Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 94 din 22 aprilie 2004

privind punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 443 din 18 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) si ale art. 26^1 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare; si
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Presedintele Consiliului Concurentei,
                                 George Musliu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              REGULAMENT
privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

    In temeiul art. 26^1 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Procedura de raportare a ajutoarelor de stat catre Consiliul Concurentei, in vederea intocmirii si actualizarii inventarului ajutoarelor de stat

    Definirea inventarului ajutoarelor de stat
    Art. 1
    Potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, Consiliul Concurentei intocmeste inventarul ajutoarelor de stat, care va cuprinde toate schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale existente. Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza anual.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, inventarul ajutoarelor de stat acordate se constituie din:
    a) lista actelor normative sau administrative care contin scheme de ajutor de stat si/sau ajutoare de stat individuale care au fost instituite sau acordate sau care au efecte in anul de raportare;
    b) lista cuprinzand alocarile specifice in cadrul unei scheme de ajutor de stat, care contine valoarea ajutoarelor de stat acordate fiecarui beneficiar, precum si informatii privind baza legala a acordarii ajutoarelor de stat, obiectivele, natura si originea ajutoarelor de stat, conditiile de alocare a ajutoarelor de stat, alte informatii relevante;
    c) lista cuprinzand ajutoarele de stat individuale, care contine valoarea ajutoarelor de stat acordate fiecarui beneficiar nominalizat, precum si informatii privind baza legala a acordarii ajutoarelor de stat, obiectivele, natura si originea ajutoarelor de stat, conditiile de acordare a ajutoarelor de stat, alte informatii relevante;
    d) centralizatorul ajutoarelor de stat, care cuprinde intr-o forma sintetica valoarea ajutoarelor de stat acordate prin intermediul schemelor de ajutor de stat si a ajutoarelor de stat individuale, cuantificate si clasificate in functie de natura, originea si obiectivele codificate ale acestora, astfel cum sunt precizate in prezentul regulament.

    Determinarea cuantumului ajutoarelor de stat in functie de natura acestora
    Art. 3
    (1) Cuantumul ajutorului de stat se determina conform prevederilor din actele normative prin care se instituie o schema de ajutor de stat sau se acorda un ajutor de stat individual.
    (2) In cazul in care modalitatile de cuantificare a ajutoarelor de stat nu sunt prevazute in actele normative sau administrative prin care se instituie o schema de ajutor de stat sau se acorda un ajutor de stat individual, determinarea cuantumului ajutorului de stat se face conform metodelor de calcul avute in vedere la autorizarea acestuia de catre Consiliul Concurentei sau stabilite prin regulamente si instructiuni ale Consiliului Concurentei.
    (3) In cazul in care nu este prevazuta in mod explicit o metoda de calcul, identificarea si cuantificarea ajutorului de stat se vor face in functie de natura ajutorului de stat, astfel cum se prevede in prezentul regulament.
    (4) Sumele acordate sau cele la care statul a renuntat in favoarea beneficiarilor de ajutor de stat, indiferent daca este vorba de alocari specifice in cadrul unei scheme de ajutor de stat sau de un ajutor de stat individual, se determina in functie de natura ajutorului.
    (5) In cazul ajutoarelor de stat directe - ajutoare de natura cheltuielilor bugetare sau a veniturilor bugetare la care statul renunta, altele decat cele de natura fiscala, valoarea ajutorului de stat se determina dupa cum urmeaza:
    a) in cazul subventiilor, alocatiilor, primelor si a oricaror alte sume nerambursabile, valoarea ajutorului de stat este data de marimea efectiva a sumei alocate;
    b) in cazul participarii cu capital a statului sau a altor organisme care administreaza fonduri in numele statului in vederea finantarii directe din fonduri publice a unor investitii sau activitati, daca rata anticipata a profitului este mai mica decat cea normala, valoarea ajutorului de stat este egala cu contravaloarea capitalului investit din fonduri publice;
    c) in cazul vanzarilor de terenuri, cladiri si alte active, apartinand domeniului privat al statului, sub pretul pietei, valoarea ajutorului de stat se stabileste conform Instructiunilor Consiliului Concurentei privind vanzarile de terenuri si/sau cladiri de catre autoritatile publice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003;
    d) in cazul reducerilor de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritatile publice sau de alte organisme care administreaza resurse ale statului, valoarea ajutorului de stat este egala cu diferenta dintre pretul/tariful de piata al acestor produse/servicii si pretul/tariful redus la care ele sunt furnizate efectiv, diferenta aplicata la cantitatea de bunuri/servicii cu pret/tarif redus de care beneficiaza agentul economic;
    e) in cazul anularii sau reducerii datoriilor, valoarea ajutorului de stat este egala cu suma datoriei catre stat de la plata careia beneficiarul de ajutor de stat este scutit;
    f) in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, valoarea ajutorului este egala cu diferenta dintre dobanda activa, calculata ca medie a dobanzilor practicate pe piata bancara si dobanda efectiv platita de beneficiarul ajutorului de stat;
    g) la garantii acordate de stat sau de alte autoritati publice in conditii preferentiale pentru credite interne si externe - valoarea ajutorului de stat se calculeaza conform prevederilor Instructiunilor Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003;
    (6) In cazul ajutoarelor de stat indirecte - ajutoare de stat acordate prin sistemul fiscal sau prin intermediul asigurarilor sociale, valoarea ajutorului se determina dupa cum urmeaza:
    a) in cazul exceptarilor, reducerilor si/sau scutirilor de la plata taxelor vamale dimensiunea ajutorului de stat consta in cuantumul taxelor vamale exceptate de la obligatia de plata, respectiv valoarea reducerii si/sau scutirii de la plata taxelor vamale care au fost acordate, la care se adauga si influentele rezultate din alte taxe si impozite dependente de baza de calcul;
    b) in cazul reducerilor si/sau scutirilor de la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare, dimensiunea ajutorului de stat este data de valoarea reducerii si/sau a scutirii acordate;
    c) in cazul amanarilor si/sau esalonarilor la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare, dimensiunea ajutorului de stat este data de valoarea dobanzii aferenta sumelor amanate sau esalonate;
    d) in cazul reducerilor si/sau scutirilor de la plata dobanzilor si a penalitatilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, dimensiunea ajutorului de stat este data de valoarea reducerii si/sau a scutirii;
    (7) Pentru sumele platite de garant in contul garantiei, precum si pentru scutirea de la plata a penalitatilor legale se vor intocmi fise distincte prevazute in anexa nr. 1A sau 1B, dupa caz, altele decat fisele intocmite pentru ajutorul de stat direct acordat sub forma de garantie de stat.
    (8) Enumerarile prevazute la alin. (5) si (6) nu sunt exhaustive. In cazul aparitiei unor situatii speciale, in care nu poate fi identificat modul de calcul conform alin. (5) si (6), Consiliul Concurentei va acorda asistenta de specialitate in vederea determinarii metodei de calcul si a cuantumului ajutorului de stat.

    Obiectivele acordarii ajutoarelor de stat
    Art. 4
    (1) In functie de scopul urmarit, obiectivele acordarii ajutoarelor de stat se clasifica in obiective principale si obiective secundare, iar in functie de destinatie, in obiective orizontale, sectoriale si regionale.
    (2) Obiectivul principal are in vedere motivatia adoptarii actului normativ prin care s-a initiat schema de ajutor si care, de regula, constituie un domeniu prioritar de politica economica la nivel micro sau macroeconomic, in functie de autoritatea care acorda ajutorul de stat respectiv. Daca un ajutor de stat are destinatie regionala aceasta va fi specificata ca obiectiv principal.
    (3) Obiectivul secundar se refera la precizarea altor criterii decat cel avut in vedere la definirea obiectivului principal si care, in subsidiar, a condus la emiterea schemei de ajutor de stat.
    (4) Obiectivul principal poate apartine categoriei obiectivelor orizontale, sectoriale si regionale, iar obiectivul secundar poate apartine categoriei obiectivelor orizontale si sectoriale, astfel:
    (5) Obiectivele orizontale se refera la ajutoarele de stat acordate unui beneficiar, indiferent de domeniul de activitate al acestuia, pentru realizarea in bune conditii a unor actiuni, cum ar fi: cercetare-dezvoltare, protectia mediului, sustinerea si promovarea intreprinderilor mici si mijlocii, ocuparea fortei de munca, instruirea angajatilor, sau cu alte destinatii orizontale.
    (6) Obiectivele sectoriale se refera la ajutoarele de stat destinate strict unui anumit sector de activitate, clasificarea lor pe grupe punand in evidenta sectoarele sensibile concurential, respectiv cele cu probleme structurale de supracapacitate (pe piata europeana: otel, constructii navale, carbune etc.).
    (7) Obiectivele regionale au in vedere ajutoarele de stat destinate dezvoltarii regiunilor defavorizate, prin sustinerea investitiilor si crearea de locuri de munca, prin promovarea dezvoltarii, modernizarii si diversificarii activitatii agentilor economici localizati in acele regiuni si prin incurajarea infiintarii de noi firme in regiune.
    (8) Ajutoarele regionale cuprind ajutoarele de stat acordate:
    - zonelor pentru care au fost elaborate programe nationale de dezvoltare regionala, respectiv cele pentru care se acorda ajutor de stat in vederea facilitarii dezvoltarii anumitor activitati economice, in conditiile in care un astfel de ajutor de stat nu afecteaza climatul concurential;
    - zonelor defavorizate, respectiv zonelor declarate defavorizate prin acte normative, ca urmare a incadrarii in criteriile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (9) Ajutoarele de stat acordate pentru agricultura si piscicultura se raporteaza de catre Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii rurale.
    (10) Obiectivele ajutorului de stat clasificate si codificate in conformitate cu prevederile art. 14 din lege si cu reglementarile existente in Uniunea Europeana, sunt prevazute in anexa nr. 2.

    Organizarea evidentei, transmiterea informatiilor si controlul privind ajutoarele de stat acordate

    (A.) Intocmirea inventarului ajutoarelor de stat acordate
    Art. 5
    (1) In vederea intocmirii de catre Consiliul Concurentei a inventarului ajutoarelor de stat acordate, autoritatile responsabile vor completa fisele prevazute in anexele nr. 1A (schema de ajutor de stat), nr. 1B (ajutor de stat individual) si nr. 1C (fisa centralizatoare) care fac parte integranta din prezentul regulament, specificand natura, obiectivele si codul de clasificare a ajutoarelor de stat.
    (2) Datele privind ajutoarele de stat acordate sub forma schemelor de ajutor vor fi centralizate pe sectoare de activitate conform anexei nr. 1C (aferenta fiecarei scheme in parte). Fisele completate integral conform instructiunilor de completare se transmit Consiliului Concurentei.
    (3) Autoritatile responsabile, respectiv furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale tin o evidenta specifica privind ajutoarele de stat acordate, precum si cuantumul acestora, astfel incat informatiile sa fie transmise in forma solicitata conform prezentului regulament.
    (4) Pentru intocmirea inventarului schemelor de ajutor de stat si al ajutoarelor de stat individuale pentru anul de raportare si ultimii doi ani anteriori anului de raportare, anexele completate conform prezentului regulament, in baza evidentei existente, se vor transmite Consiliului Concurentei pana la data de 31 iulie a anului urmator anului de raportare.
    (5) Informatiile transmise se vor referi la:
    a) natura ajutorului de stat acordat - informatiile vor fi structurate si clasificate conform art. 3 si 4 din prezentul regulament;
    b) conditii impuse la acordarea ajutoarelor de stat, dupa caz - se vor referi atat la conditiile stabilite de initiator, cat si la cele impuse in cursul procedurii de autorizare de Consiliul Concurentei sau la conditiile impuse in temeiul art. 13 din lege. Conditiile sunt asociate obiectivelor ajutoarelor de stat definite la art. 4 din prezentul regulament;
    c) originea ajutorului de stat - se precizeaza daca este vorba de un ajutor de stat din surse ale bugetului de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetului asigurarilor sociale de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetelor locale (judet, localitate) sau pe seama acestora, precum si din alte surse de stat;
    d) cuantumul ajutorului de stat acordat defalcat pe fiecare beneficiar - se vor preciza si sumele prevazute sa fie acordate pe intreaga perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat sau sumele prevazute ca ajutoare individuale, dupa caz, cu repartizarea acestora pe fiecare an si, respectiv, pe transe de alocare;
    e) durata acordarii ajutorului de stat - este cea prevazuta in actul normativ prin care este promovat ajutorul de stat, sau in decizia Consiliului Concurentei de autorizare a ajutorului de stat, respectiv schema de ajutor sau ajutor individual.
    (6) Informatiile transmise vor cuprinde si observatii cu privire la contextul acordarii ajutoarelor de stat, respectiv existenta unor programe de salvare/restructurare, de dezvoltare regionala, de privatizare, a altor programe guvernamentale, cu precizarea conditiilor specifice de acordare, inclusiv acordarea lor o singura data, la un moment dat (ajutoare de stat ad-hoc). Orice informatii suplimentare solicitate de Consiliul Concurentei vor fi transmise in maximum 15 zile de la primirea solicitarii.
    (7) Informatiile transmise se refera la toate ajutoarele de stat, inclusiv la cele exceptate de la obligatia notificarii, in conditiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurentei, respectiv situate sub pragul minim prevazut la art. 20 din lege, sau considerate autorizate potrivit art. 21 din lege.

    (B.) Actualizarea anuala a inventarului ajutoarelor de stat
    Art. 6
    (1) In vederea actualizarii anuale a inventarului ajutoarelor de stat acordate, furnizorii de ajutoare de stat precum si orice alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale sunt obligati sa transmita Consiliului Concurentei informatii privind ajutoarele de stat acordate sub forma schemelor de ajutor de stat si ajutoare individuale, inclusiv cele privind ajutoarele de stat exceptate de la obligatia notificarii si care au efecte in anul anterior anului de raportare.
    Actualizarea se face in anul curent pentru doi ani anteriori anului de raportare.
    (2) Informatiile vor fi transmise conform prevederilor art. 5 din prezentul regulament.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) si (2) vor contine si referiri la:
    a) schemele de ajutor de stat in derulare, precum si alocarile specifice in cadrul acestora, considerate ajutoare de stat existente in conditiile art. 3 din lege. In aceasta categorie se includ schemele operationale anterioare anului de raportare si care continua ulterior acestuia, noile scheme adoptate in cursul anului de raportare sau cele a caror aplicare inceteaza in cursul anului de raportare;
    b) ajutoarele de stat individuale, considerate ajutoare de stat existente in conditiile art. 3 din lege. In aceasta categorie se includ ajutoarele de stat individuale considerate ajutoare de stat ad-hoc, precum si transele alocate efectiv in cursul anului de raportare, atunci cand se are in vedere alocarea in transe a ajutorului de stat individual;
    c) ajutoarele de stat exceptate de la obligatia notificarii, conform art. 20 si 21 din lege.

    (C) Dispozitii comune
    Art. 7
    Furnizori de ajutor de stat pot fi: ministerele, agentiile guvernamentale, autoritatile administratiei publice locale, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte organisme care administreaza surse de stat si care sunt imputernicite sa acorde ajutoare de stat cum ar fi bancile, institutiile financiar bancare. Autoritatile care elaboreaza scheme de ajutor de stat pot avea si calitatea de furnizori de ajutor de stat.
    Art. 8
    (1) Furnizorii de ajutor de stat vor organiza evidenta sumelor acordate sub forma de ajutoare de stat, astfel incat sa permita transmiterea de informatii conform prevederilor art. 6 alin. (2) si (3), precum si cuantificarea intr-o forma centralizata a nivelului ajutoarelor de stat acordate astfel:
    a) anual, pentru fiecare schema de ajutor de stat sau ajutor de stat individual gestionat;
    b) anual, pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat individual sau de alocari specifice in cadrul unei scheme de ajutor de stat.
    (2) Evidenta va fi organizata in asa fel incat sa faca posibila identificarea si cuantificarea ajutoarelor de stat acordate in ultimii 3 ani consecutivi.
    Art. 9
    Furnizorii de ajutor de stat vor transmite anual informatii conform anexelor nr. 1A si 1B, intocmind si fisa centralizatoare aferenta fiecarei scheme in parte dupa caz, conform anexei nr. 1C, pana la data de 31 iulie a anului curent, pe baza datelor cuprinse in evidentele proprii la nivelul compartimentelor organizate conform art. 25 alin. (1) din lege.
    Art. 10
    Anul de raportare este anul anterior anului curent. Informatiile vizeaza atat ajutoarele de stat acordate in anul de raportare, cat si pe cele acordate in cei 2 ani anteriori anului de raportare. Actualizarea se realizeaza pentru anii anteriori anului de raportare.
    Art. 11
    (1) O data cu informatiile curente se transmit, daca este cazul, date ce reprezinta corectii legale (recuperari, rambursari conform legii, neraportate in anul/anii anteriori) ale sumelor raportate anterior ca valoare a ajutoarelor de stat acordate. Aceste informatii vor fi reflectate in inventarul ajutoarelor de stat, in functie de explicatiile date de furnizor.
    (2) Consiliul Concurentei isi rezerva dreptul verificarii ulterioare a realitatii informatiilor primite conform procedurii de monitorizare a ajutoarelor de stat cuprinsa in prezentul regulament.
    Art. 12
    Consiliul Concurentei poate cere informatii suplimentare furnizorilor de ajutor de stat ori de cate ori este necesar, iar acestia le vor transmite in maximum 15 zile calendaristice de la primirea solicitarii.
    Art. 13
    In toate cazurile, informatiile se transmit atat pe suport de hartie, cat si pe suport magnetic, cu semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o forma care sa permita utilizarea si procesarea datelor de catre Consiliul Concurentei.
    Art. 14
    (1) In cazul in care considera necesar, Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite in acest scop, verifica la furnizorii de ajutoare de stat corectitudinea determinarii cuantumului ajutoarelor, veridicitatea informatiilor care au stat la baza acestui calcul, precum si orice alte informatii necesare.
    (2) Furnizorii de ajutoare de stat pun la dispozitie persoanelor imputernicite de catre Consiliul Concurentei toate datele necesare pentru calculul valorii si intensitatii ajutorului de stat, definite in regulamentele emise, indiferent de natura si de obiectivele ajutorului de stat.
    (3) Intensitatea ajutorului de stat se defineste ca reprezentand ponderea ajutorului de stat in totalul costului proiectului.

    Raportul privind ajutoarele de stat
    Art. 15
    (1) Conform art. 27 din lege, activitatea de inventariere se finalizeaza prin realizarea unui raport cu periodicitate anuala, intocmit de catre Consiliul Concurentei pana la data de 15 decembrie a anului urmator anului de raportare. Centralizatorul cuprinzand ajutoarele de stat va face parte integranta din raport.
    (2) Raportul se inainteaza spre aprobare Guvernului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, conform art. 27 din lege si se transmite Comisiei Europene in vederea asigurarii transparentei in acest domeniu si indeplinirii de catre Romania a obligatiilor asumate prin acordurile internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat

    Continutul monitorizarii ajutoarelor de stat
    Art. 16
    (1) Potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din lege, in exercitarea atributiilor sale, Consiliul Concurentei monitorizeaza ajutoarele de stat acordate, atat cele supuse obligatiei de notificare si autorizare, cat si cele exceptate de la aceasta obligatie, conform prevederilor art. 20 si 21 din lege, prin:
    a) supravegherea respectarii de catre furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor actelor normative sau administrative prin care se instituie ajutoare de stat;
    b) urmarirea aplicarii efective a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurentei;
    c) verificarea respectarii de catre furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat a regulilor privind cumulul de ajutoare;
    d) verificarea incadrarii ajutoarelor de stat in pragurile de intensitate maxima admisibila prevazute de legislatia in domeniu;
    e) supravegherea modificarii conditiilor de piata si afectarii semnificative, in noile conditii, a mediului concurential;
    f) urmarirea concordantei dintre efectele scontate prin acordarea ajutoarelor de stat si cele obtinute efectiv in practica.
    (2) Sunt supuse monitorizarii toate ajutoarele de stat existente, in derulare, definite conform prevederilor art. 2 si 3 din lege.
    (3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 26 din lege, personalul imputernicit al Consiliului Concurentei poate solicita furnizorilor de ajutoare de stat, organismelor care administreaza resurse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum si beneficiarilor de ajutor de stat informatiile si documentele care-i sunt necesare, mentionand baza legala si scopul solicitarii, putand stabili termene pana la care aceste informatii si documente sa-i fie furnizate;
    (4) Personalul imputernicit al Consiliului Concurentei intreprinde, actiuni de supraveghere a respectarii obligatiilor prevazute de lege in domeniul relatiilor financiare dintre autoritati publice si intreprinderi publice, precum si asigurarii transparentei in cadrul anumitor intreprinderi.
    (5) In derularea actiunilor prevazute la alin. (4) se au in vedere si prevederile Regulamentului privind transparenta relatiilor financiare intre autoritati publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi.

    Activitatea de supraveghere a ajutoarelor de stat
    Art. 17
    Supravegherea respectarii prevederilor actelor normative sau administrative care instituie ajutoare de stat si a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurentei se realizeaza verificandu-se:
    a) existenta unei decizii a Consiliului Concurentei, luata conform prevederilor art. 8 si 12 din lege;
    b) incadrarea ajutorului de stat in categoriile exceptate in conditiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurentei, conform prevederilor art. 20 si 21 din lege;
    c) respectarea conditiilor impuse prin actul normativ de acordare, prin decizia de autorizare emisa de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;
    d) existenta evidentei ajutoarelor de stat la furnizori, la oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, precum si la beneficiarii de ajutor de stat, astfel incat sa fie posibila identificarea formei, naturii, originii, duratei, metodelor de calcul etc. a acestora, asa cum au fost definite prin actul normativ de adoptare, prin decizia de autorizare emisa de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;
    e) masurile luate in urma recomandarilor formulate de catre Consiliul Concurentei in timpul derularii schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, conform art. 13 din lege;
    f) aplicarea clauzei suspensive, conform careia un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar un ajutor de stat existent nu poate fi modificat pana in momentul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau pana cand ajutorul de stat nu poate fi considerat autorizat;
    g) aplicarea deciziilor de revocare a ajutoarelor de stat autorizate ori de rambursare sau de recuperare a ajutoarelor de stat interzise sau ilegale, precum si a celor de suspendare ramase definitive in conditiile legii;
    h) indeplinirea obiectivelor inscrise in programe guvernamentale prin derularea schemelor de ajutor de stat sau a ajutoarelor de stat individuale initiate in baza acestora;
    i) respectarea programelor intocmite de beneficiarii de ajutor de stat (program de redresare economica, plan de salvare si/sau restructurare, de dezvoltare, de atragere a fortei de munca, de protectie a mediului sau a oricarui alt program de acest fel), si modul lor de derulare;
    j) existenta si respectarea modalitatilor de raportare periodica catre autoritatile responsabile a realizarii obiectivelor inscrise in programele proprii de catre beneficiarii de ajutor de stat.

    Controlul efectuat de catre Consiliul Concurentei
    Art. 18
    (1) Consiliul Concurentei efectueaza controale la furnizorii de ajutor de stat, organisme care administreaza surse de stat sau ale colectivitatilor locale precum si la beneficiarii de ajutor de stat, inclusiv la obiectivele la care au fost puse in aplicare masurile de sprijin.
    (2) La furnizorii de ajutor de stat si la oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, personalul imputernicit de catre Consiliul Concurentei verifica:
    a) respectarea termenelor si a conditiilor din programele proprii de realizare a obiectivelor propuse si concordanta lor cu modul efectiv de derulare a schemei de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, precum si existenta rapoartelor periodice privind realizarea acestor programe, dupa caz;
    b) concordanta dintre efortul preliminat al statului si cel efectiv, respectiv dintre impactul estimat prin programe guvernamentale si cel efectiv realizat;
    c) respectarea procedurii legale sub aspectul eligibilitatii beneficiarului, termenelor si conditiilor de acordare a unor alocari specifice;
    d) evidenta sumelor acordate pe beneficiar, pe obiective etc. in conformitate cu raportarile transmise Consiliului Concurentei.
    (3) Furnizorii de ajutor de stat si oricare alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale vor pune la dispozitie personalului imputernicit de catre Consiliul Concurentei evidenta pe fiecare beneficiar de ajutor de stat a sumelor alocarilor specifice acordate in cadrul fiecarei scheme de ajutor de stat pe care o au in administrare, a transelor acordate in cazul ajutoarelor de stat individuale, precum si orice alte date si informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de monitorizare a ajutoarelor de stat.
    (4) Beneficiarii de ajutor de stat vor tine o evidenta specifica din care sa reiasa cu claritate, cel putin, suma totala a ajutoarelor de stat primite, defalcata pe ani, pe furnizori, pe obiective, precum si informatii privind forma ajutoarelor de stat primite (scheme de ajutor de stat si/sau ajutoare individuale) si baza legala prin care acestea au fost acordate (actele normative sau administrative, decizii ale Consiliului Concurentei).
    (5) Beneficiarii de ajutor de stat vor pune la dispozitia personalului imputernicit de catre Consiliul Concurentei datele si informatiile solicitate atat la fata locului, cat si in scris pentru indeplinirea misiunii sale legale.
    (6) La beneficiarii de ajutor de stat personalul imputernicit al Consiliului Concurentei verifica datele necesare pentru evaluarea ajutorului de stat, precum si pentru determinarea intensitatii acestuia, indiferent de forma si de obiectivele ajutorului de stat.

    Dispozitii finale
    Art. 19
    (1) Actiunile de monitorizare se incheie prin intocmirea unui raport de monitorizare pentru fiecare actiune in parte care cuprinde constatarile, concluziile si propunerile de masuri pentru a fi valorificate de Consiliul Concurentei in conformitate cu atributiile prevazute de lege.
    (2) Activitatea de monitorizare efectuata de Consiliul Concurentei in decursul unui an va fi cuprinsa in raportul anual de activitate al Consiliului Concurentei.
    Art. 20
    Anexele nr. 1A, 1B si 1C si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1A
    la procedura de raportare

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor de stat: |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon: ............ Fax: ............  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                     FISA
privind ajutoarele de stat acordate in baza ................., in anul .........

    1. Titlul schemei de ajutor de stat: .....................
    2. Baza legala: ..........................................
    3. Obiectivele acordarii ajutorului de stat:
    - Principal ..............................................
    - Secundar ...............................................
    4. Natura ajutorului de stat: ............................
    5. Originea ajutorului de stat: ..........................
    6. Conditii de acordare: .................................
    7. Beneficiarii si cuantumul alocarilor specifice in cadrul schemei de ajutor de stat:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Beneficiarii de ajutor de stat       | Valoarea ajutorului de stat  |
|crt.|                                          |   - mii lei, din care:       |
|    |__________________________________________|______________________________|
|    |Denumirea|Localitatea/Judetul|Sectorul de |In anul de|In anii precedenti |
|    |         |                   |activitate  |raportare |anului de raportare|
|    |         |                   |(cod        |......... |___________________|
|    |         |                   |C.A.E.N.)   |          |In anul  |In anul  |
|    |         |                   |            |          |.......  |........ |
|____|_________|___________________|____________|__________|_________|_________|
| 0  |    1    |         2         |     3      |    4     |    5    |    6    |
|____|_________|___________________|____________|__________|_________|_________|
| 1  |         |                   |            |          |         |         |
|____|_________|___________________|____________|__________|_________|_________|
| 2  |         |                   |            |          |         |         |
|____|_________|___________________|____________|__________|_________|_________|
| 3  |         |                   |            |          |         |         |
|____|_________|___________________|____________|__________|_________|_________|
|              TOTAL:              |            |          |         |         |
|__________________________________|____________|__________|_________|_________|

    8. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:
    9. Observatii:
    Instructiuni de completare a anexei nr. 1A
    Se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema de ajutor de stat, mentionandu-se in titlu actul normativ prin care s-a initiat schema de ajutor de stat respectiva si anul de raportare.
    Se completeaza, pentru anul de raportare (anul anterior anului curent), fisa privind alocarile specifice acordate in ultimii trei ani consecutivi (astfel in anul 2004 se vor transmite datele atat pentru anul 2003 - anul de raportare - cat si cele corespunzatoare anilor 2002 si 2001). In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza mai multe scheme de ajutor de stat, se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema. In cazul in care prin actul normativ ce promoveaza schema de ajutor de stat sunt prevazute ajutoare de stat de naturi diferite, se completeaza cate o fisa pentru fiecare natura a ajutorului de stat.
    Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetica a acesteia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiata schema de ajutor de stat, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat, dupa caz.
    Deasemenea, se va trece si numarul deciziei de autorizare data de catre Consiliul Concurentei.
    Pct. 3. - In stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea in vedere prevederile cuprinse la art. 4 din prezentul regulament. Atat in cazul obiectivului principal, cat si in cazul obiectivelor secundare se mentioneaza in mod obligatoriu si codul de clasificare al acestuia.
    Pct. 4. - Se mentioneaza natura ajutorului de stat, conform prevederilor art. 4 (din prezentul regulament).
    Pct. 5. - Se precizeaza originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 6. - Se mentioneaza conditiile (criterii, limite etc.) pentru acordarea de alocari specifice agentilor economici beneficiari de ajutor de stat, asa cum sunt ele prevazute atat in baza legala a schemei de ajutor de stat, cat si in decizia Consiliului Concurentei, cand este cazul.
    Pct. 7. - (col. 1, 2 si 3) Se specifica toti beneficiarii de alocari specifice. Pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat se va specifica si sectorul de activitate (prin codul C.A.E.N.) in care opereaza. In cazul in care ajutorul de stat se acorda pentru o alta activitate decat cea de baza, se specifica activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.
    - (col. 4, 5 si 6) Sumele primite sub forma de ajutor de stat corespunzatoare fiecarui an din capul de tabel (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renuntat in favoarea agentilor economici) vor fi determinate in functie de natura ajutorului de stat, conform art. 3 din prezentul regulament.
    Pct. 8. - Se mentioneaza informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: preturile de referinta, dobanda de referinta in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, regimul acordarii garantiei de stat, nivelul penalizarilor in cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci cand este cazul, formulele de calcul.
    Pct. 9. - Se prezinta comentarii privind derularea schemei de ajutor de stat si se mentioneaza daca sunt respectate deciziile de autorizare emise de Consiliului Concurentei sau daca ajutoarele de stat acordate se incadreaza in categoria ajutoarelor de stat exceptate de la obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei conform prevederilor art. 20 si 21 din lege. Se inscriu orice alte observatii referitoare la schemele de ajutor de stat.

    ANEXA 1B
    la procedura de raportare

 _________________________________________
|Furnizorul de ajutor de stat: |
|.......................................  |
|Adresa ................................  |
|Localitatea ...........................  |
|Judetul ...............................  |
|Telefon: ............. Fax: ...........  |
|Codul fiscal ..........................  |
|Persoana de contact ...................  |
|_________________________________________|

                                  FISA
       privind ajutoarele de stat individuale acordate in anul .........

    1. Beneficiarul de ajutor de stat individual:
    Denumirea ............................................
    Adresa ...............................................
    Localitatea ...................., judetul ............
    Telefon: .................. Fax: .....................
    Codul fiscal .........................................
    Sectorul de activitate (se va specifica si codul C.A.E.N.) .................

    2. Baza legala a acordarii ajutorului de stat individual:

    3. Obiectivele acordarii ajutorului de stat individual:
    - principal
    - secundar

    4. Natura ajutorului de stat individual:

    5. Originea ajutorului de stat individual:

    6. Valoarea ajutorului de stat individual, cumulat pe ultimii 3 ani:
    din care:
    - in anul de raportare: ....................... mii lei
    - in anul anterior anului de raportare: ........................ mii lei

    7. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului individual:

    8. Observatii:
    Instructiuni de completare a anexei nr. 1B
    Se completeaza de catre furnizorul de ajutor de stat cate o fisa pentru fiecare dintre ajutoarele de stat individuale acordate in anul de raportare (anul anterior anului curent) si ultimii doi ani consecutivi acestuia (astfel in anul 2004 se vor transmite datele atat pentru anul 2003 - anul de raportare - cat si cele corespunzatoare anilor 2002 si 2001). In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza pentru un beneficiar mai multe ajutoare de stat individuale, diferite in functie de natura lor, se completeaza cate o fisa pentru fiecare dintre acestea.
    Pct. 1. - Se prezinta datele de identificare privind beneficiarul de ajutor de stat individual.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiat ajutorul de stat individual, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si decizia de autorizare emisa de catre Consiliul Concurentei.
    Pct. 3. - In stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea in vedere prevederile art. 4 din prezentul regulament. Atat in cazul obiectivului principal, cat si in cazul obiectivelor secundare se mentioneaza in mod obligatoriu si codul de clasificare al acestuia.
    Pct. 4. - Se mentioneaza natura ajutorului de stat individual, conform prevederilor art. 3 din prezentul regulament.
    Pct. 5. - Se precizeaza originea ajutorului de stat individual, respectiv acordarea din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale (judet, municipiu, oras, comuna) sau din alte surse ale statului.
    Pct. 6. - Sumele primite sub forma de ajutor de stat individual (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renuntat in favoarea agentilor economici) vor fi determinate in functie de natura ajutorului de stat individual conform prevederilor art. 3 din prezentul regulament.
    Pct. 7. - Se mentioneaza informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat individual, cum ar fi: preturile de referinta, dobanda de referinta in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, regimul acordarii garantiei de stat, nivelul penalizarilor in cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci cand este cazul, formulele de calcul.
    Pct. 8. - Se prezinta comentarii privind derularea ajutorului de stat individual si referitoare la problemele ce apar in acordarea acestuia si daca sunt respectate conditiile din decizia de autorizare a Consiliului Concurentei sau daca ajutoarele acordate fac parte din categoria ajutoarelor exceptate de la obligatia notificarii catre Consiliul Concurentei, conform prevederilor art. 20 si 21 din lege. Se inscriu orice alte informatii utile referitoare la ajutoarele de stat individuale.

    ANEXA 1C
    la procedura de raportare

                              Fisa centralizatoare

    1. Titlul schemei: ................................
    2. Baza legala: ...................................
    3. Natura ajutorului: .............................
    4. Tabel centralizator
                                                               - mii lei -
 __________________________________________________________________________
| Domeniul de activitate al beneficiarului |  Valoarea ajutorului de stat  |
|        conform codului C.A.E.N.          |           din care:           |
|                                          |_______________________________|
|                                          |In anul de |In anii precedenti |
|                                          |raportare  |anului de raportare|
|                                          |.........  |___________________|
|                                          |           |In anul  |In anul  |
|                                          |           |........ |........ |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| I.) AGRICULTURA                          |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) sector vegetal                        |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) sector zootehnic                      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) mecanizare                            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) sector piscicol                       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) sector silvic                         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) imbunatatiri funciare                 |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) alte activitati agricole              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| II.) Total Industrie Prelucratoare:      |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) industria alimentara                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) industria chimica                     |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - fibre si fire sintetice            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) industria hartiei si cartonului       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) industria lemnului                    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) industria metalurgica feroasa         |           |         |         |
|    (exclusiv produsele siderurgice)      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) industria metalurgica neferoasa       |           |         |         |
| (exclusiv produsele siderurgice)         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) industria mobilei                     |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| h) industria de masini si echipamente    |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - autovehicule cu motor              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| i) alte activitati industriale           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| III.) Otel                               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| IV.) Edituri si activitati de editare    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| V.) Constructii si activitati de         |           |         |         |
|     constructii                          |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) intretinerea si exploatarea de drumuri|           |         |         |
|    si poduri                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VI.) Comert cu ridicata si cu amanuntul  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VII.) Total Energie Electrica:           |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) productia                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) distributia                           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| VIII.) Total Energie Termica: |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) productia                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) distributia                           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| IX.) Industria extractiva                |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) carbune: ajutoare pentru productia    |           |         |         |
| curenta                                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) carbune: alte ajutoare                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) minereuri feroase                     |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) minereuri neferoase                   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) alte industrii extractive (exclusiv   |           |         |         |
|    petrolul)                             |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| X.) Extractia si prelucrarea petrolului  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XI.) Productia si distributia gazelor    |           |         |         |
|      naturale                            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XII.) Captarea, tratarea si distribuirea |           |         |         |
|       apei                               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIII.) Hoteluri si restaurante           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIV.) Total Transporturi: |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) Transporturi auto de marfa            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) Transporturi auto de calatori         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) Transporturi Aeriene                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) Transporturi Feroviare de marfa       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) Transporturi Feroviare de calatori    |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| f) Transporturi Fluviale                 |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
|     - tronsonul Delta Dunarii si Tulcea  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| g) Transporturi Maritime                 |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| h) activitati anexe transporturilor      |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XV.) Posta si Telecomunicatii            |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVI.) Total Servicii:                    |           |         |         |
|               din care:                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| a) servicii de inchiriere                |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| b) servicii informatice                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| c) servicii de consultanta               |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| d) servicii publicitare                  |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| e) alte servicii                         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVII.) Invatamant                        |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XVIII.) Servicii (activitati) financiare |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XIX.) Administratie publica              |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XX.) Sanatate si asistenta sociala       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XXI.) Media si Cultura                   |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XXII.) Activitati de salubrizare         |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XXIII.) Turism                           |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|
| XXIV.) Alte activitati si servicii       |           |         |         |
|__________________________________________|___________|_________|_________|


                                          Semnatura si stampila autorizata
                                        ....................................

    Instructiuni de completare a anexei nr. 1C
    Se completeaza pentru anul de raportare, anul anterior anului curent, de catre furnizorul de ajutor de stat cate o fisa centralizatoare pentru fiecare schema de ajutor de stat, incepand cu anul 2003 si continuand cu ultimii doi ani consecutivi anului de raportare.
    Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetica a acesteia.
    Pct. 2. - Baza legala va cuprinde atat actul normativ prin care a fost initiata schema de ajutor de stat, cat si actele normative prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocari specifice in cadrul schemei de ajutor de stat, dupa caz.
    Pct. 3. - In stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea in vedere prevederile cuprinse la art. 4 din prezentul regulament. Atat in cazul obiectivului principal, cat si in cazul obiectivelor secundare se mentioneaza in mod obligatoriu si codul de clasificare al acestuia (ora).
    Pct. 4. - Se mentioneaza natura ajutorului de stat, conform art. 3.
    La completarea tabelului, se va tine seama de incadrarea activitatilor in categoriile prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.
    Punctul I. din tabelul centralizator, respectiv domeniul "AGRICULTURA" cuprinde suma ajutoarelor acordate agentilor economici care opereaza in sectoarele mentionate la literele a) - g) din tabel, procedandu-se asemanator si pentru celelalte domenii de activitate inscrise in tabel.
    Punctul II. din tabelul centralizator, respectiv "Total Industrie Prelucratoare", cuprinde suma ajutoarelor acordate agentilor economici care opereaza in sectoarele mentionate la literele a) - i) din tabel.
    In categoria "autovehicule cu motor" de la punctul II.h) se vor include ajutoarele de stat acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate producerea de automobile, autocamioane, tractoare sau componente ale acestora (de exemplu motoare pentru DACIA, pompe de injectie pentru tractoare etc.), codurile pentru aceste activitati fiind 2931 si 341 - 343 conform codului CAEN.
    Pentru domeniul "Invatamant" vor fi inscrise ajutoarele de stat acordate unitatilor de invatamant cu finantare privata, conform clasificarii CAEN.
    Categoria "Servicii financiare" din tabel se refera la ajutoarele de stat acordate agentilor economici care au activitate in domeniul financiar - bancar si al asigurarilor, corespunzator clasificarii CAEN.

    ANEXA 2

       Clasificarea si codificarea obiectivelor ajutorului de stat:
________________________________________________________________________
Codul de       Denumirea obiectivului
clasificare a
obiectivelor
________________________________________________________________________
1.1.           Agricultura
1.2.           Pescuit

2.1.           Obiective orizontale
2.1.1.         Cercetare-dezvoltare
2.1.2.         Mediul inconjurator
2.1.3.         Intreprinderi mici si mijlocii
2.1.4.         Comert
2.1.5.         Economisirea energiei
2.1.6.         Salvare - restructurare
2.1.7.         Combaterea somajului
2.1.8.         Pregatire profesionala
2.1.9.         Alte obiective

2.2.           Obiective sectoriale (sectoare sensibile)
2.2.1.         Otel
2.2.2.         Constructii navale
2.2.3.         Alte sectoare prelucratoare
2.2.4.1.       Carbune: ajutoare pt. productia curenta
2.2.4.2.       Carbune: alte ajutoare
2.2.5.         Transporturi, din care:
2.2.5.1             transport feroviar
2.2.5.2             transport aerian
2.2.6.         Turism
2.2.7.         Servicii financiare
2.2.8.         Media si cultura

3.             Ajutoare regionale
3.1.           Zone pentru care au fost elaborate programe nationale de
               dezvoltare regionala, altele decat zonele defavorizate
3.2.           Zone defavorizate
________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 94/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 94 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu