Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1229 din 01.08.2011

privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 560 din 05 august 2011SmartCity1

Având în vedere:Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 9.049/2011;

prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzute în anexa nr. 1 şi fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2a şi 2b.(2) Prevederile alin. (1) se aplică personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii, din cadrul serviciilor publice deconcentrate, din unităţile sanitare publice, precum şi din cadrul celorlalte instituţii publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, denumite în continuare instituţii publice. Articolul 2Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv. Articolul 3(1) Procedura de evaluare a performanţelor profesionale se aplică fiecărui angajat, în raport cu cerinţele postului.(2) Activitatea profesională se apreciază anual, prin evaluarea performanţelor profesionale individuale. Articolul 4(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie a anului următor perioadei evaluate. Articolul 5Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale nu se aplică în următoarele situaţii: a)persoanelor angajate ca debutanţi, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant; b)angajaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii; c)angajaţilor promovaţi într-o altă funcţie de execuţie sau într-o funcţie de conducere, precum şi celor angajaţi din afara unităţii, pentru care momentul de evaluare se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice; d)angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii; e)angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de conducerea fiecărei instituţii publice. Articolul 6(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează de către evaluator.(2) Are calitatea de evaluator:a)persoana care conduce sau coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana cu funcţie de execuţie evaluată; b)persoana de conducere ierarhic superioară potrivit structurii organizatorice a unităţii sanitare publice, pentru persoanele de conducere. (3) Calificativul acordat în baza fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de conducătorul instituţiei publice.(4) Pentru conducătorii instituţiilor publice numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aprobă de ministrul sănătăţii. Articolul 7Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; c)între 3,51 şi 4,50 - bine; d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. Articolul 8(1) Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.(2) Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.(3) Pentru funcţiile de conducere, nota finală a evaluării este media aritmetică a notelor obţinute la criteriile de evaluare prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2a.(4) Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim. Articolul 9(1) Contestaţiile în legătură cu evaluarea performanţei profesionale individuale se depun în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluării la compartimentul de resurse umane.(2) Contestaţiile se analizează de conducătorul ierarhic imediat superior, împreună cu liderul sindicatului reprezentativ sau, după caz, cu reprezentantul salariaţilor, din instituţia publică.(3) Rezultatul contestaţiilor se comunică în termen de 5 zile de la depunerea acestora. Articolul 10Pentru spitalele al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale se stabilesc şi se aprobă prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentând o prevedere-cadru care poate fi modificată şi completată de către autoritatea administrativ-teritorială. Articolul 11Prin excepţie de la prevederile art. 4, evaluarea performanţelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 12Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul 13Anexele nr. 1, 2a şi 2b fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I Ministrul sănătăţii, Cseke Attila ANEXA Nr. 1CRITERII DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale I. Pentru funcţiile de execuţie: 1. Cunoştinţe şi experienţă profesională 2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului 3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate 4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină 5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum 6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate 7. Condiţii de muncă II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare: 1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii 2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea 3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului 4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente ANEXA Nr. 2aUNITATEA ........ ........ ........... (denumirea)

Aprob
Conducătorul instituţiei publice
Numele şi prenumele ........ ........ ...............
Funcţia ........ ..............

model -FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere Numele ........ ........ .............., prenumele ........ ........ ......... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ............ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ .......... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ............ Perioada evaluată ........ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Nr. crt. Criteriile de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii
2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea
3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului
4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
II. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare suplimentare pentru personalul cu funcţii de conducere
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Nota finală a evaluării = (nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I + nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. II)/2
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........ .........
Funcţia ........ ........
Semnătura evaluatorului .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........ .............
Funcţia ........ ........
Semnătura persoanei evaluate .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia ........ ................ ........ ..........
Semnătura persoanei evaluate .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea
Funcţia acesteia ........ ................ ................ .............
Modificarea adusă aprecierii ........ ................ ........
Semnătura ........ ................ .............
Data ........ ................ ........ .............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
Numele şi prenumele ........ ................ ........ .........
Funcţia acesteia ..............
Semnătura ............
Data ........ ...........

ANEXA Nr. 2bUNITATEA ........ ........ ........... (denumirea)

Aprob
Conducătorul instituţiei publice
Numele şi prenumele ........ ........ ...............
Funcţia ........ ..............

model -FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de execuţie Numele ........ ........ .............., prenumele ........ ........ ......... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ............ Numele şi prenumele evaluatorului ........ ................ .......... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ............ Perioada evaluată ........ ................ ................ ........ ............

Nr. crt. Denumirea criteriului de evaluare Nota
0 1 2
1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
0 1 2
7. Condiţii de muncă
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
I. Nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Nota finală a evaluării = nota pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare de la pct. I
Calificativul acordat:
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
1. Numele şi prenumele evaluatorului ........
Funcţia ........ ........
Semnătura evaluatorului .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
2. Am luat cunoştinţă de aprecierea activităţii profesionale desfăşurate
Numele şi prenumele persoanei evaluate ........
Funcţia ........ ........
Semnătura persoanei evaluate .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
3. Contestaţia persoanei evaluate:
Motivaţia ........ ........
Semnătura persoanei evaluate .........
Data ........ ...............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
4. Modificarea aprecierii (DA, NU):
- Numele şi prenumele persoanei care a modificat aprecierea ........ ..............
- Funcţia acesteia ........ ................ .............
- Modificarea adusă aprecierii ........ ........ ...............
- Semnătura ........ ................ ...........
- Data ........ ................ ........ ............
........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
5. Am luat cunoştinţă de modificarea evaluării
- Numele şi prenumele ........ ........ .........
- Funcţia acesteia ........ ........ ...........
- Semnătura ........ ........ ..........
- Data ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1229/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1229 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1229/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu