Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.51 din 19.12.2012

pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 27 decembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice. Articolul 3Modul de determinare a veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Operatorii principali de distribuţie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 28 iunie 2012, precum şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2006 pentru aprobarea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1Tarife specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată. Tabelul nr. 1

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Enel Distribuţie Banat - S.A. IT 22,07
MT 44,14
JT 146,09

Tabelul nr. 2

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Enel Distribuţie Dobrogea - S.A. IT 22,07
MT 44,14
JT 146,09

Tabelul nr. 3

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Enel Distribuţie Muntenia - S.A. IT 11,02
MT 32,70
JT 143,27

Tabelul nr. 4

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. E.ON Moldova Distribuţie - S.A. IT 22,07
MT 44,14
JT 146,09

Tabelul nr. 5

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. CEZ Distribuţie - S.A IT 22,07
MT 44,14
JT 146,09

Tabelul nr. 6

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A. IT 18,92
MT 44,14
JT 146,09

Tabelul nr. 7

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord - S.A. IT 22,07
MT 44,14
JT 106,59

Tabelul nr. 8

Operator principal de distribuţie Nivel de tensiune Tarif specific (lei/MWh)
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A. IT 22,07
MT 44,12
JT 129,56

ANEXA Nr. 2Reguli metodologice specifice privind stabilirea veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în anul 2013 Articolul 1(1) La stabilirea veniturilor reglementate şi a corecţiilor de venituri aferente serviciului de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se aplică prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007, cu completările ulterioare, denumită în continuare metodologie, cu particularităţile prevăzute în prezenta anexă.(2) Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a doua de reglementare la perioada a treia de reglementare.(3) Începutul celei de-a treia perioade de reglementare se decalează cu un an.(4) Perioada a treia de reglementare este perioada cuprinsă între anii 2014 şi 2018. Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 27 din metodologie, venitul reglementat aprobat pentru operatorii principali de distribuţie a energiei electrice pentru asigurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice aferent anului 2013 asigură recuperarea următoarelor costuri şi se determină ca suma dintre: a)costurile de operare şi mentenanţă controlabile, stabilite conform prevederilor art. 3; b)costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile, stabilite conform prevederilor art. 4; c)costul de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, stabilite conform prevederilor art. 5; d)costurile aferente amortizării reglementate, stabilite conform prevederilor art. 6; e)rentabilitatea bazei reglementate a activelor, stabilite conform prevederilor art. 7. Articolul 3Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuvenite operatorului principal de distribuţie pentru anul 2013 se determină astfel: a)se consideră valoarea totală a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate a fi realizate în 2012 la începutul perioadei de reglementare 2008-2012, utilizată la calculul tarifelor pentru anul 2012; b)valoarea totală a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile menţionată la lit. a) se diminuează cu un factor de eficienţă Xiniţial = 1,5% şi se actualizează în termenii nominali ai anului 2013. Articolul 4Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile cuvenite operatorului principal de distribuţie se stabilesc în baza costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile realizate de operatorul de distribuţie a energiei electrice, analizate şi recunoscute de autoritatea competentă. Articolul 5(1) Costul achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic (CPT) aprobat de autoritatea compententă pentru anul 2013 reprezintă produsul dintre cantitatea reglementată de energie electrică pentru asigurarea CPT şi preţul mediu de achiziţie a energiei electrice realizat de operatorul de distribuţie pentru asigurarea CPT.(2) Autoritatea competentă recunoaşte la stabilirea venitului reglementat o cantitate de energie electrică pentru asigurarea CPT reglementat, la nivelul procentual aprobat pentru anul 2012, conform prevederilor art. 47 din metodologie.(3) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de autoritatea competentă în anul 2013 este cel realizat de operatorul de distribuţie şi nu poate depăşi preţul mediu ponderat calculat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe piaţa pentru ziua următoare în proporţie de 20%, realizate în anul 2013. (4) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT realizat în anul 2013 este mai mic decât preţul mediu ponderat calculat conform alin. (3), câştigul valoric de eficienţă rezultat din diferenţa de preţ se va împărţi în mod egal între operatorul de distribuţie şi utilizatorii finali ai reţelei de distribuţie.(5) Achiziţia energiei electrice pentru asigurarea CPT în perioada ianuarie-martie 2013 are loc pe bază de contracte reglementate şi/sau pe piaţa liberă. Articolul 6(1) Costurile aferente amortizării reglementate cuprind suma dintre:a)costul aferent amortizării reglementate aferente activelor existente, recunoscut de autoritatea competentă la 1 ianuarie 2013, actualizat în termeni nominali ai anului 2013; şi b)costul recunoscut de autoritatea competentă, aferent amortizării noilor investiţii realizate şi puse in funcţiune în cursul anului 2013, calculat în funcţie de luna punerii în funcţiune a mijloacelor fixe ce constituie noile investiţii. (2) Amortizarea reglementată anuală se calculează prin utilizarea metodei liniare, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 7(1) Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, luată în considerare la calculul venitului reglementat al unui operator de distribuţie pentru anul 2013, se stabileşte conform formulei prevăzute la art. 57 din metodologie, cu următoarele precizări:a)valoarea BAR stabilită de către autoritatea competentă pentru 1 ianuarie 2013 este calculată pe baza valorii investiţiilor realizate până la data de 31 decembrie 2012 şi recunoscute de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite de metodologie, şi este actualizată în termenii nominali ai anului 2013; b)valoarea BAR stabilită de către autoritatea competentă pentru 31 decembrie 2013 se calculează conform formulei prevăzute la art. 60 din metodologie; c)valoarea noilor investiţii realizate în anul 2013 şi recunoscute de autoritatea competentă, utilizată la calculul efectuat conform lit. b), este calculată prin însumarea valorilor mijloacelor fixe ce constituie noile investiţii, ponderate cu luna punerii în funcţiune a acestor mijloace fixe. (2) Rata reglementată a rentabilităţii (RRR) pentru operatorii principali de distribuţie este de 8,52%, exprimată în termeni reali.(3) Nu sunt incluse în BAR contribuţiile financiare primite de operatorii de distribuţie sub forma veniturilor încasate din aplicarea tarifelor de racordare, fondurilor primite de la organisme interne şi internaţionale sau alte contribuţii băneşti primite de la terţe părţi.(4) Prin excepţie de la prevederile art. 60 din metodologie, la determinarea valorii BAR la 31 decembrie 2013 se au în vedere toate activele ieşite din BAR în cursul anului 2013, indiferent de data punerii în funcţiune a acestora. Articolul 8Valoarea investiţiilor prognozate a fi realizate în anul 2013 este stabilită pe baza programelor de investiţii transmise de operatorii de distribuţie a energiei electrice conform prevederilor art. 66 alin. (2) şi art. 68 din metodologie. Articolul 9Operatorii principali de distribuţie transmit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei valorile costurilor luate în considerare în calculul venitului reglementat conform art. 2 până la data de 1 octombrie 2013. Raportările cuprind valorile realizate aferente perioadei de 8 luni din anul 2013 şi, respectiv, valorile prognozate aferente perioadei de 4 luni din anul 2013. Articolul 10Valorile ratei inflaţiei (RI), respectiv ratei titlurilor de stat (RTS), aplicate venitului reglementat pentru anul 2013, sunt determinate conform metodologiei, pe baza valorilor furnizate de instituţiile abilitate. Articolul 11Venitul realizat din activitatea de distribuţie a energiei electrice pentru anul 2013 se determină ca produs între valoarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în anul 2013 prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, însumate corespunzător fiecărui nivel de tensiune la care se distribuie energia electrică, şi cantităţile de energie electrică distribuite pe fiecare nivel de tensiune în anul 2013. Articolul 12Modalitatea de calcul şi efectuare a corecţiilor valorice este următoarea: 1. Corecţiile aferente anului 2013 se vor determina ca diferenţă între venitul reglementat stabilit conform prevederilor art. 2-10 şi venitul realizat în anul 2013 stabilit conform prevederilor art. 11. 2. Corecţiile valorice aferente perioadei de reglementare 2008-2012 se calculează conform metodologiei, cu considerarea realizărilor întregului an 2012. 3. Corecţiile stabilite la pct. 1 şi 2 se vor însuma algebric cu veniturile reglementate, din următoarea perioadă de reglementare în conformitate cu prevederile metodologiei, aferente celei de-a treia perioade de reglementare. Articolul 13Termenii utilizaţi în prezenta anexă au semnificaţia prevăzută la art. 5 din metodologie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 51/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 51 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu