Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.974 din 02.06.2020

privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03 iunie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.994/2020 al Direcţiei management şi structuri sanitare,având în vedere prevederile art. 554 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual, prevăzute în anexa nr. 1, şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, din unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi din cadrul celorlalte instituţii publice, aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
Articolul 2Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către personalul contractual, pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte: a)corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele personalului contractual necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului, şi cerinţele funcţiei contractuale, prin raportare la nivelul funcţiei contractuale deţinute; b)asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; c)identificarea necesităţilor de instruire a personalului contractual, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Articolul 3
(1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale care se consemnează în fişa de evaluare întocmită în condiţiile prezentului ordin.
Articolul 4
(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 1 martie din anul următor perioadei evaluate.
(3) Beneficiază de evaluarea performanţelor profesionale individuale personalul contractual care a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
Articolul 5Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele situaţii: a)persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant; b)angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face după 6 luni de la reluarea activităţii; c)angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data promovării/angajării; d)angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea a 6 luni de la data reluării activităţii; e)angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data reluării activităţii. Articolul 6
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.
(2) Are calitatea de evaluator:a)persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; b)persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.
(3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice.
(4) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de către ministrul sănătăţii.
Articolul 7Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a)între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01-3,50 - satisfăcător; c)între 3,51-4,50 - bine; d)între 4,51-5,00 - foarte bine. Articolul 8
(1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
(2) Pentru a obţine nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
(3) Pentru funcţiile de conducere nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obţinute la criteriile de evaluare de la pct. I şi II din anexa nr. 3.
(4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
Articolul 9
(1) Ulterior finalizării fişei de evaluare are loc interviul. Interviul este o discuţie între evaluator şi persoana evaluată în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa persoanei evaluate rezultatul evaluării, se discută aspectele cuprinse în fişa de evaluare, având ca finalitate semnarea şi datarea acesteia, de către evaluator şi de către persoana evaluată.
(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului fişei de evaluare se procedează astfel:a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica fişa de evaluare; b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, persoana evaluată consemnează comentariile sale în fişa de evaluare, în secţiunea dedicată.
(3) În situaţia în care persoana evaluată refuză să semneze fişa de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul persoanei evaluate de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
Articolul 10
(1) Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării poate depune contestaţie în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării, la compartimentul de resurse umane.
(2) Contestaţia persoanei nemulţumite se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului al cărui membru este salariatul sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor din instituţia publică.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică contestatarului în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.
Articolul 11Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială. Articolul 12Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi instituţii publice aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 13Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011. Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Horaţiu Moldovan, secretar de stat ANEXA Nr. 1CRITERII de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual I. Pentru funcţiile de execuţie 1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum 6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 7. Condiţii de muncă II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare 1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii 2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii 4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri ANEXA Nr. 2Unitatea ........ ................ ............ (denumirea) Aprob. Conducătorul instituţiei publice, (numele şi prenumele) (funcţia) FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de execuţie Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ Prenumele ........ ................ ................ ................ .............. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Perioada evaluată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
0 1 2
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: ........ ................ ................ ........ ...........
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Modificarea adusă aprecierii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
- Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

ANEXA Nr. 3Unitatea ........ ................ ........ (denumirea) Aprob. Conducătorul instituţiei publice, (numele şi prenumele) (funcţia) FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ Prenumele ........ ................ ................ ................ .............. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Perioada evaluată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nr. crt. Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere Nota
0 1 2
Motivaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
II. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........
Funcţia ........ ........
Semnătura evaluatorului .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: ........ ................ ................ ........ ...........
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Modificarea adusă aprecierii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării.
- Numele şi prenumele; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 974/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 974 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu