Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.974 din 02.06.2020

privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 03 iunie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.994/2020 al Direcţiei management şi structuri sanitare,având în vedere prevederile art. 554 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual, prevăzute în anexa nr. 1, şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de execuţie şi personalul de conducere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, din unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi din cadrul celorlalte instituţii publice, aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii.
Articolul 2Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual de execuţie şi conducere reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, prin compararea gradului şi modului de îndeplinire a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către personalul contractual, pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte: a)corelarea obiectivă dintre activitatea şi cunoştinţele personalului contractual necesare îndeplinirii obiectivelor individuale, stabilite în baza atribuţiilor din fişa postului, şi cerinţele funcţiei contractuale, prin raportare la nivelul funcţiei contractuale deţinute; b)asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; c)identificarea necesităţilor de instruire a personalului contractual, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Articolul 3
(1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.
(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale care se consemnează în fişa de evaluare întocmită în condiţiile prezentului ordin.
Articolul 4
(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie şi 1 martie din anul următor perioadei evaluate.
(3) Beneficiază de evaluarea performanţelor profesionale individuale personalul contractual care a desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
Articolul 5Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele situaţii: a)persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant; b)angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face după 6 luni de la reluarea activităţii; c)angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data promovării/angajării; d)angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea a 6 luni de la data reluării activităţii; e)angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data reluării activităţii. Articolul 6
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.
(2) Are calitatea de evaluator:a)persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; b)persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.
(3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice.
(4) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de către ministrul sănătăţii.
Articolul 7Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a)între 1,00-2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01-3,50 - satisfăcător; c)între 3,51-4,50 - bine; d)între 4,51-5,00 - foarte bine. Articolul 8
(1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
(2) Pentru a obţine nota pentru îndeplinire criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
(3) Pentru funcţiile de conducere nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obţinute la criteriile de evaluare de la pct. I şi II din anexa nr. 3.
(4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
Articolul 9
(1) Ulterior finalizării fişei de evaluare are loc interviul. Interviul este o discuţie între evaluator şi persoana evaluată în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa persoanei evaluate rezultatul evaluării, se discută aspectele cuprinse în fişa de evaluare, având ca finalitate semnarea şi datarea acesteia, de către evaluator şi de către persoana evaluată.
(2) În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului fişei de evaluare se procedează astfel:a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica fişa de evaluare; b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, persoana evaluată consemnează comentariile sale în fişa de evaluare, în secţiunea dedicată.
(3) În situaţia în care persoana evaluată refuză să semneze fişa de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul persoanei evaluate de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
Articolul 10
(1) Persoana nemulţumită de rezultatul evaluării poate depune contestaţie în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării, la compartimentul de resurse umane.
(2) Contestaţia persoanei nemulţumite se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului al cărui membru este salariatul sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor din instituţia publică.
(3) Rezultatul contestaţiei se comunică contestatarului în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.
Articolul 11Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială. Articolul 12Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, precum şi instituţii publice aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 13Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011. Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Horaţiu Moldovan, secretar de stat ANEXA Nr. 1CRITERII de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual I. Pentru funcţiile de execuţie 1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum 6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 7. Condiţii de muncă II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza suplimentar şi următoarele criterii de evaluare 1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii 2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii 4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri ANEXA Nr. 2Unitatea ........ ................ ............ (denumirea) Aprob. Conducătorul instituţiei publice, (numele şi prenumele) (funcţia) FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de execuţie Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ Prenumele ........ ................ ................ ................ .............. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Perioada evaluată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
0 1 2
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: ........ ................ ................ ........ ...........
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Modificarea adusă aprecierii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
- Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

ANEXA Nr. 3Unitatea ........ ................ ........ (denumirea) Aprob. Conducătorul instituţiei publice, (numele şi prenumele) (funcţia) FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere Numele ........ ................ ................ ................ ................ ........ Prenumele ........ ................ ................ ................ .............. Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Perioada evaluată ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nr. crt. Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere Nota
0 1 2
Motivaţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..........
1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul structurii în ansamblul unităţii
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii structurii
4. Capacitatea de a crea în structura condusă un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte structuri
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
II. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........
Funcţia ........ ........
Semnătura evaluatorului .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate.
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
Funcţia ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Semnătura persoanei evaluate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea: ........ ................ ................ ........ ...........
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Modificarea adusă aprecierii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării.
- Numele şi prenumele; ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............
- Funcţia acesteia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
- Semnătura ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............
- Data ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 974/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 974 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu