului ........ ................ ................ ........ ............, deschis la Trezoreria cu sediul în ........ ................ ........ ..............2. Numărul şi data contractului de finanţare încheiat în baza Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice“, cu modificările şi completările ulterioare ........ ................ ........ ........ 3. Valoarea aprobată prin contractul de finanţare prevăzut la pct. 2 al cererii ........ ................ ................ ................ ............ 4. Date despre căminul pentru persoane vârstnice pentru care solicită continuarea finanţării:

denumirea căminului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

cu sediul în: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (localitatea, strada, sectorul/judeţul)

capacitatea totală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............

numărul de beneficiari asistaţi în cămin la data de 31 decembrie 2013: ........ ........ .........

numărul de personal: ........ ................ ................ .........

data până la care se solicită prelungirea perioadei de execuţie a contractului de finanţare: .......

suma solicitată pentru continuarea finanţării pe perioada 1 ianuarie 2014 - data până la care se solicită prelungirea perioadei de execuţie a contractului, respectiv maximum 31 octombrie 2015: ........ ................ ................ ................ ........ ...............Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ .............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ......, eliberat/eliberată la data de ........ ........ de către ........ ..........., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

mă angajez ca suma de ........ ........ ......... să o utilizez în scopul asigurării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice........ ................ ................ ............... (denumirea căminului) Data întocmirii ........ ................ ................ Primar/Preşedintele consiliului judeţean, ........ ................ ................ ................ .......... (semnătură şi ştampilă) ANEXA Nr. 3 la metodologie Model -CERERE de solicitare a finanţării pentru achiziţia de materiale şi echipamente 1. Date despre solicitant:

autoritatea administraţiei publice locale........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (denumirea)

sediul:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (localitatea, strada, sectorul/judeţul) tel./fax ........ ................ ................ ................ ........ .......... e-mail: ........ ................ ................ ................ ................ ...........

codul fiscal nr. ........ ................ ........ ............, emis de ........ ................ ............... din data de ........ ................ .............

nr. contului ........ ................ ................ ........ ..........., deschis la Trezoreria cu sediul în ........ ................ ........ ...............2. Date despre căminul pentru persoane vârstnice pentru care solicită finanţarea:

Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... de înfiinţare a căminului pentru persoane vârstnice ........ ........ .............

denumirea căminului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

cu sediul în: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (localitatea, strada, sectorul/judeţul)

capacitatea: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

numărul de personal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

numărul de beneficiari din luna anterioară datei depunerii cererii: ........ ................ ................ ................ ................ ........

suma solicitată pentru finanţare prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........;Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ........ ........ de către ........ ..........., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

mă angajez ca suma de ........ ........ ........... să o utilizez în scopul achiziţiei de materiale şi echipamente eligibile pentru finanţare din program, destinate exclusiv dotării căminului şi beneficiarilor acestuia.Opis cu documentele prevăzute la cap. IV, secţiunea 1, pct. 9.2 din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare. 1. Hotărârea Consiliului Local/Judeţean 2. Nota justificativă etc. Data întocmirii ........ ................ ............... Primar/Preşedintele consiliului judeţean, ........ ................ ................ ........ ........... (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 4 la metodologie Model -CONTRACT DE FINANŢARE Nr. ..... din ............ Părţile contractului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale1, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru prestaţii sociale a Judeţului ........ ........ ............../Municipiului Bucureşti, cu sediul în ........ ................ .......... şi cont cu numărul ........ ..............., deschis la Trezoreria ........ ............., reprezentată prin directorul executiv, pe de o parte, şi ........ ................ ................ ................ ..........., în calitate de contractor, cu sediul în ........ ................ ................ ........ ........ (numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, (adresa) beneficiară a finanţării)2 şi cont cu numărul ........ ........., deschis la ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ ................ ................ ........ ............, (numele, prenumele, calitatea) de cealaltă parte, au convenit următoarele: Articolul 1Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare a căminului pentru persoane vârstnice, denumit în continuare cămin: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........., (denumirea căminului) Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de ........ ............. lei. 1.2. Contractorului îi va fi acordată finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaşte şi le acceptă. 1.3. Contractorul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită, exclusiv pentru asigurarea funcţionării căminului, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării finanţării, respectiv deţinerea certificatului de acreditare, respectarea standardului de calitate şi a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, potrivit cererii de solicitare a finanţării prevăzute în anexa la prezentul contract.3 1.4. Contractorul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a căminului, care depăşesc sumele acordate prin program. 1.5. Costul contractului este ferm şi se constituie din produsul dintre numărul de luni pentru care s-a aprobat finanţarea centrului, numărul de paturi şi standardul de cost pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice4 împărţit la 12 luni. Articolul 2Plata 2.1. Autoritatea finanţatoare, prin agenţia teritorială pentru prestaţii sociale, va asigura contractorului decontarea cheltuielilor efectuate la solicitarea acestuia şi în baza documentelor justificative prezentate. 2.2. Plăţile se vor efectua conform cap. IV „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.4, şi cap. V din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare.5 2.3. Plăţile se vor efectua în tranşe lunare de către agenţia teritorială pentru prestaţii sociale. 2.4. Solicitarea de plată însoţită de documentele justificative se înaintează agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale în ziua de 5 sau 15 a lunii. Documentaţia prezentată cuprinde acte doveditoare pentru acordarea serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoane vârstnice din luna anterioară. 2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi întocmite corect. 2.6. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va efectua plăţile în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie. 2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată şi a documentelor justificative, prevăzute la pct. 2.4., pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va fi exonerată de orice răspundere. 2.8. Lunar, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială are obligaţia să examineze, în teren, acordarea serviciilor sociale. 2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8 evidenţiază deficienţe, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va sista efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei. Articolul 3Durata de execuţie Durata de execuţie a proiectului este de ........ ................ luni. Articolul 4Obligaţiile contractorului 4.1. Contractorul va asigura funcţionarea căminului cu respectarea standardului de calitate şi a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010.3 4.2. Contractorul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii finanţatoare, inclusiv celor ai agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, efectuarea controlului necondiţionat al acordării serviciilor în cadrul căminului, inclusiv accesul la orice fel de documente. 4.3. Contractorul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la funcţionarea căminului. 4.4. Contractorul trebuie să utilizeze procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale în vigoare.6 Articolul 5Modificarea contractului 5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional. 5.2. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale, pentru încheierea actului adiţional, va solicita acordul Ministerului, Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 5.3. Ca o excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului şi alte aspecte majore legate de funcţionarea căminului sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional. Articolul 6Suspendarea şi rezilierea contractului 6.1. În situaţia în care, după expirarea termenului prevăzut de art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările şi completările ulterioare: a)căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari; b)nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din aceeaşi hotărâre; c)nu se respectă prevederile contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea. Se suspendă aplicarea contractului de finanţare astfel: pentru situaţia prevăzută la lit. a), până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile; pe o perioadă de maximum 90 de zile pentru situaţia prevăzută la lit. b); pe o perioadă de maximum 15 zile de la primirea notificării, pentru situaţia prevăzută la lit. c).6.2. Pentru perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli. 6.3. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii:

(i) după expirarea perioadelor de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
(ii) dacă fondurile au fost utilizate în alte scopuri decât cele convenite sau dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea.

6.4. În condiţiile în care, în termenul prevăzut pentru suspendare, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va desfiinţa unilateral contractul, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. 6.5. În condiţiile prevăzute la pct. 6.3 lit. (ii) contractul constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele primite până la momentul notificării. Articolul 7Rezolvarea litigiilor 7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă. 7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul. Articolul 8Raportări Contractorul se angajează să transmită agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale raportul lunar privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în luna anterioară. Articolul 9Control 9.1. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale controlează modul de acordare a serviciilor de către contractor. 9.2. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în cadrul căminului. 9.3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra activităţii căminului. Articolul 10Asigurări Autoritatea finanţatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant. Articolul 11Cesiunea 11.1. Contractorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al autorităţii contractante. 11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract. Articolul 12Dispoziţii finale 12.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare, cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării. 12.2. Anexa la prezentul contract face parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele părţi. 12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică. 12.4. O copie a acestui contract, vizată de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, se transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Anexa la prezentul contract:

cererea de solicitare a finanţării însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.2 lit. b-f) din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare.Pentru autoritatea administraţiei publice locale (contractor) Primar/Preşedinte al Consiliului Judeţean ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... semnătura Data ........ ................ ........ ............. Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... numele persoanei(lor) oficiale autorizată(e) să semneze ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... semnătura Data ........ ................ ................ ......... 1 Pentru contractele încheiate după data de 1 ianuarie 2014 se utilizează denumirile: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţii teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. 2 Consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. 3 În situaţii obiective, respectarea standardului de cost priveşte numai încadrarea personalului cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 4 Standard de cost/an pentru servicii rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 5 Pentru contractele încheiate după data de 1 ianuarie 2014 se utilizează sintagma „plăţile se vor efectua conform prevederilor cap. II, secţiunea a 4-a, pct. 5.5. din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare“. 6 Pentru contractele încheiate după data de 1 ianuarie 2014 se utilizează sintagma „............. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale oricăror altor acte normative în domeniu“. ANEXA Nr. 5la metodologie Model -CONTRACT DE FINANŢARE Nr. ...... din ............ Părţile contractului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ........ ............../ Municipiului Bucureşti, cu sediul în ........ ................ ............. şi cont cu numărul ........ .........., deschis la Trezoreria ..............., reprezentată prin directorul executiv, pe de o parte, şi ........ ................ ................ ................ ............, în calitate de contractor, cu sediul în ........ ................ ................ ............... (numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, (adresa) beneficiară a finanţării)1 şi cont cu numărul ............., deschis la ..............., reprezentat prin ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele, prenumele, calitatea) de cealaltă parte, au convenit următoarele: 1 Consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Articolul 1Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru asigurarea cheltuielilor aferente achiziţiei de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze şi echipamente ortopedice, de echipamente şi dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală şi de întreţinere, precum şi de echipamente şi materiale necesare funcţionării atelierelor de terapie ocupaţională, a sălilor de gimnastică şi de recuperare funcţională pentru căminul pentru persoane vârstnice aflat în administrare, denumit în continuare cămin, respectiv: ........ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ . (denumirea căminului şi adresa căminului pentru persoane vârstnice) Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de ........ ............. lei. 1.2. Contractorului îi va fi acordată finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaşte şi le acceptă. 1.3. Contractorul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită exclusiv pentru achiziţia materialelor şi echipamentelor eligibile pentru finanţare din program care sunt necesare funcţionării căminului şi beneficiarilor acestuia. 1.4. Contractorul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele prevăzute în facturile fiscale de achiziţie pe care autoritatea finanţatoare le consideră nejustificate. 1.5. Costul contractului este ferm şi se constituie din suma rezultată din înmulţirea capacităţii căminului (numărul de paturi) cu valoarea de 3.000 lei/pat sau, după caz, de 2.000 lei/pat, stabilită conform prevederilor Metodologiei de evaluare, aprobare şi acordare a finanţării prin program, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, înmulţit cu numărul maxim de 22 de luni. Articolul 2Plata 2.1. Autoritatea finanţatoare, prin agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, va asigura contractorului decontarea cheltuielilor pentru achiziţia de materiale şi echipamente eligibile pentru finanţare din program, la solicitarea acestuia şi în baza facturilor fiscale de achiziţie şi a documentelor justificative prezentate. 2.2. Plăţile se vor efectua conform prevederilor Metodologiei de evaluare, aprobare şi acordare a finanţării prin program, aprobată prin ordin ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. 2.3. Plăţile se vor efectua de către agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială. 2.4. Solicitarea de plată însoţită de documentele justificative se înaintează agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială în ziua de 5 sau 15 a lunii. Documentaţia prezentată cuprinde actele doveditoare prevăzute în Metodologia de evaluare, aprobare şi acordare a finanţării prin program. 2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi întocmite corect. 2.6. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va efectua plăţile în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie. 2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată şi a documentelor justificative, prevăzute în Metodologia de evaluare, aprobare şi acordare a finanţării prin program, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va fi exonerată de orice răspundere. 2.8. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială verifică anual, în teren, respectarea criteriilor de eligibilitate a solicitărilor de finanţare, iar după efectuarea achiziţiei de materiale şi echipamente are obligaţia să verifice existenţa acestora la sediul căminului. 2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8 evidenţiază deficienţe, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va sista efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei. Articolul 3Durata de execuţie Durata de execuţie a proiectului este de ........ .............. luni. Articolul 4Obligaţiile contractorului 4.1. Contractorul va asigura funcţionarea căminului cu respectarea standardelor minime de calitate şi a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 4.2. Contractorul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii finanţatoare, inclusiv celor ai agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, efectuarea controlului necondiţionat al acordării serviciilor în cadrul căminului, inclusiv accesul la orice fel de documente. 4.3. Contractorul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la funcţionarea căminului. 4.4. Contractorul are obligaţia de a utiliza procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile oricăror alte acte normative din domeniu. Articolul 5Modificarea contractului 5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional. 5.2. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, pentru încheierea actului adiţional, va solicita acordul Ministerului, Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 5.3. Ca o excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional. Articolul 6Suspendarea şi rezilierea contractului 6.1. Suspendarea şi rezilierea contractului se realizează dacă, pe parcursul perioadei de derulare a contractului, se constată că contractorul nu mai respectă condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările şi completările ulterioare. 6.2. Pentru perioadele de suspendare a contractului nu se primesc solicitările de finanţare şi nu se decontează niciun fel de cheltuieli. 6.3. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii: (i) dacă, după expirarea unei perioade de maximum 3 luni de suspendare, nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie; (ii) dacă materialele şi echipamentele achiziţionate prin program sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite, respectiv pentru dotarea căminului şi pentru beneficiarii acestuia; (iii) dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea. 6.4. În condiţiile în care, în termenul prevăzut pentru suspendare, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială va desfiinţa unilateral contractul, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. 6.5. În condiţiile prevăzute la pct. 6.3 pct. (ii) şi (iii) contractul constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială, sumele primite până la momentul notificării. Articolul 7Rezolvarea litigiilor 7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă. 7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul. Articolul 8Raportări Contractorul se angajează să transmită agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, în luna următoare efectuării achiziţiei de materiale şi echipament, un raport elaborat cu respectarea condiţiilor prevăzute la cap. V, pct. 13.1.2 din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare. Articolul 9Control 9.1. Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială controlează respectarea condiţiilor de eligibilitate ale contractorului, precum şi utilizarea materialelor şi echipamentelor achiziţionate numai pentru dotarea căminului pentru persoane vârstnice şi pentru beneficiarii acestuia. 9.2. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în cadrul căminului. 9.3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra activităţii căminului. Articolul 10Asigurări Autoritatea finanţatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant. Articolul 11Cesiunea 11.1. Contractorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al autorităţii contractante. 11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract. Articolul 12Dispoziţii finale 12.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării. 12.2. Anexa la prezentul contract face parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele părţi. 12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică. 12.4. O copie a acestui contract, vizată de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, se transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Anexa la prezentul contract:

cererea de solicitare a finanţării însoţită de documentele prevăzute la cap. IV, secţiunea 1, pct. 9.2 lit. b), c) şi d) din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare.Pentru autoritatea administraţiei publice locale (contractor) Primar/Preşedinte al consiliului judeţean ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... semnătura Data ........ ........ .......... Pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... numele persoanei(lor) oficiale autorizată(e) să semneze ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... semnătura Data ........ ........ ............ ANEXA Nr. 6 la metodologie Model - ACT ADIŢIONAL Nr. ........ ........ la Contractul de finanţare nr. 1............... din ........ ........ Dispoziţii generale Părţile contractului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului/Municipiului Bucureşti ........ ................ ........ .........., cu sediul în ........ ................ ............ şi cont cu numărul ........ ................ ................ ................ ........, deschis la Trezoreria ........ ................ ................ ................ ............, reprezentată prin directorul executiv ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., pe de o parte, şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... (numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, beneficiar al finanţării)2, în calitate de contractor, cu sediul în ........ ................ ................ ........ ......... şi cont cu numărul ........ ................ ............., (adresa) deschis la Trezoreria ........ ................ ................ ................, reprezentat prin ........ ................ ................ ................ ........ ..........., (numele, prenumele, funcţia) de cealaltă parte ARTICOL UNICDurata de execuţie a proiectului prevăzută la art. 3 din Contractul de finanţare nr. ............... din ............., se modifică de la ......... luni la ............ luni. Valoarea contractului de finanţare a proiectului de ........ ................ lei, prevăzută la art. 1 din Contractul de finanţare nr. ............... din ............., se modifică corespunzător duratei de execuţie a proiectului şi este în sumă de ........ ........ .............. lei. Dispoziţii finale Prezentul act adiţional a fost încheiat la data de ........ ........ .......... în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică. Pentru autoritatea administraţiei publice locale (contractor) Primar/Preşedinte al Consiliului Judeţean ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... semnătura Data ........ ................ ........ Pentru Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... numele persoanei(lor) oficiale autorizată(e) să semneze ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... semnătura Data ........ ................ ........ 1 Numărul contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2011-decembrie 2013. 2 Consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. ANEXA Nr. 7 la metodologie Model -SOLICITARE DE PLATĂ ........ ........ ............. (antetul beneficiarului) Consiliul judeţean/Consiliul local Denumirea beneficiarului: ........ ........ Solicitare de plată În atenţia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Numărul contractului de finanţare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Titlul contractului de finanţare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Numele şi adresa contractorului (beneficiar al finanţării): ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Solicitarea de plată numărul:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Perioada acoperită de solicitarea de plată (după caz): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Numărul de beneficiari din luna (după caz): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Factura fiscală/facturi fiscale nr. (după caz): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Domnule/Doamnă, Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (numele şi prenumele) solicit finanţarea cheltuielilor aferente perioadei sus-menţionate (sau solicit finanţarea cheltuielilor pentru achiziţia de materiale şi/sau echipamente). Suma solicitată este de: ........ ............ lei, aferentă cheltuielilor cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea (sau aferentă cheltuielilor de achiziţie de materiale şi/sau echipamente destinate căminului pentru persoane vârstnice şi beneficiarilor acestuia). Utilizarea sumei va fi în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente: 1. Lista cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea; 2. Borderoul privind cheltuielile de funcţionare din luna .............. cu documente justificative aferente; sau 3. Factura/Facturile fiscale de achiziţie, cu menţiunea bun de plată, în copie legalizată; 4. Documentele care atestă respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; 5. Nota justificativă privind necesitatea achiziţiei categoriilor şi a cantităţilor de materiale şi/sau echipamente menţionate în factură/facturi. Plata se efectuează în contul cu numărul: ........ ................ ................ .......... Numele contractorului ........ ................ .............. (semnătura şi ştampila) N O T E: La solicitarea de plată pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare a căminului se depun documentele prevăzute la pct. 1 şi 2. La solicitarea de plată pentru finanţarea cheltuielilor de achiziţie materiale şi echipamente se depun documentele prevăzute la pct. 3, 4 şi 5. ANEXA Nr. 8 la metodologie Model -LISTA cu beneficiarii existenţi în cămin din luna ........ ............... ........ ............... (antetul solicitantului) Denumirea solicitantului ......... Numărul contractului de finanţare .......... LISTA cu beneficiarii existenţi în cămin din luna ..........

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Data internării în cămin Contract de rezidenţă Dispoziţie internare sau data internării Observaţii
Nr. Data Nr. Data
TOTAL:

Certificăm realitatea şi legalitatea datelor înscrise şi ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinaţia solicitată. Numele contractorului ........ ........ .............. Funcţia ........ ................ ........ Directorul căminului, ........ ................ ........ ............. Şeful compartimentului financiar-contabil al căminului, ........ ................ ........ ........... ANEXA Nr. 9la metodologie Model -BORDEROU privind documentele justificative pentru cheltuielile curente de funcţionare din luna ........ ......... ........ ........ .............. (antetul solicitantului) Denumirea solicitantului ........ ........ ........... Numărul contractului de finanţare .............. BORDEROUL privind documentele justificative pentru cheltuielile curente de funcţionare din luna ........ ............

Nr. crt. Denumirea furnizorului/ emitentului Documentul justificativ Perioada pentru care a fost prestat serviciul Valoarea (lei)
Tip* Serie/Nr. Data
TOTAL:

* Stat de plată, facturi etc. Certificăm realitatea şi legalitatea datelor înscrise şi ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinaţia solicitată. Facturile şi documentele privind cheltuielile enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare. Numele contractorului ........ ........ ........... Funcţia ........ ........ ............ Director, ........ ........ .............. Şeful compartimentului financiar-contabil, ........ ................ ................ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 98/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 98 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu