Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 96 din  5 iunie 2001

privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din  5 iulie 2001


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - Legea petrolului nr. 134/1995;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 368/1999, privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 7/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Contractul-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, cuprins in anexa.
    Art. 2
    Accesul la Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid se face in urma incheierii contractului de transport cu transportatorul comun, care are obligatia sa presteze servicii de transport in conditii egale pentru toti clientii, in baza unor tarife stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    Transportatorul comun va elabora norme tehnice si proceduri specifice referitoare la modul in care desfasoara servicii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid pentru clienti, precum si pentru accesul la Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid in vederea asigurarii exploatarii normale, transparente si nediscriminatorii a acestora, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 4
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

                              Presedintele
                Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                           CONTRACT-CADRU
pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid
           nr. ........ din anul ........ luna ........... ziua .....

    CAP. 1
    Partile contractante

    Intre ........................, cu sediul in .............................., judetul ......................, cod postal ............, telefon  ........., fax ............., telex ............., cod fiscal ...................., inscrisa in registrul comertului la nr. ..................., cod SIRUES ..................., cont virament nr. ....................., deschis la ..........................., reprezentata legal prin director general .................................... si prin director economic ....................., denumita expeditor, pe de o parte, si
    .............................., cu sediul in .............................., judetul ......................, cod postal ............, telefon .........., fax ............., telex ............., cod fiscal ................................, inscrisa in registrul comertului la nr. ................, cod SIRUES .........., cont virament nr. ......................., deschis la ........................., reprezentata legal prin director general ........................... si director economic .........................., denumita transportator, pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract.

    CAP. 2
    Obiectul contractului

    Art. 1
    (1) Obiectul contractului consta in primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de parti, respectandu-se normele prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.
    (2) Termenii utilizati in prezentul contract sunt definiti in anexa nr. 2 la prezentul contract-cadru.

    CAP. 3
    Durata contractului

    Art. 2
    Contractul se incheie pe o perioada de ........................... convenita de parti.

    CAP. 4
    Programe de transport

    Art. 3
    Programul cantitatilor anuale si lunare de produse ce vor fi primite, depozitate, transportate si predate la destinatii va avea la baza solicitarea depusa de expeditor si acceptata de transportator in conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract-cadru.
    Art. 4
    (1) Expeditorul transmite cu 10 zile lucratoare inainte de inceperea lunii un program cuprinzand estimarea predarii produselor pe destinatii.
    (2) Expeditorul confirma transportatorului, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii, programul lunar de predare a produselor pe destinatii.
    Art. 5
    (1) Consumurile tehnologice normate pentru primire, depozitare, transport si predare sunt prevazute in anexa nr. 4 la prezentul contract-cadru.
    (2) Determinarea consumurilor tehnologice efective se face lunar de catre transportator prin balanta (miscarea) produselor. Expeditorul si transportatorul vor face reglarea cantitativa si valorica a acestora pe perioade de gestiune determinate de schimbarea preturilor produselor transportate.
    Art. 6
    (1) In functie de conditiile de operare a dotarilor transportatorului si ca urmare a solicitarii in scris a expeditorului transportatorul poate fi de acord cu modificarea punctului de primire si/sau de predare, precum si a cantitatilor si sortimentelor de titei, gazolina si condensat ce urmeaza sa fie transportate.
    (2) Costurile suplimentare aparute ca urmare a modificarilor respective vor fi suportate de expeditor.

    CAP. 5
    Zestrea conductelor

    Art. 7
    Pentru a putea presta servicii de transport in conditii egale pentru toti expeditorii transportatorul va utiliza zestrea conductelor.
    Art. 8
    (1) Expeditorul si transportatorul isi vor reconstitui stocurile fizice de titei, gazolina, condensat si etan lichid, proprietatea lor, de la inceputul contractului, atat cantitativ, cat si calitativ.
    (2) In cazul in care reconstituirea cantitativa si calitativa a stocului fizic nu este posibila, se va face regularizarea valorica la pretul legal de la sfarsitul contractului.

    CAP. 6
    Proprietatea asupra titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Art. 9
    (1) Expeditorul are obligatia sa prezinte transportatorului documentele legale cu privire la proprietatea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, dupa caz, la punctele de primire, in vederea efectuarii transportului. Expeditorul ramane proprietarul titeiului si al celorlalte produse pe timpul transportului si suporta numai riscurile contractului.
    (2) Transportatorul raspunde de cantitatea de titei, gazolina, condensat si etan lichid din momentul primirii de la expeditor si pana in momentul predarii la destinatie, influentata de consumul tehnologic.
    Art. 10
    Expeditorul garanteaza pe propria raspundere ca titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid nu fac obiectul unui litigiu privind proprietatea si ca sunt libere de orice sarcini. In caz contrar expeditorul este obligat sa instiinteze transportatorul, acesta nefiind obligat sa accepte transportul produsului care este obiect de litigiu.

    CAP. 7
    Tariful si modul de plata

    Art. 11
    (1) Facturarea serviciilor se va face de catre transportator decadal, pe baza cantitatilor de produse livrate la destinatie, cu tarifele stabilite de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale impreuna cu Oficiul Concurentei.
    (2) Valoarea consumurilor tehnologice si T.V.A. nu sunt cuprinse in tarifele de transport ale produselor.
    (3) Termenul de decontare este de ...... zile de la data primirii facturii de catre expeditor.
    (4) Plata facturilor se va face de catre expeditor in lei, in contul nr. ..................... deschis la ......................................... .
    (5) Partile convin asupra modului de garantare a efectuarii platii serviciilor.
    (6) Refuzul total sau partial al expeditorului de a plati o factura emisa de transportator se va aduce la cunostinta acestuia in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii ei. In caz contrar facturile emise sunt considerate acceptate in totalitate de expeditor.
    (7) Dupa 20 de zile de la data scadentei transportatorul va notifica expeditorului ca in termen de ...... zile se va proceda la oprirea pomparii pana la incasarea integrala a valorii facturii, iar eventualele consecinte ce rezulta din aceasta intrerupere il privesc in exclusivitate pe expeditor.
    (8) Ajustarea tarifelor se va face conform reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 8
    Penalitati si despagubiri

    Art. 12
    In cazul nerespectarii termenului de decontare expeditorul se obliga sa plateasca penalizari de ........ % pe zi de intarziere pana la achitarea facturii, incepand cu data scadentei, penalizare care va fi facturata expeditorului de catre transportator si va fi incasata lunar de la acesta.
    Art. 13
    (1) Transportatorul va aplica expeditorului, pe baza de factura, taxa de
neutilizare de ........................., pentru nerealizarea cu mai mult de 10%
                (lei sau dolari S.U.A.)
din programul de transport anual sau contractual comunicat de expeditor.
    (2) Termenul de emitere a facturii este de ..... zile de la sfarsitul contractului.

    CAP. 9
    Obligatiile si drepturile expeditorului si ale transportatorului

    Obligatiile si drepturile expeditorului

    Art. 14
    Expeditorul se obliga sa predea titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid in conditiile de calitate prezentate in anexa nr. 1 la prezentul contract-cadru.
    Art. 15
    In cazul unor avarii pe conductele de gazolina si etan expeditorul se obliga sa asigure stocarea acesteia conform anexei nr. 5 la prezentul contract-cadru.
    Art. 16
    In situatia in care se recupereaza titeiul de la avarii expeditorul se obliga sa primeasca titeiul transportat de transportator cu mijloace auto la punctele de primire, daca este cazul. In aceasta situatie se va incheia un proces-verbal in care se vor mentiona cantitatea si calitatea titeiului primit.
    Art. 17
    (1) Expeditorul se obliga sa asigure certificate de analiza cu privire la cantitatea si calitatea produselor, eliberate de laboratoare de specialitate, cu respectarea standardelor in vigoare, in prezenta partilor interesate.
    (2) Expeditorii care detin laboratoare proprii au obligatia sa le doteze in mod corespunzator.
    Art. 18
    Expeditorul este obligat sa notifice transportatorului in timp util situatiile in care rafinariile si rampele de descarcare sunt oprite. In caz contrar expeditorul va suporta eventualele cheltuieli care sunt cauzate in totalitate din vina sa.
    Art. 19
    (1) Expeditorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de stasurile eliberate de Institutul Roman de Standardizare, curatarea lor, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare a acestora, sa le doteze si sa le intretina conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Expeditorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 20
    Expeditorul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile si la termenele stabilite in cap. VII si VIII.
    Art. 21
    Expeditorul are dreptul sa conteste balanta de transport al produselor in maximum ..... zile lucratoare de la primirea acesteia. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune ca balanta a fost acceptata.

    Obligatiile si drepturile transportatorului

    Art. 22
    Transportatorul se obliga sa primeasca, sa transporte si sa predea cantitatile zilnice de titei, gazolina, condensat si etan lichid conform programului stabilit cu expeditorul.
    Art. 23
    Transportatorul se obliga sa actioneze in mod corespunzator pentru remedierea eventualelor avarii.
    Art. 24
    Transportatorul este obligat sa transmita expeditorului lista cuprinzand documentele si termenele de transmitere cuprinse in anexa nr. 6 la prezentul contract-cadru.
    Art. 25
    Transportatorul are obligatia sa doteze cu utilaje, echipamente, instalatii, substante si personal calificat laboratoarele proprii in care se fac analizele produselor.
    Art. 26
    (1) Transportatorul are obligatia sa asigure calibrarea rezervoarelor proprii la termenele prevazute de stasurile eliberate de Institutul Roman de Standardizare, curatarea lor, functionarea serpentinelor si a scurgerilor, sa asigure posibilitatea de sigilare a acestora, sa le doteze si sa le intretina conform normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    (2) Transportatorul are obligatia ca pentru incintele lui sa propuna si sa incheie contracte sau conventii privind dotarea, utilizarea instalatiilor si respectarea normelor in vigoare privind tehnica securitatii si prevenirea si stingerea incendiilor.
    Art. 27
    In termen de ..... zile lucratoare de la incheierea lunii, precum si la terminarea contractului transportatorul va intocmi si va prezenta expeditorului balanta (miscarea) produselor transportate, conform anexei nr. 7.1 si 7.2 la prezentul contract-cadru, avand la baza procesele-verbale de predare-primire. Procesele-verbale de predare-primire se intocmesc si se semneaza de expeditor si de transportator pe baza bonurilor provizorii si a buletinelor de analiza.
    Art. 28
    Transportatorul se obliga sa asigure efectuarea reviziilor si reparatiilor programate pentru echipamentele si instalatiile de transport.
    Art. 29
    Transportatorul va analiza toate solicitarile primite si va decide inainte de data de 30 noiembrie a fiecarui an, conform conditiilor si procedurilor stabilite, daca aproba cererile primite. Decizia incluzand optiunile selectate in mod corect si nediscriminatoriu, cu motivarea acestora, se va notifica in scris fiecarui solicitant.
    Art. 30
    Transportatorul nu este obligat sa presteze servicii de transport al produselor atunci cand:
    a) nu exista capacitate disponibila in conductele Sistemului national de transport, in raport cu programul de transport al petrolului si cu rutele solicitate. In cazul in care nu exista suficienta capacitate disponibila pentru a transporta intreaga cantitate solicitata, transportatorul va informa expeditorul, iar acesta va putea sa isi modifice cererea in mod corespunzator;
    b) exista considerente de ordin tehnic, operational sau de siguranta care ar putea afecta explorarea Sistemului national de transport al produselor prin conducte;
    c) calitatea produselor solicitate sa fie transportate nu respecta:
    - specificatiile de calitate ale transporturilor de produse contractate;
    - specificatiile de calitate corespunzatoare pentru conductele Sistemului national de transport;
    - calitatea transporturilor de produse solicitate, carora li s-a acordat un nivel mai inalt de prioritate in cadrul cererii;
    d) capacitatea disponibila este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii pentru prestarea unor servicii publice de catre transportator conform legislatiei in vigoare;
    e) expeditorul nu si-a indeplinit obligatiile financiare fata de transportator cu privire la serviciile de transport al produselor prestate anterior si nu prezinta garantii sau siguranta cu privire la obligatiile de plata viitoare;
    f) expeditorul a contractat cu mai mult de 10% din capacitatea efectiv utilizata pe parcursul anului anterior si nici cu prezinta garantii financiare pentru cantitatile solicitate.
    Art. 31
    Transportatorul are dreptul sa opreasca pomparea in conditiile mentionate la art. 11 alin. (7).

    CAP. 10
    Clauze specifice la transportul pe calea ferata

    Art. 32
    Pentru cazul in care titeiul, gazolina, condensatul si etanul lichid sunt transportate pe calea ferata sau combinat pe conducte si calea ferata, partile contractante vor conveni clauze specifice cu programe de transport si in termene compatibile cu normele de transport pe calea ferata.

    CAP. 11
    Raspunderea contractuala

    Art. 33
    Daca din vina dovedita a expeditorului se ajunge la deteriorarea conductelor sau instalatiilor sistemului de transport, transportatorul nu poate fi raspunzator fata de expeditor pentru nici o intarziere, deteriorare sau pierdere a produselor pe timpul transportului.
    Art. 34
    (1) Expeditorul are obligatia sa despagubeasca transportatorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de transportator, din vina sa sau ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    (2) Transportatorul are obligatia sa despagubeasca expeditorul pentru orice pierdere sau cheltuiala dovedita de expeditor, din vina sa ori ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului contract-cadru.
    Art. 35
    Dupa semnarea cumulativa a documentelor de receptie a produselor (bon provizoriu si buletin de analiza la punctul de primire) raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina transportatorului pana la predarea lor la destinatie pe baza documentelor de receptie (bon provizoriu si buletin de analiza), moment in care raspunderea cantitativa si calitativa trece in sarcina expeditorului.

    CAP. 12
    Reclamatii

    Art. 36
    Expeditorul trebuie sa anunte in scris transportatorul, in termen de ....... zile lucratoare de la receptia titeiului, reclamatiile in legatura cu calitatea acestuia verificata prin probe recoltate si pastrate. Neexercitarea acestui drept in termenul prevazut presupune insusirea de catre expeditor a rezultatelor.

    CAP. 13
    Clauze speciale

    Art. 37
    Contractul este sub incidenta legii romane.
    Art. 38
    Partile contractante se obliga sa respecte confidentialitatea prezentului contract.
    Art. 39
    Arhivarea documentelor pe baza carora se intocmeste balanta (miscarea) de transport al produselor se face de ambele parti, conform normelor specifice de pastrare a documentelor.
    Art. 40
    Serviciile de specialitate ale expeditorului si transportatorului vor face punctaje pentru confirmarea soldurilor din evidentele contabile.
    Art. 41
    Nici una dintre prevederile prezentului contract nu va fi destinata stabilirii unei relatii de subordonare intre parti, fiecare parte fiind in intregime responsabila pentru obligatiile care ii incumba conform contractului.
    Art. 42
    Ziua de lucru este de 24 de ore, incepand cu ora 8,00 a primei zile, iar data primirii titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid ce vor fi transportate va fi cea inscrisa in bonul provizoriu in functie de intervalul mentionat.
    Art. 43
    In cazul in care una dintre parti foloseste instalatii, utilaje si echipamente ale celeilalte parti, se vor incheia contracte de inchiriere sau prestari de servicii distincte.
    Art. 44
    Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor tehnice, organizatorice si de restructurare ce le intereseaza, pentru a se pune de acord asupra activitatilor curente si de viitor.
    Art. 45
    La cuplarea tronsoanelor noi de conducte realizate de transportator prin programele proprii de reparatii capitale si modernizare expeditorii detinatori ai zestrei conductelor vor accepta completarea acesteia cu cantitatile de produse fundamentate de transportator in vederea reluarii pomparii.
    Art. 46
    Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partilor contractante conform dispozitiilor legale.
    Art. 47
    Litigiile aparute in cursul derularii acestui contract se rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar vor fi supuse spre solutionare instantelor de drept comun competente, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
    Art. 48
    Orice modificare a conditiilor prezentului contract se va face prin act aditional, la initiativa uneia dintre parti.
    Art. 49
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si se comunica celeilalte parti contractante in termen de 5 zile, iar in urmatoarele 15 zile trebuie transmise documentele care sa ateste evenimentele respective.
    Art. 50
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentul contract-cadru.
    Prezentul contract a fost incheiat la data de .........., in doua exemplare, cu anexe, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si va intra in vigoare la data de ............... .

                EXPEDITOR                     TRANSPORTATOR

             Director general,               Director general,
        ..........................       ..........................

            Director economic,               Director economic,
        ..........................       ..........................

             Oficiul juridic                  Oficiul juridic

    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                   NORME
privind calitatea, receptia si predarea titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Calitatea
    1. Expeditorul va prezenta la incheierea contractului fisele de calitate ale produselor ce urmeaza sa fie transportate (anexele A1 - A4 la prezentele norme).
    2. Transportatorul va preda la destinatie produse de aceeasi calitate cu cea a produselor primite in cazul in care prin programul de transport agreat de parti se transporta pe aceeasi conducta un singur sortiment de titei (acelasi cu cel din zestrea conductei).
    3. In cazul in care pe aceeasi conducta se transporta mai multe sortimente de titei, la destinatie se va preda sortimentul de titei cel mai apropiat de cel preluat pentru pompare.

    Conditii de pompabilitate
    a) Pentru titeiul din import:
    1. Expeditorul va preda transportatorului pentru pompare titei care la receptie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    - temperatura de congelare = cu 7 grade Celsius mai mica decat temperatura minima a solului, masurata pe traseul conductei;
    - vascozitatea la temperatura minima a solului:
      - cst. maxim =
      - grade E =
    2. Temperatura solului masurata pe traseul conductei va fi comunicata zilnic de transportator expeditorului pentru ca acesta sa pregateasca titeiul conform conditiilor precizate la alineatul precedent.
    3. Amestecurile trebuie pregatite omogen. Pentru verificarea omogenitatii titeiului din rezervoarele propuse la receptie se vor recolta probe pe toata inaltimea stocului pompabil, conform ASTM, in prezenta ambelor parti. Se considera omogene amestecurile la care diferenta dintre densitatile determinate la probele recoltate nu este mai mare de 0,005 g/cm^3. In cazul in care diferenta de densitate este mai mare se va determina punctul de congelare si vascozitate la probele de densitate maxima si minima. Daca aceste determinari se incadreaza in conditiile de pompabilitate precizate, amestecul se considera omogen.

    b) Pentru titeiul din tara:
    Pentru asigurarea pomparii pe conducta a titeiurilor parafinoase acestea trebuie sa indeplineasca conditia de pompabilitate privind punctul de congelare (minim 7 grade Celsius sub temperatura solului masurata pe traseul conductei).

    Receptia si predarea
    a) Pentru transportul pe conducta:
    1. Primirea produselor de la punctele de primire se va face prin receptie la intervalele prevazute in anexa B la prezentele norme, intocmita de expeditor de comun acord cu transportatorul.
    2. Inainte de umplerea rezervorului in vederea receptiei se izoleaza conducta de legatura dintre parti, prin inchiderea si sigilarea ventilelor. Violarea sigiliilor atrage raspunderea legala pentru partea vinovata.
    3. Receptia calitativa si cantitativa a produselor se efectueaza in rezervoarele si laboratoarele partilor, cu respectarea stasurilor, ASTM si instructiunilor in vigoare, prevazute in anexele C1 - C4 la prezentele norme.
    4. Transportatorul impreuna cu expeditorul vor intocmi: buletinul de analiza-tip, bonul provizoriu, procesul-verbal de predare a titeiului, procesul-verbal de predare-primire a titeiului din import in doua exemplare semnate de cele doua parti (anexele D1 - D4 la prezentele norme).
    5. Predarea catre terti a titeiului si gazolinei se face de catre transportator numai la comunicarea scrisa a expeditorului si cu acordul partilor. Transportatorul va transmite procesul-verbal de predare-primire expeditorului pentru facturare.
    6. In vederea receptiei se vor preleva probe de catre expeditor in prezenta transportatorului.
    7. Din rezervoarele receptionate se va pastra la transportator si la expeditor o proba-martor de un litru, sigilata de ambele parti, timp de ... zile de la receptie pentru analiza in caz de reclamatie. Analiza se efectueaza la un laborator stabilit de comun acord de ambele parti contractante. In situatia in care prin analiza probei-martor reclamatia se dovedeste intemeiata, partea in culpa suporta consecintele. Recipientele pentru probe vor fi asigurate de cei care pastreaza probele.
    8. Predarea etanului la destinatie se face prin contorul transportatorului. Pentru eliminarea neconcordantelor, prin grija partilor vor fi verificate cele 3 aparate (al expeditorului, al transportatorului si al destinatarului).
    9. Expeditorul impreuna cu transportatorul vor verifica calitatea etanului lichid care trebuie sa corespunda fisei de calitate eliberate de expeditor la predare catre transportator. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate de comun acord.

    b) Pentru transport pe calea ferata la statia de destinatie:
    1. Receptia cantitativa a titeiului si a gazolinei ce se transporta pe calea ferata se face prin cantarirea vagoanelor-cisterna la plin si la gol pe cantare pod bascula in prezenta expeditorului si transportatorului.
    2. Receptia calitativa a titeiului si gazolinei se face de catre expeditor prin recoltarea probelor din vagoanele-cisterna sosite in rampa de descarcare.
    3. Dupa efectuarea analizelor de laborator atat ale titeiului, cat si ale gazolinei, expeditorul intocmeste buletinul de analiza.
    4. Dupa cantarirea fiecarui vagon-cisterna cu titei sau gazolina la plin se intocmeste nota de descarcare a cazanelor, in care se consemneaza toate numerele cazanelor cu titei sau gazolina sosite in rampa de descarcare, cantitatea bruta determinata prin cantarire, tara inscrisa pe tablita fiecarui vagon-cisterna.
    5. Vagoanele de titei sau gazolina cantarite se pozitioneaza la gurile de descarcare in rampe.
    6. Se recolteaza probele pentru analiza in laborator a titeiului si gazolinei din vagoanele-cisterna.
    7. Dupa intocmirea buletinului de analiza se trece la descarcarea efectiva a cantitatilor de titei si de gazolina din vagoanele-cisterna.
    8. Vagoanele-cisterna descarcate se cantaresc in stare goala pe cantare pod bascula, se intocmeste nota de descarcare a cazanelor in care se trece tara reala a fiecarui vagon-cisterna si se calculeaza cantitatea neta de titei sau de gazolina care s-a descarcat. La cantarire participa expeditorul si transportatorul.
    9. Dupa efectuarea operatiunilor de cantarire la plin a vagoanelor-cisterna cu titei si gazolina si descarcarea propriu-zisa a acestora si cantarirea lor la gol, dupa notele de descarcare a cazanelor, se intocmeste procesul-verbal de predare a titeiului sau gazolinei, care se semneaza de catre expeditor si transportator. Acesta va contine urmatoarele date:
    - cantitatea de titei determinata prin cantarire reprezinta cantitatea de titei bruta. Pe baza buletinului de analiza emis de laborator se determina continutul de apa, de sedimente si de sare;
    - cantitatea neta rezultata ca diferenta intre cantitatea bruta determinata prin cantarirea vagoanelor-cisterna si cantitatea totala de impuritati (apa, sedimente si sare).

               Expeditor,                     Transportator,
          ....................             ......................

    ANEXA A1
    la norme

    UNITATEA .................

    Fisa de calitate a titeiului
________________________________________________________________________________
               Continutul          (%)         Congelare    Conditii speciale
Sortimentul     maxim in         Cloruri        pacura      de selectionare
               apa+imp. mec
                  (%)
________________________________________________________________________________
A1 Vest            1        maximum 6 kg/vagon           sub -15 grade Celsius
A3 Vest            1        maximum 6 kg/vagon           sub -15 grade Celsius
A3 Rest            1        maximum 6 kg/vagon           sub -15 grade Celsius
A3 Sel.            1        maximum 6 kg/vagon           sub -30 grade Celsius
A3 Nesel.          1        maximum 6 kg/vagon           sub -15 grade Celsius
A3 Videle          1        maximum 6 kg/vagon           sub -30 grade Celsius
A3 Ind.            1        maximum 6 kg/vagon           sub -30 grade Celsius
A3 Suplac          1        maximum 6 kg/vagon           sub -30 grade Celsius
B (Olt, Rest)      1        maximum 6 kg/vagon           intre -15 grade Celsius
                                                         si +18 grade Celsius
C (Mold, Rest)     1        maximum 6 kg/vagon           peste +18 grade Celsius
C sel.             1        maximum 6 kg/vagon           peste +18 grade Celsius
C rest leb.        1        maximum 6 kg/vagon           peste +18 grade Celsius
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA A2
    la norme

    UNITATEA .................

    Fisa de calitate a gazolinei
_______________________________________________________________________________
Constanta fizica         Conditia admisa                Metoda de analiza
_______________________________________________________________________________
Densitate la          maximum 0,650                NT 312-0, aparat VPD 3
15 grade Celsius                                   omologat in 1985 cu PV nr. 2
Culoare               incolora, maximum 23         STAS 34/67
Continut de apa       maximum 50 ppm               SR ISO 760/94
Continut de gume      maximum 10 mg/100 ml         SR EN 26246/96
actuale
Compozitie                                         SR ISO 2718/97
Temperatura finala    maximum 185 grade Celsius    SR ISO 3405/98
de distilare
Tensiune de vapori    maximum 15 kgf/cm^2          NT 312-0, aparat VPD 3
                      la 37,8 grade Celsius        omologat in 1985 cu PV nr. 2
_______________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA A3
    la norme

    UNITATEA .................

    Fisa de calitate a etanului lichid
__________________________________________________________
    Componenti             Limita              % g
__________________________________________________________
       C1                  maxima               3
       C2                  minima              32
       C3                  maxima              43
       IC4                 maxima              13,5
       IC4                 minima              12,5
       C5+                 maxima               1
       CO2                 maxima               0,8
       S (total)           maxima              50 PPM
       APA                 lipsa                -
__________________________________________________________

         Expeditor,                       Transportator,
     ...................                ..................

    ANEXA A4
    la norme

    UNITATEA .................

    Fisa de calitate a condensatului
_______________________________________________________________________________
Constanta fizica                Conditia admisa             Metoda de analiza
_______________________________________________________________________________
Densitate la             0,720 - 0,750                      STAS 35/81
20 grade Celsius
Continut de impuritati:
- apa                    maximum 1%                         STAS 24/2/89
- mecanice               -                                  STAS 24/1/89
Cloruri                  maximum 0,06%                      STAS 1166/89
Distilare                maximum 260 grade Celsius          STAS SR ISO 3405/98
                         - pana la 100 grade Celsius = 21%
                         - pana la 200 grade Celsius = 80%
_______________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA B
    la norme

    UNITATEA .................

    Puncte de predare-primire a titeiului, gazolinei, condensatului si a etanului lichid si periodicitatea predarii
________________________________________________________________________
Nr.    Locatia    Punctul       Produsul     Estimat       Perioada
crt.             de predare                  tone/zi      de receptie
________________________________________________________________________
 0        1          2             3            4              5
________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA C1
    la norme

    UNITATEA .................

    Lista cuprinzand operatiunile dupa care se face receptia titeiului din tara
________________________________________________________________________________
Nr.                         Operatiunea                                    STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii, temperaturii lichidului din rezervoare si      1165/66
     determinarea cantitatii
  2. Luarea probelor                                                       41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura           35/81
     lichidului din rezervor la primire si predare
  4. Determinarea continutului de apa plus sediment prin centrifugare,   24/1/89
     precum si a continutului de apa prin metoda distilarii              24/2/89
  5. Determinarea continutului de cloruri                                1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                   39/80
  7. Determinarea vascozitatii titeiului                                  117/87
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA C2
    la norme

    UNITATEA .................

    Lista cuprinzand operatiunile si stasurile conform carora se face receptia gazolinei
________________________________________________________________________________
Nr.                       Operatiunea                                  STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Luarea probelor                                                       41/78
  2. Determinarea temperaturii finale de distilare                SR ISO 3405/98
  3. Determinarea presiunii de vapori VPD 3                             NT 310-0
  4. Determinarea umiditatii in gazolina prin metoda Karl-Fisher   SR ISO 760/94
  5. Determinarea continutului de gume actuale                    SR EN 26246/96
  6. Determinarea culorii                                                  34/67
  7. Determinarea densitatii cu VPD 3                                   NT 312-0
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA C3
    la norme

    UNITATEA .................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia condensatului
________________________________________________________________________________
Nr.                       Operatiunea                                     STAS
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare       1165/66
     si determinarea cantitatii
  2. Luarea probelor                                                       41/78
  3. Determinarea densitatii si corectia acesteia la temperatura           35/81
     lichidului din rezervor la primire si predare
  4. Determinarea continutului de apa plus sediment prin centrifugare,   24/1/89
     precum si a continutului de apa prin metoda distilarii              24/2/89
  5. Determinarea continutului de cloruri                                1166/89
  6. Determinarea punctului de congelare                                   39/80
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA C4
    la norme

    UNITATEA .................

    Lista cuprinzand operatiunile conform carora se face receptia titeiului din import
________________________________________________________________________________
Nr.                       Operatiunea                                    ASTM-D
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Masurarea inaltimii si temperaturii lichidului din rezervoare       1250/90
  2. Luarea probelor                                                     4057/95
                                                                        CAP.13.3
  3. Determinarea densitatii                                            5002/89,
                                                                         1298/90
  4. Determinarea continutului de apa prin metoda distilarii               95/90
  5. Determinarea continutului de cloruri                              I.P.77/79
  6. Determinarea punctului de congelare                                   97/96
  7. Determinarea vascozitatii cinematice                                 445/96
  8. Determinarea sedimentului prin extractie                             473/95
  9. Determinarea cantitatii nete de titei dupa metoda ASTM cu
     tabelele 53A, 54A
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA D1
    la norme

    UNITATEA .................

                           Buletin de analiza
                    nr. ........... din .............

    Titei (proba:       din rezervor nr.      ) .............
    Predat de ...............................................
    Proces-verbal de predare-primire nr. ....................
    Masura stocului .........................................

________________________________________________________________________________
Nr.        Caracteristici tehnice calitative               Valorile determinate
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Temperatura titeiului in rezervor, grade Celsius
________________________________________________________________________________
  2. Densitate             in laborator
     (kg/cm^3)             la temperatura rezervorului
________________________________________________________________________________
  3. Impuritati            continut in apa
         %                 continut in cloruri
________________________________________________________________________________
  4.
________________________________________________________________________________
  5.
________________________________________________________________________________
  6.
________________________________________________________________________________
  7.
________________________________________________________________________________

    Prezentul buletin constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsul livrat, in conformitate cu Legea nr. 7/1977.

              Expeditor,                        Transportator,
         .....................               ....................

    ANEXA D2
    la norme

    UNITATEA .................
    DEPOZITUL ................

                    Bon provizoriu nr. .............
                    pentru rezervor nr. ............
                       (predare-primire titei)

    Predator ........................................................
    Primitor ........................................................
    Ora ............
    Inaltimea cm initial ..........
    lichidului cm final ...........
    Temperatura lichidului in rezervor (grade Celsius) ........
    Densitatea (kg/cm^3) ......................................
    Apa %                -- centrifuga
                         -- ASTM
    Analiza de laborator: impuritati mecanice (%) ...........
                          sare (kg/vag.) ....................
                          Total impuritati (%) ..............

               Am predat,                          Am primit,

    ANEXA D3
    la norme

    UNITATEA ......................
                                              Data .......... Anul ..........

                  Proces-verbal de predare a titeiului
        Predator ................. Primitor .....................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Densitatea
    B - Temperatura (grade Celsius)
    C - Sedimente
 ___________________________________________________________________________
|           |          |Analiza titeiului din | Titei brut |          |     |
|           |          |        rezervor      |            |          |     |
|           |          |______________________|____________|Impuritati|Titei|
| Rezervor  |Inaltimea | | |   Impuritati     |(litri)|(kg)|   (kg)   | net |
| nr. ....  |lichidului|A|B|       (%)        |       |8x2 |  9x7/100 | (kg)|
|           |   (cm)   | | |__________________|       |    |          | 9-10|
|           |          | | |Apa| C |Sare|Total|       |    |          |     |
|___________|__________|_|_|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
| Data 0    |    1     |2|3| 4 | 5 |  6 |  7  |   8   |  9 |    10    |  11 |
|___________|__________|_|_|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Initial    |          | | |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|_|_|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Final      |          | | |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|_|_|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|
|Receptionat|          | | |   |   |    |     |       |    |          |     |
|___________|__________|_|_|___|___|____|_____|_______|____|__________|_____|

              Expeditor,                   Transportator,
          ..................           .......................

    ANEXA D4
    la norme

    UNITATEA ....................

           Proces-verbal de predare-primire a titeiului din import
                  nr. ............... din .................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Masura (cm)
    B - Temperatura rezervorului (grade Celsius)
    C - Numarul raportului de incercare
    D - Densitate la 15 grade Celsius (kg/l)
    E - Impuritati totale (%g)
    F - Volumul total litri (calibrare)
    G - Deplasarea capacului (litri)
    H - Volumul total corectat (litri)
    I - Factorul de corectie a volumului (tabelul nr. 54A)
    J - Volumul total standard (litri)
    K - Cantitatea bruta (kg)
 ______________________________________________________________________________
|Rezervor |A | B| C| D | E | F | G |  H  | I |  J |  K   |Cantitatea|Cantitatea|
|nr. .... |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    de    |   neta   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |impuritati|   (kg)   |
|         |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |    (kg)  |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|         |  |  |  |   |   |   |   |(7-8)|   |9x10|(5x11)| 12x6/100 | 12 - 13  |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|   1     |2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 |  9  | 10| 11 |  12  |   13     |    14    |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Plin     |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Gol      |  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|
|Diferenta|  |  |  |   |   |   |   |     |   |    |      |          |          |
|_________|__|__|__|___|___|___|___|_____|___|____|______|__________|__________|

    Observatii .................................................................
................................................................................

              Expeditor,                   Transportator,
          ..................           .......................

    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                             DEFINITII

    - act aditional - actul scris, incheiat intre partile contractante, prin care se aduc amendamente, modificari sau completari prezentului contract;
    - an calendaristic - perioada de 12 luni incepand cu 1 ianuarie si incheindu-se la 31 decembrie;
    - an contractual - perioada de 12 luni calculate de la data intrarii in vigoare a prezentului contract;
    - balanta - documentul care reflecta evolutia cantitatilor de titei primite, pompate si predate pe o perioada determinata;
    - bon provizoriu - documentul primar de primire si predare a titeiului care atesta parametrii initiali (inaltimea lichidului, temperatura, densitatea, impuritatile mecanice si continutul de sare) ce vor fi folositi ulterior pentru determinarea masei nete (kg);
    - buletin de analiza - certificatul de calitate care atesta proprietatile fizico-chimice ale titeiului care va fi transportat;
    - contract - actul juridic civil incheiat intre expeditor si transportator pentru transportul titeiului;
    - consum tehnologic normat - cota procentuala din cantitatea primita, admisa de partile contractante ca pierdere pe timpul transportului, in baza unui studiu general elaborat de un institut specializat si aprobat de autoritatea competenta;
    - consum tehnologic efectiv - limita cantitativa in minus, determinata prin intermediul inventarierii stocului, tinandu-se seama de cantitatile primite, cantitatile predate si de stocul initial de titei;
    - densitate - masa pe unitate de volum la 15 grade Celsius sau la 20 grade Celsius, exprimata in kg/m^3;
    - durata contractului - perioada pentru care se incheie contractul;
    - expeditor - persoana juridica pentru care se efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului;
    - forta majora - evenimentul imprevizibil, invincibil, irezistibil si extern;
    - notificare - orice comunicare avand legatura cu contractul, facuta in scris celeilalte parti si transmisa prin fax sau prin scrisoare recomandata. Data notificarii este data confirmarii de primire a faxului sau data depunerii la posta a scrisorii recomandate;
    - parti contractante - expeditorul si transportatorul;
    - proces-verbal de predare-primire - documentul care atesta calitatea si cantitatea titeiului predat, respectiv primit;
    - produse - titei, gazolina, condensat si etan lichid;
    - punct de primire - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul primeste cantitativ si calitativ titeiul;
    - punct de predare - locul nominalizat de expeditor, in care transportatorul preda cantitativ si calitativ titeiul;
    - rafinarii oprite - nefunctionarea acestora determinata de reviziile si opririle prevazute sa aiba loc la instalatiile de prelucrare si la rampele de descarcare;
    - Sistem national de transport - ansamblul actual de conducte si statii de pompare, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente, care asigura preluarea, depozitarea, transportul si predarea titeiului intre punctele de primire si punctele de predare;
    - STAS - standardul elaborat de Institutul Roman de Standardizare;
    - stoc fizic - cantitatea de titei existenta in conducte sau in rezervoare aflate in proprietatea sau in custodia transportatorului;
    - transport - activitatea de primire, depozitare, conditionare, pompare si predare a titeiului;
    - transportator - persoana juridica romana care efectueaza primirea, depozitarea, transportul si predarea titeiului la rafinarie;
    - titei - amestecul de hidrocarburi lichide care se poate incadra in sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportate de la punctele de primire la punctele de predare la anumiti parametri de presiune si temperatura;
    - trimestru - perioada de 3 luni consecutive a anului calendaristic, incepand cu 1 ianuarie;
    - zestre - stocul ocupat de produsul transportat la un moment dat, care poate fi exprimat in unitati volumetrice sau gravimetrice, avand un caracter de permanenta.

               Expeditor,                         Transportator,
       ...........................         ...........................

    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                         PROGRAM DE TRANSPORT
                          pentru anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Ianuarie
    B - Februarie
    C - Martie
    D - Aprilie
    E - Mai
    F - Iunie
    G - Iulie
    H - August
    I - Septembrie
    J - Octombrie
    K - Noiembrie
    L - Decembrie
                                                                     - tone -
 _____________________________________________________________________________
|Nr  | Punctul  |           |Punctul|Total|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|crt.|de primire|Sortimentul|  de   |  an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          |           |predare|     | A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L|
|____|__________|___________|_______|_____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|___________|_______|_____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

              Expeditor,                           Transportator,
          ..................                  .......................

    ANEXA 4
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                           LIMITELE MAXIME
admise drept consumuri tehnologice pentru activitatile de primire, depozitare, transport si predare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    - titei din tara = ........... %
    - titei marin = .............. %
    - titei din import = ......... %
    - gazolina = ................. %
    - condensat = ................ %

              Expeditor,                   Transportator,
          ..................           .......................

    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                             SITUATIA
privind spatiul de depozitare a gazolinei si a etanului in caz de avarii
_______________________________________________________________
Nr.                      Punctul de          Capacitatea
crt.         Produsul    depozitare              (t)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

              Expeditor,                   Transportator,
          ..................           .......................

    ANEXA 6
    la contractul-cadru

    UNITATEA ....................

                               LISTA
cuprinzand documentele si termenele de transmitere
________________________________________________________________________________
Nr.           Denumirea               Termenul de                     Intocmit
crt.         documentului             transmitere                  de ..........
________________________________________________________________________________
  1. Predarea titeiului, gazolinei,   a doua zi a decadei          transportator
     condensatului si etanului
  2. Program de predare a produselor  15 zile lucratoare inainte   expeditor
     destinate prelucrarii            de inceperea lunii
  3. Graficul transportului titeiului cu 15 zile inainte de        expeditor
     si gazolinei cu cazane CF        inceperea lunii
  4. Balanta de transport al          a opta zi a lunii urmatoare  transportator
     titeiului si gazolinei cu
     cazane CF
  5. Raport de sinteza privind        zilnic (telefon/fax)         transportator
     activitatea de transport al
     titeiului pe CFR
  6. Balanta de transport al          a opta zi a lunii urmatoare  transportator
     produselor pe conducta
________________________________________________________________________________

              Expeditor,                   Transportator,
          ..................           .......................

    ANEXA 7.1
    la contractul-cadru

                              BALANTA (MISCAREA)
             titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - A1 Vest
    B - A3 Vest
    C - A3 Rest
    D - A3 Sel
    E - A3 nesel
    F - A3 Videle
    G - A3 Indp
    H - A3 Suplac
    I - B Olt
    J - B Rest
    K - C Sel.
    L - C Mold.
    M - C R Leb
    N - C R
    O - Total
    P - Condensat
    R - Gazolina
    S - Etan Lichid
 _____________________________________________________________________
|Nr. |  Locatia | A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S|
|crt.|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    | Stoc 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Primiri+  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |stoc 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |intrari   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |livrari   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Terti     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Pierderi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   de     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | gazolina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Transfer  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |   2      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Total     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |iesiri    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|    |Stoc 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|____|__________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

            Transportator,
          ..................

    ANEXA 7.2
    la contractul-cadru

                          BALANTA (MISCAREA)
titeiului transportat pe reteaua de conducte pentru titeiul din import
 ________________________________________________________________________
|                            | Clientul |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Stocuri conducte           |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 14" Constanta - Pitesti    |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 20" Constanta - Pitesti    |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 28" Constanta - Baraganu   |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 24" Constanta - Midia      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 24" Baraganu - Brazi       |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 20" Baraganu - Onesti      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 12" F1 Calareti - Teleajen |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 12" F2 Calareti - Teleajen |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc conducte        |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Stocuri rezervoare         |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc rezervoare      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc initial         |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Primiri de la Oil Terminal |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Pentru 14"                 |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Pentru 20"                 |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Pentru 28"                 |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Pentru 24"                 |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total primiri              |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total primiri + stoc       |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Livrari pe destinatii      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total livrat               |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Pierderi                   |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Transfer                   |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total iesiri               |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Stoc final pe conducte     |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 14" Constanta - Pitesti    |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 20" Constanta - Pitesti    |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 28" Constanta - Baraganu   |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 24" Constanta - Midia      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 24" Baraganu - Brazi       |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 20" Baraganu - Onesti      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 12" F1 Calareti - Teleajen |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| 12" F2 Calareti - Teleajen |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc conducte        |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Stocuri rezervoare         |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
|                            |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc rezervoare      |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|
| Total stoc final           |          |          |          |          |
|____________________________|__________|__________|__________|__________|

               Transportator,
         ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 96/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 96 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu