Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 934 din 28 iunie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 370 din  9 august 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale.
    Art. 2
    Directia generala solutionarea plangerilor, Directia generala audit intern, Directia generala control fiscal, Garda financiara, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.495/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 5 septembrie 1997.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale

    1. Referitor la art. 1 din Legea nr. 105/1997, denumita in continuare lege:
    1.1. Fac obiectul cailor administrative de atac, prevazute la art. 1 alin. 1 din lege, masurile luate de organele Ministerului Finantelor, in cadrul competentelor legale, privind impozitele, taxele, contributiile la fondurile speciale, amenzile aferente acestora, majorarile de intarziere, penalitatile, masurile privind recuperarea prejudiciului, in situatia in care persoana juridica nu isi insuseste procesul-verbal.
    1.2. Plangerile privind amenzile contraventionale, confiscarile si celelalte masuri complementare aplicate de organele Ministerului Finantelor, care nu sunt aferente impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale, urmeaza procedura prevazuta de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
    1.3. In cazul in care obiectiunile, contestatiile sau plangerile sunt astfel formulate incat au si alt caracter pe langa cel de cale administrativa de atac, pentru aceste aspecte cererea se va inainta organelor competente de catre organul investit cu solutionarea caii administrative de atac, dupa solutionarea acesteia.
    2. Referitor la art. 2 din lege:
    2.1. Obiectiunile petentului se depun in termenul si la organul prevazute la art. 2 alin. 1 din lege si nu pot avea ca obiect decat masuri si sume inscrise in procesul-verbal sau in actul organului cu atributii de control sau de impunere.
    2.2. Obiectiunile vor fi insotite in mod obligatoriu de copia certificata pe propria raspundere de pe actul de control sau de impunere si anexele la acesta, asupra caruia se depun obiectiunile, precum si de orice documente pe care petentul le considera necesare in sustinerea cauzei.
    2.3. Obiectiunile si documentele depuse in sustinerea cauzei vor fi analizate de organele de solutionare, pe baza datelor inscrise in procesul-verbal si a documentelor anexate, iar in fundamentare se vor invoca si se vor enunta actele normative si articolele acestora in vigoare la data producerii situatiei si in perioada supusa controlului, pe baza carora se formuleaza raspunsul la obiectiuni, pentru fiecare capat de cerere, care va fi comunicat prin hotarare.
    2.4. Obiectiunile, documentele depuse in sustinerea acestora, copia de pe procesul-verbal impotriva caruia s-au formulat obiectiunile si copiile de pe anexele la acestea, precum si celelalte documente avute in vedere la solutionarea obiectiunilor, hotararea, precum si dovada comunicarii hotararii (confirmarea de primire a acesteia) formeaza dosarul obiectiunilor, care se va numerota si se va lega, cu certificarea numarului de pagini si a numelui persoanei care le-a indosariat.
    2.5. Organele de solutionare a obiectiunilor vor pastra in copie dosarul obiectiunilor, la care se vor anexa si solutiile date de celelalte organe de solutionare, investite potrivit competentei.
    3. Referitor la art. 3 din lege:
    3.1. Contestatia se depune la organul care a emis hotararea care este atacata, in termenul prevazut la art. 3 din lege, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999.
    In urma verificarii modului de respectare a procedurii de contestare se va intocmi referatul cuprinzand propunerile de solutionare. Daca dupa verificarea indeplinirii procedurii de contestare se constata neindeplinirea conditiilor de procedura, referatul va cuprinde referiri la acestea, cu propuneri de solutionare referitoare la taxa de timbru, termen, calitate procesuala, capete de cerere, obiect.
    Daca contestatia indeplineste conditiile de procedura, referatul nu va mai cuprinde propuneri pentru solutionarea pe fond a contestatiei atata timp cat hotararea este motivata si organul de solutionare a obiectiunilor isi mentine punctul de vedere exprimat in hotarare, iar petentul nu aduce argumente noi.
    3.2. Dosarul obiectiunilor, insotit de contestatia petentului, documentul original de plata a taxei de timbru, precum si referatul cuprinzand propunerile de solutionare ale organului de control, intocmit conform pct. 3.1, se remit spre solutionare, in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul.
    Dosarul obiectiunilor, contestatia petentului, documentul de plata a taxei de timbru, nota de constatare incheiata de organul de solutionare a contestatiei impreuna cu reprezentantul organului care a emis hotararea atacata, daca este cazul, celelalte documente analizate la emiterea dispozitiei de organul care a solutionat contestatia, dispozitia privind solutionarea contestatiei si confirmarea de primire a acesteia formeaza dosarul contestatiei, care se numeroteaza, se leaga si se arhiveaza in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare.
    4. Referitor la art. 4 din lege:
    4.1. Impotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, petentul se poate adresa cu plangere Ministerului Finantelor in termenul prevazut la art. 4 din lege.
    5. Referitor la art. 5 din lege:
    5.1. Plangerea impreuna cu documentul original de plata a taxei de timbru, prevazut la art. 6 din lege, se depun la organul care a emis dispozitia atacata.
    5.2. In urma verificarii indeplinirii procedurii se intocmeste referatul cuprinzand propunerile de solutionare. In conditiile in care plangerea nu este depusa in termen, nu este achitata taxa de timbru, semnatarul ei nu este subiectul masurilor dispuse de organul de control sau de impunere, nu contine aceleasi capete de cerere fata de contestatie sau sumele si masurile contestate nu fac obiectul actului de control sau de impunere, referatul va cuprinde referiri la acestea (termen, taxa de timbru, calitate procesuala, capete de cerere, obiect), cu propuneri de solutionare referitoare la conditiile de procedura. Daca plangerea indeplineste aceste conditii de procedura, referatul nu va mai cuprinde propuneri pentru solutionarea pe fond a plangerii, atat timp cat dispozitia este motivata si organul de solutionare a contestatiei isi mentine punctul de vedere exprimat in dispozitie, iar petentul nu aduce argumente noi.
    5.3. Dosarul contestatiei, plangerea petentului, documentul original de plata a taxei de timbru, precum si referatul cuprinzand propunerile de solutionare ale organului care a solutionat contestatia, intocmit conform pct. 5.2, se remit spre solutionare, in termen de 5 zile de la inregistrarea plangerii, Ministerului Finantelor.
    5.4. Organele de solutionare a contestatiei vor pastra in copie dosarul contestatiei, la care vor anexa si solutiile date de celelalte organe de solutionare investite potrivit competentei.
    5.5. Plangerile aflate in competenta de solutionare a Ministerului Finantelor, avand ca obiect sume mai mari de 100 milioane lei, se vor solutiona prin decizie a Comisiei centrale pentru solutionarea plangerilor din cadrul Ministerului Finantelor.
    5.6. Comisia centrala pentru solutionarea plangerilor este alcatuita din directorul general al directiei generale din cadrul Ministerului Finantelor, competenta sa solutioneze plangerile, sau inlocuitorul acestuia, din sefii serviciilor din cadrul acestei directii generale ori inlocuitorii acestora, din consilierul juridic din cadrul directiei generale sau inlocuitorul acestuia si din inspectorul de specialitate din cadrul directiei generale, caruia i-a fost repartizata plangerea spre solutionare.
    5.7. In situatia in care membrii comisiei au opinii divergente privind modul de solutionare a cauzei decizia de solutionare se ia de catre presedintele comisiei.
    5.8. In acest caz exemplarele nr. 1 si 2 si, in unele cazuri, exemplarul al 3-lea al deciziei de solutionare, care se trimit petentului si directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, in unele cazuri, si organului de control, se vor semna numai de catre presedintele comisiei, iar pe celelalte doua exemplare, dintre care unul ramane la dosarul cauzei si unul se indosariaza la dosarul deciziilor, se vor retine, in josul deciziei, opiniile divergente ale membrilor comisiei, ca opinii separate care trebuie sa fie motivate.
    Exemplarul al 3-lea al deciziei de solutionare se va trimite in toate cazurile organului de control, daca acesta face parte din centrala Ministerului Finantelor.
    6. Referitor la art. 6 din lege:
    6.1. In obiectiuni, contestatii sau plangeri, dupa caz, se va specifica cuantumul sumei pentru care s-a declansat procedura administrativa de atac.
    Contestatia si plangerea vor fi insotite de documentul original de plata a taxei de timbru, care se va depune o data cu acestea.
    6.2. Organele care solutioneaza contestatiile sau plangerile, dupa caz, au obligatia de a mentiona pe versoul documentului original de plata a taxei de timbru data primirii lui si numarul contestatiei sau al plangerii la care este anexat. Cand taxa de timbru se achita prin aplicare de timbre mobile, acestea se vor anula conform normelor legale in vigoare.
    6.3. Documentul prin care se constata achitarea taxelor de timbru ramane la dosarul cauzei.
    6.4. La primirea contestatiilor sau a plangerilor organele competente vor verifica indeplinirea procedurii de timbrare, iar in cazul cererilor la care lipsesc dovezile achitarii taxei de timbru legale sau daca sumele achitate in contul acestei taxe sunt inferioare celor datorate, organele care le primesc vor instiinta petentii despre obligatia timbrarii sau completarii ei, dandu-li-se acestora un termen pentru conformare de la primirea instiintarii (la dosarul cauzei anexandu-se confirmarea de primire de catre petent a instiintarii de plata), cu mentiunea ca nedepunerea documentului original de plata in cuantumul legal atrage anularea contestatiei/plangerii ca netimbrata sau ca insuficient timbrata. In acelasi mod se va proceda si in cazul in care petentii nu specifica cuantumul sumei contestate sau asupra careia au formulat plangere.
    In cazul in care petitionarii contesta prin caile administrative de atac doar impozitele, taxele, deci debitul principal, achitand taxa de timbru aferenta acestora, fara a contesta si majorarile de intarziere stabilite in sarcina acestora prin actele de control sau de impunere incheiate, la primirea contestatiei sau a plangerii organele competente vor instiinta petitionarii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, despre obligativitatea achitarii diferentei de taxa de timbru asupra majorarilor de intarziere, sub sanctiunea anularii caii administrative de atac ca insuficient timbrata.
    7. Referitor la art. 8 din lege:
    7.1. In situatia in care la solutionarea contestatiilor si/sau a plangerilor, dupa caz, se constata neaplicarea sau aplicarea gresita a prevederilor legale de catre organele de control, in sensul stabilirii unor diferente de impozite, taxe, contributii la fondurile speciale, amenzi, majorari de intarziere mai mici decat prevederile legale, organele de solutionare vor sesiza in scris conducerea directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    7.2. In cazul in care cu ocazia solutionarii cauzei se constata ca fundamentarea sumelor ce fac obiectul acesteia nu a fost clarificata prin procesul-verbal de verificare contestat, organul de solutionare poate dispune efectuarea de controale incrucisate pentru lamurirea aspectelor.
    7.3. Organele de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor vor analiza strict constatarile din actele de control sau de impunere fata de sustinerile si argumentele petitionarilor, neputand extinde cadrul procesual.
    8. Referitor la art. 9 din lege:
    8.1. Dosarele cauzelor impreuna cu confirmarea de primire de catre petent a deciziei Ministerului Finantelor vor fi transmise intr-un singur exemplar instantei judecatoresti competente, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, si intr-un exemplar Directiei generale juridic si contencios, in situatia introducerii actiunii in instanta.
    9. Dispozitii comune:
    9.1. Obiectiunile, contestatiile sau plangerile se formuleaza in scris, se semneaza de reprezentantul legal sau de imputernicitul acestuia, dupa caz, si se depun la organul al carui act se ataca.
    In cazul persoanelor juridice este obligatoriu ca semnatura reprezentantului legal sa fie confirmata cu stampila.
    Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin:
    - copia de pe actele de constituire (cu modificarile ulterioare), certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in cazul persoanelor juridice;
    - copia de pe autorizatia de functionare si copia de pe actul de identitate, in cazul persoanelor fizice independente si al asociatiilor familiale care desfasoara activitate autorizata, potrivit legii;
    - copia de pe actul de identitate;
    - alte documente din care sa rezulte proprietarul bunului;
    - imputernicirea in original.
    Obiectiunile, contestatiile si plangerile, dupa caz, depuse de petenti la organele Ministerului Finantelor, vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) in cazul persoanelor juridice:
    - denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, capitalul social, conturile si bancile la care acestea sunt deschise, numarul si data inregistrarii cererii in registrul de corespondenta al petentului;
    - institutia careia petentul i se adreseaza si sediul acesteia;
    - identificarea actului de control sau de impunere, a hotararii, dispozitiei ori deciziei, masurile si suma totala care face obiectul cererii (defalcata si pe naturi de debite), pentru care se solicita diminuarea sau anularea, dovada luarii la cunostinta a consemnarilor din actul de control sau de impunere, a hotararii, dispozitiei ori deciziei luate de organele Ministerului Finantelor competente sa solutioneze obiectiunile, contestatia sau plangerea;
    - temeiul legal al obiectiunilor, contestatiilor ori plangerilor, dupa caz, formulate si depuse de petenti;
    - dovada platii taxei de timbru, cu anexarea documentului de plata in original, in contul corespunzator deschis la trezoreria statului;
    - documentele de care se serveste petentul in sustinerea obiectiunilor, contestatiilor ori a plangerilor;
    - semnatura, confirmata cu stampila, a reprezentantului legal al persoanei juridice sau a delegatului imputernicit sa formuleze si sa depuna obiectiunile, contestatia ori plangerea, cu anexarea imputernicirii in original;
    b) in cazul persoanelor fizice:
    - numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, copia de pe actul de identitate al petitionarului si copia de pe actul de proprietate al bunului ori copia de pe autorizatia de functionare, precum si imputernicirea in original, dupa caz;
    - indicarea institutiei careia i se adreseaza petentul si a sediului acesteia;
    - dovada platii taxei de timbru, cu anexarea documentului de plata in original, in contul corespunzator deschis la trezoreria statului;
    - identificarea actului de control sau de impunere, a hotararii, dispozitiei ori a deciziei atacate, masurile si suma totala care face obiectul cererii (defalcata si pe naturi de debite), pentru care se solicita diminuarea sau anularea, dovada luarii la cunostinta a consemnarilor din actul de control sau de impunere, a hotararii, dispozitiei ori a deciziei luate de catre organele Ministerului Finantelor competente sa solutioneze obiectiunile, contestatia sau plangerea;
    - temeiul legal al formularii si depunerii obiectiunilor, contestatiei sau plangerii, dupa caz;
    - documentele de care se serveste in sustinerea obiectiunilor, contestatiei ori a plangerii;
    - semnatura titularului ori a imputernicitului, dupa caz.
    Cererile sunt valabile chiar daca poarta o denumire gresita, organele de solutionare procedand conform competentelor legale.
    In termen de 15 zile de la depunerea cererii petitionarii trebuie sa o motiveze sub sanctiunea anularii acesteia.
    9.2. Actele administrative prin care se solutioneaza obiectiunile se numesc hotarari, cele prin care se solutioneaza contestatiile se numesc dispozitii, iar cele prin care sunt solutionate plangerile se numesc decizii. Hotararile, dispozitiile si deciziile se compun din trei parti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.
    Preambulul va cuprinde:
    - denumirea organului investit cu solutionarea;
    - numele sau denumirea, sediul ori domiciliul petentului, dupa caz;
    - numarul adresei prin care este sesizat organul de solutionare, actul impotriva caruia s-au formulat obiectiunile, contestatia sau plangerea, dupa caz, precum si organul emitent al acestuia;
    - obiectul cauzei si sinteza sustinerilor facute de parti, cu prezentarea dovezilor si a temeiului de drept invocat in sustinerea motivelor si a masurilor dispuse, dupa caz.
    Considerentele sau motivarea reprezinta partea substantiala a hotararilor, dispozitiilor sau deciziilor si trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare, precum si cele pentru care s-au inlaturat ori s-au admis cererile partilor. In considerente se vor arata punctele de vedere ale partilor, probele care au fost administrate, temeiurile pentru care unele dintre ele au fost retinute, iar altele inlaturate, normele legale aplicate la situatia de fapt stabilita, precum si raspunsurile la fiecare capat de cerere.
    In considerente se va raspunde concret si pe text de lege la toate motivatiile petentilor si pentru toate sumele care fac obiectul obiectiunilor, contestatiilor sau al plangerilor, cu concluziile legale dupa analizarea fiecarui capat de cerere.
    Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, prin care se rezolva toate capetele de cerere, referitoare la obiectul cauzei, pentru totalul sumei sau pe naturi de debite, cand solutiile sunt diferentiate pe capete de cerere.
    In dispozitiv se vor mai arata calea de atac pe care o poate exercita petentul, precum si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
    Hotararile si dispozitiile date ca urmare a solutionarii obiectiunilor si contestatiilor vor cuprinde in plus in dispozitiv si precizarea privind obligativitatea timbrarii, cu precizarea cuantumului legal si a limitei minime si cu mentiunea ca nedepunerea documentului de plata a taxei de timbru, in original, in conditiile legii, atrage anularea actiunii ca netimbrata sau ca insuficient timbrata.
    9.3. Solutiile care pot fi date in urma rezolvarii obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor, dupa caz, sunt:
    - admiterea totala, atunci cand petentul a dovedit, iar organul de solutionare si-a insusit toate pretentiile formulate;
    - admiterea partiala, atunci cand petentul a dovedit, iar organul de solutionare si-a insusit numai o parte din pretentiile formulate;
    - admiterea si anularea actului de control sau de impunere, in cazul in care prin acesta s-au stabilit debite care nu intrau in competenta organelor Ministerului Finantelor;
    - respingerea ca neintemeiata, daca din probele administrate rezulta ca pretentia nu este intemeiata;
    - anularea cererii, in situatia in care petentul nu motiveaza in termen (15 zile de la depunerea cererii) pretentia formulata;
    - respingerea cererii pentru nerespectarea procedurii de contestare prevazute de Legea nr. 105/1997, in situatia in care masurile si sumele contestate nu au facut obiectul solutionarii la organele administrative competente anterioare, nefiind atacate de petenti prin obiectiuni si/sau contestatii, dupa caz;
    - respingerea ca fiind fara obiect, in situatia in care sumele contestate nu au facut obiectul actului de control sau de impunere ori in situatia in care petentii, pana la primirea hotararilor, dispozitiilor sau deciziilor, isi retrag obiectiunile, contestatiile sau plangerile ori in cazul in care petentul contesta sume admise prin hotarare si/sau dispozitie.
    Retragerea obiectiunilor, contestatiilor sau a plangerilor se va face de catre petenti printr-o cerere scrisa, din care sa rezulte fara echivoc aceasta solicitare;
    - respingerea cererii ca nedepusa in termen, in situatia in care aceasta nu a fost depusa in termenul legal;
    - anularea cererii ca netimbrata sau ca insuficient timbrata, daca nu s-a facut dovada achitarii taxei de timbru sau aceasta nu a fost achitata in cuantumul legal si nu s-a depus documentul de plata in original;
    - anularea cererii ca fiind formulata si introdusa de o persoana fizica sau juridica care nu este subiectul masurilor dispuse de organele de control, cu exceptia persoanelor imputernicite;
    - desfiintarea totala sau partiala a actului de control ori de impunere si/sau a hotararii si/sau a dispozitiei, dupa caz, in situatia in care din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, din sustinerile partilor, precum si din alte acte si rapoarte de expertiza, care nu au fost avute in vedere de organul de control, urmeaza sa se incheie un nou act de control sau de impunere in conformitate cu cele precizate.
    In aceasta situatie noul control va viza strict aceeasi perioada si aceleasi sume care au facut obiectul cauzei.
    In cazul in care actul contestat este desfiintat si in urma acestei solutii se intocmeste un nou act de control sau de impunere, impotriva noului act de control sau de impunere se pot exercita caile administrative de atac prevazute de lege;
    - desfiintarea totala sau partiala a hotararii si/sau a dispozitiei, cu trimiterea spre reanalizare organului competent, in cazul in care hotararea si/sau dispozitia au fost date cu nerespectarea prevederilor legale;
    - transmiterea dosarului cauzei organului abilitat potrivit legii, in situatia in care Legea nr. 105/1997 nu confera competenta materiala de solutionare;
    - respingerea cererii si mentinerea solutiei pronuntate prin hotarare si/sau dispozitie, dupa caz, in situatia in care se ataca solutiile pronuntate de organele competente, respectiv: de respingere ca nedepusa in termen sau de respingere pentru nerespectarea procedurii de contestare, prevazuta de Legea nr. 105/1997, ori de respingere ca fiind lipsita de obiect sau de anulare pentru faptul de a nu fi fost formulata de subiectul masurilor dispuse ori de anulare ca netimbrata sau insuficient timbrata, precum si de anulare pentru nemotivarea cererii in termen, daca aceasta a fost data cu respectarea prevederilor legale;
    - desfiintarea dispozitiei si/sau hotararii si retrimiterea dosarului spre solutionare, in situatia in care se constata ca solutia de respingere ca nedepusa in termen sau de respingere pentru nerespectarea procedurii de contestare, prevazuta de Legea nr. 105/1997, sau de respingere ca fiind lipsita de obiect ori de anulare pentru faptul ca nu a fost formulata de subiectul masurilor dispuse sau de anulare ca netimbrata ori ca insuficient timbrata, precum si de anulare pentru nemotivarea cererii in termen este data cu nerespectarea prevederilor legale.
    9.4. La primirea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor organele care au pronuntat solutia contestata verifica indeplinirea procedurii de contestare, respectiv:
    - depunerea documentului original de plata a taxei de timbru si cuantumul acesteia, in cazul contestatiilor si al plangerilor.
    In situatia in care se constata ca lipseste dovada achitarii taxei de timbru sau ca aceasta nu este in cuantumul legal, organele competente vor instiinta petitionarul in scris, cu confirmare de primire (care se va anexa la dosarul cauzei), despre obligativitatea depunerii documentului original de plata a taxei de timbru in cuantumul legal, in cadrul unui termen precizat, cu mentiunea ca nedepunerea documentului de plata in cuantumul legal si in acest termen atrage anularea cererii ca netimbrata sau ca insuficient timbrata;
    - depunerea in termen a cererii;
    - daca cererea este semnata si stampilata, in cazul persoanelor juridice, si daca este semnata, in cazul persoanelor fizice.
    In cazul in care obiectiunile, contestatiile si plangerile sunt formulate si introduse de un imputernicit, se va verifica depunerea in original a imputernicirii.
    In situatia in care cererea nu indeplineste aceste cerinte, se va pune in vedere petentului sa completeze dosarul in cadrul unui termen;
    - existenta acelorasi capete de cerere fata de caile administrative de atac anterioare;
    - daca sumele contestate au facut obiectul actului de control sau de impunere.
    In situatia in care obiectiunile, contestatia si/sau plangerea nu indeplinesc una dintre aceste conditii de procedura prevazute de prezentele norme, ele vor fi respinse pentru acest motiv, in speta pronuntandu-se o singura solutie, fara a se analiza fondul.
    In cazul in care contestatia si/sau plangerea nu indeplinesc mai multe conditii de procedura, si, in plus, sunt si netimbrate sau insuficient timbrate, in solutia pronuntata prioritate va avea timbrarea.
    In toate situatiile se va verifica competenta materiala a organelor Ministerului Finantelor de a incheia actul de control sau de impunere, precum si de a solutiona cauza.
    9.5. Schimbarea sediului sau a domiciliului petentului trebuie sa fie adusa la cunostinta, in scris, de catre petent, organului de solutionare.
    Daca petentul nu a comunicat schimbarea sediului sau a domiciliului, dupa caz, actele de procedura si solutiile vor fi transmise la vechiul sediu sau domiciliu, comunicat organului de solutionare, si la organul fiscal teritorial care arhiveaza dosarul fiscal al petentului.
    9.6. In situatia in care organul care a incheiat actul de control ori de impunere sau organul care a solutionat obiectiunile dispune de acte si de documente din care rezulta ca organul de solutionare a obiectiunilor si/sau a contestatiei nu ar fi obiectiv in solutionarea cauzei (datorita legaturii de rudenie sau de afinitate cu petentul, functiei detinute in cadrul activitatii desfasurate la petent, precum si din alte asemenea motive), acesta va solicita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, solutionarea obiectiunilor de catre un alt organ si Ministerului Finantelor solutionarea contestatiei de catre un alt organ de solutionare decat cel in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul.
    Organul de solutionare a obiectiunilor sau a contestatiilor va solicita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv Ministerului Finantelor, pe baza de documente, in conditiile alineatului precedent, transmiterea dosarului cauzei altui organ de solutionare.
    In situatia in care sesizarea este intemeiata, directia teritoriala, respectiv Ministerul Finantelor, va dispune transmiterea dosarului cauzei spre solutionare altui organ de solutionare decat cel in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul, comunicand aceasta petentului si organului care va solutiona obiectiunile sau contestatia, precum si organului care ar fi trebuit sa solutioneze cauza.
    Daca sesizarea nu este intemeiata, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, respectiv Ministerul Finantelor, va dispune solutionarea obiectiunilor sau a contestatiei de catre organul competent in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul.
    9.7. Termenele prevazute la art. 3 si 4 din lege curg de la data comunicarii, reprezentand data primirii efective a hotararii, respectiv a dispozitiei, de catre petent, si se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul nici ziua din care ele incep sa curga si nici ziua in care se sfarsesc.
    9.8. Cererile trimise prin posta se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Raspunsul la obiectiuni, contestatii sau plangeri, dupa caz, se va comunica prin posta, la domiciliul sau la sediul petentilor, dupa caz, cu scrisoare cu confirmare de primire.
    In situatia in care hotararea si/sau dispozitia nu sunt expediate prin posta, ci sunt inmanate direct petitionarului sau unui imputernicit al acestuia, exemplarul de pe actul care se comunica si care ramane la organul emitent va trebui semnat si stampilat de primire, in cazul persoanelor juridice, si semnat, in cazul persoanelor fizice; calitatea de imputernicit trebuie dovedita prin imputernicire in original, termenul de contestare prevazut de lege curgand de la data semnarii si stampilarii, respectiv a semnarii.
    9.9. In vederea verificarii sau constatarii unor situatii de fapt, precizate de petenti la depunerea contestatiilor, in cazuri justificate organul de solutionare a acestora poate dispune verificari pe teren, intocmind nota de constatare care se va inregistra atat la petent, cat si la organul care a intocmit-o, si care va sta la baza intocmirii referatului de solutionare.
    Prin nota de constatare se vor face numai constatari privind documente sau situatii invocate de petenti si neluate in calcul de organele de control, fara a se recalcula obligatiile fiscale, iar in cuprinsul notei se va preciza ca aceasta nu este supusa cailor administrative de atac prevazute de lege.
    9.10. Pentru evitarea pronuntarii unor solutii contradictorii, in situatiile in care organele competente au de solutionat doua sau mai multe cai administrative de atac (obiectiuni, contestatii, plangeri), formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor masuri dispuse prin acte de control ori de impunere, incheiate de aceleasi organe sau de organe diferite de control din sistemul Ministerului Finantelor, vizand aceeasi categorie de obligatii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul stabilirii cuantumului se influenteaza reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei.
    9.11. Organele care au inregistrat obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, au obligatia sa comunice petentului solutia data sau organul caruia i s-a trimis spre rezolvare.
    9.12. Solutia data de fiecare organ competent se comunica petentilor, organului de control, precum si organului a carui solutie a fost atacata prin hotarare, dispozitie sau decizie, dupa caz, care va cuprinde: numarul sub care a fost emisa, data emiterii, denumirea organului care a solutionat si stampila rotunda a acestuia, precum si numele si semnaturile persoanelor competente.
    9.13. Persoanele care sunt competente sa semneze hotararea sunt:
    - seful perceptiei rurale sau inlocuitorul acestuia;
    - seful circumscriptiei financiare sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul administratiei financiare si al trezoreriei sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul directiei administrarii veniturilor statului din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul directiei controlului financiar-fiscal din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori inlocuitorul acestuia;
    - comisarul-sef al sectiei Garzii financiare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul general al directiei generale control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor sau inlocuitorul acestuia;
    - comisarul general al Garzii financiare sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul general al directiei generale din Ministerul Finantelor, cu atributii de control pentru actele organelor din subordine sau inlocuitorul acestuia.
    Dispozitia va fi semnata de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, sau de inlocuitorul acestuia, iar decizia va fi semnata de directorul general al directiei generale din cadrul Ministerului Finantelor, competenta sa solutioneze plangerile, sau de inlocuitorul acestuia.
    In situatia in care actul de control este intocmit de echipe de control alcatuite din inspectori cu grad diferit de subordonare (de exemplu: inspectori din Ministerul Finantelor impreuna cu inspectori ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti), solutionarea obiectiunilor se face de organul ierarhic superior (dintre cele ce formeaza echipa de control).
    Contestatiile se depun la organul care a emis hotararea, iar solutionarea lor se va face de organul teritorial competent, caz in care dosarul obiectiunilor se va trimite acestuia in termenul prevazut la pct. 3.2.
    Hotararea se intocmeste in 3 exemplare cu valoare de original, din care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 ramane la dosarul hotararii, prevazut la pct. 2.5;,
    - exemplarul nr. 3 se va pastra la dosarul hotararilor, care se va tine, in acest sens, la organul emitent.
    In situatia in care organul de control nu este acelasi cu cel care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, hotararea se va intocmi in 4 exemplare cu valoare de original, exemplarul nr. 4 comunicandu-se organului care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, pentru a fi pastrat la acest dosar.
    Dispozitia se intocmeste in 4 exemplare cu valoare de original, din care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 se comunica organului al carui act se ataca;
    - exemplarul nr. 3 ramane la dosarul contestatiei;
    - exemplarul nr. 4 se va pastra la dosarul dispozitiilor, care se tine, in acest sens, la organul emitent.
    In situatia in care organul de control nu este acelasi cu cel care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, dispozitia se va intocmi in 5 exemplare cu valoare de original, exemplarul nr. 5 comunicandu-se organului care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, pentru a fi pastrat la acest dosar.
    Decizia de solutionare se intocmeste in 4 exemplare cu valoare de original, din care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 se comunica organului al carui act se ataca;
    - exemplarul nr. 3 ramane la dosarul plangerii;
    - exemplarul nr. 4 se va pastra la dosarul deciziilor.
    In situatia in care actul de control sau de impunere este incheiat de organe de control din centrala Ministerului Finantelor, decizia de solutionare se va intocmi in 5 exemplare cu valoare de original, exemplarul nr. 5 comunicandu-se organului care a efectuat controlul.
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, va transmite o copie de pe decizia de solutionare organului care gestioneaza dosarul fiscal al petentului.
    9.14. Organele care solutioneaza obiectiunile, contestatiile sau plangerile sunt obligate sa tina evidenta acestora intr-un registru de evidenta, din care sa rezulte denumirea petentului, obiectul cauzei, suma care face obiectul cauzei, cuantumul taxei de timbru, modul de solutionare si de comunicare a solutiei, caile de atac, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    9.15. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si, respectiv a municipiului Bucuresti vor inainta Ministerului Finantelor - directia generala competenta sa solutioneze plangerile, situatia privind contestatiile inregistrate si modul de rezolvare, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, la data de 25 iulie pentru semestrul I si, respectiv, la data de 25 ianuarie pentru intregul an expirat. Aceeasi situatie se va intocmi si la nivelul Ministerului Finantelor pentru plangerile inregistrate si solutionate.
    9.16. Impotriva incadrarilor efectuate de alte organe prestatoare de servicii supuse taxelor de timbru decat cele ale Ministerului Finantelor se va urma procedura prevazuta la art. 3 si urmatoarele din lege si in prezentele norme metodologice, referitoare la modul de solutionare a contestatiilor si a plangerilor.
    In acest caz contestatia se va depune la organul care a efectuat incadrarea in tariful taxelor de timbru si a calculat cuantumul acesteia, in termen de 15 zile de la data comunicarii cuantumului sumei datorate, si va fi insotita de documentul de plata a taxei de timbru, in original.
    Organul care a primit contestatia va trimite directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile dosarul contestatiei, care va contine in mod obligatoriu, pe langa contestatie, documentul original de plata a taxei de timbru si copia certificata de pe actul care face obiectul taxarii, precum si actul organului care a efectuat incadrarea, din care sa rezulte considerentele legale si de fapt care au condus la incadrarea care face obiectul cauzei.
    Contestatia se solutioneaza de directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul, prin dispozitie motivata.
    In situatia in care petentul este nemultumit de dispozitia emisa procedura de contestare este cea prevazuta la art. 4 si urmatoarele din Legea nr. 105/1997.
    Dupa emiterea dispozitiei si/sau a deciziei un exemplar al acesteia se va comunica organului care a efectuat incadrarea in cuantumul taxelor de timbru.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                        REGISTRU DE EVIDENTA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Admise
    B - Respinse
    C - Nr./data
    D - Cui i s-a comunicat solutia
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Inregistrat|Denumirea |Obiectul    |Suma ce | Taxa de timbru |Modul de   |
|crt.|Nr./data   |petentului|cauzei      |face    |                |solutionare|
|    |           |          |(obiectiuni/|obiectul|________________|___________|
|    |           |          |contestatii/|cauzei  |Suma|Documentul |  A  |  B  |
|    |           |          |plangeri    |        |    |Nr./data   |     |     |
|____|___________|__________|____________|________|____|___________|_____|_____|
|  1 |      2    |     3    |      4     |    5   |  6 |     7     |  8  |  9  |
|____|___________|__________|____________|________|____|___________|_____|_____|

 ______________________________________________________________________________
|Comunicarea|  Alte cai de atac administrative |      Actiune la instanta      |
|solutiei   |                                  |         judecatoreasca        |
|cauzei     |__________________________________|_______________________________|
|___________|Nr./data     |Nr./data    |Solutia|Nr./data |Numarul de  |Sentinta|
|  C  |  D  |inregistrarii|dispozitiei/|_______|dosarului|inregistrare|judeca- |
|     |     |contestatiei/|deciziei    | A | B |         |la          |toreasca|
|     |     |plangerii    |            |   |   |         |Ministerul  |        |
|     |     |             |            |   |   |         |Finantelor  |        |
|_____|_____|_____________|____________|___|___|_________|____________|________|
|  10 |  11 |      12     |     13     |14 |15 |    16   |     17     |   18   |
|_____|_____|_____________|____________|___|___|_________|____________|________|

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                             SITUATIA
privind contestatiile primite si solutionate in perioada ..............

                                                      ______________________
                                                           Contestatii
                                                      ______________________
                                                        Numarul       Suma
                                                        de cazuri     (lei)
                                                      ______________________
 1. Sold la inceputul perioadei
 2. Primite in cursul perioadei
 3. Total contestatii (3 = 1 + 2)
 4. Solutionate in perioada ........

 Modul de solutionare, din care:
 4.1. Admise
 4.2. Respinse
 4.3. Trimise altor organe
 5. Sold la sfarsitul perioadei (5 = 3 - 4)

 Scaderi de impozite si taxe, din care:
 - impozit pe profit si majorarile aferente;
 - T.V.A. si majorarile aferente;
 - accize si majorarile aferente;
 - impozit pe dividende si majorarile aferente;
 - impozit pe veniturile persoanelor fizice si ale asociatiilor familiale si
   majorarile aferente;
 - impozite si taxe locale si majorarile aferente;
 - impozit pe salarii si majorarile aferente;
 - alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetelor
   fondurilor speciale si majorarile aferente;
 - o suma egala sau dublul diferentelor de impozite, taxe si contributii
   stabilite de organul de control;
   amenzi contraventionale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 934/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 934 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu