Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 196/968 din 15 noiembrie 2000

privind unele masuri financiare pentru unitatile sanitare spitalicesti si de aprobare a actului aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti

ACT EMIS DE:                CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 196


SmartCity3

              MINISTERUL SANATATII - Nr. 968
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 20 decembrie 2000

    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ministru de stat, ministrul sanatatii,
    in temeiul:
    - prevederilor art. 33 alin. (1) si (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice;
    - prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000;
    - prevederilor art. 99 alin. (1) din Ordonanta de urgenta al Guvernului nr. 30/1998 si ale art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate;
    - prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica;
    - prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederilor Hotararii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Finantarea serviciilor medicale prestate de unitatile sanitare spitalicesti se va efectua numai pe baza contractelor incheiate intre acestea si casele de asigurari de sanatate.
    Art. 2
    Majorarea sumelor aferente decontarii serviciilor medicale spitalicesti, ca urmare a rectificarilor bugetare, se va realiza prin acte aditionale la contractele initiale incheiate, conform modelului de act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti, anexa la prezentul ordin.
    Art. 3
    Actele aditionale mentionate la art. 2 vor cuprinde, in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 180/2000, clauze referitoare la obligatiile specifice ale furnizorilor de servicii medicale, legate de buna gestionare a fondului destinat asistentei medicale spitalicesti din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, precum si alte clauze care sa stabileasca prioritatile de plata din fondurile alocate.
    Art. 4
    Pentru asigurarea gestionarii curente a fondurilor contractate, actele aditionale la contractele de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti vor cuprinde urmatoarele prioritati:
    a) plata drepturilor de personal in limita sumei stabilite pe baza numarului de angajati in corelatie cu posibilitatile de plata si in conformitate cu dispozitiile legale, fara a afecta celelalte cheltuieli ale spitalului;
    b) plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica, termica si gaze naturale;
    c) plata contravalorii medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate si nedecontate, inregistrate ca obligatii de plata din perioadele anterioare. Plata se va efectua esalonat in functie de vechimea facturilor pe baza graficului de esalonare la plata (anexa la contract) intocmit de furnizorii de servicii medicale si insusit de casa de asigurari de sanatate. Graficele de esalonare la plata vor fi transmise in termen de 24 de ore Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si vor fi detaliate pe urmatoarele capitole de cheltuieli:
    - medicamente;
    - materiale sanitare;
    - utilitati.
    d) plata medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate pentru consumul curent, inclusiv cele pentru bolile cronice, in baza comenzilor si a contractelor incheiate cu furnizorii. Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri, in corelatie cu indicatorii specifici, cu stocurile de medicamente existente si cu fondurile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli;
    e) plata facturilor privind aprovizionarea cu alimente.
    Plata privind alte cheltuieli materiale de natura reparatiilor, alte prestari de servicii, precum si cele pentru investitii, altele decat cele de inalta performanta, se vor efectua numai in limita fondurilor existente si neafectand cheltuielile mentionate la lit. a) - e).
    Art. 5
    Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa raporteze lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare, caselor de asigurari de sanatate executia in functie de natura cheltuielilor efectuate, in structura stabilita ca prioritate de plata la art. 4, astfel:
    TOTAL CHELTUIELI,
    din care:
    - plata personalului angajat;
    - plata pentru energie electrica, termica si gaze naturale;
    - plata obligatiilor restante fata de furnizori;
    - plata medicamentelor (pentru consum curent) - total,
din care: pentru fiecare boala cronica;
    - plata materialelor sanitare (pentru consum curent);
    - plata pentru procurarea hranei.
    Art. 6
    Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale prestate in baza prevederilor contractuale.
    Art. 7
    Directiile de sanatate publica au obligatia sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor sanitare, indiferent de sursa de finantare, in conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 546/1999 privind finantarea unitatilor sanitare din subordinea Ministerului Sanatatii si cu Normele metodologice ale Ministerului Sanatatii nr. 2.617/2000.
    Art. 8
    Conducerile directiilor de sanatate publica si conducerile caselor de asigurari de sanatate vor constitui, pana la data de 30 noiembrie 2000, comisii mixte de control in unitatile sanitare teritoriale, pentru verificarea modului de gestionare a fondurilor si a eficientei cheltuielilor efectuate din fondurile alocate.
    Art. 9
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                        dr. Serban Ion Bubenek Turconi

                    Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                                  Hajdu Gabor

    ANEXA 1

                                 ACT ADITIONAL
    la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti
                        nr. ........ din .............

    Partile:
    Casa de asigurari de sanatate  ........................................., cu sediul in municipiul/orasul .................., str. .................., judetul ............., sectorul ........., telefon ........., fax ........, reprezentata prin director general ...................................... si director general adjunct economic ..........................
    si
    Spitalul ................., cu sediul in municipiul/orasul ................, str. .................., judetul ..............., sectorul ............, telefon ......, fax ........, avand codul fiscal ................ si contul nr. ......., deschis la ..................., reprezentat prin director ................... si director economic ..........................,
    in conformitate cu dispozitiile art. 25 din cap. XI din anexa nr. 1 - d "Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti", aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 92/1.765/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 399/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 bis din 25 iulie 2000,
    au hotarat, de comun acord, modificarea si completarea urmatoarelor articole:
    1. Articolul 5 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) sa verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, precum si buna gestionare a fondurilor realizate din serviciile medicale prestate in baza prevederilor prezentului contract."
    2. La articolul 6, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) sa utilizeze in conditii de eficienta fondurile contractate cu casa de asigurari de sanatate si sa asigure cu prioritate:
    f^1) plata drepturilor de personal in limita sumei stabilite pe baza numarului de angajati in corelatie cu posibilitatile de plata si in conformitate cu dispozitiile legale, fara a afecta celelalte cheltuieli ale spitalului;
    f^2) plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica, termica si gaze naturale;
    f^3) plata contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare achizitionate si nedecontate, inregistrate ca obligatii de plata din perioadele anterioare. Plata se va efectua esalonat, in functie de vechimea facturilor, pe baza graficului de esalonare la plata (anexat la contract) intocmit de furnizorii de servicii medicale si insusit de casa de asigurari de sanatate;
    f^4) plata medicamentelor si a materialelor sanitare achizitionate pentru consumul curent, inclusiv cele pentru bolile cronice, in baza comenzilor si contractelor incheiate cu furnizorii. Aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile de bunuri, in corelatie cu indicatorii specifici, cu stocurile de medicamente existente si cu fondurile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli;
    f^5) plata facturilor privind aprovizionarea cu alimente."
    3. La articolul 6, litera l) va avea urmatorul cuprins:
    "l) sa raporteze lunar casei de asigurari de sanatate executia in functie de natura cheltuielilor efectuate in structura stabilita ca prioritati de plata la art. 6 lit. f). Pentru sumele alocate pentru bolile cronice furnizorii de servicii medicale au obligatia intocmirii si raportarii lunare a Listei privind facturile achitate catre furnizorii de medicamente;"
    4. La articolul 6, litera t) va avea urmatorul cuprins:
    "t) sa asigure din fondurile contractate stocul de medicamente si materiale sanitare necesare pentru 30 de zile."
    Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contractul este direct raspunzator pentru angajarea de cheltuieli peste sumele contractate si raspunde conform dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    (2) Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate. In caz contrar se angajeaza raspunderea penala a persoanei vinovate."
    Celelalte prevederi ale Contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti nr. .......... raman nemodificate.
    Prezentul act aditional s-a incheiat astazi ............. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

          Casa de asigurari de sanatate         Spitalul .................
            .........................

                Director general,                       Reprezentant legal,

        Director general adjunct economic,              Director economic,

        Serviciul organizare/contractare


                      Vizat,
                 Oficiul juridicSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 968/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 968 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu